Skip to main content

Full text of "Zbirka Vjerovjesnikovih Dova I Zikrova"

See other formats


A M I N - N li V I IRKA 


DOVA IZIKROVA 

BOOKLINE Imam en-Nevevi Zbirka Vjerovjesnikovih 
dova i zikrova Sarajevo, 2012. Ini:im,hafiz,scjhul-islam Muhjiddin Ebu Zekerijja 
Jahja bin Scref en-Ncvcvi cd-Dimiski cs-Safi 

Knjiga zikrova i dova najboljcg potomkii Ademova 

Prijcvod: 
Hfe-ZijadDERVlC 

Izdavafe 

Booklinc d.o.o. 

Za izdavaca: 
EdinBECIROVIC 

Urcdnifc 

Fahrudin SMAJLOVIC 

Rcdakiura i rcccnzija: 

Prof.dr.SefikKURDlC 

Hfz.D/cvadHRVAClC 

Lektura: 

Dr. Ismail PALl£ 

Korckrura: 
Fatima ZIMlC 

DTP; 
Booklinc d.o.o. 

Dizajn koricc: 
SuhcjbXHEMAILl 

Sttmpa: 

Dobra knjiga, Sarajevo CIP - Katalogizacija u publikariji 
Nacionaina i univcrzitctska bibllotcka 
Bosnc i Hercegovinc, Sarajevo 

28-534.3 

an-Nawawi, Yahya bin Sharaful - Dccn 

Zbirka Vjcrovjesnikovih dova i zikrova / Imam cl- 
Ncvcvi / fprijevod Zijad Dervifi]. - Sarajevo ; Booklinc, 
2005. - 846 str. ; 24 cm 

Izv. stv. nasi, na arap. jcziku 

ISBN 9958-9220-7-X 

1. en- Nevevi, Jahja ibn Seret vidi an-Nawawi, Yahya bin 
Sharaful - Dccn 

COBISS.BW-ID 144 
til, Sami Knjiga zikrova i dova najboljeg 
potomka Ademova 

Autor: imam, hafiz, sejhul-islam Muhjiddin Ebu 
Zekerij ja Jahja bin Seref en-Nevevi ed-DimiSki eS-Safi 

Hvala Allahu, d£.S., Gospodaru svih svjetova. Samo Njega 
hvalimo i Njemu se zahvaljujemo. Njemu se kajemo i od Njega 
oprosta trazimo. Od Njega trazimo zaStitu od zla du5a naSih i 
posljedica losih djela koja smo pocmili. Koga Allah, dz.s\, uputi 
niko ga u zabludu ne moze odvesti, a koga u zabludi ostavi 
niko mu na Pravi put ne moze ukazati. 

Svjedocimo da nema drugog boga osim Allaha, dz.S., i On 
nema druga. Njemu pripada sva vlast i hvala. On zivot i smrt 
daje i On je svemocan. SvjedoCimo da je naS poglavar, vjero- 
vjesnik i miljenik, Muhammed, s.a.v.s., Allahov rob i poslanik, 
voda svih vjerovjesnika i poslanika. On je uzor onima koji zele 
da se neprestano Allaha, dz.g., sje^aju i koji su istinski vjernici. 
Neka je na njega Allahov, d2.5., blagoslov i spas i na njegovu 
porodicu, ashabe i tabiine i na sve one koji 62 ih u dobru slije- 
diti do Sudnjeg dana. S4t 


IMAM EN NEYEVI 

Aisa, r.a., majka svih vjernika, prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., stajao u namazu, spominjuci Allaha, dz\s., 
tako dugo da bi mu noge otjecale. Jedne noci kada se prenula 
iz sna, vidjela je da Allahov Poslanik, s.£i.v.s., ne lezi pored nje. 
Kada se osvrnula, vidjela ga je kako obavlja namaz. A taj nje- 
gov namaz bio je veoma dug. Jednom prilikom upitala ga je o 
tome govored kako se cudi tome 5to on dugo vremena provodi 
u namazu moleci se svome Gospodaru, a On mu je vec oprostio 
i prijaSnje i potonje grijehe!' Njegov odgovor glasio je: "A zar 
da ne budem zahvalni rob?!" 

Spominjanje Allaha, dz.S., (zikr) nije samo suhoparno 
izgovaranje odredenih rije^i, koje su sastavljene od slova, a 
koje su oslobodene djela i osjecaja koji c"e u tu rijef unijeti zivot. 
Istinsko spominjanje Allaha, dz.5., jeste razmiSljanje o Njemu, 
cinjenje ibadeta, ponasanje u skladu s Njegovim naredbama i 
zabranama i iskoriStavanje ovog svijeta za postizanje onog vje- 
cnog. SuStinu ovoga spoznali su samo oni spoznajom obdareni, 
a oni koji razuma imaju to Sto su spoznali u praksi su primije- 
nili. To su oni koji su iskreni prema svome Gospodaru i koji su 
sami sebe spoznali. Oni se boje dana kada ce racun polagati. 
Dana kada covjeku nece ni imetak ni sinovi od koristi biti. Spa- 
sit ce se samo onaj ko ce odano srce imati. 

To je ono na Sto se posebno osvrnuo imam En-Nevevi, 
Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi EI-Ezkar (Knjiga zikrova 
i dova), koji je svojim znanstvenim sposobnostima, ttstom 
dusom, dubokom pronicljivoscu i sposobnofidu pamcenja, 
temeljitim razmisljanjem i ispravnim prosudivanjem, preci- 
znoSdu i upornoscu uspio da nam iz Kur'ana i rijecri Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., sastavi ovu knjigu. Ovo je knjiga koja budi 
vjernifka srca, sacuvana od bilo kakvog nedostatka, slabosti 
i mahane. To je knjiga koja ce i ucenjaku i onome koji to nije 1 "Mi 6?mo ti dnti sigurnu pobjedu, da bi ti Allah ranijo i kasnije krivice opros Ho, da 
bi blagodatSvoju lebi potpunom utfnio, da bi le na Pravi pul uputio, i da bi te Allah 
pobjedonosnom pomotf pomogao." (El-Feth, 1-3) 


Il 
"A/,ir )parno 
[ova, a 

ti/ivni. 
emu, 
Jdbama i 

VJt'- 

iareni, 

^ ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOVA g 

povecati znanje i mudrost, uputiti mu lijep savjet i uputiti ga na 
ono najispravnije. Postoji jedan detalj iz autorovog zivota koji 
na najbolji nacin ukazuje na bogobojaznost i skromnost njegove 
ltfnosti. U njegovo vrijeme, a i prije, Ijudi su imali obieaj da one 
koji su dostigli veliki stepen u nauci i dali veliki doprinos u 
bilo kojoj oblasti i na bilo kojem nivou nazivaju raznim nadim- 
cima kojima su velicali njihove liCnosti, Zbog toga je En-Nevevi 
dobio nadimak Muhjiddin (onaj koji je ozivio vjeru). Medutim, 
on nije vol to da ga nazivaju tim imenom, zazirao je od toga i 
korio one koji su ga dozivali tim imenom obrazlazuei to einje- 
nicom da je Allah, dz.S., Jedini Koji zivot daje. Ovaj stepen skro- 
mnosti posjedovao je imam En-Nevevi, da mu se Allah, dig., 
smiluje i nagradi ga najljepSom nagradom radi truda i hizmeta 
koji je pruzio ovoj vjeri. 
flB,d,l imwJL 
U ime Mlaha, Mibstivog, Samilosnog 

"Sjetfajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti, i zahvaljujte 
Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni 
biti!" (Kur'an) 

Hvala Allahu, d2.§., Jedinom i Mocnom, Velifanstvenom, 
Koji mnogo praSta. Onome Koji je mjeru svakoj stvari posta- 
vio, Koji upravlja svime. On dan obavija nocnom tminom i tako 
jasne dokaze pruza onima koji razum imaju. On je Taj Koji je 
ozivio srca onih robova koje je odabranim u£inio i medu Svoje 
izabranike ih svrstao. Svojim je odabranim robovima uspjeh 
podario i bliskim Sebi i cestitim ih uttnio. 

Onima koje je zavolio proSirio je vidike i skromnim na 
ovom svijetu ih ucinio, Oni su se trudili da Njegovo zadovolj- 
stvo postignu i tako vjeina boravista zasluze. Klonili su se svega 
sto On ne voli i bojali se patnje u plamenu vatre. Dali su sve od 

9 UBS 
IMAM EN-NEVEVI | 

'rtc XWfK **V*K *«y*k jftv** jfcvS 

sebe da Ga, u pokornosti prema Njemu, i jutrom i veceri spomi- 
nju, u trenucima promjene njihovih stanja, i u svim trenucima 
dana i noci, pa su njihova srca obasjana bakljom imana. 

Svjedottm da ncma drugog boga osim Allaha Velican- 
stvenog, Jedinog, Koji je utociSte svemu, UzviSenog i Mudrog. 
Svjedo^im da je Muhammed Njegov rob i poslanik, Njegov 
odabranik, miljenik i prijatelj, Njegovo najodabranije stvore- 
nje, najpiemenitiji od svih i ranijih i kasnijih naroda. Neka je na 
njega Allahov, dz.S., blagoslov i spas i na sve ostale vjerovje- 
snike i na sve one koji su dobri. 

UzviSeni, VeliCanstveni i Mudri Allah rekao je: "Sjecajte 
se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti. " (El-Bekara, 152). I rekao je: "Dzi- 
nove i ljude stvorio sam soma zato da Mi se klanjajit." (Ez-Zarijat, 
56). lz ovih ajeta saznajemo da je jedno od najboljih stanja u 
kojem eovjek moze biH slanje u kojima spominje Gospodara 
svjetova, koristeci pritom zikrove koji su preneseni od Aliaho- 
vog Poslanika, s.a.v.s., poglavara svih poslanika, a.s. 

Ueenjaci su, Allah im se smilovao, o temi covjekovih djela, 
zikrova i dova napisali mnogobrojna djela koja su poznata 
onima koji se bave naukom. Medutim, ta djela su opsirna i 
dugaeka zbog toga Sto u sebi sadrze lance prenosilaca i preda- 
nja koja se ponavljaju. To je oslabilo volju Ijudi da ih tttaju, te 
sam odludo napisati djelo u skracenoj verziji u kojem cu ola- 
kSati onima koji zele istrazivati U vecini slucajeva izostavio 
sam spominjanje lanca prenosilaca dajudi prednost sazetosti, 
Sto sam prethodno spominjao. Uradio sam to i radi toga Sto 
onima koji zele ciniti ibadet nije potrcbno poznavanje lanca 
prenosilaca. StaviSe, oni ih ne zele uopce eitati pa makar bili i 
kratki. Izuzetak je samo mali broj njih. Jedan od razloga jeste i 
to Sto u ovoj knjizi zelim spomenuti zikrove i ono Sto je u vezi s 
njima, pojasniti njihove koristi onima koje to zanima. Umjesto 
lanca prenosilaca spomenut cu, inSallah, ono Sto je vaznije od 
toga, a Sto se cesto ne spominje, a to je ocjena hadisa u kojoj cu 
ukazati koja su predanja sahih, hasen, daif i koja su potpuno 
10 
St il 

I 

in d< 

V( 

k< 
ki 

pi 

kc 

Ispomi- 
icima LVelfan- 
fudrog. 

Hffvore- 

ijena 

Krovje- 


ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOVA 

neispravna, i to je ono Sto je potrebno svim ljudima osim male 
skupine muhaddisa (strudnjaka u hadiskoj nauci). Mislim da 
je to na Sto najvise moramo obratiti painju i osloniti se na pri- 
znate i pouzdane strudnjake i njima pokloniti svoje povjereme. 
Spomenut demo, insallah, neke pojedinosti iz hadiske nauke, 
manje poznate stvari iz Serijatskog prava kao i neka bitna pita- 
nja iz oblasti metodoiogije fikha, pitanja vezanih za dusu, moral 
i odgoj koja mora poznavati onaj koji zeli slijediti Pravi put. Sve 
Sto budem navodio nastojat du pojednostaviri kako bi ga mogli 
razumjeti i obidni ljudi i ucenjaci. 

U Muslimovom Sahihu biljezi se hadis koji prenosi Ebu 
Hurejra, r.a., u kojem stoji da je Allahov Posianik, s.a.v.s., rekao: 
"Ko bude pozivao u Uputu imat ce nagradu onih koji mu se 
odazovu, s tim da se njihove nagrade nece nimalo umanjiti."' 
Zelim pomodi onima koji zele dobro tako Sto du im olakSati put 
do njega, pojasniti im njegovu suStinu i ukazati na puteve koji 
vode prema dobru. Na podetku knjige spomenut cu poglavlja 
koja de biti potrebna svakom onome ko bude ditao ovu knjigu 
kao i svima onima koje ova knjiga zainteresira. Ako hadis bude 
prenosio neki ashab koji nije poznat onima koji se ne bave nau- 
kom, ukazat cu na dinjenicu da je on ashab rijecima: "Prenosi 
taj i taj, drug Allahovog Poslanika, s.a.v.s.", kako niko ne bi 
sumnjao u to da Ii je on ashab ili ne. 

U ovoj knjizi ogranidit du se na hadise koji se biljeze u 
poznatim hadiskim djelima, a na kojima se temelji islam. Ta 
djela su: Sahihul-Buhari, Sahihul-Muslim, Suneni Ebu Davuda, 
Tirmizija i Nesaija. Samo mali broj hadisa koje cu spomenuti 
jesu iz drugih hadiskih djela. Sto se tide malih djela i djela koja 
u sebi sadrze lance prenosilaca, iz njih necu prenositi niSta osim 
u njetkim slucajevima. Takoder, nedu spominjaH hadise koji 
su slabi osim u sludaju kada zelim ukazati na njihovu slabost. 

: Biljeii ga Muslim (16/227), preko Jahjaa bin Ejjuba i Kuiejbe binSeida, i Ibn Hadier. 
Oni kcrtu: "Ovaj nam jc hadis pronto Ismail bin Diafer od Alaa, on od njegovog oca. 
ovaj od Ebu Hurejre, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s." 

lit 

IMAMENNEVEYI 

Uglavnom cu navoditi samo one hadise koji su vjerodostojni. 
Zbog svega ovoga nadam se da <fe ova knjiga bin" oslonac svima 
onima koji se zele baviti ovom temom. Isto tako u poglavljima 
necu spominjati hadise koji svojom vanjskom formom jasno ne 
ukazuju na naslov poglavlja i temu koju obradujem. 

Molim Plemenitog AUaha, dz.S., da mi da uspjeh, primi 
moju iskrenost i da me pomogne, uputi na Pravi put i zaStiti 
me. Molim Ga da mi olaksa dobro djelo koje sam nanijetio u^i- 
niti i da mi da ustrajnost u tinjenju plemenitih djela i molim Ga 
da me sastavi sa svima onima koje volim u kudi Svojih pocasti 
i u svim ostalim radostima koje je pripremio vjernicima. Dovo- 
Ijan mi je Allah i divan li je On zaStitnik. Nema snage ni moci 
osim Allahove mod i snage, UzviSenog i Mudrog. Sve Sto se 
desava biva Njegovom voljom. Na Njega se oslanjam i kod 
Njega zaStitu trazim. Njemu se za pomoc obracam i u potpu- 
nosti se Njemu predajem. Njemu na duvanje dajem svoju vjeru, 
zivot, svoje roditelje, bracu, prijatelje i sve one koji su se prema 
meni lijepo ponijeli, kao i sve muslimane i sve one s kojima mi 
je blagodat podario i sa mnom se prema njima smilovao, bilo 
u ovosvjetskim bilo u ahiretskim stvarima. On, Uzviseni, cuva 
ono sto Mu je na povjerenje dano, a divan li je On cuvar. 4fL. I* ■ y» I 
HIP 111 11 i 'i ' 'i i 'i ' ■ 
mi 

>, ImI" 
iCuvn UzviSeni je rekao: "A naredeno im je da se samo Allahu kh- 
njajUj da Mu iskretwvjeru ispovijedaju, kaopravovjemi..." (El-Bej- 
jina, 5). 1 rekao je UzviSeni: "Do Allaha nece doprijeti meso njihovo 
i krv njihova, alt ce Mu stici iskreno ucinjcm dobra djela vasa..." 
(El-Hadzdz, 37) 

Ibn Abbas, r.a., u komentaru ovog ajeta vein "Njegovo je 
znacenje: ...a!i ce do Njega doprijeti vafie namjere." 

1. Prenio nam je naS u£itelj sejh, imam, hafiz, Ebul-Beka, 
Halid bin Jusuf bin el-Hasen bin Seid bin el-Hasen ibn Mufer- 
ridz bin Bekar el-Makdisi en-Nabulsi ed-DimiSki, da Allah 
bude zadovoljan njime, prenosefl od Ebul-Jemena el-Kindija, 
od Muhammeda bin Abdul-Bakija el-Ensarija, od Ebu Muham- 
meda el-Hasena bin Alija el-Dzevherija, od Ebul-Hasena 
Muhammeda binMu/iirael-Hafiza,od Ebu Bekra Muhammeda 
bin Muhammeda ibn Sulejmana el-Vasitija, od Ebu Nuajma 
Ubejda bin HiSama el-Halebija, od ibn Mubareka, od Jahjaa bin 
Seida el-Ensarija, od Muhammeda bin Ibrahima et-Tejrmja, od -4. IMAMEMNEVEVI 

Alkame bin Vekkasa el-Lejsija od Omera bin el-Hattaba, r.a., 
koji prenosi da jc Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

■" * J> + * 

"Djela se vrednuju prema namjerama i svakom covjeku 
pripada ono Sto je nanijetio. Ko u£ini hidzru radi Allaha i Nje- 
govog Poslanika, njegova ce hidzra biti radi Allaha i Njegovog 
Poslanika. Ako ucini hidzru radi neke dunjalueke koristi ili 
radi zene kojom se zeli ozeniti, njegova hidzra bit ce radi onoga 
radi Cega ju je udnio." 1 Ovaj je hadis vjerodostojan i u tome je 
slozna sva ulema, ukazujuci na znacaj ovog hadisa, njegovu 
vrijednost i bitnost. Ovo je jedan od hadisa u kojem se ogleda 
sve islamsko ucenje. Raniji i kasniji ucenjaci, Allah im se smilo- 
vao, kada bi zeljeli napisati neko djelo, zapocinjali su ga ovim 
hadisom, ukazujuci tako na vaznost nijeta. 

Prenosi se od imama Ebu Seida Abdurahmana bin Meh- 
dija, Allah mu se smilovao, da je rekao: "Ko zeli napisati neko 
djelo neka ga zapocne ovim hadisom." 

Imam Ebu Sulejman el-Hattabi, Allah mu se smilovao, 
rekao je; "Nagi raniji ucenjaci voljeli su dati prednost ovom 
hadisu, koji govori o iskrenosti pri cmjenju dobrih djela, nad 
bilo cim drugim, bilo u ovosvjetskim bilo u ahiretskim stva- 
rima, jer se ovaj hadis odnosi na sve njih." Prenosi se da je Ibn 
Abbas, r.a., rekao: "Covjek ce biti oznacen shodno njegovom 
nijetu." Drugi veli: "Ljudi ce biti nagradivani shodno njihovim 
nijetima." 1 Biljeil ga Buhari u poglavlju o po^elku Objave. Naslov poglavlja je: Kako je po£ela 
Objava Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., (1/15/1, Fclhtil-Bari), Muslim u poglavlju o 
namjesniStvu pod naslovom rijed Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "Djela sc vrednuju 
prema namjerama" (5/13/53, Hn-Nevevi). 

14 
aba, r.a., 
\k i covjeku 
iha i Nje- 
^jegovog 
koristi ili 
idi onoga 
u tome je 
, njegovu 
se ogled a 
sesmilo- 
i ga ovim 

bin Meh- 
isati neko 

smilovao, 
lost ovom 
djela, nad 
skim stva- 
e da je lbn 
njegovom 
d njihovim Kafco |e poiela 
. u poglavlju o 
4a sc vrednuju ZB1RKA YJER0VJESNIK0T1H DOVA jj 

Prenosi se od Es-Sejjida el-Dzelila Ebu Alije Fudajla bin 
Ijada, Allah mu se smilovao, da je rekao: "Ostavljanje djela radi 
ljudi jeste licemjerstvo, a e injenje djela radi ljudi jeste mnogo- 
boStvo, a iskrenost je da budes saduvan i od jednog i od dru- 
gog." Imam El-Haris el-Muhasibi, Allah mu se smilovao, rekao 
je: "Iskrcn je onaj koga ne zanima da li ga ljudi postuju zbog 
njegovih djela, bitno mu je samo da je njegovo srce zdravo. On 
ne voli da ga ostali ljudi gledaju kada eini i najmanje dobro 
djelo niti mrzi da ljudi saznaju za njegova lofia djela." Huzejfa 
el-Mer'asi, Allah mu se smilovao, rekao je: "Iskrenost je da 
iovjek eini podjednako dobra djela i kada je medu ljudima 1 
kada je sam." 

Prenosi se od imama, ucitelja, Ebul-Kasima el-Kusejrija, 
Allah mu se smilovao, da je rekao: "Iskrenost je da einjenjem 
djela koje nam je Uzviseni naredio zelimo postici samo Nje- 
govo zadovoljstvo, a to je da Mu se einjenjem tin djela nasto- 
jimo pribliiiti ne osvrcuCi sc na nesto drugo; na naklonost ljudi, 
ili da bismo stekli ugled ili da bi nas neko pohvalio, ili bilo Sta 
drugo osim zelje da se einjenjem tog djela priblizimo Allaliu, 
dz.s." Es-Sejjid el-Dzelil Ebu Muhammed Sehl bin Abdullah et- 
Tusteri, Allah mu se smilovao, rekao je: "Mudraei su razmislili 
o iskrenosti pa su zakljucili da to nije nista drugo do sljedede: 
da pokreti i mirovanje eovjekovo koje ueini u javnosti i tajno- 
sti budu iskljueivo radi Allaha, dz.S., bez primjese strasti, pro- 
htjeva ili zelje za nekom ovosvjetskom koristi." 

Prenosi se od ueitelja Ebu Alija ed-Dikaka, Allah mu se 
smilovao, da je rekao: "Iskrenost je da prilikom einjenja dobrih 
djela nastojiS da te ljudi ne vide, a istinoljubivost je eiScenje 
duse od njenih niskih prohtjeva. Iskren eovjek nema u sebi lice- 
mjerstva, a istinoljubiv nije samodopadljiv." Od Zun-Nuna el- 
Misrija, Allah mu se smilovao, prenosi se da je rekao: "Tri su 
znaka iskrenosti: podjednako prihvacanje i hvale i kudenja od 
ljudi, zaboravljanje dobrih djela koja su ueinjena i oeekivanje 
nagrade za ueinjena djela na onom svijetu." 

J% 

IMAM EN-NEVEYI 

Prenosi se od El-Kusejrija, Allah mu se smilovao, da je 
rekao: "Najmanji vid iskrenosti jeste da javna i tajna djela budu 
podjednaka." Prenosi se da je Sehl et-Tusteri rekao: "Nece osje- 
titi daSak iskrenosti covjek koji vara sebe ili druge." Govori 
ucenjaka o ovoj temi mnogobrojni su ali cu se ja ogranititi 
na ovo 5to sam do sada spomenuo jer je to dovoljno onome 
ko zeli razumjeti. 

Znaj da je onaj do koga je doprla vijest o vrijednosti nekog 
djela duzan cmiti ga, pa makar jednom u zivotu kako bi se upi- 
sao medu one koji su to djelo Cinili. Ne smije to djelo u potpu- 
nosti zanemariti nego ga treba cmiti onoliko koliko je u mogu- 
dnosti, a to na osnovu rijeei Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji 
je rekao: "Kada vam neSto naredim, finite to onoliko koliko 
ste u mogucnosti," 4 

Muhaddisi, Serijatski pravnici i drugi islamski ucenjaci, 
kazu: "Dozvoljeno je i pohvalno koristiti nevjerodostojan hadis 
ukoliko nije izmigljen kada zelimo podsticati na cmjenje dobrili 
djela ili odvratiti od Cinjenja IoSih djela. Medutim, Sto se rice 
propisa kao gto je pitanje halala i harama, propisa o trgovanju, 
braku, razvodu i si., treba se oslanjati samo na vjerodostojan ili 
dobar hadis, osim u slucaju kada biramo ono Sto je sigurnije, 
onda ga je dozvoljeno koristiti. Ako se prenese neki nevjero- 
dostojan hadis, npr. o pokudenosti nekih oblika trgovanja ili 
zenidbe, lijepo je kloniti se toga, medutim nije obavezno. Ovo 
spominjem zbog toga jer cu u knjizi spominjati hadise za koje 
cu nedvosmisleno ukazati da su vjerodostojni i dobri hadisi, 
ili pak nevjerodostojni, ili cu to preSutjeti jer ne£e biti potrebe 
da to spominjem, pa sam 2eIio da ovo pravilo bude na umu 
onome ko bude Citao knjigu. 

Znaj da kako god je pohvalno ciniti zikr, spominjati 
Allaha, dz.s\, lijepo je i sjediti u druStvu onih koji to eine, na Sto 
upuCuju hadisi koje demo, insallah, navesti. Za to nam je dovo- 
ljan hadis Ibn Omera, r.a., koji kaze: 1 Biljcii rj Buhari u poglavlju El-Itisam pod naslovom "Slijedenjc prakse Allahovog 
Poslanika, sava" (13/7288) 

16 ^ ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA ! 

2. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 

r ' ' _tf7 : Jli U\ JjiJ b fell ^j U} :\ji\j J^L-jli &U j,^ ffi &j- 

"Kada prodete pored d^enetskih vrtova, udite u njih." 
Neko upita: "A Sta su to dienetski vrtovi?" Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., odgovori: "To su skupovi na kojima se Allah, dz.S., spo- 
minje. Allah, d£.s\, ima meleke koji putuju Zemljom i tra^e sku- 
pove na kojima se spominje Allah, d£.s\, a kada pronadu takve 
skupove, okru2e ih." 5 

3. U Muslimovom Sahihu bilje2;i se hadis koji prenosi Mua- 
vija, r.a., koji ka£e; 

U :jUi <,U^I y iiU- J* iS^j &* -o>l J^> -0*1 J>-5 rj>~' 5 Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Tirmizi u poglavlju Ed-Da' vat (5/532/3509) od 
Ibr.ihima bin Jakuba, on od Jezida bin Hibbana, ovaj od Humejda el-Mekkija, Stice- 
nika Ibn Alkame, koji prenosi od Ataa bin Ebu Rebbaha, n on od Ebu Hurejro, r.a. 
Tirmizi veli: "Ovaj hadis je hasenun-garib," Zehebi u svom djclu El-Mizan prenosi 
da je Buhari o Humejdu El-Mekkiju rckao: "Predanja od njega ne primaju se." Ibn 
Adijj o njemu veli; "Neka njegova predanja ne ntogu se prihvatiti." Njegovo slanje je 
nepoznalo, kao 5to se to biljezi u djelu El-Takrib. Nisam primijetio da Jezid bin Hib- 
ban prenosi hadise od Humejda, nego od njega prenosi Zejd bin el-Habbab, koji je 
istinoljubiv, ali pogresno prenosi hadise. Ovaj hadis Tirmizi prenosi i drugim putem 
pod brojem 3510. Ahmed u svom Musnedu (3/150), obojica preko Muhammeda bin 
Sabita el-Bunanija, on od svog oca, ovaj od Eneso, a on od AUahovog Poslanika, 
s.a.v.5. Tirmizi veli: "Ovo predanje kojc prenosi Sabit od Enesa jeste hasenun-garib." 
Muhammeda bin Sabita el-Bennanija Buhari, Ibn Mein, Nesai, Zehebi i dr. ocjenjuju 
kao nepouzdanog prenosioca, i svi se sla?u u toj ocjent, Sejh Albani u svom djelu 
Ed-Daifa (1150) za ovo predanje kaze da je nevjerodostojno. w*> 1 \ IMAM EN NEVEYI g 

"Jednom prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatekao je 
svoje ashabe u halki pa ih je upitao: 'Sta vas je okupilo?' Oni 
mu odgovoriSe; 'Okupili smo se da spominjemo AHaha, da Mu 
se zahvaljujemo §to nas je uputio islamu i Sto nam ga je dao 
kao blagodat.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita ih: 'Tako vam 
AHaha, zar se ni radi cega drugog niste okupili? Nisam vas 
zakleo Allahom, dz.S., zbog loga Sto sam sumnjao u vas, nego 
zato sto mi je doSao Dzibril, a.s., i rekao mi da se Allah, dz.s\, 
ponosi vama pred melekima.'"* 

4. U Muslimovom Sahihu biljezi se hadis koji prenose Ebu 
Seid el-Hudri i Ebu Hurejra, r.a., koji kazu da su bili Allahovim 
Poslanikom, s.a.v.s., kada je rekao: 

"Kada god se ljudi okupe da bi spominjali Allaha, d2.S., 
okruze ih meleki, obavije ih Ailahova, dz.5., milost, na njih se spu- 
sti smirenost i Allah, dz.5., spomene ih onima koji su kod Njega." 

Spominjanje Allaha, d£.§., moze bin* srcem, a moze biti i 
jezikom. Najbolji je zikr onaj koji se cmi i srcem i jezikom u isto 
vrijeme, a kada se cini pojedinacno, onda je bolji onaj zikr koji 
se cmi srcem. Nije dozvoljeno da covjek prestane spominjati 
Allaha, dz.S., jezikom bojeci se licemjerstva, nego treba spomi- 
njati Allaha, dz.S., i srcem i jezikom, nastojeci time postici Alla- 
hovo, dz.5., zadovoljstvo. Prethodno smo naveli rije£i Fudajla, 
Allah mu se smilovao, i on veli da je ostavljanje djela radi ljudi 
licemjerstvo. Kada bi covjek pridavao paznju tome 5ta ce ljudi 
reci i sta ce o njemu pomislili, bio bi uskracen za mnoga dobra 
djela i zapostavio bi mnoge bitne stvari u vjeri. A to svakako 
nije put razumom obdarenih. ' Biljefci ga Muslim u poglavlju o zikru, dovama i pokajanju pod naslovom 
"Vrijednost okupljanja radi utenja Kur'ana i zikra" (9/17/23, En-Nevevi). 

18 

atekao je 
iilo?' Oni 
ia, da Mu 
ga je dao 
Jako vam 
lisam vas 
vas, nego 
Iah, di.5., 

;nose Ebu 
vllahovim 


laha, d£&, 
ijih se spu- 
od Njega." 

noze bili i 
kom u isto 
aj zikr koji 
spominjati 
?ba spomi- 
ostici Alla- 
&i Fudajla, 
a radi ljudi 
§ta ce ljudi 
noga dobra 
to svakako bod naslovom 

ftevi). 

ZBIBKA TJEROVJESNIKOTIH DOVA 

« X*Y*K X*V*K *WK*Wrtt XV 

5. U Buharijevom i Muslimovom Sahihu biljezi se hadis 
koji prenosi Aisa, r.a., koja kaze da se ajet: 

"Ne izgovaraj Mfl SOP gtos molitvu kada je obavljas, a i tie prigu- 
Sujje." (El-Isra, 110) odnosi na dovu. 

Znaj da vrijednost spominjanja Allaha, dz.S., nije ogra- 
nifiena samo na izgovaranje rijeCi: "Subhanallah" ("Slava 
Allahu"), "La ilahe illallah" ("Nema boga osim Allaha"), "El- 
hamdu lillah" ("Hvala Allahu"), "Allahu ekber" ("Allah je naj- 
ved") i si. nego je svako onaj ko je u pokornosti Allahu, dz,s\, 
ustvari onaj ko Ga se sjeca i spominje. To je mifiljenje Seida 
bin Dzubejra, r.a., i mnogih drugih ucenjaka. Ata, Allah mu 
se smilovao, veli: "Skupovi na kojima se spominje Allah, dz.5., 
jesu skupovi na kojima se govori o halalu i haramu, o naftnima 
trgovanja, o propisima obavljanja namaza i posta, o ?.enidbi i 
razvodu braka, o hadiu i si." 

Uzviseni je rekao: "...musHmamma i muslimtmkama..." sve 
do rijett "...Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pri- 
premio." (Ei- Ahzab, 35) 

6. U Muslimovom Sahihu biljezi se hadis koji prenosi Ebu 
Hurejra, r.a., a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Pretekli su vas oni usamljeni (el-muferridun)." Ashabi upi- 
tage; "A ko su usamljeni?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: 
"To su vjernici i vjernice koji mnogo Allaha, d2.5., spominju." 

Znaj da onaj ko bude Citao ovu knjigu mora poznavati 
znacenje ovog hadisa. U£enjaci se o njegovom tumaeenju razi- 
laze. Imam Ebul-Hasan el-Vahidi prenosi da je ibn Abbas, r.a., 
rekao: "To su oni koji poslije obavljenih namaza spominju JSL F* | fMAM EN NEVEVI 8 

Allaha, dz.S., jutrom i navecer, kada lije^u u postelju, kad god 
se prenu iz sna, kad god izadu iz kuce ili otputuju, spomenu 
Allaha, dz.S." Mudzahid veli: "Vjernik ili vjernica nece biti od 
onih koji mnogo spominju Allaha, dz.s\, sve dok Ga ne budu 
spominjali stojeci, sjededi i leie£L" Ata veli: "Ko bude u potpu- 
nosti obavljao pet dnevnih namaza, on je od onih na koje se 
odnose rijeci Allaha, dz.S.: 'Vjernid koji mnogo Allaha spominju i 
vjernice...'" Ova misljenja prenosi El-Vahidi. 

7. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Kada covjek u nodi probudi svoju zenu, i klanjaju zajedno 
dva rekata nocnog namaza, bit ce upisani medu one koji mnogo 
Allaha, dz.s\, spominju." 7 Ovo je poznat hadis koji biljeze Ebu 
Davud, Nesai i Ibn Madza u svojim Sunenima. 

Sejh, imam Ebu Amr bin es-Salah, Allah mu se smilovao, 
upitan je o tome koliko je potrebno da covjek spominje Allaha, 
dz-S., pa da bude upisan medu one koji Ga mnogo spominju, 
pa je odgovorio: "Ako ustraje u jutamjem i vecernjem zikru o 
kome postoje vjerodostojna predanja prenesena od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., u razliditim situacijama i vremenima u danu 
i noci, a Sto je pojaSnjeno u djelima koja govore o obavezama 
vjernika u jednom danu i noci, bit ce od onih koji mnogo Allaha, 
dz.S., spominju, a Allah najbolje zna." 7 Biljezi ga Ebu Davud u pogiavlju o namazu pod naslovom "No\*ni namaz" (2/33/ 
13()9), Ncsai u pogiavlju o no("nom namazu i dnevnini nafilama pod naslovom 
"N'agradazaonogkose probudi i probudi svoju suprugu (1/413/1310), Ibn Madza 
u pogiavlju o namazu pod naslovom "Onnj ko probudi svoju suprugu (1/423/1335), 
Hakim (2/416), sva trojica od Ibn el-Akmcra, on od El-Egarra, ovaj od Ebu Seida 
el-l ludrija i Ebu Hurejre, a oni od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Hakim veli: "Ovaj 
je hadis vjerodostojan po uvjetima koje poslavljaju Buhari i Muslim, ali ga oni ne 
biljeie." S njim se slaze i Zehebi. 

20 
kad god 
pomenu 
e biti od 
ne budu 
i potpu- 
i koje se 
Ktminju i 

'oslanik, 

i zajedno 
ji mnogo 
Ijeze Ebu 

inilovao, 
e Allaha, 
pominju, 
n zikru o 
Jlahovog 
ia u danu 
lavezama 
;o Allaha, mz" (2/33/ 
n! naslovom 
), Ibn Madfci 
1/423/1335), 
d Ebu Seida 
n veil: "Ov.ij 
ali ga oni ne 

| ZBIBKATJEROVJESNKOflHDOVA g 

Ucenjaci su se slozili o tome da je dozvoljeno Ciniti zikr i 
jezikom i srcem onome koje bez abdesta, u stanju dzunupluka, 
prilikom menstrualnog ciklusa kod zona i u postporodajnom 
periodu. U tim situacijama dozvoljeno je uciti: "Subhanallah", 
"La ilahe illallah", "El-hamdu lillah", "Allahu ekber", donositi 
salavate na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u&ri dove i si. Ucenje 
je Kur'ana zabranjeno onome ko je dzunup, zeni u menstrual- 
nom periodu i poslijc porodaja, bilo da zeli u£iti mali odlomak 
tz Kur'ana ili veci, cak je zabranjeno uCiti i dio ajeta. Dozvoljeno 
je da srcem uce Kur'an, ali da ga pritom ne izgovaraju jezikom, 
a, takoder, i da gledaju u Mushaf. Takoder je dozvoljeno da 
onaj ko je dzunup ili zena u menstruaciji, kada ih zadesi neka 
nesreca prouce ajet koji se torn prilikom u£ i: 

"Inna lillahi ve inna Uejhi radziun" 

"Svi smo Allahovi i Njcniu demo se vratiti", ili prilikom sje- 
danja u prijevozno sredstvo ajet: 

*> -.^IlJiuJ Uj^ Jl m '•Jxj** v US' Uj l-La uJ 'j>%^> (j-Ul O^r-"" 

"SubhanellezI sehharelena haza ve ma kunna lehu 
mukrimn. Ve inna ila rabbina lemunkalibun" 

"Hvaljen nekaje Onaj Kojijc dao da nam one slide, mi to sami 
ne bismo mogli postici", a prilikom ucenja dove, ajet: 

i$\ 6Up fi$ ^ «>^i ji &£> ciii J &1 £5# 

"Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti 
haseneten vekina azaben-nar". 

"Gospodaru nas, daj nam dobro i na ovom i na onom svijetti, i 
sacuvaj nas patnje u ognju" ukoliko nema namjeru u£iti Kur'an 
nego tim rijecima uputiti dovu Allahu, dz.S. Tim nijetom moze 
reci i: "U ime Allaha"; "Hvala Allahu" bez obzira da li zeli ciniti 

21 IMAM EN-NEVEYI S 

*k **vy* x% y*k x% v/k x* vjk xt v? 

zikr ili ne. Bit <fe greSni samo ako imaju namjcru da izgovara- 
njem tih rijeci uce Kur'an. Onome ko je dzunup i zeni koja ima 
menstruaciju dozvoljeno je u£ iti one ajete koji su derogirani i 
znacenjem i formom, kao 5to je ajet " A starca i staricu kada blud 
ucine kamenujte." Ako covjek izgovori rijed Kur'ana: "Prihvati 
knjigu odluaio" ili ajet: "Udile u tijega s mirom, sigurni" i pritom 
ne bude imao namjeru uciti Kur'an, nece biti greSan. Ako ne 
budu imali vode, uzet c"e tejemmum i tada ce im biti dozvoljeno 
ufiti Kur'an. Ako i poslije toga zapadnu u prijaSnje stanje, uce- 
nje im nece biti zabranjeno isto kao npr. da covjek se okupa, a 
zatim zapadne u stanje ne^istcnfe. Zatim, nema nikakve razlike 
da li je uzeo tejemmum zbog toga Sto nema vode, bio kod kuce 
ili naputovanju. 

Poslije uzimanja tejemmurna moze uciti Kur'an pa makar 
bio i ne£ist. Jedan od naSih ucenjaka veli: "Ako bude kod kuce 
s tim tejemmumom moze obavljati namaz i uCiti Kur'an u 
namazu, ali mu nije dozvoljeno uCiti Kur'an mimo namaza." 
Medutim, ispravno je ono Sto smo prethodno spomenuli, a to 
je da mu je to dozvoljeno i mimo namaza jer je uzimanje tejem- 
murna zamjena za kupanje. 

Ako uzme tejemmum, a zatim ugleda vodu koju moze 
koristiti za ci&enje, duzan je okupati se jer mu je u torn slucaju 
zabranjeno uditi Kur'an, i sve ono §to je zabranjeno onome ko 
je dzunup sve dok se ne okupa. Ako uzme tejemmum i obavi 
namaz i u£i Kur'an, a zatim uzme drugi tejemmum zbog toga 
Sto je u£ inio neSto Sto kvari tejemmum, ucenje Kur'ana nece mu 
biti zabranjeno. Ovo je ispravno i odabrano misljenje. Postoji 
migljenje kod nekih nasih ucenjaka da mu je u torn slucaju uce- 
nje Kur'ana zabranjeno, medutim to je misljenje neispravno. 
Ako onaj ko je dzunup ne pronade vodu niti zemlju kojom 
bi mogao uzeti tejemmum, klanjat ce u stanju u kakvom jeste 
zbog svetosti namaskog vremena, ali <?e mu biti zabranjeno 
ucenje Kur'ana mimo namaza. Takoder mu je zabranjeno da u 
namazu u£i iSta drugo osim sure El-Fatiha, |22 
*v»« 
Kf. &% ZBIRKA YJEROVJESNIKOYIH DOYA | 

A je li mu zabranjeno uCiti El-Fatihu? Postoje dva odgo- 
vora. Prvi koji jeste i ispravan je da mu nije zabranjeno uCiti ovu 
sum, cak je i obavezan to ucmiti jer namaz nije ispravan osim 
s ucenjem ove sure. Kao Sto je dozvoljeno obavljanje namaza u 
ovoj situaeiji u prijekoj potrebi isto tako je dozvoljeno i ucenje 
Kur'ana. Drugi odgovor jeste da je u toj situaeiji ucenje ove sure 
zabranjeno, a umjesto nje ucit ee zikrove koje u£i onaj ko ne 
zna niSta iz Kur'ana. Ovo sam spomenuo stoga jer sam vidio 
da se ovo dotice teme o kojoj govorim te sam to ukratko naveo. 
Postoje mnogi dokazi o ovoj temi u fikhskim knjigama, a Allah 
najbolje zna. 

Onaj ko spominje Allaha, dz\S., treba se okititi najljepsim 
svojstvima i osobinama. Ako zeli ciniti zikr sjedeci, onda neka 
se okrene prema kibli, neka sjedne skru§eno i ponizno, smi- 
ren, pognute glave. Ako pak zeli zikr Ciniti na neki drugi nacin, 
dozvoljeno mu je, i niko nema pravo koriti ga. Medutim, ako 
to clni bez nekog opravdanog razloga, onda ostavlja neSto sto 
je vrednije i bolje. Dokaz za to da cmjenje zikra nije pokudeno i 
kada se obavlja na drugi na£in osim sjeded jesu rijeci Uzvisenog: 
"U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni nod i dana zaista su zname- 
nja za razumom obdarene, za one koji i slojeci i lezeci Allaha spotninju i 
o stvaranju nebesa i Zemlje razmisljaju." (Alu Imran, 190-1) 

8. U Buharijevom i Muslimovom Sahihu biljezi se hadis 
koji prenosi Aisa, r.a., koja kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
naslanjao bi glavu na moje krilo dok sam imala menstruaciju i 
u£io bi Kur'an." Biljeze ga Buhari i Muslim. U drugom preda- 
nju stoji: "Dok je udio Kur'an, stavljao je glavu u moje krilo, a 
imala sam menstruaciju." Od nje se takoder prenosi da je rekla; 
"UCila bih odlomak iz Kur'ana lezeci u postelji."* 

• Biljoii gn Buhari u poglavlju o menstruaclji pod naslovom "Ucenje Kur'ana lezeci 
u krilu 2ene koja ima menslruaciju" (1/479/297, Fcthul-Htiri) i Muslim u poglavlju 
o menstruaciji pod naslovom "Dozvoljenost ucenje Kur'ana Ic2ccJ u krilu 2cne koja 
ima menstruaciju" (1/3/211, En-Nevevi). Drugo predanje koje jeautor spomenuo 
zabiljezeno je kod Buhari ja pod brojem (7549). -% 

IMAM EN HEVEV1 

Mjesto na kojem se obavlja zikr treba biti £isto i pristojno 
radi pogtovanja zikra i Onoga Koji se spominje. Zbog toga je 
pohvalno cmiti zikr u mesdzidima i na drugim casnim mje- 
stima. Od imama Ebu Mejsere, Allah mu se smilovao, prenosi 
se da je rekao: "Allaha treba spominjati samo na lijepim mje- 
stima. Usta onoga koji spominje Allaha, dz.g., trebaju biti dsta. 
Ako bude imao neugodan zadah, odstranit ce ga misvakom, 
a ako bude neke necistoce,. odstranit ce je pranjem. Ako bude 
sponiinjao Allaha, dz.g., u toj situaciji, bit ce mu pokudeno, ali 
nede biti haram. Ako bude ucio Kur'an, a u ustima mu bude 
neclstoce, to ce mu takoder biti pokudeno." O tome je li ucenje 
Kur'ana u toj situaciji zabranjeno ili nije postoje dva miSljenja, 
a ispravnije je ono koje kaze da nije zabranjeno. 

Znaj da je Cinjenje zikra pohvalno u svim situacijama 
osim u onim koje su izuzete naredbom Allaha, d&g., i Njego- 
vog Poslanika, s.a.v.s. Jedna od tin situacija jeste prilikom oba- 
vljanja fiztfke potrebe, prilikom spolnog opcenja, prilikom slu- 
Sanja hutbe onome ko cuje glas imama, na kijamu u namazu, 
tada je dozvoljeno u<MH samo Kur'an, u stanju velike pospano- 
sti. Cinjenje zikra nije pokudeno prilikom hodanja putem ili u 
kupatilu, a Allah, dz.g., najbolje zna. 

Pod istinskim zikrom misli se na prisustvo srca, i to je ono 
cemu treba teziti svako onaj ko zeli spominjati Allaha, dz.g. On 
treba razmigljati o onome gto izgovara, shvatiti njegovo sugtin- 
sko znacenje. RazmiSIjanje o rijecnna kojim se Cini zikr potrebno 
je, isto kao gto je potrebno i prilikom ucenja Kur'ana, jer su ove 
dvije stvari medusobno povezane znacenjem i namjerom radi 
koje se fine. Zbog toga je potrebno da onaj ko izgovara rijeCi 
"La ilahe illallah" fini to polahko i otezuci, jer ove rijed u sebi 
nose poruku o kojoj treba dobro razmisliti. Poznate su izreke 
ranijih i kasnijih ucenjaka o ovoj temi, a Allah najbolje zna. 

Onaj kome prode neki od njegovih redovnih zikrova koje 
Cini u odredeno doba dana ili noci, poslije namaza ili u bilo 
kojoj drugoj situaciji, treba to nadoknaditi kada to bude u sta- 24 «W ZBIRKAVJEROVJESNIKOyiHDOVAS 

nju uciniti i ne smije to prepustiti zaboravu. Ako se uspije na 
to navid, nikada ga nece mimoidi ni jedan od tih zikrova. Ako 
pak olahko prede preko toga, naviknut ce se, pa ce sve £esce 
propuStati svoje dnevne obaveze. 

9. U Muslimovom Sahshu biljezi se hadis koji prenosi 
Omer bin el-Hattab, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

j&\ iy^'j ^js\ s:>U 'Jc u i\y>i Ji, ^ 'j, )Uj>. i£ pj tp 

"Ko zaspi, a ne prou£i odlomak ili dio Kur'ana koji svako- 
dnevno uci, pa ga prouei sutradan izmedu sabaha i podne-namaza 
bit ce mu upisano kao da ga je proutio u njegovo pravo vrijeme."'' 

Postoje situacije u kojima je lijepo da onaj ko cmi zikr 
prestane to cmiti, a kada prode taj uzrok zbog kojega je preki- 
nuo, moze se opet vratiti zikru. Te situacije su: kada mu neko 
nazove selam, treba mu uzvratiti, a zatim nastaviti sa zikrom; 
ako pored njega neko kihne, treba mu nazdraviti; ako cuje 
hutbu, kada za£uje glas mujezina, treba ponavljati rijeci ezana 
za njim; kada vidi neko ruzno djelo, treba ga otkloniti, ili nekog 
uputiti na dobro djelo, ili se odazvati onome ko ga poziva da 
ucmi dobro djelo; kada ga savlada san tako da se ne moze kon- 
trolirati, i si. 

Znaj da propisani zikrovi u namazu i mimo toga, bili 
vadzib ili mustehab, nece biti priznati sve dok ih covjek ne 
izgovori jezikom tako da sam sebe cuje, ukoiiko nije gluh, pa 
ne moze cuti. 

Znaj da su o dnevnim i nocnim zikrovima i obavezama 
vjernika napisana mnogobrojna djela koja u sebi sadrze spojene 
lance prenosilaca, raznovrsna predanja. Medu najboljim od tih 

* IliljeAi ga Muslim u poglavlju o namazu pumlka pod naslovom "Nadoknadivanje 
noftiog namttza onome ko ga prespava ili ko se razboli" (2/6/29, En-Nevevi). 

-* 
wmYr 

i IMAMEH-KETEn S 

knjiga jeste djelo Amelul-jcvmi vcl-kjk imama Ebu Abdurahmana 
en-Nesaija. Bolja od nje i korisnija jeste knjiga Amclul-jeimri vd- 
lejle imama Ebu Bekra, Ahmeda bin Muhamvneda bin Ishaka 
es-Sunnija, Allah im se smilovao. Cijelu ovu Ibnus-Sunnijevu 
knjigu proeitao sam pred Sejhom, imamom, hafizom, Ebul- 
Bekaom Halidom bin Jusufom bin Sa'dom bin el-Hasenom, 
Allah mu se smilovao, koji prenosi od imama, ucenjaka, Ebul- 
Jemena Zejda bin el-Hasena bin Zejda bin el-Hasena el-Kindija, 
Allah mu se smilovao, godine 602., koji prenosi od Sejha, imama 
Ebul-Hasena Sa'dul-Hajra Muhammeda bin Sehla el-Ensarija, 
koji prenosi od Sejha, imama Ebu Muhammeda Abdurahmana 
bin Sa'da bin Ahmeda bin el-Hasena ed-Dunija, koji prenosi od 
kadije Ebu Nasra Ahmeda bin el-Husejna bin Muhammeda bin 
el-Kessara ed-Dinurija, koji prenosi od Sejha Ebu Bekra Ahmeda 
bin Ishaka es-Sunnija, Allah mu se smilovao. 

Spomenuo sam ovaj lanac prenosilaca na ovom mjestu 
stoga Sto cu, inSallah, prenosi ti iz Ibnus-Sunnijevog djela odre- 
dene dijelove, pa sam zelio spomenuti i lanac prenosilaca nje- 
gove knjige, Sto je pohvalno kod ucenjaka hadiske nauke. Spo- 
menuo sam upravo lanac prenosilaca ove knjige zbog toga Sto 
je ovo najsadrzajnija knjiga o ovoj temi. Sve Sto cu spomenuti u 
svojoj knjizi je sa spojenim i ispravnim lancem prenosilaca koje 
sam, hvala Allahu, dz.S., licno cuo osim malih izuzetaka. 

U to spada i ono Sto cu prenositi iz pet autenticnih hadi- 
skih zbirki na kojima se temelji cjelokupno ucenje islama, a to 
su: dva Sahiha Buharija i Muslima, Suneni Ebu Davuda, Tirmizija 
i Ncsaija. Postoje i predanja koja cu prenijeti iz hadiskih zbirki 
koje se zovu Musnedi i Suneni, kao sto je Muvetta imama Malika, 
Musned imama Ahmeda bin Hanbela, Ebu A vane, Suneni Ibn 
Madze, Darekutnija, Bejhekija i dr. Preuzimat cu i iz odlomaka 
pojedinih hadiskih zbirki. Sve ovo Sto sam spomenuo prenosim 
sa spojenim i vjerodostojnim lancem prenosilaca sve do autora 
zbirki koje sam spomenuo. ** 


ZBIRKA YJEB0YJESNIK0V1H DOVA 

IfK TWfK XWK JftVrtC JM*K TW Znaj da cu spomenuti poznate hadiske zbirke uz hadise 
koje sam iz njih preuzeo, a uz hadise koje preuzimam iz Buha- 
rijevog i Muslimovog Sahiha. Samo ime jednog od njih jeste 
dovoljan dokaz da je hadis vjerodostojan, jer svi hadisi koji se 
nalaze u njihovim zbirkama vjerodostojni su. Uz hadise koje 
prenosim iz drugih hadiskih zbirki spomenut cu ime zbirki iz 
kojih sam ih preuzeo i uz to du navesti ocjcnu njihove vjerodo- 
stojnosti: da li su vjerodostojni, dobri ili slabi hadisi, ukoliko 
prevladava misljenje da su slabi. 

Znaj da je Ebu Davudov Sunen zbirka iz koje cu najvise 
prenositi. Ved smo prenosili njegove rijedi gdje kaze: "U svojoj 
zbirci zabiljezio sam hadise koji su vjerodostojni i hadisi koji su 
njima slicni i pribliznog znadenja. Ukazao sam na slabost onih 
hadisa koji imaju neku vecu mahanu. Hadisi pored kojih nisam 
spomenuo nista vjerodostojni su, all su neki na visem stepenu 
vjerodostojnosti od drugih." Ovo su rijedi Ebu Davuda. Sadrze 
u sebi korist koju treba poznavati onaj ko dita ovu ili neku 
drugu knjigu, a ta korist jeste podatak da je hadis pored kojeg 
Ebu Davud nije spomenuo niSta vjerodostojan ili dobar, a obje 
ove kategorije hadisa koriste se u donosenju propisa u vjeri, pa 
sta je tek onda kada na osnovu njih prosudujemo o vrijedno- 
sti nekog djela? Ako prihvatimo ovo, onda trebamo imati na 
umu da kada u ovoj knjizi vidimo hadis koji biljezi Ebu Davud, 
znamo da je on vjerodostojan i da ga Ebu Davud nije ocije- 
nio slabim, a Allah, dz.S., najbolje zna! Smatrao sam da je bilo 
potrebno na pocetku knjige napisati poglavlje koje ukazuje na 
vrijednost zikra, a u kojem cu napravit kraci uvod. 

Zatim sam spomenuo razlog zbog koga sam napisao ovu 
knjigu. Zavrsit cu knjigu poglavljem u kojem du govoriti o tra- 
zenju oprosta, iskreno se nadajudi da de i nama na kraju nasih 
zivota grijesi biti oprogteni. Allah, dz.s., je Taj Koji uspjeh daje, 
u Njega se uzdam i na Njega se oslanjam i potporu trazim i 
Njemu se potpuno predajem. -wT- 27 
IMAM EN NEVEYI g 

Krace poglav/je o vrijednosti zikrova koji nisu rjgrantfenl 

vremenom 

UzviSeni je rekao: "A cinjenje zikra najveca je posluSnost" 
(El-Ankebut, 45). I rekao je Uzviseni: "Sjecajtc se vi Mene, i ]a cu 
se vas sjetiti" (El-Bekara, 152). I rekao je Uzviseni: "I da nije bio 
jedan od onih koji Allaha hvale, sigiinio bi ostao it njoj do Dana kada 
cc svi biti ozivljeni" (Es-Saffat y 143-4). I rekao je Uzviseni: "Hvale 
Ga nocu i danju, tie malaksavaju." (El-Enbija, 20) 

10. U Sahihima dva ucenjaka u hadisu Ebu Abdullaha 
Muhammeda bin Ismaila bin Ibrahima bin el-Mugire el-Buha- 
rija el-Dzu'fija, i Ebul-Husejna Muslima bin el-Hadzdzadza bin 
Muslima el-Kusejrija en-Nejsaburija, Allah im se smilovao, pre- 
nosi se putem njihovih lanaca prenosilaca hadis od Ebu Hurejre, 
r.a., £ije je puno ime Abdurahman bin Sahr, prema najispravni- 
jem misljenju, on je ashab koji prenosi najviSe hadisa Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaite: "Dvije 
rijeCi lahke na jeziku, teSke na vagi, drage Milostivom jesu; 

*.*JaiJl -III jb-cl^ o_uAjj -ujI jU*~-" 

"Subhanallahi ve bi hamdihl subhanallahil-azim" 

'Slava Alhihn i Njemu Iwala, slazw Allafiu Veliamstvenom,'"" > 
Ovo je hadis koji je posljednji zabiljezen u Buharijevoni Sahilnt. 

11. U Muslimovom Sahihu biljeii se hadis Ebu Zerra, r.a., 
koji prenosi da ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao: "HoceS li 
da te obavijeslim koje su rijeCi najdraze Allahu, dz.S.? Najdraze 
su rijefi Allahu, dz.S.: ' .ojJ&jj *>t\ jlAl— ■ "* «■ * 'Subhanallahi ve bi hamdihi' 10 Biljezi gj Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom "Vrijednost slavljcnja 
Allaha, dlS," (1 1 /210/6406, Fctlnil-Btiri), i Muslim u poglavlju o zikru i dovama pod 
naslovom "Vrijednost izgovaranja rtjett *La ilaht- illallah', 'subhanallah' I upudvanja 
dova." (6/17/19, En-Nevevi) fL. 
'„ 

§ ZBIRKA VJEHOVJESNIKOVIH DO¥A ^ 

'Sltwa Allahu i Njcimi hvala.'" U drugom predanju stoji: 
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan je o tome koje su rijeei naj- 
vrednije, pa je odgovorio: 
, r > 'RijeCi koje je Allah, d2.s\, odabrao Svojim melekima ili 
robovima da ih izgovaraju: 'Slava Allaliu i Njemu hvala.""" 

12. U Muslimovom Sahihu zabiljezen je, takoder, hadis 
koji prenosi Semura bin Dzundub, r.a., u kojem stoji da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Najdraze Allaliu, dz.s\, jesu slje- 
de<?e cetiri rijeei: »'-* 'Subhanallahi vel-hamdu Hllahi ve la ilahe illallahu 
vallahu ekber 7 

'S/aw* A/to/w, hvala Allahu, nema boga osim Allalm, rfz.s., i Allah 
je uajveci. ' Svejedno ti je koju god od ove cetiri rijeei prvo izgovoris. '"» 

13. U Muslimovom Sahihu biljezi se hadis Ebu Malika el- 
ES'arija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

<i iuij -&1 ou^l j <6i>Ji bvJ Jj 1^13 ouv! >i j_4kJi- 

"Cistoca je pola imana. Rijeei: ('El-hamdu lillahi') 'Hvala 
A/fo/m'punevagu,arijecJ: ('Subhanallah vel-hamdulillah') 'Slava 
Allahu i hvala Allahu ' pune prostor izmedu nebesa i Zemlje." " 
" Biljea ga Muslim u poglavlju o zikru i dovama pod naslovom "Vrijednosl rijetf ■ 
Slava Allahu 1 Njemu hvala'" (6/17/48, En-Nevevi). Prednnje koje autor navodi 
nalazi se u Muslimovom Sahihu fakoder na islom mjestu. 

13 Biljefi ga Muslim (5/14/117, En-Nevevi) u predanju od Sc-mure bin Diunduba a 
on od Allahovog Poslanika, s,a.vs, 

u Biljeii ga Muslim u poglavlju o rtstoci pod naslovom -VrijednostabdesfeT. (1/3/ 
113, En-Nevevi) j* Hfi | IMAM EH-NETETI g 

14. U istoj zbirci zabiljezen je hadis Dzuvejrije, majke vjer- 
nika, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s,, jednog 
jutra rano izasao od nje, nakon gto je klanjao sabah-namaz, a 
ona se tada nalazila na mjestu gdje je klanjala. Nakon 5to je 
jutro odmaklo, vratio se i zatekao je na mjestu gdje ju je i osta- 
vio. Upitao ju je: "1 sad si na mjestu gdje sam te ostavio?" Ona 
mu je odgovorila: "Jesam." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece joj: 
"Nakon gto sam otisao od tebe, izgovorio sam cetiri rijefii koje 
sam ponovio tri puta. Kada bi se vagale sa svime Sto si ti od 
jutros izgovorila, prevagnule bi. Rekao sam: 

'Subhanallahi ve bi hamdihl adede halkihi ve rida 
nefsihi ve zinete arfiihl ve midade kelimatihi' 

'Slava Attahu i Njcmu hvala onoliko koliko Njegovih sivorenja 
ima, i onoliko koliko je On zadovoljan i knkoje Njegov prijesfo ukraSen i 
onoliko koliko Njegovih rijeci ima. '" U drugom predanju stoji: "Slava 
Allahu onoliko koliko ima Njegovih stvorenja, slava Mu onoliko 
koliko je On zadovoljan, slava Mu onako kako je Njegov prijesto 
ukrasen i slava Mu onoliko koliko ima Njegovih rijeel"" 

15. U Tirmizijevoj zbirci ovo predanje zabiljezeno je u sljede- 
cem obliku: "HoceS li da te poutim rijecmia koje ceS izgovarati: 

4<iU- jap <oj1 o^r** <-**^~ ■ 3 ~ 1 * ^ O^r^ <•**&*• ■>•** ^ O^r- - S I 'Subhanallahi adede halkihi, subhanallahi adede 
halkihi, subhanallahi adede halkihi, subhanallahi M Bilje*i ga Muslim u poglavlju o zikru i dovama pod naslovom "Slavljenjc Allaha, 
di.5., poietkom dana i prije spavarija", (6/17/46, En-Nevevi] 

30 
iZBIRKAYJEROYJESNIKOraDOYA 

rida nefsihi, subhanallahi rida nefsihi, subhanaliahi 
rida nefsihi, subhanallahi zinete arsihl, subhanallahi 
zinete arsihi, subhanallahi zinete arsihi, subhanaliahi 
midade kelimatihT, subhanallahi midade kelimatihT, 
subhanallahi midade kelimatihl' 

'Slava Allahu oiwliko koliko una Njegovih stvorenja, slava Al- 
lahu onoliko koliko ima Njegovih stvorenja, slava AUahu oiwliko koli- 
ko ima Njegovih stvorenja, slava Mu onoliko koliko je On zadovoljan, 
slava Mu onoliko koliko je On zadovoljan, slava Mu onoliko koliko je 
On zadovoljan, sltwa Mu onako kakoje Njegov prijesto ukrasen, slava 
Mu onako kakoje Njegov prijesto ukrasen, slava Mu onako kakoje 
Njegov prijesto ukrasen, i slava Mu onoliko koliko ima Njegovih rije- 
ci, i slava Mu onoliko koliko ima Njegovih rijeci, i slava Mu onoliko 
koliko ima Njegovih rijeci.'" u 

16. U Muslimovom Sahihu biljezl se hadis koji prenosi 
Ebu Hurejra, r.a., a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao:"Dakazem: •js\ -iii j ,<ii \i LUj Tj i4i ±LL\j i4t\ 5UJJL 1 'Subhanallahi, vel-hamdu liilahi, ve la ilahe illallahu, 
vallahu ekber' 

'Slava Allahu, hvala AUahu, nema boga osim Allalm, Allah je 
najvcci', drazc mije od svega sto Sunce obasjava. ''«♦ 

17. Buhari i Muslim u svojini Sahihima biljeze hadis koji 
prenosi Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., a u kojem stoji da je Allahov 
Poslanik, s,a.v.s., rekao: "Ko deset puta izgovori: 

J 5 " J* i*i iiii ij sjjiLii i ci SLjl Si l^.j &\ y luj Si- ..j ■s**^ " Biljefci ga Tirmiri u poglavlju o dovamn (5/556). 

'" Biljc« ga Muslim u poglavlju o zikru i dovama pod naslovom " Vrijednost izgova- 

ranja rijeti: 'Nema boga osim Allaha, slava Allahu', i uputfvanja dova," (6/17/19, 

En-Ncvevi) 

31 >t 

IMAM EN NEVEYI 

'La ilahe illallahu, vahdehu la serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli Sej'in kadir* 

'Nana boga osim AUalui, fcdinog, On nana druga. Njanu pripa- 
da sua vtast i zahvala i On jc kadar sve uciniti', bit cc nut upisana na~ 
grada kao daje oshbodio iz ropstva cctiri Ismailova, a.s., potomka."' 1 

18. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze hadis Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Ko izgovori: S> t j*j*#iy-iij 3 ,2 &J. v e \£^3 <ii n/] L2}\ » * .- ja*+& 'La ilahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sej'in kadlr' 

'Nana boga osim Allaha, dz.l, Jedinog, On nana druga. Nje- 
nut pripada sua vlast i hvala i On jc kadar sve uciniti', u danu sto- 
tinu puta/ bit ife mu upisano kao daje oslobodio deset robova, 
stotinu dobrih djela, izbrisano stotinu losih djela, i to de mu 
biti zastita od prokletog sejtana sve dok ne omrkne, i niko nece 
doci s boljim djelom od njega osim onaj ko to izgovori vise puta 
odnjega." 18 

19. 1 rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Ko u jednom 
danu stotinu puta izgovori: -.8-U^JJ *il ^UJj." 'Subhanallahi ve bi hamdihi' " Biljezi ga Buhari u poglavlju o dovnma pod naslovom "Vrijcdnosi polvrdivanja 
Allahove, dfcS w jednoce" (U/204/6404, Fetbttl-Bari), i Muslim u poglavlju o zikru i 
dovama pod naslovom "Vrijednost polvrdivanja Allahove, diX, jednoce, slavljenja 
Allaha, d£&, i upucivanja dova." (6/17/16-7, En-Nevevi) 

" Bilje/j ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom "Vrijcdnosi polvrdivanja 
Allahove, d«, jednoce" (11/204/6403, Felhul-Bari), i Muslim u poglavlju o zikru 
i dovama pod naslovom "Vrijednost izgovaranja rijcci: 'Noma boga osim Allaha. 
slava Alliihu', i upucivanja dova" (6/77/17, En-Nevevr). 

32 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOYA 

'Slava Allabu i Njetmt Irvala', bittfe mu izbrisani mali grijesi 
pa makar ill bilo koliko morske pjene/" 1 * 

20. U zbirkama Tirmizija i lbn Madze biljezi se hadis koji 
prenosi Dzabir bin Abdullah, r.a., koji kaze da je £ uo Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: "Najbolji zikr su rije£i: 

'La ilahe illallah' 

'hiema boga osim Allaha.'" *> Tirmizi veli; "Ovaj je hadis 
hasen, dobar." 

21. Buhari u svom Sahihu biljezi hadis koji prenosi Ebu 
Musa el-ES'ari, r.a., a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

".c&JQ $\ jS 4'zS ^ij % >i: ^i jS- 

"Primjer onoga ko spominje svoga Gospodara i onoga ko 
Ga ne spominje jeste kao primjer zivog i mrtvog." 11 

22. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis koji prenosi Sa'd 
bin Ebu Vekkas, r.a., a koji kaie: "Neki beduin doSao je kod 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao: 'PouCi me rije£ima koje " Biljezi ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom " Vrijcdno slavljenja Allaha, 
dfcl. " (11/210/6405, Felhul-Barii. 

" Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "O predanjima koja govore 
da m vjcmikove dove primaju" (5/462/3383), lbn Madia u poglavlju o odgoju pod 
naslovom "Vrijednosl onih koji hvale Allaha, dzA " (2/1249/3800), Hakim (1/498), 
lbn Hibban u svom Sahihu (2/104/843), Bejheki u djelu Suabul-iman (4/90/4371) 
SVi pTOkp Musa bin Ibrahima el-Ensarija od Talhe bin Harasa, od Dzabira, r.a., a on 
od Allahovog Poslanika, s.a,v.s. Tirmizi veil: "Ovaj hadis je hasenun-garib." Hakim 
veli: "Lanac prenosUaca ovog hadis jeste vjerodostojan, all ga Buhari i Muslim ne 
bUJcfte, i u tome ga podriava Zchebl, Medutim, u njegovom lancu prenosUaca ima 
onih o cijoj povjerljivosti ucenjaci raspravljaju". 

:i Biljezi ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom "Vrijednost spominjanja 
Allaha, dzU. " (11/212/6407), Muslim u poglavlju onamazu pulnika pod naslovom 
"Vrijednost obavljanja dobrovoljnih namaza u kud." (2/6/68, En-Nevevi) - 3 4 IMAM EN NEVEYI $ 

du neprestano izgovarati/ Allahov Poslanik, s.a.v.s., podudi ga 
da govori: .. s '.r, k ', • >\ e 'La ilahe illallahu, vahdehu la serike lehu, Allahu 
ekberu keblra, vel-hamdu lillahi kesira, ve subhanallahi 
bukreten ve esila' 

'Nana boga osim Allaha, ]edinog, On nana drnga. Allah je 
najveci, Njemu pripada wnogobrojna zahvala, slavljen nekaje Allah, 
Gospodar svjetova. Nana snagc niti mod osim Njcgove mod i snage, 
Vvlicanstveni i Mudri.' Beduin rece: 'Ove su rijeci hvale za moga 
Gospodara, a koje rijedi da izgovaram za sebe?' AUahov Posla- 
nik, s.a.v.s., odgovori mu: 'Red: '-^jjij o^j ^f-'/j 4 '^ f*^ 1 " 'Allahummagfirll verhamni vehdini verzukni 

'Allahu mop oprosti mi i smiluj mi se, uputi me i podari 
mi nafaku. '"- 

23. Muslim u svom Sahilnt biljezi hadis koji prenosi Sa'd 
bin Ebu Vekkas, r.a., pa kaze: "Bili smo kod Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s., kad on rede: 

'Je li ko od vas u stanju u jednom danu uciniti hiljadu 
dobrih djela?' Jedan od prisutnih upita: ga 'Kako da udini 
hiljadu dobrih djela?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede mu: i*f ".iLia>- *Jd\ <s- ,k£ «1 *t^>- sUJl -J ^iS^a i*~Jj &U »*-*, 

;crd - ; Hiljiv'! ga Muslim u poglavlju o zikrovima i dovama pod naslovom "Vrijednosl 
slavljcnja Allaha, d£.s„ potvrdivanja Njegove jcdnotfe i upudvanja dova", (6/17/19, 
En-Nevevi) 34 M> ZBIRKA VJEROTJESNIKOVIH DOYA 

'Da stotinu puta izgovori rijeci: 'Slava Allahu' 
('Subhanallah'), i bit ce mu upisano hiljadu dobrih djela ili 
izbrisano hiljadu manjih grijeha.'" Imam, hafiz, Ebu Abdullah 
el-Humejdi kaze: "U ovoj formi hadis se biljezi u Muslimovoj 
zbirci u svim njegovim predanjima." 2 - 1 

24. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis koji prenosi Ebu 
Zerr, r.a., a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: * t - n^/£to ^ Cji5>' o&Sj M -j* && sSli j&Ji f £ j 

"Covjek je za svaki svoj zglob kada osvane duzan udijeliti 
sadaku. Svako izgovaranje rijeci: 'Slava Allahu' ('Subhanallah') 
jestesadaka,svakoizgovaranjerijeei:'Hi'fl/a/\//rt/ui'('El-hamdu 

lillah') jeste sadaka, svako izgovaranje rijeci: 'Nana boga osim 
Alhiha' ('La ilahe illallah') jeste sadaka, svako izgovaranje rijeci; 
'Allah je uajveci' ('Allahu ekber') jeste sadaka, naredivanje da se 
Sni dobro jeste sadaka i odvracanje od zla jeste sadaka. Sve to 
nadomjestit ce dva rekata duha-namaza."-' 

25. Buhari i Muslim u svojim Sahihivia biljeze hadis koji 
prenosi Ebu Musa el-ES'ari, r.a., a u kojem stoji da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "HoceS li da te uputim na jednu 
od dzenetskih riznica?" On je odgovorio: "Svakako, Allahov 
Poslanice." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao mu je: "Cesto izgo- 
varaj rijeci: La havle ve la kuwete ilia billah' a Biljeii ga Muslim u poglavlju o zikru i dovama pod naslovom "Vrijednost potvr- 
divanja Allahove, d&fc, jedntfe, slavljenja Allaha, dlA, i upudvanja dova". (6/17/ 
220, En-Nevcvi) 

:i Biljea ga Muslim u poglavlju o namazu putnika pod naslovom "Pohvalnost oba- 
vljanta duha-namaza". (2/5/233, En-Nevevi) «"*&> 

IMAM EN-NEVEYI 

'Nema snage tti moci osim AHahove snage i moci.'" u 

26. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze hadis 
koji prenosi Sa'd bin Ebu Vekkas, r.a., a u kojem stoji da je 
jediiom prilikom proSao s AJIahovim Poslanikom, s.a.v.s, pored 
zene oko koje su se nalazili kamencici ili zrnevlje pomodu kojih 
je brojala svoj zikr. Allahov Poslanik, s.a.v.s., re£e joj: "HoceS 
li da te upurim na ono 5to je lakse i bolje za tebe?" Zatim ju je 
poducio da govori: 

S>j *' j Ji^ U Sap -i1 51^.3 ^l^lll J jii U Si* 41 ftili 

jL. Jsi l\} , jjii 'J. u So£ ii Su^i uM & ii iii A 5u^i 

'Subhanallahi adede ma haleka fis-sema, ve 
subhanallahi adede ma haleka fil-erdi, subhanallahi 
adede ma bejne zalike, subhanallahi adede ma huve 
halik, vallahu ekberu misle zalik, vel-hamdu lillahi 
misle zalik, ve la ilahe illallahu misle zalik, ve la havle 
ve la kuvvete ilia billahi misle zalik' 

'Slavljen neka je Allali onoliko koliko ima stvorenja na nebesi- 
ma, slavljen neka je Allah onoliko koliko ima stvorenja na Zemlji, i 
nekaje slavljen onoliko koliko ima Njcgovih stvorenja izmedu nebesa 
i Zemlje, slavljen nekaje onoliko koliko On stuara, i Uzvisen nekaje 
isto toliko, i hvaljen neka je isto toliko, i potvrdujem Njegovo jedin- 
sfvo isto toliko, i izgovaram rijeci: 'Nema snage ni moci osim AHaho- 
ve snage i moci isto toliko." :n 

B Biljefci ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom - RIjctfi: 'Nema snage ni 
mod oym Allahove snage i mod' (11/217/6409, Fcthul-Bari), Muslim u poglavlju o 
zikru i dovama pod naslovom "Pohvalnost Cestog izgovaranje rijed: 'Nema snage ni 
mod osim Allahove snage i mod'". (6/17/27. En-Nevevi) 

* Bilje£i ga Ebu Davud u poglavlju o nama/.u pod naslovom "Donosenje lespiha bro- 
fanjem no komentife" (2/881/1500), Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom f&~ 

ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOYA 

27. U istim zbirkama zabiljezen je hadis s dobrim lancem 
prenosilaca od Jusejjire, r.a., koja prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., naredio zenama da cesto velicaju Allaha, dz.s\, 
slave Ga i potvrduju Njegovu jednocu i da to broje na prste, 
jer ce prsti na Sudnjem danu biti pitani o tome i svjedofit ce u 
korist onoga ko ih je koristio prilikom zikra." 

28. Nesai u svom Suwnu biljezi hadis s dobrim lan- 
cem prenosilaca od Abdullaha bin Omera, r.a., koji je rekao: 
"Vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako tespiha na prste 
desne ruke." 1 " 

29. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi hadis koji prenosi 
Ebu Seid el-Hudri, r.a., a u kojem se kaze da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: "Ko kaze: 

"Poslanikovo, 5-a.v.s., uconje dova i utjecanje od sojtana poslije obavljanja namaza" 
(5/571/3583), obojica od ibn Vehba, od Amra bin el-Harisa, od Seida bin Ebu Hilala, 
od Huzejme, od Aise bint Sa'd, od Sa'da bin Ebu Vekkasa, r.a., a on od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj |e hadis hasenun-garib." U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nalazi se Huzejma, cije je slanje nepoznato. Tako o njemu vele Buhari, 
Ebu Halim i Ibn Hibban. Autor djcla El-Mizan veli: "Nepoznato je da on prenosi od 
Aiso bint Sa'd. Od njega jedino prenosi Seid bin Ebu Hilal." 

17 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Tespihanje brojeci 
na kamencice" (22/82/1501), Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Vrije- 
dnost slavtjenja Allaha, diA, potvrdivanja Njegove jednoce i Njegovog velicanja" 
(5/571/3583), obojica od Hanija bin Osmana, od Humejde bini Jasir, od Jusejjire. 
Tirmizi veli; "Ovaj je hadis garib." U lancu njegovih prenosilaca je Humcjda binl 
Jasir, koja jc ncpoznata, kao Sto to veli Zehebi u djelu El-Mtxan. Hafiz Ibn Hadzer 
u djelu Et-Tnkrib veli: "Predanja koja onn prenosi prihvatljiva su." Znaci ukoliko je 
lanac prenosilaca spojen. 

3 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu podnaslovom "Tespihanje brojeci na 
kamencice" (1502), Tirmizi u poglavlju o dovama u jednom od pod naslova (3411), 
Nesai u poglavlju "Svojstva namaza" pod naslovom "Tespihanje poslije namaza" 
(1/403/1278), sva trojica preko El-E'mesa, od Ataa bin es-Saiba, od njegovog oca, 
od Abdullaha bin Amra, r.a., (5to je ispravna verzija) a on od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. U lancu prenosilaca ovog hadisa je 0-E'me5 koji je pouzdan prenosilac, ali 
ga neki optuzuju da je podmetao hadise s lancem prenosilaca koji mu ne pripadaju. 
Nije nam poznato da je iko kriticki govorio o njegovom predanju od Ataa, tj. da li je 
prenosio do njega prijc nego Sto je poceo mijesati predanja ili poslije? 

37 it 
IMAM EN NEVEVI 
bi 'Reditu billahi Rabben ve bil-islami dinen ve 
Muhammcdin sallallahu alejhi ve selleme nebijja' 

'Zadovoljan sam da mi Atlali bude Gospodar, islam vjera i Mu- 
hammed, s.a.v.s., poslanik' obaveztw ce uci a Dzennet.'" 1 * 

30. Tirmizi u svom Suncmt biljezi hadis koji prenosi 
Abdullah bin Busr, r.a., a u njemu se govori da je neki covjek 
rekao: "Allahov Poslanice, ucenje je islama postalo opgirno za 
mene, pa me uputi na ono cega cu se neprestano pridrzavati." 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede mu: * . - ".jus M j;> ^ &j ^u ji>; v 

"Neka tvoj jezik bude neprestano vlazan od spominjanja 
Allaha, dz.sV' Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." 30 

31. U istom djelu zabiljezen je hadis koji prenosi Ebu Seid 
el-Hudri, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upi- 
tan o tome koji ce robovi na Sudnjem danu biti na najviSem 
stepenu kod Allaha, dz.S.? Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ,, * "Oni koji su Allaha, dz.S., mnogo spominjali." Prenosilac 
hadisa veli: "Upitao sam: 'Allahov Poslanice, dak i od onoga 
ko se borio na Allahovom putu?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
odgovori mi: N Biljcii ga Ebu Davud u poglnvlju o namazu pod naslovom "Trazenjc oprosta". 

(2/1529) 

u Bilje2i ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Vrijednost zikra" (5/44- 
58/3375) preko Munvije bin Saliha, od Amra bin Kajsa, od Abdullaha bin Busra, r.a., 
a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Istim putem prenosi ga i Ibn Madfci, Bejheki, 
Hakim, Ibn Hibban u svoja clva Sahiha. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen un-ga rib," 
U lancu prenosilaca ovog hadisa je Muavija bin Salih, koji je istuioljubiv, ali je gri- 
jesio u prenosenju hadisa. Medutim, potporu za ovo predanje navodi Hassan bin 
Nuh. od Amra bin Kajsa, a on od Allahovog I'oslanika, s.a.v.s. Ovaj lanac prenosi- 
laca pouzdan je i biljezi ga imam Ahmed u svom Musnedii 4/188. jpL 
ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 
- ' 'Cak i od onoga koji je svojom sabljom udarao po nevjer- 
nicima i mnogoboscima sve dok je nije slomio i dok krv nijc 
potekla iz njega, opet bi oni koji spominju mnogo Allaha, dz.s\, 
bili na visem stepenu od njega/" 3 ' 

32. Tirmizi i Ibn Madia u svojim Suncnima biljeze hadis koji 
prenosi Ebu Derda, r.a., u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 
"Hocete li da vas obavijestim o djelu koje je najbolje za 
vas, najiskrenije kod vaseg Gospodara, koje de najviSe uzdidi 
vase stepene, koje je za vas bolje od toga da udjcljujete zlato 
i srebro i bolje od toga da se sretnete s vaSim ncprijateljima i 
sijedete njihove vratove?" Ashabi odgovorise: "Svakako, Alla- 
hov Poslanice." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede: "To djelo jeste 
spominjanje Allaha, dz.S." Hakim Ebu Abdullah u svom djelu " Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama u jednom od podnaslova (3376), Bejheki 
u djelu Suabui-iman (589) obojica od Ibn Lehia, od Derradza Ebis-Semha, od Ebu 
Hejsema. od Ebu Seida, r,a., a on od A Uahovog Poslanika , s-a.v.s. Tinnizi veli: "Ovaj 
hadis jo hasemtn-garib." U lancu prenosilaca ovog hadisa je Ibn l.ehia, koji je nepou- 
zdan. Derradza Ebu es-Scmha jedino Ibn Mein ocjenjuje kno pouzdanog. Ebu Davud 
veli: "Hadisi koje on prenosi prihvotljivi su osim onih koje prenosi od Ebu Hejsema, 
a on od Ebu Seida." Ahmed i Nesai odbacuju njegova predanja, a Darekulni i Nesai 
smalraju ga nepouzdanim. Ahmed veli: "Predanja koja prenosi Den-adz, od Ebul- 
Hejsema, od Ebu Seida u sebi sadrze slabost." Ibn Adijj, nakon sto je pojasnio da se 
predanja koja on prenosi od Ebul-Hcjsema ne prihvataju, kaze: "Nadam se da su 
ostala predanja koja prenosi Derradz, osim ovih koje sam odbio, ispravna." N jegove 
su rijcci slicne onome Sto je o DerradZu rekao Ibn Mein. 

39 

IMAM EN-HEVEVI 

Mustedrck ales-sahihajn kaze: "Lanac prenosilaca ovog hadisa 
pouzdan je." Ji 

33. Tirmizi u svom Sunenu biljezi hadis koji prenosi Ibn 
Mesud, r.a., u kojem se kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "U nodi Israa sreo sam Ibrahima, a.s., pa mi je rekao: 
'Poselami od mene svoje sljedbenike i obavijesti ih da je zemlja 
u Dzennetu ugodna, dzenetska voda je ukusna i pitka, i da je 
Dzennet prostrana ravnica. Njene sadnice jesu rije£i: *SX-\ t * >, -» *'js\ Mj iAi ^j lji Tj cA Jin j urn sua-- 

'Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu 
vallahu ekber' 

'Slava Attaint, hvala Attaint, nema boga osim Allaha, Allah jc 
najvecu"" Tirmizi veli: "Ovaj hadis je hasen, dobar. "" 

34. U istom djclu biljezi se hadis koji prenosi Dzabir, r.a., 
u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada vjer- 
nik izgovori rijeci: ». e jJJvj4>\'o\^" 'Subhanallahi ve bi hamdihi' 'Slavljen nekaje Allah i Njemtt hvala', u Dzennetu mu se zasa- 
di palma." Tirmizi veli: "Ovaj hadis je hasen, dobar."" 

M Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Predanja koja govore o 
vrijednosti zikra" (5/49/3377), lbn Madia u poglavlju o odgoju pod naslovom "Vri- 
jednosl zikra" (2/1245/3790), obojica od Abdullaha bin Scida, od Zijada bin Ebu 
Zijada, od Ebul-Bahrije, od Ebu Derdaa, r.a„ a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Lanac je prenosilaca ovog hadisa dobar. 

■" Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Vrijednost slavljcnja 
Allaha. dz.s.," (3462) preko Kasima ibn Abdurahmaru, od njegovog oca, od lbn 
Mesuda. Hadis biljezi i Hejsemi u djelu El-Matzma (10/91) i kaze: "Biljezi ga Tabc- 
rani u djelu El-Evsat i u Es-Sagim. U lancu prenosilaca ovog hadisa je Kasim bin 
Abdurahman, koji je nepouzdan. 

M Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama u jednom od podnaslova (6464), lbn Ebu 
Scjba (5/66), Hakim (1/501), sva trojica od Hammada bin Seleme, od Hadzdzadza 
es-Savvafa, od Ebu Zubejra, od Dzabira, r.n., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. dp****< 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

35. U istom djelu biljezi se hadis koji prenosi Ebu Zerr, r.a., 
koji je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "Allahov Poslanice, 
koji je govor najdrazi Allahu, dz,S.?" PosJanik, s.a.v.s., odgovo- 
rio mu je: "Rijeci koje je Allah, dz.s\, odabrao Svojim melekima 
da ih izgovaraju: 

'Subhane Rabbi ve bi hamdihl, subhane Rabbi ve 
bi hamdihi' 

'Shwljcn neka je moj Gospodar i Njemu hvala, slaoljen rieka 
je moj Gospodar i Njemu hvafo.'" Tirmizi veli: "Ovaj hadis je 
hasenun-sahih."" 

Ovo su hadisi koje sam spomenuo na pocetku kako bih 
ukazao na razlog pisanja ovog djela. Poglavlja cu rasporediti 
onako kako je rasporeden nag svakodnevni zivot, pa 6u prvo 
spomenuti Sta treba red prilikom budenja iz sna, zatim prili- 
kom nasih svakodnevnih radnji koje obavljamo, pa sve do toga 
Sta treba reci kada se lijeze u postelju, kao i Sta treba red kada 


Tirmizi veli: "Ovaj jo hadis hasenun-sahih-garib." Hakim veli: "Vjerodostojan po 
uvjctima koje postavlja Muslim", i u tome ga podriava Zehebi U lancu prenosilaca 
ovog hadisa je Ebu Zubejr el-Mekki koji je podmelao hadisc. Hadis ima polporu u 
predanju koje biljezi lbn Ebu Sejba (5/28) preko Amra bin Suajba, od Abdullaha 
bin Amra. Ovaj je lanac slab stoga 5to je prekinut izmedu Amra i njegovog djeda. 
Ima potporu i u drugom prcdnnju koje biljcii Ahmed (3/4-10) preko lbn Lehia, od 
Zcbana, od Sehla bin Muaza, od njegovog oca, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Postoje dvije slabosti u ovom predanju: prva: lbn Lehia, koji je nepouzdan preno- 
sllac, druga: Zeban, cije je ime ibn Paid cl-Misri Ebu Diuvejn za koga Ahmed veli: 
"Njegova so predanja ne prihvataju," Jahja o njemu veli: "To je nepouzdan slarac." 
Nepouzdanim ga smalra i El-Ukajli, lbn el-Dzevzi, Zehebi, Ibn Hadzer. Ibn Hibban 
u svom djelu El-Mattnihin (1/309-10) o> njemu veli: "Njegova su predanja veoma 
slaba i jedini on prenosi od Sehla bin Muaza jednu zbirku hadisa koja kao da je 
potpuno Izmisljena i ne mozese korislili kao dokaz." On takoder prenosi i rijeci Ibn 
Ebu Hajseme, od Jahjaa koji ga smalra nepouzdanim. 

B Biljezi ga Tirmlzi u poglavlju o dovnina pod naslovom "Koje su rijeci najdraze 
Allahu, dz.s." (5/576/3593) 41 IMAM EN NEYEYI 

se u noci prenemo iz sna, a zelimo jog spavati. A Allah je Taj 
Koji uspjeh daje. 

Zikr prilikam budenja iz sna 

36. U Sahihu imama muhaddisa Ebu Abdullaha Muham- 
meda bin Ismaila bin Ibrahima bin Mugire el-Buharija i u Sahihu 
Ebul-Husejna Muslima bin Hadzdzadza bin Muslima el-Kusej- 
rija, Allah im se smilovao, biljezi se hadis u kojem je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

• f, •'"-'. " '', C.J „/.'/--- - ', » > 

cJ»Jl JU; <ul ^ij Jfcu«| £>Ji UijU Jj> J^ jDi £l£. slap JS" 

vl~l» Ua-^ ^tf U l^K aJip C~Ujl JJ> O^* taJip oiAjl Li^J J^i loiip 

"Kada neko od vas zaspi, Sejran na potiljku sveze tri cvora 
i prilikom vezanja svakog cvora kaze: 'Pred tobom je duga nod 
pa mirno spavaj. Kada se covjek probudi i pri torn spomcne 
Allaha, d2.§., jedan Cvor se odveze, ako uzme abdest, odveze 
se drugi cvor, a ako klanja sabah-namaz, odveze se i posljednji 
cvor, te osvane veseo i raspolozen, a ako osvane, a to ne uradi, 
ustane mrzovoljan i iijen." Ovo je predanje koje biljezi Buhari, 
a predanje koje biljezi Muslim u slicnom je obliku. 56 

37. Buhari u svom Sahihu biljezi hadis Huzejfe bin Jemana, 
r.a., i EbuZerra, r.a., koji prenoseda je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi lijegao u postelju govorio: 

"Bismikellahumme ahja ve emuru" * Biljeii ga Buhari u poglavlju o nocnom namazu pod naslovom "Sejtenovo vezanje 
tvorova na potiljku tfovjcka koji nije klanjao nocni namaz" (3/30/1142, Fethul-Bari), 
Muslim u poglavlju o namazu putnikn pod naslovom "Prvdanja o onome ko pre- 
spava svu noc i ne klanja nodii namaz". (2/6/65, En-Nevevi) 4P- 


row ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 
"S imenom Tvojim, Ailahu, zivim i umircm" a kada bi se pro- 
budio, govorio bi: "El-hamdu lillahillezl ahjana b'ade ma ematena ve 
ilejhin-nuSur" 

"Hvala Ailahu, Koji nas je ozivio nakon sto tins je usmrlio i sve 
cese Njemu vratiti.'"" 

38. Ibnus-Sunni u svojoj zbirci biljezi hadis koji prenosi s 
ispravnim Iancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji biljezi 
da je Aliahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada se neko od vas 
probudi neka kaze: 

'El-hamdu lillahillezl redde alejje ruhi ve afanl fi 
dzesedl ve ezine II bi zikrihl' 

'Hvala Ailahu, Koji mi je dusu u tijelo vratio i zdravlje mi po- 
dario i Koji mije dozvolio da Ga spominjem.'"™ 

39. U istom djelu biljezi se hadis Aise, r.a., koja prenosi da 
je Aliahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Koji god Aliahov rob kaze 
kada se probudi: 

Xa ilahe illallahu, vahdehu la serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli Sej'in kadlr' 17 Biljeii ga B.uhari u poglavlju o dovama pod naslovom "Sta red pred spavanje". 
(I1/117/6M3, Fethul-Bart} 

a Biljezi ga Tirmizi (5/742/3301), Nesai (6/217/1072), i Ibnus-Sunni u djelu Amdul- 
jeomi ivl-lcjlc (9) preko Ibn Adzlana, od El-Makburija, od Ebu Hurejre, r.a. Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Ibn 
Adzlan, koji je mijefiao hadise El-Makburija koje on prenosi od Ebu Hurejre, ra. 

43 IMAMEN MEYEVI | 

'Nema boga osim Allnha, dz.s., jedinog, On nema druga. Nje~ 
mu pripada sva vlast i hvala, i on je kadar sve uciniti', Allah, dz.s., ce 
mu oprosliti grijehc pa makar ih bilo koliko morske pjeiw. " n 

40. U istom djelu bilje^i se hadis koji prenosi Ebu Hurejra, 
r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Koji se 
god vjernik prene iz sna i kaie: u y~ " 


'El-hamdu IillahillezI halekan-nevme vel-jekazah, 
el-hamdu IillahillezI beaserti salimen sevijja. Eshedu 
ennallahe juhjil-mevta ve huve ala kulli sej'in kadir' 

'Hvala Allahu, Koji je podavio blagodat spavanja i budenja. 
Hvala Allaliu, dz.s., Kojijc ucinio da se probudim zdrav i normalatt. 
Svjedociw da ce Allah ozivili mrtve i On je svemocan', Allah, dz\s\, 
na te njegove rijeCi kaze: 'Istinu je rekao Moj rob.'" w 

41. Ebu Davud u svom Sunenu biljefci hadis Aise, r.a., koja 
kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se probudio u noci, 
deset bi puta izgovarao rijetf: ("Allahu ekber") "Allah je naj- 
veci", deset puta: ("El-hamdu lillahi") "Hvala Allahu", deset 
puta ("Subhanallahi ve bi hamdihi") "Slavljen neka je Allah i 
Njemu hvala", deset puta ("Subhanallahil-kuddus") "Slavljen 
neka je Sveti", deset puta bi zatra&o oprost od Allaha, dz\S., 
deset puta potvrdio bi Njegovu jednocu, a zatim bi rekao: 70 Bilje^i ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevwi vet-tejle (10) proko Abdul-Vehhaba bin 
ed-Dahhaka, od Ismaila bin AjjaSa, od Muhammeda bin Ishaka. od Musa bin Ver- 
dana, od Najila, od AiSe, r.a. U lancu je prenosilaca Abdul-Vehhab ibn cd-Dahhak, 
koji je nepouzdan. 

** BiljeAi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jcvmi vel-lcjte (13) preko Ebul-Abhasa el- 
D?.eradija, od Dfcafera bin Muhammeda el-Medainija, on od njegovog oca, ovaj od 
Muhammeda ibn Abdullalia, a on od Muhammeda bin Vasia, ovaj od Muhammeda 
bin Sirina, a on od Ebu I lurejre, r.a. 4*L 
ruga. N je- 
ll, dts., ce 

i Hurejra, 
j:"Kojise ikazah, 
EShedu 
icuY 

/ budenja. 
twrntalan. 
Uah,dz.s., ;, r.a., koja 
dio u nodi, 
Jah je naj- 
tiu", deset 
je Allah i 
) "Slavijen 
aha, d?..s., 
ekao: 

1-Vehhaba bin 
^lusa bin Ver- 
jned-Dahhak. 

M-Abbasa el- 

k oca, ovaj od 

Muhanimeda ZBIRKA VJEROYJESNIKOYIH DOVA ^ 

"Allahumme inru euzu bike min dikid-dun'ja ve diki 
jevmil-kijame" 

"Allahu moj, ja Ti se utjecem od tjeskobe ovog svijeta i od tje- 
skobe Sudnjega dam." To bi izgovorio deset puta, a zatim bi stu- 
pio u namaz.'" 

42. Ebu Davud biljezi u svom Sunenu hadis Aise, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se probudio, 
govorio: 

■ ft • W"*S**« ' *l* r + r ' * *' ' t" ** 

*.*J&'j>\ cJl Ok] A^i ^JJ ^ J 4-aj ^!-^ SI -U^ ^J5 £>" *>!} y^ 

"La ilahe ilia Ente subhaneke. Allahumme estagfi- 
ruke lizenbT ve es'eluke rahmeteke. Allahumme zidnl 
ilmen ve la tuzig kalbi b'ade iz hedejteni ve heb II min 
ledunke rahmeten inneke Entel-vehhab" 

"Nana boga osim Tebe, Allahu moj, motim Te da mi oprostis 
grijehe. Molim Te da mi se swilujcs. Allahu moj, povecaj moje znanje 
i ne dopusti da moje srce zaluta, nakon §to si ga Ti uputio. Podari mi 
Svoju milost, jer zaista Ti mtwgo darujes."* : 

Dova koja se uci prilikam ablacenja odjece 

Lijepo je red: "U ime Allaha" ("Bismillah") kao sto je 
lijepo spomenuti Allahovo ime prilikom svakog hairli-posla. 

43. Ibnus-Sunni u svojoj zbirci biljezi hadis Ebu Seida 
el-Hudrija, r.a., £ije je pravo ime Sa'd bin Malik bin Sinan, koji 

11 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o odgoju pod naslovom "Sta Ireba proucili kada 
se osvane" (4/324/5085), Nesai u djelu Amrtul-jevmi vcUtejle (6/218/10707). U lancu 
prenosilaca ovog hadisa nalazi se Bekijja bin Vclid, koji licno prenosi ovaj hadis, nli 
je Omer bin D/a'sem nepozn.it. 

42 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o odgoju pod naslovom "Sla treba proucili kada 
seu noci prene iz sua" (4/316/5061), Nesai u djelu Et-Sunemil-kvlmi (6/216/10701). 
U lancu je prenosilaca ovog hadisa Abdullah bin Velid et-Tudzejbi, koga je dino Ibn 
Hibban oznacava kao pouzdanog. -% mm 

prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi obladio odjec*u, 
koSulju, ogrtaf ili stavljao turban na glavu, ucio sljedecu dovu: 

"Allahumme innles'eluke min hajrihl ve hajri ma huve 
lehu ve euzu bike min Serrihl ve serri ma huve leh" 

"Allahu moj, molim Te za dobro radi kojegje ova odjeca proi- 
zvedemi i radi cegaje namijenjena, i utjecem TV se od njenog zla i od 
zla za kojeje namijenjena."" 

44. U istom djelu bilje^i se hadis Muaza bin Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko obufe 
novu odjeiu i kafce: 

'El-hamdu lillahillezl kesani haza ve rezekanihi min 
gajri havlin minnl ve la kuweh' 

'Hvala Allahu, Koji me je odjemto ovom odjecom i opskrbb me 
njome, a ja je svojom snagom i mod ne bih sunt mogao pribaviti', 
Allah, dz.S., oprostit ce mu grijehe koje je prije toga pocinio."* 1 

Dova koju uci onsj ko obuce novu odjecu, obucu i tome sl'tino 

Lijepo je pritom spomenuti Allahovo, d2.3., ime, kao §to 
smo to pojasnili u prethodnom poglavlju. 

45. U istom djelu bilje^i se hadis Ebu Seida el-Hudrija, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi oblatto novu ° Bitjezi ga Ibnus-Sunni u djelu AmeTut-jcvmi vcl-lejle (14) preko lbn Ijjasa el-D2urej- 

rija, od Ebu Nadra, od Ebu Seida el-Hudrija, r...i 

H BHje2i ga Ibnus-Sunni u djelu Atwluhjci'ini vt'1-kjlc (271). U bncu prcnosilaca ovog 

hadisa nala/j se Ebu Merhum bin Abdur-Rahim bin Mejmun, koji je nepouzdan 

prenosfloc 4^. 
o odjedu, 
icu dovu: 

jiS... 

ahuve 

." 

i/ecni prol- 
og zla i od nesa, r.a., 
Ko obuce 


hi min 

pribavili', 
ocinio."" 

ie slicno 
V kao Sto idrija, r.a., 
latio novu isa el-D2urej- 

nosilaca ovog 
e nepouzdan 


S ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

fyyK 3ft Vrtc 3ft V*K 3ft Yrtc 3ft Yflr 3ft 

odjecu, nazvao je njenim imenom: koSuljom, turbanom, ogrta- 
cem, shodno vrsti odjece koju je oblaCio, a zatim bi prouCio: 1» r * * 1' ' i- -'--'"■ 


"Allahumme lekel-hamdu Ente kesevtenlhi, es'eluke 
hajrehu ve hajre ma sunia Iehu ve euzu bike min serrihi 
ve Serri ma sunia leh" 

"Allahu moj, Tebi Iwala. 77 si mi ovu odjecu podario. Molim Te 
za njcno dobro i dobro radi kojeg je proizvedena, a utjecem Ti se od 
njenog zla i zla radi kojeg je proizvedena." Ovaj je hadis vjerodo- 
stojan. Prenose ga Ebu Davud bin el-E5'as es-Sidzistani, Ebu Isa 
Muhammed bin Isa ibn Sevre bin Tirmizi, Ebu Abdurahman 
bin Suajb en-Nesai u svojim Sunenima. Tirmizi veli: "Ovaj hadis 
je hasen, dobar"/" 

46. Tirmizi u svom Sunenu biljezi hadis Omera, r.a., koji 
prenosi da je Cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaze: "Ko 
odjene novu odjecu i kaze: 

'El-hamdu lillahillezi kesani ma uvari bihi avrefi ve 
etedzemmelu bihi ft hajati' 

'Hvala Allahu, Koji me je odjenuo odjecom kojom cu pokriti 
svoja stidna mjesta i ukrasavati svoje lijelo', a zatim uzme svoju 
staru odjelu i udijeli je kao sadaku, bit £e u Allahovoj zaStiti i 
pod Njegovim nadzorom, brojat ce se da je na Njegovom puru 
bez obzira bio ziv ili mrtav.'" 44 

45 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o odijcvanju (4/41/4020), Tirmizi u poglavlju o 
odijovanju pod naskwom "Dova koja se u£i prilikom oblai'enja nove odje£e" (1767), 
Nesai u poglavlju od odijovanju pod naslovom "Dova koja se uti prilikom oblafrnja 
nove odjece (6/85/10141) preko Seida eI-D2urcjrija, od Ebu Nadra, od Ebu Seida, a 
on od Allahovog Poslanika, s,a,v.s. Prenosioci ovog predanja pouzdani su. 
** Nisam pronaSao ovaj hadis u Tirmizijevoj zbirci kao Sto to navodi Novevi, nego ga 
navodi u istoj lemi kao i Tirmizi. 

47 4 


I IMAM EN-NEYEVI \ 

Dova fcoja se ufii za onog ko odjene novu odjecu 

47. Buhari u svom Sflfetfiw biljefci hadis Ummu Halide, 
r.a., koja ka2e: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., donio je ienski ogr- 
tae koji je imao emu obrubu pa je upitao: 'Sta mislite, kome da 
poklonimo ovaj ogrtaC?' PoSto su svi sutjeli, on rece: 'Dovedite 
mi Ummu Halid/ Kada sam doSla kod Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., on me svojom rukom ogrnuo tim ogrtacem i rekao mi: 
'Odijevaj se njime i koristi ga/" 41 To je rekao dva puta. 

48. Ibn Madia u svom Summit i Ibnus-Sunni u svojoj zbirci 
biljeie hadis Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., jednom prilikom vidio na Omeru, r.a., odjecu, pa 
ga je upitao: "Je li ti to nova odjeea ili je tek oprana?" Omer, r.a., 
odgovorio mu je: "Ovo je oprana odjeea". Allahov Poslanik, 
s.a.v-s., recemu: 


* * * ".- IJ-fi si^j \xj* Jis-j U-U- , LJI" 
- ^ - «• l- 

"Ilbis d£edlden ve is* hamlden ve mut sehlden seTda" 

"Uvijek novo odijevno, ponosno zivio, i kao sehid, srehio preselio. 

nacinu na koji se odijeva odjeea, obuca i si. 

Prilikom odijevanja odjece, obuce, i si. lijepo je dati pre- 
dnost desnoj strani, tako Sto ce se prvo odjenuti desni rukav, 
nogavica, a prilikom izuvanja treba dati prednost lijevoj strani. 
Isti je slueaj i sa stavljanjem surme na oci, prilikom koriStenja 

e Biljezi ga Buhari u poglavlju o odijevanju pod naslovom "Ogrlac s cmom obru- 
bom". (10/291/5823) 

M Biljezi ga Ibn Madia u poglavlju o odijevanju pod naslovom "Sta treba prouCiti 
onaj ko odjene novu odjecu" (2/1178/3558) preko Husejna bin Mehdija. od Abdur- 
Razika, od Ma'mera, od Zuhrija, od Salima, od Ibn Omera, r.a., a on od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Lanac prenosilaca ovog hadisa jesle dobar. Autor djela Ez-Zevttitl 
veil: "Lanac prenosilaca ovog hadisa pouzdan je." Ibn Hibban spominje Husejna bin 
Mehdija el-EjIa u svom djelu, gdje ga svrstava medu pouzdanc. Od njega je hadise 
prcnosio ibn Huzejma u svom Sahilm. Oslali su prenosioci Ijudi od kojih Buhari i 
Muslim prenose hadise koje su zabiljezili u svojim SahMnia. 

48 
II 

u Halide, 
snski ogr- 
, kome da 
'Dovedite 
Poslanika, 
rekao mi: 
i. 

ojoj zbirci 
10 v Posla- 
jdjeifu, pa 
Dmer, r.a., 
Poslanik, selda" 

pi-esdio."" ? dati pre- 
sni rukav, 
>voj strani. 
koristcnja 

; crnom obru- 

trcbfl proucIH 
l(a, od Abdur- 
od Allahovog 
Ijela Ez-Zevaitt 
je Husejna bin 
|ega |e hadise 
kojih Buliari i 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOYIH DOVA 

misvaka, rezanja noktiju, skracivanja brkova, odstranjivanja 
dlaka sa stidnih mjesta, brijanja glave, predavanja selama u 
namazu, ulaska u mesdzid, izlaska iz zahoda, prilikom uzi- 
manja abdesta, kupanja, jela, pijenja, rukovanja, dizanja ruke 
prema Hadzerul-esvedu, kada neSto nekom pruzamo ili uzi- 
mamo, i si. Sve ove radnje lijepo je zapoceti desnom stranom, a 
st\'ari suprotne tome lijevom stranom. 

49. Buhari i Ebul-Husejn Muslim u svojim Sahihima biljeze 
hadis Aise, r.a., koja kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., uvijek je 
volio dati prednost desnoj strani u bilo kojem poslu koji radi, 
prilikom ttscenja i eeSljanja."*' 

50. Ebu Davud u svom Sunenu kao i dr. autori biljeze 
hadis s vjerodostojnim lancem prenosilaca koji prenosi AiSa, 
r.a., i kaze; " Allahov Poslanik, s.a.v.s., koristio je desnu ruku za 
srvari koje su eiste i za jelo, a lijevu je ruku koristio za eiScenje 
poslije fizioloSke potrebe i za stvari koje su neCiste." 50 

51. Ebu Davud i Bejheki u svojim Sunenima biljeze hadis 
Hafse, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., koristio 
desnu ruku za jelo i pice, davao joj prednost u odijevanju, a za 
ostale potrebe koristio je lijevu ruku. M w Biljeii ga Buhari u poglavlju o abdeslu pod naslovom "Uzimanje abdesta i kupa- 
nje" (1/324/168, Fethul-Bari), i Muslim u poglavlju o cistod pod naslovom " Poslani- 
kovo,s.a.v.s., davanjeprednosli desnoj strani, (4/3/161, En-Ncvevi) 
x Bilje2i ga Ebu Davud u poglavlju o Cistod pod naslovom "Pokudenost dodirivanja 
spolnog organa desnom rukom" (1/8/33, 34) preko nbu Ma'sera, od Ibrahima en- 
Nah'ija, od El-Esveda, od Aise, r.a., od Allahovog Poslanika, sj.va Ovaj je lanac 
prenosilaca pouzdan. 

H BUjcii ga Ebu Davud u poglavlju o Cistod pod naslovom "Pokudenosl dodiriva- 
nja spolnog organa desnom rukom prilikom dseenja poslije male nuide" (1/8/32), 
Bejheki (1/113), obojica od Ibn Ebu Zaida, od Ebu Ejjuba el-Afrikija, od Asima, od 
Musejjeba, bin Rafia i Ma'beda, od Harisa bin Vehba el-HuzaJja, od Hafse, r.a. U 
lanai prenosilaca ovog hadisa nalazi Be Ebu Ejjub el-Afriki, koji je istinoljubiv, ali 
(e grijeSio u prcnosonju hadisa kao Sto se to spominje u djelu El-Takrib. Asim, koji 
prenosi od Behdele takoder je istinoljubiv. ali je mijesao hadise. Hadis ima potporu 
u drugim vjerodostojnim predanjima koja smo prethodno spominjali. (49, 50) -% 


§ IMAM EN-NEVEYI $ 

52. Prenosi se hadis Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada odijevate odjecu Hi uzimate abdest, pocnite s 
desnom stranom."" Hadis je hasen, dobar. BiljeXe ga: Ebu 
Davud, Tirmizi, Ebu Abdullah Muhammed bin Zejd, tj. Ibn 
Madza, Ebu Bekr Ahmed bin Husejn el-Bejhcki. O ovoj temi 
preneseni su mnogobrojni hadisi, a Allah najbolje zna. 

Da va koja se uti prilikom skidanja odjece 
radi kupanja, spavanja i si 

53. Ibnus-Sunni biljezi hadis Enesa, r.a., koji prenosi da 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada vjernik zeli zaklonili 
svoja stidna mjesta od pogleda dzina prilikom skidanja odjede, 
neka proud: 

'BismillahillezT la ilahe ilia hu' 

'U ime Allaha osim Koga drugog boga nema"' n 

Dova koja se ufii prilikom izlaslta iz ku6e 

54. Biljezi se hadis od Ummu Seleme, r.a., fije je pravo ime 
Hinda, a koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi 
izlazio iz kuce, govorio: ! ' : Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o odijevanju pod naslovom "Obuvanje obuce" 
(4/69/4141), Bejheki (1/86) obojica od Zuhejra. od E'mesa, od Ebu Saliha, od Ebu 
Hurejre, r.a„ a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

M Biljeii ga Ibnus-Sunni u djclu Amclul-jcvmi rel-lejle (sir. 101) preko Abdur-Rahima 
bin Zejda el-Ama, od njegovog oca, od Enesa, r.a. Ovo predanje se ne mote prihva- 
titi jer se u lancu prenosilaca nalazi Abdur-Rahim bin Zejd el-Ama, za koga Buhari 
veil da su njegova predanja odbacili uoenjaci hadisa. Jahja o njemu veli: "La^ljivac." 
Ebu Hatim kate: "Njegova predanja treba odbacili." Ebu Zur'a veli: "Slab." Ebu 
Davud kate: "Nepouzdan." f*~ 

ZBIRKA VJEROYJESNIKOVffl DOYA 

■■5* Jig J1 J# ^ *f?1 3* ^ 5 ft 3 

"Bismillahi, tevekkeltu alallahi. Allahumme inni 
euzu bike en udille ev udalle, ev uzille ev uzelle ev 
azlime ev uzleme, ev edihele ev judzhele alejje" 

"S imenom AUaha, na AUaha se oslanjam. Allahu moj, Tebi se 
utjecem od toga da zalutam Hi druge u zabludu odvedem. Hi skrenem 
m stranputicu ili druge na stranputicu odvedem, da nasilje ucinim, 
Hi da mi nasilje bude uciujetw, da prcma uekome ruztw postupim, Hi 
da previa meni neko ruzno postupi."" Ovaj je hadis vjerodosto- 
jan. Biljeze ga: Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madza. Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis vjerodostojan." U predanju koje biljezi Ebu 
Davud stoji: "...zalutam ili druge u zabludu odvedem, ili skre- 
nem na stranputicu ili druge na stranputicu odvedem", i svi 
ostali autori prenose ga u lieu jednine osim Tirmizija, koji ga 
prenosi u lieu mnozine: "Utjecem Ti se od toga da na stran- 
puticu skrenemo, takoder, da zalutamo, da nasilje uCinimo i 
da lo5e prema drugima postupimo." U predanju koje biljezi 
Ebu Davud stoji: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada nije izaSao 
iz kuce, a da nije pogledao prema nebu i rekao: 'Allahu moj, 
utjecem Ti se../" U drugom predanju stoji: "Kada bi izlazio iz 
kuce...", a Allah najbolje zna. 

55. U Sunenima Tirmizija, Ebu Davuda i Nesaija biljezi se 
hadis Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Ko kada izade iz kuce, kaze: * + * » * y Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o odgoju pod naslovom "Dova koja sc uci kada se 
vidi mladak" (4/327/5094), Tirmizi u poglavlju o dovama u jednom od pod naslova 
(5/490/3427), Ibn Madza u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se uci 
prilikom iZlaska iz kuce" (2/1278/3884), Nesai (8/285), svi od Mensura, od Sa'bija, 
od Ummu Seleme a ona od Allahovog Poslanika, s>a.v.s. Ovaj lana c prcnosilaca 
jeste pouzdan. -% p ~y 

IMAM EN-NEVETI 

'Bismillahi, tevekkellu alallahi, la havle ve la kuv- 
vete ilia billah' 

'S imenom Allaha, na AUaJm se oslanjam, nana moci ni snage 
oshn Allahovc snage i moci', pa mu bude re£eno: 'Zasticen si i 
sacuvan i na Pravi put si upucen', i Sejtan mu ne moze pridi." 
Tirmizi veli: "Ovaj hadis je hasen, dobar." Ebu Davud u svom 
predanju biljezl jog rijed: "Pa Sejtan kaze drugom gejtanu: 'Kako 
da prides covjeku koji je upuden, zaStieen i sacuvan?'"" 

56. Ibn Madza u svom Sunenu, Ibnus-Sunni u svojoj zbirci 
biljeze hadis Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., kada bi izlazio iz kuce, govorio: 
*A\> H\ iy Tj J> V uh JS &&| -oil ^ "Bismillah, et-tuklanu alallah, la havle ve la kuvvete 
ilia billah" 

"S imenom Allaha, samo se na Allalm oslanjam, nana snage ni 
moci psitn Allahove moci i snage."** 

Dave koja se i/ci pr/J/kom ulaska u kudu 

Lijepo je torn prilikom red: "S imenom Allaha" (" Bismillah"), 
mnogo spominjah' Allaha, d%M., nazvati selam bez obzira da li u 
kud ima neko od ljudi ili ne, na osnovu rijeci Allaha, dz.g.: w Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o odgoju pod naslovom "Dova koja se uci kada 
sc ugleda mladak" (5095), Tirmizi u poglavlju o dovama u jt'dnom od podnaslova 
(3426), obojica od Ibn Dzurejd2a, od Ishaka bin Abdullnha bin Ebu Talhe, od Encsa, 
r.a., a on od Allahovog Poslanika, BA.VA U lancu prcnosilaca ovog hadisa nalazi se 
Ibn Dzurejdz, cije je imc Abdul-Melik bin Abdul-Aziz, koji je podmetao hadiso. 
* Biljeii ga Ibn Madia u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se uci prili- 
kom izloska iz. kuce" (3885), Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jomii vcl-lejk (sir, 69) obojica 
preko Halim.i bin Ismaila, od Abdullaha bin Husejna, od Ataa bin Jcsara, od Suhejla 
bin Ebu Saliha, od njcgovog oca, a on od Ebu Hurejre, r.a. Aulor djela Ez-Zcvoid veli: 
"U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Abdullah bin Husejn, koga Ebu Zur'a, 
Buhari i Ibn Hibban ocjenjuju nepouzdanim." #. ve ■, . ■m Bl 
: la kuv- 

noci ni snage 
£a5ti<fen si i 
noze prici." 
yud u svom 
jtanu:'Kako 
i?'" H 

svojoj zbirci 
ahov Posla- fatij: kuvvete ema sua gc U! 'Bismiilah"), 
bzira da H u toja sc ud kada 
od podnaslova 
alhe, od Enesa, 
i.uiisa nalazi se 
:tao ha disc, 
tojaseuti prilt- 
(sb\69)obojica 
ara.odSuhfjla 
i Ez-Hctwd veli: 
oga Ebu Zur'a, 
-' ZBIRKA VJER0YJESNIK0T1H DOYA 
"A had ulazite u knee, vi sebi selam nazovite, pozdravom od 
Allaha propisanim, blagoshvljenim i uljudnim." (En-Nur, 61) 

57. Tirmizi u svom Suncnu biljezi hadis Enesa, r.a., koji 
prenosi da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: » - - •\ii^ jil jy Jria sr; j£ lia aUI J* v£Jis \l\ s **! u- 

"SinCicu, kada ulaziS kod svojih ukucana, nazovi im 
selam, pa ce to tebi i tvojoj porodici donijeti bereket." 57 Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

58. Ebu Davud u svom Sunemi biljezi hadis Ebu Malika 
eI-E5'arija, r.a., flje je ime Haris, a neki ka2u Ubejd, Ka'b, ili 
Ami, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada 
oovjek ude u svoju kudu, neka kaze: 

'Allahumme inni es'eluke hajrel-mevledz ve hajrel- 
mahredz. Bismillahi veledzna ve bismillahi haredzna 
ve alallahi Rabbina tevekkelna' 

'Allahu moj, ja Tc molim za hairli-ulazak i hairli-izlazak. S 
Allaliovim httenom ulazimo, $ AUahovim imenom izlazimo i tut 
Allaha, tiascg Gospodara, oslanjamo se', a zatim neka nazo- 
ve selam svojim ukucanima."'" Ovaj hadis Ebu Davud ne 
ocjenjuje slabim. 

w Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o trazenju dozvole za ulazak u tudu kutfu pod n&slo- 
vom "Predanja koja govorc o nazivanju selama kada ulazi kod svojih ukucana" 
(5/59/2698). Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-garib." Medutim, ovaj je hadis 
nevjerodostojan zbog nepouzdanostt Alija bin Zejda bin Dzud'ana. 

" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o odgoju pod naslovom "Dovo koja w uci pri- 
likom videnja mladaka" (5096) prcko Ismaila bin Ajjasa, od Damdama, od Surejha, 
od Ebu Malika el-Es'arija. Ovaj jc lanac prenosilaca pouzdan. Pogledaj djelo Es-Sil~ 
silctufi-wliilia pod brojem 225. ^ IMAM EH-NEYEYI B 

59. Ebu Umania el-Bahili, clje je ime Suda bin Adzlan pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

* * - • * • * ' ' * P ; 5* *- * ' ff**" " 

•t • 'iui' * s #* 'X &\'i *\i \A*&*** *' \ '- '" *i T" * i' -A. 

'i ,'»''»'*' s - ti-: ;• i-* * i ". -*» • - ii Ti -i' rf . ■* -- -- '- 

"Trojica ljudi imaju garanciju od Allaha, dz.S.: covjek koji 
je izaSao u borbu na Allahovom putu. On ima garanciju od 
Allaha, dz.5., da Ce ukoliko umre, uc*i u Dzennet ili ukoliko se 
vrati ziv, da ce postici nagradu i plijen; covjek koji je oti5ao u 
mesdzid radi ibadeta. On ima garanciju od Allaha, dz.5., da ce 
ukoliko torn prilikom umre, uci u Dzennel ili ce ako se vrati 
ziv kuci, zaraditi sevape i nagradu; covjek koji je usao u svoju 
kucu nazivajuci selam, on ima garanciju kod Allaha, dz.S.""' 
Ovaj hadis biljeii Ebu Davud s dobrim iancem prenosilaca, a 
biljeze ga i drugi. Kako li je samo vrijedna ovo nagrada. Molim 
Allaha, dz.S., da nam je podari. 

60. Dzabir bin Abdullah, r.a., prenosi da jeduo Allahovog 
Poslanik, s.a.v.s., kako veli: s . - > > - ( :ilklil JU * JjiJ x* JU;il Jxpi jii ISJj ulSiYJJWtf^V 

.£■..: ii £§j3 :ju oui II* ju5 M J's: J \i& u£».:.ii jlSjSl 

"Kada covjek ude u svoju kucu i pritom spomene 
Allahovo ime kao i prilikom jela, sejtan rekne svojim drugo- w Biljo2i ga Ebu Davud (3/7/2494) preko Lsmaila bin Abdullaha bin Semaa, od Evzn- 
ija, od Sulojmana bin Hubojba, od l*bu Umanw. 54 w** 
iV/i 
fclan pre- 

Sfr 

>vjek koji 
inciju od 
koliko se 
i otisao u 
L|., da ce 
> se vrati 
o u svoju 
a, dig."* 
psilaca, a 
a. Molim 

Jlahovog 

)k 

spomene 
in drugo- 

*aa. od Evza- 

U ZBIRKAVJEROVJESNIK0V1HD0VA 

vima: 'Kod ovoga necete imati ni konaka ni vecere.' A kada 
Covjek ude u svoju kuifu i pritom ne spomene Allahovo ime, 
gejtan kaze: 'Imat cete i konak i ve&ru/"* Hadis biljezi Muslim 
u svom Sahihu. 

61. Ibnus-Sunni u svojoj zbirci biljezi hadis Abdullaha 
bin Amra bin el-Asa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kada bi se danju vratio kuci, prilikom ulaska govorio: 

i£ij c^uij ^S& #& <*> lifts ^tfj j& ^iSl 4k i£i" 

"El-hamdu lillahillezl kefanT ve avani, vel-hamdu 
lillahillezl at'amenl ve sekani, vel-hamdu lillahillezl 
menne alejje, es'eluke en tudzirm minen-nar" 

"Hvala Allahu, Koji me je zaStitio i utociste mi pruzio. Rvala 
Allahu, Koji meje nahranio i napojio. Hvala Allahu, Koji mije blago- 
dati podario, Molim Te da me zastitis od vatre. " Lanac prenosilaca 
ovog hadisa je slab." 

62. Malik u svom Muvettau prenosi kako je cuo da je 
pohvalno prilikom ulaska u kutfu u kojoj niko ne stanuje reci: 

-.^lill At *U* j*5 f*U»" 

"Es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin" 

"Nekaje selam na nas i na sve dobre Allahove, dz.s., robove."* M Biljezi gii Muslim u poglavlju jolu i picu pod naslovom "Adabi jcla i pica", 
(5/13/190, En-Novcvi) 

" Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amlul-Jamti veMejle (str. 82) preko Muhammeda bin 
Ebu Lejle od jednog stanovnika Meke, od Ebu Selmc bin Abdurahmana bin Avfa, 
od njegovog oca, a on od Allahovog Poslanika, s,a.v.s. Hejsemi u djclu Et-Medima 
(5/29) veii: "Biljcfci ga Bezzar preko Muhammeda bin Ebu Lejlc od jednog stano- 
vnika Meke Ibn Ebu Lejla imao jc loSe pamcenje, nije Imcnovao ucenjaka od ko ga je 
prenio hadis, a Ebu Selenia nije prenosio hadise od svoga oca. 
« Biljezi ga Malik u Muvettau. (2/733/8) J% gas § IMAM EN-NEVEVI g 

Dova koju i;ci onaj ko se nocu probudi i fe/i izati van kute 

Lijepo je da onaj ko se nocu probudi i izade iz kuce pogleda 
prema nebu i prouci posljednje ajete sure Alu Imran, "Zaista u 
stvaranju nebesa i Zenilje..." (Alu lmran, 190), sve do kraja sure. 

63. U Buharijevom i Muslimovom Sahihu biljefci se da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., postupao na ovakav nafin osim gle- 
danja u nebo, a to se biljezi samo u Buharijevom a nc i u Musli- 
movom Sahihu. ,A 

64. U Buharijevom i Muslimovom Sahihu bilje£i se hadis 
Ibn Abbasa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi ustajao nocu da klanja nocni namaz, govorio: 

ii£l dUJ &? £j ^Vlj o^iifl fe H\ aUl dJ pjur 

og&i *Jn £31 iuli Juj ^ fr j,'}*]j oi^Ui iui dj 
«jt iijttJj c^i &S ji!i ci l£i djj ^ #3 ^$3 

iii^u- d-3 i$ dijj «•!%; i&3 uLsi iy c,ad lu 

"Allahumme lekel-hamdu, ente kajjemus-semavati 
vel-erdi ve men fihinne ve lekel-hamdu. Leke mul- 
kus-semavati vel-erdi ve men fihinne, ve lekel-hamdu. 
Ente nurus-semavati vel-erdi ve men fihinne, ve lekel- 
hamdu Entel-hakku ve va'dukel-hakku, ve likaukel- 
hakku ve kavlukcl-hakku, vel-dzennetu hakkun, ven- 
naru hakkun, ve Muhammedun hakkun, ves-sa'atu 
hakkun. Allahumme leke eslemtu ve bike amentu, ve n Poglcdaj sljedetfu fusnotu. 56 

in kuce 

ce pogleda 
% "Zaista u 
kraja sure. 

!&i se da je 
* osim gle- 
? i u Musli- 

\ii se hadis 
iik, s.a.v.s., 
d: 

pi- 

Uhiiu 

lemavati 
ke mul- 
-hamdu. 
ye lekel- 
ikaukcl- 
un, vcn- 
es-sa'atu 
ientu f ve 

ZB1RKAVJER0VJESNIK0VIHD0VA ^ alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu ve bike hasamtu, ve 
ilejke hakemtu fagfir II ma kaddemtu ve ma ehhartu ve 
ma esrertu ve ma ealentu, Entel-mukaddimu ve entel- 
mu'ehhiru la ilahe ilia Ente" 

"AUahu mo), Tebi hvala, Ti upravljas nebesima i Zeinljom i 
onim sioje izmedu njih. Tebi pripada svaka hvala. Ti vladas nebesima 
i Zemljom i onim sto je izmedu njih, Neka Ti je beskrajna hvala. Ti 
si svjetlo nebesa i Zemlje i onoga sioje izmedu njih. Hvaljen neka si. 
Ti si istina i Tvojeje obecanje istina. Susret s Tobom istinaje i Tvoje 
rijeci su istina. Dzennet i Dzehennem uistinu posloje. Muhammed 
je uistinu Tvoj poslanik. Sudnji dan ce neizbjeino nastupiti. AUahu 
moj, Tebi se predajem i u Tebe vjerujem. Na Tebe se oslanjam i Tebi 
se obracam, radi Tebe se sporim, na osnoini Tvojili zakona sudim. 
Oprosti mi grijehe koje sam do sada pocinio, a i one koje cu poslije 
uciniti, one sto sam tajno pocinio, a i one koje sam pocinio javno. Ti 
si Prvi i Posljednji, netna boga osim Tebe." U nekim se predanjima 
joS dodaje: 

' > .» 
"Ve la havle ve la kuwete ilia billah" 
"Nema snage ni moci osim Tvoje moa i snage."** 

Dova koja se ufii prilikom ulaska u zahnd 

65. U Sahihima Buharija i Muslima biljeii se hadis Enesa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom ula- 
ska u zahod govorio: 

SUiU' *is-«MA!&2jii ''■ Biljfii ga Buhari u poglavlju o dobrovoljnim namaxima pod naslovom "Nocni 
namaz" (3/5/1120, FcUml-Bari) i u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se 
ud kadast'prencizsna" (11/120/6317, Felhul-Buri), i Muslim u poglavlju onamazu 
putnika pod naslovom "Poslanikov, s.a.v.5., namaz i dove koje je uCio notu. (2/6/54, 
En- Neve vi) -^ 

IMAM EN-NEVEYI 

"Allahumme inni euzu bike minel-hubsi vel-habaisi" 

"AUahu moj, Tebi se utjecem od scjtana i §ejtnnica." hi 

66. U nekim drugim zbirkama biljezi se da je Poslanik, 
s.a.v.s., uclo sljedecu dovu: sta-r •A !. tf> "Bismillah. Allahumme inni euzu bike minel-hubsi 
vel-habaisi" 

"S itnenom Allaha, AUahu moj Tebi se utjecem od sejtana 

i sejtanka. "" 

67. Alija, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Rijeci koje sprjecavaju dzine da vide stidna mjesta 
potomaka Ademovih kada oni udu u zahod da obave fiziolo- 
Sku potrebu jesu: ('Bismillah') 'S imenom Allaha.'" Biljezi ga 
Tirmizi i kaze: "Njegov lanac prenosilaca nije jak." U jednom 
od uvodnih poglavlja spomenuli smo kako se moze postupati 
prema hadisu koji je slab, ali koji govori o vrijednosti nekih 
djela. NaSi ucenjaci, Allah im se smilovao, kazu: "Lijepo je da 
se ovaj zikr prou£ i bez obzira da li se fizioloSka potreba obavlja 
u nekoj gradevini ili u prirodi. Pohvalno je da se prvo proud: Biljezi ga Buhari u poglavlju o abdestu pod naslovom "Dova koja se uCi prili- 
kom ulaska u zahod" (11/134/3622, Fethul-Btiri), i Muslim u poglavlju o fistod pod 
naslovom "Dova koja se ud prilikom ulaska u zahod". (2/4/70, En-Nevovi) 
** Biljezi ga Taberani u poglavlju o dovarna (356) preko Adija bin Ebu Amare, od 
Kntade, od Enosa bin Malika, a on od AJJahovog Poslanika, s.a.v.s. Adij bin Ebu 
Amara jo iz Basre. Ukajli u njemu veli: "U njogovim prodanjima poslojo neke kole- 
bljivosL Nakon slo je spomenuo ovo predanje s ovim lancem prenosilaca, on dalje 
voli: "Jslo predanje prenosi i Ismail, koji je Slo se lice pouzdanosti na slabijom sto- 
penu vjerodostojnosti. Pogledaj djelo: Ed-Dttajaul-kcbir (3/371). Taberani veli; "Niko 
ko prenosi ovaj hadis od Kalade ne prenosi ga s dodnlkom: 'S imenom Allaha' osim 
Adija bin Ebu Amare. Medutim. u lakvom se obliku prenosi u Taberanijevoj zbirci u 
predanju koje prenosi od Enesa u poglavlju o dovama (357, 358) preko Ebu Ma'sera, 
tnl Hafsa bin Omera bin Ebu Talhe i od Abdullaha bin Ebu Talhe. Pravo ime Ebu 
Ma'sera jesle Ned?.ih bin Abdurahman es-Sindi, i on je nepouzdan prenosilac. 43- 
; ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

'S imenom Allaha', a zatim dova: 'Allahu moj, Tebi sc utjeeem 
od Sejtana i sejtanica.'"* 7 

68. Ibn Omer, r.a., kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi ulazio u zahod, govorio bi: * t *^?jk oiklii ^M^ <&J& u~*x i^-jii & A »jS ji f>' 

"Allahumme inni euzu bike miner-ridzsin-nedzisil- 
habisil-muhbisi: es-§ejtanir-radzim" 

'Allahu moj, Tcbi se utjeeem od pogani i nccistoce, pokoarenjalca 
koji zlo sije: sejtana prokletog. '"- y Bil jeze ga Ibnus-Sunni i Taberani 
u poglavlju o dovama. 

D pokudenost/ zikra i govora prilikom vrSenja fizioloske potrebe 

Pokudeno je spominjati Allaha, dz.S., i govoriti prilikom 
obavljanja fizioloske potrebe, bez obzira da li se obavlja unu- 
fcar neke gradevine ili u prirodi. U torn sluCaju pokudeni su svi 
oblici zikra i govora, osim u slucaju slvarne potrebe. Jedan od 
naSih ucenjaka kaze: "Ako torn prilikom kihne, ne treba red 
'Hvala Allahu' ('El-hamdu lillah') niti ce onome ko je kihnuo 
nazdraviti. Nece uzvratiti na selam, netfe ponavljati rijeci ezana 
kada zaCuje glas mujezina. Onaj ko u toj situaciji naziva selam 
ne zasluzuje da mu se uzvrati. Sve su ove navedene radnje 
pokudene, ali nisu na stepenu harama (stroge zabrane)." Ako 
lorn prilikom kihne i zahvali se Allahu, dz.5., sreem ne pomje- 

" BHjezi ga Tirmuri u poglavlju o namazu pod naslovom "Predanja koja govore 
o tome kako se prilikom ulaska u zahod ufii "Manila" (2/503/606), Ibn Madza u 
poglavlju ocistoci pod naslovom "Zikrkoji so uci prilikom ulaska u zahod" (1/109/ 
297), obojica od Muhammeda bin Huntejda er-Kazija, od Hakoma bin BcSira bin Sel- 
mana, od Hallada es-Saffara, od Hakctno el-Basrija, od Ebu lshaka, od Ebu Dzuhajfe, 
od Alije, r.a., a on od Allahovog Poslanlka, s.a.v.s. U lancu prenosilaca nalazi se Ebu 
Ishak koji je Es-Sebiijj i ne prenosi ovaj hadis direktno. Muhammed bin Humejd er- 
Ra/.i nepouzdan je prenosilac. 

" Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu AmeUil-jevmi wt-k-jlc (str. 19), Taberani u poglavlju 
o dovama (367), obojica od Hibbana bin Alije el-Anezija, od Ismaila bin Rafija, od 
Zuvefda bin Nana, od Ibn Onwra. r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

59 

IMAM EN-NE¥E¥I 

rajuei pri torn jezik, nema u tome nikakve smetnje. Isti je slucaj 
i prilikom spolnog opcenja. 

69. Ibn Omer, r.a., kaze: "Neki je covjek proSao pored Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s., dok je on obavljao malu fizioloSku 
potrebu pa mu je nazvao selam, ali mu Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
nije uzvratio na selam/' Hadis biljezi Muslim u svom Sahihu* 

70. Muhadzir bin Kunfuz, r.a., kaze: "Jednom prilikom 
dosao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i zatekao ga kako 
obavlja malu fizioloSku potrebu, nazvao sam mu selam, ali mi 
on nije uzvratio sve dok nije uzeo abdest i nakon toga mi obja- 
snio zaSto je tako postupio, rekavSi: 

".J> j; VJ jus A 'M Ol >il>J j|- 

'Nisam zelio spominjati Allaha, dz.S., osim pod 
abdestom.'" Hadis je vjerodostojan. Biljeze ga Ebu Davud, 
Nesai, Ibn Madza s vjerodostojnim lancem prenosilaea. 

Zabrana nazivanja selama onoma ko ofaav/ja fiziofoSlcu potrebu 

Pokudeno je nazvati selam onome ko obavlja fizioloSku 
potrebu, a onaj ko to ipak u£ini ne zasluzuje da mu se odgovori 
na selam, a to na osnovu hadisa koje prenose Ibn Omer, r.a., i 
Muhadfcir, r.a., a koje smo prethodno spomenuli. 

Dova koja se uti prilikom izlaska iz zahoda 

Treba red: "Gufraneke" ("Tvoj oprost trazim") i: ■ Biljeti ga Muslim u poglavlju menstruaciji pod naslovom "Uzimanje tejem- 
muma". (2/4/65, En-Nevevi) 

n Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o fisted pod naslovom "Da li treba odgovoriti 
na selam prilikom obavljanja male nuide? (1/4/17), Nesai u poglavlju o cistocJi pod 
naslovom "Nadvanje selama onome ko obavlja malu nuzdu" (1/71/37), Ibn Madia 
u poglavlju o tistod pod naslovom "Kako ce postupiti onaj kome se nazove selam u 
vrijeme dok obavlja malu nuzdu (1/126/350). Svi onl ovaj hadis prenose odSeida, 
od ECatade, od llasena, od Husajna bin Munzira, od MuhadHra bin Kunfuza a on od 
Allahovog Poslanika, s.a.v,s. 160 

ZB1RKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

"El-hamdu lillahillezi ezhebe annil-eza ve afani" 
"Hvala Allahu, Koji mije omogucio da odstranim od sebe neu- 
godnosti i Koji mije zdravlje podario." 

71. U vjerodostojno prenesenom hadisu koji biljeze Ebu 
Davud i Tirmizi u svojim Sunem'ma stoji da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., torn prilikom govorio: "Gufraneke." Biljezi ga i Nesai, 
a Ibn Madza prenosi ostatak." 

72. Ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi izlazio iz zahoda, govorio: .l& J* £Ys ,*$ j J-ij 2li yjfisS tf& & i£f u "El-hamdu lillahillezi ezakani lezzetehu ve ebka fijje 
kuvvetehu ve defea anni ezahu" 

"Hvala Allahu, Koji mije podario blagodati ovog svijeta, ucinio 
me snaznim i olklonio od mene neugodnostl" 71 Biljeze ga Ibnus- 
Sunni i Taberani. 

Zikr koji se ufl kada zelima polijevati vadu za uzimanje abdesta 

Lijepo je proudti "bismillu" , kao Sto smo to ranije spominjali. " Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o cisloci pod naslovom "Zikr koji se uci prili- 
kom izlaska iz zahoda (1/8/30), Tirmizi u poglavlju o cistod pod naslovom "Zikr 
koji so uci prilikom izlaska be zahoda" (1/12/7), Ibn Madza u poglavlju o cistoci 
pod naslovom "Zikr koji se uci prilikom izlaska iz zahoda" (1/110/300). Svo oni ga 
prenose od Israila, od Jusufa bin Ebu Berde, od njcgovog oca, od Aise, r.a., a onn od 
Allahovog Poslanika, 5AV.8. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-garib." Biljezi ga i 
Hakim u svom Sahilm i kaze: "Jusuf je jedan od pouzdanih prenosilaca iz porodice 
Ebu Musaa, i nisam cuo da je iko sumnjao u njegovu pouzdanost. On prenosi od 
svoga oca koji je licno cuo Aisu, r*. S ovim Hakimovim rijecima slaze se i Zehebi. 
Sejh Sakir u recenziji Tirmizijevog Sutiena veil: "I Ebu Halim ovaj hadis ocjenjuje 
vjerodostojnim." Nevevi veil: "Ovaj je hadis hasenun-sahih. Jodino je neobicno Sto 
ga prenosi sani lsrail, koji je potpuno povjerljiv i pouzdan. 
71 Pogledaj fusnotu pod brojem 68, j*. 

IMAMEN-MEVI 

Zikr koji se uti prilikam uzfmanja abdesta 

Lijepo je prouciti "S imenom Alitiha, Milostivog, Samilos- 
nog" ("Bismillahir-Rahmanir-Rahlm"), a ako se kaze samo: "S 
imenom Ailalm" ("BismMah"), dovoljno je. Nasi ueenjaci kazu: 
"Ako ne proud 'bismillu' na po£ etku, onda ce je prouttti tokom 
uzimanja abdesta. A ako je ne prouci do kraja uzimanja abde- 
sta i proudi je kada zavrSi, onda to nije uradio u pravo vrijeme, 
ali ce njegov abdest bili ispravan bez obzira da li je izostavio 
ucenje 'bismille' svjesno ili iz zaborava. Ovo je nase miSljenje i 
misljenje vecme ucenjaka." 

O ucenju "bismille" prilikom uzimanja abdesta preneseni 
su nevjerodostojni hadisi. Prenosi se da je Ahmed bin Hanbel, 
Allah mu se smilovao, rekao: "Nije mi poznato da je o ucenju 
'bismille' prilikom uzimanja abdesta prenesen ijedan vjerodo- 
stojan hadis." 

73. Jedan od tih hadisa jeste predanje koje prenosi Ebu 
Hurejra, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ■ . *- "Abdest nije ispravan onome ko pri njcgovom uzimanju 
ne spomene Allahovo, dz.5., ime." 1 ' 

Biljeze ga Ebu Davud i dr. U Bejhekijevom Summit biljezi 
se predanje od Seida bin Zejda, Ebu Seida, Aise, Enesa bin g, 
Koji nema druga i svjedofim da je Muhammed Njegov rob i 
poslanik.'" U ovome Sto je rekao nema nikakve smetnje osim 
sto to nije pritvrdeno ni u jednom vjerodostojno prenesenom 
hadisu i ne znam da je iko drugi osim njega rekao neSto slicno, 
a Allah najbolje zna. 71 Bilje2i ga Ahmed u svom Muvtedu (2/418), Ebu Davud (1/25/101), Ibn Madfci 
(1/140/399) preko Jakuba bin Scleme, od njegovog oca, od Ebu Hurejre, r.a., medu- 
Hm ovaj je lanac prenosilaca prektnut. fL 

I ZBIRKA YJEROYJESNIKOYIH DOYA g 

Nakon Sto se zavr&i s uzimanjem abdesta treba red: "Svje- 
do£im da nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Koji noma 
druga i svjedocim da je Muhammed Njegov rob i poslanik. 
Allahu moj ucini me od onih koji Ti se cesto kaju i od onih koji 
se cesto ciste. Slavljen neka si, Allahu moj, i Tebi hvala. Svjedo- 
cim da nema drugog boga osim Tebe, od Tebe oprosta trazim i 
Tebi se kajem." 

74. Omer bin el-Hattab, r.a, prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: "Ko se abdesti i kaze: 

'EShedu en la ilahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, 
ve eShedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh' 

'Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha, jedinog, Koji 
nema druga i svjedocim da je Mulwnwied Njegov rob i poshmik', bit 
ce mu otvorena osmera dzenetska vrata da ude na koja god od 
njih zeli.'" 7 * Biljezi ga Muslim u svom Sahihu. 

75. Biljezi ga i Tirmizi s dodatkom: 

"Allahumedzalni minet-tewabine vedzalnl minel- 
mutetahhirin" 

"Allahu moj, ucini me od onih koji Ti se &&to kaju i ucini me od 
onih koji se cesto ciste." Prenosi se joS i ovim rijeCima: 

"Subhanekellahumme ve bi hamdike" 

;1 Uiljc^i ga Muslim u poglavlju tislofl pod naslovom * Rijert koje je lijepo izgovo- 
riti nakon uzimanja abdesta". (1/3/118, En-Nevevi) J* 
IMAM EN NEVEVI 

'*KWf*K WVrtt JftYrtc jftvy* 3ft' 

"Slavljen tieka si, Allalnt moj, i Tebi hvala. " Biljezi ga i Nesai u 
djelu Amelul-jevmi vel-kjk s nepouzdanirn lancem prenosilaea. 7 -' 

76. Darekutni u svom Simenu biljezi hadis Ibn Omera, r.a., 
koji prenosi da jo Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko se abde- 
sti i prije nego sto progovori s nekim drugim, ka2e: 

'Eshedu en la ilahe illallahu, ve eShedu enne Muham- 
mcden abduhu ve resuluh' 

'Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha i svjedocim da 
je Muhammed Njegov rob i poslanik', bit 62 mu oproSteni grijesi 
koje je pocinio izmedu dva abdesta.'"" Lanac prenosilaca ovog 
hadisa jeste slab. 

77. U Musnedu imama Alimeda bin Hanbela, Sutienu lbn 
Madze, i djelu Ibnus-Sunnija biljezi se hadis Enesa, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko uzme abdest 
i lijepo ga upotpuni, a zatim tri puta izgovori: 

'EShedu en la ilahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, 
ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh' B Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o Cistofi pod naslovom "5la treba prouciti nakon 
uzimanja abdesta (1/78/55) od Dfcafera bin Muhammeda bin Imrana es-Sa'lebija 
el-Kufija, od Zejda bin Habbaba, od Muavije bin Saliha, od Rebija bin Jczida ed- 
Dimisklja, od Ebu Idrisa el-HavIanija i Ebu Usmana, od Omera, r.a.. a on od Alla- 
hovog I'oslanika. s.a.v.s. Tirmizi veil: "Ovaj lanac prenosilaca u sebi sadrzi iwke 
nejasnoce i ne prenosi se vjerodostojno od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Sejh Sakir 
suprolslavlja se Tirmizijevim rijecima i u svom komentaru na ovaj hadis pojasnjava 
da se te nejasnoce javljaju kod Ebu Isaa ili kod njegovog sejha koji mu je prenio ovaj 
hadis. Istina je na njegovoj strani, jer pored predanja koje prenosi Tirmizi posloje i 
druga vjerodostojno prencsena predanja 11 kojima se spominje ovaj hadis. To opsir- 
nije pojasnjava sejh Sakir na ranije spomenutom mjestu, pa ko 2eli da se okoristi 
neka protfta njegove rijeci. 
M Biljezi ga Darekutni (1/93) od Ibn Omera. r.a. $L. Nesaiu 
silaca." 

era, r.a., 
se abde- iham- 

dotim da 
m grijesi 
aca ovog 

ncnii Ibn 
r.a., koji 
le abdest » lehG, 
ti' juCiti nakon 
i cs-Sa'Icbija 
n Jezida ed- 
i on od Alla- 
sadrzi neke 
,s. Sejh Sakir 
is pojasnjnva 
e pronto ovaj 
nizi postoje i 
dis.ToopSir- 
ln se okoristi |i ZBIRKA VJER0?JESN1K0Y1H DOVA 

'Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha, fedinog, 
Koji nema druga, i svjedocim dn je Muhammed Njcgov rob i Nje- 
gov poslanik', bit ce mu otvorena osmera dzenerska vrata da 
ude na koja god od njih zeli." Lanac prenosilaca ovog hadisa 
jeste nepouzdan." '■'■' 

Prenosi se da se gehadet treba izgovoriti tri puta, i to se 
biljezi u Ibnus-Sunnijevom djelu u predanju od Osmana bin 
Affana, r.a., ttji je lanac prenosilaca nepouzdan. Sejh Nasr el- 
Makdisi veli: "Uz ove zikrove lijepo je joS red: 

'Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali 
Muhammed' 

'Allaim moj f blagoslovi Muhammeda i powdicu Mtdiammedovu.'" 

NaSi uCenjaci kazu: "Ove zikrove treba prouciti okrenufc u 
pravcu kible i to nakon uzimanja abdesta." 

Sto se tice dova koje se uce prilikom uzimanja abdesta 
na ruke, noge, usta i si. o tome se ne prenosi nijedan hadis od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Serijatski pravnici kazu: "Medu- 
Hm, torn je prilikom lijepo uCiti dove koje su utfli na5i ispravni 
prethodnici, koje se do nas prenose u kracem ili duljem obliku. 
Ono Sto je od njih preneseno jeste to da su oni nakon proucene 
'bismille' utfli: 

-A'jjtf, iQ\ J^ i^ili 4 1^1" 

'El-hamdu lillahillezl dzealel-mae tahura' 

'Hvala Allaim, Kojije vodu ucitiio cistecom.' n Biljezi ga Ahmed u svom Musvalu <3/265), Ibn Madia u poglavlju o fisted pod 
naslovom "Zikr koji sc uci poslije uzimanja abdesta" (1/159/469), i Ibnus-Sunni u 
djelu Amelul-jcvmi vel-lej!e (str. 21), sva trojico od Enesa bin Matika, a on od Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v,s. Lanac prenosilaca ovog hadis a jeste slab zbog Zejda el-Ama, 
koji je nepouzdan. Ovo je miSl)cnje Busajrija koje on iznosi u svom djelu Ez-Zevaid. J^ I . ■: v * 


| IMAM EN-NEYEV1 S 

Prilikom ispiranja usta uCili su: 

'Allahummeskinl min havdi Nebijjike sallallahu 
alejhi ve selleme ke'sen la azmeu ba'dehu ebeda' 

'Allahu moj, napoji me iz vrela Tvogo Poslanika, iz pehara, pi- 
cem poslije kojeg nikada vise necu ozednjeti.' 

Prilikom ispiranja nosa uttli su: 

'Allahumme la tahrimm raihate nelmike ve dzennatike' 

'Allahu moj, ne uskrati mi to da osjetim miris Tvojih blagodaii 
i Tvojih dzemwta.' 

Prilikom pranja lica udli su: 

'Allahumme bej jid vedzhl jevme tebjeddu vudzuhun 
ve tesveddu vudzuh' 

'Allahu moj, ucini moje lice bijelim na dan kada ce lica vjernika 
pobijeljeti, a lica nevjemika pocrnjeti.' 

Prilikom pranja ruku u£ili su: 


'Allahumme eatinl kitabl bi jemlnl. Allahumme la 
tu'tini kitabi bi Simali' 

'Allahu moj, daj mi nwju knjigu na Sudnjem danu u desnu 
ruku, a nemoj mijcdati u mojtt lijevu ruku.' r$£~ 

Prilikom potiranja glave ufili su: 

■ AHahumme harrim sa'ri ve bcM alen-nari ve ezallem 
tahte arsike jevme 15 zille ilia zilluke' 

'AMm moj, ne dozwli vatri da prii moju kosu i koiui smjesHmeu 
\M Svoga Arm na dan kada nece bill drugog hlada osbn Tvoga hlada. 
Prilikom pranja usiju u&li su sljede^u dovu: 

'Allahumedzalru minellezine jestemiunel-kavle fe 
jettebiune ahseneh' 

Allahu moj, ucini me od onto koji sluSaju Tvoj govori i slijedc 
ono najljepse u njemu.' 

Prilikom pranja nogu uttli su: 

'Allahumme sebbit kademej je ales-siraf 
■Allahu moj, utvrsti moje noge kada budem prelazio preko Si- 
ral-cuprije.'" A Allah najbolje zna. 

78 Nesai i Ibnus-Sunni u svojim zbirkama biljeze preda- 
nje s vjerodostojnim lancem prenosilaca koje prenosi . Ebt .Mum 
e -Es'ari, pa kate: "Donio sam posudu s vodom Allahovom 
Poslaniku s.a.v.s., i *uo sam ga kako prilikom uzroanp abde- 
sta govori: 

'Allahummagfiril zertbl ve ve'ssi' H fl dari ve bank 11 

fi rizki' 

■Allahu moj, oprosti ml grijehe, ucini moju kucu P^ranom 
i dai mi berekel u onome time si me opskrb.o.' Ja mu rekoh. Al- 

1 67 IMAM EN NEYEVI 

lahov PosIaniCe, £uo sam te kako u£i§ ovu dovu/ Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., reoe: 'A da Ii je ostalo iSta a da ta dova nije 
obuhyatila?'"* Ibnus-Sunni ovaj je hadis spomenuo pod naslo- 
vom: "Sta se ufi u toku uzimanja abdesta", a Nesai ga je zabilje- 
zio pod naslovom: "Dova koja se utt nakon uzimanja abdesta/' 
A oboje je prihvatljivo. 

Dova kaja sb uci prilikam fcupanja 

Lijepo je da onaj ko se kupa proufi sve zikrove koje 
smo prethodno spomenuli u poglavlju o abdestu: od ucenja 
"bismille" pa nadalje i u tome nema razlike izmedu onoga ko je 
dzunup, zene u menstruaciji i si. Jedan od nasih uCenjaka veli: 
"Ako je onaj ko se kupa dzunup i ako je zena u menstruaciji 
ne treba uciti "bismillu." Medutim, poznato je da je pohvalno 
prouCiti "bismillu" i njima dvoma kao i ostalima, a!i im nije 
dozvoljeno da ucenjem "bismille" imaju namjeru ufiti Kur'an. 

Dova kaja se ufii prff jftom uzimanja tejemmuma 

Lijepo je na pocetku izgovoriti "bismillu", bez obzira bio 
dzunup ili zena u menstruaciji, kao Sto smo to spomenuli u 
poglavlju o kupanju. Sto se tice ucenja sehadeta i prethodnih 
dova koje smo naveli i koje se uce pri uzimanju abdesta na 
organe tijela, nije mi poznato da je bilo gta od toga preneseno 
od naSih udenjaka niti od bilo koga drugog. Ono sto je opcepo- 
znato jeste to da se svi propisi abdesta primjenjuju i na tejem- 
mum, jer je i tejemmum ftscenje poput abdesta. 

Dova koja se uft prilikam od/aska u mesdiid 

U jednom od prethodnih poglavlja spomenuli smo 
dove koje se uce prilikom izlaska iz kuce kada odlazimo na 
bilo koje mjesto. Medutim, kada se odlazi u mesdzid, uce se 
posebne dove. flMjm " Biljezi ga Ncsai u djelu Ametul-jeomi vel-lejlc pod naslovom "Dova koja so u3 nakon 
uzimanja abdesta" (6/24/9808) i Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevmivd-lcjlc (sir. 21). 
68 
S ZBIRKA VJER0YJESH1K0VIH DOVA 

79. Muslim u svom Sahihu biljeH hadis Ibn Abbasa, r.a., koji 
nam pripovijeda o tome sta se desilo one noci kada je zanodo kod 
svoje tetke Mejmune, r.a., supruge Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
On nam pripovijeda o nocnom namazu Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., pa kaze: "Kada je mujezin proudo ezan za sabah-namaz 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., krenuo je u mesdzid, govored: 

^ ^ J >W ?J s^J 4) & ^ & & f# ,u 

..ijjj ^i fjLi iij^ ^ jy 6^ J> 

'Aliahumedzal fi kalbi nuren ve fi lisani nuren vedz'al 
fi sem'I nuren vedzal fi besari nuren vedz'al min half! 
nuren ve min emami nuren, vedz'al min fevki nuren ve 
min tahti nuren. Allahumme earini nura' 

'AUahu moj, ucitti da svjeth hide u mom srcu, i tia momjeziku. 
Ucini da svjeth obasjava moj sluh i moj vid. Podari mi svjetlo koje 
ce biti iza mene i ispred mene, iznad mate i ispod mene. AUahu moj, 
podari mi svjetlo.'" 1 * 

80a. Ibnus-Sunni biljezi hadis Bilala, r.a., koji kaze: "Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kada je izlazio u mesdzid da klanja uCio je: 

'Bismillah, amentu billah, tevekkeltu alallah, la havle 
ve la kuwete ilia billah. Allahumme bihakkis-saillne 
alejke ve bi hakki mahredzi haza fe inni lem ahrudzhu 


'" BiljeJti ga Muslim (3/305/191) od ton Abbasa, r.a. j*. IMAM EN NEVEVI 


eSeren ve la betaren ve la rijaen ve la sum'aten haredztu 
ibtigae merdatike vettikae sehatike. Es'eluke en tuizeni 
minen-nari ve tudhilenil-dzennete' 

'S imenom Allaha, ja vjerujem u Allaha. Samo $c ua AUaha 
oslimjnm. Nema snage niti moci osim AUahovc snage i moci. Allahu 
moj, molim Te s pravom omh koji Te mole i sa svctoscu ovog mog izla- 
ska, jer ja nisam izasao radi zla, cinjenja nererta, licemjerja niti radi 
toga da bi drugi o mojoj poboznosti pricali. Molim Te da me zastitis 
od vat re i da me uvedes it Dzennet.'"* 1 ' Ovaj je hadis slab. Jedan od 
njegovih prenosilaca je Vazi bin Nafi el-Ukajli, o rMjoj se nepou- 
zdanosti slazu svi ucenjaci, i njegovi hadis se ne prihvadaju. 

80b. Hadis sa slifnim znafenjem biljezi se i u djelu Ibnus- 
Sunnija koji prenosi AHjja bin Avfi od Ebu Seida el-Hudrija, 
r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Atijja je takoder nepo- 
uzdan prenosilac. 

Dova kojs se uci prilikom ulaska i /z/aska iz mesdzida 

Lijepo je prouciti: 

< ' *• ** * * • t «*" 

"Euzu billahil-azlm ve bi vedzhihil-kerim, ve 
sultanihil-kadim mine£-$ejtanir-radzim. El-hamdu 
lillah. Allahumme salli ve sellim ala Muhammedin ve 
ala ali Muhammed. AHahumagfirli zunubl veftah IT 
ebvabe rahmetik" "° Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Ainehil-jevmi vel-lqte {str. 40). Lanac prenosilaca 
ovog hadisa nepouzdan je, kao Slo to natvodi Nevevi zbog slabosti Zarija bin Nafija 
el-Ukajlija. Autor djcla El-Mizan veli: "Ibn Mein je njemu rekao: 'Nije pouzdan.'" 
Buhart veli: "Njegovi se hadisi ne prihvncaju." Nesai veli: "Njegovih se predanja 
Ireba klonuli." Ahmed veii: "Nije pouzdan." Ibn Adijj veli: "Vecina hadisa kojc on 
prenosi nije prihvacena.™ «pL 

ZB1RKA VJEROYJESNIK0Y1H DOYA 

,K X»V»K *»Vl-K *Vrtt J*Vrtt * 

"UfjetSem se A/Mm Ve/icfl».stoe«om, N/<!g<room Kcu plemeni- 
tom i vlJti praiskmskoj od Sejtana proklctog. Hvala WuuUUm 
moi blagoslovi i spasi Mithammeda i njegpvu powd.cu. Malm mo,, 
5sH mi grijelJiCvori mi vrata Tvoje mUosti." Z*ta frebapro- 
uCiti "bismillu" i dati prednost desnoj no/., pnhkom ulaska a 
lijevoj prilikom Alaska, s tim 5to ce prilikom .zlaska um,esto. 
"...milosti" red "...dobrote". 

81a Ebu Humejd i Ebu Seid, r.a., prenose da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada neko od vas utoa ji mes- 
dzid, neka donese salavat na Allahovog Poslaruka, a zatom 

neka ka?.e: 

'AUahumeftah II ebvabe rahmetik' 

■Malm moj, otvori mi vrata Tvoje mitosti; a kada izade, 
neka kaze; 

'AllShumme inrri es'eluke min fadlik' 
■AUahu moj, molim TV da mi podaris iz TvojeJobroter"B\- 
lj e 2e ga Muslim, u svom SaUilm, i Ebu Davud, Nesa>, Ibn Ma- 
ES. s vjerodostojnta lancem pnmosilaca U predanju koje 
biljezi Muslim nema dodatka: "Zatim neka donese salavat na 
Allahovog Poslanika." Biljeze ga ostali auton. 

81b. lbnus-Sunni u svom predanju biljezi i sljedede rijeS: 
"Pa kada izade iz mesdzida, neka donese salavat na Allahovog 
Poslanika, i neka kaze: 

- HHeti S a Nesai u djd^mW,,.-,^ «I4*. pod naslovom "Dova to|a so «a nak«. 
izJa I m.sdada-. (6/52/10TC5) Ovai dio hadba jcsfc doda.ak kod Ebu Davud., 
,465). u lancu prenositac. ovog hadisa nala* se Abdul-Mdik bin Scid b,n Suvqd. o 
koicm Nesai veil: "One je nepouzdan prenosuac". a Ibn Hibban top (■ P-na. P o bla- 
gpatf u kribd prenosilaca S ™.ra ga pouzdanin,. Ova) dodau* je nevjerodos.o,an. 

J 71| 
IMAM EN NEVEYI 

*K JhYrtC^Vrt^Vy* jftV*K T(% 
v^ijiLlji^jipi^jjt" 'Allahumme eiznl mines-Sejtanir-radzim' 

'Allalui moj, zastiti me od proklctog sejtaria.'"" 2 Ovaj dodatak 
biljeze: Ibn Madza, Ibn Huzejma, Ebu Hatim i Ibn Hibban u 
svojim Sahihima. 

82. Abdullah bin Amr bin el- As, r.a., prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kada bi ulazio u mesdzid, govorio: 

••f~r^' jukLl ^ ^Jil -uUiU} yj^\ H^rjiJ a-X'^ ^. *j%" 

"Euzu billahil-azim ve bi vedzhihil-kerim ve 
sultanihil-kadim mineS-Sejtanir-radiim" 

"Utjefem se Allahu Veliamstvenom, Njegovom lieu plemetri- 
tom i vtasti praiskonskoj od sejtana prokletog." Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., dalje veli: "Kada vjernik izgovori ove rijeiM, sejtan kafce: 
"Sacuvan je od mene ostatak dana." n Ovaj je hadis hasen, do- 
bar. Biljezi ga Ebu Davud s dobrim lancem prenosilaca. 

83. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi hadis Enesa, r.a., koji 
ka^e: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ulazio u mesdzid, 
govorio bi: * Biljezi ga Ibn Madin u poglavlju o mesdzidima pod naslovom "Dove kojc se uCe 
prilikom ulaska u mesdzid" (1/254/772), Ibnus-Sunni u djelu Amrtul-jevtni vcl-lcjle, 
.sir. 40, obojica od Ebu Bekra el-Hanefija, od Dahhaka bin Osmana, od Seida el- 
Makburija, od Ebu Hurejre, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Nesai ga pak 
prenosi od Muhammeda bin AdjUana pod brojem 6/26. Muhanimed bin Ad2lan 
prenosi ga od Seida el-Makburija, od Ebu Hurejre, r.a., od Ka'bul-Ahbara, koji je 
rekao: "Ebu Hurejre, zapamli od mene dvije stvari koje cu H oporuciti. Kada udes u 
mesdJid, donesi salaval na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i red: 'Allahu moj, olvori 
mi vrata Tvoje milosti', a kada izados iz mesd2ida, donesi salavat na Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i red: 'Allahu moj, sacuvaj me od prokletog sejiana.'" Nesai veli: 
"Ibn Ebu Zi'b jeste pouzdaniji kod nas od Muhammeda bin Adzlana i od Dahhaka 
bin Osmana, koji prenosi od Seida el-Makburija, i smatramo da su hadis koje on 
prenosi ispravniji." 

n BiljeZi ga Ebu Davud u poglavlju o nama/u pen! naslovom "Dova koja se uci prili- 
kom ulaska u mesdzid. (1/124/466) f^W ve i ZBIRKAVJER0VJESHIK0V1HD0VA 
'Bismillah. Allahumme salli ala Muhammed' 
'S fmCTiom A/to/w, Allahu moj blngoslovi Muhammeda', a kada 
je izlazio, govorio bi: 

'Bismillah. Allahumme salli ala Muhammed' 

'S imenom AUaha, Allahu moj blngoslovi Muhammeda.'"" Ha- 
dis koji govori o tome kako treba donositi salavat na Allahovog 
Poslanika, s.a,v.s., prilikom ulaska i izlaska iz mesdzida jeste i 
predanje koje prenosi Ibn Omer, r.a. 

84. Ibnus-Sunni biljezi hadis Abdullaha bin Hasana, on od 
njegove majke, ona od njegove nane, koja kaze: "Kada je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., ulazio u mesdzid, zahvaljivao se Allahu, 
dz.S. Spomenuo bi Njegovo ime, a zatim bi govorio: 

'Allahumeftah 11 ebvabe rahmetik' 

'Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti', i kada bi izlazio 
isto bi postupao/'" 

85. U istom djelu biljefci se hadis Ebu Umame, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada neko od 
vas izlazi iz mesdzida, na njega navale Iblisove vojske i oko 
njega kruze kao gto pcele kruze oko svoje matice, pa zato kada 
izlazite iz mesdzida, recite: 

'Allahumme inni euzu bike min iblise ve dzunudUY 

M Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Amtlul-jtvmi vcl-kjlc (sir. 41). U lancu prenosflaca 
ovog hadisa nalaa se Ibrahim bin el-Hejsem o fijoj povjerljivost i ofertfad raspra- 
vljaju, dok o njegovom Sejhu ntsam pronasao nikakvc podatke. 
« Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Amehit-jemmvel-lejle. (sir. 41) -% IMAMEN-NEVEY1 g 

'Allahu moj, uljecem 77 se od Iblisa i ujegovih vojski, Kada to 
izgovorite, ne mogu vam nauditi.'" 1 "' 

Zikr i dove kaje se uce u mesdzidu 

Lijepo je u mesdzidu Sto vise spominjati Allaha, dz.S., s!a- 
viti Ga, potvrdivati Njegovu jednocu, hvaliti Ga, veliCati i si. 
Takoder je lijepo Sto vise u<!iti Kur'an, izucavati hadise Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s., vjerske propise, i sve ostale Serijalske 
znanosti. Uzviseni je rekao: 

'*. fit i * - ' i *» *> *» •• • - . „i'»- .-:.' tt'**i r.t tf -v 

jJ-JL L$-a -J ^_-j <, — ,1 L^s JS±* *-sj J\ -oil Ool o^J? J? 

"(J kucama za koje je Allah dozvolio da se podizu i da se u 
njima Njegovo ime spominje, jutrom i veceri spommju Ga ljudi..." 
(En-Nur, 36-7) 

I rekao ie: i^j^\ ^52 1* i?l* M y&i zfci j^'j^ "...Pa ko postiva Allalwve propise - znak je cestita srea." 
(EI-Hadzdz, 32) 

I rekao je: " 

"...A fro postuje Allahove svetinje, azivat ce milost Gospodara 
svoga.. ." (El-Hadzd2, 30) 

86. Burejda, r.a., prenosi da je Allahov Poslaruk, s.a.v.s., 
rekao: "Mesd&di se grade radi ovih razloga."" Biljeii ga 
Muslim u svom Sahiltu. * Bilje/.i ga Ibnus-Sunni u djclu Amclul-jtvmi vel-lcjlc (sir. 155) 

*- BiljeJi ga Muslim u poglavlju o mcsd&dinia pod nas!ovom "Zabrana raspitivanja 
u mesdzidu o odbjegloj iivotinji". (2/5/54, En-Nevevi) *f*"" 

d. Kada to i, dz.s., sla- 
■oUciHi i si. 
adisi? Alla- 
e Serijatske 

>£& 

lit i da se it 
Galjudi..." xslita srca." st Gospodara 

mik, s.a.v.s., 
" Bilje^i ga 
ZBIRKA¥JER0¥JESN1K0YIH DOVA 

87. Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao 
beduinu koji se pomokrio u mesd&idu: 

"Ovaj mesdzid nije sagraden da bi se u njemu obavljala 
mala niH velika nuzda, sagraden je radi spom.n|an|a Allaha, 
dz.5., i uf enja Kur'ana."" Biljezi ga Muslim u svom SahOm. 

Onaj ko sjedi u mesdzidu treba zanijetiti itikaf, pa makar 
imao namjeru u njemu provesti samo jedan ^^^ 
idkaf je, prema naSem misljenju, ispravan. Nek. nag, ulcti ac. 
Cak kazu: "Itikaf je ispravan i onome ko ga zanijeta, pa i kada 
prolazi kroz mesdzid i nema namjeru u n,emu borav iti. Na 
cTnovu ovog mis.jenja onaj ko prolazi kroz mesd*,d treba zam- 
jetiti itikaf kako bi posrigao sevape onoga ko ,e u . ikafu. Boje 
e da, ako mofe malo zastane, a da zafm nastev, taj Onaj 
Lo sjedi u mesd*idu treba naredivati dobro , **»«***£ 
Naravno, to mu je naredeno i kada ,e van mesdz da, ah ]e ta 
naredba posebno 1 izrazena kada je u mesdzidu JVgS 
svetosti i poStovanja koje zasluzuje. Jedan od nas h u&njaka 
veli- "Onome ko ude u mesdzid, a nije u stanju iz nekog razloga 
obaviti namaz tehijjetul-mesdzid, lijepo je da cehn puta kaze: 

'Subhanallahi vel-hamdu lillah ve IS ilahe illallahu 
vallahu ekber' 

■Slav* Malm, took Allahu, nema boga osim Allaha .Allah je 
najveci'", i tako je posrupao jedan od ispravnih prethodroka. U 
ovom posrupku nema nikakve smetnje. rana raspitivanja - BUieii ga Muslim u poglnvlju dis>od pod naslovom -Otawm* uklonjanja 
Mfistoft ukoliko se pojavi u m«dHdu". (1/3/19, En-Ncvevi) 

75 
i IMAM EN-NEVEVI 

karenju i dovi protiv onoga ko se raspituje o odbjegloj ^ivot/nji 

ili trguje u mesdlidu 

88. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Ebu Hurejre, r.a., 
koji prenosi da je AllaJiov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko cuje 
onoga ko se u mesdzidu raspituje o odbjegloj zivotinji neka mu 
kaze: 

'Lareddehallahualejk' 

'Dabogda ti se nikad ne vratila', jer mesdzid nije sagraden 
radi toga."" 

89. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Ebu Burejde, r.a., 
koji prenosi da se neki covjek u mesdzidu raspitivao o devi koja 
mu je pobjegla, pa je rekao: "Je li ko od vas vidio ridu devu?" 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: "Nikada je ne pronasao, 
mesdZidi su sagradeni radi onoga radi cega su sagradeni."*' 

90. U Tirmizijevoj zbirci na kraju poglavija o trgova- 
nju biljezi se hadis Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada vidite nekog da prodaje ili 
kupuje u mesdzidu, recite mu: 


* j. 'La erbehallahu tidzaretek' 

'Da Allah, dz.s., da, pa da nista ne zaradis", a kada vidite ono- 
ga ko se raspituje o odbjegloj zivotinji, recite mu: -.dn^iiA^V" si 
B d: m 'La reddehallahu alejk' " l'il;ivi ga Muslim u poglavlju o niesd&dima pod naslovom "Zabrana rnspilivanja 
o odbjcgloi fcivotinji u mesdiidu". (2/5/54, En-Nevevi) 
■*' Poglcdaj prethodni izvor. jp- 51 

ZBIRKA YJER0VJESNIK0Y1H DOVA 

'Dabogda H se nikad ne vratila.'"*' Tirmizi veli: "Ovaj je ha- 
dis hasen, dobar." 

Dova protiv onoga ko u mesdi idu pjeva i citira stihove u kojima 
se ne hvali islam, ne podstifie na bogobojaznost niti na flnjenje 

dobrih djela 

91. Ibnus-Sunni biljezi hadis Sevbana, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada vidite nekog da u 
mesdfcidu citira i pjeva stihove, tri puta mu recite: 

'Feddallahu fak' 

'Allah tiustazapecatw.""" 

vrijednosti ezana 

92. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Kada bi ljudi znali kakva je vrijednost ezana i prvog safa, 
strelicama bi odredivali ko ce uciti ezan i biti u prvom safc. « 
Biljeze ga Buhari i Muslim u svojim Sahihima. « Biljezi go Tirmizi u poglavlju o trgovini pod naslovom "Zabrana trgovanja u mes- 

dHdu" (1321). U lancu prenosiiaca ovog hadisa nalazi sc preniwilac o Cijoj pouzda- 

nosti ucenjari raspravljaju. 

« Bffiezi ga lbnus-Sunni u djelu Ann-U.l-jcvmi veHcjk (sir. 62). U lancu prenosilaca 

ovog hadisa nalazi se Abad bin Kesir, koji jo nepouzdan I Mohammed bin Abdura- 

hman bin Sevban, r.a., koji je pouzdan. all se njegovim predanjima ko,a prenosi od 

svog oca raspravlja. 

« Biljezi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Izvlacenje strelica radi toga 

ko ce Ufltl ezan" (2/4/615), i Muslim ti poglavlju o namazu pod naslovom "Pora- 

vnavanje safova i njihovo uspostavljanje. (2/4/157, En-Nevevi) 

77 «§« IMAM EW-NEYEYI g 

93. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Kada se uci' ezan, Sejtan bjezi i glasno puSta vjetar kako 
ne bi duo rijeci ezana." w 

94. Muavija, r.a., prenosi da je £uo Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., kako ka£e: 

"Mujezini ce imati najduze vratove na Sudnjem danu." w 
Hadis biljezi Muslim. 

95. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je cuo Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., kako kaze: 

"Ni dzin ni covjek, niti bilo sta drugo osim njih nece curi 
glas mujezina, a da nece posvjedociti u njegovu korist na Su- 
dnjem danu."* Biljezi ga Buhari. O ovoj temi preneseni su 
mnogobrojni hadisi. 

Ucenjaci se razilaze o tome da Ii je bolje biti imam ili muje- 
zin na cetiri miSljenja. Prvo mis Ijenje, koje je i najispra vnije, jeste 
da je bolje biti mujezin. Drugo je miSljenje da je bolje biti imam. 
Trece miSljenje jeste da su obje ove uloge podjednako vrijedne. 
Cetvrto je migljenje da ako covjek poznaje sve stvari koje imam 
treba poznavati i okiti se svojstvima imama, onda je imamet 
bolji, u protivnom bolji je mujezinluk. 

** Biljeft ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Vrijednost ezana" (2/101/ 
608, Fcthul-Bari), i Muslim u poglavlju aiamazu pod naslovom "Vrijednost ezana i 
bjczanje sejtana kada zacuje ezan". (2/4/99, En-Nevevi) 

"'' Biljezi ga Muslim u poglavlju o ezanu pod naslovom "Vrijednost spominjanja 
Allahovog, &.£., imena i bjezanje sejtana lorn prilikom". (2/4 0/89, En-Nevevi) 
* Biljezi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Podizanje glasa prilikom 
ufenja ezana". (2/609) 78 m* 

ZB1RKA VJEROYJESNIKOVIH DOVA 

svojstvima ezana 

Rijeci su ezana opcepoznate i mi se u tome oslanjamo na 
hadise Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Sunnet je da mujezin, kada 
glasno cehri puta izgovori rijeei: ("AUahu ekber") "Allah je naj- 
veci", onda Hho, da Cuje samo on i oni u njegovoj blizini, dva- 
put izgovori rijeci: ("Eshedu en la ilahe illallah") "SvjedoCim 
da nema drugog boga osim Allaha" i dvaput rijeci: ("EShedu 
enne Muhammeden abduhu ve resuluhu") "Svjedo&m da je 
Muhammed Allahov rob i poslanik", a zatim ce to izgovoriti 
glasno. Takoder je sunnet da prilikom ucenja sabahskog ezana 
poslije izgovaranja rijeci: "Hajje alel-felah" kaze dvaput: "Es- 
salatu hajrun minen-nevmi" ("Obavljanje namaza bolje je od 
spavanja"). O tome su preneseni hadisi koji ukazuju na to da ce 
onaj ko to bude radio imati za to nagradu. Ako bi mujezin ipak 
ostavio Hho izgovaranje rijeei: "EShedu en la ilahe illallah" i 
"EShedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu", kao i izgo- 
varanje rijeei: "Es-Salatu hajrun minen-nevmi" prilikom ucenja 
sabahskog namaza, njegov ce ezan biti ispravan, ali ce ostaviti 
ono 5to je bolje i vrednije. 

Nije ispravno da ezan u<3 dijete koje joS ne moze raspo- 
znavati stvari, zena i nevjernik. Ispravno je da ezan uci dijete 
koje moze raspoznavati 5ta je dobro a sta ne. Ako ezan bude 
utto nevjernik i pri tome izgovori Sehadet, to ce se razumjeri, 
prema ispravnom miSIjenju, kao njegovo primanje islama. Neki 
pak ucenjaci kazu: "To se nece smatrati primanjem islama, a 
nema nikakvog razilazenja medu ulemom da njegovo ucenje 
ezana nije ispravno, jer ga je zapoceo uciti kao nevjernik. Postoji 
mnogo pitanja o ovoj temi o kojima se raspravlja u fikhskim 
djelima, ali ih mi necemo spominjati na ovom mjestu. 

svojstvima ikameta 

Prema najispravnijem miSljenju koje se temelji na vjero- 
dostojno prenesenim hadisima, ikamet se sastoji od jedanaest IMAM EN NEVEYI S 

rijeci: "Allahu ekber, Allahu ekber, eShedu en la ilahe illallah, 
eshedu enne Muhammeden resulullah, hajje ales-salah, hajje 
alel-felah, kad kametis-salatu, kad kametis-salatu, Allahu 
ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah." 

Prema nasem miSljenju, za koje mislimo da je najispra- 
vnije, ucenje ezana i ikameta jeste sunnet, bez obzira da Ii se 
radi o dzumanskom ezanu ili ne. Jedan od nasih uCenjaka veli: 
"Ucenje ezana i ikameta je fardi-kifaja." 1 " Neki kazu: "Ucenje 
ezana i ikameta je fardi-kifaja za dzuma-namaz, a za ostale 
namaze je sunnet" Ako kazemo da je ucenje ezana i ikameta 
fardi-kifaja onda se protiv stanovnika mjesta koji su ostavili 
ucenje ezana treba boriti zbog toga Sto su ostavili jedan od 
islamskih farzova. Ako pak kazemo da je ucenje ezana i ika- 
meta sunnet, onda se, prema najispravnijem miSljenju, ne treba 
protiv njih boriti, kao §to se ne bori protiv njih ako, naprimjer, 
ostave klanjanje podnevskih sunneta. Neki ucenjaci vele: "Bori 
se protiv njih jer su ostavili javno ispoljavanje jednog od islam- 
skih obreda." 

Ezan je Iijepo uciti uljepsanim glasom i glasno, dok se pri- 
likom ucenja ikameta glas postepeno podize i ne u£i se glasno 
kao ezan. Mujezin treba imati lijep glas, pouzdan i povjerljiv, 
dobro poznavati nastupanje namaskih vremena. Lijepo je da 
i ezan i ikamet u£i stojeci, da bude dst i pod abdestom i da se 
popne na neko visoko mjesto, da bude okrenut prema kibli. Ako 
bude uclo ezan ili ikamet Iedima okrenut prema kibli, sjedeci, 
naslonjen, ako ne bude pri tome imao abdest ili bude dzunup, 
ezan ce mu biti ispravan, ali je njegov postupak mekruh, poku- 
den. Pokudenost je izrazenija ako ezan u£i onaj ko je dzunup 
nego kod onoga ko ga uCi bez abdesta, dok je u slucaju ucenja 
ikameta pokudenost jos ve£a. Ucenje ezana propisano je samo 
prilikom obavljanja pet dnevnih namaza: sabaha, podne, ikin- 
dije, aksama i jacije, bez obzira da Ii to bilo u gradu ili na selu, 

w Fare, ukoliko ga lzvrSi jedna skupina niuslimana, spada dufcnost s a osialih. 
(op. prcv.) #°~ illallah, 
h, hajje 

Allahu tajispra- 

da li so 
aka veli; 

"Ueenje 
:a ostale 

ikameta 
i ostavili 
jedan od 
ma i ika- 
, ne treba 
aprimjer, 
ele:"Bori 
od islam- 

lok se pri- 
se glasno 
povjerljiv, 
jepo je da 
om i da se 
kibii. Ako 
>li, sjeded, 
ledfcunup, 
ruh, poku- 
je dfcunup 
caju uCenja 
no je samo 
odne, ikin- 
ili na selu. 

Ml s a osWlili. 

ZBMA YJEROYJESNTKOYffl DOYA 

na putovanju ili kod kuce, onome ko klanja sam ili u dZematu. 
Dovoljno je da jedan covjek prouci ezan. Prilikom nakla^ava- 
nja propustenih namaza ezan ce se proufit. samo pnhkom oba- 
vljanja prvog namaza koji se naklanjava, dok ce se ,kamet uc.h 
prilikom svakog novog namaza. Isti je slu&q . ako se spa,a,u 
dva namaza, ezan ce se proueiti na pocetku prvog namaza, a 
ikamet za oba namaza. Sto se tice drugih namaza osim ovih 
pet dnevnih farzova, prema misljenju svih ucenjaka ezan ne 
treba uciri. Postoje i namazi prilikom kojih je na pocetku , hjepo 
reci' "Klanjat ce se namaz u dzematu", npr. prilikom obavlja- 
nja bajram-namaza, namaza koji se klanja povodom ponuace- 
n a Sunca ili Mjeseca, namaza u kojem se moh za k.su, dok se 
prilikom obavljanja nekih drugih namaza to ne treba .zgova- 
ati, npr. prilikom obavljanja namaskih sunneta, . dobrovolj- 
nih namaza opcenito. Kod nekih namaza ucenjac. se raz.laze u 
tome da li treba izgovoriti ove rijeci, npr. na terav.j. >h dzenaa, 
ali je ispravno da se ovc rijeci izgovaraju pn,e obavljanja tera- 
vije dok se prilikom obavljanja dzenaze ne izgovaraju. 

Ikamet nece biri ispravan ako se proufi prije nastupanja 
namaskog vremena ili prije nego Sto se zeli stupih u namaz. 
Ezan nece biti ispravan ako se proufi prije nastupanja nama- 
skog vremena osim u slueaju sabaha, i tada je dozvoljeno pro- 
ufilezan prije. Ucenjaci se razilaze o pitanju u koje ,e vnjeme 
to dozvoljeno. Najispravnije misljenje jeste ono koje ka*e da e 
dozvoljeno uCiti ezan za sabah tek poslije pola noo. Nek, kazu 
da se treba uciti prije zore, dok neki tvrde da gaje dozv^jeno 
proueiti tokom cijele noci, i to je mi§l,en,e najslab.je. Nek. tvrde 
da ga je dozvoljeno proueiti nakon prolaska jedne trecme noc, 
melunm, najispravnije je prvo miSljenje. Kada Sene same kla- 
njaju u dzemaru, onda ce jedna od njih prouc.f rkamet, a to 
m oze ueiniU i osoba dvospolac. 2ene nece u&b ezan ,er ,m ,e 
zabranjeno da podizu svoje glasove ondje gdje .h muskarci 

mogu cuti. 

81 -4. 

IMAM EN NEVEVI 

Dova onoga ko cuje mujezina Hi onoga ko uci ifcamet 

Lijepo je da onaj ko Cuje mujezina ili onoga ko u£i ika- 
met ponavlja za njim, s tim Sto ce kada mujezin kaze; "Hajje 
ales-salah" i "Hajje alel-feiah", on nakon toga red: "La havle ve 
la kuvvete ilia billah", a kada mujezin kaze: "Es-salatu hajrun 
mine-nevmi", red ce: "Sadakte ve bererte" ("Istinu si rekao i sa 
sebe si duznost skinuo"). Neki kazu da torn prilikom treba red: 
"Sadeka resulullah, s.a.v.s., es-salatu hajrun minen-nevmi" 
("Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavljanje namaza 
bolje je od spavanja"). Kada onaj ko ud ikamet kaze: "Kad 
kametis-salatu", treba refi: "Ekamehallu ve edameha" ("Da 
Allah ucini da se neprestano i uvijek namaz obavlja"). Kada 
mujezin kaze: "EShedu enne Muhammeden resulullah" ("Svje- 
dodm da je Muhammed Allahov poslanik") treba reci: "Ve ene 
eShedu enne Muhammeden resulullah" ("1 ja svjedodm da je 
Muhammed Allahov poslanik"), a zatim treba reci: 


"Reditu billahi Rabben ve bi Muhammedinsallallahu 
alejhi ve selleme resulen ve bil-islami dlna" 

"Zadovoljan sam da mi Allah bude gospodar, Muhammed, 
SM.V.S., poslanik, i islam vjera," Kada zavrSi s ponavljanjem rijeci 
za mujezinom, treba donijeti salavat na Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., a zatim red: 

"Allahumme Rabbe hazihid-davetit-tammeti ves- 
salatil-ka'imeti ati Muhammeden el-vesilete vel-f adilete 
veb'ashu mekamen mahmudenillezl veadteh" 

"Allahu moj, Gospodaru ovc potptme dove i namaza koji se 
upravo uspostavlja, podari Muhammedu velikt stepen u Dzennctu 

82 g ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

i svako dobro, i uzdigni ga m uzvisaw mj&to koje si mu obecao." 
Zatim je lijepo moliti Allaha, dz.S., za bilo koju ovodunjalueku 
ili ahiretsku potrebu. 

96. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prcnosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 'I-* ;, '. :-.- '.: , I ;:-,'*..'!• * "Kada cujete ezan, ponavSjajte rijei!i za mujezinom."* Bi- 
ljeze ga Buhari i Muslim u svojim Sahihima. 

97. Abdullah bin Arnr bin el-As, r.a., prenosi da je cuo 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaze: 

<ji J^ % $•* ^ 'p ^A ^ 5^ Wi» ^j-N r^ *!'„ •'* .' . s "Kada £ujete mujezina, ponavljajte za njim rije£i ezana, 
a zatim donesite salavat na mene, jer ko donese jedan salavat 
na mene, Allah, dz.s\, na njega donese deset salavata. Zatim 
molite Allaha, dz.5., da mi podari 'el-vesilu', a to je stepen koji 
de pripasti samo jednom od svih Allahovih, dz.s., robova, a ja 
se nadam da eu ja biti taj rob. Ko bude molio Allaha, dz.5., da 
mi podari taj stepen imat Ce pravo da se zauzimam za njega na 
Sudnjem danu."" Biljezi ga Muslim u svom Sahihu. 

98. Omer bin el-Hattab, r.a., prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: ■ Biljezi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Sta Ireba red kada se Cuje 
glas mujezina" (2/611) i Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom " Pahvalnost 
ponavljanja rljttfi ezana za mujezinom onome ko ga Cuje", (2/4/84-85, En-Nevevi) 
w Pogleda) prelhodnu fusnotu u kojoj smo navodili podatke iz Muslimovog &rf«7iii. Jfy IMAM EN NEVEVI 

WZ TM/K **Y>K TMfK X*V*K *< 
p 4^1 -111 ,'JS\ 41 :1SJ^\ Jl3 SJS\ 4)1 iJjSl 41 :0i>jl JB ty' 

of J^Jii : Jli fi t«&! VJ LUJ V il i^il :Jii nil VJ i-lj) S/ i» i}iri : Jli 
»*iJI JU ££ : Jli ^ ubl J^iJ \j££ ol ifit :JU «fcl Jj^3 lIS* 
VJ # V j J^N : Jli^^uJl j* y. :JU jJJubl* V} $ Slj J^V:JB 
1 i_Ji Sf : Jli jti ^i-iu^si -i\ :Jti i^JUwJst 41 : Jli p <.&i .-fclVI "•**■» >S Ui ^ 41 VJ 4_JJ V : Jli 

"Kada mujezin kaze: 'Allahu ekber, Allahu ekber', i neko 
od vas to ponovi za njim, i kaze: 'EShedu en la ilahe illallah', i 
neko od vas to ponovi za njim, i kaze: 'Eshedu enne Muham- 
meden resulullah', i neko od vas to ponovi za njim, i kaze: 'Haj- 
je ales-salah', i neko od vas kaze: 'La havle ve la kuvvete ilia 
billah', i kaze: 'Hajje alel-felah', i neko od vas kaze: 'La havle 
ve la kuwete ilia billah', i kafce: 'Allahu ekber, Allahu ekber', 
i neko od vas to ponovi za njim, i kaze: 'La ilahe illallah' i neko 
od vas to iz srca ponovi za njim, uci ce u Dzennet.""" Biljezi ga 
Muslim u svom Sahihu, 

99. Sa'd bin Ebu Vekkas, r.a., prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: "Ko, kada £uje mujezina, ka2e: 

B .lLi P^i>yLj V y'j (i-U-j <& 41 J-i Aomjj \jj 4l> vi— Jfj 

'EShedu en La ilahe ill allahu, vahdehu la Serike lehu, 
ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Reditu 
billahi Rabben ve bi Muhammedin sallallahu alejhi ve 
selleme resulen ve bil-islami dina' 

'Svjcdocim da nana drxtgog boga osim Allalta, ]edinog, Koji 
nema druga, i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i poslanik. Zado- 
voljan sum da mi Allalt bude gospodar, Muhammed, s.a.v.s., poslanik, "" Pogledaj prethodnu fusnolu. 4&L 
ZBIBKA VJER0VJESNIK0V1H DOVA 

i islam vjera', bit ce mu oprosteni grijesi koje je pocimo." M V drugom 
predanju stoji: "Ko kada cuje mujezina, kaze: 'I ja svjedoclm../" 
Biljezi ga Muslim u svom Sahihu. 

100. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi hadis Ai§e, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi cuo mujezina kako 
izgovara sehadet govorio: "I ja svjedoclm, i ja svjedoeim."" 

101 . Dzabir bin Abdullah, r.a., prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: "Ko kada cuje ezan, kaze: iU.})1 


-.*;jlpj ^JJl \}j*£ &\a* *£>)} «.*i— a*"j 


'Allahumme Rabbe hazihid-da'vetit-tammeti ves- 
salatil-kaimeti ati Muhammeden el-vesllete vel-fedilete 
veb'ashu mekamen mahmudenillezl veadteh' 

'Allahu moj, Gospodaru ove potpune dove i namaza koji se 
upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki siepen u Dzmnetu i 
svako dobro, i uzdigni ga na uzviseno mjesto kojc si mu obecao' imat 
ce pravo da se zauzimam za njega na Sudnjem danu." 10 ' Biljezi 
ga Buhari u svom Sahihu. 

102. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi hadis Muavije, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi cuo 
mujezina kako u£i: "Hajje alel-felah", govorio: 

101 Pogledaj prclhodnu fusnolu. 

m Biljezi ga Ebu Dnvud u poglavlju o namazu pod naslovom "5la Ircba refi kada se 
zaftije gins mujezina" ( 1/142/526) od Ibrahima bin Mehdija, od Alija bin Mushira, 
od HiSama bin Urvo, od njegovog oca, od Aifie, r.a., a ona od AUahovog Poslanika, 
s.a.v.s. U lancu prcnosilaca ovog hadisa nalazi se Ibrahim bin Mchdi. sejh Ebu 
Davuda. O njemu Ukajli kaze:"Prenosio je slabe hadise." Muhammed bin Alija pre- 
nosi da je Jahja o njemu rekao; "Prenosio je nevjerodostojne hadise." Ibn Hadier 
u svom djelu TchzibuHehzib (1/169) vcli: "O njemu El-Ezdi kafc: 'On prenosi od 
Alije bin Mushira hadise koje nje slusaood njega.'" Ibn Hlbban ga spominjc u djelu 
EsSikat, gdje ga svrslava u pouzdane prenosioce. Ibn Kani veli: "On je pouzdan 

prenosilac." 

" n Biljezi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Dova koja se uci kada se 

zacuje ezan". (2/614) J82± 

IM IMAM EN NEVE7I 

%VrtC XKV0K W*Y*K **Y>K X*V*K JN 

"Allahummedzalna muslihin" 

"Allahu moj, itcini nas od onih koji druge u dobro pozivaju. 

103. Ebu Davud biljezi hadis nekog covjeka koji prenosi 
od Sehra bin Havseba, on od Ebu Umame, ili od nekog drugog 
ashaba, koji pripovijeda da je Bilal, r.a., jednom prilikom u£io 
ikaniet i kada je dosao do rijeci "Kad kametis-salatu" Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 

> s 

"Ekamehallahu ve edameha" 

"Da Allah ucini da se tieprestano i uvijek namaz obavlja" ,M r a 
prilikom izgovaranja ostalih rijeci ikameta postupio je onako 
kako se to spominje u hadisu koji prenosi Omer, r.a, a koji smo 
ranije spomcnuli. 

104. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi hadis Ebu Hurejre, 
r.a., koji je kada bi cuo mujezina da ufi ikamet, govorio: 

Jfc 45 Jk2£ j* j^ oafi sStiis uS&i s^Iji . ji c»j I$i m 

"Allahumme Rabbe hazihid-da'vetit-rammeti ves- 
salatil-kaimeti salli a la Muhammedin ve atihi sualehu 
jevmel-kijameti" '"* Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jnmti vcl-lcjlc (str, 42). U njegovom iancu 
prenosilaca nalazi se Nasr bin Turejf Ebu Dzuz el-Kossab, Ahmed za njega kaze: 
"Hadise koje on prenosi ne treba znpislvati." Ncsai i drugi kazu: "N'jegovi so hadisi 
ne prihvataju." Jahja veli: "On je poznat po tome sto je izmiSljao hadise." 
lcs Biljezi gn Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Sta treba red kada 
cujemo ucenje ikameta" (1/1-13/528). U Iancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se 
nepoznat Covjek. 

86 
el»H" ozivaju "\M oji prenosi 
ogdrugog 
likom u£io 
x" Allahov ii^uV' 10 je onako 
, a koji smo 

bu Hurejre, 
orio: 

neti ves- 
i sualchu njcgovom lancu 

d za njega kaAe: 

Wjegovi se hadisi 

idise." 

a ireba red kada 

hndisa nala/i se 

ZBIRKA YJER0YJESN1K0Y1H DOVA 

"AHata mo/, Gos/wAim we porpune rfow i namaza koji se 
upmvo uspostavlja, blagoslovi Muhammeda i odazovi se na njegpue 
dove na Sudnjem danu." m 

Ako onaj ko je vec u namazu euje mujezina kako uci 
ikamet, nece u namazu ponavljati rijeci ikameta koje _ mujezui 
izgovara, nego ce to uCiniti kada preda selam. Ako b. to uc - 
nio dok obavlja namaz, ucinio bi mekruh, pokudeno djelo, ah 
njegov namaz ne bi bio pokvaren. Takoder, nece ponav ,at, za 
mujezinom onaj ko obavlja fizioloSku potrebu, nego ce to uci- 
niti kada zavrSi s obavljanjem fizioloske potrebe. Ona, ko uc. 
Kur'an, spominje i slavi Allaha, dtt, Ota hadise ill st,ece neko 
drugo Serijatsko znanje, kada Cuje mujezina treba s time preki- 
nuti i i ponavljati za mujezinom, a kada mu,ezm zavrS., nastav.t 
ce ondje gdje je stao. To je zbog toga 3to ce ga sevap. za pona- 
vlianje rijeci ikameta ili ezana mimo.6. a s ucenjem i Man em 
moze nastaviti u bilo koje vrijeme. Ako P ak ne uspije ponavljati 
za mujezinom u trenutku kada on u« ezan .1. .kamet, moze to 
nadoknaditi poslije ukoliko nije proSlo mnogo vremena otkako 
je ezan ili ikamet ucen. 

Dova koja se ufii nakon ezana 
105. Enes, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Dova upufena izmedu ezana i ikameta ne odbija se." 
BOieze sa: Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibnus-Sunni i dr. 
Tirmizi veli: "Ovaj jehad is hasenun-sahih." Tirmizi u svompre- 
danju, koje biljezi u poglavlju o dovama, u El-Dzamtu dodaje 
"Pa ashabi upitafie: 'Allahov Poslanice, 5ta torn pnhkom da 
uflmo?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece im: 

'"Biliciisalbnus-Sunniu djclu AmeM-j*™" *«#■ < str ' ^ 

87 


IMAM EN-NEYEYI 

'Molite Allaha za oprost i na ovom i na onom svijetu.'""" 

106. Abdullah bin Amr bin el-As, r.a., prenosi da je ncki 
fovjek rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: "Allahov Posla- 
nice, mujezini imaju ved stepen kod Allaha, dz.§., od nas." 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., re£e mu: "Ponavljaj za njima ono Sto 
oni izgovaraju, a kada zavrSiS, zamoli Allaha, dz,S. za Sto god 
zeliS, bit ce ti udovoljeno." ,m Biljezi ga Ebu Davud i ne ocjenjuje 
ga slabim. 

107. Ebu Davud u svorn Sunenu u poglavlju o dzihadu s 
vjerodostojnim lancem prenosilaca biljezi hadis Sehla bin Sa'da, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Dova se ne odbija u dva slucaja: dova poslije ezana i 
dova u bici, kada ratnici jedni na druge navale.' 


1 m 1117 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Dova ko|a sc uci 
izmedu ezana i ikamela" (521) i Tirmizi u poglavlju o namazu pod naslovom "Pre- 
danja koja govore a lomc da so dova izmedu ezana i ikamela nc odbija" (212)obojica 
od Sufjana es-Sevrija, od Zejdul-Ama, od Ebu Ijjasa, od Enesa, r.a, a on od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." U Inncu prenosilaca 
ovog hadisa nalazi se Zejdul-Ama, koji je nepouzdan. 

'* Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Sla treba reci kada se 
zacuje mujezin" (524). U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Htijejj bin Abdul- 
lah bin Surejh el-Muafiri. Ahmed o njemu veli: "Hadisi koje on prenosi su slab!." 
Buhari veli: "Oko njega postoje neke nejasnoce." Nesai veli: "On nije bio visokog 
stepena pouzdanosti." Ibn Adijj veli:"Mi5limda u njemu nemanikakvesmelnjoako 
od njega prenosi pouzdan prenosilac." Jahja veli: "Nema smelnje u hadisima koje on 
prenosi." Ibn Hadier kaze: "Bio je islinoljubiv, ali je grijesio." Zehebl veli: "Ibn Adijj 
ga nije dobro procijenio jer je od njega zablijezio odreden broj hadisa koje od njega 
prenosi Ibn Lehia bilo je precc da to kaze o Ibn Lehiu." 

'"' Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzihadu pod naslovom "Dova prilikom olpo- 
einjanja bitke". (2540) 4&. 
ijetu.'" 107 

ia je neki 
ov Posla- 
od nas." 
1a ono Sto 
a Sto god 
; ocjenjuje 

izihadu s 
bin 5a' da, 

>: 

6125' 


[e ezana 1 a koja se uCi 
slovom "Pre- 
'(212)obojica 
)d Allahovog 
n prenosilaca 

a red k.nKi se 
•jj bin Abdul- 
bsi su slabi." 
! bio visokog 
BSmetnJeako 
lisima koje cn 
L ')i:-]bnAdij| 
koje od njcga 

rilikom c»tp<»- 
| ZBIRKAYJER0VJESNIK0Y1HD0YA g 

W*K rtWrte *WK jwk *< V*c *Vrt 

Dova koja se uft poslije sabahskih sunneta 

108. Ibnus-Sunni biljefci hadis Ebu Meliha, eije je pravo 
ime Amir bin Usama, on od njegovog oca, r.a., koji pripovi- 
jeda da je on jednom prilikom klanjao sabahske sunnete, a u 
njegovog je blizini klanjao i Allahov Poslanik, s.a.v.s. On je cuo 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako nakon toga kaze: 
tf-. , "Allahumme Rabbe Dzebraile ve Israflle ve MikaTle 
ve Muhammedin-nebijji sallallahu alejhi ve selleme 
euzu bike minen-nari" 

"Allahu mo), Gospodant Dzibrila, Israpla, Mikaila, i Muham- 
meda, vjerovjesnika, s.n.v.s., utjecem Ti se od vatre." To bi ponovio 
tri puta." 

109. Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Ko ujutro poslije sabaha, a prije izlaska sunca, triput kaze: *4\ i^j f jSii *# jS V| U3j '^ ^JJi il Jj&fr 'Estagfirullahellezi la ilahe ilia huvel-hajjul-kajjumu 
ve etubu ilejh' 

'Trazim oprosta od Allaha, dz.l, osim Kogn drugog boga nema, 
Zivog i Vjecnog, i Njemu se kajem', Allah, dz.S., oprostit ce mu 
grijehe pa makar ih bilo koliko morske pjene/" 1 " »" Biljcrt ga Ibnus-Sunni u djelu Aviehil-janm vd-lqU (sir. 46), U lancn prenosilaca 
OVOg hadisa nalazi se Abbad bin Scid o kome Zchebi veli: "Nijo vrijcdan." 
'» BiljeJi ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jevmi vcUcjIc (83). U lancu prenosilaca ovog 
hadLsa nalazi sc Ishak bin Halid JcasW el-Balisi. Aulor djcta B-Mizan vcli; "Prenosio 
je nevjerodostojne hadise, Sto ukazuje na njegovu n epouzdanost." Autor djela El- 
Mugni o njemu veli: "On je nepoxnaf* Ibn Adijj veli: "Ni o jednom hadisu koji je on 
prenio uiVnjaci se ne slaiu da je vjerodostojan." 

89 

IMAMEN-NEYETI S 

'*K**Y*K *<Y*K **V,* **V*K X%vi 

110. Sa'd bin Ebu Vekkas, r.a., prenosi da je neki covjek 
doSao u mesdzid da obavi namaz u trenutku dok je Allahov 
Posianik, s.a.v.s., vec klanjao, pa je kada je stao u saf, rekao je: 

-.jJ-UJi hit* gy U jiil ^T £Jjji» 

"Allahume atini efdale ma tu'tT ibadekes-salihln" 

"Allnhu tuoj, podari mi ono najboljc sio dajes Svojim dobrim ro- 
bovima." Kada je Allahov Posianik, s.a.v.s., zavrsio s namazom, 
upitao je: "Ko je malo prije izgovorio one rijecl?" Covjek rece: 
"Ja, Allahov Poslanice." Allahov Posianik, s.a.v-s., rece mu: 
"Onda ce tvoj konj biri sasjecen, a ti ceS poginuti kao sehid." ,,: 
Biljeze ga Nesai, lbnus-Sunni, Buhari, u svom Tarihu, u biogra- 
fiji Muhammeda bin Mesleme bin Aiza. 

Dova kqja se uci kada se zeli ustati s namjerom 
da se obavlja namaz 

111. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi hadis Ummu Rafie, 
r.a., koja prenosi da je jednom prilikom rekla Allahovom Posla- 
niku, s.a.v.s.: "Allahov Poslanic" e, uputi me na djelo zbog kojeg 
ce me Allah, dz.S., obilato nagraditi." Allahov Posianik, s.a.v.s., 
rece joj: 

jjo^lj i\'j£ Uii} a'jZ* JUS 41 ^1 v&\ ji c-J ill tgj p Z 

o>iLM lijj fc J lii : JU o^J &1S i^J lii :JU o-j£ lilj ij lii :JU 

".^lJo>iJi:Jli 

"O Ummu Rafi, kada ustaneS da klanjaS, reci deset puta: 
'Subhanallah', deset puta 'La ilahe illallah', reci deset puta: IB BHjeii ga Ibnus-Sunni u djelu AniehiJ-jeumi ivl-lcjle (105). U lancu prenosilaca ovog 
hadisa nalazi se Muhammed bin Meslema bin Aiz i'l-Medeni. Ebu Hatim o njemu 
kaJ:e: "On je nupoznal." Zehebj veli: "Njegovo slanje nije poznato." Ibn Hadzcr veli: 
"Predanja koja on prenosi prihvalljiva su." ffi- £ovjek 
Ulahov 
kao je: 

P" ibritn ro- 
mazom, 
jek re£e: 
e£e mu: 
iehid."" ; 
i biogra- nu Rafie, 
im Posla- 
>ogkojeg 
c, s.a.v.s., eset puta: 
eset puta: 

nosilaca ovog 
alim o njcmu 
SHadierveli: 
ZBIRKA YJEROYJESN1K0YIH DOVA 

'>K HWK XlVrtt X«V»K HWK Jft 

'El-hamdu lillah', deset puta: ' Allahu ekber' i deset P^^f 
oprosta od Allaha, dls. Kada kaZes: 'Subhanallah , Allah, d^.5., 
ka*e: 'Ovo je radi mene.' Kada deset puta potvrdiS Njegovu 
jednocu, On kale: 'Ovo je radi mene.' Kada deset puta kazes: 
! EI-hamdu lillah', On kafe: 'Ovo je radi mene.' Kada deset puta 
ka*es: 'Allahu ekber', Allah, d&A. kaie: 'Ovo je radi mene. A 
kada deset puta zatraiiS oprosta od Allaha, dfcS., Allah, d?-.s., 
ka2e: 'Oprostio sam ti.'"'" 

Dova koja se uCi kada se cuje ikamet 

112. Imam Sari, r.a., svojim lancem prenosilaca prenosi 
u djelu El-Umm hadis u kojem stoji da je Allahov Foslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

... -Iji jjj-5 win sup jji\ jo& % jrfn «?*sa '>'• 

"TraZite od Allaha, di.5.. da primi vase dove kada se 
sudare dvije vojske, kada se uii ikamet i kada kisa pada. ' ' Sati 
veli: "Cuo sam od mnogih da su traiili da im se dova pnmi 
kada je kisa padala i kada je ucen ikamet." 

Zikrovi i dove koji se uce kada se stupi u namaz 

Znaj da ie ovo opSirno poglavlje o kojem su preneseni 
mnoeobrojni vjerodostojni hadisi. O detaljima ove teme mnogo 
se raspravlja u fikhskim djelima, ali demo mi na ovom mjestu 
spomenuti samo najbitnije i osnovne stvari ne upustajuci se u 
raspravljanje o detaljima. U vecini slucajeva nedu spom.n,at. 
dokaze kako ne bismo oduljili, jer ova knjiga mje napisana s 

.»BHje*igaIbnus-Sunmu djelu Amity*** vel-kjk (106). U lancu prenosilaca ovog 
todiso nalzi so Alaf bin Halid. koji je bio istinoljubiv. ali je grijesio, kao SW se lo 
navodi u djelu BHkbfc Ebu Zur'a o njemu veli: "Nema kod njega neke vece sme- 
taje. Ebul-Kasim veli: "Bio je dobar prenosilac." Nesai veli: "Ni|e ho p tog pamce- 
Z' Na drugom mjestu on veli: "Nema kod njega neke vece smem|e. Ibn Men ga 
ocjenjuje poLanim dok drugom prilikom o njemu ka*e: "N ema kod njega neke 
vecesmclnje." 
»• Biljei' ga&""i u djelu El-Umm. (1/223) 


^ 

IMAM EN NEYEVI 

ciljem da govorimo o dokazima nego s ciljem da pojasnimo 
kako treba na osnovu tih dokaza postupati. A Allah, dz.5., 
pomade kome hoce. 

Pocetni tekbir 

Znaj da namaz nece biti ispravan ukoliko se ne izgovori 
pocetni tekbir, bez obzira da li se radi o farzu ili nafila-namazu. 
Prema Safijskom mezhebu i mnogim drugim pravnicima, poce- 
tni tekbir dio je namaza i jedan od njegovih ruknova. Prema 
Ebu Hanifi, pocetni je tekbir Sari (uvjet) za ispravnost namaza, 
ali nije njegov sastavni dio. PoCetni je tekbir da kada zelimo 
obaviti namaz, kazemo: "Allahu ckber" ili "Aliahul-ekber" jer 
je to dozvoljeno, po miSljenju Safija, Ebu Hanife i dr., dok Malik 
to smatra neispravnim. Najbolje je da covjek izgovori ono prvo, 
tj. "Allahu ekber" i da na taj naCin bude siguran jer su se o tome 
slozili svi u£enjaci. Sve drugo osim ova dva naCina izgovaranja 
pocetnog tekbira jeste neispravno. Neispravno je red: " Allahui- 
Azim" ("Allah VeliCanstveni") ili: "Allahul-Muteal" ("Allah 
UzviSeni") ili "AIlahul-Azam" ("Allah je NajuzviSeniji") i si. 
tome, i onome ko bi to izgovorio na pocetku namaza, namaz 
ne bi bio ispravan, prema miSljenju Safija i vecine drugih uce- 
njaka. Ebu I lanifa veli: "Namaz muje ispravan pa makarrekao: 
'Ekberullah' ('Najveci je Allah')." Po nasem miSljenju, za koje 
mislimo da je ispravno, namaz ne bi bio ispravan. Neki nasi 
ucenjaci kazu: "Namaz mu je ispravan kao sto bi mu bio ispra- 
van ako bi na kraju namaza prtlikom predaje selama rekao: 
'Alejkumus-selam.'" 

Znaj da nijedan zikr pa nj pocetni tekbir nece biti ispravan 
sve dok se ne izgovori jezikom, tako da covjek Cuje sam sebe, 
osim ukoliko ima neki opravdan razlog, a o tome smo govorili 
na pocetku knjige. Ako je covjek nijem tako da ne moze izgova- 
rati rijeei ili ima neku drugu mahanu, pomjerit cejezik onoliko 
koliko je u mogucnosti, a namaz ce mu biti ispravan. Pocetni 
tekbir nece biti ispravan ni ukoliko se izgovori na nekom dru- 4%~ 

SI; ZBIRKA YJEROYJESNIKOVIH DOVA ^ 

gom jeziku osim na arapskom jeziku, osim ako neko nije u sta- 
nju da ga izgovori na arapskom jeziku, onda ce bin" ispravan, 
s tim Sto je duzan da ga nau£i izgovarati i na arapskom jeziku. 
Ako iz neopravdanih razloga to ne nauf i, onda njegov namaz 
nece biti ispravan i duzan je naklanjati sve one namaze koje 
je klanjao u vremenu kada nije znao izgovarati pocetni tekbir 
na arapskom jeziku. Po najispravnijem misljenju, pocetni tek- 
bir se ne oteze i ne izgovara melodicno nego se izgovara brzo. 
Neki kazu da se oteze, ali je prvo miSljenje ispravnije. Sto se 
tice ostalih tekbira koje izgovaramo u namazu, njih je, prema 
najispravnijem miSljenju, lijepo otezati tako dugo dok onaj ko 
obavlja namaz npr. ne ode s rukua na sedzdu. Prema nekim 
ucenjacima, ni ove tekbire ne treba otezati. Ako bi onaj ko kla- 
nja izgovorio kratko ono Sto treba otegnuti ili otegnuo ono Sto 
treba brzo izgovoriti, namaz bi mu bio ispravan, ali bi onaj ko 
je to ucmio ostavio ono Sto je bolje i vrednije. Mjesto gdje u tek- 
biru treba otegnuti jeste poslije slova "Lam" u rijctt "Allah", i 
na drugim mjestima ne treba otezati. 

Sunnet je da imam izgovori pocetni tekbir kao i ostale tek- 
bire u namazu glasno kako bi ga Culi oni koje on predvodi u 
namazu, dok oni to trebaju izgovarati tiho. Ako oni pak budu 
izgovarali tekbire glasno, a imam u sebi, namaz nece biti nei- 
spravan. Imam se treba truditi da Sto ispravnije izgovara tek- 
bire pa da ne oteze ondje gdje treba skratiti. Ako "Hemze" iz 
rijecri "Allah" izgovori otegnuto, ili otegne izgovor slova "Ba" 
U rijeci "Ekber" pa da to izgleda kao da je izgovorio "Ekbar" 
umjesto "Ekber", namaz nece biti ispravan. 

Namaz koji se sastoji od dva rekata ima u sebi jedanest 
tekbira, namaz koji se sastoji od tri rekata ima sedamnest tek- 
bira, a namaz koji se sastoji od cetiri rekata ima dvadeset dva 
tekbira. Svaki rekat ima pet tekbira, a svaka sedzda ima cetiri 
tekbira, te tekbir za podizanje na kijam i pocetni tekbir kao i 
tekbir koji se izgovara prilikom ustajanja s prvog sjedenja. Svi 
su ovi tekbiri sunnet. Ako ih covjek ostavi namjerno ili nena- 

-% .■.-• ■ - 535 

'4 % IMAM EN HEVEV1 \ 

mjerno namaz mu ncce biti neispravan, nece mu to biti upisano 
kao grijeh i nece morati ciniti sehvi-sedzdu. Jedino je pocetni 
tekbir uvjet namaza i namaz bez njega ne moze biti ispravan, a 
Allah najbolje zna. 

Zikravi i dove Icoje se uce posf/je Izgovaranja pofietnog tekbira 

O ovoj temi preneseni su mnogobrojni hadisi. U njima 
stoji da treba redi: 

flj o>1 iuii 5 lu^s v i/uJi 4-i £ jui £$J ^ilj j^ 

c*5 ^5 A*c r& .Jjuii £$j i>^J icitfg ci^tf «i#i5 ii 

■•;3?H3 

"Allahu ekberu keblra, vel-hamdu lillahi kesira ve 
subhanallahi bukreten ve esila. Vedzdzehtu vedzhije 
lillezi fetares-semavati vel-erdi hanifen muslimen ve ma 
ene minel-muSrikin. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve 
memati lillahi rabbil-alemin, la Serike lehu ve bi zalike 
umirtu ve ene minel-muslimln. Allahumme Entel- 
meliku la ilahe ilia Ente Rabbi. Ene abduke zalemtu 
nefsl vatereflu bi zenbi fagfir II zunubi dzemian fe 

4^ A 
; ZBIRKA VJER0VJESNIK0V1H DOVA 

innehu la jagfiruz-zunube ilia Ente. Vehdini li ahsenil- 
ahlak la jehdi li ahseniha ilia Ente, vasrif annl sejji'eha 
la jasrifu sejji'eha ilia Ente. Lebbejke ve sadejke vel- 
hajru kuiluhu fijedejke ve&-serru lejse ilejke ene bike ve 
ilejke tebarekte ve tealejte estagfiruke ve etubu ilejke. 
Allahumme baid bejnl ve bejne hatajaje kema ba'adte 
bejnel-mesriki vel-magribi. Allahumme nekkini min- 
hatajaje kema junekkas-sevbul-ebjedu mined-denes. 
Allahumagsilni min hatajaje bis-seldzi vel-mai vel- 
bered" 

"Allah je uistinu najveci, Njemu pripada mnogobrojna hvala, 
i nekaje slavljen jutrom i navecer. Okrecem svoje lice Onome Koji 
je stvorio nebesa i Zemlju kao pravovjerni i kao musliman* Zaista, 
moj namaz, obredi moji, moj zivot i smrl moja pripadajtt Allahu, Go- 
spodaru sxnh svjetova. On nema druga. To mi je naredeno i ja sam 
vjernik. Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe, Ti si moj 
Gospodar, aja sam Tvoj rob. ]a sam se prema sebi ogrijesio, prima- 
jem svoj grijeh, pa mi oprosti sve grijehe koje sam pocinio, Ti jedini 
grijehe oprostiti mozes. Uputi me na najbolje osobine, jedini Ti na 
najbolje uputili mazes'. Saatvaj me od losih postupaka i ponasanja, 
jedini me Ti od njih sacuvati mozes. Odazivam Ti se i radujem, spe 
dobro u Tvojim je mkama. Tebi se zlo ne moze pripisati. Ja sam Tvoj 
sluga i Tebi pripadam. Ti si Slavljeni i Uzviseni. Od Tebe oprosta 
trazim i Tebi se kajem. Allahu moj, ucini da razdaljina izmedu mene i 
mojih grijeha bude onolika kolikaje razdaljina izmedu istoka i zapada. 
Allahu moj, ocisli me od grijeha kao sto se bijela odjeca od prljavstine 
oeisti. Allahu moj, oeisti me od grijeha snijegom, kisom i ledom." Sve 
ove dove prenesene su u pouzdanim predanjima od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Od njega se takoder prenosi: 

113. Hadis Aise, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kada bi zapoceo namaz, govorio: 

?.>-*> *.*.. %>*& "Subhanekellahummevebihamdikevetebarekesmuke 
ve teala dzedduke ve la ilahe gajruke" -**■ 
IMAMENNEVEVI 

"Slavljen neka si, Allahu moj, i Tebi Iwata. Blagoskvijeno je 
Tvoje imc, uzvisetta je Tvoja velichm. Nema boga osim Tebc." u * Bi- 
ljeze ga Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madza, Bejheki, u pre- 
danju Ebu Seida el-Hudrija i ocjenjuju ga slabim. Ovaj hadis 
zabiljezen je i u predanju od Ibn Mesuda, r.a., koji prenosi od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Prenosi ga i Enes, r.a. Sva ova pre- 
danja su slaba. Najvjerodostojnije predanje u ovom obliku za- 
biljezeno je od Omera bin Hattaba, r.a., u kojem se prenosi da je 
on jednom prilikom izgovorio po£etni tekbir, a zatim proufio: 
"Subhanekellahumme ve bi hamdike, ve tebarekesmuke, ve te- 
ala dzedduke ve la ilahe gajruke." A Allah najbolje zna. 

114. Bejheki u svom SunertU prenosi od Harisa, a on od 
Alije r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi 
stupio u namaz, govorio: 

115 Ovaj se hadis od Aise, r.a., prenosi pulem dva lanca prenosilaca: 
Prvi: od Ebul-Dievza, koji ovaj hadis prenosi od Aise, r.a. Ovo predanje biljeii Ebu 
Davud (776), Hakim (1/235), Bejheki (2/33), sva trojica od Taleka bin Ganamn, od 
Abdus-Selama bin Harba El-Melaija, od Bodila bin Mejsere, ud Ebul-Dzevzaa, a on 
od Aise, r.a. Hakim veli: "Ovaj je lanac prenosilaca pouzdan." U tome ga podrzava 
ZehobLMedutim, okoovog lanca prenosilaca postoje neke nejasnoce jer Ebul-Dzevza 
nijcslusao hadise od Aise, r.a. Ebu Davud veli: "Nije poznato da ovaj hadis prenosi 
Abdus-Selam bin Harb, jedini koji ga prenosi jeste Talek bin Ganam. Dogadaj oko 
namaza prenosi skupina prenosilaca i niko od njih ne spominje nifila u vezi ovoga. 
Drugi: 'Umre, koji ovaj hadis prenosi od Aise, r.a. 

Ovaj lanac prenosilaca biljeii Tirmizi (243), Ibn Madia (806), Bejheki (2/32), svi oni 
od Ebu Munvije, od Harisa bin Ebu Ridzala, od Umre, a on od Aise, r.a. Tirmizi 
veli; "Ovo je jedini lanac prenosilaca putem kojeg prenosi ovaj hadis od Aise, r.a." 
Medulim, mi smo maloprije spomenuli i drugi lanac prenosilaca. U lancu prenosi- 
laca ovog predanja nalazi se Maris bin Ebu Muavija, za koga se svi ucenjaci slazu 
da je nepouzdan prenosilac i da su hadisi koje on prenosi od Ebu Seida el-Hudrija, 
r.a., nevjerodostojni. Ovo predanje se kod Tirmizija biljezi pod brojem 242, kod Ibn 
Madze pod brojem 804, i kod Ebu Davuda pod brojem 775. Sva Irojica ga prenose 
od Dzafera bin Suk-jmana ed-Dab'ija, od Alije bin Alije er-Rifaija, od Ebul-Mule- 
vekkiln od Ebu Seida et-Hudrija, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s-a.v.s. Tirmizi 
veil: "Predanje koje prenosi Ebu Seid, r.a., jeste najpoznatije predanje o ovoj temi." 
On dalje kaze: "O lancu prenosilaca koji prenose ovaj hadis od Ebu Seida, uCenjaci 
raspravljaju. jahja bin Seid rasprnvljao je o pouzdanosti Alije bin Alije er-Kifaija." 
Ahmed veli: "Ovo predanje nije vjerodostojno." Meduu'm, polpora za ovo predanje 
jesle hadis koji je zabiljezio Muslim u svom So/ii/m od Omera bin Hattaba, r.a. 4P» 
vslovljeno je 
Tebe.">» Bi- 
heki, u pre- 
Ovaj had is 

prenosi od 
>va ova pre- 
i obliku za- 
trenosi da je 
im proucio: 
muke, ve te- 

zna. 

isa, a on od 
v.s., kada bi ianje biljezi Ebu 
bin ( "in. im. i. od 
d-Dzevzaa, a on 
ime j;a podrzava 
ijcrEbul-Dzevza 
v&\ hadis prenosi 
im. Dogadaj oko 
la u vezi ovoga. 

kl(2/32),svioni 

Aise, r.a. Tirmizi 
dis od Aise, r.a." 
U lancu prenosi- 
ivi ucenjaci slazu 
Scida el-Hudrija, 
ij.-in 242, kod Ibn 
tojica fia prenose 
a, od Ebul-Mule- 
:a, s.a.v.s. Tirmizi 
&nj*: o ovoj lemi. 
ju Seida, ucenjaci 
i Mije er-Rifaija." 
a za ovo predanje 
rlaltaba, r.a. 

ZB1RKA YJEROVJESHIKOVm D0¥A 

r»KJftV>K**V/K>fcWm<V»K*» 

"La ilahe ilia ente subhaneke zalemtu nefsi ve amiltu 
su'en fagfir IT innehu la jagfiruz-zunube ilia ente, vedz- 
dzehtu vedzhl..." 

"Noma boga osim Tebe. ]a saw se ogrijesio prema sebi i pocinio 
sam niztw djelo zato mi oprosti jer samo Tt grijehe mazes oprostiti. 
Ja okrecem svoje lice..." sve do kraja hadisa."" Ovaj je liadis nevje- 
rodostojan. Ucenjaci se slazu da je Haris el-Aver, koji se nalazi 
u lancu prenosilaca ovog hadisa, nepouzdan. Sa'bi je za njega 
govorio: "On je lazljivac." A Allah najbolje zna. 

Sto se life rijecu "Tebi se zlo ne moze pripisati..." znaj da 
je miSljenje onih koji su na istini, muhaddisa, fakiha, i ucenjaka 
od ashaba, tabiina i ucenjaka koji se dosli poslije njih da sve ono 
sto se desava, bilo dobro ili zlo, korisno ili Stetno, biva Allaho- 
vom voljom i odredbom. Ako ovo uzmemo kao cmjenicu, onda 
moramo malo dublje protumaclti ovaj hadis. Ucenjaci na ovaj 
problem daju svoje odgovore. Jedan od tih odgovora, koji je 
i najpoznatiji, jesu rijefi Nadra bin Sumejla i ucenjaka koji su 
doSli poslije njega, a koji kaze: "Zna£enje ovog hadisa jeste to 
da se einjenjem ruznih i zabranjenih djela ne moze pribliziti 
Allahu, dz.S." Drugi kazu da hadis znaci: "Zlo se ne uzdize 
prema Tebi, nego se prema Tebi uzdizu lijepe rijeci i dobra 
djela." Trec:i kazu: "Zlo se ne pripisuje Tebi kao znak postova- 
nja i odnosa prema Tebi, tako da se ne kaze: 'O Ti Koji si stvo- 
rio zlo' iako ga u suStini Allah, dz.s., i jeste stvorio, kao Sto se 
ne treba red: 'O Ti Koji si stvorio svinje', iako je poznato da je 
Allah, dzi., stvoritelj svega." Cetvrti kazu: "Ti si sve s mudro- 
5du stvorio i Ti nista uzalud ne stvaraS." A Allah najbolje zna. llB Biljeii ga Bejheki u djelu Es-Sunenul-kubra (2/33). U lancu prenosilaca ovog liadisa 
nalazi se Haris el-Aver za koga so ucenjaci slazu da je nepouzdan, na Sto uka/uje i 
autor ove knjigc. 

97 IMAM EN NEVEVI jg 

Ovo su predanja u kojinia se spominju zikrovi i dove koji 
se uce poslije pocetnog tekbira i lijepo ih je sve prou&ti onome 
ko klanja sani. Imam to moze ucmiti jedino ako mu dzematlije 
dozvole a ako mu ne dozvole, ne smije duljiti s namazom nego 
ce proufiti samo neke od ovih zikrova i dova. Najbolje je da 
proutt dio od rijeii: "Ja okrecem svoje lice... i ja sam vjernik." 
Lijepo bi bilo da isto uci i onaj ko klanja sam, a ko ne zeli duljiti 
s namazom. 

Sve ove zfkrove lijepo je uciti u namazu bez obzira da 
li se radi o farzu ili dobrovoljnom namazu. Ako se ne prouce 
na prvom rekatu, bilo namjerno bilo iz zaborava, ne treba ih 
kasnije u£iti, jer je proSlo vrijeme kada se oni uce. Taj postupak 
je mekruh, pokuden, ali ne kvari namaz. Isto tako, ovi zikrovi 
nece se uditi ako se pocne s ucenjem Kur'ana, a zikrovi nisu do 
tada prouceni. Ako bi se ipak prouf ili, to nece pokvariti namaz. 
Onaj ko zakasni na prvi rekat i srupi u namaz kasnije moze 
uciti ove zikrove osim ako se boji da nece uspjeti prou&ri El- 
Fatihu Cije je uCenje vadzib, dok je u£enje ovih zikrova sunnet. 
Ako se onaj ko kasni u dzemat prikljuCi namazu dok je imam 
na rukuu, na sedzdi ili tesehhudu, uiMt ce one zikrove koji su 
propisani da se uce u tim situacijama. U torn slucaju on ne treba 
udti dove koje se uce poslije pocetnog tekbira niti ce to ucriti 
kada ustane na kijam. 

Na5i u£ enjaci razilaze se o tome da li treba uciti ove zikrove 
poslije pocetnog tekbira kada se klanja dzenaza-namaz. Ispra- 
vno je da tada nije pohvalno u£iti ove zikrove, jer se ovaj namaz 
temelji na skraifivanju. Dove koje se uce poslije pod etnog tekbira 
jesu sunnet a nisu vadzib, obavezne, tako da ako se izostave, ne 
treba zbog toga cmiti sehvt-sedzdu. Sunnet je da se uce tiho, u 
sebi a ako bi se ucile glasno, to bi bilo mekruh. 


98 
ove koji 
i onome 
ematlije 
)m nego 
Ije je da 
/jernik." 
•li duljiti 

bzira da 
e prouce 
treba ih 
lostupak 
i zikrovi 
i nisu do 
li namaz. 
ije moze 
puCiti El- 
a sunnet. 
j je imam 
re koji su 
i ne treba 
e to uciti 

e zikrove 
az. Ispra- 
?aj namaz 
)g tekbira 
sstave, ne 
ice tiho, u g ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOYA 

UcenjB istiaze paslije dava koje se iice 
nakon pacetnog tekbira 

Sunnet je, prema konsenzusu ucenjaka, da se poslije ovih 
dova, a prije ucenja Kur'ana, proud istiaza. Uzviseni je rekao: 

"Kflrffl zelis uciti Kur'an, trazi kod Allaha utociste od sejtana 
prokletog" (En-Nahl, 98). Zna£enje ovog ajeta jeste prema vecini 
ucenjaka: Kada zelis uciti Kur'an, prije toga zatrazi utociste kod 
Allaha od prokletog Sejtana. Istiaza se sastoji od rijeci: "Euzu 
billahi mines-sejtanir-radzimi" ("Utjecem se Allahu od prokle- 
tog sejtana"). Prenosi se i u obliku: "Euzu billahis-semiil-alimi 
mineg-sejtanir-radzimi" ("Uljecem se Allahu, Koji sve cuje i 
zna, od prokletog sejtana"), ali je prva forma poznatija. 

115. U Sunenima Tirmizija, Ebu Davuda, Nesaija, Ibn 
Madze, Bejhekija i dr. se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
prije nego sto je poceo uciti Kur'an u namazu, rekao: 

h £\ « Clj j Jj ».• >?J *i2j ^ ,v rfr'jtt ^Ua^Lit ^ 4U JjpV 

"Euzu billahi mines-Sejtanir-radzimi min nefhihi ve 
nefesihl ve hemezihi" 

"Utjecem se Allahu od prokletog sejtana, od njegovog ludila, 
oholosti i njegovih (sejtanskih) slihova" 

U drugom predanju stoji: 

"Euzu billahis-semiil-alimi mines-Sejtanir-radiimi 
min nefhihi ve nefesihl ve hemezihT" 

"Utjecem se Malm, Koji sve tuje i ztia, od prokletog Sejtana, od 
njegovog ludila, oholosti i njegovih (sejtanskih) stihova."^ IB Prethodno smo spominjali ocjenu ovog hadisa koji jc dio podufceg hadisa koji 
prenosi Ebu Seidcl-Hudri, r.a. (Hadis pod brojem 113} 

99 

IMAM EN NEVEVI 

Ucenje istiaze jeste sunnet, a nije vad2ib. Bilo da se izo- 
stavi namjerno ili iz zaborava, nece se bili greSno, natnaz ce biti 
ispravan i ne treba £initi sehvi-sedzdu. Lijepo ju je proufiti bez 
obzira da li se radi o farzu ili dobrovoljnom namazu i, prema 
najispravnijem misljenju, lijepo ju je prouttli i na dzenaza- 
namazu. Takoder ju je lijepo prouciti onome ko ut i Kur'an i 
mimo namaza. 

Prema konsenzusu ucenjaka, istiazu je lijepo prouCiti na 
prvom rekatu, a ako se ne prouci na prvom rekatu, treba je 
prouciti na drugom ili kasnije. Ako se istiaza prouci na prvom 
rekatu, treba li je onda ucMti i na drugom? NaSi ucenjaci na ovo 
pitanje daju dva odgovora: ispravniji je onaj koji ka2e da ju je 
lijepo prouciti i na drugom, ali se za prvi rekat svi slaiu. Istiaza 
se u namazu koji se ne obavlja glasno ufi u sebi. Kako postu- 
piti u namazu koji se obavlja glasno? O tome postoji razilazenje 
medu naSim ucenjacima: neki kazu ud se tiho, a vecma uce- 
njaka Safijskog mezheba kazu: "Safi o ovom pitanju ima dva 
misljenja: prvo je da je treba u bilo kojem slucaju uciti u sebi, 
i to miSljenje navodi u djelu El-Umm, a drugo je miSljenje: da 
je sunnet istiazu prouciti glasno, i to migljenje navodi u djelu 
El-lmla. Neki ka^u da o ovom pitanju postoje dva miSljenja: da 
treba glasno prouciti istiazu, i to migljenje smatra ispravnim 
Sejh Ebu Hamid el-Isferajini, voda naSih ucenjaka u Iraku, kao 
i El-Mehamili i dr. Tako je postupao Ebu Hurejra, r.a., dok je 
Ibn Omer, r.a., ucio istiazu tiho, u sebi, i to je ispravnije, prema 
miSljenju vecine naSih ucenjaka i po njemu se postupa, a Allah 
najboljezna. 

Ucenje Kur'ana posf/je istiaze 

Ucenje Kur'ana u namazu jeste vadzib, po konsenzusu 
ucenjaka, a na temelju jasnih tekstova koji upucuju na to. 1 mi 
slijedimo miSljenje vecine; da je ucenje EI-Fatihe u namazu oba- 
vezno i da je niSta drugo ne moze zamijeniti onome ko ju je u 
stanju proutiti. ^ffi. 
i se izo- 
iz ce biti 
jftti bez 
| ; prema 
Izenaza- 
Kur'an i 

luciti na 
treba je 
a prvom 
:i na ovo 
! da ju je 
u. Istiaza 
to postu- 
izilazenje 
ifina uce- 
ima dva 
iti u sebi, 
iljenje: da 
U u djelu 
ttjenja: da 
spravnim 
raku, kao 
,a., dok je 
ije, prema 
a, a Allah >nsenzusu 
na to. I mi 
mazu oba- 

[ ko ju je u 
ZB1RKA YJEROYJESNIKOVIH DOYA 

116. Ovo je na osnovu vjerodostojno prenesenog hadisa u 
kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

.'- *.-*' t '!- 

"Namaz nije ispravan ako se u njemu ne prouci El-Fati- 
ha.""' Biljeze ga Tbn Huzejma i Ebu Hatim bin Hibban u svojim 
Saliihima s pouzdanim lancem prenosilaca i ocjenjuju ga vjero- 
dostojnim. 

117. U dva Sahiha biljeii se hadis u kojem stoji da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Nema namaza bez ucenja El-Fatihe u njemu.""' Takoder 
je vadzib prouclti "bismillu", koja je sastavni ajet El-FaHhe. El- 
Fatihu treba prouclti sa svim njenim tesdidima kojih u njoj ima 
Cetrnaest: tri u "bismilli" a ostali u El-Fatihi. Ako se izostavi i 
jedan teSdid, ucenje nece biti ispravno. Takoder ju je obave- 
zno prouttti po redu, ajet poslije ajeta. Ako se ne bi ueila onako 
kako su joj ajeti poredani u Kur'anu, ucenje ne bi bilo ispravno. 
Izmedu ajeta moze se napraviti stanka u duzini daha. Ako bi 
muktedija uCinio sedzdu zajedno s imamom zbog ajeta u kojem 
se spominje sedzda ili cuo imamovo izgovaranje rijefi "amin" 
pa i on izgovorio zajedno s njim, ili cuo kako imam moh za 
milost od Allaha, dz.S\, ili bude trazio utottSte od vatre i si., na 
sto ajeti pozivaju, a muktedija bude u torn trenutku u6o El- 
Fatihu nece prekidati ucenje o ispravnijem migljenju, jer za to 
ima opravdanje. »» BilicZi ga Ibn Huzejma (490) i s istim lancem prenosilaca bUjefci ga " Ibn Hibban. 
Biljezi ga od Ebu Hurejre, r.a., u svom SMu. (3/139/1 786, El-Ihsan) 
>» Bilieii ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Obaveznost ucenja El-Fatfhe 
imamu i muktedijama u nanwu bilo na putovanju bilo kod kuce" (756) i Muslimu 
poglavlju o namazu pod naslovom " Ucenje El-Faiihe na svakom nama/.u" (2/4/100- 
101, En-Nevevi). Obojica ovaj hadis prenose od Ubade bin Samita, r.a. [0 11 
3 IMAM EN NEVEY! 

Swr aftvyfc aft v*k 3hVj*3hvyK jk 

Ako bi se pretjeralo u melodicnosti ucenja tako da se pro- 
mijeni znacenje, namaz nece biti ispravan, a ako se znacenje radi 
toga ne bi promijenilo, ucenje ce biti ispravno. Ono 5to ce pro- 
mijeniti znacenje jeste da se kaze: "en'amtu" ili "en'amti" umje- 
sto "en'amte", ili da se kaze "ijjaki na'budu" umjesto "ijjake 
na'budu." Ono Sto ne mijenja znacenje jeste da se kaze "rabbul- 
alemin" umjesto "rabbil-alemin" ili da se kaze "neste'ine" ili 
"neste'ini" umjesto "neste'inu." Ako bi neko proucio "velez- 
zallin" umjesto "veled-dallin", prema ispravnijem mifiljenju, 
namaz bi bio pokvaren osim ukoliko odredena osoba nije u 
stanju da, nakon sto je pokuSala, nauci izgovarati slovo "Dad", 
tada nema smetnje. 

Ako neko ne zna napamet El-Fatihu, onda treba da u 
velidini ove sure prouci drugi odlomak iz Kur'ana. Ako ne zna 
niSta iz Kur'ana ucit ce zikrove i dove koje zna u velicini ove 
sure. Ako pak ne zna niSta i nije u stanju nauciti, onda ce stajati 
na kijamu onoliko koliko je potrebno da se prouf i EI-Fatiha, a 
zatim ce otici na ruku, a njegov namaz bit ce ispravan ukoliko 
iz opravdanih razloga nije bio u stanju nauciti. Ako je bio u 
stanju nauciti, a iz lijenosti nije htio, onda je duzan ponoviti 
sve namaze koje je obavio dok je bio neuk. Cim bude u stanju, 
duzan je nauciti EI-Fatihu. Ako je u stanju prouciti ovu suru 
na nekom drugom, a ne na arapskom, jeziku, to ucenje mu 
nece biti priznato i bit ce kao onaj ko nikako nije u stanju uditi 
Kur'an, pa ce postupati onako kako smo spomenuli. 

Nakon proucene El-Fatihe treba prouciti neku suru ili dio 
sure. To je sunnet pa ako se i izostavi namaz ce biti ispravan 
i ne treba cmiti sehvi-sedzdu, bez obzira da li se radi o farz- 
namazu ili o nafili. Ucenje nekih dmgih sura osim El-Fatihe, 
prema ispravnijem miSljenju, nije pohvalno kada je u pitanju 
dzenaza-namaz, jer se ovaj namaz temelji na skracivanju. Onaj 
ko obavlja namaz ima izbor da prouci cijelu suru, a moze, ako 
zeli, prouciti samo odlomak neke sure. Bolje je prouciti neku 
kracu suru nego odlomak neke duze sure koji je u velicini te $& 


g ZBIRKAVJEROVJESN1K0VIHD0VA 

krace sure. Lijepo je sure ucHti po onom redoslijedu kako su 
poredane u Kur'anu tako da na drugom rekatu treba u^iti suru 
koja po redoslijedu dolazi poslije sure koja je ucena na prvom 
rekatu. Medutim, dozvoljeno je postupati i suprotno ovome Sto 
smo naveli. Sunnet je da se sura u£i poslije ucenja El-Fatihe, pa 
ako bi odredena sura bila u namazu proucena prije El-Fatihe, 
ne bi se smatralo da je u namazu uopce ucena sura. Sve ovo 
5to smo spomenuli odnosi se i na imama i na onog ko klanja 
za imamom, kao i na onog ko obavlja namaz sam za sebe. Sve 
ovo onaj ko klanja za imamom ufit ce kada je u pitanju namaz 
koji se obavlja tiho, u sebi, a kada je u pitanju namaz u kojem se 
Kur'an u£i glasno, muktedija ce uditi samo El-Fatihu, i to u slu- 
caju da c" uje imamovo ucenje. Ako pak ne cuje imamovo ucenje 
ili cuje njegov glas, ali ne razumije Sta uci, onda je pohvalno da 
uci i neku suru, prema najispravnijem misljenju, ali tiho kako 
ne bi smetao ostalim klanjatima. 

Sunnet je da se na sabahu i podne uce sure koje su du2e, 
na ikindiji i na jaciji sure srednje duzine, a na aksamu krace 
sure. Imam koji predvodi dzemat treba skratiti ucenje osim 
ako mu dzematlije dozvole da odulji s ucenjem. Sunnet je da 
se na sabah-namazu na prvom rekatu u petak ujutro u£i sura 
Es-Sedzda, a na drugom rekatu suru Ed-Dehr i sunnet je da se 
ove sure prouce u cijelosti. To sto neki ljudi uce samo dijelove 
ovih sura u suprotnosti je sa sunnetom. Sunnet je da se na baj- 
ram-namazu i namazu za kiSu na prvom rekatu uci sura Kaf, 
nakon proucene El-Fatihe, a na drugom rekatu sura El-Kamer. 
Na prvom rekatu moze se uCiti i sura El-E'la, a na drugom 
sura El-GaSija. Obje su ove opcije sunnet. Sunnet je da se na 
prvom rekatu dzuma-namaza u£i sura El-Dzumua a na dru- 
gom rekatu sura El-Munafikun. Na prvom rekatu moie se u&ti 
i sura El-E'la, a na drugom rekatu sura El-GaSija. Obje su ver- 
zije sunnet. Treba paziti da se ne uce samo odlomci ovih sura. 
Ako imam zeli olakSati dzematlijama, treba u&ti kracM odlomak 
iz Kur'ana, a ne treba uclti veci odlomak iz Kur'ana, ali brzo 
kako bi sto prije zavrSio. Sunnet je da se na sabahskim sunne- 

103 
IMAM EN NEVEVI 

VKXWyKWrt* jhvy>cjftvrtc xt 

tima uei ajet: "Red; 'Mi vjerujemo u Allaha, i u orto sto se noma 
ohjaoljuje,./" (H-Bekara, 136), a na drugom rekatu: "Red: 'O 
sljedhenia Knjige, doditc da sc okupimo okojedtte rijeci noma i vanm 
zajediticke...'" (Alu Imran, 64). Na prvom rekatu moze se uciti 
sura El-Kafirun, a na drugom rekatu sura El-Ihlas. U Musli- 
movom Sahilnt biljezi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postu- 
pao i na jedan i na drugi naein. Na aksamskim sunnetima, na 
dva rekata namaza koji se klanja poslije obavljenog tavafa, i na 
istihara-namazu Allahov Poslanik, s.a.v.s., je na prvom rekatu 
ueio suru El-Kafirun, a na drugom rekatu suru El-Ihlas. Kada 
bi vitr-namaz klanjao s tri rekata, na prvom bi u&o suru EI-E'Ia, 
na drugom rekatu El-Kafirun, a na trecem rekatu sure El-Ihlas, 
EI-Felek i En-Nas. O svemu ovome Sto smo do sada spomenuli 
preneseni su vjerodostojni hadisi u Buharijevom Snhihu, a i u 
drugim autentienim hadiskim zbirkama, te zbog njihove opce 
poznatosti nema potrebe da ih sada ovdje navodimo. A Allah 
najboljezna. 

Ako se sura EI-Dzumua ne prou£i na prvom rekatu 
dzuma-namaza, onda se moze proueiti na drugom rekatu Zaje- 
dno sa surom EI-Munafikun. Isti je sluCaj i s bajramima, nama- 
zom za kisu, vitr-namazom, sabahskim sunnetima, i drugim 
namazima koje smo prethodno spomenuli. Ako se na njihovom 
prvom rekatu ne prouft sura koju je torn prilikom trebala ueiti, 
onda se ona moze prouciri na drugom rekatu kako ti namazi ne 
bi prosli bez sura koje je u njima sunnet uciti. Moze se na prvom 
rekatu, npr. dzuma-namaza prvo proueiti sura EI-Munafikun, 
a na drugom sura El-Dzumua, a dokaze za to spomenuo sam u 
svom djelu Serlud-mehezzeb. 

U Buharijevom Sahihu biljezi se da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., duze ueio na prvom rekatu sabah-namaza, a i na osta- 
lim namazima, a na drugom rekatu ueio bi kratfe sure. Neki 
pak smatraju da i na prvom i na drugom rekatu treba ueiti 
podjednako dugo. Medutim, kompetentni ueenjaci smatraju 
da je bolje duze ueiti na prvom rekatu, na osnovu ovog vjero- 

104 


M 
ZBIRKA YJER0YJKNIK0Y1H DOYA 

dostoino prenesenog hadisa, i slazu se da treci i Cetvrti rekat 
trebaju biti kraci od prva dva. Prema najispravrajem nuSljenju, 
na trecem i eetvrtom rekalu ne treba uciti nigta drugo osim sure 
El-Fatiha. Na trecem rekatu treba uciti kao i na eetvrtom, mada 
neki smatraju da treCi rekat treba biti duzi. 

Ucenjaci se slazu da na sabahu, akSamu i jaciji, ako se Ma- 
nia u dzematu, treba udti giasno, dok se na podne i ikindiji 
kao i na trecem rekatu aksama, trecem i eetvrtom rekatu jacija- 
namaza u£i u sebi. Giasno se uCi i na dzumi, bajramima, teraviji, 
vitrima poslije teravije. To je pohvalno i imamu kao i onome 
ko klanja sam za sebe. Onaj ko klanja za imamom, prema kon- 
senzusu ucenjaka, ne treba bilo 5ta uclti giasno. Sunnet je uuti 
giasno i u namazu koji se klanja povodom pomracenja Sunca 
ili Mjeseca, u namazu u kojem se moli za kisu, dok na dzenazi 
treba uclti u sebi, kada se klanja danju a i kada se klanja nocu, 
prema ispravnijem misljenju. Sto se tice dnevnih nafila, u njima 
se uci u sebi osim na bajramima i namazu u kojem se moli za 
kisu, a to smo ranije spomenuli. 

NaSi se ucenjaci razilaze o pitanju no6iih nafila. Neki kazu: 
"Treba ufiti u sebi", a drugi tvrde da treba uclti giasno. Trece 
mfcljenje, koje je ujedno i najispravnije zastupa Kadi Husejn 
el-Begavi, koji kaze: "Treba ufiiti poluglasno." Ako covjek ne 
bi uspio obaviti nocni namaz i zeli ga naklanjah danju, 1 1 ne 
uspije obaviti dnevnu nafilu i zeli je naklanjati nodu, da h da 
postupa kao da klanja namaz u njegovo pravo vnjeme kada 
treba uclti u sebi ili poluglasno ili da postupa shodno vremenu 
u kojem naklanjava taj namaz? Postoje dva odgovora. Prvi, koji 
je i ispravniji, jeste da treba postupati shodno vremenu u kojem 
naklanjava namaz. Drugi je da treba opcenito ucltJ u sebi. 

Treba znati da ucenje Kur'ana u sebi ili giasno utenje, 
shodno situaciji u kojoj se ufi, jeste sunnet i nije vad&b, tako 
da ukoliko bi covjek uclo giasno u situaciji kada bi trebao u&ti 
tiho, i obratno, namaz bi mu bio ispravan, ali bi uradio poku- 
deno, mekruh, djelo, medutim ne bi trebao einiti sehvi-sedzdu. «««»» IMAM EN NEVEVI £ 

Prethodno smo spomenuli da ueenje Kur'ana u namazu i izgo- 
varanje zikrova, koji su za tu priliku propisani, treba da bude 
toiiko glasno da eovjek euje samog sebe. Ako bi bez nekog opra- 
vdanog razloga ueio tiho, pa da ne euje svoj glas, ni ueenje, ni 
zikrovi ne bi bili ispravni. 

NaSi uCenjaci kazu da je lijepo da imam u namazu napravi 
eetiri predaha: poslije poeetnog tekbira kako bi oni koji klanjaju 
imali vremena prouciti zikrove koji su torn prilikom propisani; 
nakon proucene El-Fatihe treba zastati malo pa tek onda izgo- 
voriti rijee "amin", kako bi se znalo da ova rijee nije dio EI- 
Fatihe; nakon izgovaranja rijeei "amin", treba napraviti malo 
duzu stanku kako bi oni koji klanjaju za njim imali vremena 
proufiti E!-Fatihu; i nakon prouCenog odlomka iz Kur'ana 
treba zastati malo kako bi odvojio rijeei Kur'ana od tekbira s 
kojim se ide na ruku. 

Nakon Sto imam proud El-Fatihu, lijepo je da kaze: 
"amin", rijee o kojoj su preneseni mnogobrojni vjerodostojni 
hadisi koji ukazuju na njenu vrijednost i nagradu koju ce imati 
onaj ko je bude izgovarao. Ovu je rijee lijepo izgovoriti svakom 
onom ko uei El-Fatihu, bez obzira bio u namazu ili ne. Postoje 
cetiri naeina na koje se ova rijee moze izgovoriti. Najpoznatiji 
naein jeste da se izgovori s otezanjem slova "A" i bez teSdida 
na slovu "Mini." Drugi je naein da se izgovori kratim izgovo- 
rom slova "A" i bez teSdida na slovu "Mim." Treci je naein da 
se izgovori sa imaiom/» a eetvrti je naein da se izgovori sa ote- 
zanjem na slovu "A" i teSdidom na slovu "Mim." 

Prva su dva naeina poznati medu obicnim svijetom dok 
druga dva naeina prenosi El-Vahidijj na poeelku svog djela £/- 
Besit. Najispravniji je prvi naein. El-Vahidijj opSirno govori o 
ovim naeinima, komentira ih i pojasnjava njihova znaeenja, te 
ukazuje na dokaze na osnovu kojih je spomenuo ove naeine u m Tj. da se izgovori spccifienim glasom ko/i ne postoji u bosanskom feziku tako 
to se izgovoriti izmedu glasa "A" i "E". (op. prev,) 

106 slo 

ZBIRKA VJER0YJESN1KOVIH DOVA 

svom djelu Tehzibul-esmai vel-lugat Lijepo je da ovu rijeC izgo- 
vori i imam, onaj koji klanja sam za sebe, kao i oni koji namaz 
obavljaju predvodeni imamom. I imam i onaj ko namaz obavlja 
sam treba ovu rijef izgovoriti glasno ukoliko obavlja namaz u 
kojem se Kur'an u£i naglas. Ispravno je i da oni koji klanjaju za 
imamom trebaju ovu rije£ izgovarati glasno bez obzira je li dze- 
mat veliki ili mali. Lijepo je da izgovaranje ove rijett bude Zaje- 
dno s imamom ni prije ni poslije njega. Ne postoji u namazu 
situacija u kojoj imam i oni koji klanjaju za njim trebaju nesto 
izgovoriti u isto vrijeme osim izgovaranja rije£i: "amin." U 
svemu ostalome sto se u£ i ont koji klanjaju za imamom trebaju 
kasnije izgovarati. 

Sunnet je svakom onome ko u£i Kur'an, bez obzira da li 
u namazu ili mimo namaza, da, kada proufi ajet u kojem se 
spominje Allahova, dz.5., milost, zamoli Allaha, dz.5., da mu 
se smiluje, kada prou£i ajet u kojem se spominje kazna, da 
zatrazi kod Allaha, dz.5., utottste od vatre ili kazne, nesrece 
i svega onoga Sto mu je mrsko. Mofce kazati: "Allahu moj, ja 
Te molim za oprost" i slicno tome. Kada prouci ajet u kojem 
se veiica Allah, d2.£., i nijecu se druga bozanstva osim Njega, 
moze kazati: "Subhanallah" ("Slava Allahu") ili: "Tebarekel- 
lahu Rabbul-alemin" ("UzviSen neka je Allah, Gospodar svih 
svjetova") ili; "Dzellet azametu Rabbina" ("Velicma je naSeg 
Gospodara o£igledna") i slifrto tome. 

118. Huzejfa bin Jeman, r.a., kaze: "Jedne nodi klanjao 
sam za Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i on poce ufiti suru 
El-Bekara. Pomislih: IJCinit te ruku nakon proucenih stotinu 
ajeta.' Ali on to ne ucini nego nastavi s ucenjem, pa ja pomislih: 
'Proucit ce cijelu suru na prvom rekatu.' Ali on nastavi udti 
suru Alu Imran i cijelu je prouci, zatim prouf i i suru En-Nisa. 
UCio je razgovijetno. Kada bi prouelo ajet u kojem se spominje 
slavljenje Allaha, d£.5., i on bi slavio Allaha, dz.5. Kada bi pro- 
u£io ajet u kojem se spominje neka dova, i on bi dovu uputio. 
Kada bi prouclo ajet u kojem se spominje trazenje utoCista kod Jffi^ 

IMAM EN NEYEVI 

Allaha, dz.s\, i on bi utodiste zatrazio." 131 Biljezi ga Muslim u 
svom Sahihu. NaSi ucenjaci kazu: "Na ovaj nacin Iijepo je da 
postupa onaj ko u£i Kur'an, bio u namazu ili ne, kao i imam, 
oni koji klanjaju za imamom, onaj ko klanja sam za sebe, zato 
Sto je to dova, pa treba da je svi izgovaraju kao i rijec "amin." 
Lijepo je svakom onome ko prouci ajet: "Zar Allah nije sudija 
mijpravcdniji?!" (Et-Tin, 8), kazati: "Svakako, i ja to svjedocim." 
Kada prou£i ajet: "I zar Taj nije kadar mrtoe oziviti?" (El-Kijama, 
40), kazati: "Svakako, ja to potvrdujem", kada proud ajet: "Pa u 
koji ce govor ako ne u Kur'an vjerovati?" (El-Murselat, 50), kazati: 
"Ja vjerujem u Allaha." Kada prouei ajet: "Hvali hue Cospodara 
svoga Svevisnjeg" (El-E'la, 1), kazati: "Slavljen neka je Gospo- 
dar moj Svevisnji." Sve se ovo moze izgovarati u namazu i 
mimo namaza. Dokaze teme iznio sam u knjizi Et-Tibjan fi adabi 
haineletil-Kur'an. 

Zikrow koji se uce na rukuu 

Od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prenosi se vjerodostoj- 
nim predanjima da je izgovarao tekbir kada bi isao na ruku, i taj 
postupak je sunnet Ako bi neko to izostavio, ucmio bi mekruh, 
ali mu namaz ne bi bio pokvaren i ne bi trebao cmiti sehvi-sed- 
zdu. Isti je slucaj i sa svim ostalim tekbirima koji se izgovaraju u 
namazu osim po£etnog tekbira koji je jedan od sastavnih dijelova 
namaza i bez njega namaz ne moze biti ispravan. O broju tekbira 
u namazu govorili smo na po£etku poglavlja o namazu. 

Postoji predanje od Imama Ahmeda u kojem stoji da su 
svi ovi tekbiri vadzib, obavezni. Treba Ii ovaj tekbir, s kojim 
se ide na ruku, izgovarati otegnuto? O tome Safi, Allah mu se 
smilovao, ima dva misljenja. Ispravnije je ono koje je zastupao 
kasnije, a to je da ga treba otegnuti sve dok se ne stigne u polo- 
zaj rukua, a nakon toga treba izgovarati zikrove koji su torn 
prilikom propisani. To radi toga da ne bi nijedan dio namaza 
bio bez ucenja i spominjanja Allaha, dz.S. Suprotno tome jeste 

" Biljezi ga Muslim u poglaviju o namazu putnika pod naslovom "Pohvalnost 
dugog uCenja na noCnom namazu". (2/6/61, En-Nevevi) 

108 islim u 
o je da 

imam, 
>e, zato 
'amin." 
^ sudija 
iotim." 
Kijama, 
fr."Pau 
,, kazati: 
ospodara 

Gospo- 
amazu i 
nfiadabi rodostoj- 
-uku, i taj 
mekruh, 
ehvi-sed- 
ovaraju u 
h dijelova 
ju lekbira 
j. 

toji da su 
r, s kojim 
Inn mu se 
i zastupao 
ne u polo- 
3ji su torn 
to namaza 
tome jeste 

i "Pohvalnosl ZB1RKA VJER0VJESN1K0Y1H D0¥A 

•»KX«V>KX»V»KJt»V*K*»YyK*» 

pocetni tekbir koji ne treba otezari, jer ga treba pratiti jujel : za 
namaz, pa ako bi se izgovarao otegnuto, to b. samo otezalo, a 
Iko se zgovori kratkcto & olaksati nijet. O tome smc , opfcrnije 
govorili u poglavlju o poeetnon, tekbiru. A Allah na,bol,e zna. 
Kada se dode u polozaj rukua, treba uciti zlkrove koj. su 
za tu priliku propisani, i reel: 

"Subhane Rabbijel-azfm, subhane Rabbijel-azim, 
subhane Rabbijel-azTm" 

"Slavljen nekaje moj Gospodar Uzoikni, Slavljen nekaje moj 
Gospodar UzviSeni, Slavljen nekaje moj Gospodar Uzvisem. 

119 Muslim u svom Sdhihtt biljezi hadis Huzejfe, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom dugog ucen,a 
na nocnom namazu na rukuu govono: 

"Subhane Rabbijel-azim" 

"Slavlkn nekaje moj Gospodar Uzvisem', tj. ponavljao je ove 
rijed, kao 5to se to biljezi u Ebu Davudovom Sunenu i drugim 
hadiskim zbirkama. 

120 U Sunemma se biljezi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. 
rekao: "Kada neko od vas na rukuu tri puta izgovon: 

'Subhane Rabbijel-azim' ^ 

'Slavljen nekaje moj Gospodar Uzviseni', upotpunio ga je. 

laBillcllwEbuDiivudu poglavlju o nama/.u pod naslovom "Du?ina rukun i «d- 
JSttrZ* u POSMu o namazu pod naslovom "Predan,a ko,a govore o 

el-Huzeliia od Avfa bin Abdullaha bin Utbe, od lbn Mesuda r.a, a on od A la 
3Z -v., Tinnfc. ve.i: "Un. prenosi.aea hadisa Mb 
Mesud nije S poien s Avfom bin Abdutlahom bin Utbom ,er se on mkada m,e soo s 
mSSSX Ebu D-vud veH: 'Ovaj jC tan* pnaKKita prekmut J. Avn ru,c 
nikada sreo Abdullaha bin Mesuda, r.a." «•«*§* 

IMAM ENNEYEYI 

121a. U Sahihima Buharija i Muslima biljezi se hadis AiSe, 
r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na rukuu i 
sed^di govorio: a* S ' ><- e> "Subhanekellahume Rabbena ve bi hamdike. 
Allahummagfirli" 

"Slavljen neka si, Allahu, Gospodaru nas, i Tebi neizmjerna 
hoala. Allahu moj, oprosti mi. "■» 

121b. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Alije, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na rukuu govorio: 

' ' *' ^ ~* " , c - 

"Allahumme leke reka'tu, ve bike amentu, ve leke 
eslemru. Hasea leke sem'I ve besari ve muhhl ve asabi" 

"Allahu moj, Tebi ruku cittim, u Tebevjerujem i Tebisepredajem. 
Tebi skrusenost iskazuju moj sltth i moj vid, moj razum i moji nervi." 
U Sunenima se ovo predanje biljezi u sljededem obliku: "Allahu, 
Gospodaru svih svjetova, skrusenost iskazuju moj sluh i moj 
vid, moj razum i kosti, i ono 5to moje noge nose." ,,J 111 Biljeii ga Buhari u poglavlju o ozanu pod naslovom "Dove koje so u£e na rukuu". 
(794) 

* Biljefci ga Muslim u poglavlju o namazu putnika i skraflvanju namaza lorn prili- 
koni pod naslovom Toslanikov, s.a.v.5., nocni nama/. i njcgove dove koje je nocu 
upudvao" (2/6/57, 58, 59, En-Ncvcvi). Biljezi ga i Ebu Davud u poglavlju o namazu 
pod naslovom "Dove koje se u£e u namazu" (1/199/760). Timiizi u poglavlju o 
dovama pod naslovom "Dove koje se u£e kada se pocne klanjali no6ii namaz" 
(5/485,486/3421), Nesai u djt'lu Es-Simcmtl-kubra u poglavlju Et-Tatbik pod naslo- 
vom "Druga vista zikrova na rukuu" (1/219/637) preko Abdullaha el-Aredia, od 
Abdullaha bin Ebu Rafija, od Alije, na. Tirmizi veli, "Ovaj hadis je hasenun-sahih." ML ZBIRKA YJEROYJESNIKOYIH DOYA 

122. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Aise, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na rukuu govorio: 

"Subbuhun, kuddusun, Rabbul-melaiketi ver-ruh" 

"Slavljetii, Sveti, Gospodar tueleka i Dzibrila."™ 

123. Avf bin Malik, r.a., kaze: "Klanjao sam s Allahovim 
Poslanikom, s.a.v.s., pa on proutt suru El-Bekara. Kad bi prou- 
Cio ajet u kojem se spominje Allahova, d2.S., milost, prekinuo bi 
uCenja i zamolio Allaha, dz.S., za milost. Kada bi proueio ajet u 
kojem se spominje Allahova, dz.s., kazna, prekinuo bi ucenje 1 
zatrazio utottSte kod Allaha, dfc.s., od Njegove kazne. Zatim je 
ucmio ruku i tako je proboravio isto vremena koliko je probo- 
ravio na kijamu. Na rukuu je uclo: 

».<uLdis *i^£Ji} o^UJij ^/^ 4* 5^4^" 

'Subhane zil-dzeberuti vel-melekuti vel-kibrijai 
vel-azameh' 

'Slavljen neka je Onaj Koji posjeduje silu, vlast, velicinu i uzvi- 
sewst.'"" Zatim je na sedfcdi ufiio isto." Ovaj je hadis vjerodosto- 
jan, a biljeze ga Ebu Davud i Nesai u svojim Srmemmrt, Tirmizi 
u knjizi Kitabus-seiimil s vjerodostojnim lancima prenosilaca. 

124. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Ibn Abbasa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ™ Biljezi ga Muslim u poglavlju c> namozu pod naslovom "Zikrovi koji se uce na 
rukuu i sedzdi". (2/4/204, En-Nevevi) 

,to Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o nomazu pod naslovom "Sla treba reci na 
rukuu i sedzdi" (1/229/873), Nesai u djelu Es-Sunenut-kubm u poglavlju Et-Tat- 
bik pod naslovom "Druga vrsla zikrova" (1/240/718), Tirmizi u djelu Es-Sema.l 
(256/314) svo oni od Muavije bin Saliha, od Amra bin Kajsa koji je c uo As.ma bin 
Humejda kako kato "Ouo sam Avfa bin Malika da kaze:..." pa je ritirao hadis. U 
I wcu prenosilaca ovog hadisa je Muavija bin Salih za kojga autor djela El-laknb vcli: 
"Bio je isiinoliubiv, all je pravio greske." Hadis biljezi i Ahmed (6/24), Tabcram u 
poglavlju o dovama (544) i u El-Kcbiru (18/61, 113) s ovim lancem prenosilaca. 
IMAM EN NEVEY1 g 

"Na rukuu velicajte svoga Gospodara." 1 ■ ,, 

Znaj da je ovaj posljednji hadis, onaj u kojem se pojasnjava 
smisao svih ostalih hadisa, ukazuje na to da se na rukuu treba 
velicati Allah, dz.5., bilo kojim izrazom koji se moze koristih' za 
tu svrhu. Medutim, najbolje je prouf iti sve ove zikrove koji su 
spomenuti u hadisima, ukoliko je covjek u mogucnosti i ako 
time nece otezati dzematlijama koji za njim obavljaju namaz. 
Takoder, na rukuu treba slaviti Allaha, dz.5. Ako covjek zeli 
skratiti i ne duljiti na rukuu, onda je lijepo da slavi Allaha, dz.5. 
Najmanje 5to moze pri tome izgovoriti jeste da tri puta izgo- 
vori zikr koji je za tu priliku propisan. Ako ga izgovori samo 
jednom, ucinit ce samo ono sto je osnovno i nuzno. Ako se 
ograntf i na samo jedan zikr, onda je lijepo nekom drugom pri- 
likom prouCiti ostalc zikrove koji se spominju u hadisu. Tako 
ce postupati kako bi vremenom prakticirao sve zikrove koji su 
preneseni u hadisima. Tako treba postupati i prilikom emjenja 
zikra i u drugim situacijama. 

Prema nasem misljenju, a i prema miSljenju vecine u£enjaka, 
zikr na rukuu je sunnet. Ako bi ga ncko izostavio namjerno ili iz 
zaborava, namaz mu ne bi bio pokvaren, ne bi bio gresan i ne bi 
trebao c" iniri sehvi-sedzdu. Imam Ahmed bin Hanbel i jedna sku- 
pina ucenja smatraju da je zikr na rukuu vadzib, pa na osnovu 
toga onaj ko klanja ne treba ga izostavljati, a to na osnovu jasnih 
hadisa koji su preneseni o toj temi, kao npr. hadis: "Na rukuu 
velicajte svoga Gospodara", kao i na osnovu ostalih hadisa koje 
smo prethodno naveli. Medutim, ove je zikrove bolje, u svakom 
slur: aju, proudti kako razilaienje uC enjaka o torn pitanju ne- bi 
imalo utjecaja. A Allah najbolje zna. 

Pokudeno je na rukuu i sedzdi uci'ti Kur'an. Ako bi u£io 
nesto drugo osim El-Fatihe, to mu ne bi pokvarilo namaz. 

,v llilJL'?.i $a Muslim u poglavlju o n.inw.u pod naslovom "Zabrana ufenja Kur'ana 
na rukuu i sedzdi". (4/2/196, En-Ncvevi) 4222. 

g ZBIRKAYJEROVJESNIKOVIHDOVA fe 

Prema ispravnijem misljenju, namaz mu ne bi bio pokvaren 
ako bi prou£io i El-Fatihu. Neki ucenjaci pak smatraju da bi 
namaz u torn slufaju bio pokvaren. 

125. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Alije, r.a., koji 
je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio mi je da uCim 
Kur'an na rukuu Hi sedidi." 1 '-* 

126. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Ibn Abbasa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Zabranjeno mi je da ucim Kur'an na rukuu i sedzdi." 1 

Zikrovi koji se ufie kada se dife i uspravi sa rukua 
Sunnet je da se prilikom dizanja s rukua kaze: 

"Semiallahu limen hamideh" 

'VU/a/i ch/c twogfl to Gfl ftzMilf . " Ako bi neko rekao: 

"Men hamidallahe semia leh" 

"Ko hvali Allaha, dz.l, On ga cuje", bilo bi mu ispravno. To 
navodi imam Safi u svojoj knjizi El-Umm. Kada se onaj ko je bio 
na rukuu uspravi, moze proutfti sljededu dovu: 

^'M iyi oi^ji i'y> v tf# d> \'j* i& i&» ^ ©" 

!5J ,M BiljeM ga Muslim u svom Sflfcffltt u poglavlju o namozu pod naslovom Zabrana 
UL'cnja Kur'ana na rukuu i sedidi". (2/4/198, En-Novovi) 

" BiljeZi ga Muslim u poglavlju o namazu pod na slovom "Zabrana u<!cnja Kur'ana 
na rukuu i sedzdi". (2/4/19S, En-Nevevi) 1% 

IMAM EN NEVEYI 

i „ • - . * • 

"Rabbena lekel-hamdu hamden keslren, tajjiben 
mubareken fihi mil'es-semavati vc mil'cl-erdi ve mil'e 
ma bejnehuma ve mil'e ma Si'te min Sej'in badu ehles- 
senai vel-medzdi ehakku ma kalel-abdu ve kulluna 
lekel-abdu. La mania lima eatajte ve la muti lima menate 
ve la jenfeu zel-dzeddi minkel-dzedd" 

"Gospodaru nas, Tebi pripada zahvala, mnogobropm zahvala 
koja je Hjepa i koja bereket dotwsi, Gospodaru na§, Tebi hvala koja 
ispunjava ncbesa i Zemlju, quo §to je izmedu tijih i sve ostah $to Ti 
zclis osim toga. Ti zasiuzujes svaku hvalu i slavu. Najistinitije Sto 
ncki rob, a svi smo mi Tvoji robovi, moze recijeste: 'Allahu moj, ono 
sto Ti dajei niko ne moze uskratiti, tiiti iko moze dati ono sto Ti uskra- 
tis. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage.'" 

127. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze hadis Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi se dizao s rukua, govorio: 


4)1 cr "Semiallahu limen hamideh" 

"Allati cuje ortoga ko Ga hvali", a kada bi se uspravio, rekao bi: 

-.lull iu \2j u 

"Rabbena lekel-hamd" 

"Gospodaru nas, Tebi pripada zahvala." 1 * U nekim predanji- 
ma prenosi se da je govorio: "Ve lekel-hamdu" s dodavanjern 00 Biljeii ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "§ta Ireba nrfi imam i oni 
koji klnnjaju za njim kada so podignu s rukua" (2/329/795, Felhul-Bari) i Muslim u 
poglavlju o iniiiki.-'u pod naslovom "Izgovaranje tekbira prilikom svakog spuStanja 
i dizanja u namazu". (2/4/97, En-Nevevi) $& 

I 

ben 
lul'e 
iles- 
luna 
nate zalwaht 
mla koja 
lostoTi 
ritije sto 
moj, 0110 
Ti uskra- tdis Ebu 
.§., kada rekaobi: predanji- 
davanjem 

:i imam I oni 
J)! Muslim u 
uag spustanja 

^ ZBIRKAYJEBOYJESNIKOVIHD0YA ^ 

slova "Vav", a oba su ova nafina ispravna. Isto predanje biljezi 
se u Sahihima Buharija i Muslims a prenosi ga skupina ashaba. 

128. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Alije, r.a., i ibn 
Ebu Evfa, r.a., koji prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi se uspravio poslije rukua, govorio: 

- * "Semiallahu limen hamideh. Rabbena lekel-hamdu 
mil'es-semavati ve mil'el-erdi ve mil'e ma Site mm 
Sej'in ba'd" 

"Allah aije oiioga ko Ga rtvali, Gospodaru naS, Telii pripada 
zalnmla. Gospodaru nas, Tebi Inula koja ispimjava nebesa i Zemlju, > 
sve ostalo sto Ti Misosim toga."'" 

129 Muslim u svom SflWfcU bilje2i hadis Ebu Seida 
el-Hudrija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi se dizao s rukua, govorio: 

i £U k te^&j c&Jl J15 U J^l ^Jtj •& j*i & ^ 

"Allahumme Rabbena lekel-hamdu mil'es-semavati 
ve mil'el-erdi ve mil'e ma Si'te min sej'in badu ehles- 
senai vel-medzdi ehakku ma kalel-abdu ve kulluna leke 
abdun. Allahumme la mania lima eatajte ve la mu ti 
lima menate ve la jenf eu zel-dzeddi minkel-dzedd 

-''BUioiiga Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom "Sta beta red kada * 
podigne sa rukua" (2/4/192. 193, En-Nevevi) od Ibn Ebu Evfa, r*. Sto se We pre- 
danja koje prenosi Alija, r.a., nisam ga nigdjc mogao pronatf. 

115 
latl % IMAMEN-NEYEY1 g 

"Allahu, Gospodaru nos, Tebi pripada zahvala. Tebi pripada 
hvala koja ispunjava tiebesa i Zcmlju, ono stoje izmedu njih i sve ostah 
sto Ti zelisosim logo. Ti zashtzujcs svaku hvahi i slavu. Najistinitije 
sto neki rob, a svi smo mi Tvoji robovi, moze reci jeste: 'Alkhu ntoj, 
ono sto Ti dajes niko ne moze uskratiti, niti iko moze dati quo sto Ti 
uskratis, Nikome ne koristi njcgova snaga pored Tvoje snage.'" 

130. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Ibn Abbasa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se dizao s 
rukua, govorio: !•! * * * 
"Rabbena lekel-hamdu hamden kesiren, tajjiben 
mubareken fihi mil'es-semavaH ve mil'el-erdi ve mil'e 
ma bejnehuma ve mil'e ma Si'te min Sej'in ba'd" 

"Gospodaru itas, Tebi pripada zahvala. Tebi pripada hvala koja 
ispunjava nebesa i Zemlju, ono sto je izmedu njih i sve ostah sto Ti 
zelisosim toga." ,y: 

131. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Rifaa bin Rafia 
ez-Zerkija, r.a., koji kaze: "Jednom prilikom klanjali smo s Alla- 
hovim Poslanikom, s.a.v.s., i on kada se dize s rukua, re£e: 'Semiallahu limen hamideh' 

'Allah cuje onoga ko Gn Irvali.' Neki covjek iza njega rece: 

;aA tf jU- Cfc \'j& lJ> ilil iu \3j" m Had is je vjerodostojan. Biljeii ga Muslim u poglnvlju namazu pod naslovom 
"Sta treba red kada se podigne s nikua". (2/4/195, En-Nevevi) 4/3L 
ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA jj 

'*K JftYrtt JfcV*K **V>K *WK X*Y) 

'Rabbena Iekel-hamdu hamdcn kesiren, tajjiben 
mubareken fih' 

'Gospodarti nas, Tcbi pripada zakoala, mnogobrojna zahvala 
koja je lijepa i koja bereket dorwsi' Kada je Allahov Poslanik, 
s,a.VA, zavrSio s namazom, upitao je: 'Ko je izgovorio one rijefi 
malo prije?' Covjek rece: ']*.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 
'Vidio sam vise od trideset meleka koji su se takmiclli ko ce 
prije zapisati te rijecl.'" 1 " 

Pohvalno je da se svi ovi zikrovi prouce na jednom 
rukuu. Ako neko zeli skratiti i proueiti samo neke od njih, onda 
neka proutH: 

"Rabbena lekel-hamdu mil'es-semavati ve mil'el-erdi 
ve mil'e ma bejnehuma ve mil'e ma si'te min Sej'in ba'd' 

Ako zeli jos vise skratiti, onda neka prouOi samo: 
"Semiallahu li men hamidehu Rabbena lekel-hamdu", i ne 
postoji niSta krace od toga. 

Sve ove zikrove lijepo je prouCiti imamu, onima koji kla- 
njaju za imamom, i onome ko klanja sam za sebe, s tim Sto ih 
imam ne moze sve uclti dok mu dzematlije ne dozvole, osim 
ukoliko zna da i oni vole da on oduzi s namazom. 

Sve je ove zikrove sunnet proufiti i oni nisu vadzib, tako da 
ako ih neko izostavi, uradit ce mekruh, pokudeno, djelo, ali nece 
cmiri sehvi-sedzdu. Kada se uspravi poslije rukua, pokudeno je 
u£iti Kur'an, kao §to je to pokudeno na rukuu i na sedzdi. 

si! u, BiIjc/.i g.i Buhori u poglavlju o ezanu u poglavlju bez naslova. (2/33 2/799 
Fetltut-BarT) 

117 *fy MAMEN-NEM1 jf 

*K JftV*K*tYyK**VrtC)fcYrtc TfKVf 

likrovi koji se uce na sedzdi 

Kada se zavrSi sa zikrovima koji se u£e kada se uspravi 
s rukua, onda treba prouciti tekbir i krenuti na sed&du. Izgo- 
varanje tekbira treba otegnuti sve dok se ne spusti celo na tlo. 
Prethodno smo govorili o propisima u vezi s ovim tekbirima, 
o tome da su oni sunnet, pa, stoga, ako se izostave, namaz 
nece biti pokvaren, ne treba <?initi sehvi-sedzdu. Kada se dode 
u polozaj sedzde, treba uclti zikrove i dove koji su za tu priliku 
propisani, a koji su mnogobrojni. 

132. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Huzejfe, r.a., 
koji smo navodili u poglavlju o rukuu a koji govori o svojstvu 
namaza AUahovog Poslanika, s.a.v.s., i to one noci kada je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., na jednom rekatu prouclo sure: El- 
Bekara, Alu Imran i En-Nisa. Kad god bi torn prilikom prouCio 
ajet u kojem se spominje AHahova milost, zatrazio bi od Allaha, 
dz.S., da mu se smiluje, kada bi proucio ajet u kojem se spominje 
AHahova, dz.s\, kazna, traSio bi utoclSte od nje. Huzejfa, r.a., o 
tome dalje pripovijeda: "Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., uci- 
nio sedzdu, rekao je: 

'Subhane Rabbijel-eala' 

'Slavljen neka si, Gospodam moj, Ti Koji si Najuzviseniji.'" ,>4 
Na sedzdi je torn prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., proveo 
isto onoliko vremcna koliko i na kijamu. 

133. Buhari i Muslim u svojim Sahihima bilje^e hadis Aise, 
r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., mnogo na 
sedzdi izgovarao sljedece rijeci: 

"Subhanekellahumme Rabbena ve bi hamdike. 
AllahummagfirH" 

,M Ocjenn li.uli- j je prethodno spomenuta u fusnoti h.idisa pod brojem 118. <$& 


uspravi 
u. I/go- 
3 na tlo. 
tbirima, 
, namaz 
se dodc 
ii priliku 

ejfe, r.a., 
svojstvu 
I kada je 
sure: El- 
n prouCio 
id Allaha, 
spominje 
ijfa, r.a., o 
a.v.s., uCi- 


yj&niji' 1M 

Is;, proveo 

hadis AiSe, 
mnogo na 

lamdike. 
an 118. 
j ZBIRKA? JEROYJESNIKOYIH DOYA 

"sMjatneka si, AOahu, Gospodaru wS, i Tcbi neizmjerna 
Iwala.Allalmmoj.oprostiim."'- 

134. Muslin, u svome Sahto ^^^^JX 

"Subbuhun, kuddusun, Rabbul-melaiketi ver-ruh" 

"Slavljem, Svcli, Gospodar meleka i Dzibrik."' 
135 Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Alije, **£*]£; 
nosi 5 AUahov Poslanik, s.a.v.s., na sedSdi u6o s.,edec, z,kr. 

"Allahumme leke sediedtu, ve bike amentu, ve take 

1% U Swunftmi se biljezi vjerodostojan had.s Avfa bin 
kojem je proboravio dugo vremena, govono: 

v^h^iespomininnau fusnoH Wisa po d bro,^ m IV 


t> IMAM EN-NE7EVI 

VKHWK **V>K TMtK TtKVfK 7t%\ 
-.i^Jlj *y&\j O^UJlj Oj^Jl g;i -, 

"Subhane zil-dzeberuti vel-melekuti vel-kibrijai 
vel-azameh" 

"SM/en nefta/e 0,m/ /Coy/ posfafc/e stTu, vkst, velicimt i uzvi- 
senost. '» A 1 na sedzdi izgovarao je iste rijecX 

137. U Sunmima se biljezi hadis u kojem se prenosi da je 
Aliahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada neko od vas ucmi sed- 
zclu, neka tri puta ka£e: 

'Subhane Rabbi jel-eala' 

'Slavljen neka si, Gospodant moj, 77 Koji si Najuzviseniji' - i to 
je najmanje Sto treba utf niti."' M 

138. Muslim u svom Sahiliu biljezi hadis Aise, r.a., koia 
kaze: "Jednc noci, kada sam se pronula iz sna, nisam vidjela 
Allahovog Posianika, s.a.v.s., pored sebe u postelji. Kada sam 
pogledala malo bolje vidjela sam ga na rukuu ili sedzdi i cula 
kako govori: 

'Subhaneke ve bi hamdike, la ilahe ilia Ente' 

Slavljen neka si i Tebi hvata. Nema boga osim Tebe. "' U pre- 
danju koje biljezi Muslim stoji: "Pa sam mu u mraku napipala 
stopaladokj e bio na sedzdi i cula sam ga kako govori: 

** Ocjena hadisa jespominjana u fusnoti hadisa pod brojem 123. 

JS^iS^S^S^ " • P ° 8laVliU ° namwu P ° d naslovwm " D "*na rukua i sed- 
o. 7 (i . T^' " P°S ,nv, J u ° >wn»zu pod naslovom Tredanja koia 

govorc o tesb.hu na rukuu i sedadi" <2/46, 47/261), Ncsai, Ibn MadSa u wilavliu 
o uspostavlja^u namaza i namaskim sunnetima pod naslovom "Tesbih koji i se uOi 

c -I lu/ehp, od Avna bin Abdullaha bin Ube, od Ibn Mesuda, r.a. Ebu Davud vcli- 
Lanac prc-nosilaca ovo S hadisa prekinut je, Avn nikada nije sreo Abdullaha bin 
Mesuda. Tin™ veli; Lanac prenosilaca hadisa koji prenosi ibn Mesud, r a . nije 
spojen pr Avn bin Abdullah bin Uiba nije nikada sreo Ibn Mesuda. r.a." 

120 
ZBIRKA YJEROV JESN1K0Y1H DOYA 
& 


'Allahumme euzu bi ridake min sehatike, ve bi 
muafatike min ukubetike, ve euzu bike minke, la uhsl 
senaen alejke. Ente kema esnejte ala nefsik' 

'Allahu moj, utjecem se Tvom zadovoljstvu od Tvoje sr- 
dzbe, Tvome oprostu od Tvoje ham. Utjecem se Tebi od Tebe. Ni~ 
sam u stariju da Ti se kako trebn zahvalim. Ti si onakav kakvim si 
Sebe pohvalio.'"" 

139. U Muslimovom Sahihtt biljezi se hadis Ibn Abbasa, 
r.a v koji prcnosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Na rukuu Sto vise veli£ajte svoga Gospodara, a na sed- 
zdi sto vise upucfujte dove jer <Se vam tada biti uslisane." 1 

140. Muslim u svom SMhu biljezi hadis Ebu Hurejre, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Rob je najblizi svome Gospodaru kada je na sedzdi. Zato 
mnogo uputfujte dove dok ste na sedzdi." 1 ^ 

141. Muslim u svome Sahihu biljezi hadis Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na sedzdi uCio 
sljedecu dovu: I* Biljcii ga Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom "5ta se utf na rukuu i 
scdidi". (2/4/203, En-Nevevi) 

"' Biljeii ga Muslim u poglavl|u o namazu pod naslovom "Zabrana ucenja Kur'ana 
na rukuu i sedAuT (2/4/196, E n-Ncvevi). Ovaj hadis spominjan je pod brojem 124. 
" : Biljeii ga Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom "Ste se ufi na rukuu i 
sedfcJi". (2/4/200, En-Nevevi) JS}. 


| IMAMENNEYEYl £ 

"••y-J «***> ^Ij Jjlj *i»-j 4»a *tf ^ J >p1 ^t" 

"Allahumagfirli zenbT kullehu dikkahu ve dzillehu 
ve ewelehu ve ahirehu ve alanijjetehu ve sirreh" 

"Allahu iitoj, oprosti mi soe moje grijehe, male i velike, one koje 
sam prije i koje sam kasnije ucinio, one koje sam pocinio javno i one 
koje sam pocinio tajno." w 

Znaj da je lijepo sve ove zikrove i dove prouciti na sed- 
zdi. A ko nije to u stanju ucmiti zbog nekog razloga, onda ce 
to uciniti kada bude u stanju. Ako zeli skratiti, neka onda pro- 
ud zikrove u kojima se slavi Allah, dz,S., i neke od dova. Pret- 
hodno smo govorili o propisima u vezi sa slavljenjem Allaha, 
dz.s., u poglavlju o rukuu, kada smo spomenuli da je ucenje 
Kur'ana na rukuu i sedzdi pokudeno i spominjali smo pitanja 
o toj temi. 

Ucenjaci se razilaze o tome je !i u namazu bolji kijam ili 
sedzda? Prema Safiju i onima koji ga podrzavaju, kijam je bolji 
od sed^de, a to na osnovu rijeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
koji je rekao: "Najbolji namaz jeste onaj u kojem se dugo stoji na 
kijamu" i zbog toga Sto je ono §to se na kijamu izgovara Kur'an, 
koji je najbolji zikr, dok je ono sto se uci na sedzdi tesbih, sla- 
vljenje Allaha, dz.S., a nema sumnje da je Kur'an bolji. Zbog 
toga je dugo stajanje na kijamu bolje od dugog boravka na sed- 
zdi. Neki ucenjaci smatraju da je sedzda bolja na osnovu rijed 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje smo ranije spomenuli: "Rob 
je najblizi svome Gospodaru kada je na sedzdi." Imam Ebu Isa 
et-Tirmizi veli: "Ucenjaci se razilaze o ovom pitanju. Neki kazu: 
'Dugo stajanje na kijamu bolje je od dugog boravka na rukuu 
i sedzdi.' Drugi kazu: 'Dugi boravak na rukuu i sedzdi bolji je 
od kijama/" Ahmed bin Hanbel veli: "S ovom temom prenose 
se dva hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i Ahmed o tome ne 
moze nista reci." Ishak veli: "Danju je bolje sto duze boraviti na 

143 BUjeft ga Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom "Sla se uei n a rukuu i 
sedzdi". (2/4/200, 201, En-Nevevi) .f& 
Hllehu 

r 

fee, one kojc 
javno i one 

iti na sed- 
a, onda ce 
onda pro- 
Jova. Pret- 
i»m Allaha, 
a je ucenje 
mo pitanja 

lji kijam ili 
ijamjebolji 
ika, s.a.v.s., 
ugo stoji na 
ara Kur'an, 
tesbih, sla- 
bolji. Zbog 
ivka na sed- 
isnovu rijefii 
tenuli: "Rob 
nam Ebu Isa 
i. Neki ka2u: 
ka na rukuu 
>dzdi bolji je 
10m prenose 
ed o tome ne 
se boraviti na 

b ufii n a rukuu i 

ZBlIAYBOWESlilKOMDOtt 

/»ttX»Y/KX<V»KJfcV»K*WKJW 

rukuu i sedidi, dok je nocu bolje duze vremena provoditi na 
kijamu, osim ako Covjek redovno svake noci mimo namaza pro- 
ud jedan dio Kur'ana. U torn je slu&ju bolje sto duze borav.n 
na rukuu i sedzdi jer ce svakako uciti i mimo namaza kur an, a 
povrh toga steci ce sevape za ucinjene sedzde i rukue. Tmtna 
veli- "Ovo je Ishak rekao zbog toga Sto se prenos. da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., nocu dugo stajao na kijamu dok se ne prenos. 
da je tocuiiodanju." 

Kada se uCini sedzdei-tilavet, lijepo je proueiti sve Sto smo 
prethodno spomenuli, s tim da je lijepo dodati: 

"Allahummedzalha IT indeke zuhren ve e'azim II 
biha edzren ve da' anni biha vizren ve tekabbelha minm 
kema tekabbelteha min Davude alejhis-selam' 

"Allahu moj, uiini am dovu mojim ukrasom kod Tebe, povccaj 
mi zbog nje nagradu, oprosti mi zbog nje grijche kojc sam pocmw , 
primije od menc kno Sto si je primio od Davuda, a.s. Lijepo je tako- 
der proueiti: 

"Subhane Rabbina in kane va'du Rabbina le mef'ula" 
"Slaoljen nekaje Cospodar nas, obehnje ce se mseg Gospodara 

sigumo obistiniti. " Safi prenosi za ovu drugu dovu da ju je Iqepo 

uciti. 

142 Ebu Davud, Tirmizi i Nesai u svojim Summima biljeze 

hadis Aise, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na 

sedzdei-tilavetu uCio sljedecu dovu: 
-. t* *<f >' « * •'J^,'-'- cjl) >.*yj 4j~ Y& ^^ 3*3 *^ ^r: ^ J 123 | IMAM EN-NEVEV1 £ 

"Sedzede vedzhi lillezi halekahu ve Sekka sem'ahu 
ve besarehu bi havlihl ve kuwetih" 

"tAoje lice cini sedzdu Onome Koji ga stvori i Koji Svojom sna- 
gow i moci na njemu otvore za sluh i vid o$tavi."' u Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis sahih." U predanju koje biljezi Hakim dodaje se: -f "Fetebarekallahuahsenul-halikin" 

'Pa neka je uzvisen Allaii, najljepsi Stvoriteij." Hakim veli: 
"Ovaj je dodatak vjerodostojan prema uvjetima koje postavljaju 
Buhari i Muslim." Sto se tife dove: "Allahu moj, udni ovu dovu 
mojim ukrasom kod Tebe. . ." nju biljezi Tirmizi, a prenosi je Ibn 
Abbas, r.a., od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., s vjerodostojnim 
lancem prenosilaca. Hakim veli: "Ovaj jc hadis vjerodostojan." 

Sta sb ufii Jcada se podigne g/ava sa sBdlde, na sjedenju izmedu 

dvije sedtde 

Sunnet je da se priiikom podizanja glave sa sedzde izgo- 
vori tekbir i da se otegne sve dok se potpuno ne uspravi na 
sjedenju. Prethodno smo spominjali broj tekbira u namazu kao 
i razilazenje ucenjaka o pitanju njihovog otezanja. Pretjerano 
otezanje ovog tekbira pokvarit ce njegovu vrijednost. Kada se 
zavrgi s izgovaranjem tekbira i potpuno se ispravi na sjedenju 
izmedu dvije sedzde, sunnet je torn priiikom proueiti dove koje 
prenose Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Bejheki i dr. od Huzejfc, 
r.a., koji je prenio hadis o dugom nocnom namazu, koji je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavio jedne nod, i u kojem nam 
detaljno opisuje duzinu uCenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
na kijamu, boravku na rukuu i sedzdi itd. 

A BiljeSi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Dovo koja se uci na 
sedzdi" (2/61, 62/1414), Tirmizi u poglavlju namazu pod naslovom "Sta sc trti na 
sedZdei-tilavetu" (5/4S9/3425), Hakim (1/220) s dodatkom koji smo spomenuli. Svi 
oni ga prenose od Halida el-Hozaa, on od Ebul-Ah'jo, a on od Aise, r.a. Tiraiizi veli: 
"Ova] jc hadis hasenun-sahih." Hakim veli: "Ovaj je hadis sahik" 

J?2L ; ZBIRKA VJEROTJESNIKOYIH DOVA 

143. Huzejfa, r.a., kaze: " Na sjedenju izmedu dvije sedzde 
udo je: 

• * * > * 

'Rabbigfirli, rabbigfirli' 

'Gospodaru oprosti mi, Gospodaru, oprosti mi/ w Na sjedenju 
izmedu dvije sedzde proboravio je isto koliko i na sedzdi." 

144a. Bejheki u svom Stmcntt biljezi hadis Ibn Abbasa, r.a., 
koji pripovijeda o noci kada je prenocio kod svoje tetke Mej- 
mune, supruge Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i pri tome nam 
opisuje namaz Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa kaze: "Kada bi 
podigao glavu sa sedzde, rekao bi: 

"• J^*h Jfjjh yWJ u^'J Jf jh J j™ ^j 

'Rabbigfirll, verhamnT, vedzburni, verfanl, verzukni 
vehdini' 

"Gospodaru, oprosti mi, smiluj mi se, u&ni me zadovoljnim, 
podigni moje stepem, opskrbi me i upuli na Pravi put. '"'** U preda- 
nju koje biljezi Ebu Davud dodaje se: 

'.jit? 
"Veafini" 

"Isacuvaj mc." Lanac prenosilaca ovog hadisa jeste dobar. 
A Allah najbolje zna. 

** BUje?.i ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Neka pilanja vezana 
za ruku" (1/229, 874), Tirmizi i Nesai u poglavlju pocelnom tekbini pod naslo- 
vom "Sta se utf na kijamu" (1/2/199, Sujuti), Bejheki (2/121-2), svi oni od Amra bin 
Murrc, od Talhe bin jezida cl-Ensarija, od Huzejfe, r.a. Jedino ga Bejheki prenosi od 
Amra bin Murre, koji je cuo Ebu Hamzu fcako pripovijeda od covjeka iz plemena 
Abes (Su'be smatra da se on zove Sila bin Zufer), koji ovaj hadis prenosi od Huzcjfe, 
r.a. Hakim veli: "Ovaj je hadis vjerodostojan po uvjelima ko)e postavlja Muslim, ali 
ga on ne biljezi u svom Saliihu." S njim se slaze Zehebi. 

'* Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Dova koja se uci 
izmedu dvije sedzde" (1/222, 223/850), Bejheki (2/122). U lancu prenosilaca ovog 
hadisa nalazi se Knmil bin el-E'la. Ibn Adijj ovo njegovo predan je smatra neispra- 
vnim. Pogledaj djelo El-Mizan (4/6929). 1% IMAM EN NEVEVI g 

Kada se uC ini druga sed?.da, na njoj se u£i sve isto kao i na 
prvoj sedidi. Kada se poslije druge sed^de uspravi, treba veoma 
kratko sjesti tako da se kretnje smire. Zatim se ustaje na kijam 
uz otezanje izgovaranja tekbira sve dok se polpuno ne uspravi 
na kijamu. Mjesto gdje se treba otegnuti izgovor tekbira jeste 
slovo "Lam" u rije£i "Allah", i to je, prema nasim ucenjacima, 
najispravnije miSljenje. Postoji i drugo miSljenje prema kojem 
se treba podignuti sa sedMe i nakratko sjesti bez izgovaranja 
tekbira, a zatim izgovarajuci tekbir ustati na kijam. Prema tre- 
cem miSljenju, tekbir treba izgovarati kada se ustaje sa sedzde 
sve dok se ne sjedne nakratko, a zatim se ustaje bez izgovaranja 
tekbira. Ne postoji nikakvo razilazenje o tome da se ne trebaju 
izgovarati dva tekbira prilikom jednog ustajanja. NaSi ucenjaci 
vele: "Prvo miSljenje jeste najispravnije jer tako nijedan trenutak 
u namazu ne prode bez spominjanja Allaha, dz,5." 

Kratko sjedanje poslije sedzde jeste pritvrdena praksa 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i hadis o tome zabiljezen je u 
Buharijevom Sahihu i u drugim hadiskim zbirkama. 

144b. Nase je miSljenje da je ovo sjedenje lijepo prakticirati 
na osnovu hadisa koji je u vezi s rim prenesen, i tako je lijepo 
postupati poslije svake druge sedzde nakon koje se ustaje na 
kijam. Ovo sjedenje ne treba prakticirati kada se ucini sedidei- 
tilavet u namazu.' 4 ' A Allah najbolje zna. 

Zikrovj koji se ufie na drugom rekatu 

Sve Sto se od zikrova uCi na prvom rekatu uci se i na dru- 
gom bez obzira da li se radi o farzu, sunnetu ili nekom drugom 
dobrovoljnom namazu. Medutim postoje neke razlike izmedu 
prvog rekata i ostalih rekata. Na prvom rekatu izgovara se 
pocetni tekbir, koji je sastavni dio namaza, dok se na drugom 
rekatu pocetni tekbir ne izgovara. Tekbir koji se prije drugog lO Biljeii ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Kako postupa onaj ko se 
uspravi poslije druge sedide u namazu" (2/353/824, Felfait-Bari). Hadis prcnosi 
Malik bin Huvejris. 4*& 

l; ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA fi 

rekata izgovara jeste radi dizanja s prvog rekata i taj je tekbir 
sunnet Na drugom se rekatu ne ufi poCetna dova koja se uci na 
prvom rekatu. Na prvom rekatu se u£i "euza" i u tome nema 
nikakvog razilazenja medu ufenjacima dok se o ucenju "euze" 
na drugom rekatu miSljenja razilaze, ali je ispravno da se uci. 
Prema najispravnijem mifiljenju, ucenje Kur'ana na drugom 
rekatu treba biti neSto krace nego na prvom rekatu. Prethodno 
smo spominjali razilazenje u£enjaka o ovom pitanju. A Allah 
najbolje zna. 

Ucenje kunut-rfove na sabah-namazu 

Ucenje kunut-dove na sabah-namazu jeste sunnet, na 
osnovu vjerodostojnih hadisa koji su preneseni. 

145. Enes, r.a., prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije 
prestajao ueiti kunut-dovu na sabah-namazu sve dok nije 
umro. Hadis biljezi Hakim Ebu Abdullah u knjizi El-Erbeim i 
kaze: "Ovaj je hadis vjerodostojan." 

Prema naSem miSljenju, uCenje kunut-dove na sabahu 
propisano je i to je sunnet-muekkede (pritvrdeni sunnet). Ako 
se izostavi, namaz nece biti neispravan, ali treba uCiniti sehvi- 
sedzdu bez obzira da li se izostavila namjerno ili iz zaborava. 
Treba li ueiti kunut-dovu na ostalim namazima? Sari o ovom 
pitanju ima tri miSIjenja: najispravnije i najpoznatije jeste da 
ako se muslimanima desi neka nesreca, trebaju ueiti kunut- 
dovu, a ako ne, onda to ne trebaju cmiti. Prema drugom miSlje- 
nju, kunut-dovu treba ueiti na svim namazima op^enito. Prema 
tredem miSljenju, kunut-dovu ne treba uopife ueiti. A Allah naj- 
bolje zna. Prema nasem miSljenju, kunut-dovu lijepo je ueiti u 
drugoj polovici ramazana na posljednjem rekatu vitr-namaza. 
Moze se ueiti i tokom cijelog ramazana. Trece je misljenje da 
se moze ueiti tokom cijele godine i to je mezheb Ebu Hanife. 
Prema gafijskom mezhebu, ispravno je prvo miSljenje. A Allah 
najbolje zna. 

127 

H 

IMAM EN-NEVEVI 

VK XKVfKXWtK X\V*K Writ*** 

Prema naSem misljenju, kunut-dova na sabah-namazu 
uci se poshje dizanja s rukua na drugom rekatu. Malik, Allah 
mu se smilovao, kaze: "Kunut-dovu treba uciti prije rukua " 
NaSi ucenjaci kazu. "Ako bi pripadnik sahjskog mezheba udio 
kunut-dovu prije rukua, ne bi mu bilo ispravno, prema naji- 
spravnijem misljenju." Po mom misljenju, ucenje kunut-dove 
bilo b. ispravno." Prema najispravnijem misljenju, ako to udni 
prije rukua treba je proufiiti i poslije rukua i treba uclniti sehvi- 
sedzdu. Neki kazu da ne treba einiti sehvi-sedzdu. Sto se titfe 
samog teksta kunut-dove, on treba biti onakav kakav se pre- 
nosi u vjerodostojnim hadisima koji su zabiljezeni u Sunenima 
Ebu Davuda, Tirmizija, Nesaija, Ibn Madze, Bejhekija i dr., a 
koji su preneseni vjerodostojnim lancem prenosilaca. 

146. Hasan bin Alija, r.a., kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
podueio me je da na virr-namazu kazem: 

, tf - 6 

«^>' 0-^ j}yj »I3L* J^i ji&'j cJii ^ jail lilll- 

'Allahumehdinl rTmen hedejte, ve afini fimen afejte, ve 

tevellenl flmen tevellejte, ve bank IT fima eatajte, ve kirn 

Serre ma kadajte, fe inneke takdT ve la jukda alejke, ve 

innehu la jezillu men valejte tebarekte Rabbena ve tealejf 

'Allahu moj, uputi me main one koje si vec uputio, oprosti mi 

s omnia kojima si vec opwstio, zasHti me s onima koje si vec zastitio 

Podan mi bercket u otwme cime si me opskrbio, zastiti me od zla koje si 

m odredio, jer Ti odredujes ono sto ce se zbiti, a niko Tebi ne odredujc. 

Onaj koga Tt zustit is ne moze nikako ponizen biti.'"™ Tirmizi veli: 

'" Biljrti ga Tirmizi u poglavlju o namazu pod naslovom "Predanja koja govore o 
ueen,u kunuUiove na vitr-n.im.izu" (2/323/464), Nesai u djelu Es-S,n,L!t-kubra u 

1442). BejMc . (2/498), svi oni od Ebu Ishaka. on od Jezida bin Merjemc, on od Ebul- 
navra es-ba dip, koji ovaj hadis prenosi od Hasana bin Alije. r.a. Tirmizi veil. "Ovaj 

128 h-namazu 
ilik, Allah 
je rukua." 
Eheba u£io 
rema naji- 
unut-dove 
ko to uiHni 
initi sehvi- 
5to se tice 
:av se pre- 
1 Sunetiima 
tija i dr., a 
i. 

iik,s.a.v.s., 

;^y 

afejte, ve 
i, ve kinl 
lejke, ve 
e tealejt' 

o, oprosti mi 
1 vec znstitto. 
od zla koje si 
neodrcduje. 
rirmizi veli: 

a koja govorc i> 
Sunemil-ktibra u 
ima/u" (1/451/ 
me, on od Ebul- 
■mizi veli. "Ovaj 

ZBIRKA YJER0TJESNIK0Y1H DOVfc 

"Ovai je hadis dobar." 1 ka*e: "Od Allahovog Poslanika, s.a.y.j 
ne prenosi se nijedno bolje predanje o kunut-dov. od ovog. 

Bejheki bilje* predanje u kojem stoji da je Muhammed 
bin Hanefi (a on je sin Alije bin Ebu Taliba, r.a.), rekao^ Ovu ,e 
dovu moj otac ucio na kunut-dovi na sabah-nama/.u. Nakon 
ove dove lijepo je jos proucirt: 

"Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali 
Muhammedin ve sellim" 

"Mlchu moj, blagoslovi Muhmmmda i porodicu Muhamnw- 
doim i spasi //.." U ovom predanju koje biljeii Nesai s dobnm 
lancem prenosilaca, dodaje se: 

"Ve sallallahu alen-Nebijj" 

"Ncka Allah, dz.s, blagoslovi Svoga Vjerovjcsnika, s.a.v.s." 
NaSi ucenjaci kazu: "Na kunut-dovi moze se uttti i ono 

Sto se prenosi od Omera bin el-Hattaba, r.a., koji je na sabahu 

na kunut-dovi u£io: 

ss &b 4 h& '*$* * '*#* ^ * & 

i$a\ Ji*$\.&& £&. ^ &fa Si -^ J*** ***■; 

yh &\ .&$) bp&j *&% &*5*5 "^f & ***** 3*? 
J 3 ^ d &Jj vJ^SJKi o^'i *&pb '*&$ 

jeluidb dobar. Ne prenosi ga niko drugi osim Ebul-Havra es-Sa'di, fljeje « KeH 
'to faL. U lancu prencsihea ovog hadis, MW * Bta»* A«M bta. AMultoh 
es-Sebii. Mi je podmetao tadtoe. O n ova) hadis prenos. s rflefl ma: Od, od... . a ono 
slo ie oclgledno teste lo da je lanac prenosilaca prekinul. 

129 

tf . IMAM EH-HEVEYI 
"Allahumme inna nesteinuke, ve nestagfiruke, ve 
la nukeffiruke ve nu'minu bike ve nahleu men jefdzu- 
ruk. Allahumme ijjake nabudu ve leke nusalli ve nes- 
dzud ve ilejke nes'a ve nahfid. Nerdzu rahmeteke ve 
nahsa azabeke inne azabekel-dzidde bilkuffari mul- 
hik. Allahumme azzibil-keferetellezlne jesuddune 
an sebihke, ve jukezzibune rusulek ve jukatilune 
evlijaek. Allahummagfir lilmu'minine vel-mu'minat 
vcl-musliminc vel-muslimat, ve aslih zate bejnihim, ve 
elhf bejne kulubihim, vedzal fl kulubihimul-imane vel- 
hikmete ve sebbithum aia milleti Resulillahi sallallahu 
alejhi ve sellem ve evzi'hum en jufu bi ahdikellezi 
ahedtehum alejhi, vensurhum ala aduwike ve aduvvi- 
him, llahel-hakki ved^alna minhum" 

''Malm nas, mi od Tebe pomoc trazimo i za oprost Te molimo 
Ne ntjccemo Te i it Tebe vjerujemo, a onih koji prema Tebi vriiek 
klommo se Allahu nas, samo Tebe obozavamo, samo Tebi se klanja- 
mo i m sedzdu padamo. Tebi hitamo i Tebi sluzimo. Tvojoj milosH 
se nadamo i kazne se bojimo, jer Tvoja ce strasna kazna neminovno 
nevjenuke stici. Allahu nas, kazni nevjernike koji odvracaju od Tvova 
puta,kojt Tvojeposlanike u laz utjeruju i koji seprotiv Tvojih milje- 
mka bore. Allahu nas, ofirosti vjemicima i vjernicama, muslimanima 
i mushmankama i popravi njifwve meduodiwse, ujedini njihova srca 
'obasjaj njihova srca vjerom i mudroscu. Ucvrsti ih u vjeri Tvoga 
Foslamka s.a.v.s., t pomozi im da ispune obecanje koje si od njih uzeo 
Pomozi ih protiv Svojih i njihovih neprijatelja. Boze Istine, ucini da i 
nit budemo medu njinta." 

U predanju od Omera, r.a., prenosi se da je udo: "Allahu 
nag, kazni nevjernike medu sijedbenicima knjige. ./' jer su musli- 
mam za vnjeme njegovog hilafeta ratovali protiv krscana. Sto se 
130 


ZB1RKA VJEROVJESNIKOYIH DOVA 

*K 7hV« JfcY*K**V>K W<V>K ** 

tide dova koje se uce danas, dova se moie uditi opdenito protiv 
svih nevjernika jer de se njome obuhvatiti svi nevjernici. Na& 
ufenjaci kazu: "Ova Omerova, r.a., dova moze se spojiti s dovom 
koju smo prethodno spomenuli, a ako se tako ucini, prvo ce se 
proud ti prethodna dova, a zatim dova Omera, r.a. Onaj ko zeii 
da ne dulji na kunut-dovi neka onda prouti samo prvu dovu. 
Obje ove dove lijepo je prou&ti onome ko klanja sam, a i imarnu 
dije dzematlije vole da im on duie uci. A Allah najbolje zna." 

Sto se tide kunut-dove, ne mora se uditi neka odredena 
dova, nego se moze proutiti bilo koja dova. Ako se prouce i 
ajeti iz Kur'ana koji u sebi sadrzavaju dovu, to ce se ubrajati u 
kunut-dovu. Medutim, nabolje je udiri one dove koje su prene- 
sene od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Neki ucenjaci smatraju da 
sc na kunut-dovi mogu uCiti samo one dove koje su prenesene 
od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a koje je on udio na kunut- 
dovi, a da se druge dove ne mogu uditi. 

lmamu je lijepo da, ako predvodi dZemat, u£i dovu u 
mnozini. Ako bi udio npr.: "Allahu moj, uputi me", kunut-dova 
bila bi ispravna, ali bi to bilo pokudeno jer je imamu pokudeno 
da pred dzematom uCi dovu samo za sebe. 

147. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze hadis 
Sevbana, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada imam pred dzematom uCf dovu samo za sebe, on je 
dzematlije iznevjerio."'*' Tirmizi veli: "Ovaj hadis je hasen, dobar." Ic ' Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o Cistoci pod naslovom "Da li je dozvoljeno 
klanjati covjeku koji je klistiran? (1/22, 23/90), Tirmizi u poglavlju o rtamazU pod 
naslovom "Predanja koja govore o tome kako je imamu pokudeno da ucl dovu samo 
za sebe" (2/189/357). obojica od Ismaila bin AjjaSa, od Hubcjba bin Saliha, od Je/.ida 
bin Surcjha, od Ebu Hajja el-Muezzina, od Sevbana. Ismail bin Ajjas je i slinoljubiv 
i njegova se predanja prihvataju kada prenosi badise od svojih sunarodnjaka, a i 
od Hubejbu bin Saliha, kada prenosi liadise od svojih sunarodnjaka. O Je/.idu bin 
Surejhu Zehebi u djelu El-Mium (6/13/9710) veli: "On je labiin (generarija posHje 
ashaba) tfija su predanja prihvatljiva." Darekulni veli. "Njegova se predanja mogu 
uzeti u obzir." 

131 
IMAMEN-NEYEYI 

Nagi se ucenjaci razilaze o pitanju da li prilikom ucenja 
kunut-dove treba dizaH ruke i nakon zavrsenog ucenja rukama 
potirali lice, na tri migljenja. Najispravnije je misljenje prema 
kojem treba dignuti ruke, ali ne treba potirati lice. Prema dru- 
gom migljenju, treba dizati ruke, a i potirati njima lice. Prema 
trecem misljenju, ne treba dizati ni ruke niti njima potirati lice. 
Svi se slazu da ne treba potirati neSto drugo osim lica, npr. prsa 
i si., cak kazu: "To je pokudeno." 

Sto se tide ucenja kunut-dove glasno ili u sebi, ucenjaci 
kazu: "Onaj ko klanja sam za sebe treba je uciti tiho, dok imam 
treba ovu dovu uttti glasno, prema najispravnijem miSIjenju 
koje zastupa vecina ucenjaka. Prema drugom miSIjenju, treba 
je uciti tiho kao i ostale dove u namazu. Oni koji klanjaju za 
imamom, ako on uci u sebi, i oni trebaju tako postupati. Ako 
imam bude u£io glasno ovu dovu, oni koji klanjaju za njim, 
a koji ga euju, trebaju aminati. Ako ga pak ne budu culi, i oni 
ce u£iti u sebi. Neki kazu da oni koji ne euju imama i pored 
toga trebaju aminati. Neki kazu: "Treba ponavljati za njim ako 
ga cuje." Medutim, prvo je miSljenje najispravnije. Sto se tice 
drugih namaza na kojima se utf glasno, a to su akSam i jacija, 
propisi za njih identicm su onim za sabah-namaz. Sto se tice 
podne i ikindije, neki kazu: "Kunut-dovu na ovim namazima 
treba ueiti u sebi", dok drugi smatraju da treba postupati kao i 
na sabah-namazu. 

Vjerodostojni hadis koji se prenosi od Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s., a koji govori o Poslanikovom, s.a.v.s., ucenju 
kunut-dove protiv onih koji su pobili ucace Kur'ana kod 
bunara Meune ukazuje na to da kunut-dovu treba uciti glasno, 
bez obzira na kojem se namazu u^ila. Buhari u svom Sahihu u 
tumacenju 128. ajeta sure Alu Imran biljezi hadis koji prenosi 
Ebu Hurejra, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
ueio glasno kunut-dove povodom nekih dogadaja. $& 

)m ucenja 
ja rukama 
nje pre ma 
rerna dru- 
ice. Prema 
jtirati lice. 
, npr. prsa 

i, ucenjaci 
dok imam 
i misljenju 
?nju, treba 
tlanjaju za 
jpati. Ako 
u za njim, 
culi, i oni 
na i pored 
a njim ako 
&to se tide 
am i jacija, 
§to se tice 
namazima 
upati kao i 

vog Posla- 
.s., ucenju 
ir'ana kod 
titi glasno, 
•n Sahihu u 
oji prenosi 
ik, s.a.v.s., 

S ZBIRKAVJEROVJESNIKO¥IHDO¥A ^ 

teSehhudu - ufienju "et-tehijjatu" u namazu Namazi koji se sastoje od dva rekata, npr. sabah, nafile i 
si., sadrze u sebi samo jed.no ucenje "et-tehijjatu". Namazi koji 
se sastoje od hi ili cetiri rekata, imaju u sebi dva ucenja "et- 
tehijjatu". Onaj ko zakasni u dfcemat moze, zavisno od toga 
kada je stupio u namaz, ucriti "et-tehijjatu" i tri puta, i to ako 
zakasni na aksam ili jaciju, npr. ako prispije na drugi rekat, 
ucit ce "et-tehijjatu" dva puta klanjajuci za imamom, a zatim 
ce ustati da naklanja dva rekata na koje je zakasnio, a zatim 
ce uciti "et-tehijjatu". Onaj ko klanja dobrovoljni namaz i zani- 
jeti da klanja vise od Cetiri rekata, npr. stotinu rekata, moze na 
njima ueiti "et-tehijjatu" samo dva puta. Skupina naSih uce- 
njaka ka£e: "Nije dozvoljeno u ovom slucaju da se 'et-tehijjatu' 
u£i viSe od dva puta niti je dozvoljeno da izmedu prvog i dru- 
gog ucenja 'et-tehijjatu' bude viSe od dva rekata, ali je dozvo- 
ljeno da izmedu njih bude samo jedan rekat. Ako 'et-tehijjatu' 
bude uceno viSe od dva puta ili izmedu njih bude viSe od dva 
rekata, namaz nece biti ispravan." Drugi kazu: "Dozvoljeno je 
da se 'et-tehijjatu' uci na svakom rekatu." Medutim, ispravno 
je da je "et-tehijjatu" dozvoljeno uciti nakon svaka dva rekata. 
A Allah najbolje zna. 

Prema misljenju Sahja, Ahmeda i vecme ucenjaka, drugo 
ucenje "et-tehijjatu" u namazu jeste obavezno, a prema miSlje- 
nju Ebu Hanife i Malika ono je sunnet. Prvo ucenje "et-tehij- 
jatu" u namazu jeste sunnet, prema misljenju Safija, Malika, Ebu 
Hanife i vecme ucenjaka, a prema misljenju imama Ahmeda 
to je vad£ib, obavezno. Po Safijskom mezhebu, ako bi to uce- 
nje bilo izostavljeno, namaz bi bio ispravan, ali treba ucmiti 
sehvi-sedzdu bez obzira da li je to izostavljeno iz zaborava ili 
namjerno. A Allah najbolje zna. 

Sto se rice samog teksta "et-tehijjatu", od Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s., prenose se tri verzije. 

133 j 


mm 

I IMAM EN NE¥E¥1 

148. Pr\'a - predanje Ibn Mesuda, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., ufio: 

-it vj iJJj v il 4ii ^Caji -ii ^ j*j £ji f^lji t i ; ir>;j -0,1 

"Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-rajjibaru, es- 
selamu alejke ejjuhen-Nebijju ve rahmerullahi ve 
berekatuhu, es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin, 
eShedu en la ilahe illallahu ve eshedu enne Muhamme- 
den abduhu ve resuluh" 

"Najljepsi selami Allahu, blagoslovi i dobrodati, seiam tcbi, 
Vjerovjesnice, i Allahova milost i Njegova blagodat, mir noma i do- 
brim Allahovim robovima. Svjedocim da nema boga osim Allaha i 
svjedocim da je Muhammcd Njegov rob i Njegov poslanik. " m Biljefce 
ga Buhari i Muslim u svojim Sahihima. 

149. Druga - predanje Ibn Abbasa, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., uc?io: 

<ii ^| Uj h ol ifil tCaJ4*fl jA xj> ^j \& £^ji t fifjj5 ii 

"Et-tehijjatul-mubarekatus-salavatut-tajjibatu, es- 
selamu alejke ejjuhen-Nebijju ve rahmetullahi ve 
berekatuhu, es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin, 
eshedu en la ilahe illallahu ve eshedu enne Muhamme- 
den abduhu ve resuluh" '■" Biljezi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Drugo utenje 'eMchlj|alu' 
u namazu" (2/363/831, FelhuUHari), Muslim u poglavlju o namazu. (2/4/115-7, 
En-Nevevi) JjSL 


renosi da je >atu, es- 
llahi ve 

i-salihin, 
ihamme- , selam tebi, 
r noma i do- 
sha Allaha i 
fc." IM Biljeze 

renosi da je 

£\S'J,j -il 

tu, es- 
llahi ve 
i-salihin, 
ihamme- njo 'eMehijjaiu' 
ni. (2/4/115-7, 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

"Pozdravi punt bereketa AUahu, dz,$„ i dobwdatni blagoslovi, 
selam tebi, Vjerovjesnice, i Allahova milost i Njegova blagodat, mir 
nama i dohrim Allahovim robovima. Svjcdocim da nana boga osim 
Allaha i svjcdocim daje Muhammcd Allahov poslanik, sm.v.s."'" 

150. Treca - Ebu Musa el-ES'ari, r.a., prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., udo: 


>.a 


"Et-tehijjatut-tajjibatus-salavatu, es-selamu alejke 
ejjuhen-Nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, es- 
selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin, eShedu en la 
Uahe illallahu ve eshedu enne Muhammeden abduhu 
ve resuluh" 

"Najljepsi selami i blagoslovi AUahu, selam tebi, Vjerovjesnice, 
i AUaliova milost i Njegova blagodat, mir nama i dohrim Allahovim 
robovima. Svjcdocim da nema boga osim Allaha i svjedocim daje Mu- 
hammcd hljegov rob i Njegov poslanik. " ,,: 

151. Bejheki u svom Suncnu biljeii predanje s dobrim lan- 
ccm prenosilaca od El-Kasima koji prenosi da ga je Ai§a, r.a., 
podudila da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u£io "et-tehijjatu" na 
sljededi na£in: 

&Yj !Jn $ *& f*^ 1 «&»U6 crfj&G -i £&&* 
'-ii ^i ijjj Sf 51 ifil «S£ilM A ? up Jp5 12& f*Ui tSJjg -ii 1,1 Biljitfi ga Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom "Utenje 'el-lehijjatu' u 
namazu". (2/4/118-9, En-Nevevi) 

IK Biljezi ga Muslim u poglavlju o nanUZU pod naslovom "UCenje 'et-tehi|jalu' u 
namazu". (2/4/119-22, En-Ncvovi) i. 3 4 IMAM EN NEVEVI g 

rttrt*Y*KW*vyK**Vrtc3ftv>K*<vi 

"Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu, es- 
selamu alejke ejjuhen-Nebijju ve rahmetullahi ve 
berekatuhu, es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin, 
eshedu en la ilahe Ulallahu ve eshedu enne Muhamme- 
den abduhu ve resuluh" 

"Najljepsi selami Attaint, blagoslovi i dobrodati, selam tebi, 
Vjerovjesnide, iAUahova milost i Njegova blagodat. mir nama I do- 
brim Allahovim robovima. Svjedocim da nema boga osim At/aha i 
svjedocim daje Muhammed Njegov rob i Njegov poshmik. " l " Tekst 
ovog predanja identiCan je prvom predanju koje smo naveli. 

152. Malik u svom Muvettau i Bejheki u svom Suttenu 
bilje?.e predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdu- 
rahmana bin Abdul-Karija koji prenosi da je £uo Omera bin 
el-Hattaba, r.a., kako stojed na minberu podufava ljude ufenju 
"et-tehijjatu" na sljedeci naCin: 

h § 3jil *S£i£m 4>\ x* & eu fsiiii 18*33 4a '&% ££i 

"Et-tehijjatu lillahi, ez-zakijatu lillahi, et-tajjibatu, 
es-salavatu lillahi, es-selamu alejke ejjuhen-Nebijju 
ve rahmetullahi ve berekatuhu, es-selamu alejna ve 
ala ibadillahis-salihin, eshedu en la ilahe Ulallahu ve 
eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh" 

"Najljepsi selami Attaint, ciste namjere Attaint, dobrodati i 
blagoslovi Attaint, selam tebi, Vjerovjesnice, i AUahova milost i Nje- 
gova blagodat, mir nama i dobrim Allahovim robovima. Svjedocim 


ro Biljezi ga Bejheki (2/144). U lancu prenosilaca ovog predanja nalzi se Muhammed 
bin Mallad, koji je nepouzdan prenosilac. O njemu Zehebi u djelu El-Mizan (4/457/ 
7488) veli: "Muhammed bin Hallad bin Hilal el-kkenderi jeste nepoznat." Medutim, 
tekst ovog predanja potvrduju hadba pod brojem 148, 149, 150. 4& ".'.I 
es- 
i ve 
ihln, 
time- 
ton tebi, 
ma i do- 
Allaha i 
•'•-> Tekst 
iaveli. 

Sunenu 
d Abdu- 
nera bin 
le ucenju 

jibatu, 
lebijju 
jna ve 
ahu ve 

lobrodati i 
Host i Nje- 
' Svjedocim ■ Mu hammed 
Atom (4/457/ 
it." Medutim, ZBIRKA YJER0TJESNIK0Y1H DOVA 

da nana boga oshn Allaha i svjedocim daje Muhammed Njegov rob i 
Njegov poslanik. " IW 

153. Malik u svom Muvettau i Bejheki u svom Sunenu 
biljeze predanje s pouzdanim lancem prenosilaca od AiSe, r.a., 
da je ona na "et-tehijjatu" ufiila sljedede: 

%\ V\ '<^l ^ # ifil c-i ix?fy\ aA$M o£UI ilL^JI" 

»..&U*)l Al *Up J^j £Ip f*Ui 

"Et-tehijjatut-tajjibatus-salavatuz-zakijatu lillah, 
eghedu en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden 
abduhu ve resuluhu, es-selamu alejke ejjuhen-Nebijju 
ve rahmetullahi ve berekatuhu, es-selamu alejna ve ala 
ibadillahis-salihin" 

"NajljepSi selami, dobrodati, blagostovi i Sisle namjere Allalm, 
svjedocim da nemo boga osim Allaha i svjedocim da je Muhammed 
Njegov rob i Njegov poslanik. Selam tebi, Vjerovjesnice, i Allahova 
milost i Njegova blagodat, mir riama i dobrim Allahovim robovima." 
U drugom predanju od nje, koje se nalazi u istom djelu, zabilje- 
zena je i druga verzija: 

Jkl N! '<X\ Si il ifil Uk i.EfljM olj&l ot£ll &b& 

».0«Ui)l Al aUp J^5 £U &iM m&?j{j -&l 

"Et-tehijjatut-tajjibatus-salavatuz-zakijatu lillahi, 
eghedu en la ilahe illallahu vahdehu la Serike lehu, ve 
enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, es-selamu 
alejke ejjuhen-Nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, 
es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin" IM Biljeii ga Malik u Muvettau (1/197/53) i Bejheki (2/ 143-1) 137 i 1MAMENNEVEY1 S 

"Najljepsi selami, dobrodati, blagoshvi i ciste namjcre 
Allahu, svjedocim da nema boga osim Allaha, jedinog, Koji nema dru- 
ga i daje Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Selam tebi, Vje- 
rovjesnicc, i Allahova milost i Njcgova blagodai, mir nama i dobrim 
Allahovim robovima. "'" 

154. Malik u svom Muvcttau i Bejheki u svom Sitnenu 
biljezepredanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Malika, 
on od Nafia, ovaj od Ibn Omera, r.a., koji je "et-tehijjatu" u£ io 
na sljedeci nacln: 

LJi v Si ii*3 i^uiii -oil >u* fa di f*ui &&% <ii &'/j 

"Bismillah. Et-tehijjatu lillahi, es-salavatu lillahi, ez- 
zakijatu lillahi, es-selamu alen-Nebijji ve rahmetullahi 
ve berekatuhu, es-selamu alejna ve ala ibadillahis- 
salihln, schidlu en la ilahe illallahu, sehidtu enne 
Muhammeden resulullah" 

"5 imenom Allaha, najljepsi selami Allahu. blagoslovi Allahu, 
ciste namjere Allahu. Nekaje selam na Vjerovjesnika, s.a.v.s.. Allaho- 
va milost i bereket. Mir noma i dobrim Allahovim robovima. Svjedo- 
cim da nema boga osim Allaha i svjedocim daje Muhammed Allahov 
poslanik. "''-* A Allah najbolje zna. 

Ovo su razlittte verzije "et-tehijjatu". Prva tri hadisa koja 
smo spomenuli prenose se direktno od Allaliovog Poslanika, 
s.a.v.s., a to su hadisi koje prenose Ibn Mesud, Ibn Abbas, i Ebu 
Musa, r.a. Ovo su rijeft Bejhekija. Drugi kazu: "Sva su tri hadisa 
vjerodostojna, a hadis koji prenosi Ibn Mesud, r.a., na najvecem 
je stupnju vjerodostojnosti." ,w BUjefci ga Malik u Muvcthn, (1/97) i Bejheki. (2/144) 
m Bilje2i ga Malik u Muvettau 1/97/54) i Bojhekt. (2/142) $& 

e namjere 

I ncuui dnt- 

II tebi, Vjc- 
m i dobrim m Sunenu 
odMalika, 
jjatu" ucio lahi, ez- 
etullahi 
iillahis- 
tu enne 

;lovi Allahu, 
,\>s., Atiaho- 
\ma. Syjedo- 
mud Allahov 

hadisa koja 
; Poslanika, 
ibbas, i Ebu 
u tri hadisa 
la najvccem 'i ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOYA 

Dozvoljeno je u£iti sve ove verzije koje smo spomenuli. 
To je miSljenje Safija i drugih ucenjaka, Allah im se smilovao. 
Prema Safijevom miSljenju, najbolja od svih ovih verzija jeste 
predanje Ibn Abbasa, r.a., zbog toga Sto se u njoj dodaje i rijec 
"blagoslovi." Safi i neki drugi ucenjaci kazu: "Zbog toga Sto je 
dopuSteno da se 'et-tehijjatu' u£i na razlicite nacme i da je pri- 
tom dozvoljeno birati, prenesene su razliCite verzije." 

Najbolje je da se prva verzija u potpunosti proutt. Ako 
bi se izostavile pojedine rijett, da li bi ucenje bilo ispravno? O 
ovom pitanju postoji objaSnjenje: Izgovaranje rijeci: "Bereketi, 
blagoslovi, dobrodah i Pistole" ("Mubarekat, salavat, tajjibat i 
zakijat") jeste sunnet i nisu jedan od Sartova "et-tehijjatu". Ako 
bi se sve one izostavile i proufi se samo: "Et-tehijjatu lillahi, 
es-selamu alejke ejjuhen-nebijju", pa sve do kraja, bilo bi to 
dovoljno, i o tome nema nikakvog razilazenja kod nas. Sto se 
tide rijeci: "Et-tehijjatu lillahi, es-selamu alejke ejjuhen-Nebijju", 
pa sve do kraja, one su obavezne i ne smiju se izostaviti osim 
rijeci: "Rahmetullahi ve bereketuhu" i kada su one u pitanju, 
na§i ucenjaci imaju tri stava: Prvo miSljenje, koje je i najispra- 
vnije, jeste da nije dozvoljeno izostaviti nijednu od ovih rijeci 
i dokaz za to jeste cinjenica da sva predanja koja govore o "et- 
tehijjatu" prenose ove rijeci Drugo je miSljenje da je dozvoljeno 
izostaviti ove rijeci. Treee je miSljenje da je dozvoljeno izostaviti 
rije£ "berekatuhu", all nije dozvoljeno izostaviti rijec" "rahme- 
tullahi". Ebul-Abbas bin Surejdz prenosi da su naSi ucenjaci 
rekli: "Dozvoljeno je ogranieiti se na rijeci: "Et-tehijjatu lillahi, 
selamullahi alejke ejjuhen-nebijju, selamun ala ibadillahis-sali- 
hin, efihedu en la ilahe illallah ve eShedu enne Muhammeden 
resulullah." Rijef "selam" u vecini predanja prenosi se s odre- 
denim clanom "es-selamu." 

U nekim predanjima ova se rije£ prenosi bez odredenog 
elana "selamun." Na5i ucenjaci kazu: "Oba su nattna dozvo- 
Ijena, ali je bolje izgovoriti ovu rije£ s odredenim clanom, tj. 
"es-selamu" zato Sto je vi§e predanja preneseno na ovaj nacm 3221 !MAM EN NEVEY1 

i zato gto u sebi sadrzi vise slova. §to se tice ucenja "bismille" 
na pocetku "et-tehijjatu" spomcnuli smo predanje koje se pripi- 
suje Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a koje biljeze Nesai, Bejheki 
i dr., u kojem je dokaz da se "bismilla" moze ueiti. U predanju 
koje se pripisuje Omeru, r.a v spominje se "bismilla" ali Buhari 
i Nesai, kao i neki drugi ucenjaci hadisa, kazu: "Dodavanje 
"bismille" na pocetku "et-tehijjatu" nije vjerodostojno prene- 
seno od Allahovog Poslanika, s.a.v.s." Zbog toga, vecma naSih 
ucenjaka smatra da ucenje "bismille" na pocetku "et-tehij- 
jatu" nije pozeljno. Neki ucenjaci kazu: "Pohvalno je prouciti 
'bismillu' u toj situaciji." Medutim, ispravno je da je ne treba 
ufiti jer se prenosi da je vecina ashaba, r.a., nije ucila. 

Poredak recenica u "et-tehijjatu" jeste sunnet i nije vadzib, 
tako da ako neke recenice prouttmo prije drugih, koje se inace 
prije uce, to bi bilo dozvoljeno, prema odabranom misljenju 
vecme ucenjaka. To isto spominje i Safi u svom djelu El-Umm. 

Neki kazu: "To nije dozvoljeno kao 5to nije dozvoljeno 
mijenjati poredak ajeta prilikom ucenja El-Fatihe." Dokaz da 
je to ipak dozvoljeno jeste cmjenica da se u nekim predanjima 
taj poredak prenosi u izmijenjenoj formi, pa se prije spominju 
rijeci "Neka je spas...", a tek onda Sehadet. 

Sto se tice El-Fatihe, poredak njenih ajeta jeste nadnara- 
van i od Allaha, dz.5., pa ga ni u kom slucaju nije dozvoljeno 
mijenjati. "Et-tehijjatu" nije dozvoljeno ueiti na nekom drugom 
jeziku, osim arapskom, onome ko je u stanju uciti na arapskom. 
Onaj ko nije u stanju u£it ce ga na svom jeziku, ali ce nastojati 
da ga gto prije nautt na arapskom jeziku. 

Sunnet je da se "et-tehijjatu" u£i tiho, u sebi, prema kon- 
senzusu islamskih ucenjaka. Na to ukazuje predanje koje biljeze 
Ebu Davud, Tirmizi i Bejheki u svojim Sunenima: 

140 J& 


)ismille" 
se pripi- 

i, Bejheki 
predanju 
li Buhari 
odavanje 
10 prene- 
ina naSih 
"et-tehij- 
S prouciti 
ne treba je vadzib, 
6 se inace 
miSljenju 
El-Umm. 

ozvoljeno 
Dokaz da 
redanjima 
spominju i nadnara- 
[ozvoljeno 
ii drugom 
jrapskom. 
e nastojati rem a kon- 
«>je biljeze 


J ZBIRKA VJEROYJESNIKOYIH DOVA 

155. Abdullah bin Mesud, r.a., rekao je: "Sunnet je da se 
'et-tehijjatu' ufii u sebi." 1 " Tirmizi veli. "Ovaj hadis je hasen, 
dobar." Hakim veli: "Hadis je vjerodostojan." Kada ashab kaze 
za nesto da je sunnet, to je kao da je rekao: "Rekao je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s." Ovo je najispravnije misljenje koje zastupa 
vecma serijatskih pravnika, ufienjaka hadisa, struenjaka u 
metodologiji islamskog prava i apoIogetiCara, Allah im se smi- 
lovao. Ako bi neko u6o "et-tehijjatu" glasno, taj bi postupak 
bio mekruh, pokuden, ali namaz bi bio ispravan i ne bi trebao 
diniti sehvi-sedzdu. 

DonoSenje salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
nakon ucenja "et-tehijjatu" 

Ucenje salavata nakon posljednjeg ucenja "et-tehijjatu" 
je, prema safijskom mezhebu, vadzib i ako se izostavi, namaz 
nede biti ispravan. Prema ovom miSljenju, pri tome nije obave- 
zno donositi salavat na porodicu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
prema ispravnijem i poznatijem miSljenju, nego je to pohvalno. 
Neki nasi ucenjaci kazu: "To je obavezno." Najbolje je proueiti: 

jlSS J! jSj & & fy& *? & J» > \$* 
jli' j* &JQ t^*#J J! J^j pa*1j!j j* QZ> \S u&J 4*&tJ 

J> j^3 ^2 & <*% £ £& #S& jS* Jf j*3 pi y£ lw Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Uttrnje 'et-tehijjatu 
u sebi" (1/257/986), Tirmizi u poglavlju o namazu pod naslovom "Prcdanja kojo 
govore da se 'cMchijjalu' Ireba uCili u sebi" (2/84, 85/291). Tirmizi veli: "Ovaj je 
hadis hasenun-garib- U lancu pwnosilaca ovog hadisa naiad se Munammed bin 
Ishak, koji je podmelao hadise, i ovaj hadis on prenosi rijeflma: "Od...od... Medu- 
tim tsto predanjc prenosi i Hasan bin Ubcjdullah cn-Neha'i, a biljezi ga Hakim 
(1/230), koji ga smatra pouzdanim prenosiocem." Hakim veli: "Unac preno- 
i ovog predanja pouzdan j.-. ali ga Buhar i i Muslim ne biljeze." U lome ga 
podrzava Zehebi. 

141 ^T 1 

IMAM EN-NEYEYI jl 

"Allahumme salli ala Muhammedin, abdike ve 
resuliken-Nebijjil-umijji ve ala ali Muhammedin ve 
ezvadzihi ve zurrijjetihl kema sallejte ala Ibrahime 
ve ala ali Ibrahime, ve bank ala Muhammedinin- 
Nebijjil-umijji ve ala ali Muhammedin kema barekte 
ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime fil-alemlne innekel- 
hamldun-medzid " 

"Allahu moj, spasi Muhammeda, Tvoga roba, poslanika i vje- 
rovjesnika koji nijc znno ni citati ni pisati. Spasi i porodicu Muham- 
medovu, njegovc supruge i potomke kao sio si spasio Ibrahima, a.s., 
i njegovu porodicu. Blagoslovi Muhammeda, vjerovjesnika, koji nije 
znao ni citati ni pisati, kao sto si blagoslovio mcdu svjctovima Ibrahi- 
ma, as., i njegovu porodicu. Uistinu si Ti hvaljen i vjecan." 

Ovaj nafin donosenjn saiavata biljezi se u Sahihima Buha- 
rija i Muslima u predanju Ka'ba bin Udzre, r.a., koji ovaj saia- 
vat prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., osim nekih dije- 
Iova koji su vjerodostojno preneseni u drugim predanjima koja 
ne prenosi Ka'b. O tome demo, inSallah, podrobnije govoriti u 
poglavlju o donosenju saiavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
A Allah najbolje zna. Ono §to je prilikom donosenja saiavata 
obavezno prou£iti jesu sljedede rijeii: "Allahumme salli alen-Nebijj" 

"Allahu moj, blagoslovi Vjerovjesnika." Mozese i red: .a.--~ 


J^J^^>" "Allahumme salli ala Muhammed" 

"Allahu moj, blagoslovi Muhammeda. " 
Moze se i reci: 


4&> Sallallahu ala Resulih ke ve 
lin ve 
ahlme 
dinin- 
arekte 
nekel- 

mka i vje- 
i Muham- 
hinui, a.s., 
a, koji ttije 

via Ibrahi- 

ii 

Una Buha- 
ovaj sala- 
lekih dije- 
njima koja 
govoriti u 
ka ; s.a.v.s. 
a salavata pi- 

reci: 

j$i- &>- 

ZBIRKA VJEROYJESNIKOVIH DOYA 

/*K ^VrtCKtVrtC **V»K tf^VrtC *V 

"Neka Allali blagoslovi Svoga Poslanika." Moze se i reci: 

Sallallahu alen-Nebijj 

"Neka Allah blagoslovi Svoga Vjerovjesnika." 

Prema jednom od naSih misljenja dozvoljeno je jedino reci: 

"AHahumme salli ala Muhammed" 

"Allahu moj, blagoslovi Muhaimueda", ili da se kaze: 

"Sallallahu alejh" 

"Da ga Allah blagoslovi." A Allah najbolje zna. 

Poslije prvog ucenja "et-tehijjatu" ne treba donositi sala- 
vate na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i u tome se niko ne razi- 
lazi. Je li to dopu&teno? Postoje dva miSljenja: prvo koje je 
ispravnije jeste da je dopusteno, ali nije pohvalno donositi sala- 
vat, na porodicu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Prema drugom 
miSljenju, pohvalno je donositi salavat, ali nije pohvalno u£iti 
dovu na prvom ucenju "et-tehijjatu" jer se ono temelji na skra- 
dvanju suprotno posljednjem ucenju. A Allah najbolje zna. 

UCenje dove poslije posljednjeg ufienja "et-tehij/atu" 

Nakon posljednjeg ucenja "et-tehijjatu" propisane su 
odredene dove. 

156. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze hadis Abdul- 
laha ibn Mesuda, r.a., koji prenosi da ih je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., poducio kako da uce "et-tehijjatu", a zatim im je rekao: 

143 

«*** IMAMEH NEVEV! 

"Zatim ufite koju zelite dovu." U predanju koje biljezi Bu- 
te" stajK 'Molite za ono sto volite." A u Muslimovom preda- 
nju stoji: "Zatim molite za koju god potrebu zelite.""' 

Ucenje dova u ovoj prilici pozeljno je, ali nije obavezno. 
Ujepo ih je Sto duze uciti svakome, osim onome ko je imam 
Tom se pnhkom moze doviti za bilo koju dunjaluCku ili ahi- 
retsku potrebu. Mogu se uCtti dove koje su za tu priliku prene- 
sene od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a mogu se uCiti dove koje 
covjek sam smish, ali su one prenesene od Allahovog Poslanika 
S.a.v.s v bolje. Mogu se ueiti dove koje su prenesene od Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.s., bas za ovu priliku, a mogu se uciti i dove 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje se ne prenose za ovu priliku 
ah je bolje uciti one koje su prenesene za ovu priliku. 

Za ovu priliku prenesene su mnogobrojne dove. Neke od 
njih zabiljezene su u Sahilwm Buharija i Muslima; 

157a. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik 
s.a.v.s., rekao: 

"Kada neko od vas zavrSi s ucenjem posljednjeg 'et-tehij- 
jatu , neka kod Allaha, dz.s\, zatrazi utociSte od Cetiri stvari- 
od patnje u Dzehennemu, od patnje u kaburu, od iskusenja u 
zivolu i smrti i od zla Mesiha Dedzdzala."'" JSFlfi \l P °$* V ? a ezanu pod naslovom "Dove koje se mogu utiti 

porfije u&nja eMehqjahi' a koje nfeu obavezne" (2/373/835, Fethul-Bari), Muslim 

En^levevlJ ° ^^^ *"* ^^^ " W ° n ' e *****■*«' « luunazu". (2/4/119, 

ZSSt S B ! Jhnr ' " P °, SlflV, ' U " U, ' ccan ' e od P al "i j u kaburu" (3/284/1377. Fet- 
luMtoi), Musi™ u poglavl.u o mesdfcdima i mjcs.ima gdje se namaz obavlia 

^ n" vevO° m 6 Pa,n ' e " kabUrU '' Pam ' e " D2chenncmu " (2/5/87-8, 

144 

! biljezi Bu- 

om preda- 
u 

obavezno. 
o je imam. 
ku ili ahi- 
iku prene- 
i dove koje 
Poslanika, 
id Allaho- 
idti i dove 
/u priliku, 

*. Neke od 

Poslanik, 

ik 

5 'et-tehij- 
tin stvari; 
kusenja u t mogu uf ili 
Iflri), Muslim 
i". (2/4/119, 

W/1377, Fet- 
maz obavlja 
'. (2/5/87-8, 

^ ZBIRKA VJEROVJESHIKOVIH DOVA g 

157b. Biljezi ga Muslim u velikom broju predanja. U 
jednom od tih predanja stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, 
rekao: "Kada neko od vas prouf i 'et-tehijjatu', neka kod Allaha, 
dz*s., zatrazi utocMSte od cetiri stvari. Neka kaze: 

V* ' ' ' 
'Allahumme inni euzu bike min azabi dzehenneme 
ve min azabil-kabri, ve min fitnetil-mahja vel-memati 
ve min Serri fitneril-mesihid-dedzdzaT 

'Allahu moj, kod Tebe uiociste Irnzim odpatnje u Dzchennemu, 
vatnje u kaburu, od iskuSenja u zivotu i smrti i od zla smutnje Mesiha 
Dedzdzala.'" m 

158. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze hadis Aise, 
r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.elv.s., u namazu \xt io 
sljedet'u dovu: 

i>i Ji $\ t oCdlj cidi & -ja Jl s^ilj jut jJi ^-di ^i 

"Allahumme inni euzu bike min azabil-kabri, ve 
min fitnetil-mahja vel-memati, ve min §eril-meslhid- 
dedzdzali, ve euzu bike min fitnetil-mahja vel-memati. 
Allahumme inni euzu bike min me'semi vel-magrem" 

m Buje2i ga Muslim u poglavlju o mosdiidima i mjcstima gdjc se obavlja namaz 
pod naslovom "Utjecanje od pahije u kaburu i palnje u Diehenncmu". ( 2/5/87, 
En-Nevevi) ^ 1 

IMAM EN NETEVI 

"Allahu mo], Tebi se utjecem odpahtje u kaburu, od iskusenja u 
ztvotu i smrti, od zla Mesiho Dedzdzala, i utjecem Ti se od iskusenja 
u zwotu i smrti. Allahu moj, utjecem Ti se od grijeha inesrece."™ 

159. Muslim u svom Sahihu biljezi hadis Alije, r.a., koji je 
rekao: "Posljednje Sto bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., prouCio u 
namazu poslije u&nja 'et-tehijjatu', a prije predaje selama jeste: 

"Allahumagfirll ma kaddemtu ve ma ehhartu ve ma 
ealenru ve ma esrertu ve ma ente ealemu bihi minni entel- 
mukaddimu ve entel-mu'ehhiru la ilahe ilia ente" 

"Allahu moj, oprosti mi prijasnje i potonje grijehe, ono sto sam 
pocimojavno i ono sto sam pocinio tajno, ono u cemu sam pretjerao i 
ono sto Ti bolje poznajes od rnene. Ti si Prvi i Posljednji r nana bona 
osim Tcbc." 1 " * 

160. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze hadis 
AbduIIaha bin Amra bin el-Asa, r.a., koji prenosi da je Ebu Bekr 
es-Siddik, r.a., rekao Aliahovom Poslaniku, s.a.v.s.: "Poduei me 
jednoj dovi koju du uciti u namazu." Allahov Poslanik, s.a v s 
re£emu:"UcK 

'Allahumme inni zalemtu nefs! zulmen keslren ve la 
jagfiruz-zunube ilia Ente fagfir I! magfireten min indike 
verhamni inneke Entel-gafurur-rahlm' *' BiljeAi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Dove kojc se ul*c priic pre- 
da,c selama" (2/369, 370,/832, Fcthul-Bari), Muslim u poglavlju o mesd*idima i mje- 
shma gdje sc obavlja nanw pod naslovom "Uljecanje od patnje u kaburu i patnje u 
Dzehenncmu". (2/5/87, En-Nevevi) 

u Biljezi ga Muslim u poglavlju o namazu putnika pod naslovom "Poslanikov. 
s.a.v.s., namaz i dove koje je upucivao nocu". (2/6/60, En-Nevevi) 

146 
i ZBIRKAVJEROyJESNIKOVIBDOW! 

W *»Y*K *iVjK *\V*C JfcVfK *V 'Allahu moj, ja sam se prema sebi mnogo ogrijesio, a jcdino 
Ti mi mazes grijehe oprostiti. Oprosti mi cmako kako samo Ti mozes 
oprostiti i smiluj mi se. Uistimt, Ti mnogo prastas i mibstiv si« w, ° 
Buhari i Bejheki ovim hadisom dokazuju da se ova dova uCi na 
kraju namaza, i to je ispravno misljenje. 

161. Ebu Davud u svomSiorerw biljezi hadis s vjerodostojnim 
Iancem prenosilaca od Ebu Saliha Zekvana, on od jednog ashaba 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., upitao nekog fovjeka: " Koje dove utfg u naniazu?" tovjek 
odgovori. "Nakon Sto prouttm 'et-tehijjatu' kazem: 

'Allahumme inni es'elukel-dzennete ve euzu bike 
minen-nar' 

'Allaliu moj, molim Teza Dzennet i utjecem Ti se od vatre.' ]M Ja 
nisam u stanju da onoliko molim kao ti i Muaz." Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rece mu: "Za te dvije stvari ti cesto uCi dovu." 

Dova koju je pozeljno uttti u bilo kojoj situaciji jcste sljedeca: 

Jh\'j jA\ $J j] (^lii i£?pj &\ dL$ Ji ^i- "Allahummeinntes'elukel-avfevel-afijetc, AUahumme 
inn! es'elukel-huda vet-tuka vel-afafe vel-gina' i" itf Biljezi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovoin "Dova koja se u^i prije pre- 
dafe selama" (2/370/834, Fcthut-Bnri), Muslim u poglavlju o zikru. dovama, irazonju 
oprosla i Cinjenju tevbe (pokajanja) pod naslovom "Foglavlje o dovama i trazonju 
utotfSta". (6/17/27-8, En-Nevevi) 

IM Bilj&H ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Kratko u£cnje u 
namazu" (1/208/792). preko Sulejmana bin Mehrana El-E'meSa, od Ebu Saliha, sti- 
eenika Ummu Hani, od jednog od drugova Allahovog Poslanika, s.a.v.5. U lancu 
prenosilaca ovog hadisa naiad so EI-E'mcs za koga Ebu Hatim vcli: "Ebu Salih pred 
niim niie. slu&io hadise." i.% k MM m «jw IMAM EN-NEYEVI 

"A/Mm moj, molim TV za o/>rosf i zdravlje. Allahu moj, molim 
TV da mi podaris upiitu, bogobojaznost, zdravlje i twovisnost od dru- 
gih ljudi." A Allah najbolje zna. 

Predaja se/ama paslije obav/jenog namaza 

Predaja selama posJije obavljenog namaza jeste jedan od 
njegovih sastavnih dijelova i farzova bez kojeg namaz nece biti 
ispravan. Ovo je misljenje Sahja, Malika, Ahmeda i vedne rani- 
jih i kasnijih ucenjaka. O tome su preneseni vjerodostojni hadisi 
koji nedvosmisleno ukazuju na to. 

Najpotpunije je da se prilikom predaje selama okrene lice 
na desnu stranu i da se ka2e: "Es-selamu alejkum ve rahmetul- 
lahi", a zatim da se lice okrene na lijevu stranu i izgovori to isto. 
Tom prilikom nije pohvalno dodati jog rijeci: "Ve berekatuhu", 
jer je to suprotno onom Sto je poznato i preneseno od Allahovog 
Poslariika, s.a.v.s., iako se lo spominje u jednom predanju koje 
biljezi Ebu Davud. To isto navodi i skupina nasih ucenjaka, a 
medu njima i imamul-Haremejni i Zahir es-Serahsi. To prenose 
u djelu El-Hil'jc ali je to suprotno onome Sto je poznato, i ono Sto 
smo prethodno spomenuli ispravnije je. A Allah najbolje zna. 

Bez obzira da Ii onaj ko obavlja namaz, bio imam ili kla- 
njao za imamom, klanjao sam ili u dzematu, velikom ili malom, 
farz ili nafilu, u svim h'm slucajevima selam treba predati i na 
desnu i na lijevu stranu, kao Sto smo to prethodno spomenuli, 
i treba lice okrenuti i na desnu i na lijevu stranu. Vadzib je da 
se selam preda na desnu stranu, dok je predavanje selama na 
lijevu stranu sunnel, i ako se izostavi, nece urjecati na ispra- 
vnost namaza. Pri tome je obavezno izgovoriti sljedece rijeCi: 
"Es-selamu alejkum", i ako bi se reklo: "Selamun alejkum", 
bez odredenog tfarta, prema najispravnijem miSljenju, to ne bi 
bilo ispravno. Ako bi se reklo: "Alejkumus-selam" ili: "Selami 
alejke", ili: "Selami alejkum", ili: "SelamuIIahi alejkum", ili: 
"Selam alejkum", bez tenvina, ili: "Es-selamu alejhim", niSta 
od toga ne bi bilo ispravno, prema konsenzusu ucenjaka. Ako 
148 


; ZB1RKAVJER0VJESNIK0Y1HD0VA 

bi to bilo izgovoreno namjerno i svjesno poznavajuci propis 
o izgovoru ovih rijeel, namaz bi bio pokvaren osim u slucaju 
izgovaranja rijecl: "Es-selamu alejhim", i u torn slucaju namaz 
ne bi bio pokvaren jer je to dova. Ako se prethodno navedene 
rijefi izgovore nenamjerno, namaz ne bi bio pokvaren, ali se to 
ne bi racunalo predajom selama, i takav bi bio i dalje u namazu. 
U torn slucaju treba ponovo, na ispravan nafiin, predati selam. 
Je li ispravno, ako imam preda selam samo na jednu stranu, 
da oni koji klanjaju za njim predaju selam na obje strane? Kadi 
Ebut-Tajjib et-Taberi i dr. kazu: "Kada imam preda selam, oni 
koji klanjaju mogu odmah za njim predati selam, a ako zele, 
mogu produziti sjedenje radi uCenja dova i mogu produziti 
koliko god zele. A Allah najbolje zna. 

§ta treba reci onaj ka je u namazu, a neko mu se obrada 
ili ga ometa u namazu 

162. Buhari i Muslim u svojim Sdhihima biljeze predanje 
od Sehla bin Sa'da es-Saidija, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

^iij ju>i ^v' -xyjj sj ».&& £dj te& g$ >* "Koga bude neSto uznemiravalo dok je u namazu, neka 
kaze: 'Subhanallah'." U drugom predanju stoji: "Kada vas 
bude negto ometalo dok ste u namazu, muSkarci neka kazu: 
'Subhanallah', a 2ene neka zapljescu rukama." U drugom pre- 
danju stoji: "MuSkarci neka kazu: 'Subhanallah', a zene neka 
zapljescu rukama." 1 " ,w Biljeii ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovoni "Onaj ko udo da predvodi 
ljude u namazu" (2/196/684, Felhul-Bari), Muslim u poglavlju o nam nzu pod 
naslovom "Onaj ko predvodi diemal u namazu Ireba stab' ispred njih". (2/4/144, 
Bn-NevGvi) 149 % I 

IMAM EN NEYEVI 

'0K XK V*K K\ Vrtt 3ft V*K 3ftVrtC 7t% 

Z/krovi Icojf se uce posl/je namaza 

Udenjaci se slazu da je pohvalno posiije namaza diniti 
zikr. O tome su preneseni mnogobrojni vjerodostojni hadisi 
koji govore o razlicltim oblicima zikra u toj prilici, a mi demo 
na ovom mjestu spomenuti neke od njih. 

163. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje Ebu Umame, 
r.a., koji prenosi da je neko upitao Aliahovog Poslanika, s.a.v.s.: 
"Na koju dovu Allah, dz.s\, obrati najvifie paznje?" Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., odgovori: 

"Pred kraj nodi i posiije propisanih namaza." Tirmizi veli. 
"Ovaj je hadis hasen, dobar.""* 

164. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ibn Abbasa, r.a., koji je rekao: "Prepoznavao sam da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., zavrfiio narnaz kada bih ga duo da izgovara 
rijedi 'Allahu ekber'." U predanju koje biljezi Muslim stoji: "Pre- 
poznavali smo..." U jednom drugom predanju koje se takoder 
biljezi u Sahihima Buharija i Muslima, a koje prenosi Ibn Abbas, 
r.a., stoji: "...podizanjem glasa dinedi zikr kada bi ljudi izlazili 
posiije obavljenog namaza u vrijeme Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s." Ibn Abbas, r.a., rekao je. "Kada bih ga duo da dini zikr, 
znao sam da de ljudi podeti izlaziti jer je namaz zavrsen."'" 165. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Sevbana, 
r.a., koji je rekao: "Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., zavrSio s 
namazom, tri puta bi zatrazio oprosta, a zatim bi rekao: 

M Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dov-ama (5/526 527/3499). Tirmizi veli: "Ovaj je 
hadis hasen." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi so Abdul-Mclik bin Abdul-Aziz 
bin Dzurejdz, koji je pouzdan prenosilac hadisa. Bio je cijenjen kao dobar poznavalac 
fikha, ali je podmeiao hadise - pogled.ij o tome u djelu Et-Takrib. Postoji i predanje 
ko|c polvrduje prvi dio hadisa, a koje Uikoder biljezi Tirmizi. (5/569/3579) 

* 7 Biljezi ga Buhari u poglavlju o ozanu pod naslovom "Zikr koji se cini posiije 
namaza" (2/378/421. 8-12, Feilml-Bari) i Muslim u poglavlju o namazu pod naslo- 
vom "Zikr posiije namaza". (2/4/83. 84, En-Nevevi) 4£g. 
inza £initi 
ijni hadisi 
i mi cemo 

i Umame, 
ka,s<a.v.s.: 
" Allahov irmizi veli. 

:e predanje 
je Allahov 

la izgovara 

istoji:"Pre- 

i se takoder 
Ibn Abbas, 

judi izlazili 
Poslanika, 

da tini zikr, 

rSen."'*' 

|e Sevbana, 
s., zavrSio s 
;kao: 

i/i vi'li: "Ovaj jc 

bin Abdul- Aziz 

jbarpoznavalac 

toloji i predanje 

1/3579) 

ji se Cini poslije 

fia/u pod nnslo- 

ZB1RKA YJEROYJESNIKOYIH DOYA , 

/»KX«Y»>C*«V*I"ftVyKX»VyK'fc\ 

'Allahumme Entes-selamu ve minkes-selamu, teba- 
rekte ja zel-dzelali vel-ikram' 

•Malm moj, Ti si spas i Ti spas dajes. Uzvisen neka si, o Veli- 
canstveni i Plemenili.'" Neko je upitao Evzaija, ko)i ,e prenos.lac 
hadfca: "Na koji nacin treba torn prilikom trazih oprosta? On 
odgovori: "Trebas reci. 'Estagfirullah.'" 1 " 

166 Buhari i Muslim u svojim SahMma biljeze predanje 
Mugire bin Su'be, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslamk, 
s.a.v.s., kada bi zavrSio s namazom, govono: 

ki d liL' V j cJS u. >U Si 3 ^ a £U Si $i <> ^ 

"La ilahe illallahu, vahdehu la serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sej'in kadir. 
Allahumme la mania lima eatajte ve la mu hje lima 
mena'te ve la jenf eu zel-dzeddi minkel-dzedd 

"Nemo boga osim Maha, jedinog. Koji nema druga. N/« mi ipri- 
vada vlast i zalivala i On je svemocan. Mahu moj, ono sto Ti «tin» 
niko ne mole uskmliti, a ono sto Ti uskraiis niko nc mozepodanli, , 
nikome ne maze koristiti njegova snaga pored Tvoje snage. 

167. Muslim u svom Saliihu biljezi predanje Abdullaha bin 
Zubejra, r.a., koji je poslije predaje selama govono: 

» BilieM ga Muslim u poglavlju o mesdzidima i mjeslima gdje se obavlja na« 
pod naslovom "Pohvotaost tinfenja zikra posliie nam,™ i nacin na ko,, se to rad. . 

(2/5/89. En-Nevevi) ,nivn 

- Biliezi S a Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Zikr poslije namaza (-/37S, 
389/844. MlM4 Muslim u poglavlju o mesdfcdima i mjesuma gd,e se etavlp 
namaz pod naslovom ■ Pohvalnort cinjenja zikra poslije namaza i o nabnu na koji se 
la) zikr cini". (2/5/90, En-Nevevi) j§4. IMAM EN NEYEYI £ 

"La ilahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, Iehul- 
mulku ve Iehul-hamdu ve huve ala kulli sej'in kadir. 
La havle ve la kuwete ilia billah. La ilahe illallahu ve la 
na'budu ilia ijjahu, lehun-ni'metu vel-fadlu, ve lehus- 
senaul-hasen. La ilahe illallahu, muhlislne lehud-dine 
ve lev kerihel-kafirun" 

"Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga. Njemu 
pripada vlasl i zalwala i On jc svemocan." Nema snage i mod osim 
Allahove snage i mod. Nema boga osim Allaha, i ne obozavamo nikog 
dwgog osim Njega. Njemu pripadaju sue blagodati i dobrota i Njemu 
pripada lijepa zahvala. Nema boga osim Allaha, iskreno Mu vjertt 
ispovijedamo, pa makar to i mrzili nevjemici " Ibn Zubejr, r.a., veli: 
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., ove je rijeCi izgovarao poslije sva- 
kognamaza." 17 " 

168. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da su siromaSni muhadziri dosli 
kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekli mu: "Oni imucni pre- 
stigose nas s visokim stepenima i zaradise vise dobrih djela 
zbog kojih ce uzivati u blagodatima Dzenneta: obavljaju namaz 
kao Sto ga i mi obavljamo, poste kao sto i mi postimo, a povrh 
toga imaju imetak pomoc*u kojeg obavljaju hadz i umru, s tim 
imetkom se bore na Allahovom, dz.s., putu i udjeljuju sadaku." 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., im re£o: 


* BUjeti g.i Muslim u poglavlju o itwsdtidinu i mjeslima gdje so obavlja namaz 
pod naslovom Tohvalnost Cinjenja zikra poslije namaza i o nafiinu na koji se taj zikr 
obavlja". (2/5/91,92, En-Nevevi). 

152 9 % 


ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA » . „ . * '»-:, "Hocete I i da vas poducim necemu pomocu cega cete stici 
one koji su vas pretekli i zbog cega vas oni slicni vama nece 
moci sti&, i niko nece biti bolji od vas, osim onaj ko bude dinio 
isto 5to i vi finite?" Oni odgovorise: "Svakako, Allahov Posla- 
nice." On im rece. "Nakon svakog namaza recite: 'Subhanallah, 
El-hamdu liliah, i Allahu ekber', trideset tri puta."'" Ebu Sa- 
lih, prenosilac ovog hadisa od Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon Sto je upitan o nacinu na koji 
se taj zikr cini, rekao da se svaka od ovih rijeci treba izgovoriti 
trideset tri puta. 

169. Muslim u svom Sahilm biljezi predanje Ka'ba bin 
Udzre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

0&j Ktf Zj£> &i J5 # SfU 'j\ #Wi L£ V &$& 

n ,ijJS o&t'j Lwjtj s-L^ o&Sj Kb ii^i 

"Ko poslije propisanih namaza bude izgovarao trideset 
tri puta rijeci: 'Subhanallah', trideset tri puta rijeci: 'El-hamdu 
liliah', i trideset cetiri puta rijeci: 'Allahu ekber', nikada nece 
bitinagubitku."" 3 

170. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: m Biljezi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Zikr koji so iini poslije 
namaza" (2/378/843, Felhut-Bitri), i Muslim u poglavlju mesdzidima i mjestima 
gdje so obavlja nomas pod naslovom "Pohvalnosl Cinjenja zikra nakon namaza i o 
nafinu na koji se taj zikr obavlja". (2/5/92, 93, En-Nevevi) 

m Biljezi ga Muslim u poglavlju o mcsdzidima i mjestima gdje se obavlja namaz 
pod naslovom " Pohvalnost cinjenja zikra nakon namaza i o natinu na koji se taj zikr 
obavlja". (2/5/94, En-Nevevi) 

153 to$ 

mm* 


jj IMAM EN-NEVEV1 

5*5 *S#wj Kk -ii 0/5 c^&5 Kill &i js y ;i j ii gi £? 

aLui S ,2 di/ v Jiy '-ii vi lji Si : tfiu ftfj(£ iy% : ; Kc ii 

"Ko nakon namaza trideset tri puta kale: 'Subhanallah', 
trideset tri puta: 'El-hamdu lillah', trideset tri puta: 'Allahu ek- 
ber', i kao dopunu za stoti put kaze: 'Nema boga osim Alla- 
ha, Jedinog, Koji nema druga. Njemu pripada vlast i zahvala i 
On je svemocan', bit ce mu oprogteni manji grijesi pa makar ih 
imao koliko morske pjene."'" 

171. Buhari u svom Sahihu, na pocetku poglavlja o d&- 
hadu, biljezi predanfe Sa'da bin Ebu Vekkasa, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon obavijenog namaza tra- 
gic utoeiSte kod Allaha, d2.g., od sljedecih stvari. 

K JM ^li* 'y, ^L i^i; cU;jJI £i ^ Jl 

"Allahumme inn! euzu bike minel-diubni, ve euzu 
bike en uredde ila erzelil-umuri, ve euzu bike min fitne- 
tid-dun'ja, ve euzu bike min azabil-kabri" 

"Allahu moj, uljecem Ti se od kukavicluka, i utjecem Ti se od 
toga da dozivim duboku starost, utjecem Ti se od iskusenja na worn 
svijetu i odpatnjc u kaburtt."' 14 

172. Ebu Davud, Tirmizi i Nesai u svojim Sunenima biljeze 
predanje Abdullaha bin Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 73 Biljezi ga Muslim u poglavlju o mcsdzidima i mjestima gdje se obavlja nauiaz 
pod naslovom "Pohvalnost flnjenja zikra nakon namaza i o natfinu na koji so taj /ikr 
obavlja". (2/5/95, En-Nevcvi) 

1:1 Biljezi ga Buhari u poglavlju o d*ihadu i putovanju pod naslovom "Dova kojom 
se utjeCeod kukavieluka" (6/43/ 282Z Fethttl-Bari). r^tiami 
ZBIRKA VJEROTJESNIKOYIH DOVA 

$jj d> i^i J> &> J* £ jtf il gj : Jii Cc JW £* 

"Koji god musliman bude cuvao dva svojstva ili osobine, 
udi ce u Dzennet. Njih je veoma lahko prakticirati, ali su, i 
povrh toga, oni koji to cme malobrojni. Prvo je da nakon sva- 
kog obavljenog namaza deset puta kaze; 'Subhanallah', deset 
puta: 'El-hamdu lillah', i deset puta: 'Allahu ekber'. To je sto- 
tinu pedeset jezikom, a hiljadu i pet stotina na vagi na Sudnjem 
danu. Drugo je da kada legne u postelju spavati, trideset eetiri 
puta ka2e: 'Allahu ekber', trideset tri puta: 'El-hamdu lillah', 
i trideset tri puta; 'Subhanallah'. To je stotirtu puta jezikom, a 
hiljadu na vagi na Sudnjem danu." Abdullah bin Omer, r.a., 
kaze: "Vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako ovaj zikr 
broji na prste." Neko je upitao: " Allahov Poslanice, kako to da 
je ova djela lahko prakticirati, ali, i pored toga oni koji ih prakti- 
ciraju malobrojni su?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: "Tako sto nekome od vas dode Sejtan kada legne da spava 
i ucini da zaspi prije nego §to covjek izgovori ove rijeci i dode 
mu u namazu pa ga podsjeti na neku potrebu prije nego Sto on 
izgovori ove rijeci." 1 " Lanac je prenosilaca ovog hadisa pou- 

m Biljcii ga Ebu Davud u poglavlju o adabima pod naslovom "O slavljcnju Allaha, 
dzA, prije spavanja" (4/318/5065), TIrmfel u poglavlju dovama (5/478/3410), 
Nesai u djelu E$£uncmil-hibra u poglavlju svojstvima namaza pod naslovom 
"Koliko puta treba izgovoriti tesblh nakon predajc selama" (1/401/1271) od Ataa 
bin es-Saiba, od njegovog oca, od njegovog djeda, od Abdullaha bin Amra, r.a., a 
on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.. Tirmizi veli: "Ovaj jo hadis hasenun-sahih." 
Potvrda ovom predanju jeste i predanje koje prenosi Ka'b bin Udzre, r,a., a koje je 
zabiijeieno u Muslimovom Sahihu. 

155 I 

MAM MET] 

"KXXY»K»ftv»K>MV»t>ftv>X>f« 

zdan osim 5to se u njemu nalazi Ala bin es-Saib, oko ko R a 

L r"'! T^ Zb ° 8 t08a if0 ' e mi ) e5a ° had ^- Medu- 
t.m, E„ub es-Suhtyan, ukazuje na to da je ovaj hadis koji on 
prenosi vjerodostojan. ' 

„ a m ' fut D f VUd ' Tifmizi f Nesai u svo i im Sunenima biljeze 
predate Ukbe bin Amira, r.a., koji kaze: "Allahov Poslanik 

pf'^^T m m ' *** P ° Sli ' e svak °8 namaza P»"& sure: 
El-Felek i En-Nas. U predanju koje biljeii Ebu Davud stoji da 

mu je nared I0 da uci sure: El-DUas, El-Felek, i En-Nas.'" 

174. U Smwnima Ebu Davuda i Nesaija biljezi se predanje 
s vjerodostojrom lancem prenosilaca od Muaza, r.a., koji pre- 
nosi da ga je jednom prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s uzeo 
za ruku , rekao mu: "Muaze, tako mi Allaha, dz.s., ja te volim " 

%£££££ "° pomeuiem ti da ■" poslije ~ 

"Allahumme einnl ala zikrike ve sukrike ve 
husni ibadetik" 170 ^ » BUjeH ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovon, "Po R lavljc „ tafcrfy 

r r . ( L 86/lS25 ?' Tim,i/i u pos, '" iiu • "**»— «"« £ -":i 

P edanja ko,a govore o vrtJednosU sura El-Felek i En-Nas (5/171/2903), Nesai u 
djelu BMmm**, „ pog.av.ju o «**,. „a ma2i , ^ Lovom ™J 
u*n,a sura El-Fdek ■ En-Nas poslije predaje *W < I/3 97/1259). Svi on* ovo pre- 

SKSSL^V*: !"*• od Huneina bin mma - ,,d *"* bin «««»'»«'• 

Habiba. od AI,,o bm Rebbaha. od Ukbc bin Amira, r.a. Tirmizi veli "Ovaj ie hadis 
h.».nunganb.- U lancu pr.nosi.aca „v og hadisa naiazi se Hunejn bin Eb Ha i m 
M le IsHnohuhv. kao Sto « ,o o njemu biljezi u djelu EW«i Lehia te nepcJ 
uzdan. Ovo P redan,e ima pobvrdu u drugom predanju koje biljezi Tirmizi ,2902) 
pak., Muhammcda bin Be55ar „, od ^ „„ ^ ^ £ I J 

nun-saruh. Prenos.oci su u ovom lancu pouzdani." 
156 
iko koga 
;. Medu- 
s koji on 

ridbiljeze 
Poslanik, 
tim sure: 
d stoji da 

IN 

predanje 
koji pre- 
/£., uzeo 
e volim." 
? namaza fofrr 
ke ve jjeolra2enju 

:nl naslovom 
103), Nesai u 
in "Naredba 
. oni ovo pre- 
i Rebbaha el- 
>zida bin Ebu 
Ova) jo hadis 
i Ebu Hakim, 
ehia je ncpo- 
irmizi (2902) 
ui Halida, od 
redanje base- 

'I ZBIRKA YJEROYJBSNIKOYIH DOYA \ 

"AUahu moj, potnozi mi da Te se stalno sjecam, i da Ti zalwa- 
Ijujem, i da Te m najljcpsi naftn obozavam."™ 

175. lbnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, 
r.a., koji je rekao: "Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., zavrSio s 
namazom, potrao bi lice desnom rukom, a zatim bi rekao: 

'EShedu en la ilahe illallahur-rahmanur-rahlm. 
Allahumme ezhib annil-hemme vel-hazen' 

'Svjedoclm da nema drugog boga osim Allaha, dz,S., Milosti- 
vog, Samilosnog. Allahu moj, odagnaj od mene brigu i tugu/" 

176. U istom djelu biljezi se predanje Ebu Umame, r.a., 
koji je rekao: "Nikada se nisam poslije namaza, bilo farza bilo 
dobrovoljnog namaza, priblizio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., 
a da ga nisam Cuo kako govori: 

j^-j $w &4 f^ 1 $ ^' j *& i ^ f^ 1 " 

'Allahumagfir II zunubi ve hatajaje kulleha. Allahume 
en'iSni vedzbumi vehdinT li salihil-eamali vel-ahlaki, 
innehu la jehdi li salihiha ve la jasrifu sejjie'ha ilia Ente' 

'AUahu moj, oprosti mi sve moje grijehe i pogreskc. AUahu moj, 
pozivi me, pomogni i upuH da radim dobra djela i da budem lijepog 
177 Bilje>i ga Ebu Davud u poglavljju o namazu pod naslovom "Poglavlje o tnrtenju 

oprosla" (2/87, 88/1522), Nesai u djelu Amdui-jevmi vel-lejle pod naslovom "Pod- 

sticanje na izgovaranje rijeci: Allahu moj, pomozi mi da Te se stalno sjecam, i da Ti 

zahvaljujem, i da Te na nnjljepSi natfn obozavam, poslije svakog namaza. (6/32/9- 

937) 

m Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Antelul-jcvntivcl-lcjlc (48, 49/111). U lancu prenosi- 

laca ovog hadisa nalazi sc Zejdul-Ama, koji je nepnuzdan. 3%± ■ 
IMAM EN NEVEYI 

i*R*WK X%VitK aftVrtc **V*K TN\ 

morula. Jedino 77 mozes uputiti na ono najljepse i sacuvati tias posljc- 
dica losih djefo.'" m 

177. U istom djelu biljezi se predanje Ebu Seida el-Hudrija, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prije i!i poslije 
predaje selama (prenosilac se ne sjeca dobro) izgovarao 
sljedede rijeCi: 

"Subhane Rabbike Rabbil-izzeri amma jesifune 
ve selamun alel-murselln vel-hamdu lillahi rabbil- 
alemin" 

"Velicanstoen je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od 
onoga kako ga predslavljaju onii I mir poslanicima, i hvaljen nekaje 
Allah, Gospodar svjctova."" 

178. Prenosi se da je Enes, r.a., rekao. "Kada bi Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., zavrSio s namazom govorio bi: 

^4 'Jr J^->i i&ji j^ 'jJ-j :>i 4 ^ -jj. j^i j^i« 


" Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Atmlul-jcvmi vcl-kjlc (50/115). U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nalazi se Alija bin Zejd bin Diud'an, koji je nepouzdan, i Ubejdullah bin 
Zahr, koji je istinoljubiv, a!i je pravio nenamjcrne greSke. Pogledaj djelo Et-Takrib. 
"° Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Ameiul-jcvmi vcl-kjle (50, 51/118), Taberani u El- 
Kebini (11/95/11221). Prenose ga i Ibn Abbas, r.a. Hejsemi u djelu El-Medima (10/ 
103) i veli: "U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Muhammed bin Abdullah 
bin Ubejd bin Umejr cija se predanja ne prihvataju. U lancu prenosilaca je i Sufjan 
bin Veki, koji je nepouzdan kao i Ebu Harun el-Basri, cije je pravo ime: Umara bin 
Dzuvejn, o kojem autor djeia Et-Takrib veli: "Njegova se predanja ne prihvataju, a 
una i uconjaka koji za njcga ivrde da je lazac." Ovo predanje ima polporu u predanju 
koje prenosi Ibn Abbas, r.a., a koje biljeze: Taberani u El-Kebiru (11/115/11221), i u 
poglavlju o dovama (207/652), Hejsemi u djelu El-Medzma (10/103), i veli: "Biljeii 
ga Taberani, a u lancu prenosilaca nalazi se Muhammed bin Ubejdullah bin Umejr, 
cija se predanja ne prihvataju." 

158 r*« TO 

^ ZBIRKAVJEROYJESNIK0TIHD0VA 

'Allahummedzal hajre umuri ahirehu ve hajre ameli 
havatimehu vedzal hajre ejjaml jevme elkak' 

'Allahu mo}, ucini da mjugodnije zivim pred kraj iivota, da 
najbolja moja djelo budu ona koja at pred kraj zivota uciniti i ucini da 
MJbolji dani za mem budu oni kada dodem pred Tebe.'" 

179. U istom djelu biljezi se predanje Ebu Bekra, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon namaza govorio: 

-.^1 ^liij /aitj J&\ > ^ i^l J) fo\" 

* *• * * 

"Allahumme innT euzu bike minel-kufri vel-fakri ve 
azabil-kabri" 

"Attaint moj, utjecem Ti se od ncvjcrstva, neimastine i patnje 
ukaburu" m 

180. U istom djelu biljezi se predanje sa slabim lancem 
prenosilaca od Fadale bin Ubejdullaha, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

j3i js j^ p *$& &% JuS 41 a^ Cdi $£i & k 

"Kada neko od vas zavrSi s namazom neka se prvo zahva- 
li Allahu, dz.s\, i neka Ga hvali, zatim neka donese salavat na 
mene i neka zalim moli Allaha, dz.S., za sto zeli." 1 "' Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amelul-jamri vel-tcjk (51/120). U lancu prenosilaca 
nalazi se*ibn Diud'an, koji je nepouzdan, kao Sto smo to prethodno spomcnuli. 
■ Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amelul-jcvmi vel-lejk (48/110). U lancu prenosilaca 
nala/i se Osman eS-Sehham el-Adevi, za koga autor djela Et-Tnkrib veli: "Ne postoji 
neka smetnja kod njega." Ovaj se hadis u Ahmedovom Musnedu biljezi pod bro- 
jem 5/36, 39, 42, 4-1, i Nesaijevom djelu Es-SimawI-ktibra u poglavlju o svojstvima 
namaza pod naslovom "Utjecanje od zla poslije namaaa". (1/400, 401/1270) 
In Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amdul-jevmi vel-lejle (49/112). U njegov om lancu 
prenosilaca nalazi se Ibn Lehia, koji je nepouzdan prenosilae. 

159 %, 

IMAM EN-NEVEV1 

Podsticaj na spominjanje Mafta, dll, poslije sabah-namaza 

Najvrednije vrijeme u danu u kojem se moze spominjati 
Allah, dz.s\, jeste poslije sabah-namaza. 

181. Tirmizi u svom Sunctw biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

".<*ti **\2 ULf Vjle} A>t^- j>-\S cJtf J3*Sj 

"Ko klanja sabah-namaz u dzematu, zatim na mjestu gdje 
je klanjao ostane spominjuci Allaha, dz.S., sve dok sunce ne 
izade, zatim klanja dva rekata, imat ce nagradu kao da je oba- 
vio hadz i umru, potpuno, potpuno, potpuno."" 4 Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis hasen, dobar." 

182. Tirmizi u svom Simemt biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko nakon 
sabah-namaza, dok su mu jog noge podvijene i prije nego 5to 
progovori s nekim, izgovori deset puta: 


«* *■*- ■•^^J^jij IM Biljezi ga Tirmizi u poglavljiina » namazu pod naslovom "Poglavlje o vrijcdnosti 
zikra i oslajanja u mesdiidu poslije sabah-namaza sve do izlaska Snnca" (2/481/ 
586), Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen un-garib." U lancu prenosilaca ovog hadisa je 
Hilal bin Ebu Hilal poznat po nadiniku Ebu ZUal. Ibn Hadlcr u djelu Et-Takrib veli. 
"On je nepouzdan." Biljezi ga Tabcrani u Et-Kebiru (8/180/7663) od Ebu Umame. 
Hejsemi u djelu El-Mcdima (10/104) veli: "Biljezi ga i Taberani, ali u njegovom je 
lancu prenosilaca El-Ahvcs bin I lakim, koga El-ldzli i ncki drugi ocjenjuju kao pou- 
zdanog, dok ga velika skupin3 ucenjaka smalra nepouzdanim." Ostali prcnosiod 
su pouzdani. Oko nekih od njih posloji razilazenje o njihovoj pouzdanosti, ali lo ne 
utjece na njihovu pouzdanosi. Taberani ga biljezi i pod brojem (8/1180/7741). Hej- 
semi u djelu B-Ma&ma veli: "Lanac prenosilaca ovog predanja jeste dobar." 4& 
namaza 

ipominjati 

inesa, r.a., ljestu gdje 

sunce ne 

da je oba- 

rmizi veli: :nesa, r.a., 
Ko nakon 
e nego Sto 


t'ovrijcdnosii 
mca" (2/481/ 
ovog hadisa jc 

Et-Takrib veli. 

Ebu Uni.inu'. 
u njogovom je 
njuju kao pou- 
lali prenosioci 
iwsti. ali to ne 
80/7741). Hej- 
lolur." 

ZBIRKA VJEROVJESN1K0Y1H DOYA 

'La ilahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu juhjl ve jumltu ve huve ala kulli 
sej'in kadir' 

'Nema boga osim AUaha, dzM., Jedinog, Koji nema druga, On 
zivot i smrl dajc i On je svemoam' - bit ce mu upisano deset do- 
brih djela, bit ce mu izbrisano deset logih djela, bit ce uzdignut 
za deset stupnjeva, taj dan de bin* sacuvan od svakog zla i ne- 
prijatnosti, Sejtan mu nece moci prici i nijedan grijeh osim slrka 
taj dan mu nece moci nauditi.'" 1 " Tirmizi veli: "Ovaj je hadis 
hasen, dobar." A u nekim izdanjima njegovog djela stoji: "Ovaj 
je hadis vjerodostojan." 

183. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Muslima 
bin el-Harisa et-Temimija, druga Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
koji prenosi da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom pri- 
likom, kada su bili sami, rekao: "Kada zavrSiS s obavljanjem 
akSama sedam puta zamoli Allaha, dz.s\: 'Allahume edzirnl minen-nari' ^»S^>lf>' 'Allahu moj, sacuvaj me od voire', jer ako to uradis" i dogodi 
se da te noci umreS, bit ces" sacuvan od vatre. Isto to uradi i po- 
slije sabah-namaza, jer ako to uradiS i dogodi se da umres toga 
dana, bit ce5 sacuvan od vatre."'"* 

184. Imam Ahmed u svom Musnedu, Ibn Madza u svom 
Sunenu, Ibnus-Sunni u svom djelu biljeze predanje Ummu i-. Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama (5/515/3474 ) i Nesai u djelu Amthrt-jevmi 
wMr/fe pod naslovom "Hadis Beraa bin Aziba o ovoj temi" (6/37/9955, Es-Suttaml- 
kubra). Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen ungurib-sahih." U njcgovom lancu prenosi- 
laca nalazi se Sehr bin HuvejSib, koji je bio istinoljubiv ali je mnogo grijefiio." 
"" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju lijcpom ponasanju pod naslovom "Sta treba 
tiraditi kada se osvane" (14/322, 323/5079. U lancu prenosilaca ovog predanja 
nalazi se Abdurahman bin Hassan c!-Filislini, za koga Ibn Hadfcr veli: "K od njega 
ne postoji nekfl veca mahana koja uljece na njegovu pouzdanost." 

161 ''r 

IMAM EN-NEVEVI 

Seleme, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi zavrSib s obavljanjem sabah-namaza, udio sljedecu dovu: 

••$> x'j/j k& %Sj u&S £u dftil ji ^r 

"AHahumme innl es'eluke ilmen nafian ve amelen 
mutekabbela ve rizkan tajjiba" 

"Allahu moj, molim Te da mi podaris korisno zmnjc, daprimis 
moja dobra djela i da me opskrbis Imlal-iiafakom. ""' 

185. U istom djelu biljezi se predanje Suhejba, r.a., koji je 
primijetio da Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslije sabah-namaza 
neSto utt, pa ga je upitao: "Allahov Poslanice, sta to u sebi 
SapuceS?" Pa mu je rekao da uci sljedecu dovu: 

-. J;UI ulLj JjLii ^j Jjl^l ^ ^U|» 

"AHahumme bike uhavilu ve bike usavilu ve bike 
ukatilu" 

"AHahu mo], s Tvojom simgom se krecem, s Tvojom stiagom juri- 
sam na neprijatelja i s Tvojom snagom se protiv njih borim. " m O ovoj 
temj preneseni su mnogobrojni hadisi, a mi cemo, insallah, u slje- 
decem poglavlju spomenuH zikrove koji se uce poc x etkom dana. 

Ebu Muhammed el-Begavi u svom djelu Serhus-sitniw pre- 
nosi da je Alkama bin Kajs rekao: "Cuo sam da se Zemlja utjcce 
Allahu, dz.S., od ueenjaka koji spava poslije sabah-namaza", a 
Allah najbolje zna. * BUjeii ga imam Ahmed u svom Musrtedu (6/294, 318), Ibn Madia u poglavlju o 
obavljanju namaza i o namaskim sunnetima pod naslovom "Sla so uci poslije predaje 
selamn" (1/298/925), Ibnus-Sunni u djelu Ainelul-jwmi vel-lejtc (48/109), Taberani u 
H-Krftfrw (23/305/685), 1 u E*-Sagin, (2/36/375, Revda). Hejscml u djelu Et-Medtm 
(10/111), i veli: "Biljezi ga Taberani u Es-Sagini a njegovi su prenosioci pouzdani." 
'" Bilje2i ga Ahmed u Musnaht. (4/332, 333), (6/16) .#£. 
I ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA jf 

Zikravi koji se ucb ujutro i na vecer 
■ 
S3 Ovo je najopsirnije poglavlje ove knjige. Ja du, inSallah, 
spomenuti veci broj zikrova za koje se prenosi da ih je lijepo 
izgovarati ujutro i navecer. Blago onome ko bude u stanju izgo- 
varati sve ove zikrove, i neka zna da je to jedna od Allahovih, 
dz.S., blagodati prema njemu a ko ne bude u stanju da ih sve 
izgovara, neka onda uradi onoliko koliko moze, pa makar to 
bio i samo jedan zikr. 

Osnovni dokaz za propisanost ovih zikrova u ovo vrijeme 
jeste ajet iz Kur'ana casnog: "1 hvali Gospodara svoga prije 
izlaska sunca i prije zalaska njegova. . ." (Ta-Ha, 130). I rekao je 
Uzviseni: "I Gospodara svoga krajem i pocetkom dana velicaj i 
hvali" (El-Gafir, 55). I rekao je Uzviseni: "I spominji Gospodara 
svoga ujutro i navecer u sebi, ponizno i sa strahopoStovanjem 
i ne podizud jako glas.. ." (El-E'raf, 205). I rekao je Uzviseni: "I 
ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navecer Gospodaru svome 
mole zeleci naklonost Njegovu..." (El-En'am, 55). I rekao je 
UzviSeni: "U dzamijama koje se voljom Njegovom podizu i u 
kojima se Njegovo ime spominje, hvale Njega, ujutro i navecer, 
ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju ..." 
(En-Nur, 36-37). I rekao je UzviSeni: "Mi smo brda potcmili da 
zajedno s njim hvale Allaha prije nego sto sunce zade i poslije, 
po$tograne."(Sad,18) 

186. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Seddada bin 
Evsa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Najbolja dova kojom se moze zatraziti oprost od Allaha, dz.S., 
jeste sljedeca dova: 

163 


IMAM EN-NEVEVI 

"Allahumme Ente Rabbi la ilahe ilia Ente halakteni 
ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'hi 
euzu bike min Serri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike 
alejje ve ebu'u bi zenbT fagfir II fe innehu la jagfiruz- 
zunube ilia Ente" 

"Atlahu moj, Ti si moj Gospotlar, nema boga osim Tcbc. Stvorio 
si me t ja sam Tvoj rob, i nasfojim ispumfi obecanje i zavjct koji sam Ti 
dao u gramcama svojih ntogucnosH. Utjecem Ti se od posljedica losih 
djela kojn sam pocinio. Tebi sc vracam pomocu blagodati Tvoje pre- 
ma meni. Tebi priznajem grijehe svoje, zato mi oprosti, jer osim Tebc 
mko drugi grijehe lie moze oprosliti. " Ako ovu dovu covjek proud 
kada omrkne, a zatim umre, uci ce u Dzennet ili ce naposljetku 
biti medu stanovnicima Dzenneta, a ako ovu dovu prou£i kada 
osvane 1 poslije toga umre, imat ce isru nagradu." 1 * 

187. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko 
kada omrkne i osvane stotinu puta kaze: M 'Subhanallahi ve bi hamdih' 

'Slavtjeti neknje Allah i Njemu hvala', niko na Sudnjem danu 
nece doci s boljim djelom od njegovog djela osim onaj ko je to 
isto radio iii je to radio viSe od njega.*""" U drugom predaniu 
stoji:"Kokaze: 'Subhanallahil-azlmu ve bi hamdih' 

"Slavljen nekaje Allah Velicanstvcm i Njemu hvala." 1 " 7mf^ 8 l B u^u " f , ° 8 ' aVliU odovama P° d n^'ovom "Najbolji is.igfar". (11/100, 
1U1/6306, Mhul-Bari) 

"" Biljeii ga Muslim u poglavlju o zikru, dovama i traienju oprosla pod naslovom 
Vnjednost potvrdivanja jednotfe i slavljenja Allaha, dU.'\ (6/17/17, En-Nevevi) 

" B ^,fi^ a t DaV " d " P ^''^ ° «*«*" P<** naslovom "Sta se uci kada se 
osvane". (4/326/327/5091) 164 

ikteni 
eta'tu 
letike 
;firuz- 

\e, Stvorio 
pjisamTi 
idica bsih 
Vvoje pre- 
osim Tebe 
ek proud 
posljetku 
)uci kada i Hurejre, 
kao: "Ko ijem danu 

aj ko je to 

predanju al&i" I." 1 '" 

far". (11/100, 

od naslovom 
En-Nevevi) 
s uii kada se 
ZB1RKA YJEROYJESNIKOYIH DOYA 

WX*V*K **V*K **Y*K **WK Xl 

188. Tirmizi, Ebu Davud i Nesai u svojim Swtenima biljeze 
predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullaha 
bin Hubejba, r.a., koji kaze: "Jedne kisne i mracne nodi izaSli 
smo trazeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da nam bude imam 
u namazu, pa kada ga nadosmo, on mi rede: 'Red'. Kako mu ja 
nista ne rekoh, on opet rede: 'Red', a ja opet niSta ne rekoh. On 
ponovi svoj zahrjev, a ja mu rekoh: 'Allahov Poslanice, 5ta da 
kazem?' On rece: 'Kada osvaneS i omrkneS, proud po tn puta 
sure El-lhlas, El-Felek i En-Nas, zaStitit ce te od svakog zla/" 
Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

189. Ebu Davud, Tirmizi i lbn Madia u svojim Sunenima 
biljeze predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi osvanuo, govorio: 

-.^di 4-fc &£ A* & &j ti& d£ <&$ *. $ v ' 

"Allahumme bike asbahna ve bike emsejna ve bike 
nahja ve bike nemutu ve ilejkel-mesir" 

"Allahu moj, Tvojom smo voljom osvanuli, Tvojom smo voljom 
omrknuli, Tvojom voljom zivimo, Tvojom cemo voljom umrijeh i na 
kraju cemo se svi Tebi vratiti." A kada bi omrknuo, rekao bi: 

"Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike 
nahja ve bike nemutu ve ilejken-nusur" 

"Allahu moj, Tvojom smo voljom omrknuli, Tvojom cemo vo- 
ljom osvanuti, Tvojom voljom zivimo, Tvojom cemo voljom umrijeh « Biljefi ga Ebu Davud u poglavlju o cdebu pod naslovom *» N [***"• 
owanc" (4/324/5082), Tirmizi u poglavlju o dovama pod bro,em 117 (5/567/3575), 
Nesai u djelu Es-Sunaml-kubra u poglavlju o trajetij" "*<*»* P od ™sloyom I ogto- 
Vlfe o traZenju utoCBta" (4/442/443/7 860). Tirmizi veli: "Ova) je had* rtaro- 
garib." Hadis ima porvrdu i u predanju koje biljezi Ebu Davud (2/74/1463), i o 
vjerodoslojnosti ovog prcdanja postoji rasprava medu ucenjacima. 

165 wm 
IMAM EN NE¥E¥I 

i na kraju svi cento sepred Tobom okttpiti."™ Tirmizi veli: "Ovaj je 
hadis hasen, dobar." 

190. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi bio na 
putu ili kada bi osvanuo, govorio: efo Jutfij cii-ii- eg e& #% t * JAjJL^j Lu. 


"Semmea samiun bi hamdillahi ve husni belaihi 
alejna Rabbena sahibna ve efdil alejna aizen billahi 
minen-nar" 

"Neka oni koji su u nasem prisushm cuju kako se mi zahvalju- 
jemo Allahu, dz.s., i kako na Jijep nacin podttosimo iskusenja na koja 
nas stavlja. Gospodaru naS, uvedi nas zajcdno a Dzennet i podari 
nam iz Svoje dobrote. Gospodaru, utjecem Ti se od vatre. " IW 

191. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Abdullaha bin 
Mesuda, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi omrknuo, govorio: 

"Emsejna ve emsel-mulku lillahi vel-hamdu lillahi la 
ilahe illallahu vahdehu la Serike leh" 

"Omrknuli smo, i vlast pripadn Allahu dz.s. Hvala Allahu, 
nana boga oshn Allaha, Jedinog, Koji nema druga." Prenosilac ha- 
disakaze:"Ilijerekao: n Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta sc ud kada se 
osvane" (4/1319/5068), Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Predanja koja 
govore o tome sta se uQ ujulro i nawftjr" (5/466/3391), Ibn Madia u poglavlju o 
dovama pod naslovom "Koje zikrove treba eovjck prouclti kada osvane i omrknc" 
(2/1272/3868). Tirmizi veli; "Ovaj je hadis hascn." Sejh Albani ovaj hadis ocjenjuje 
vjerodosiojnim (sahih) u reccnziji Tirmizi jeve zbirke hadisa. 

* Biljezi ga Muslim u poglavlju o zikru, dovama, pokajanju i trazenju oprosta pod 
naslovom "Poglavlje o dovama". (6/17/39, En-Nevevi) 4P> 

WAX*** /e\\: "Ovaj je 

:bu Hurejre, 
ida bi bio na i belaihi 
n billahi 

mi zafwalju- 
ienja na koja 
\wel i podari 

xlullahabin 

.a.v.s., kada tas^sr Iillahi la 

pflto Allahu, 
enosilac ha- sc in'i kada so 
i "Predanja koja 
a u poglavlju o 
mw i omrkne" 
hadis ocjenjujc 

iju oprosta pod 


-' 'X'A ZBIRKA VJER0VJESN1K0VIH DOVA 


jUJl i_*Up j^ Sj }>j^j 'j^ll *J-*J f /^J J—^' Cr° ^ fj*^ MJ 
' ' ; ' ' ' - ' ' *+ 

'Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli Sej'in 
kadlr. Rabbi es'eluke hajre ma fl hazihil-lejleti ve hajre 
ma badeha, ve euzu bike min serri ma fi hazihil-lejleti 
ve Serri ma badeha. Rabbi euzu bike minel-keseli vel- 
heremi ve su'il-kiberi, ve euzu bike min azabin-nari ve 
azabil-kabri' 

'Njemu pripada sva vlast i zohvala, i On je svemocan. Gospo- 
daru mop molim Te za dobro ove noci i za dobro poslije nje i utjecem 
Ti se od zla ove noci i z\a poslije nje. Gospodaru moj, utjecem Ti se 
od lijenosti, senihwsti i lose starosti. Utjecem Ti se odpatnje u vatri, 
i od painje it kaburu.' Kada bi osvanuo, rekao bi to isto, samo bi 
zapocinjao rijecima: 

'Asbahna ve asbehal-mulku lillah' 

'Osvanuli smo, i vlast pripada Allahu, dz.s.'" m 

192a. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je neki Covjek dosao Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., i rekao mu: " Allahov Poslanice, kakve sam samo bolove 
podnio sinoc nakon 5to me je ujeo akrep." Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., reCe mu: "Da si, kada si omrknuo, rekao: 9 t 'Euzu bi kelimatillahit-tammati min gerri ma halek' m liil;i-/i ga Muslim u poglavlju o zikru, dovama, pokajanju i tr ienju oprosia pod 
naslovom "Poglavljc o dovama". (6/17/42. li.n-Nevevi). *P 
IMAM EN-NEVEYI jj 

'Utjecem se Allahovim savrscnim rijccima od zla svega stoje 
stvorio', tie bi ti akrep mogao nauditi, "'* Ovo predanje Muslim bi- 
Ijezi uz predanje koje prenosi Havla bint Hakim, r.a. 

192b. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje u kojem 
stoji: "Ko tri puta izgovori rije£i: 

'Euzu bi kelimaHllahit-tammaH min Serri ma halek' 

'Utjecem se pomoctt Atlahovih savrknzh rijeei od zla svega sto 
jc stvorio', nista mu ne£e moci nauditL"'" 

193. U Sunenima Tirmizija i Ebu Davuda biljezi se predanje 
s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji 
prenosi da je Ebu Bekr es-Siddik, r.a., jednom prilikom upitao 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "'Allahov PoslaniCe, poducl me 
njeCima koje cu izgovarati ujutro i navecer.' Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., poduei ga da kaze: * * 

I 'Allahumme faHres-semavati vel-erdi, alimel-gajbi 
ves-Sehadeti Rabbe kulli sej'in ve mellkehu, eShedu 
en la ilahe ilia Ente euzu bike min Serri nefsi ve gerris- 
sejtani ve Sirkih' 

'Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoce skrivenog 
i imiljwog, Cospodaru svake stvari i njen posjednice, svjedocim da 
nema drugog boga osim Tebe. Utje&m ti se od zla samoga sebe, od zla Bi]jc>i ga Muslim u poglavlju o zikru, dovama, pokajanju i lra*enju oprosla pod 
nastovom "Dova koja se \xti pred spavanje". (6/17/32, En-Nevevi) 
lw Biljeii ga Muslim u poglavlju o zikru, dovama, pokajanju i trafenju oprosta pod 
naslovom "Dove i tra&nfe utoeifila". (6/17/31, En-Nevevi) .fg. * f 


i ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOYA 

sejtana i njegovog zavodenja u twtogobostvo.' 'Izgovori ove rijeCi 
kada osvaneS i omrkneS i kada legneS u postelju.'"'* Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis sahih." 

194. Slican se hadis biljezi u Ebu Davudovom Stmemi u 
predanju Ebu Malika el-Es'arija, r.a., koji prenosi da su ashabi 
rekli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: "Allahov Poslanice, poduci 
nas rijefima koje demo izgovarati kada osvanemo, omrknemo 
i kada legnemo spavati", pa spominje ostatak hadisa, s tim sto 
se u ovom predanju jog dodaje. 


"Ve en nakterife su'en ala enfusina ev nedzurrehu 
ila muslim" 

"...I da sebi Hi nekom drugom muslimanu nanesemo zlo." m 

195. U Simemma Tirmizija i Ebu Davuda biljezi se predanje 
od Osmana bin Aifana, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: "Koji god vjernik ujutro svakog dana, i u aksam 
svake nodi, tri puta kaze: 

'Bismillahillezi la jedurru measmihl Sej'un fil-erdi ve 
la fis-semai ve huves-semiul-alim' 

'S imenom Allaha, poslije cijeg spomena niita tri na Zemlji tri 
na nebesima ne maze nauditi. On sve cuje i ztxa', niSta mu nece 
mod nauditi/" Tirmizi veli. "Ovaj jc hadis hasenun-sahih." 1 ''* Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o cdcbu pod naslovom "Sla se uG kada se 
osvanc" (4/318, 319/5067). i Tirmizi u poglavlju o dovama (5/467/3392). Tirmizi 
vt'li: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

w Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se utH kada se 
osvane" (4/324/5083). U lancu prenosilaca ovog predanja nalazi se Muhammed bin 
Ismail bin Gajjas, ?.a koga neki Ivrde da je prenosio hadise od svoga oca. a nije ih cuo 
direktno od njcga, a ovo predanje prenosi od svoga oca. i% i3i m*:i 

IMAM EN NEYETI 

Oyo je predanje koje biljezi Tirmizi, a u predanju koje'bilfezi 
Ebu Davud stoji: "Nece ga iznenada zadesiti neki nesreca t 
196a. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje Sevbana r a 

SBE? ie A,,ahov Pos,anik - sLs - ^ Sffl 

'Reditu billahi Rabben ve bil-islami dlnen' ve'bi 
Muhammedin sallallahu alejhi ve selleme neb^' 

Muhammed s.a.v.s., vjerovesmk - zasluzhje kod AIMm dis da 

wisssssr k t prenos,,aca ° v °s **?£ 

^k Huzeit h n CTZeban EbU & ' d e '- Bekkal e, - Kufi - «*• 
SK? J Jem ™ na ' ra < a S ^'d je prema miSljenju ha- 
dBkuVuCenjaka, nepouzdan. Tirmizi veli. "Ovaj je hadis hase 
nunsah,h- g arib puten, ovog predanja." VjeroviC e Tirrn J 

CEtf^"* putem ko ' ih * -i S 

nosih^oH^ 11 D m di NC f ' bilje2e 8 a s dob *» '^ncima pre- 
nosilaca od covjeka ko,, ,e sluzio Allahovog Poslanika s a v s 

ko„ ova, hadis u ovoj form, prenosi od AHahovog F^s a n*a' 

M.W take da je ovaj hadis pritvrden, i hvala Allahu dTs na 

U n L- , ' had ' S ' ma v i er °rf°stojan lanac prenosilaca " 

Unetor, predanjuna koja biljezi Ebu Da'vud stoji: "...i Muharn- 

fi^T* POSla " ik "' a " predan J u ° d Tirmiziia: » J™ 
^T-rukJw da onaj ko ufi ovu dovu spomene obaova 

170 
';•'• 

ZBfRKA VJEROVJESNIKOYIH D07A 

izraza i kaze: "...i Muhammed, s.a.v.s., vjerovjesnik i poslanik", 
a ako spomene samo jedan od ovih izraza, postupit ce onako 
kako je spomenuto u hadisu.^ 

197. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje s dobrim 
lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko kada osvane ili omrkne, kaze: 

ytj i&&;j ^lu> ^ V^J ^V^ ^& J| r®" 

'Allahumme inni asbahtu uShiduke ve ushidu hame- 
lete arsike ve melaiketeke ve dzemla halkike enneke 
Entallahu, la ilahe ilia Ente, ve enne Muhammeden 
abduke ve resuluk' 

'Allaftu moj, ja sain osvtmuo i uziwam Tebe za siyedoka, melcke 
koji nose Tvoj Ars i sva ostula slvoreiija da potvrdujem da si Ti Allah 
i da ncma boga osim Tebe i da je Muhammed, s.a.i'.s., Tvoj rob i po- 
slanik.' Ko ovo izgovori jedanput, Allah, dz.§., oslobodit ce mu 
jednu cetvrtinu tijela od vatre. Ako kaze dvaput, Allah, d2.5., 
oslobodit ce mu od vatre polovinu tijela. Ako to izgovori tri 
puta, Allah, dz.S., oslobodit ce od vatre tri cctvrtine njegovog 
tijela, a ako to izgovori cetiri puta, Allah, dz.s., oslobodit ce ga 
u potpunosti od vatre."' 01 

» Btljcii ga Ebu Davud u poglavlju o cdebu poil naslovom "Dova koja se uci kada 
se osvane" (4/320/5072), Nesoi u djclu Es-Su rumd-kubra i u djelu Amelul-jtvmi vttl- 
ttjle pod naslovom "Dova koja se u£i kada se omrkne" (6/145/10400), i Hakim u 
Muslednku (1/518). Hakim veli: "Lanac je ovog hadisa vjorodostojan, ah ga Buhan 
i Muslim ne biljcze", i u tome ga podrzava Zehebi. U lancu prenosilaca nalazi se 
Sabik bin Nadzije, koji je prihvailjiv, i Ebu Selam, Mcmtur el-Esved el-Habesi, koji 
je pouzdan. 

» Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edobu pod naslovom "Dova koja se uci kada 
se osvane (4/319/5069) U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Abdurahman bin 
Abdul-Medzid es-Sehmi, koji je nepoznat. I ladis se kod Taberanija biljezi pod bro- 
jem ( 297) u poglavlju o dovama, od Ebu Davuda. Tirmizi ga biljezi u poglavlju o 
dovama u poglavlju pod brojem 79 (5/527/3510) i u djelu EddmLmufred (257/1236). 
Tirmizi veli: "Ovaj je hadis garib." Albani u komentaru djelu Edebid-wufrcd veh. 
"Ovaj je hadis nevjerodostojan." 3ZU Stiff? 

IMAMEN-NEYETI 

198. Ebu Davud u svom Sunam biljezi predanje s dobrim 
iancem prenosiiaca od AbduIIaha bin Gannama el-Bejadija, r a 
druga Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi da je Allahov' 
1 oslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko kada osvane, kate: 

'Allahumme ma asbeha bi min nimetin fe minke veh- 
deke la serike Ieke, lekel-hamdu ve leke$-sukr' 

■AUalm mo], sve blagodati koje sit osvanule uz mens dar su 
Tvo], Jedmog, Koji nemai druga. Tebi pripada eva hvala i zahoalnosf 
dovoljno se zahvalio Allahu, dU, za taj dan, a ko to kaze nave- 
Cer, dovoljno se zahvalio Allahu, dz.§., za hi nod"*" 

199. U Sunenimn Nesaija, Ebu Davuda i Ibn Madze biljezi 
se predanje s vjerodostojnim iancima prenosiiaca od Ibn Omera 
r-a., koji je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada ne bi izo- 
stavljao da kada osvane ili omrkne, prouel sljedecu dovu: 

$& iiiui ^ *# cs^ij u&i j fcuai iubi J| $& 
^'j ^> r c^5 jC* i^j ^ #j ^U 5j5 ££ 3g 5;*^2a 

'Allahumme innl es'elukel-afijete fid-dun'ja vel- 
ahireti, inn! es'elukel-afve vel-anjete ft dlnl ve dun'iaie 
ve ehli ve mail. Allahumestur avrati, ve amin rev'ari. 
Allahumahfaznl min bejne jedejje, ve min half! ve an Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o edcbu pod naslovom "Sta se uei kada so 
osvane (4/320/5073). U lancu prenosiiaca ovog hadisa nalazi se Abdullah bin 
Anbcse za koga Ibn HadSer u EnToWu ka*e da je prihvatljiv. O njomu 7_,hebi, 
u svom d,e.u E-M*,,, (3/182/44993), veli: "Cotovo da je nepoznat* Taborani ga 
Mjea u poglavl,u o dovama pod brojom (307) istim putem od Ebu Davuda. 1172 

lilHl' 
ZBIRKA VJEROVJESNIKOYIH DO?A 

jeminl ve an Simall ve min fevkl ve euzu bi azametike 
en ugtale min tahtl' 

'Allalut moj, molim Te za zastitu i tta ovom i tta ottom svijetu. 
Allahu mo), molim Te za oprost i zastitu u tttojoj vjeri, ovosvjetskom 
zivotu, porodici i mom imetku, AUahu moj, pokrij moje sramote. Al- 
Inhu moj, sacttvaj me s moje prednje strane, iza mene, s moje desne 
strane i s moje lijeve strane i iznad mene. Utjeccm se Tvojoj veliani 
od toga da propadnem it zemlju.'"* 6 Hakim Ebu Abdullah veli: 
"Lanac prenosilaca ovog hadisa jeste pouzdan." : ' 

200. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Alije, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi legao spavati, 
u£io sljedecu dovu: 

Jiu % iiili f >: Si £jiii iffe fS»Ji ^ cii j$« *£*$ "Allahumme inni euzu 
bi kelimatiket-tammeti min bivedzhikel-kerimi ve 
serri ma Ente ahizun 
bi nasijetih. Allahmme Ente tekfiiful-magreme vel- 
me'seme. Allahumme la juhzemu dzunduke ve la 
juhlefu va'duke ve la jenfeu zel-dzeddi minkel-dzedd. 
Subhaneke ve bi hamdik" OT Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sla se uci kada se 
QSvane" (4/321/5074), Nesai u djelu Es-Sunenul-kubni i djelu Atitclul-jcvnii vel-hjle 
pod naslovom "Sta se uci kada se omrkne" (6/145/10401), Ibn Madia u poglavlju 
o dovama pod naslovom "Dove koje vjemik treba prouciti kada osvane i omrkne". 
(2/1273,1274/3871) 

M Biljrti ga Buhnri u djelu Edebul-mufrcd (1Z35). Hakim u Muslcdrcku (1/517, 518) i 
kate " Lanac prenosilaca ovog hadisa pouzdan je, ali ga Buhari i Muslim ne biljeze." 
U tome ga podriava Zeliebi. Sejh Alhani u svom komentaru djela Edebtil-mufred ovaj 
liadis ocjenjuje pouzdanim, 

173 I&tagjj 

IMAM EN NEYEYI 

"AUahu moj, utjecem se Tvome piemen item lieu i uz vomoc Tvo- 
jm savrscmh rijeci od zla svega stoje pod Tvojom vlascu. AUahu moj, 
Ttotklanjas neoolje i sfete. Allalm moj, Tvoja vojshi we maze biti po- 
razena, Tvoje ce se obecanje sigunw ispuniti, i nikomc njegova snaga 
pored Tvoje snage tie moze koristiti Slavljen neka si i Tebi hvaia. "*» 

201. Ebu Davud i Ibn Madia u svojim Sunenima biljeze s 
dobrim Iancem prenosilaca predanje od Ebu AijaSa, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 


\r "La ilahe illallahu, vahdehu la serike lehu, lehuV 
mulku ve Iehul-hamdu ve huve ala kulli Sej'in kadir" 

"Ko kada osvmte, kaze: 'Nema boga osim Allaha, dz.s., Jcdinog, 
On nema druga. Njemu pripada vlast i zahvala i On je svemocan', 
bit ce mu upisani sevapi kao da je iz ropstva oslobodio jednog 
potomka Jsmaila, a.s., bit ce mu upisano deset dobrih djela, bit 
ce mu izbrisano deset loSih djela, bit ce uzdignut za deset sh> 
pnjeva i bit ce zaSticen od sejtana sve dok ne omrkne. Ako ove 
nje£i izgovori kada omrkne, imat ce istu nagradu i zaStitu sve 
dokne osvane.""' '.-* Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod nnslovom "Sta se uci prijo spava- 
nja (4/314/5052), Nesai u djelu Es-Suncnul-kubra u opisima pod naslovom "Rijeci 
Uzvisenog; 'Sve ce osim Njega propastT. (4/412, 413/7732). U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nalazi se El-Ahves bin D&vab, koji je istinoljubiv, ali je posiojala mogu- 
enost da |e nenamjerno pravio greike i Ammar bin Ruzejk, koji je prihvatliiv, Haris 
bin Abdullah el-Aver za koga Sa'bij tvrdi da je la*ac. U njegovim predanjima pos.oji 
slaoosi. i Nesai jc od njega zabiljetfo samo dva hadisa, i Mejsere Ebu Salih el-Kindi 
koji je prihvatljiv. (Et-Takrib) 

* Bilje&i ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sla se uci kada se 
osvane (4/322/5077). Ibn Madza u poglavlju o dovama P od naslovom "Dove koje 
vjern.k treba uc.h kada osvane i omrkne" (2/1272/3867), Ahmed u Musnedu (4/60), 

laberan. u U-h-biru (5/b 217/5141), Nesai (6/11, 12/9855). Hadis ima polvrdu u 
predanju k 0) e prenosi Ebu Ejjub, a biljefci ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslo- 
vom Vrijednost potvrdivanja Allahove, dzA, jednoce" (11/204/6404), Muslim u 
poglavlju o z.kru. dovama i traAenju oprosla pod naslovom "Vrijednosi potvrdi- 
vanie Allahove, dz.s., jednoce, siavljenja Allaha, dz.5., i dove" (6/17-8, En-Nevevi) 
Ahmed u svom Mu&iedu. (5/420) 

174 42 

ZB1RKA VJERO^JESNIKOVIH DOYA g 

202. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje koje ne 
ocjenjuje slabim od Ebu Malika el-ES'arija, r.a., koji prenosi da 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada neko od vas osvane, 
neka kaze: t * 


f #i u; > dfcl fjlii ^uai ij * ^> g^tS &*# 

".a-bu U yij *j U ^i ^ ^1L *jPlj iol.Uj •« ^J ojJ'J 6 - p- a 'J 

'Asbahna ve asbehal-mulku lillahi Rabbil-alemin. 
Allahumme es'eluke hajre hazel-jevmi fethahu ve 
nasrehu ve nurehu ve bereketehu ve hudahu ve euzu 
bike min Serri ma fihi ve serri ma badeh' 

'Osvamdi smo, i dan doccka vlast Allaha, Gospodara svih svje- 
tova. Allaha moj, molim Te za dobro ovog dona, njegovtt pobjedu, 
pomoc, svjetlo, bereket i upuiu. Utjeccm Ti se od zla koje se maze 
dogoditi u ovom dami i od zla poslije njega.' Kada omrkne, neka 
kaze to isto." 30 * 

203. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje od Abdu- 
rahmana bin Ebu Bekra koji je rekao svome ocu; "Oce, svako- 
dnevno te cujem kako uf iS dovu: 

^>; j j>& $*t£&4 $* f^ 1 v 1 ' \ $* p* 

-.liJhiiSJJj ** Biljefci ga Ebu Davud u poglavlju o edcbu pod naslovom "Sla se uii kada se 
osvane" (4/324/5084). U lancu prcnosilaca ovog hadlsa nalazi se Muhammed bin 
Ismail bin Ajjas, o konie smo prethodno govorili pod brojem 194. Hadis una potvrdu 
i u predanju koje biljeH Taberani u Et-Kcbim (2/24/1170) i u poglavlju o dovama 
(295), od Beraa bin A/aba, r.a. Hejsemi u svom djelu El-Medzina (10/114) veli: "Bilje/.i 
ga Taberani od Gassana bin Rebia, od Ebu Israila el -Melaija, a kod njih obojico pre- 
vladava nepouzdanost, mada ima i onih koji ih smatraj" pouzdoniin. Ostali prenosi- 
oci su oni od kojih Buhari prenosi hadlse koje je wibilje^io u svom Sahihii. 

175 2% 1 gs&* m IMAM EN-NEYEYI 8 

' Allahumme afini fl bedeni. Allahumme afini fi sem'L 
Allahumme afini fi besari. Allahumme innl euzu bike 
minel-kufri vel-fakr. Allahumme inni euzu bike min 
azabil-kabri, la ilahe ilia Ent' 

'Allahu moj, podari mi zdravije u mom tijelu. Allahu moj, po- 
dari mi zdravije u mom sluhu. Allahu moj, podari mi zdravije u mom 
vidu. Allahu moj, utjecem Ti se od nevjerstva i siromastva. Allahu 
moj, utje&m Ti se od pahiji u kaburu, uema boga osim Tebe.' Kada 
osvanes i omrknes, prou£ig je tri puta ." Otac mu je odgovorio: 
"Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako u£i ovu dovu, a 
ja ga zelim slijediti." 110 

204. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Ibn 
Abbasa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Ko, kada osvane proutf sljedeci ajet: 'Pa, hvaljen nekaje Allah 
kad god omrhwte i kad god osvanete, Njemu nekaje hvala i mi nebe- 
sima i na Zemlji, i predvecer i u podncl On iz nezivog stvara zivo i 
prctvara ga u ntiivo. On ozivljava zemljit nakon mrtvila njezina, 
- isto tako cete i vi biti ozivljeni' (Er-Rum, 17-9), nadoknadio je 
propustenu zahvalu za taj dan, a ko ga proud kada omrkne, 
upotpunio je zahvalu za hi noc." Ebu Davud ovaj hadis ne ocje- 
njuje nevjerodostojnim, dok ga takvim smatra Buhari u svojoj 
knjizi Tarihul-kubra i u knjizi Kitabud-duafa. : " 

205. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje koje pre- 
nosi jedna od kcerki Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a u kojem 
stoji da ju je otac poducio da, kada osvane, kaze: :i. Biljezi g,i Ebu Davud u poglavlju o cdebu pod naslovom "Dova koja so uci kad 
se osvane" (4/326/5090), Ahmed u Musaedu (5/242) i Nesai u poglavlju o Irazenju 
utocista (127), i kaze: "Dzafer bin Mejmun ni|e jak u hadisu dok je Ebu Amir el-Akdi 
u potpunosli pouzdan." 

" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se ucl kada se 
osvane" (4/321, 322/5076), Taberani u El-Kcbiru (12/239/12991) i u poglavlju o dovi 
(1 22, 123/232). Seid bin BeSir el-Ensari en-Nedzdzari nepouzdan je, a Muhammed 
bin Abdurahman i njegov otac takoder su nepouzdani [Et-Takril; 356). Ovaj hadis 
spominje i Mizzi u svom Tehzibu (10/357/2244) i kaze: "O ovome Ebu Davud biljezi 
samojedan hadis." *♦***' 


fl semi, 
izu bike 
ike min 

i/w moj, po- 
rwlje u mom 
stva. AUahu 
lUv/Kada 
odgovorio: 
ivu dovu, a 

edanje Ibn 
i.v.s., rekao: 
tckaje Allah 

iln i ua nebe- 
stvnra zivo i 
vila njezinti, 
doknadio je 
da omrkne/ 
adis ne ocje- 
lari u svojoj 

nje koje pre- 
,, a u kojem UBlRKAWElVJESNlPlHDOtt 

"Subhanallahi ve bi hamdihi, la kuvvete ilia billah Ma 
Sa'e kane ve ma lem jese lem jekun. E'a.em. : ennallahe 
ala kulli sej'in kadirun vc ennallahe kad ehata bi kull. 
sej'in ilma" . 

"Slavlien nckaje Allah i Njemu hvala, nema mageosm Allahovc 
MM IS AUah L, to se i dogodilo, a Ha nije /.ho, m;e « mo S /c 
IZitii.am da je Allah svcmoca,, 1 da m «*«/««/« S*,;™ »*■ 
2? 1 rekao ioj ji "Ko izgovori ove rijeci kada osvane, tat <teu 
A aholoj dz. . zaSttti sve dok ne omrkne, ako ih -zgovon kada 
omrkne, bit ce u AUahovoj, dU, zaStfti sve dok ne osvane. 

206 Ebu Davud u svom S«1K»« biljezi predanjc , Ebu 
Seida el-Hudrija, r.a., koji kaze: "Jednog dana AUahov Posla- 
Sk s a v s , uSao je u mesdzid i tu zatekao jednog ensarqupQ 
£T£ Umama, pa ga je upitao: 'Ebu £»^»g 
sjedi* u mesdzidu kad jos nije nastup, o ™)™ e ™™^ 

hTu, AUahov Poslanice/ Allahov Poslanik, s.a.v.s., reee. Kada 
osvaneS i omrkncs, red: i koja se udi kad 
Iavlju o Irafccnju 
buAmlrol-Akdi 

i so uti kada se 
poglavlju o dovi 
e, a Muhammed 
356). Ovaj hadis 
!bu Davud bilje?.i svoga oca. 177| 
IMAHEN-NEVEVI 

ij^ii) j^d $* ^ i^j oS^'j ^i 5; ^ M J! r^i" 
-. dfcjli ^j oft e£ o- iL ; S^j ja^S gjfi £ ii i^tj 

'Allahumme innleuzu bike minel-hemmi vel-hazeni, 
ve euzu bike minel-adgzi vel-keseli, ve euzu bike minel- 
dzubni vel-buhli, ve euzu bike min galebetid-dejni ve 
kahrir-ridzal' 

'Allahu moj, utjccem Ti se od briga i tuge, utjecem Ti se od 
nemoci i lijenosti, utjccem Ti se od kukavicluka i sTcrtosti i utjecem Ti 

36 0C !J Uga k °^ He mo % u vraiiti ' od t0 8 a da lmicw P od "ccijom vla- 
scu."" Ebu Umama veli: "Postupio sam onako kako me je po- 
savjetovao Allahov Poslanik, s.a.v.s., pa je Allah, dz.s., otklonio 
od mene brige i nevolje i omogucio mi da vratim dug."-" 

207. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje s vjerodo- 
stojnim lancem prenosilaca od Abdullaha bin Ebzaa, r.a., koji 
prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi osvanuo, uCio 
sljedecu dovu: 

-.j^^iLJi 5j fl us i^j u^ ffii^i ^i-i L) fa & 

"Asbahna ala fitreHl-isIami ve kelimetil-ihlasi ve dini 
Nebijjina Muhammedin sallallahu alejhi ve selleme ve 
milled Ibrahlme alejhis-selamu hanlfen muslimen ve 
ma ene minel-musrikin" 

"Osyanuii smo ispovijedajuci vjeru islam, i porvrdujuci Alla- 
hovu, dz.s.,jednocu, slijedeci vjeru nasegvjerovjesnika Muhammeda, 

" Biljetf ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Poglnvlje o iraie- 
n,u utoHSfc* (2/94, 95/1555), a u lancu prenosilaca ovog hadisa je Gossan bin Avf 
el-Marini el-Basri, cija su predanja prihvalljiva. (El-Takrib). Hadis ima potvrdu i u 
predanju Bnesa, a kojc biljezi Buhari u poglavlju o dzihadu i putovanju pod naslo- 
vom -OdlazaK u rat sa slugom" (6/10/2893) u slicnom obliku. Biljc2i ga i Ahmed 
u Musncdu (3/159), Ebu Davud (1541, 1546). Tirmizi (3484, 3503), Bcjheki (6/304) 
(9/125), Hakim (1/533), Nesai. (4/467/7973, Et-Kubra) 

178 M 

fit 

-hazeni, 
eminel- 
dejni ve 

sm Ti se od 
i utjecem Ti 
necijom via- 
o me je po- 
.£., otklonio 

i s vjerodo- 
aa, r.a., koji 
ranuo, u£io ilil' si ve dlni 
illeme ve 
limen ve rrfiy'Hd Alia- 
Mmmmeda, 

>g1avlje o traic- 
Gassan bin Avf 
imn potvrdu i u 
anju pod naslo- 
jezi ga i Ahmed 
Bejheki (6/304), 

^ ZBIRKA VJER0YJESN1K0YIH DOYA | 

$,a.p,$, f i cistu vjeru Jbrahima, u&* kao muslimani ija nisam od onih 
koji Allahu, dzJ., dmge ravniw smatraju.'"-" 

208. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Abdullaha 
bin Ebu Evfaa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi osvanuo, uCio: 

ili j5i fe\ j$i . jKi -i w & \% 505 J&5 jafe 3W5 

•^G" r$* ^ ^ ^ ^ 5 '*** ^ 

"Asbahna ve asbehal-mulku lillahi azze ve dielle, 
vel-hamdu Hllah, vel-kibrijau vel-azametu lillah, vel- 
halku vel-emru vel-lejlu ven-neharu ve ma sekene 
flhima lillahi teala. Allahummedzal ewele hazen-nehan 
salahan, ve evsatahu rtedzahan, ve ahirehu felahan, ja 
erhamer-rahimin" 

"Osvanuli smo i dan doceka vlast Allaha, dll Hvak Allahu. 
Njcmu pripada gordost i velicina. Njemu pripadaju sva stvorenja, sva- 
ka stoat, hoc, dan i sve §to se u njima swirl Allahu moj, ucini da poce- 
tak ovog dona bude u znaku popravljanja mog stanja, njegova sredma 
spas, a njegov kraj uspjeh za mem. Mohm Te, o hlajmilostwiji.' : 

"BOjcftiga Ahmed (3/406, 407), NTesai (6/3/9829, Es-Sunennl-kubra), i >bnus-Sunni 
u djelu Ann-tul-jamrivel-hjlc (22/33). U lancu prenosilaca ovoghadiso ^WulU. 
bin Abdurahman. o koj,m autor djela TeltzibuHdaib (5/490) veil: H» Hibbnn ga 
avrstava mcdu povjcrljfve prenosioce... Enrem jc upitao Ahmeda: Jesa h Se.d i 
Abdullah braca?" On mu je odgovorio: 'Da/ Zatim ga je upitao: Ko]l H je od rqih 
dvojice draii?', a on mu je odgovorio: 'Hadise od obojice smalram vjerod«to|nim. 
Oboiica oval hadis prenose od Seleme bin RuheJIa s ovim lancem prenos.laca. Blljdb 
ea i Hejsemi u djelu Et-Mcdzma (10/116) i kaSe: "Biljeze ga Ahmed I , Taberan., a 
prenosioci od kojih prenosi ova, hadis jesu oni od kof.h Buhari biljrf, had.se u svom 

Sahiltu. , .. 

"» BUfefi ga lbnu.-Sunni u djelu Amclul-jwmi wl-h-jk (23/38), Taberani u poglavl,u 
o dovama (113, 114/2%). U njegovom lancu prenosUaca je Ebul-Verka Fa.d bm 
Abdurahman el-KuH, o kojem autor djela El-lttrifr vdL "Njegova se p^vdanp | ne 
prihva.aju jer ga oplu^uju a. nepouzdanost." Au.or d,ela E^ta- WW W 
veil: "Bilje?J ga Taberani, a u njegovom lancu prenosilaca je hud Ebul-Verka, Ci(a k 
predanja ne prihvalaju." 

179 

8*83 

IMAM EN-NEVEVI 

209. Tirmizi i Ibnus-Sunni u svojim zbirkama biljeze pre- 
danje kod kojeg postoji odredena slabost od Ma'kala bin Jesara, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko, 
kada osvane, tri puta kaze: 

'Euzu billahis-seml'il-alimi mines-sejranir-radzlm' 

'Utjefan se AUahu, Koji sve cuje i zna od prokletog kjtana', \ 
proud tri posljednja ajeta iz sure EI-HaSr, Allah, d2.5., zaduzi 
sedamdeset hiljada meleka da donose salavat na njega sve dok 
ne omrkne, a ako umre taj dan, bit te Sehid. A ako to uradi na- 
vecer, imatc'e istu nagradu." :w 

210. Ibnus-Sunni u svom djelu biljefci predanje Muham- 
meda bin Ibrahima, koji prenosi od svog oca, r.a., koji je rekao: 
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio nam je da idemo u izvidnicu 
i naredio nam je da kada omrknemo i osvanemo, uttmo 115. 
ajet sure El-Mu'minun ('Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili 
i dan nam se necete vratiti') pa smo to uradili, stekli ratni plijen i 
sretno se vrarili." 1 " 

211. U istom djelu bilje^i se predanje Enesa, r.a., koji pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi omrknuo i osva- 
nuo, ucio sljedecu dovu: 

"AUahumme es'eluke min fedfc'etil-hajri ve euzu 
bike min fedz'etis-serr" ' M Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o vrijednoslima Kur'ana poglavlje pod brojem (22) 
(5/182/2992), Ibnus-Sunni (225/686), Ahmed (5/26), Darimi (2/458), Taberani 
u poglavlju o dovama (17/31)8). U lancu prenosilaca je Halid bin Tul.man, koji jc 
istinoljubiv. Neki su ga optuiivali da je sija, a kasnije je poceo mijesari hadise, (R- 
7 ahib). Ibn Mein smalra ga nepouzdanim i lo spominje u svom djelu El-Mizan. Tir- 
mizi veli: "Ovo fe nepoznat hadis koji se prenosi samo ovim pulem." 
"> Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jevmi vcl-kjlc 
07/77). V njegovom lancu prenosilaca nalazl se Jcrfd bin Jusuf, koji je nepouzdan. 

180 ilje^e pro- 
bin Jesara, 
kao: "Ko, r 

Kim' 

; Sejtana', i 
,S., zaduzi 
5a sve dok 
i uradi na- 

e Muham- 
>ji je rekao: 
1 izvidnicu 
jcimo 115. 
ihtd stvorili 
itni plijen i 

i., koji pre- 
mo i osva- top- 

fe euzu od brojem (22) 
158), Taborani 
unman, koji je 
ati hadise. (El- 
i El-Mtzan. Tir- 

il-jevnii ivl-tcjk- 
|e nepouzdan. 

j ZBIRKA VJEROYJESNIKOYIH DOYA g 

"AUahu moj, molim Te da me dobro iznenada zadesi i utjecem 
ti se od toga da me zlo izjienadi." 2 '* 

212. Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao Fatimi, r.a.: "Hoceg li me saslusati da ti uputim savjet? 
Kad osvanes i omrkneS, reci: 'Ja hajju ja kajjumu bike estegisu fe aslih It se'ni 
kuliehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajn' 

'O Ixvx, o Vjecm, od Tebepomoc trazim. Popravi moje cjeloktt- 
pno stanje i nemo) me ni trenutka samoj sebi prepusHH.'" 

213. U istom djelu biljeli se predanje sa slabim lancem 
prenosilaca od Ibn Abbasa, r.a., koji prenosi da se neki eovjek 
po2alio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., da ga cesto pogada Steta 
i nevolja, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada 
osvaneS, reci: 

'Bismillahi ala nefsi ve ehIT ve mali' w Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu AmAuljemA vt\At)k (23/39). U njcgovom lencu 
prenosilaca nalazi se Jusuf bin Atijja, cija se prcdanja no prihvataju. 
a " Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amehil-jcvmi vet-lcjle (27/48). U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nalazi se: Zejd bin Habbab i Ebul-Hasen cl-Akii, koji je islinoljubiv, 
ali je pogrijeSio u hadisu koji je prenosio do Sevrija (El-Takrib). Veliki broj ucenjaka 
oejenjuje ga nepouzdanim. kao Sto to nnvodi autor djela &-MZm, Osmana bin 
Muvehhiba spominje Mizzi u svom djelu Et-Tclizib, i nakon Sto je naveo hadise koje 
on prenosi, kaze: "Ebu Halim za njega kaze da je dobar prenosilac hadisa." Aulor 
Et-Takriba vcli: "Njegova su prcdanja prihvatljiva." A u djelu El-Mizmi kaze se: "Od 
njega jedino Zejd bin Habbab prenosi hadise" (3/455/5571). Hadis biljezi I lakim a 
Mustedrtku (1/545), Nesai u djelu E$*Stmatut-kubm i u djelu Amclu l-Jeml wMgfe 
pod naslovom "Sla se uCi kada seomrkne" (6/147/ 10405). Hakim vcli: "Ovaj je hadis 
vjerodostojan, ali ga Buhari i Muslim ne biljeze." U tome ga podrzava Zehebi. J£t 


4 IMAM EN NEVEYI 

'Spommjem Allahovo hue nad sobom, svojom porodicom i svo- 
jim imelkom', pa te nece pogadati Steta."*» £ovjek je to i uradio, 
i od tada ga steta nije pogadala. 

214. Ibn Madia u svom Sunemi i Ibnus-Sunni u svom djelu 
biljeze predanje Ummu Seleme, r.a., koja prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kada osvane, u£u>: 

ofc&2 k*j ct?t 6l/j oatf i> iiLi ji f#r 

"Allahumme innl es'eluke ilmen nafian ve rizkan taj- 
jiben ve amelen mutek-abbela" 

"Attaint moj, molim Te da mi podaris korisno znanje, halal-na- 
fakit i da printis moja dobra djela." ai 

215. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao. "Ko, 
kada osvane, tri puta kaze: 

'Allahumme innl asbahhi minke ft ni'metin ve 
afijetin ve sitrin fe etimme ru'meteke alejje ve afijeteke 
ve sitreke fid-dun'ja vel-ahireh' 

'Atlahu moj, ja sam osvanuo obasut Tvojim blagodatima it 
zdravlju i oprostu. Upotptmi Svoju blagodat prema meni, zdravlje i 
oprost, i na ovom i na onom svijetu', Allah, dfcg., obavezao se za 
takvoga da ce uporpuniti Svoju blagodat prema njemu."™ 

216. Tirmizi i Ibnus-Sunni u svojim zbirkama biljeze 
predanje Zubejra b in Avama, r.a., koji prenosi da je Allahov 

30 Biljett ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jevmi vel-kjk (28/51). Unac prenosilnca 
ovog hadisa s!,ib je jer se u njerou nalazc nepoznali prcnosioci. 
"' Spominjali smo ga pod brojcm 184. 

M BUjcS ga Ibnus-Sunni u djelu Anuhtl-jeomi vcUcjtc (29/55). U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nala/i se Amr bin Husajn, Cija se prcdanja ne piihvatoju. rt § pw **' 


H ZBlBKATJEBfffJGSMKimHDOrA S 

Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nema ni jednog jutra u kojem osvanu 
Allahovi, d?.A, robovi, a da glasnik ne poviCe: 

'Subhanel-melikil-kuddus' 

'Shwljen neka je Vhxdar, Svcti.'" U predanju koje biljeZi 
Ibnus-Sunni stoji. "..* da glasnik ne poviee: 'O stvoren,a slavite 
VladaraSvetoga." ,JU 

217 Ibnus-Sunni biljefci predanje Burejde, r.a., koji pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko, kada osvane i 
omrkne, kafce: f 

j$ is # Ufa &'A\'<^1 \ & *f$ * & , 

'Rabbijellahu tevekkeltu alejhi la ilahe ilia huve 
alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-ar§il-azTm. La ilahe 
illallahul-alijjul-azim. Ma Sa'e kane ve ma lem )ese 
lem jekun. A'lemu ennallahe ala kulli Sej in kadirun ve 
ennallahe kad ehata bi kulli Sej'in ilma' 

■Moj vosvodarje Allah, m Njega se oslmjam. Nema boga osim 

Njega, nd Njega se osknjam. On je gospodar ArSa velicanstoawg. 

Nema bogaoshn Allaha, Uzvisenog i VelicmsUmog.OnoStoje 

Allah, di.l, zelio, lo se i dogodilo, a ono sto nije zelw m,e se dogcd,- 

io. 
':;.- - BilMi 83 ttald u poglavlju o dov«m. pod nasloyom Dwe Altah»og ! fcJa 
nlto sa.v.s., (5/563/3569). Ibnus-Sunni u djelu AnM*m1 ■«* ■ <W«>- T '. r " 
n t 1 *t "Ovaj hadL nije vjerodosmian." U lancu pn^ilacn ovog hadta ,eZe,d 
b n Habbab. b Ue » P«*odno govoriU pod Mem 2,2 , Mta. bta Wg. 
o tome au.or djela EMfem (5/338/8895) veil: "Ahmed a mega ka*e. Njegove 
hadise ne treba ni zapisiva.i/" Nesai i dr. ka*u. "On |e nepouzdan. 

183 Man 

IMAM EN NEVEV! Znam da je Allah, dz.s., svemocan i da obuhvata sve Svojim 
znanjem', i nakon toga umre, uci ce u Dzennet.""* 

218. Ibnus-Sunni u svom djelu biljefi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Moze li 
svako od vas da bude poput Bbu Damdama?" Ashabi ga upi- 
taSe: "A ko je Ebu Damdam?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgo- 
vori: "To je covjek koji je svako jutro govorio: 

'Allahumme innl kad vehebtu nefsi ve aredi lek' 

'Allahu moj, Tebi poklanjam sebe i svoje zelje,' Nije psovao 
onoga ko njega psuje, nije einio nepravdu onome ko njemu eini 
nepravdu i nije udarao onoga ko njega udara."-'" 

219. U istom djelu biljezi se predanje Ebu Derdaa, r.a v 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "K o, svakog 
dana kada osvane, sedam puta kaze: 

• »•** * • ** , * 'Hasbijellahu la ilahe ilia huve alejhi tevekkeltu ve 
huve RabbuI-arSil-azim' ct Biljo.i ga Ibnus-Sunni u djelu Amtlul-jcvmi vd-Ujte (24/25/42). U njegovom je 
lancu prenosilaca Alija bin Alija bin Kadim d-Hiia^ koji je istinoljubiv. Jahja i ibn 
Sa'd smatraju ga ncpou/danim i odbacuju njegovc hadise (EI-Miznn) i Sa'leba bin 
Jezid d-Hammani, koji je takoder istinoljubiv (EMWM&). SliCan hadis spominjnli 
smo pod brojum 205, a prenosi ga Abdul-Hamid, slicenik Benu Hasima, od svoje 

majke, 

m Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jevmi vel-kjk (33/65). U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nalari se Suajb bin Bejan bin Zijad, koji jc bio istinoljubiv, ali je pravio 
nenamjerne greske (Et-Takrlb). Dfevzedfcini ga je smalrao nepouzdanim. El-Ukajli 
veli. "Pripisivao je nevjerodostojne hadise s pouzdanim pronosiocinia. Cotovo je sve 
liadise zbog zaborava prenio netacno." 

184 

wmd 

i ZBIRKA VJER0¥JESNIK0Y1H DOVA 

'Dovoljan mije Allah, nana boga osim Njega, na Njega se osla- 
njam i On je gospodar Arsa vclicanstvenog', Allah, dz.S., zaStitit ce 
ga od svih dunjaluCkih i ahiretskih briga." 1 - 6 

220. Ibnus-Sunni i Tirrnizi u svojim zbirkama biljeze pre- 
danje sa slabim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"■f^4j^ W: M* .s-^- «^C ^? &s 'il^ &*" ^£ 
"Ko, kada osvane, proud pocetak sure El-Mu'min, prvi 
i drugi ajet, i Ajetul-kursi, bit Ce u Allahovoj, dz.s\, zaStiti sve 
dok ne omrkne, a ko to proutt kada omrkne, bit ce u Allahovoj, 
dz.S., zastiti sve dok ne osvane."" 7 

Ovo su hadisi koje smo zeljeli spomenuti na ovom mje- 
stu, a koji govore o zikru, i dovoljni su onome kome Allah, 
dz §., omoguci da ih prakticira. Moiimo Allaha, dz.S., da nas 
pomogne da prakticiramo ove hadise kao i da cmimo sva ostala 
dobra djela. 

221. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Talka bin 
Hubejba, koji kaze: "Neki je covjek doSao kod Ebu Derdaa, r.a., 
i rekao mu: 'Ebu Derda, kuca ti gori/ Ebu Derda, r.a., odgovo- 
rio mu je: 'Ne gori, to nece dopustiti Allah, dzA, nakon Sto sam 
izgovorio rijeOi kojima me je podu&o Allahov Poslanik, s.a.v.s. 
Ko te rijecj izgovori s pocetka dana, nece ga zadesiti nikakva 
nedaca sve dok ne omrkne, a ko ih izgovori krajem dana, nece ga 
zadesiti nikakva ne daca sve dok ne osvane. To su sljedece rijefi: 

* BiljeJ-.i ga Ibnus-Sunni u djelu Avn-lnl-jromi tvl-tejk (35/71) i Ebu Davud (3/32- 

2/5041). 

» Biljeii ga Tirrnizi u poglavlju o vrijednostima Ku^ana p<»d naslovom I reda- 
n fa kojo govore o vrijednostima sure El-Bekara i AJctul-kuHaga" (5/157, 158/2879) i 
Ibnus-Sunni u djelu AmM-famA vcl-lijle (37/76), Bejheki u djelu buabul-mmn (2/4- 
84/2474) Tirmizi veli: "Ovaj je hadis nevjcrodostojan jer su neki ucenjaci knlitki 
govorili pomftnju Abdurahmaiw bin Ebu Bekra bin Ebu Melike el-Melikija, ko,. BC 
nalazi u lancu prenosilaca ovog hadisii." ^4 0M IMAM EN NEVEYI 

Jft iiij vi i>- vj j> Si i& JIjsJzj $$ %\ v& u ^ 

j* Jj oi ^^^ irf ^ ds j* i ,vj , (C J5 'i ,v it. i lii , -i J* ^ ^3 ^^ ^ c? ^k *j« J! -r« ' LI 'Allahumme Ente Rabbi, la ilahe ilia Ente alejke 
tevekkeltu ve Ente Rabbul-arSil-azTm. Ma Sa'e kane ve 
ma lem jeSe' iem jekun. Ve la havle ve la kuvvete ilia 
billahil-alijjil-azim. Alemu ennallahe ala kulli Sej'in 
kadirun ve ennallahe kad ehata bi kulli Sej'in ilma. 
Allahunime innl euzu bike min Serri nefsl ve min serri 
kulli dabbetin ente ahizun bi nasijetiha. Inne Rabbi ala 
siratin mustekim' 

'Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebc, samo 
sena Tebc oslanjam. Ti si Gospodar Arsa velicanstvenog. Sta Allah, 
dz.s.. Mi to bude a sta ne zeli tie mole bill Nema snage niti kretanja 
osim sa dozvolom Allaha, Uzvisenog i Velicanstvenog. Znam da je 
Allah, dz.s., svemocan i da obuhvata svaku stvar Svojim znanjem. 
Allahu moj, utjecem Ti se od zla moje duse i od zla svakog stvorcnja 
kojeje pod Tvojom vlascu. Zaista moj Gospodar poshtpa pravedno. '" 
Ovo predanje prenosi se i drugim putem, od jednog od drugo- 
va Allahovog Poslanika, s.a.v.s., (a ne spominje se da je to bio 
Ebu Derda, r.a.) u kojem stoji da mu je neki eovjek nekoliko 
puta doSao da ga obavijesti da mu je kuca u plamenu, govored 
mu: "Pozuri, pozuri, kuca ti je u plamenu." On mu je odgovo- 
rio: "Ne gori, jer sam ja cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako 
kaze: 'Ko, kada osvane, ka^e. . ., pa je spomenuo ovu dovu, netfe 
ga u torn danu niti u njegovoj porodici niti u imetku zadesiti 
ni$ta Sto ne bi volio da ga zadesi.' Ja sam te rijedi danas izgovo- 
rio", a zatim je rekao: "Idite s ovim covjekom i vidite o Cemu se 
186 


* 

alejke 
ine ve 

te ilia 
Sej'in 
ilma. 
nSerri 
>bl ala Sto A/to/;, 
Hkretauja 
'nam da je 
i znanjem. 
I Stvorenja 
ravedno.'" 
?d drugo- 
a je to bio 
; nekoliko 
, govorecl 
e odgovo- 
.v.s., kako 
lovu, nece 
u zadesiti 
as izgovo- 
o cemu se 

ZB1RKA VJEROVJESNIK071H DOYA 

radi." Kada su doSli do njegove kuce, vidjeli su da je sve okolo 
kuc~e izgorjelo, a da njegova kuca nije nimalo oStecena."* 

Dova koja se uci petkom ujutro 

Sve sto se u£i mimo petka u£i se i petkom, s tim Sto je u 
ovom danu posebno lijepo crniti gto vise zikra kao i Sto vi§e 
donositi salavate na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

222. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko, rano 
ujutro, u petak, tri puta kaze: 


'Estagfirullahellezi la ilahe ilia huvel-hajjul-kajjumu 
ve etubu ilejhi' 

Traiim oprosta od Allaha, dts., osim Koga dntgog boga nema, 
tivog i Vjccnog, i Njcmu se kajem', Allah, dz.§ ;; oprostit ce mu 
grijehe, pa makar ih bilo koliko morske pjene."- 

Lijepo je tokom cijelog ovog dana, od izlaska sunca sve 
do njegovog zalaska, Sto vise upucivati dove Allahu, dz.s\, 
nastojeci tako pogoditi onaj trenutak petkom u kojem Allah, 
dz.s\, prima dove. Ucenjaci se o ovom trenutku razilazc na vise 
migljenja. Neki kazu: "To je vrijeme u kojem Allah, dz.s\, prima 
dove poslije nastupanja zore, a prije izlaska sunca." Neki kazu: 
"To je nakon izlaska sunca." Neki kazu: "Poslije podne. Neki 
kazu: "Poslije ikindije", a postoje jog neka migljenja. Medutim, 
ispravno je, cak je zabranjeno misliti drukcije, da je to u vrijeme 
na koje ukazuje hadis koji je zabiljezen u Muslimovom Saluhu, 

»BujcMga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jevmi vcl-lejlc (30/57) I Taberani u poglavlju 
dovamn (343). U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi sc El-Agleb bin remim, 
o komc Buhari u svom djelu Tarih (1/2/70/u biografijama prenosilaca/ 1720) vol.: 
"Niegova nredanja nisu vjerodoslojna." Biljeii ga Ibnus-Sunni i pod bnqcm 58 od 
Hasena. all je i ovo predanje nevjerodostojno, jer sc u njegovom lancu pronostia ca 
nala/i nepoznat prenosilac. 
a Spominjali smo ga pod brojem 108. 

187 


I IMAM EN-NEVEYI £ 

a koji prenosi Ebu Musa el-ES'ari, r.a., od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., a u njemu stoji da je to u periodu imamovog stajanja na 
minberu do predaje selama na dzuma-namazu. 

Dova koja se uiii nakon izlaska sunca 

223. lbnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje sa slabim 
lancem prenosilaea od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon izlaska sunca utto slje- 
dedu dovu: 
fCO& J^-i> is l; Jifd ( £&i ia'ij f&ji ^ ^ ^ji 

"El-hamdu lilllahillezl dzellelenel-jevmc afijetehu, 
ve dza'e biS-Semsi min matleiha. Allahumme asbahlu 
eshedu leke bima Sehidte bihT Iinefsike, ve Sehidet 
bihl mela'iketuk ve hameletu arSike ve dzemla halkike 
enneke Entallahu la ilahe ilia Entel-kaimu bil-kisti, la 
ilahe ilia Entel-azizul-hakTmu. Uktub sehadeti ba'de 
Sehadeti meiaiketik ve ulil-ilmi. Allahumme Entes- 
selamu ve minkes-selamu ve ilejke-selamu. Es'eluke ja 
zel-dzelali vel-ikrami en testedzibe lena da'vetena ve 
en ru'rina ragbetena, ve en tugnijena ammen agnejtehu 
anna min halkik. Allahumme aslih IT dinillezi huve 1188 

Poslanika, 
stajanja na j sa slabim 
oji prenosi 
a ufro slje- &Ulcii ifijetehu, 
! asbahtu 
; sehidet 
a halkike 
1-kisti, la 
eli ba'de 
le Entes- 
s'eluke ja 
/etena ve 
ignejtehu 
lezi huve 

ZBffiKA Y JEROYJESNIKOVIH DOYA 

ismetu emn, ve aslih IT dun'jajelleti fiha meiseti, ve aslih 
li ahiretilleti ilejha munkalibi" 

"Hvala Allahu, Koji nasje danas ucinio zdrtwim i Kojijc ucimo 
da sunce s istoka izade. Allahu moj, ja saw osvanuo potvrdujuci ono 
sto si Ti za sebe rekao, i 8fo za Tebe potorduju meleki, noma Tvoga 
Arsa, i sva Tvoja stvormja. Potvrdujem da si Ti Allah, nema boga 
o>imTcbc, da postupas pravedno. Nema boga osim Tebe, Vehcanstve- 
nov i Mudrog. Zapisi moje svjedocenje nakon svjedocenja meleka i 
ucenih. Allahu moj, Ti si spas, od Tebe je spas i Tvoje okriljeje spas. 
Molim Te, o Vclicanstveni i Plemeniti, da uslisas nase dove, da ispu- 
msnase zelje i da nas ucinis neovisnim od onih Tvojih srvorenja koja 
si ucinio neovisnim od nas. Allahu moj, popravi moju vjeru koja je 
moj slit. Popravi moj ovodtmjalu&i zivot kojim zivim i popravi moje 
staiije na ahiretu, na koji cu sepreseliti."^ 

224 U istom djelu biljezi se predanje Abdullaha bin 
Mesuda, r.a., koji jc zaduiio nekog da prati kada ce sunce iza6, 
pa kada ga je ovaj obavijestio da je Sunce izaSlo, Abdullah bin 
Mesud, r.a., rece: 


"El-hamdu lillahillez! vehebe lena hazel-jevme ve 
ekalena fihi aseratina" 

"Hvala Allahu, Koji uamje poklonio ovaj dan i sacuvao nas od 
pogreski u njemu."*' » Biljeii g* Ibnus-Sunni u djelu Ametul-jevmi vcl-ltjtc (60/147). U lancu prenosilaca 
ovog hadisa jestc Atijja el-Avfi, koji je nepouzdan prcnosUac. 

» Biljcii ga Ibnu^Sunni u djelu f \mclul-jcvmi vei-kjk (GO. 61/148). U lancu prenosi- 
laca ovog hadisa nalazc Se neki prcnosioci cija mi je biografija nepoznata. 

189 1 
\$$ 
IMAM EN NEVEV1 

Dava ftoja sg uci kada sunce malo ndskoci 

225. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Amra bin 
Abese, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada sunce malo odskoci od horizonta, ne ostane niko 
od Allahovih, dz.S., stvorenja, a da ne slavi Allaha, dz.s., osim 
sejtana i nemarnih ljudi." : " 

Dova koja se uS ad poslije podne do ik'mdije 

Prethodno smo spominjali dove koje se uce kada se odi- 
jeva odjeca, dove koje se uce kada se izlazi iz kuce, dove pri- 
Iikom ulaska u zaliod i dove prilikom izlaska iz njega, dove 
poslije abdesta, prilikom odlaska u mesdzid, kada se dode do 
vrata mesdzida, dove koje se uce kada se boravi u mesdzidu, 
dove koje se uce kada se cuje ezan i ikamet, dove izmedu ezana 
i ikameta, dove koje se uce kada se zeli ustati radi obavljanja 
namaza, Sta se uci od pocetka do kraja namaza, i te se dove 
jednako odnose na sve namaze. Lijepo je Sto vise Ciniti zikr i 
druge oblike ibadeta u vremenu od podne do ikindije, kao 5to 
se to prenosi u Tirmizijevoj zbirci: 

226. od Abdullaha bin es-Saiba, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao cetiri rekata sunneta prije 
podnevskih farza i rekao: ™ Biije2i ga Ibnus-Sunni u djelu Amcttil-jnmti ivt-lejle (61/149). Postoje dvije nulwne 
ovog predanja; 

prvai Bekijja bin Vclid, koji je podmetno liadisc; 

druga: Abdurahman bin Mefsera, za koga nije polvrdeno da je slusao hadise od 
Amra bin Abcse. 

190 

Amra bin 
s., rekao: 


itane niko 
12.5,, osim da se odi- 
dove pri- 
ega, dove 
i dode do 
nesdzidu, 
:du ezana 
ibavljanja 
i se dove 
niti zikr i 
e, kao Sto 

iosi da je 
leta prije 

fee ft Ivije mahane o hadiso od 

|ZBfflKAVJEROVJESNIKOVIHDOyA| 

!W X*V*K X*V>KXiY>XX<vyK**V! 

"To je vrijeme u kojem se otvaraju nebeska vrata, pa mi je 
drago da se tada moja dobra djela uzdizu prema nebu." J l Tir- 
mizi veli: "Ovaj je hadis hascn, dobar." 

Lijepo je Sto viSe clniti zikr poslije podne-namaza, a to na 
osnovu opcenitosti rijefi UzviSenog: "I Gospodara svoga krajem 
i pocetkom dana velicaj i Iwali" (EI-Gafir, 55). StruCnjaci u arap- 
skom jeziku kazu: "Rije£ 'aSijj' spomenuta u ajetu oznacava 
vrijeme od podne pa do zalaska sunca." Imam Ebu Mensur el- 
Ezheri veli. "Ova rijefi kod Arapa oznacava vrijeme od podne 
pa do zalaska sunca." 

Dova fcoja se ufii poslije iktmfije pa do zalaska sunca 

Prethodno smo spominjali sta se uci od poslije podne pa 
do ikindije, i pritvrdeno se prenosi da je posebno lijepo Sto vise 
ciniti zikr poslije ikindije jer je to "srednji namaz", koji je spo- 
menut u Kur'anu, i to je miSljenje vclikog broja ranijih i kasni- 
jih ucenjaka. Takoder je lijepo Sto vise Hniti zikr poslije sabah- 
namaza, jer se za ta dva namaza prenosi najviSe miSljenja da 
su "srednji namaz." Lijepo je Sto vise spominjati Allaha, dz.S., 
od poslije ikindije pa do kraja dana. UzviSeni je rekao: "I Iwali 
Gospodara svoga prije izlnska sunca i prije zalaska njegova..." (Ta- 
Ha,130). I rekao je UzviSeni: "I Gospodara svoga krajem i pocetkom 
dana velicaj i Iwali" (EI-Gafir, 55). I rekao je UzviSeni: "I spominji 
Gospodara svoga ujutro i navecer u sebi, ponizno i sa stralwpostova- 
njetn i ne podizuci jako glas..." (El-E'raf, 205). I rekao je UzviSeni: 
"11 dzamijama koje se voljom Njegovom podizu i it kojima se Njegovo 

1,1 Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o namazu pod naslovom "Namaz koji se obavlja kada 
je sunn u zenilu" (2/342, 343/478), i kaze Tirmizi: "Ovaj je hadis hasenun-garib." 
U lancu prenosilaca ovog hadisa naln/J sc Muhammed bin Muslim Ebu Veddah, 
ki>ji je bio istinoljubiv, ali je pravio ncnamjerne greSke. Predanje koje biljezc Ahmed 
(5/418) i Ibn Mad£a (1157) prenosi Ebu Ejjub. Hadis ima potvrdu i u predanju koje 
prenosi AiSa, r.a., a koje biljezi Buhari (3/70/1182) u sljedelem obliku: "Allahov 
Poslnnik, s.a.v.s., nikada nije izoslavljao da klanja cetiri rekala prije podnevskih 
farza i dva rekata duha-namaza." Pogledaj zabiljesku ovog hadisa u Rijadiis-satihinit 
pod brojem 1119, koju smo mi zabiljczili. 

191 ffir'Ift?- 

IMAM EN NEVEYI 

imespominje - Iwale Njega, ujutro i rmveccr, ljudi koje kuvovma i 
prodaja iw ometaju da Allahn spominju... " (En-Nur, 36-7) 

227. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje sa slabim 

Po^l PrenOS a l ° d EnGSa ' ra ' k ° ji P ren0si da ' e AI,a hov 
1 oslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Da sjedim s onima koji spominju Allaha/dz.S., od ikin- 
d,,e pa do akSama, drafe mi je nego da iz ropstva oslobodim 
osam potomaka Ismaila, a.?."* 

Ddvb koja se ufif fcada se cuje aksamski ezan 

. ^ 8 - Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje Ummu Seleme, r.a., koja prenosi da ju je Allahov Posla- 
mk, s.a.v.s., podufio da kada fuje aksamski ezan, kaze: 

"Allahumme haza ikbalu lejlike ve idbaru neharike 
ve asvatu duaike fagfirll" 

«/ , - JS? '"?' ,T '*. d ° kZak "°" k °i" si Ti dao - orf/nz <* d"'w, 
glasovi omh koj, Tcbi pozwaju, molim TV oprosfi mi. ">» '" BUjcii ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jcnmi vet-lejh: (222/675) 

ZEff 'l" D 'T d " P ° S ' aVliU ° " anW ' u P° d ""»«»' ""ova koja K ufi 
tada se Sue aksamski czan" (1/143/530), Tapani u BHUta (23/303 M) "u 

.'. '"'■ k °'' £ b, ° e 'S"no!,ub,v. all je poslojala mogucnost da pogrije* Mesudi 

dR^ffiMkuTn 2" " ^ S ' te " ik Un,mU ""* * 5U £** P*va. 
liva. («-T«W) Bil^i, ga , T.rmizi u poglavlju a dovama pod naslovom -Dova 

HaHm (1/199). T,rm, 2 , volt - vaj jo hadis neobican i ovo jo jedini lanac preno ilac 
s ko„m so pronosi. Hafsa bin Ebu Kesfr nam jo nepo,.„a.a too 1 „jon SZ 

192 

e kupoviiui i 
■7) 

e sa slabim 
je Allahov 

.5., od ikin- 
oslobodim 

1 

biljeze pre- 
ihov Posla- 
ife: 

eharike ra koja se utf 
'303, 680) i u 
Muemme! bin 
Jlah bin Vclid 
rijeSi. Mcsudi 
io prenosioce 
danja prihva- 
lovom "Duva 
lovama (434), 
icpn-nosilacii 
otac. U lancu 

ZBIRKA VJEROVJESNIXOVIH DOVA 

Sfa se uci pnslije aksam-namaza 

Prethodno smo spominjali da se poslije svakog namaza 
izgovaraju odredeni zikrovi, s tim Sto je, kada se radi o aksam- 
namazu, lijepo proutiti, nakon Sto se klanjaju aksamski sun- 
neti, i dovu koju prenosi Ibnus-Sunni u svojoj knjizi 

229. od Ummu Seleme, r.a., koja prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., kada bi krenuo da izade iz dzamije poslije aksam- 
namaza, nakon Sto bi klanjao sunnete, ucio sljedefu dovu: 

"Ja mukallibel-kulubi vel-ebsari sebbit kulubena 
ala dlnik" 

"0 ti Koji okreccs srca i poglede, ucvrsti na$a srca u Tvojoj vjeri. "■''" 

230. Tirmizi u svom Stmenu biljezi predanje Amara bin 
Sebiba, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko 
poslije akSama deset puta kaze: 

'La ilahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu juhji ve jumlhi ve huve ala kulii 
gej'in kadir' prenosilaca ovog hadisa je jo5 i Jahja bin Abdul-i -lamid, koji je imao dobro pamcenje 
9 Urn slo ga neki optuzuju da jf kr.io hadisc, Muhammed bin l ; udajl, koji je bio islino- 
Ijubiv i pobofcin. ali ga neki optu/.uju da je bio Sija, Abdurahman bin lshak el-Kufi, 
koji je nepou/dan, i Hafsa bint Ebu Kesir i-l-Mahzumi, koja je nepo/jiala. 
m Biljeii ga lbnus-Sunni u djelu Amclut-jevmi vcUkjlc (218/663). Hadis je zabiljezen u 
Snhiliinui Buhnrija i Muslima, Buhari ga biijeii u poglavljii o kaderu (6617), u pogla- 
vlju o imanu (6628) u predanju od Ibn Omera, r.a., i Muslim u poglavlju o kaderu 
(6/16/204, En-Ncvevi). Poglcdaj ocjenu ovog hadisa u naSem djelu FetitU zil-ilit'hili hi 
lahridH chadisiz-ziMi pod brojem 131 gdje opsirno govorimo o njegovoj oqeni. 

193 
IMAM EN NEVEVr 

Ts/ctw bog/* osim Allaha, jedinog, Koji new druga. Njemtt 
pripada vtast i zahvafo, On zivot i smrt daje i On je svcmocan', 
Allah, dz.s., poslat ce mu Cuvare koji ce ga cuvati od Sejtana 
sve dok ne osvane, i bit c"e mu upisano deset velikih dobrih 
djela, i izbrisat ce mu deset velikih, pogubnih grijeha, i bit ce 
mu upisano kao da je iz ropstva oslobodio deset vjernica." a? 
Tirmizi veli: "Nije mi poznato da je Amara bin Sebib sluSao 
hadise od Allahovog Poslanika, s.a.v.s." Biljezi ga i Nesai"' u 
djelu Amelul-jevmi vel-lcjk putem dva lanca prenosilaca. Jedan 
od njih jeste i ovaj lanac prenosilaca, a drugi je od Amara, on od 
jednog ensarije. Hafiz Ebul-Kasim bin Asakir veli; "Ovaj drugi 
lanac prenosilaca jeste ispravan." 

Dova Icoja se uci na v/tr/ma 

Sunnet je da onaj ko vitre klanja s tri rekata na prvom 
rekatu prouCi suru El-E'la, na drugom El-Kafirun, a na trecem 
El-Ihlas, EI-Felek i En-Nas. Ako zaboravi prouciti suru El-E'la 
na prvom, uc"itde jena drugom rekatu zajednosa surom EI-Kafi- 
run. Tako isto, ako na drugom rekatu zaboravi prouttti suru 
EI-Kahrun, proucit ce je na trecem rekatu zajedno sa surama 
El-Ihlas, El-Felek i En-Nas. 

231. Ebu Davud i Nesai u svojim Suncnima biljezo predanje 
s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ubejja bin Ka'ba, r.a., : itn Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama, poglavlje pod brojem 9S (5/544/3534), 
Nesai u djelu Es-Sunemil-knbra i u djelu Amelul-jevmi vel-tejlc pod naslovom"Nagrada 
za onog ko proud ove rijed poslije aksam-namaza" (149/1043). Tirmizi veli. "Ovaj 
hadis je hasonun-garlb... i nije mi poznato da je Amara sluSao hadise od Allaho- 
vog Poslanika. s.a.v.s." Hafiz Ibn Hadzer u svom djelu Et-Tehzib (7/1418/679) veli: 
"Amara od Allahovog Poslanika, s.a.v^., prenosi samo jedan hadls, tj. Ovaj hadis." 
Ibn Hibban veli: -'Ko tvrdi da je Amara ashab grijesi." Ebu Halim veli: "Zabiljezio 
sam njegov hadis u Musntdu misled da je ashab." Ibnus-Seken veli: "Za njega se ne 
mozo tvrditi da je bio ashab." 

19 Biljezi ga Nesai (6/149/10414, Es-Suntmil-kubm). Prenosiod u ovom lancu preno- 
silaca pouzdani su osim Dzelala Ebu Kcslra za koga Ibn Hadzer veli: "Bio je istino- 
Ijubiv." (Et-Tokrib) 4^ 
ruga. Njemu 
\e svemocan', 
ti od Sejtana 
Hkih dobrih 
jeha, i bit ce 
; vjernica." 1 " 
^ebib slusao 
% i Ncsai 1 " u 
silaca. Jedan 
unara, on od 
"Ovaj drugi la na prvom 
, a na trecem 
sum El-E'Ia 
irom EI-Kafi- 
jroudti suru 
10 sa surama jezepredanje 
n Ka'ba, r.a.. 98 (5/544/3534), 
ilovom"Nagrada 
irmizi veil. "Ovaj 
adise od Aliaho- 
71418/679) veil: 
s, tj. Ovaj hadis." 
i veil; "Zabiljezio 
i: "Zanjegasene 

i'om laiicu preno- 
o!i:"Bio ji-islino- 

$*>B% ZBIRKA V JER0YJESNIK0V1H DOYA 

koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon 5to preda 
selam na vitr-namazu, uCio: 

'Subhanel-melikil-kuddus' 

"Shorten neka je Vladar Sveti." U predanju koje biljeze 
Ncsai i lbnus-Sunni stoji da je rijett: "Slavljen neka je Vladar 
Sveti" izgovarao tri puta. a " 

232. Ebu Davud, Tirmizi i Nesai biljeze predanje Alije, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na kraju vitr- 
namaza ucio: 

"Allahumme innl euzu biridake min sehatike, ve 
euzu bi muafatike min ukuberike ve euzu bike minke, 
la uhsl senaen alejke Ente kema esnejte a!a nefsik" 
"AUahu moj, utje&mt se Tvom zadovoljstou od Tvoje srdzbe, 
Toome oprostu od Tvoje kazne, titjecem se Tebi od Tebe, ne mogu ti 
se dovoljno zahvaliti, Ti si Onakav kakvim si Sebe opisao." Tirmizi 
veli- "Ovaj je hadis hasen, dobar." :i " 

» BilioAi ga Ebu Davud u poglavl ju namazu pod naslovom "Dova koja se ufi poslijc 
vilr-namaza" (2/66/1430), Nesai u poglavlju o nocnom namazu i dncvnim naHlama 
pod naslovom "Drugi nacin ucenja na vitr-namazu" (2/3/244, Sujuti). Ibnus-Sunru 
udfduAmrfu^nmii^-^CZW/Tl^Darekulnl (2/31/1). OvajjelanacpnmosHaoi 
pouzdan. Ncsai i Darekulni jo$ rfodaju da jc ovaj zikr ueio glasno . kada ga je tego- 
v..rao bed put. otezao bi pri i/govoru. Darckulni prenosi da je jos dodavao njeci: 
"...Gospodar meleka i Diibrila." 

w Biljeii ga Tirmizi u poglavlju o dovnma pod naslovom "Dova koja se uct na vitr- 
namazu" (5/561/3566), Nesai u poglavlju o noCnom namazu pod naslovom "Dova 
na vitr-namazu" (2/3/248, 249 Sujuti). Svi oni ovaj hadis prenosc od Hammada bin 
Seleme, od Hisama, od Amra el-Fezzarija, od Abdurahmana bin Harisa bin Hisama 
od Alije. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-garib." U lancu prenos.laca ovog 
hadisa jeste Hisam bin Amr el-Fezari, za koga Ibn Had/or veil. "Njegova predanja 
su pribvatliiva" (Et-TflkrfM; Ibn Madia ovaj hadis biljezi u poglavlju o namazu pod 
naslovom "Predanja koja govore o kunul-dovi" (1/373/1179), Ibn Ebu Sejba ^u svom 
Mvsamufa (2/205). Poglcdaj ocjenu ovog hadisa u djelu SeUfflfi ma'rijchd~debt. L95I IMAM EN-NE¥E¥I 

ZikroW koje uci onaj ka 2efi Ie6i u postelju i spavati 

UzviSeni je rekao: "U stvaranju nebcsa i Zemlje i u izmjeui 
twci i dmia zaistn su znamcnja za razumom obdarene, za one koji i 
stojeci i sjedeci i lezeci Allaha spominju../' (Alu Imran, 190-1 ) 

233. Buhari u svom Snhilm biljezi predanje Huzejfe i Ebu 
Zerra, r.a., koji prenose da je Allahov Poslanik, s.a,v.s., kada bi 
legao u postelju da spava, ucio: 

"Bismikellahumme emutu ve ahja" 

"S imenom Tvojim, Allahn, zivim i umirem."*" 

234. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Beraa bin 
Aziba, r.a., a takoder i Buhari i Muslim biljeze u svojim Sahi- 
hima predanje od Alije, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao njerrtu i Fatimi: 

i*pj ij&j fas rgsS i^-u; uiii \i\ -j\ ^^ jt gjf fy 

"Kada legnete u postelju, ili kada legnete da spavate, 
izgovorite trideset tri puta tekbir, trideset tri puta tesbih, i tri- 
deset tri puta recite 'El-hamdu lillah.'" U jednom predanju sto- 
ji: "Izgovorite tesbih trideset cetiri puta." :i: A u drugom pre- 
danju stoji: "Izgovorite tekbir trideset cetiri puta." 24 ' Alija, r.a., 
rekao je: "Nisam propustio postupiti po rijetfma Allahovog 

'" BiljeAl ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se utf kada se 
osvane" (11/134/6324, Fcthut-Bari) i u poglavlju "Sta se u£i kada se Icgne spavati" 
(1 1/1 17/6132, h'thuUBari). a prenosi ga Muzejfa, ra. PogJedaj ocjenu ovog liadisa u 
Rijadus-salihinti pod brojem 35. Biljezi gn Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom 
"Sla se u£i kada Be osvane" (11/13-1/6325. Fctliui-tiari), a prenosi ga Ebu Zerr, r.a. 
m Biljcii ga Muslim u poglavlju o zikru, dovi, pokajanju i tra&mju oprosta pod naslo- 
vom "Sla se u6 kada se legnc spavati i legne u postelju". (6/17/35, En-Nevevi) 
° Bilje?J ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom "Poglavlje o izgovaranju 
tekbira i iesbiha prije spavanja" (1 1/123/6318, Fcthul-Bari), Muslim u poglavlju o 
zikru, dovi, pokajanju i traienju oprosta pod naslovom "Izgovaranje tesbiha poce- 
Ikom dana i pribkom lijeganja u postelju". (6/17/45-6, En-Nevevi) 

4®> 
atj 

i u iztnjeni 

i one koji i 
90-1) 

sejfe i Ebu 
s., kada bi ^U^U" Beraa bin 
ojim Snlri- 
r Poslanik, * 

a spavate, 
>sbih, i tri- 
•danju sto- 
ugom pre- 
1 Alija, r.a., 
Allahovog 

se in' i kada se 
legne spava ti" 
iivog hadisa u 
pod naslovom 
i Zerr, r.a, 

'■■.■ rovi) 
o izgovaranju 
i! poglavlju o 
i lesbiha poCe- 

ZBIRKA YJER07JESNIK0YIH DOYA 

Poslanika, s.a.v.s., otkad sam ga cuo kako in je izgovorio." Neko 
ga upita: "£ak ni u Bici na Siffinu?" Alija, r.a., odgovon: "Cak 
ni u Bici na Siffinu." 

235. Buhari i Muslim u svojim SahOnma biljeze predanje 
Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Kada neko od vas legne u postelju, neka protrese poste- 
lju u kojoj spava jer on ne zna Sta je u nju poslije njega moglo 
pasti, a zatim neka kaze: K I 


OL^U' '^O-lill kte * k£ Ce ty^t i«&3l 'Bismike Rabbi veda'tu dzenbi ve bike erfeuhu, in 
emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfazha bima 
tahfezu bihi ibadekes-salihhV 

'S imenom Tvojim, Gospodaru, Ujezem i ttstojem. Ako me usmr- 
ti§, smiluj mi se, a ako me pozivis, sacuvaj me kao sto cuvas Svoje dobrc 
robove.'"™ U jednom predanju stoji: "Neka je protrese tri puta. ' 

236. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Aise, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi 
legao da spava, pljuckao u svoje ruke, zatim bi proucio sure EI- 
Felek i En-Nas a zatim bi rukama potirao svoje tijelo. U istim 
djelima biljezi se predanje, takoder od Aise, r.a., koja prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., svake nod kada bi legao spa- 
vati, spajao svoje Sake, zatim bi pljucnuo u njih, a poslije toga 
bi proucio sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, a zatim bi rukama, 
onoliko koliko je u stanju, potirao svoje tijelo, glavu, lice i ostale 
dijelove tijela. To bi ponovio tri puta. Ucenjaci kazu da to plju- 
ckanje treba biti blago i bez pljuvacke. 145 

"Bilfciisa Buhari u poglavlju o dovama pod brojem 13 (1 1/130/6320, Kittid-Bari), 
Muslim u poglavlju o xikru, dovama, pokajanju i trazenju oprosta pod naslovom 
"Sta se uei kada se Sell spavati i legne u postelju". (6/17/37, En-Nevevi) 
30 Biljeii ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom "'1 Yaicnje ulotfsta i uCenje 
Kur'ana prije spavanja" (11/129/6319, Fethul-Bari), Muslim u poglavlju o nanwu 
pulnika i skratfvanju namaza. (2/5, En-Nevevi) 1 ?ZL 

IMAMEMEYEYI 

237. Buhari i Muslim u svojim Sahihima bilje£e predanje 
Ibn Mesuda el-Ensarija el-Bedrija, Ukbe bin Amra, r.a., koji pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko proud posljednja dva ajeta sure El-Bekara kada legne 
spavati, bit ce mu dovoljna/' Ueenjaci se razilaze o znacenju rije- 
tt: "...bit ce mu dovoljna."- 1 " Neki kazu da one znace; zagtitit ce ga 
od nesrece koja ga moze u toj noci zadesiti, a neki kazu da zna- 
ce da ce mu biti dovoljna umjesto obavljanja nocnog namaza. Ja 
smatram da ova rije£ moze podrazumijevati oba ova znacenja. 

238. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Beraa bin Aziba, r.a., koji prenosi da mu je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: "Kada htjedneS spavati, uzmi abdest kao Sto ga 
uzimas kada zelis klanjati, lezi na desnu stranu, a zatim reci: •- i 7\ ,id| k\ dL j^Tj Uu * Iuji hk'/j '&, fc iui| JLI&, 'Allahumme eslemru nefsT ilejke ve fevvadru emri 
ilejke ve eldze'ru zahri ilejke, ragbeten ve rehbeten 
ilejke la meldze'e ve la mendza minke ilia ilejke, amentu 
bi kitabikellezi enzelte, ve bi NcbijjikellezT erselt' 

'Allahu moj, Tebi se prcdajem, Tebi prqmstam svoje stanje, s 
imenom Tvojim, i sklanjam svoja leda u zastiht Tvoju pun nade i 
utjecuci se od straha. Ja nemam ni sklonis'ta ni spasa od Tebe osim kod 
Tebe. Vjerujem u Ktijigu koju si objavio i u Poslanika, s.a.v.s., koga si 
poslao/ Ako te noci umres, umrijet ceS u islamu. Neka te rije£i - Biljezi ga Buhari u poglavlfu o vrijednostima Kur'ana pod naslovom "Vrijednost 
sure El-Bekara'* (8/672/5008, 5009, Fcthul-Bari) i Muslim u poglavlju o namazu 
pulnika i skradvanju namaza pod naslovom " Vrijednost sure El-Fatiha i posljednjih 
ajeta sure El-Bekara". (2/5/91-2, En-Nevevi) 

198 
predanje 
koji pre- ida legne 
fenju rije- 
itititcega 
u da zna- 
amaza. Ja 
lacenja. 

predanje 
Poslanik, 
;ao Sto ga 
im rcci: 

p" 

u emri 
hbeten 
imenru 

It' 

fc sianje, s 
'tun nadc i 
wosiutkod 
is., koga si 
<a te rijeci 

n"Vrijednost 
ju o namazu 
i i posljednjih 

ZB1RKA VJEROVJESNIKOVIH DOYA 

budu posljednje Sto si proucio."*' Ovo je jedna od verzija koju 
bUjefi Buhari, a predanja koja biljezi Muslim shcna su ovim. 

239. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaduzio me je da 
euvam zekat koji je sakupljen za vrijeme ramazana, pa mi dode 
neki covjek trazeci od mene hrane", pa je spomenuo ostatak 
price. Pred kraj price spominje da mu je taj rekao: "Kada legneS 
u postelju spavati, prouei Ajctul-kursi, Allah, dz.S., ce ti zbog 
toga poslati cuvara, i Sejtan ti se nece mod pribliziti sve dok ne 
osvanes." Kada je ovaj dogadaj Ebu Hurejra, r.a., ispncao Alla- 
hovom Poslaniku, s.a.v.s., rekao mu je Poslanik, s.a.v.s.: "Istinu 
je rekao, mada je to veliki lazac. Taj 5to ti je dolazio bio je Sej- 
tan." Hadis biljezi Buhari u svom Sahihu i kaze: "Osman bin 
Hejsem veli: 'Ovaj mi je hadis prenio Muhammed bin Sirin od 
Ebu Huxejre, r.a/" Ovaj je lanac prenosilaca spojen jer je Osman 
bin Hejsem bio jedan od ufitelja Buharija, od koga Buhari pre- 
nosi hadise koje je zabiljezio u Sahihu. Sto se tice tvrdnje Ebu 
Abdullaha el-Humejdija koju iznosi u svom djelu Dzem'u bejne 
mhihajm, tj. da je Buhari ovaj hadis zabiljezio kao hadis "mual- 
lek", ona nije tacna jer, prema ispravnom misljenju ucenjaka, 
kada Buhari kaze: "Rekao je taj i taj", to znaei da je on duo 
direktno te rijett od njega i da je lanac prenosilaca spojen, a 
ovo je jedan od tih hadisa. Muallek je onaj hadis u iijem lancu 
prenosilaca Buhari ne spomene ime svoga sejha (ufitelja) ill jog 
ime onog od koga je njegov sejh prenosio hadise, nego samo 
kaze: "Rekao je Muhammed bin Sirin, ili Ebu Hurejra, r.a. , a 
Allah najbolje zna. 

240. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Hafse, 
maj kevjernika,r.a„ koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 

'» Hadis jevjerodoslojar, Biljezi ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom 
«Onaj ko zanoci cist" (11/112/6311, Fcllml-Bari), i pod naslovom "Sta se i>c. kada 
se*eU spavati" (11/117/6313, FetUut-Ban), kao i pod naslovom "Spavanje na dcsnoi 
sh-ani" (11/119/6315, Fcllml-Bari), i Muslim u poglavliu o /ikru, dovi. pokajanju 
i iraienju oprosta pod naslovom "Dova koja se Ufl prije spavanja". (6/17/32-3, 
En-Nevevi) i% 

IMAM EN-NEVEYI 

kada bi zelio spavati stavljao Saku pod desni obraz, a zatim bi 
tri puta rekao: '.JSUp k 1?#^^f#UI M 'Allahummekini azabeke jevme teb'asu ibadek' 
"Allahu moj, sacuvaj me Tvoje kazne na Dan kada cesproziviti 
Svojc robove." : " Prenosi ga Tirmizi lancem prenosilaca od Hu- 
zejfe, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i kaze: "Ovaj je 
hadis je sahih-hasen." Prenosi ga i od Beraa bin Aziba, r.a., i tu 
ne spominje da ove rije£i treba izgovoriti tri puta. 

241. Muslim, u svom Sahihu, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai 
i Ibn Madza, u svojim Sunenima biljeze predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi zelio 
spavati ufio: 

'ji ^ it ij\ (oT^Hs J*»V& *i;$i J^ uS&S 4-Xi jiu <»Aa 
■v^Ji ^ k£jj t^oji & ^; t J^s iijji Biljeii ga Tirmizi u poglavlju o dovama u jcdnom od pod naslova (5/471/3398) 
i kaze: "Ovaj je hadis hnsenun-sahih." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se 
Ebu Amr, koji je bio isiinoljubiv i ucio je pred Ibn Meinom. Ebu Hatim veli: "Bio je 
ponekad nemaran." Takoder se nalazi i Abdul-Melik ibn Umejr, koji jc pouzdan, 
ah mu se pred kraj zivola pogorialo pamcenje, a posloji mogutnosl da je i podme- 
tao hadise. (El-Takrib). Tirmizi ga biljeM i pod brojem 3399 od Beraa, r.a., i kaze: 
"S ovim lancem prenosilaca hadis je na stepenu hasenun-garib hadisa." Sevri ovaj 
hadis prenosi od Ebu Ishaka, od Beraa, r.a., i izmedu njih ne spominje nekog drugog 
prenosioca. Biljezi ga i Ebu Davud (4/312/5045), od Hafse, mojke vjernika, r.a., a u 
njegovom lancu prenosilaca ima onih o kojima ucenjaci kriheki govore. Biljezi ga i 
Hcjsemi u djelu El-Medima (10/123) od Enesa, r.a., i kaze: "Prenosi ga Bezzar i nje- 
gov lanac prenosilaca je dobar." 488. 
a /.Him bi - t'l *' 

'esproziviti 
ca od Hu- 
;e: "Ovaj je 
>a, r.a., i tu 

nizi, Nesai 
u Hurejre, 
da bi zelio 

$'•■ 

^^ (5/471/3398) 
idisa nalazi sc 
m veli: "Bio je 
ijl je pouzdan, 
.i'l je i podme- 
m, r.a., i kaie: 
a." Sevri ova) 
nekogdnigog 
xnika, r.a.. a u 
ire. Biljezi ga i 
3 Bezzar i nje- 


ZBIRKA VJEROVJESNIKOYIH DOVA \ 

"Allahumme Rabbes-semavati ve Rabbel-erdi ve 
Rabbel-arSil-azIm, Rabbena ve Rabbe kulli sej'in, 
falikal-habbi ven-neva, munzilet-tevrati vel-indzili vel- 
Kur'ani, euzu bike min Serri kulli zl serrin Ente ahizun 
bi nasijetih. Entel-evvelu fe lejse kableke Sej'un, ve 
Entel-ahiru fe lejse ba'deke sej'un, ve Entez-zahiru fe 
lejse fevkake Sej'un, ve Entel-batinu fe lejse duneke 
sej'un ikdi anned-dejne ve agnina minel-fakr" 

"Altahu moj, Gospodaru mbesa, Zemlje iArsa velicanstvenog, 
Gospodaru nas i svega sto postoji. Ti Koji dajes da zrnevlje i kostice 
proklijaju, Objavitelju Tevrato, Indzila i Kur'ana, utjecem Ti se od 
zla svakog zlobnika kojije pod Tvojom vlaSdu, Ti si prui, i nista nije 
postojalo prije Tebe, Ti si posljednji, i poslije Tebe nece biti niceg, Ti si 
Vidljivi, i iznad Tebe tic postoji niSta, Ti si Skriveni, i bezTebe nista 
ne postoji, omoguci nam da vratimo svoje dngove i zastiti nas od si- 
romastva. " ; " U predanju koje biljezi Ebu Davud stoji: "Omogud 
mi da vratim dug i zagtiti me od siromaStva." 

242. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Alije, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi legao spavati, 
ufio sljedecu dovu: 

»* Biljezi ga Muslim u poglavlju o zikru, dovama i Irazenju oprosta pod naslovom 
"Sta se uci kada se fell spavati i legne u postelju" (6/17/36, En-Nevevi), Ebu Davud 
u poglavlju o edebu pod naslovom "Sto se uCi kada se ieli spavati" (4/314/5051), 
Ibn Madia u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se uci kada se legne u 
postelju" (12/1274/3873), Nesai u djelu Es-Sunawl-kubr.t \ u djelu Amcht-jevmi veU 
tote pod naslovom "Sta uci onoj ko se prepadne u snu". (6/897/10626) 

201 IMAMEN-NEYEYI 

"Allahumme innl euzu bi vedzhikel-kerimi ve 
kelimatiket-tammeti niin serri ma Ente ahizun bi nasijetih. 
Allahumme Ente tekSif ul-magreme vel-me'seme la juhzemu 
dzunduke ve la juhlefu va'duke, ve la jenfeu zel-dzeddi 
minkel-dzedd. Subhanekallahumme ve bi hamdik" 

"Ailahu moj, utjecem se Tvome ptemenitom lieu i poniocu Tvo- 
jih savrsenih rijeci od zla svega slojc pod Tvojom vlascu. AUahu moj, 
TV otidanjaS nevolje i stete. AUahu moj, Tvoja vojska tie moze biti po- 
razena, Tvoje cc se obecanje sigurno ispuniti, i nikome njegova suaga 
pored Tvoje snage ne moze koristiti. SUwljen nekn si i Tebi hvala." : ™ 

243. Muslim, u svom Sahihu, Ebu Davud i Tirmizi, u svo- 
jim Sutieuima, biljeze predanje od Enesa, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi legao spavari, ufio: 

*-<sP v j 2 j^ * $ p &3b fi2j *&&.% K&i $& 4 iiii- 

"El-hamdu lillahillezi at'amena ve sekana ve kefana 
ve avana, fe kern mimmen la kafije lehu ve la me'va" 

"Hvala AUahu, Koji uasje uahranio, napojio, zastitio Has i sklo- 
tiiste nam pruzio, a koliko lije samo onih koji ni zasiihiika ui sklonista 
nemaju."* 1 Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." r " Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se uci prijc spava- 
nja" (4/314/5052), Ncsai u djclu Es-Sunemit-kubra pod naslovom "Rijeci UzviSenog: 
'1 da pod Mojim nadzorom odrastas"" (4/413), Ibnus-Sunni (233) Taberani u Es- 
Sagiru (2/84, Revd). U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi so Haris bin Abdullah 
el-Aver el-l lemdani za koga Sa'bij tvrdi da je lazjc, a u hadisima kojc on prenosi 
postoji slabost. Ncsai biljeii samo dva hadisa koje on prcnosi (Et-Takrib). Ovaj hadis 
Ibn Ebu Hatim spominje u djelu El-M (2/65, 166/1998), gdje spominje da je upitao 
svoga oca i Ebu Zur'u o hadisu, pa je spomenuo ovaj hadis, te su mu oni odgovorili: 
"Ovaj je hadis pogroSan. Prenose ga neki ucenjaci od Ebu Ishaka, od Mejsere, od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., s prckinutim lanccm prenosilaca, Slo je I ispravno." 
01 Biljezi ga Muslim u poglavlju o zikru, dovi, pokajanju i trazenju oprosta pod 
naslovoni "Sla se uci kada se legne spavali" (6/17/37, En-Nevcvi), Ebu Davud u 
poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se uci prijc spavonja" (4/314/5053), Tirmizi u 
poglavlju o dovama pod naslovom "Predanja koja govoro o lomc Sta se rreba prou- 
eiti kada se legne u poslelju". (5/470/33%) 42L 

enmi ve 
i nasijetih. 
ajuhzemu 
zel-dzeddi 
lik" 

f pomocu Tvo- 
u. Allahu moj, 
e maze biti po- 
njeguva snaga 
febihvala." 1 * 

irmizi, u svo- 
prenosi da je 

iCio: 

ve kefana me'va" ititio tuts i skto- 
ika m sklonista 
ihih." se uci prijc spava- 
"Rijeci UzviSenog: 
13) Tabcrani u £s- 
laris bin Abdullah 
na koje on prcnosi 
Takrib). Ovaj hadis 
iminjeda jeupitao 
mu oni odgovorili: 
ka, od Mcjscrc, od 
lo je i ispravno." 
£e»ju oprosta pod 
sv\), Hbu Davud u 
14/5053), Tirmiziu 
e Sia se treba prou- 
§ ZBIRKAVJEROVJESNIK0VIHD0YA g 

W*K **VFK**VyK **V*K **V*K JfcW 

244. Ebu Davud u svom Sunenu biijezi predanje s dobrim 
lancem prenosilaca od Ebul-Ezherija, a neki kazu od Ebu 
Zuhejra el-Enmarija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kada bi nocu legao spavati, ufiio: 

"Bismillahi veda'tu dzenbi, Allahumagfirli zenbl ve 
ahsi sejtani, ve fukke rihani, vedzalnl fin-nedijjil-eala" 

"Lijezem uz spometi Altahovog, dz.s., imena. Allahu, oprosti 
mi grijehe, ponizi sejtam koji me prati, omoguci mi da vratim dug i 
uvedi me medu najcasuije drustvo (medu melekc)." : > : 

245. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje Nevfela el-ESdzeija, r.a., koji prenosi da mu je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Proutt suru El-Kafirun, a zatim lezi spavati, jer ova sura 
u sebi sadrzi odricanje od mnogoboStva (sirka)." : 

246. Ebu Ja' la el-Mevsili u svom Musnedu biijezi predanje Ibn 
Abbasa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: H Biljefi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se uti prije spa- 
vanja" (4/314, 315/5054). Prenosioci ovog hadisa su oni od kojih Buhari premwi 
svoje hadlse koje je zabiljezio u SaMfiw osim Diafera bin Musafira, koji je bio isli- 
noljubiv, ali je pravio nenamjerne greske, Hfllid bin Ma'dan povjerljiv je i poboSan. 
(Et-Takrib). Biijezi ga i Sujuti u svom tefsiru Ed-Durrul-mensuf (6/694) prlplsujuci 
ga Ebu Ja'li i Taberaniju. 

01 Biijezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se uci prije spava- 
nja" (4/315/5055), Tirmizi u poglavlju o dovama u jednom od podnaslova (5/474/ 
3-103). Tirmizi velt: "Zuhejr ovaj hadis prenosi od Ebu lshaka, od Ferve bin Nevfela, 
od njegovog oca, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovo je predanje vjerodostoj- 
nijt- od predanja koje prenosi Su'ba jer se prenosioci od Ebu lshaka ne slazu oko 
njegovog predanja." 

203 


IMAM EN-NEYEYI 

"Hocete ti da vas uputim na rijefi koje ako budete u£ili, 
zaSu'tit ce vas od pripisivanja druga Allahu, dz.S.: 'Utfte suru 
El-Kaftrun prije spavanja.'"** 

247. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Swwmma biljeze pre- 
danje Irbada bin Sarija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., prije spavanja u£io sure koje pottnju rije£ima: "Slavljen 
neka je..." Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." 1 " 

248. AiSa, r.a., prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada 
ne bi zaspao dok ne proud sure El-Isra i Ez-Zumer." Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar."*" 

249. Ebu Davud u svom Sutienu biljezi predanje od Ibn 
Omera, r.a., s vjerodostojnim lancem prenosilaca u kojem stoji 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi zelio spavati ucJo slje- 
decu dovu: 

fc*& (J* £ i$X\j <^fcj j^Li'j JjVj jlir gjJJI 4 i£l" 
&Uj .'J 'J 4,3 -jii t J£ JT jj li^l j54.fi jlkil ^ijjj w Biljezi ga Ibn Hadzer u djclu Mrtalibul-alije (3/399/3811). Hejsemi u djeiu E/-M«i- 
ima (10/1221) i veli: "BiljeZi ga Taberani, a u njcgovom lancu prenosilaca jc Dzcb- 
bara bin el-Maglis, koji je vcoma nepouzdan." 

w Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se uci prije spa- 
vanja" (4/315/5057), Tirmizi u poglavlju o vrijednostima Kur'ana, poglavlje pod 
brojom 21 (5/180/2921) i veli: "Ovaj je hadis hasen un-garib." U lancu prenosilaca 
hadisa nalazi se Bekijja koji je podmeiao hadise. Hadis ima potvrdu u brojnim pre- 
danjima, aii sva ona imaju neku kritiku ucenjaka o vjerodoslojnosti. 
" Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama u jednom od podnaslova (5/472/3405). 
Tirmizi veli: "Pricao mi je Mohammed bin Ismail od Ebu Lubabe", Sticenika Abdu- 
rahmana bin Zijada, eije je ime Mervan, koji je ovaj hadis cuo od AiSe, r.a., a od njega 
ga je cuo Hammad bin Zejd," Prenosioci u ovoni lancu pouzdani su. 4P&. 
i budete ueili, 
jy 'Uttte suru 

w biljeze pre- 
hov Poslanik, 
ima: "Slavljen 

i.a.v.s., nikada 
mer." Tirmizi 

edanje od Ibn 
I u kojem stoji 
ivati u£io slje- >mi u djelu EJ-Mf*/- 
renosilacn je Dieb- 

ita se uci prijc spa- 
ana, poglavije pod 
) lancu prenosilaca 
rdu u brojnim pre- 
sti. 

ilova (5/472/3405). 
i>", Sticenika Abdu- 
\i§e, r.a., a od njega 
isu. 

ZBIRKA YJEROYJESNIKOVIH D0¥A 

"El-hamdu HUahillezi kefaru ve avani ve afameni 
ve sekani, vellezi menne alejje fe efdale vellezi eatam 
fe edzzele. El-hamdu lillahi ala kulli hal. Allahumme 
Rabbe kulli sej'in ve malikehu ve ilahe kulli sej'in euzu 
bike minen-nar" 

"HvalaAllaim, dz.L, Koji mcjezastitio, uto&ste mipntiio, na- 
hranio me i napojio, Koji mi je mnogobrojne blagodati darovao, Koji 
mije dbilne darove pruzlo. Hvala Allahu, dz.s., u svakoj situacijiu 
koju zapadnemo. Allahu mo], Gospodaru svega i njihov Posjednicc, 
Boze svega slo postoji, utjecem Ti se od vatre." 1 

250. Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Ebu Seida el- 
Hudrija, r.a., koji prenosi da je Aliahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Ko, kada legne spavati, tri puta kaze: ^Iv^fJ^^J*^^^*^* 'Estagfirullahellezi la ilahe ilia huvel-hajjul-kajjumu 
ve etubu ilejh' 

'Trazim oprosta odAllaha, osim Koga drugog boga nana, tivog 
i Vjecnog, i Njemu se kajem', Allah, dz.S., oprostit ce mu grijehe 
pa makar ih bilo koliko morske pjene, pa makar ih bilo koliko 
zvijezda na nebu, pa makar ih bilo koliko pijeska na morskoj 
obali, pa makar ih bilo onoliko dana koliko traje ovaj svijet." 3 

251. Ebu Davud u svom Sunenu, a i neki drugi autori, 
biljeze predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od jednog 
od drugova Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaze: "Sjedio 
sam jednom prilikom pored Allahovog Poslanika, s.s.v.s., kad 
mu dode jedan od njegovih drugova i re£e mu: 'Aliahov Posla- 
niee, sino<? me je ne§to ujelo, pa svu not nisam mogao zaspati.' 

w Bfljefti ga Ebu Davud u poglavlju edebu pod naslovom "Sta se utf prijc spava- 
nja" (4/315,316/5058) i lbnus-Sunni (728). 

|li!|,.yi v V i i n-mi/1 u poj;l.ivl|U n dovamo U (edltOBl od podnasloVfl (5/47/ "•"<)• U 
lancu prenosilaca ovog hadisa jeslc Vcsafi Ubejdullah bin Velid i Alijja bin Avfi, a 
obojica su nepouzdani. (Et-Takrib) 

21)5 
IMAM EN NEVEVI 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita ga: 'A Sta to? Covjek odgovori: 
'Akrep.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: 'Da si sinotf, kada 
si omrknuo, rekao: > * *■ - t 'Euzu bi kelimatillahH-tammah* min serri ma halek' 

'Utjecem se pomocu AUahovih savrsenih rijeci od zla svega slo 
jestvorb', uz Allahovu dozvoiu nista ti ne bi moglo naudib7"»° 
Hadis se biljezi i kod Ebu Davuda i dr. u predanju od Ebu Hu- 
rejre, r.a., a mi smo ga spominjali u poglavlju "Sta se uci ujutro 
i navecer" u predanju od Muslima, koje biljezi u svom Snhihu. 

252. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., oporutfo nekom 
covjeku da prije spavanja uci suru EI-Has>, rekavgi mu: "Ako 
tu noc, kada proufls, umreg, umrijet 6e5 kao sehid" ili je rekao: 
"Bit ceS medu stanovnicima Dzenneta."** 

253. Muslim u svom Sohihu biljezi predanje Ibn Omera, r.a., 
koji je naredio nekom covjeku da, kada legne spavati, prouci: 

i^-i Si Ulij $x iu ,Uu;£ 0JI3 ^S iiii ii ^jLi- 

"Allahumme Ente halakte nefsi ve Ente teteveffaha 
leke memaruha ve mahjaha in ahjejteha fahfazha ve in 
emetteha fagfir leha. Allahumme inn! es'elukel-afijeh" 

"Allahu moj, Ti si me stvorio i Ti ces me usmrtiti, Tebi pripada 
i mojti smrt i moj zivot. Ako me pozivis, saawaj me a ako me usmrlis, '--" Biljefci ga Ebu Davud u poglavlju o mcdidni pod naslovom "Kako se ud rukja" 
(4/13/3899). Ahmod (2/375), Ibn Madia u poglavlju o medicini pod naslovom 
"Rukja koja se uti proliv ujcda /_mi|o i akrcpa" (2/1162/3537), Hakim u Muslalrdm 
(4/415, 416), Tabcroni u poglavlju o dovama. (13G/349) 

** Biljezi g,i Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevtm vel-iejlc (234/723). U lancu pronosilaca 
ovog hadisa naiad so Jezkl bin Eban cr-Rikafli, koji jo nepouzdaa (El-Takrib) 

206 


i odgovori: 
iinoc, kada halek' 

ila svega sto 
aauditi/" 1 " 
>d Ebu Hu- 
i uft ujutro 
>m Saliihu. 

Enesa, r.a., 

iclo nekom 

mu: "Ako 

ili je rekao: 

Dmera, r.a., 
, proud: 

f&" 
* •• *■ 

fveffaha 
ha ve in 
■afijeh" 

Vein pripada 
meusmrtis, 

o Se u£i rukja" 
pod naslovom 
i\ u Muslcilrvku 

icu prcnosHaci 
-Takrib) 

g ZBIRKAYJEROVJESNIKOVIHDOVA g 

Oprosti mi. Allahu moj, ja Tc molim za opirost. " Ibn Omer, r.a., kaze: 
"Ovu sam dovu cuo od AUahovog Poslanika, s.a.v.s."" 1 

254. USimemw/iTirrnizijai EbuDavudabiljezisepredanje 
s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji 
prenosi da je Ebu Bekr es-Siddik, r.a., jednom prilikom upitao 
AUahovog Poslanika, s.a/v.s.: "Allahov Poslanice, podutt me 
rijeCima koje cu izgovarati ujutro i navecer." Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., podufi ga da ka£e: 

S*-3 ^r~* s" o*. "Allahumme fatires-semavati vel-erdi, alimel-gajbi 
veS-sehadeti Rabbe kulli sej'in ve mellkehu eShedu 
en la ilahe ilia Ente euzu bike min serri nefsl ve SerriS- 
Sejtani ve Sirkih" 

"Allahu moj, Stvorilelju nebesa i Zemlje, Pozttavaoce skrive- 
ttog i vidljivog, Gospodaru svake stvari i njen posjednice, svjedo- 
cim da nemo drugog boga osim Tebe. Uljccem 77 se od zla samoga 
sebe, od zla sejtatta i njegovog zavodenja u mnogoboStvo. " I rekao 
mu je: "Izgovori ove rije£i kada osvaneS, kada omrknes i kada 
]egne§spavati." : ' ; 

255. Tirmizi i Ibnus-Sunni u svojim zbirkama biljeze pre- 
danje Seddada bin Evsa, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: 

#- ' - - ■ 

0^ JUu : 4)1 ^\JS *j-* i'jy-L \'-Zi 4_il^ Jl ^jU pl-li j_- Li" 

o>35 £2% $L&tii*t tsu; o jl*-j js 4a jl; ni '<jjJ*z lit; w Bilje?.i ga Muslim u poglaviju o zikru, dovi, pokajanju i IraJx'nju oprosia pod 
naslovom "5ta se ud kada se te>li spavali i led u postdju". (6/17/35, En-Nevevi) 
2,11 Spominjali smo ga pod brojem 193. ££}. 

IMAM EN NEYEYI 

"Koji god musliman proutt neku suru iz Kur'ana priie 
spavanja, Allah, di&., posalje mu meleka koji ga fuva od bilo 
kakvog uznem.ravanja sve dok se ne probudi." Lanac prenosi- 
laca ovog hadisa jeste slab.-« F 

256. lbnus-Sunni u svom djelu bilje* predanje DZabira, 
r.a., ko,. prenos. da ,e Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

$i *m JUS ,Slk& 5u ££, oi> jj tfjf |I, J»5, Sj. -i m l„l! K « d l toV)ek '^ gne " P ° SleI ' u s P avati ' kod n J e Sa dodu 
melek « sqtan, pa melek ka*e: 'Allahu moj, uCini da sf probu- 
di s ha.rom , a sejtan kafe 'Ueini da se pobudi sa zlom ■ Ako 

25K SP ° mene AI,aha ' *"• k ° d «*»» oseane 

bin i 5 A 7 ' U iS '° n ? d ' elU Mieii Se predan ' e Abdullaha bin Amra 
ran el-Asa, r.a., ko,i prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, 
kada bi legao spavati, ufio sljedecu dovir '' ' ' • t ' a 

•^ 4 > u ye£ c-^> j $ dUil, ^l" :■■ BUM ga TlmW u poglavlju o dovama u jednom od podnaslova (5/476/34071 

" ne^aT """ P ° & ° "^ ""^ U ^ P*™"""" *** "-be kojc 
» Blljefi ga lbnus-Sunni u djdu Amdut-jemi vel-hjl.- (143/750), Ncsai u dfclu Es. 

V "- ( , ; ;, /^H '' k ' n 2 SU ° m ***" ' 7 / 425 / 55 °8- EMhsan), I , akin, 

la^Uh |l/5,,b,H ' lscmi u svom #* B*U*m 00/120, 121) i veil. 'Prenosi 

ga Ebu (. i h. o prenostod „ ovom lancu jesu oni orf k«,il, Buhari prenosi hadte koi, 20S 
;.ur ana prije 
£uva od bilo 
mac prenosi- 

inje Dzabira, 
kao: 

' *'•$% 

njega dodu 
ia-se probu- 
i zlom.' Ako 
njega ostane 

ha bin Amra 
mik, s.a.v.s., 'a (5/476/3407), 
5), U lancu pre- 
9 pouzdan. ali je 
Stoje osobe koje 

Icsai u djelu £s- 
□ k,ul,i st' prene 
3-Ihsan), Hakim 
| i veil. "Prenosi 
nosi hadise koje 
i. koji je takoder 
Hi eJ-Mekki, koji 

§ ZBIRKAVJEROYJESHIKOVIHDOYA g 

"Allahumme, bismike Rabbi veda'tu dzenbi fagfir 
lizenbl" 

"AUaJiu hio/, s Tvojim imenom Gospodaru lijezem, pa mi 
oprosti grijche.""* 

258. U istom djelu biljezi se predanje Ebu Umame, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

J J-Ufll SijjJ J^&iU * *&J l !>^ ^A & *& ^' 

"Ko Cist legne u postelju i budc spominjao Allaha, dz.5., sve 
dok ga ne savlada san, ako u toj nod zamoli Allaha, dz.S., za bilo 
koje dobro ovog ili onog svijeta, Allah, dz.s., dat ee mu to." 1 " 

259. Aisa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi legao spavati, ucio: 

J; j'j£\j ,Ja &>j$ U^v-'i HfJ& &*** Jf^ f^ 31 " 

"Allahumme emti'ni bi sem'I ve besari, vedzalhuma 
varise minnl, vensurni ala aduvvi ve erini minhu se'ri. 

» Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amelul-jevmi wl-\cjk (233/719). Hadis imo potvrdu 
u predanju Ebu Hurejre, r.a., koje biljezi Buhari u poglavlju o dovnma u jednom od 
podnaslova (11/130/6320, Fctlntl-Bnri), i Muslim u poglavlju o zikru, dovi, poka- 
janju, i Irazenju oprosta pod naslovom *5ta se utf kada se legne u postelju" (65/ 
17/37, En-Nevevi), Ebu Davud (5050), Tirmizi (3410), Ibn Mad2a (3874) s dodatkom 
u kojem stoji da treba prolresti postelju u koju se Ujeie 

** BiljeJJ ga Ibnus-Sunni u djelu Amehtl-jevmi ivl-lcjle (134/724, Ebu Davud u pogla- 
vlju o edebu pod naslovom "Spovanjc pod abdestom" (4/312/5042), Tirmizi u 
pi .gla vlju o dovama, naslov pod brojem 93 (5/540/3526). U lancu prenosilaca hadisn 
je Sehr bin Havseb, koji je nepouv-dnn, a poslije njega je Ebu Zabijja, oko koga, tako- 
der posloje nejasnooe. ■*■ "i 3SBL 

IMAM EN NEVEVI 

Allahumme innl euzu bike min galebetid-dejnl ve 
minel-dzui fe innehu bi'sed-dadzi" 

"Attaint moj, ucini tin me tnoj sluh i vid dobro slttze, i ucini da 
budu zdravi sve dok earn ziv. Pomozi me protiv mog neprijatelja i 
ucini da osjeti mojtt snagu. Attaint moj, uljecem 77 se od duga koji nc 
mogu vratiti i odgladijerje ona ruzan pratilac.'"^ 

260. Prenosi se da je Aisa, r.a., rekla: "Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., otkako sam s njim pa do svoje smrti, nije nikada propu- 
stio traziti zastitu od kukaviCluka, lijenosti, mrzovolje, skrtosti, 
lose starosri, nesrece u porodici i imetku, patnje u kaburu i od 
sejtana i njegovog nagovaranja na mnogoboslvo.""* 

261. U istom djeiu biljezi se predanje Aise, r.a., koja je prije 
spavanja u£ ila sljedecu dovu: 

"Allahumme innl es'eluke ru'ja salihaten gajre 
kazibetin, nafiatin gajre darreh" 

"Attaint moj, molim Te da nsirim lijep $an, istinit, a ne lazan, 
koristan, a nc Stefan." Kada bi proudla ovu dovu, znalo se da 
nece ni s kirn progovoriti sve dok ne osvane ili se u toj nod ne 
prene iz sna. 26 * 

262. Imam, hafiz Ebu Bekr bin Ebu Davud biljezi predanje 
s lancem prenosilaca od Alije, r.a., koji je rekao: "Nisam vidio 
nikog razumnog da je zaspao prije nego Sto proud tri poslje- 

w Biljezi ga Ibnus-Sunni u djclu Amelul-jevmi vel-lejlc (237/739). U njegovom lancu 
prenosilaca je: liiSam bin Zijad bin Ebu Je/id el-Mikdam, cija se predanja ne prihva- 
laju. (Et-Takrih) 

** Biljezi ga Ibnus-Sunni u djeiu Amehri-jcomi vcl-lejk (23S/739). U lancu prenosi- 
laca je Es-Surej| bin Ismail, Sa'bijev amid2a, i njegova predanja se ne prihvalaiu, 
(Et-Takrib) 

'■"' Biljezi ga Ibnus-Sunni u djeiu A mclnl-jcvmi vd-tejle (242/748). U lancu prenosilaca 
je Bekr bin Ahmed, o kome Zehebi u svom djeiu El-Mizati (1/342/1271) prenosi 
rijeci Ibn el-D?evzija: "On je nepoznat", ali mu Zehebi poslije toga odgovara da nije 
nepoznat. 

210 
ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOYA g 

dnja ajeta sure El-Bekara." Ovaj lanac prenosilaca jeste pou- 
/.dan po uvjetima koje postavljaju Buhari i Muslim. Od Alije 
r.a., prenosi se takoder da je rekao: "Nisam vidio nikog razu- 
mnog da je, nakon Sto je primio islam, zaspao prije nego Sto 
prouei Ajetul-kursi." Prenosi se da je Ibrahim en-Nehai rekao: 
"One koji su tek primili islam poducavali su da prije nego Sto 
zaspu prouce sure El-Felek i En-Nas." U jednom predanju stoji: 
"Imali su obicaj svake nodi proudti po tri puta sljedece sure: El- 
lhlas, El-Felek i En-Nas." Ovaj lanac prenosilaca jeste pouzdan 
po uvjetima koje postavlja Muslim.- 71 ' 

Predanja koja govore o ovoj temi mnogobrojna su, ali je ono 
koje smo spomenuli dovoljno za onog ko to bude u stanju prakti- 
cirati. Malo smo skratili iz bojazni da ne oduzimo i ne otezamo 
onome ko bude eitao ovu knjigu. A Allah najbolje zna. Najbolje 
je onome ko je u stanju prouciti sve zikrove koje smo spomenuli, 
a ako ne moze, onda neka prouCi onoliko koliko moze. 

Pokudenost spavanja bez prethodnog 
spominjanja Maftovog, dl§., fmena 

263. Ebu Davud u svom Suneiiu biljezi predanje s dobrim 
lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko sjedne na neko mjesto, i tu ne spomene Allahovo, 
dz.S., ime, to c"e mu biti samo propast, a ko legne spavati, a ne 
spomene Allahovo, dz.5., ime, to ce mu biti samo propast." 271 

BMfcS ta Ob Pogleda) djelo: Te/sinil-Kiir'nnil-azim od Ibn Kcsira. (1/341) 
CT Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o cdebu pod naslovom "5ta se uci prije spava- 
nja" (4/316/5059), Itmus-Sunni (752) od Hamida bin Jahje, od Ebu Asirna, od Ibn 
Adilana, od El-Makburija, od Ebu Hurejre, r.a. U lancu prenosilaca je Muhammed 
bin Adzlan, koji je bio istinoljubiv, ali koji je mijeflao hadise koje je prenosfo od Ebu 
Hurejre, r.a. [Et-Takrib) &± 


IMAMEN-NECEY! 

'*K*\V»*J(«V»KJftV»KX*YyKX»\ 

Dora onoga ka se prene iz sna, a Zeli nasfav/ti spavati 

Postoje dva stanja onoga ko je spavao: cmaj ko ne zeli vise 
spavati, a o tome smo govorili na poCetku knjige, i onaj ko ieli 

au T^'aH S P avan ' em - ° vome * drugom lijepo spominjati 
Allaha, dz.§., sve dok ga san ponovo ne savlada. Za ovu priliku 
propisani mi mnogobrojni zikrovi. Neke od njih spominjali smo 
raruje, a nek! od tih zikrova biljeze se i u Buharijevom SahOiu: 

264. od Ubade bin Samita, r.a., koji prenosi da je AUahov 
I oslamk, s.a.v.s., rekao: "Ko se noeu prene iz sna pa kaze: 

js JZ y,j JUS % iiiiJi 5 c5 Ii^i Si Jlij ii vj Liij Si- 

'La ilahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli Sej'in kadir 
el-Iiamdu Iillahi, ve subhanallahi, ve la ilahe illallahu' 
vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete ilia billah' 

'Nana boga osim Malm, Jedinog, Koji nema dmga, Niemu pri- 
padovlasi i zalwala i On je svemo&m. Hvala Allalm, slavljen neka 
;e AM, nema boga osim Allaha, Allah je najveci, nema mage niti 
moa osim Allahove snagc i mocV, a zatim kaze: ' Allahu moj, opro- 
sh nu ,1, uputi neku dovu, bit ce mu uslisana, a ako ustane, 
uzme abdest , klanja, namaz ce mu biti primljen.'"-"' Ovai smo 
nadis zabiljezili onako kako smo Cull od svojih ucitelja i kako 
se hiljezi u primjercima Buharijevog Sahilm. U mnogim primjer- 
C ™* Buhari i in °S Sahiha ne biljeze se rijeci: "Nema boga osim 
Allaha prijerijeci "Allah je najveci." Ove rijeei ne spominje 

» Biljea ga Buhari u P oglavlj u „ noinom nanwu pod naslovom " Vrijednost onoga 
ko * probud, nocu i klanja" (3/47. 48/1154. ftftaHfafc Ebu Davud „ poglavlt 
o odebu p<xl „.« lovon, "S,a „eba red onaj ko se noft, pr,ne ,, sna" (4/316/5060). 
-nmu. » poglavl,u o do,ama pod naslovom -ftetoja koja govorc o dovi kola L 
uu kada se prene iz sna". (5/480/3414) 

212 

ipavati 

ne zeli vise 
onaj ko zeli 

spominjati 
ovu priliku 
minjali smo 
>m Sahihu: 

i je Allahov 
a kaze: L3JV ji M * J*" u, lehul- 
in kadlr, 
illallahu, 
lah' 

i, Njemu pri- 
slavljen neka 
in snage niti 
j moj, opro- 
ako ustane, 
172 Ovaj smo 
itelja i kako 
;im primjer- 
i boga osim 
ie spominje 

rijcdnosl onoga 

rud ii poglavlju 
" (4/316/5060), 
n o dovi koja se ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOVA g 

Mc*WK **V#K X*V*K XWfKXiYi 

ni Humejdi u svom djelu Dzem'u bejtie saJiihajni. Ove su rijeCi 
zabiljezene u predanju koje biljezi Tirmizi i dr. ali ih ne biljezi 
Ebu Davud. Rijeci: "...a zatim kaze: 'Allahu moj, oprosri mi', ili 
uputi neku dovu" nedoumica su Velida bin Muslima, jednog 
od prenosilaca ovog hadisa i Buharijevog Sejha, kao i Ebu Da- 
vuda, Tirmizija i dr. 

265. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje koje ne 
ocjenjuje nevjerodostojnim od Aise, r.a., koja prenosi da bi 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada se nocu prene iz sna, utto: 

idZ-1 Zfitib ,Jh l*j£&\ $\ dJu^i ci h\ *^1 V" 
jjjj i^3 iiiii & j >lSj J%& S] j* Js \j Vj \j* jlj ^Jlli 

"La ilahe ilia Ente subhanekallahumme estagfiruke 
li zenbi ve es'eluke rahmeteke, AUahumme zidni ilmen 
ve In tuzigkalbi ba'de iz hedejteni ve heb IT milledunke 
rahmeten, inneke Entel-vehhab" 

"Nema boga osim Tebe, slavljen neka si. Allahu moj, molim Te 
da mi oprostis grijehe, molim Te za Tvoju milost. Allahu moj, povccaj 
moje znanje, ne dozvoli da moje srcc zaluta nakon sto si me uputio, 
podari mi od Sebe milost, zaista Ti mnogo poklanjas" m 

266. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje od Aige, 
r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se nocu 
prenuo iz sna, ucio: 
m BiljeAi ga Ebu Davud u poglavlju o cdebu pod naslovom "Sta Ircba prouciri onaj 
kosc probudi iz sna" (4/316/5061), Nesai u djelu AmduUJarmi vcl-lejle pod naslo- 
vom "Sta uei onaj ko se prune iz sna" (6/216, 217/10701. Et-Suiiemii-kubra), Hakim u 
Musledreku (1/540), Ibn Hibban u svom Sahihu (7/424/5506, EMhsan). Hakim veli: 
"Lanac prenosilaca ovog hadise pouzdan jo, ali ga Buhari i Muslim nc biljeze u svo- 
jim Sahihimn." U tome ga podriava Zehobi. 

213 
I m*m 
IMAM EN NEVEYI 

"La ilahe illallahul-vahidul-kahharu Rabbus- 
semavati vel-erdi ve ma bejnehumel-azlzul-gaffar" 

"Nema boga osim AUaha, Jedinog i Mocnog, Gospodara nebesa i 
Zetnlje i onoga sloje izmcdu tijih, Vdicanstvetwg, Koji mnogo prasta."™ 

267. U istom djelu biljezi se predanje sa slabim lancem 
prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

•Jfc&lj *Ap jdji £, <z£ pilLii jliJl Jj j£j y. 4i\ l's ISJ- 

"Kada se Allahov rob nocu prene iz sna pa kaze: 'Slavljen 
neka je Allah', a zatim zatrazi oprosta i uputi dovu, bit ce mu 
primljena." 2 " 

268. Tirmizi, Ibn Madza i Ibnus-Sunni biljeze predanje s 
dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada neko od vas nocu 
ustane, a zatim se vrati da nastavi sa spavanjem, neka tri puta 
protrese svoju postelju jer ne zna gta je poslije njega moglo u 
nju uCi, a kada legne, neka kaze: w BiljczJ ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jevmi vcl-tejlc (247/762), Ncsai u djelu £s- 
Sunenut-kubra u djelu Amdul-jtvmi vcl-iejle pod naslovom "5ta Ireba prou£iii kada 
so prune Iz sna" (6/216/10700), Ibn Hibban u svom Sahffiu (7/424/5505, El-Ihsan), 
Hakim u svom Mustedrticu (1/5-10). Hakim vcli: "Ovaj je hadis vjerodostojan po 
uvjeiima koje poslavljaju Buhari i Muslim, ali ga ne biljezo u svojim Saliilmtm," U 
tome ga podrzava Zehebi. 

m Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jcvmi vcl-hfe (245/758). U lancu prenosilaca 
OVog hadfsa je Seid bin Zcrbi. O njemu Ibn Mein kaze: "Nije pouzdan." Buhari veli: 
"Ima neke cudne stvari kod sebe." Nesai veli: "Nije pouzdan." Darekutni je rekao: 
"On je slab prenosilac." [El-Mixm: 2/326/3177) 

214 m* 

% ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA g 

'Bismikallahumme veda'tu dzenbl ve bike erfeuhu in 
emsekte nefsl ferhamha ve in rededteha fahfazha bima 
tahfezu bihi ibadekes-salihln' 

'S imenom Tvojim, Allahu moj, Hjezem, i $ imenom Tvojim 
ustajem. Ako me nsmrtis, smilttj mi se, a ako me pozivis, sacuvaj 
me kao sto ciwas Svoje dobre robove.'" Tirmizi veli. "Ovaj je ha- 
dis hasen, dobar." Imam Malik u svom Muvettau, u poglavlju 
o dovama, na kraju poglavlja o namazu, biljezi predanje Ebu 
Derdaa, r.a., koji prenosi da je nocu kada se prene iz sna, u£io 
sljedecu dovu: 

".J»^IaJ1 ^-1 O-il,} f>>J' ^J^J OJ^ C-^U" 

"Nametil-ujunu ve garetin-nudzumu ve Entel-hajjul- 
kajjum" 

"Oci su zaspale, zvijezde su zasle, samo Ti si tivi i Vjecni."™ 

Dova onoga koga obuzme nemir u postelji, pa ne maze zaspati 

269. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Zejda bin 
Sabita, r.a., koji prenosi da se pozalio Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., na nesanicu, pa ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poducio 
sljedecoj dovi: 

Yj L. illiU * f j5 ^ tSVj i£j> 4**> f >$• *& f^ 11 " 

"Allahumme garetin-nudzumu ve hede'etil-ujunu ve 
ente hajjun kajjumun la te'huzuke sinetun ve la nev- 
mun ja hajju ja kajjumu ehdi' Iejll ve enim ajni" 

w Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama, poglavlje pod brojem 20 (5/472, 473/ 
340), Ibn Madz.i u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se u£i pred spava- 
nje" (2/1275/3874), Ibnu.s-Sunni u djclu Amelut-jcvmi veUejlc (250/770). Tirmizi veli. 
"Ovaj jc hadis hasen." Ovaj je hadis mullcfckun alcjhi, a biljeze ga u Sahihima Buhari 
i Muslim, a spominjali smo ga i pod brojem 235. 

2151 


IMAM EN-NEVEYI 

"/Wto/m ;wo/, 2i7//>2rff s« zasfe, on st/ se srniii^ samo si 77 livx 
i Vjecni, ne obuzima Te ni drijcmez tti son, O Zivi i Vjeari, ucini da 
se smirim u ovoj noci i donesi son na moje oB." m 

270. Muhammed bin Jahja bin Hibban prenosi da se Halid 
bin Velid, r.a., pozalio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., na nesa- 
nicu, pa mu je on naredio da prije spavanja proud: 


"Euzu bi kelimatillahit-tammati min gadabihi ve serri 
ibadihi ve min hemezatis-sejatmi ve en jahdurun" 

"Utjecem se pomocu AUaiiovih savrsemh rijcci od Njegovc sr- 
dzbe, od zla Njegovilt robova, od sejtanskih dosaptavanja injihova 
prisustua"™ Ovaj jc hadis mursel. Muhammed bin Jahja je tabi- 
in (generacija poslijeashaba). 

271. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje sa slabim lan- 
cem prenosilaca, i ocjenjuje ga kao nepouzdano, od Burejde, 
r.a., koji prenosi da se Halid bin Velid, r.a., pozalio Allahovom 
Poslaniku, s.a.v.s., na nesanicu, rekavSi mu: "Ailahov Posla- 
nice, po svu no£ ne spavam zbog nesanice." Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rece mu: "Kada legneS spavati, proud sljcdedu dovu: 


- BlIjeM ga Ibnus-Sunni u djelu Amchtl-jcvmi vcl-Icjle (244/754), Tabcrani u El-K.-bint 
(5/124/4817), Hejscmi u svom djelu E!-M,;lz>n„ (10/128) i volt "Bilfeii ga Taberani 
a u njegovom lancu prenosilaca je Amr bin el-Husajn ei-Ukaili, fija se predanfe ne 
prihvataju." 

CT BUjeii ga Ibnus-Sunni u djelu AmeUil-jevmi vcUejIe (244, 245/755). Hejsemi u svom 
djelu EI-Mclzma (10/126) i ka*e: "Prenosi ga Ahmed, a prenosioci u njegovom lancu 
jesu oni od kojih Buhari prenosi hadise koje je zabiljetto u svom Sahihu, s Hm sto 
Muhammed bin Jahja bin Hibban nije sluSao hadise od Halida bin Velida, na. 43s. 
to si Ti 2.\v\ 
mi, ucini da 

ia se Halid 
i., na nesa- ivesern 
in" 

Njegove sr- 
ja i njihova 
ihja je tabi- slabim Ian- 
id Burejde, 
Mlahovom 
hov Posla- 
v Poslanik, 
\c\x dovu: 

ani u El-Kcbiru 
±\ ga Taberant 
se predanja ne 

lefsomi u svom 
fegovom lancu 
\ltihu, s hm sto 
tfda, r.a. 
ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOYA 

'Allahumme Rabbes-semavatis-seb'i ve ma ezallet, 
ve Rabbel-eredine ve ma ekallet, ve Rabbes-sejatTne 
ve ma edallet kun il dzaren min Serri halkike kullihim 
dzemian en jefruta alejje ahadun minhum ve en jebgT 
alejje. Azze dzaruke ve dzelle sena'uke ve la ilahe gaj- 
ruke ve la ilahe ilia Ente' 

'AUahu moj, Gospodaru sedam nebesa i onoga $to ona pokriva- 
ju, Gospodaru sedam zemalja i onoga Sto one nose, Gospodaru sejtana 
i onih koje sit oni na stranputicu zaveli, budi moj zaSHfnik od zla 
svih Tvojih stoorenja, da me se iko od njih ne domogne, da mi nasUje 
ne ucini. Vclika je Tvoja zastita, uzvisenje Tvoj spomen, nenta boga 
osim Tebe, samo si Ti Allah.'"™ 

Dova onoga Vu se prepadne u snu 

272. U Sunmima Tirmizija i Ebu Davuda i u Ibnus-Sunni- 
jevom djeiu i drugim izvorima biljezi se predanje od Amra bin 
Suajba, on od njegovog oca, ovaj od njegovog djeda, koji pre- 
nosi da ih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poduCio da protiv straha 
uce sljedece rijeci: 

"Euzu bi kelimatillahit-tammati min gadabihi ve serri 
ibadihi ve min hemezatiS-sejatini ve en jahdurun" 


** Hadis je ncvjcrodostojan. Biljezi go Tirmizi u poglavlju o dovama, poglavlje pod 
brojcm (91) (5/538, 539/3523). Tirmizi kaze: "Unac prenosilaca ovog hadisa nije jak. 
Hadise Hakema bin Zuhejra. koji je jedan od prenosilaca ovog hadisa, neki ucenjaci 
ne prihvalaju. Ovaj hadis prenosi se od Allahovog Poslanlka, ULVJ* kno mursel u 
drugatfjoj formi. Biljezi ga i Taberani u El-Kcbiru (4/115/3839), i u Es-Sagint (2/1- 
77/984). Hejsemi u svom djeiu Et-Mfdz>'ui kazc: "Biljezi ga i Taberani u El-Evsatu, 
a prenosiod su oni od kojih Buhari prenosi hadise koje je zabiljeiio u SaliiUu, s tim 
«0 Abdurataman bin Sabil nije slu&io hadise od Halfda bin Velida, r.a. Biljezi ga 1 u 
El-Kcbini sa slabim lancem prenosilaca. 

217 

MR m 

IMAM EN-NEYEVI 

"Utjecem se pomocn Allahovih savrsenih rijedi od Njegove sr- 
dzbc, od zla Njegovih robova, od sejtanskih dosaptauauja i ttjihova 
prisustva." Abdullah bin Amr podufavao je svoju djeeu ovim 
rijedma. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." U predanju 
koje biljezi lbnus-Sunni stoji da je neki covjek dosao Allaho- 
vom Poslaniku, s.a.v.s., i pozalio mu se da se prepada u snu, pa 
ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., podurto da trazi utociSte od Sej- 
tanskih doSaptavanja i njihovog prisustva. Covjek je izgovarao 
te rije£i, pa je strah nestao. IS0 

Dova onoga ka neSta usni, bez obzira bilo dobro ili lose 

273. Buhari u svom Saltihu biljezi predanje Ebu Seida 
el-Hudrija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

iji* JU; -iii &di v ju; -il Ija ^* fy \£t IjJj isM Jb lljf 

»;ipi v 4$ art u^i ^ j \^jj> fr i&ii cjiuLi £o» Cv 

"Ko u snu vidi ne§to £to mu se svidi, taj je san od Allaha, 
pa neka se zahvali Allahu, d£.8 v i neka taj san isprica drugima." 
U drugom predanju stoji: "Neka ga isprica onima koje voli." 
"A ako vidi u snu neSto sto mu se ne svidi, taj je san od Sejtana, 
pa neka proutt 'euzu' tri puta, trazeci zaStitu da mu taj san ne 
naudi, i neka taj san ne prica nikome, pa mu neee nauditi."" 1 " Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o medidni pod naslovom "Kako udti rukju" 
(4/11/3893), Tirmi/i u poglavlju o dovama poglavlje pod brojem (93) (5/541, 542/ 
3528), lbnus-Sunni u djclu Anu-tut-jiitm vel-lcjlc (244/753), Ahmed u svom Miisnedu 
(2/181), Hakim (1/48: 50), Nesai u djelu Es-Simatul-kubra i u djclu Aiitvlul-jevmi ivl- 
lejlc pod naslovom "Sta uci onaj ko so prepadne u snu" (6/191/10601, 10602). Tir- 
mizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-gsrib." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se 
Muhammed bin Ishak. koji je podmetao hadise. 

tfl Biljeii ga Buhari u poglavlju o lumacenju sna pod naslovom "Son koji je od 
Allaha" (12/385/6985, Felhul-Bari) i u poglavlju pod naslovom "Kada vidi u snu 
nesto Stio mu se ne svida, neka nikome ne prica". (12/449/7045, Felhul-Bari) Pogle- 
daj naSu ocjenu ovog hadisa u Rijiuliis-satihinu pod brojem 842. 218 


§ ZBIRKA VJER0YJESN1K0YIH DOVA ^ 

«W**Y>KX*Y*KJ*V*KJftYrtt*wi 

274. Buhari i Muslim u svojim Sahih'mm biljeze predanje Ebu 
Katade, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

*r* >, ^ il^Jj *~-*&i U--i ^lj j_*j ;plU 111 j_* ip^i L&S <H^ i 

"Dobar san", a u drugom predanju stoji: "Lijep je san od 
Allaha, a sanjarije su od sejtana. Ko u snu vidi neSto Sto mu se 
ne svida neka pljucne na lijevu stranu tri puia, a zatim neka 
prou£i 'euzu' protiv Sejtana, tri puta, i san mu nece nauditi."™-' 

275. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Dzabira, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

». 4U 015 (5 ill j^ ^ JjA^j iStf uOuljl 

"Kada neko od vas u snu vidi neSto Sto mu se ne svida, 
neka tri puta pljucne na lijevu stranu, a zatim neka proudi 'euzu' 
i neka se prevrne na drugu stranu." 20 

276. Tirmizi biljezi predanje Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: •~ * • »j ».JJ4U pQj lud £ iui *i 1^35? i;5j ^;U1 Jfj iii- 

"Kada neko od vas usni san koji mu se ne svida, neka ga 
nikom ne prica i neka ustane klanjati." 2 "' 

m Biljezi ga Buhari u poglavlju o medicini pod naslovom "O rukji" (10/219/5747, 
Fethul-Bari), i u poglavlju "Pocelak stvaranja" pod naslovom "Svojstva Iblisa i njc- 
gove vojske" (6/390/3292, Fcihul-Bttri), Muslim u poglavlju o snovima (5/15/16, 
En-Nevevi). Pogledaj naSu ocjenu ovog hadisa u Rijadus-Salihintt pod brojcm 843. 
*' BUjezi ga Muslim u poglavlju snovima na pocelku knjige (5/15/20, En-Nevcvi). 
Pogledaj naSu ocjenu ovog hadisa u RijadtiS'Salihittu pod brojem 844. 
* Biljezi ga Tirmizi 11 poglavlju snovima pod naslovom "O tome da je san vjernika 
cetrdesel sesti dio poslanstva" (4/532/2270). Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun- 
sahih." U predanju koje on biljezi ne stoji: "...neka klanja" nego "...neka se prevrne." 
Buhari ga biljezi u svom Sahihu od Ebu Kaiade, r.a., pod brojem (12/389/6986, 
Fclhul-Bnri) i u njemu se spominje da se troba proucili "euza" i pljucnuti na lijevu 
stranu. Pogledaj hadis pod brojem 273. 

219 ^ 
IMAMEN NEVEVI 

277. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje u kojem 
stoji: "Kada neko od vas usni san koji mu se ne svida, neka 
pljucne tri puta, a zatim neka kaze: 

■.**$ ol&j jlklil JU j* Jb lyi J! IjLl" 

'Allahumme inni euzu bike min amelis-sejtani ve 
sejji'atil-ahlam' 

'AUahu moj, Tebi se utjecem od sejtunovih spletki i ruznih sno- 
va', pa mu taj san ncce nimalo nauditi" M 

Cava onoga fcome neka isprica san 

278. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje u kojem stoji 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., onome ko mu isprica san, govorio: 

• * "" 

"Hajren re'ejte ve hajren jekun" 

"Dobro si vidio, i dobro ce biti." 3 * U drugom predanju stoji: 

•.ogtdi ij -i 3i2ij iiSiipj J* £ij a cgi citfjs i^ij <&& cg£" 

"Hajren telkahu ve Serren tevekkahu, hajren lena ve 
Serren ala eadaina. El-hamdu lillahi Rabbil-alemin" 

"Dobro ce te sresii, od zla ccs biti sacuvan, dobro za tias, a zlo po 
naseg neprijatelja, pa nekajehvala Gospodaru svih svjetova/' 2 * 1 

x Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jamti ivl-kjiv (251/775). U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nalazi se Ibrahim bin Jusuf bin Mejmun e!-Bahili el-Belhi. koji je bio 
istinoljubiv, a Nesai go ocjenjuje pouzdanim. Pogledaj djelo El-Mizan. Hadis im.i 
potvrdu u predanju Ebu Katade, r.a., koje biljezi Buhari. (12/400/6995, FeHwI-ltari) 
* Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jamti vcl-lcjk (252/776). U lancu prenosilaca je 
An\r bin Schl, koga Darekutni ocjenjuje nepouzdanim, kao sto stoji u djelu El-Mizatu 
OT Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amciul-jcvnti ivl-lejk (252/777). U njegovom je lancu 
prenosilaca Sulejman bin Ala, za koga Zehebi u svom djelu El-Mizan (2/404/3493) 
prenosi rijecl Ebu Halima, koji je rekao, "Nijc jak." lbn Hibban i dr. opluzuju ga za 
nepouzdanost." Buhari veli; "U njegovim predanjima posloje odredene slabosti." 
U lancu prenosilaca nalazi se i Abdullah bin Zeml el-Dzuhcni za koga Zehebi u £/- Mi 


g ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOYA g 

Podsticaj na upudivanje dove i trafenje oprosta 
u drugoj palov/ni svake nnci 

279. Buhari i Muslim u svojim Saliihmm biljeze predanje Ebu 
Hurejre, £&, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

* > ,-*, \ £ : J^ ^Sl J9M vlii J&te; CUM Jpl J! 5W J* U-J d£? 

"Nafi se Gospodar svake nod u njenoj posljednjoj tre&ni 
spusta na zemaljsko ncbo i kazc: 'Ko Me moli, pa da mu se oda- 
zovem, ko od Mene trazi, pa da mu dadnem, ko trazi oprost, pa 
da mu oprostim/" U predanju koje biljezi Muslim stoji: " ~ * ''.* K,'»* *i . * *'- "UzviSeni se Allah svake nod, kada prode njena prva tre- 
dna, spuSta na zemaljsko nebo i kaze: '}a sam vladar, Ja sam 
vladar, ko Me moli, pa da mu se odazovem, ko od Mene trazi, 
pa da mu dam, ko od Mene oprosta trazi, pa da mu oprostim.' 1 
tako govori sve dok zora ne nastupi." U jednom predanju stoji: 
"...kada prode pola noci ili njene dvije fcrecme...* 3 " 

280. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenlma biljeze pre- 
danje Amra bin Abese, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: Mizami veli: "On je iz generacije labiina i golovo je nepoznat, i na njegova predanja 
nc moic se oslonili." 

» Hadis je vjeradostojan. BUje£ ga Buhari u poglavlju o Allahovoj, dii., jednoci, 
pod naslovom "Rijeci Uzvisenog: 'tele da promijene Allahove, di.s., rijeci...'" (13/ 
473/7494, Fethul-Bari), Muslim u poglavlju o nama/u pulnika i skracivanju namaza 
pod naslovom "Nocni namaz klanja se dva po dva rekata, a vitr se zavrSi s jednim 
rekatom". (2/6/36, En-Nevevi) &± gSfig 

m 

i IMAM EN-NEVEVI M 

"Gospodar je najblifci Svom robu u posljednjem dijelu 
nod, pa ako mozeS u Hm trenucima spominjati Allaha, d&S., 
uemi to" m Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

Pofeljno je maliti Mlaha, dts., u svim trenucima noci ne bi 1/ 
pogodio onaj trenutak u Icojem Allah, dz&, usIiSava dove 

281. Muslim u svom Sahihu biljc^i predanje DZabira bin 
Abdullaha, r.a., koji prenosi da je cuo Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., kako kaze: 

dii J\ £- 13* ju5 ii jL; fei j£; &}'£ v &u jjjj j Sf 

"U noci postoji jedan trenutak, ako vjcrnik u njemu zamo- 
H Allaha, dz.S., za neko dunja!u£ko ili ahiretsko dobro, Allah, 
dz.S., odazove mu se. Taj trenutak postoji u svakoj noci/' 200 

Mlahova, dt.§., lijepa imena 

Uzviseni je rekao: "Allah ima lijepa imena, pa Ga 
njima zovite." 

282. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je AUahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

2>Ji j*s utiii y> Lij h\ Su ( pi c#~jj kx JuS nb or 
t Judi c^i t p$i ^ *j jjj v «<jji 4i ^ > : > 4J £, i-| M Biljc£i ga Tirmizi u poglavlju o dovama, iusIov pod brojem 19 (5/369, 570/3579), 
Tirmizi veli: "Ovaj je hadis s ovim lancem prenosilaea na stepenu haseraahilvgarib 
hadisa." 

™ Biljeii ga Muslim u poglavlju o namazu putnika i skrai'ivanju namaza pod naslo- 
vom "No^i namaz klanja so dva po dva rekata, a vitr se zavrfii s jednim rekatom". 
(2/6/35-6, En-Ncvcvi) ^ 222 
|. ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA J| 

^uii tijdi ,£ii2i ijijpi «i^j5i i jifiii .jiliJi t jj^iji ^jdi 
«&ji i^X\ ,'j^\ y^\ i. jjiji t>jji *£#i tj#& JL-di 
JLj£i ,' JJi cjai cj^Iji tj^iiii cj^ji cLuli t ^i ^^jjJji 

£*£) t£jgii .4-^' 4*3* i ft»2 | «■ J^ 1 'v-^ 1 ^i*uJi 
4«£i iociji t ^j3ii ij-Sjii < jili cI^Iji t i^di .i^Ji «j5jii 

cpSil c^l t i-jJl i^^JLLil vl-lJl t&o^JI ^.^ii ,j^i 

fc y»-3-*Jt t,*jJu_Jl ^.L-JUJl ij^UJl fc-LwJl t-U-I^JI tJ^-l^Jl cJ^^Jl 

fc( i£iji &44J&1 $1 tJUSLli ,jr^ t£brii ,>i£ji 4>^i jjSi 
£i*Ji ih...aiji tfi^ij J^uJi ji liiiiiJi iuu hjj^i ij&Si 
cXjijii ijp iy&\ t ^ui £jii fc Juji tgyi ,^iLii c^iii 

"Allah ima devedcsct devet lijepih imena, jedno ma- 
nje od stotinu, ko ih zapamti uci ce u Dzennel. Allah je nepar 
i voli nepar." 

Huvallahullezi la ilahe ilia hu. Er-Rahman, Er-Rahim, 
El-Melik, EI-Kuddus, Es-Sclam, El-Mu'min, El-Muhej- 
min, El-Aziz, El-Dzebbar, EI-Mutekebbir, El-Halik, El- 
Bari', EI-Musawir, EI-Gaffar, EI-Kahhar, El-Vehhab, 
Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, EI-Kabidu, El-Basitu, 
El-Hafidu, Er-Rafiu, EI-Muizzu, El-Muzillu, Es-Semiu, 
El-Beslru, El-Hakemu, El-Adlu, El-Letifu, EI-Habiru, El- 
Hallmu, El-Azlmu, El-Gafuru, ES-Sekuru, El-Alijju, EI- 
Kebiru, El-Hafizu, El-Mugisu, El-Hasibu, El-Dzelilu, El- 
Kerimu, Er-Reklbu, El-Mudzibu, El-Vasiu, EI-Hakimu, 
El-Vedudu, El-Medzldu, EI-Baisu, ES-Sehidu, EI-Hakku, 
El-Vekilu, EI-Kavijju, El-Metinu, El-Hamldu, El-Velijju, 

223 


IMAM EN NEVEVI 

El-Muhsi, EI-Mubdiu, EI-Muidu, H-Muhji, El-Mumitu, 
El-Hajju, EI-Kajjumu, El-Vadzidu, EI-Madzidu, El- 
Vahidu, Es-Samedu, El-Kadiru, El-Muktediru, EI- 
Mu'ehhiru, EI-Ewelu, EI-Ahiru, Ez-Zahiru, EI-Batinu, 
El-Vali, El-Muteal, El-Berru, Et-Tewab, El-Muntekimu, 
EI-Afuvvu, Er-Re'ufu, Malikul-mulki, Zul-dzelali vel- 
ikrami, EI-Muksitu, El-Dzamiu, El-Ganijju, EI-Maniu, 
Ed-Darru, En-Nuru, El-Hadi, EI-Bedlu, El-Baki, EI- 
Varisu, Er-ReSidu, Es-Sabur 

"Onje Allali, osim Koga dmgog boga uema, Milostivi, Samilo- 
sni, Vladar, Sveti, Onaj Kojije bez nedostataka, Onaj Koji svakog osi- 
gurava, Onaj Koji nadsvim bdi, Uzviscni, Silni, Gordi, Tvorac, Onaj 
Koji iz nicega stvara, Onaj Koji svcmu daje oblik, Onaj Koji mnogo 
prasta, Svemocni, Onaj Koji nmogo pokhnja, Onaj Koji daje opskrbu, 
Onaj Koji pobjedti daje, Sveznani, Onaj Koji uskracujc, Onaj Koji 
pruza, Onaj Koji unizava, Onaj Koji uzvisuje, Onaj Koji pomoc pru- 
za, Onaj Koji ponizenje daje, Onaj Koji sve cuje, Onaj Koji sue vidi, 
Sudac, Pravedni, Dobri, o svemu Obavijesteni, Blagi, Velicanstveni, 
Onaj Koji stalno prasta, Blagodarni, Onaj Koji je visoko, Veliki, Onaj 
Koji sve cava, Onaj Koji kiiu daje, Cijenjeni, Posiovani, Plemeniti, 
Onaj Koji sve budno prati, Onaj Koji se odaziva, Sveobuhvatni, Mu- 
dri, Onaj Koji je pun ljubavi, Velicanstveni, Onaj Koji salje, Onaj 
Kojije svemu svjedok, htiniti, Onaj Koji pomoc daje, Snazni, Mocni, 
Hvaljeni, Zastitnik, Onaj Kojije sve tacno pobrojao, Onaj Kojije po- 
cctak dao, Onaj Koji ce sveponovo oziviti, Onaj Koji zivot daje, Onaj 
Koji sunt daje, tivi, Vjcaii, Imucni, Shwni, jedini, Onaj Kojije uto- 
ciste svemu, Svemocni, Silni, Onaj Kojije bio prije svega, Onaj Koji 
ce biti poslije svega, Prvi, Posljednji, Vidljivi, Ncvidljivi, Onaj Koji 
pruza zastitu, Uzviseni, Dobrocinitelj, Onaj Koji prima pokajanja, 
Onaj Koji se osvecuje, Onaj Koji prasta, Blagi, Najveci Vladar, Po- 
sjednik vclicanstva i plemenitosii, Onaj Koji postupa pravedno, Onaj 
Koji skuplja, Neovisni, Onaj Koji druge cini neovisnim, Onaj Koji za- 
branjuje, Onaj Koji stetu daje, Onaj Koji korist pruza, Svjetlo, Onaj 
Koji uputu daje, Onaj Koji stvara, Onaj Koji ce vjecno ostati, Onaj 
Koji ce sve naslijediii, Onaj Koji upucuje na Pravi put, Strpljivi." 4& 


Vlumitu, 
Mi;, EI- 
iru, EI- 
l-Batinu, 
itekiniu, 
ilali vel- 
1-Maniu, 
Saki, El- 

\tivi, Samilo- 
ji svakog osi- 
Tvorac, Onaj 
\ Koji mnogo 
iajeopskrbu, 
e, Onaj Koji 
ipomocpnt- 
Koji sve vidi, 
'elicanstvcni, 
Veliki, Onaj 
u, Plemetiiti, 
ilwatni, Ma- 
li salje, Onaj 
mini, Moan, 
tajKojijepo- 
ot ilaje, Onaj 
ij Kojijeuto- 
}a, Onaj Koji 
vi, Onaj Koji 
na pokajanja, 
i Vladar, Po- 
civedno, Onaj 
Onaj Koji za- 
Svjetlo, Onaj 
} oslali, Onaj 
it, Strpljivi." \ ZBIRKA Y JEROV JESN1K0VIH DOVA 

Ovo je hadis koji prenose Buhari i Muslim, sve do rijeti: "I voli 
nepar." Ostatak je hadisa hasen, dobar i biljeze ga Tirmizi i dr. 
Znaeenje rijetf: "ahsaha", koja se spominje u hadisu jeste: ko in 
nauci napamet. Tako su je protumacili Buhari i vehki bro, dru- 
gih ucenjaka. To miSljenje potvrduje vjerodostojno predanje u 
kojem stoji: " Ko ih nautt napamet utfi de u Dzennet. Neki kazu 
da ova rijef znafi: ko spozna znacenja ovih imena i bude u njih 
vjerovao, a neki kazu: ko se prema njima bude ophodio na hjep 
nacm i onoliko koliko je u stanju bude postupao po onom na 
Sta njihova znaCenja ukazuju, a Allah najbolje zna.^ 1 -Bil^JcaBulmriupoglavIju o Sartovima pod naslovom "Koje Sarlove (uvjete) je 
dom> ieno postavljati pri.ikom polvrdivanja" (5/417/2736) i u poglavhu o dovama 
S££ "Allah Z *■£. imena mnnje jedno" (11/218/6410. FcUuUBon) 
Muslim u pogMju o zikru, dovi, pokajanja i traienju oprosu pod nostovo^O 
Allahovim uinhna i vrijednosa onoga ko ih naufi" (6/17/4-5, En-NevovO, ItaW 
u poglavliu o dovama, naslov pod brojem 33 (5/530/3570), Ibn MadSa u poglavlpi 
O dovama pod naslovom - Allahova imena" (2/1269, 1270/3861). Svi on. prenose ga 
od Ebu Hurejre, r.a. 2§L 
Znaj da je udenje Kur'ana najbolji zikr, a treba ga uditi 
uz razmiSIjanje o znadenju njegovih ajeta. Udenje Kur'ana ima 
svoje adabe i ciljeve, a o tome sam napisao jednu manju knjigu 
koja u sebi sadrzi najznadajnije od tih adaba, o pravilima po 
kojim se treba ponaSati onaj ko udi Kur'an, o adabima udenja 
Kur'ana, o njegovim svojstvima i bitnim stvarima u vezi s tim 
pitanjem. Onaj ko uci Kur'an mora poznavati ove stvari, a ja cu 
to ukratko spomenuti i na ovom mjestu. 

Ucad Kur'ana treba, danju i nocu, dok je kod kuce i na 
putu, uciti Kur'an- NaSi ispravni prethodnici imali su razlidite 
obicaje u vezi udenja Kur'ana o pitanju vremena u kojem bi 
proudili hatmu. Neki od njih proudili bi Kur'an jednom u dva 
mjeseca, neki jednom u mjesecu, neki svako deset nodi, neki 
svako osam nodi, neki svako sedam nodi, i po ovome poslje- 
dnjem postupala je vecina. Neki bi Kur'an proudili za Sest dana, 
neki za pet dana, neki za cetiri, mnogi za tri dana, a neki su za 
jedan dan i nod udili cijeli Kur'an po tri puta. Neki su u jednom 
danu i nodi udili po dvije hatme, a neki su u jednom danu i nodi 
udili dak po osam hahni, detiri po nodi, a detiri po danu. Od 
onih koji su tako postupali jeste i Es-Sejjid el-Dzelil ibnul-Katib 
es-Sufi, Allah mu se smilovao, i to je najvise 5to smo duli da je «^ gig 

m~ 

IMAM EN NEYEYI 

neko ucio u jednom danu i noci. Es-Sejjid el-Dzelil Ahmed ed- 
Devrek. prenosi s lancem prenosilaca od Mensura bin Zazana 
bin Abbada, iz generacije tabiina, Allah mu se smilovao, koji 
bi snao prouciti cijeli Kur'an izmedu podne i ikindije, kao i 
izmedu aksama i jacije, a uz ramazan bi izmedu akSama i jacije 
u&o po dvije hatme i jos nekoliko dzuzeva. Za vrijeme rama- 
zana odgadah su klanjanje jacije dok ne prode cetvrtina noci. 

Ibn Ebu Davud prenosi s vjerodostojnim lancem prenosi- 
laca da ,e Mudzahid, Allah mu se smilovao, u toku ramazana 
izmedu akSama i jacije ucio cijeli Kur'an. Oni koji su udli cijeli 
Kuran na ,ednom rekatu ne mogu se ni pobrojati. Medu njima 
su: Osman bin Affan, r.a., Temim ed-Dari, Seid bin Dzubejr i 
dr. Najbolje je red da se to odnosi na svakog pojedinca Neka 
svako uci onoliko koliko je u stanju. Neki su ucili samo mislima, 
a nisu izgovarali harfove. Tako, ako je neko zauzet Sirenjem 
znanja ■ poducavanjem ili rjesavanjem sporova medu musli- 
man.ma .1. zauzet bilo kojim drugim opdekorisnim stvarinia 
ko,e yjera zahtijeva, neka ufi onoliko koliko mu prilike dozvo- 
ijavaju, i to mu se nimalo nece uzimati kao manjkavost. A ko 
n.je medu ovima neka uci Sto vise, ali neka pazi da ne pretjera 
pa da mu to bude kao neka dosadna obaveza, ili da uci pre- 
v.Se brzo, pa da pravi greSke prilikom ufenja Kur'ana. Veliki 
bro| rarajih ucenjaka smatrao je da je pokudeno prouciti cijeli 
Kur'an u jednom danu i noci, a na to ukazuju i predanja koja se 
prenose s vjerodostojnim lancem prenosilaca u Simenima Ebu 
Uavuda, Tirmizija, Nesaija i dr. 

283. Abdullah bin Amr bin el-As, r.a., prenosi da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ' 

".&£},» jif J Sfjall fji y. Ill; v- 

"Onaj ko prouei cijeli Kur'an za manje'od tri dana ne moze 
garazum, e ti."--»Sto se Hce zapocinjanja hatme i njenog zavrsa- 

""" Kur "" 6W3M). TiTOM u poglavlju „ utenjn Kurana. pogbvlje pod hro- 
228 \hmed ed- 
i)in Zazana 
lovao, koji 
idije, kao i 
ama i jacije 
erne rama- 
tina nodi. 

m prenosi- 
ramazana 
i ucili cijeli 
ledu njima 
i Dzubejr i 
inca. Neka 
o mislima, 
it Sirenjem 
;du musli- 
} stvarima 
ike dozvo- 
vost. A ko 
ic pretjera, 
la uci pre- 
ina. Veliki 
>uftti cijeli 
nja koja se 
mima Ebu 

ZBIRKA VJER0VJESN1K0VIH DOVA 

vanja, to je po slobodnom izboru. Onaj ko jednom sedmicno 
uci hatmu, neka se ugleda na Osmana bin Affana, r.a., koji 
je hatmu zapoCinjao petkom navecer, a zavrsavao u cetvrtak 
navecer. Imam Ebu Hamid el-Gazali u svom djelu El-Ihja veli: 
"Najbolje je jednu hatmu zavrSiti navecer, a drugu danju. Onu 
koju zavrsava danju treba zavrgiti na sabah-namazu ponedjelj- 
kom. Hatmu koju zavrsava nocu lijepo je zavrfiiti petkom nave- 
cer na akSam-namazu ili poslije njega kako bi hatmom docekao 
pocetak dana i njegov kraj." 

Ibn Ebu Davud prenosi od Amra bin Murre, tabiina, 
Allah mu se smilovao, da je rekao: "Voljeli su zavrSiti hatmu 
pocetkom noci ili pocetkom dana." Prenosi se da je Talha bin 
Musrif, Allah mu se smilovao, rekao: "Ko u bilo kojem trenutku 
dana zavrSi hatmu, meleki na njega donose salavate sve dok ne 
omrkne, a ko zavrSi hatmu u bilo kojem trenutku noci, meleki 
na njega donose salavate sve dok ne osvane." Slicne rijett pre- 
nose se i od Mudzahida. 

284. U Musncdu imama, za koga se svi slazu da je bio vrhun- 
ski ucenjak, Ebu Muhammeda ed-Darimija, Allah mu se smilo- 
vao, biljezl se predanje Sa'da bin Ebu Vekkasa, r.a., koji je rekao: 
"Ako se hatma proud pocetkom noci, meleki na uCaca Kur'ana 
donose salavate sve dok ne osvane, a ako se proud krajem nod, 
meleki na ucaca Kur'ana donose salavate sve dok ne omrkne."" 1 
Darimi veli: "Ovo predanje od Sa'da jeste hasen, dobro." Ja je Alla- 


a ne moze 
ig zavrSa- 

ko treba pro- 
vlje pod I'ro- jem 13 (5/198/2949). Ibn MadZa u pogtavlju o obavljanju naxnaza i namaskim sun- 
netima pod naslovom "2a koliko je vrcmena lijepo proufiiti Kur*an" (1/428/1347), 
Nesai u djelu Es-Suitettul-kubm u poglavlju o vrijednosti Kur'ana, pod naslovom "Za 
koliko vremena se proutf Kur*an" (5/25, 8067). 

m Bilje?.i ga Darimi u svom Sunaui (2/470). U njegovom lancu prenosilaca nalazi se 
Muhammed bin Humejd er-Razi, koji je imao veoma loAe panicenje, a Ibn Mein ga 
smatra dobrim, i Lejs bin Ebu Muslim, koji jo nepouzdan. ^ 2 4 


IMAM EN NEVEYI 

Vremena u kojima je najbolje ufifti Kur'an 

Najbolje vrijeme u kojem se moze uciti Kur'an jeste pri- 
Hkom obavljanja namaza. Prema Safijevom miSljenju, dugo 
stajanje na kijamu boije je od dugog boravka na sedzdi. Sto se 
tice ucenja Kur'ana mimo namaza, najbolje vrijeme u kojem se 
moze udti jeste noc. Druga polovica nofl bolja je od njene prve 
polovice. Pohvalno je uCiti Kur'an izmedu aksama i jacije. Sto 
se tice dnevnog ucenja, najbolje je ucenje poslije sabah-namaza, 
ali nije pokudeno u£iti u bilo koje doba dana, pa ni u vreme- 
nima u kojima je pokudeno klanjati. 

Sto se tice predanja Ibn Ebu Davuda, koji prenosi od svojih 
ucitelja da su oni smatrali da je ucenje poslije ikindije pokudeno, 
jer je to vrijeme u kojem jevreji uce Tevrat, ono nema nikakve 
osnove. Najbolji dani za to su: petak, ponedjeljak, cetvrtak, dan 
boravka na Arefatu, deset prvih dana mjeseca zul-hidzdzeta, 
posljednjih deset dana mjeseca ramazana, a od mjeseci najvre- 
dniji je ramazan, 

Lijepi postupci prilikom zavrSavanja hafma 

Prethodno smo spomenuli da je najbolje za onoga ko je 
sam ucio Kur'an zavrsiti hatmu u namazu. Sto se tice skupine 
koja je zajedno ucila Kur'an, za njih je najbolje hatmu zavrsiti 
pocetkom nod iii pocetkom dana, kao sto smo to prethodno 
spomenuli. Lijepo je dan u kojem se zavrsava hatma ispostiti 
osim ukoliko se ne poklapa s danima u kojima je post zabra- 
njen. Vjerodostojno se prenosi od Talhe bin Musarrifa, Musej- 
jeba bin Rafia, Hubejba bin Ebu Sabita, Allah im se smilovao, 
koji su iz generacije tabiina, a zivjeli su u Kufi, da su postili 
dan u kojem bi zavrsavali hatmu. Pohvalno je da zavrsavanju 
harme prisustvuju oni koji su ucili, a i oni koji nisu. 

U Saliihima Buharija i Muslima biljezi se predanje u kojem 
stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio zenama koje su 
230 i jeste pri- 
nju, dugo 
Edi. Sto se 
i kojem se 
ijene prve 

jacije. Sto 
vnamaza, 

u vreme- iodsvojih 
>okudeno, 
a nikakve 
wtak, dan 
iidzdzeta, 
x\ najvre- loga ko je 
e skupine 
iu zavrSiti 
irethodno 
a ispostiti 
Dst zabra- 
fa, Musej- 
smilovao, 
su postili 
vrSavanju e u kojem 
ia koje su 


! ZBIBKA TJEBOTJESHIlOVra DOVA g 

rtC x*yy* IfcYric **Y*K X«V*K XtV?l 

imale menstruaciju da prisustvuju bajram-namazu kako bi pri- 
sustvovale hairli-skupu i dovama muslimana. :w 

285. Darimi u svom Musncdtt biljezi predanje Ibn 
Abbasa, r.a., koji je zaduzivao nekog covjeka da prati kada 
ce neki zavrSiti s hatmom, pa da ga obavijesti da i on moze 
prisustvovati tomc. : " 

Ibn Ebu Davud biljezi predanje s dva vjerodostojna lanca 
prenosilaca od Katade, ucenika Enesa, r.a., koji je rekao: "Enes, 
r.a., kada bi zavrSio s hatmom, okupljao bi svoju porodicu pa 
bi ucio dove." 

Prenosi s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Hakema 
bin Utejbe, izuzernog tabiina, Allah mu se smilovao, da je 
rekao: "Mudzahid i Ubada bin Ebu Lubaba poslali su po mene 
da im dodem, pa kada sam doSao, rekoSe mi: 'Poslali smo po 
tebe da dodes jer upravo zavrSavamo s hatmom, a dove se torn 
prilikom primaju." 

Prenosi se s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Mudza- 
hida da je rekao: "Okupljali bi se prilikom zavrsetka hatme 
govoreci: 'Sada se spuSta Allahova, dz,s\, milost.'" 

UpuiSivanje dove poslije proufiene hatme veoma je pohvalno 

Darimi u svom Musnedu biljezi predanje Humejda el-Are- 
dza, Allah mu se smilovao, da je rekao: "Ko prouci hatmu, a 

s ' Biljezi ga Buhari u poglavlju o bajramima pod naslovom "Tckbiri koji se uce na 
Mini i kada se stigne na Arefat" (2/535/971), a biljefl ga i na drugim mjestima, 
Muslim u poglavlju o bajramima pod naslovom "Dozvoljcnosl >.enama da prisu- 
stvuju klanjanju bajrama" (6/178-80. En-Ncvcvi) od Ummu Ahjje. Pogledaj nasu 
ocjenu ovog hadisa u djelu Umdetul-alikim pod brojem 152. 

"■ Biljcfci ga Darimi u svom SurUtlU (2/468). U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi 
scSalih bin Besir bin Vad'i el-Mer'i, za koga Zehebi u svom djelu El-Mivut (3/3/3- 
773) veli: "Ibn Mein i Darekulni ocjenjuju ga nepouzdanim." Felas za njega ka£e; 
"Njegova predanja nisu vjerodostojna." Nesai veli: "Njegova se predanja ne prihva- 
laju." Buhari veli: "Hadisi koje prenosi nisu vjerodostojni." 

** Biljezi ga Darimi (2/470). U njegovom lancu prenosilaca nalazi se Kuz'a bin Seid 
el-Bahili, za koga Buhari veli. "On nije jak prenosilac hadisa." Ahmed veli. "Preno- «L 1st* 

IMAM EN-NEVEVI 

zatim uputi dovu, na hi dovu amina ceriri hiljade meleka "** 
Dovu treba ufit! skruseno, moled Allaha, dz.S., za bitne i velike 
stvari njecima koje su kratke, ali sadrzajne. Vecina stvari za 
koje se moli trebaju se odnositi na ahiretske stvari, za dobrobit 
mus imana, za popravak muslimanskih vladara, kao i za sve 
one koji predvode muslimane. Treba moliti da ih Allah, dz S 
pomogne da Mu budu pokorni, da ne grijese prema Njemu, da 
se potpomazu u dobru i bogobojaznosti, da zastupaju istinu i 
radi n,e se okupljaju, da ih Allah, dzA, pomogne protiv nepri- 
jatelja vjere i protiv dmgih nevaljalaca. O tome sam opSirnije 
govono u svojoj knjizi o adabima kojih se trebaju pridrzavati 
ucaCi Kur'ana. U toj sam knjizi spomenuo neke krace dove, pa 
ko zel, neka tamo pogleda. Kada se zavrsi s jednom hatmom 
Ujepo je odmah zapoceti drugu i to je biia praksa ispravnih 
prethodnika. Dokaz za to jeste predanje Enesa, r.a„ koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"ii^j tfjft £& : jii ?l>' u; :jj ."IU3J13 jJTi j^v/i #• 

"Najbolja su djela er-hall ver-rahl." Ashabi upitase- "A 5ta 
je to, Allahov Poslanice?" Poslanik, s.a,v.9., odgovori: "Zapoci- 
njanje u£enja Kur'ana i zavrSavanje hatme."" 7 

Kako treba pastupiti anaj ko prespava i ne uspije prauciti 
adlamak Kur'ana kajeg svakadnevna u6i 

285c. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Omera bin 
el-Hattaba, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, savs 
rekao: siojekonb^diktornehadise." Ebu Hatimje rekao: -Njegovim hadfeima nc motese 
niSta dokazivati," Pogledaj djelo Et-Miznu (4/6894) 

m Spominje ga Zehcbi u biografiji BiSra bin Husejna el-Asbahanija (1/1192) gdie 
prenos, da je Buhari rekao: "Pos.oje neke nejasnoce oko njega." Dareku.ni veli: "Nje- 
gova se predanja ne prihvataju." 

» Biljezi ga Muslim u poglavlju o nanuzu putnilca pod naslovom "Namazonih koji 
se mnogo svoga Cospodara sjecaju". (2/6/29, En-Nevcvi) 


1232 ^ ZB1RKA VJEROVJESNIK0V1H DOVA 

"Ko prespava i ne uspije prouciti odlomak Kur'ana koji 
uobicava uciti, pa ga prouci izmedu sabaha i podne-namaza, 
bit ce mu upisano kao da ga je nocu, na vrijeme, prouCio."' 

D naradbi ponavljanja Kur'ana i zabrani prepufitanja zaboravu 
onoga Sto se znalo napamet 

286. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Musaa el-ES'arija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Cesto ponavljajte Kur'an, jer, tako mi Onoga u Cijoj je ruci 
Muhammedov zivot, on brze odlazi od deve koja se otima." m 

287. U istim djelima biljezi se predanje Ibn Omera, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Primjer onoga ko zna Kur'an napamet jeste poput pri- 
mjera deve koja je sputana. Ako je bude cuvao, zadrzat ce je, a 
ako je ostavi samu, pobjeci ce mu." 10 * M Biljozi ga Buhari u poglavlju o vrijednostima Kur'ana pod naslovom "Fonavljanje 

Kur'ana i eeslo druienje s njtal" (8/697/5031, Felhul-Ban), Muslim u poglavlju o 

namazu putnika i njegovom skrattvanju pod naslovom "Vrijcdnosii Kur'ana 1 nare- 

dba za eeslo ufcnja Kur'ana". (2/6/78, En-Nevevi) 

im Biljezi ga Buhari u poglavlju o vrijednostima Kur'ana pod naslovom "Ponavljanjo 

Kur'ana i iesto druienjc s njim" (8/697/5031, Fclhul-Bart), i Muslim u poglavlju o 

namazu putnika i njcgovom skratfivanju pod naslovom "Vrijcdnosii Kur'ana i nare- 

dba za eeslo ufenja Kur'ana". (2/6/75, En-Ncvcvi) 

m Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju namazu od naslovom "Cis6>nje mesdzida" 

(1/123/461), Tirmizi u poglavlju o vrijednostima Kur'ana, poglavlju pod brojem 19 

233 ft 
IMAM EN-NEVEYI 

288. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Suneimtw biljeze preda- 
nje Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

«t^j» v &» &a &3a j^ y4t j^i 5? £5> 

"Predo£ena su mi dobra djela moga umeta, pa cak i nagra- 
da za onoga ko odisti mesdzid od neke prljavStine, i predoceni 
su mi i grijesi moga umeta, pa nisam vidio veceg grijeha od 
zaborava sure i ajeta koji su se znali napamet pa su se prepustili 
zaboravu/' 101 Tirmizi je kriticki govorio o ovom hadisu. 

289. Ebu Davud u svom Smtetui i Darimi u svom Musnedu 
biljeze predanje Sa'da bin Ubade, r.a., koji prenosi da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko bude uclo Kur'an, a zatim ga prepusti zaboravu, na 
Sudnjem danu doci de pred Allaha, dz.s\, sakat/ 


Postoji mnogo adaba uCenja Kur'ana kojih se treba pri- 
drzavati svako onaj ko ga uCi. Mi demo ovdje spomenuti neke, 
bez spominjanja dokaza zbog njihove opcepoznatosti, nastojeci 
izbjeti izazivanje dosade kod onih koji budu citali ovu knjigu. 
Prvo Sto je ucacu Kur'ana naredeno jeste iskrenost prilikom 
uCenja Kur'ana i svjesnost da tim ucenjem zeli postici zadovolj- 
slvo Allaha, dz.s., a ne da mu cilj bude postizanje nekih ovodu- 
njaluekih dobara. Treba shvatiti svetost i znacaj Kur'ana, biti 

(5/178, 179/2916). U lancu prcnosilaca ovog hadisa nalazi se Ibn Dzurejdi, koji je 
podmelao ha disc. 

" e Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Kazna za onoga ko 
naufi Kur'an napamet, a zalim ga zaboravi" (2/76/1474). Darimi u svom SuttcnU 
(2/437), Ibn Ebu Sejba (7/162/1). U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Je/.td 
bin Ebu Zijad el-Hasimijj, koji je nepouzdan. 

m Biljezi ga Buhari u poglavlju o vrijednostima Kur'ana pod naslovom Tonavljanje 
Kur'ana i cesio druzenje s njim" (8/697/5032, Fclhul-Hari), Muslim u poglavlju o 234 e preda- 
,., rekao: 

* cinagra- 
redoceni 
rijeha od 
irepustili 
i. 

a je Alia- 

xavu, na 

treba pri- 
luti neke, 
j nastojecl 
:u knjigu. 
prilikom 
zadovolj- 
ihovodu- 
r'ana, biti 

jrejd?. koji jc 

i za onoga ko 
svom Sunemt 
iilnzi se Jezid 

rPonavljanje 
j poglavlju o ZBIRKA VJEROYJESNIKOVIH D0¥A 

svjestan da izgovara rijeci Allaha, dz&, i cita Njegovu knjigu. 
Treba ga citati tako skruseno kao da gleda u Allaha, dz.s., jer 
ako on ne vidi Allaha, dz.s\, On njega sigurno vidi. 

Prije nego Sto pocne s ucenjem treba oeistiti usta misva- 
kom ili nekim drugim sredstvom za CiStenje, a najbolje je da 
misvak bude od misvakovog drveta, mada je dozvoljeno da 
bude i od drugih vrsta drveta. O pitanju ciScenja usta prstom 
kod pripadnika Safijskog mezheba postoje tri miSljenja: da se 
na taj nafin usta ne mogu oeistiti; da se mogu o£istiti 1 da se 
mogu oeistiti ako ne postoji neko drugo sredstvo za clscenje 
usta. Prilikom eiScenja usta misvakom treba poceti od desne 
strane i treba imati namjeru da se rim postupkom slijedi sunnet 
AllahovogPoslanika, s.a.v.s. Prilikom koriStenja misvaka treba 
proueiti sljedecu dovu: "Allahu moj, podari mi bereket u ovom 
misvaku, molim Te, o Milostivi ." Zube treba misvakom oeistiti 
i s vanjske i s unutrasnje strane, vrhove i korijen zuba. Misvak 
treba biti srednje razmekSan, niti previSe grub niti previse nje- 
zan. Ako je previse grub, omekSat ce ga tako Sto ce ga staviti u 
vodu. Ako mu usta budu prljava od krvi pokudeno mu je ueiti 
Kur'an prije nego Sto ih opere. Je li to zabranjeno? Postoje dva 
odgovora. Ispravniji je onaj po kojem to nije zabranjeno, a o 
ovom pitanju raspravljali smo na pocetku knjige. 

Onaj ko uci Kur'an treba biti skruSen, razmiSljati o zna- 
cenjima kur'anskih ajeta kao i biti ponizan pred Allahom, d2.§. 
To je ono Sto sc od njega trazi. Na taj nacm njegova Ce se prsa 
raSiriti, a sree ce mu se ispuniti svjetlom, a primjeri su za to 
toliko mnogobrojni da ih je nemoguce pobrojati. Postoji mnogo 
ispravnih prethodnika koji su po svu noc ili vcci dio noci pona- 
vljali jedan ajet, razmiSljajuci o torn ajetu. Mnogi od njih padali 
su u nesvijest, a neki su od toga i umirali. 

Prilikom ucenja Kur'ana pohvalno je plakati, a ko to ne 
moze, onda uttti Kur'an placnim glasom. Plakanje prilikom 
ucenja Kur'ana svojsrvo je poboznjaka i dobrih Aliahovih, 
dz.S., robova. UzviSeni je rekao: "Ipadaju licem na tleplacuci, ion 2351 

MM**!* 
■ i$3i*I>: 
IMAM EN NEVEYI 

*KX% Vrtc **V>K JftYrtc jfcV»K** 

rm uvecava strahopostovanje" (El-Isra, 109). O ovoj temi spome- 
nuo sam mnogobrojna predanja u svojoj knjizi Et-Tibjanfi adabi 
hnmektil-Kitr'an. Ucenjak i velikan, covjek kome je Allah, dz.S, 
podario keramete i mraogobrojne blagodati, Ibrahim el-Havvas, 
Allah mu se smilovao, rekao je: "Pet stvari lijek su za srce: Uce- 
nje Kur'ana s razmigljanjem, neprejedanje, nocni namaz, dove 
u praskozorje, i druzenje s bogobojaznim." 

Ucenje Kur'ana gledajuci bolje je od ucenja napamet To je 
misljenje naSih u£ enjaka, i to se prenosi od nasih ispravnih pret- 
hodnika, Allah im se smilovao. Medutim, ovo nije generalno 
pravilo. Ako ucac" Kur'ana moze bolje razmisljati o onome §ta 
uei tako Sto ce u^iti napamet, onda mu je bolje da ga tako i u£2, 
Ako mu je svejedno, onda je bolje da uci gledajuci. 

Prenesena su predanja koja ukazuju na vrijednost glasnog 
ucenja Kur'ana a prenesena su i predanja o vrijednosti ucenja 
Kur'ana u sebi. Ucenjaci, mired naizgled kontradiktorna pre- 
danja, kazu: "Onome ko se boji da ce ga obuzeti licemjernost 
ako bude u£ io glasno bolje je da uci u sebi, a onome ko se ne 
boji licemjerstva bolje je uciti Kur'an glasno pod uvjetom da tim 
naeinom u£enja ne smeta nekoga ko klanja, spava i si. Dokaz za 
vrijednost glasnog ucenja Kur'ana jeste clnjenica da na taj nacm 
uca£ c" ini vece dobro djelo i korist se Siri i na druge osim njega. 
Na taj nacm srce se ucaca budi i koncentracija se povecava i svu 
pazriju posvecuje ucenju Kur'ana. Drijemez odlazi s njegovih 
ottju, i tim ucenjem podstice one koji su nemarni. Ako su prisu- 
rne ove osobine, onda je glasno ucenje Kur'ana bolje." 

Prilikom ucenja treba uljepsati glas, ali pri tome ne treba 
pretjerivati, jer ako se pretjera u izvodenju melodije i tako doda 
jedan harf, takvo je ucenje haram. Sto se tice ucenja Kur'ana 
razlicitim melodijama, to je onako kako smo spomenuli: ako 
se pretjera, postaje zabranjeno, a ako ne, onda je dozvoljeno. O 
naredbi o uljepSavanju glasa prilikom ucenja Kur'ana prene- 
seni su mnogobrojni hadisi u Buharijevom Sahihu kao i u dru- 4F&. 

ZBIRKA VJEROYJESNIKOVIH DOVA 

W JWWK XWK WiYrtc X*Y*K** 

gim zbirkama, a ja sam u svojoj knjizi Et-Tibjan fi adabi hnmektil- 
Kur'an spomenuo neke od tih hadisa. 

Onaj ko zeli zapoceti ucenje Kur'ana sa sredine sure tre- 
bao bi zapoceti od jedne misaone cjeline. Isto tako, kada zavr- 
Sava s ucenjem, ne treba prekinuti jednu misaonu cjelinu. Kada 
zapocinje ili zavrsava ucenje, ne treba to ciniti s pocetka dzu- 
zeva niti hizbova jer vecina njih pofinje u sredini misaone cje- 
line. Neka se vjernik ne zavarava time Sto tako postupa vecina, 
mada je to pokudeno, jer oni ne postupaju po adabima ucenja 
Kur'ana. Poslusaj rijeci velikana i ucenjaka Ebu Alije, Fudajla 
bin Ijada, Allah mu se srnilovao, koji je rekao: "Neka te ne poko- 
leba malobrojnost onili koji slijede uputu i neka te ne zavara 
mnogobrojnost onih koji srljaju u propast." U torn kontekshi 
ucenjaci kazu: "Ucenje u cijelosti neke krace sure bolje je od 
ucenja dijela neke vece sure koji je velik kao la manja sura, jer 
vecina ne moze razluciti mjesta gdje su kur'anski ajeti povezarvi 
i gdje se prekida misaona cjelina. 

Jedna od pokudenih novotarija koju prakticiraju mnoge 
neznalice koje ljudima klanjaju teraviju jeste ucenje sure El- 
En'am u cijelosti na posljednjem rekatu teravih-namaza sedme 
nodi ramazana, a koji smatraju da je to pohvalno jer je ova sura, 
kako oni misle, objavljena u cijelosti odjednom. Njihovo mislje- 
nje da je ovaj postupak pohvalan samo joS vise povecava poku- 
denost njihovog djela i oni tako zavode obican svijet. Novota- 
rija jeste i to Sto na drugom rekatu uce duze nego na prvom, 
kao i to Sto produzavaju namaz, pa tako otezavaju onima koji 
za njima klanjaju. Medu pokudene stvari koje rade spada i pre- 
brzo ucenje Kur'ana kao i pretjerano skracivanje rekata. 

Dozvoljeno je red: sura El-Bekara (Krava), sura Alu Imran 
(Imranova porodica), sura En-Nisa (Zene), sura EI-Ankebut 
(Pauk) itd., dakle to nije pokudeno. Neki ucenjaci kazu: "To 
je pokudeno, nego treba red: sura u kojoj se spominje krava, 
sura u kojoj se spominju zene, itd." Medutim, prvo je miSljenje 
ispravnije i njega zastupa veliki broj ranijih i kasnijih ucenjaka. &± 

IMAM EN NEVEVI 

O toj temi preneseni su mnogobrojni hadisi Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s., kao i izreke ashaba i ucenjaka iz generacija poslije 
njih. Prema torn miSljenju postupali su raniji i kasniji uCenjad 
ne smatrajuci to pokudenim. Prenosi se da je Ibrahim en-Nehai 
rekao: "Smatrali su da je pokudeno ret'i: to je sunnet tog i tog 
covjeka, kiraet tog i tog covjeka", medutim, ispravno je ono sto 
smo prethodno spomenuli. 

Pokudeno je red; "Zaboraviosam tajajetili tu sum nego", 
treba red: "Ucmjeno je da zaboravim", ili: "Smetnuo sam ga." 

290. Buhari i Muslim u svojim Sahihitna biljeze predanje Ibn 
Mesuda, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Neka niko od vas ne kaze: 'Zaboravio sam taj i taj ajef, 
nego; 'Ucmjeno je dazaboravim taj ajet/" U istim djeiima biljezi 
se drugo predanje: "Ruzno je da neko od vas kaze: 'Zaboravio 
sam taj i taj ajet', nego: 'Ucmjeno je da taj ajet zaboravim.'" 101 

291. U istim djeiima biljezi se predanje Aise, r.a., koja pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., euo nekog covjeka kako u£i 
Kur'an, pa je rekao: 

"Da muse Allah smiluje, podsjetio me na ajet koji sam 
bio smetnuo." A u drugom predanju stoji: "...koji je ucmjeno da 
zaboravim."™ 

namazu putnika i njegovom skradvanju pod naslovom "Vrijednosti Kur'ana i nare- 
dba za njegovo ponavljanjc". (2/6/77, 78, En-Nevevi) 

M Biljezi ga Buhari u poglavlju o vrijcdnoslima Kur'ana pod nnslovom "Zaboravlja- 
njc Kur'ana i da li treba rod: 'Zaboravio sam taj i taj ajet'" (8/703/5037, Vclhul-Ran), 
Muslim u poglavlju o namazu pubiika i njegovom skracivanju pod naslovom "Vri- 
jednosti Kur'ana i naredba za njegovo ponavljanje". (2/6/75, En-Nevevi) 
M Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Ametut-jevnii wt-tcjlc (223/676). U njego\'om lancu 
prenosilaca nalazi st> Ibn Lehia koji je nepouzdan. 

238 

g ZB1RKAVJER0VJESHIK0VIHD0YA S 

Adabi ucenja Kur'ana toliko su mnogobrojni da bi bilo 
potrebno napisati tomove kako bismo ih sve pobrojali, ali smo 
htjeli na ovom mjestu spomenuti neke od bitnih stvari u vezi s 
tim pitanjem. Na pocetku knjige spominjali smo neke od adaba 
koje treba prakticirati onaj ko eini zikr i ko u£i Kur'an. U pogla- 
vlju o zikrovima koji se uce na namazu spomenuli smo neke 
adabe u vezi s ucenjem Kur'ana kao i u knjizi Tibjan fi adabi 
Uameletil'Kur'an, pa ko zeli neka se obrati na tu knjigu. A Allah 
uspjeh daje, On mi je dovoljan i divan li je On zastitnik. 

UCenje Kur'ana, kao sto smo to prethodno spomenuli jeste 
najvredniji zikr, pa ga treba stalno uclti, tako da ne prode dan 
i noc a da nismo udili Kur'an. Dovoljno je prouttti i mali broj 
ajeta kako bismo bili upisani medu one koji su ucili Kur'an. 

292. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Ko u jednom danu i nod proufi pedeset ajeta nece biti 
upisan medu nemarne. Ko proud stotinu ajeta bit ce upisan 
medu poslusne; ko proufi dvjesto ajeta, na Sudnjem danu 
Kur'an nece svjedotiti protiv njega, a ko prouci petsto ajeta, bit 
ce mu upisana nagrada velicine velikog brda." ,0} U jednom pre- 
danju spominje se cetrdeset ,,w umjesto pedeset' 07 ajeta. U jednom 
predanju spominje se dvadeset ajeta, a u predanju koje prenosi 

** Biljeti ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jfi'mi vd-le}le (223/677). U njegovom je lancu 
prenosilnca Jezid bin Ebu Zijad er-Rikasi, koji je, kao Sto smo prethodno spomenuli, 
nepouzdan. 

*" Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jeomi vel-lcjle (229/703). U njegovom lancu 
prenosilaca nalazi se Jezid bin Ebu Zijad er-Rikasi koji je, kao sto smo to prethodno 
mnogo puta spomenuli, nepouzdan. 

"" Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amctul-jcvmi vel-lejlc (230/707). U lancu prenosi- 
laca ovog hadisa jeste Muemmel bin Ismail, o kome Zchebi u svom djelu El-Mizan 

239 % 
IMAM EN NEVEYI 

Ebu Hurejra r.a., stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
K.0 prouei deset ajela nece bid upisan medu nemarne.""" O 
ovoj term prenesena se mnogobrojna predanja. 

293. Preneseni su mnogobrojni hadisi u kojima se spo- 

ETlFS vt- "^ svakodnevn ° oa* npr. sure: Ja-Sin, 
E I-Mulk, El-Vak,a, Ed-Duhan. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "■ i '4* v ±y'ty'&&4<J'}& t " K A°,i U u iedn0m danU ' n0d prouei sur "Ja-Sin nastojeci 
poslici Allahovo zadovoljslvo, bit ce mu oproSteni grijesi "'» U 

drugom predanju, koje takoder prenosi Ebu Hurejra, r.a., stoji. 

"Ko nocu proud suru Ed-Duhan osvanut ce, a grijesi ce 
mu b,h oproSteni."- Ibn Mesud, r.a., prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko svake noci bude ufio suru El-Vakia, nece K a zade- 
sifa ne.maStina.--M D2abil . rA> prenosj da ^^ e^^ 

(5/353/8949) prenosi da go Ibn Mcin amain, pouatanta. Ebu I lata veli: "Bio io 
sbnohub.v. na Sl o,ao |e do s ||ed„o slijedm sunne,, .11 je mnogo grijeSio." Buhari Jfc 
N,egova predanja "isu vjerodos.ojna." Ebu ^ ka*e: -J LdL koje on 2 
nosi poslojc mnogc greske." h 

» Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jcmti vcl-lejk (224/679). U njogovom lancu 
pron,„,|ac„ nala* re Ag,eb bin Temta bin Human el-Kindi, za koga Buhari" Ten 
djelu TWfcM, ,2/1/70/172) veli: "Njegova pmianja nisu vjJltoS" 
CM? H 8» Tirmizi (5/162/2BS9), Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jevmi wf-Wfe (225/ 
684), a Hasan ko„ ,e u lancu prenosilaca nijesluSao hadiseod Ebu Hurejrc, r.a. I iadi, 
">u potvrdu ■ u predanju koje bil,e« Tirmizi pod brojem (5/162/2888), od Ebu 

H iT ! °" t " ""T- '* TirmiZi ** "° Va i >■ *»<* *» " *« bin Ebu 
■team nepouzdan ,c. Muhammcd veli: "Njegova predanja nisu vjerodostojna." 

JJ? 8 ° lb " us - Sun " i " «*"" /W,,/-/,™,/ ,,,-/,,/,• (225/685). U njegovom lancu 
za n,ih obo„cu Ibn Hadler u svom djelu EMM* veil: "Rod njih ne pos.oji neka 1240 

v.s., rekao: 
G jar no. ma se spo- 
ure: Ja-Sin, 
enosi da je n nastojeci 
$jesi." M U 

», r.a., stoji. 

a grijesi ce 
je Allahov 'e ga zade- 
v Poslanik, 

m VL'li: "Bio jc 
o" Buhari vcli: 

^^ kv\<. K on pre- 

jegovom lancu 
Buhari u svom 
"slojna." 
I wl-Iqlc (225/ 
rejre,rj. Hadis 
2888), od Ebu 
Amr bin Ebu 
jdosWjna." 
[egovom lancu 
i bin Munib, a 
ic postoji nelui 

ZB1RKA TJEROVJESNIKOVIH DOYA 

s.a.v.s., nikada ne bi nodu zaspao dok ne proutf sum Es-Sed2da 
i El-Mulk."- 

294. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

V} #3 &$\ utts S^s i oiis >iVi £}\ im ajji j; ft ^ 
gjji iuS ^ ^ j& ^j& %n? o 3- : ?jj # "•?$ ^'^ 

"Ko nocu prouci suru Ez-Zilzal bit ce mu upisano kao da 
je prouf io pola Kur'ana. Ko proudi suru El-Kafirun bit ce mu 
upisano kao da je proueio eetvrtinu Kur'ana. Ko proud suru 
El-lhlas bit ce mu upisano kao da je proueio trecinu Kur'ana."' 
U drugom predanju stoji; "Ko prouci Ajetul-kursi i prvu suru 
koja poeinje s Ha-Mim bit ee raj dan sacuvan od svakog zla."> vcca smetnja" i lshak bin Ebu Israil, o kome su ucenjaci rasprnvljaii zbog njcgovih 

slavova o Kur'anu. (Et-Takrib). 

,,: Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu /\>m-lul-jeumi vcl-lcjlc (224/680), U njcgovom Jc 

lancu prenosilaca Ujs bin Ebu Sulejm Zenim, koji je podmetao hadisc, i Ebu Zubejr 

Muhammcd bin Muslim, koji jc takoder podmetao hadise. 

w Biljozi ga lbnus-Sunni u djclu Ameltd-janttl vel-lcjle. (226/691) 

W Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amtiul-jex'mi vcl-tejle (226/227/692). U njegovom 

lancu prtnosilaca nalazi se Abdurahman bin Ebu Bckr bin Ebu Mcllka et-Tejmi, koji 

jc nepouzdan. (Et-Takrib) 3&± ft - 

' \1 V V 
UzviSeni je rekao: "Red: 'Hvala AUahu i mir robovitna Njc- 
govim kojeje On odabrao/" (En-Neml, 59). I rekao je UzviSeni: "I 
red: 'Hvaia Allahu, On ce vam znamenja Svoja pokazati...'" 
(En-Neml, 93). I rekao je Uzviseni: "/ red: 'Hvaljen je Allah 
Koji Sebi ttije uzeo djeteta"' (El-Isra, 111). I rekao je: "Ako budetc 
zahvalni, ]a cu vam zacijclo jos vise dati" (Ibrahim, 7). I rekao je: 
"Sjecajte se vi Mate, i fa cu se vas sjcliti, i zahvaljujte Mi, i na blago- 
datima Mojim nemojte neblagodarni bili." (El-Bekara, 152). Ajeti u 
kojima se nedvosmisleno nareduje zahvaljivanje Allahu, dz.s\, 
mnogobrojni su. 

295. Ebu Davud i lbn Mad2a u svojim Sunenima, Ebu 
Avana el-Isferaini u svom djelu Musnedu Muharredz ales-Sahi- 
hih biljeze predanje Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Svaki vazan posao koji se ne zapocne zahvalom Allahu, 
dz.S., manjkav je." A u drugom predanju stoji: ^LM^^v^r^J*' '""S»i m* 

IMAM EN NEYEYI 

"Svaki govor koji se ne zapocne zahvalom Allahu, dzA, 
jeste manjkav." U drugom predanju stoji: 

"Svaki vazan posao koji se ne zapocne rijecima: 'U ime 
Allaha, iMilostivog, Samilosnog', jeste manjkav."'" Sva ova pre- 
danja biljeze se u djelu U-Erhein od hafiza Abdul-Kadira er- 
Rehavija, i ovaj je hadis na stepenu hasen-sahih. Prenosi se spo- 
jenim lancem prenosilaca kao gto smo to spomenuli, a prenosi 
se i sa lancem prenosilaca u kojem nedostaje ime ashaba. Hadis 
sa spojenim lancem prenosilaca jeste dobar. Kada se hadis pre- 
nosi sa spojenim i prekinutim lancem, o njemu sudimo da se 
prenosi sa spojenim lancem prenosilaca, i to je predanje kod 
vecine prihvatljivo. Pohvalno je zahvaliti se Allahu, dz.g., pri- 
hkom pisanja knjige, Citanja, drzanja dersa, drzanja hutbe, kao 
i prihkom svakog bitnog i hairli-posla. Safi, Allah mu se smilo- 
vao, rekao je: "Prilikom svake hutbe i bilo koje stvari pohvalno 
je zahvaliti se Allahu, dz.g., i donijeti salavat na Allahovo* 
Poslanika, s.a.v.s." 

Kao gto smo spomenuli, zahvaljivanje Allahu, dz\g., 
pohvalno je prilikom svakog hairli i bitnog posla, a pohvalno je 
nakonjelaipica,ki hanja, prilikom progenja zene, prilikom skla- 

>» Ibn Hadzer u svom djelu Fclhul-Bari (8/67, 68). Hadis koji jc Ncvovi spomcnuo 
bHje±i Ebu Avana u svom Stdtihu, a Ibn Hibban ga ocjenjuje vjerodostojnim, ali u nje- 
govom Inncu prenosilaca postoje neke ncjasnocc. Najpoznatija vcnija ovog hadisa 
jeste s nje6ma: I Ivala Allahu", i ona je jedino ispravna. Sto se (ice ostalih predanja 
sva se ona bilje2e sa slabim lancima prenosilaca." U onom slo je Nevcvi prethodno 
spomcnuo posioje nekc nejasnooe, jer Kurra bin Abdurahman nije pouzdan. nego 
■stinoljub.v, i ima i nevjerodoslojnih predanja koja prenosi. (El-Takrib). Prenosi se 
■ Sa lancem prenosilaca spojenim s Allahovim Poslanikom, 5 .a.v.s„ a prenosi se i 
s lancem prenosilaca koji nije spojen s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., jer u njemu 
nedoslaje ime ashaba, ali |e ovaj lanac prenosilaca pouzdaniji od prvog. Biljezi ga 
Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Pravila prilikom govora" (4/26*7 
4840), Ibn Madia u poglavlju o ftmidbi pod naslovom "Govor koji so drzi prilikom 
sklapanja braka" (1/610/1894), Darekulni (1/299), Bejhcki (3/209). Pogledaj nasu 
ocjenu lanaca prenosilaca ovog hadisa u djelu Mcnanis-*d>iL (1/3) 

44 
hu, d3.§., T 

a: 'U ime 

i ova pre- 
iadira er- 
m se spo- 
a prenosi 
iba. Hadis 
hadis pre- 
imo da se 
danje kod 
dz.s\, pri- 
lutbe, kao 
i se smilo- 
pohvalno 
Mlahovog 

ihu, dz,S., 
tohvalno je 

likom skla- 

cvi spomt'nuo 
ijnirn, ali u nje- 
ja ovog hadisa 
felUvpredanja, 
ievi prcthodno 
iwuzdan, nego 
rif'}. Prenosi se 

a prenosi so i 
.s., jer u njemu 
rvog. Bilje?.i ga 
>vora" {4/262/ 
e dr?i prilikom 

Pogledaj naSu 
ZBIRKA YJER0YJESN1K0VIH DOYA 

pania braka, nakon izlaska iz zahoda, a o tome demo govoriti u 
poglavljima koja obraduju ove teme, gdje cemo navesti dokaze i 
potanko pojasniti pitanja u vezi s ovim stvarima. Vec smo spo- 
minjali sta se uCi kada se izlazi iz zahoda. Pohvalno je zahvalih 
se Allahu, dz.§., i prilikom cutanja djela iz Hadisa, fikha 1 dr., a 
najbolje je red: "Hvala AUahu, Gospodaru svih svjetova." 

Zahvaljivanje Allahu, dz.5., jeste jedan od sastavnih dije- 
lova hutbe koja se drzi petkom, i hutba bez toga ne bi bila 
ispravna. Najmanje Sto treba refi jeste: "Hvala Allahu , a bolje 
je izgovoriti joS rijeei u kojima se hvali, uzdize i vehca Allah, 
dz.s., a to je takoder podrobno pojaSnjeno u fikhskim djelima. 
Tu zahvalu treba izgovoriti na arapskom jeziku. 

Takoder je lijepo zavrfiiti dovu zahvalom Allahu, dz.S., 
kao i na taj nacin zapoceti dovu. Uzviseni je rekao: "A njihaoa 
noslkdnja molitim bit ce; Vety AMm. Gospodara svjetova, hva- 
iww '" Ounus, 10). Sto se rice dokaza da treba dovu zapoceti 
zahvalom Allahu, dz.s., spomenut cemo ga u poglavlju o dono- 
Senju salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Pohvalno je zahvaliti se Allahu, dz.5., kada postignemo 
neku oa Njegovih blagodati ili kada nas mimoide neko zlo, bez 
obzira da li se to dogodilo nama, naSem prijatelju ili nekom 
drugom muslimanu. 

296. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
ra, koji prenosi da su Allahovom PosLniku, s.a.v.s., kada je 
bio na Israu donesena dva vrca: u jednom je bilo vino, a u dru- 
gom mlijeko, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., odabrao mlijeko, 
aDzibril, a.s., jerekao: 

".ilS! o> J&l oiit $j iS>AU lilii $$\ <fe k& 

"Hvala Allahu, Koji te je uputio na ono Sto je prirodno. Da 
si izabrao vino, tvoj bi umet zalutao." 31 

>«• Biljeti ga Muslim u poglavlju o pUu pod naslovom "Dozvoljcnost pijenja mli- 
jeka". (5/13/180, 181, En-Ncvevi) 

245 


i IMAM EN NEVEVI | 

297. Tirmizi u svom djelu biljeii predanje Ebu Musaa el- 
ES'arija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

* » • * ' *» - r * f ,' - - - - ,> - , t . 

: JjZi ^ :0>l£j ^a> j}'j {>Laj :oSj^1 JU; <il JU _£Jl oU ISJ- 

",^J-\ c-5*^ j &^J! J &^-£U t_jil : juJ -ill J^d gr'^J 

"Kada vjernik umre, Allah, dz.g., kaze melekima: 'Usmr- 
tili ste sina moga roba?', a oni odgovore: 'Da/ Allah, dz.s., 
kaze: 'Usmrtili ste plod njegova srca?', a meleki odgovore: 'Da.' 
Allah, dz.s., upita ih: 'Pa Sta je rekao moj rob?' Meleki odgo- 
vore: 'Zahvalio Ti se i rekao: 'Mi smo Allahovi i mi cemo se 
Njemu vrariti", a Allah, dz.S., naredi im: 'Sagradite mom robu 
kucu u Dzennetu i nazovite je Kuca zahvalnosli.'"™ Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis hasen." Hadisi koji govore o vrijednosti zahva- 
ljivanja Allahu, di.fi., mnogobrojni su i poznati. Na pocetku 
knjige spoinenuli smo mnogo hadisa koji govore o vrijednosti 
izgovaranja rijeci: "Subhanallah" ("Slava Allahu"), "El-hamdu 
lillah" ("Hvala Allahu") i si. 

Kasniji ucenjaci iz Horosana kazu: Kada bi se neko zakleo 
da ce se zahvaliti Allahu, dz.S., najboljom zahvalom, ako zeli 
iskupiti svoju zakletvu, neka kaze: "Hvala Allahu zahvalom 
koja je dostojna Njegovim blagodatima i koja je velika koliko i 
velieina Njegovih blagodati." Ako bi se zakleo da ce Ga pohva- 
liti najboljom pohvalom neka kaze: "Ne mogu Ti se dovoljno 
zahvaliti, Ti si onakav kakvim si Sebe opisao." A neki jog dodaju 
da treba red: "Tebi pripada zahvala sve dok ne budeS zadovo- 
ljan." Ebu Sa'd el-Mutevelli kaze da onaj ko se zakleo da 6e 
pohvaliti Allaha, dz.s\, najboljom pohvalom treba na pocetku 
reel: "Subhaneke" ("Slavljen neka si"). 

298. Ebu Nasr et-Temmar prenosi da je Muhammed bin 
Nadr rekao: "Adem, a.s., rekao je: 'Gospodaru, ueinio si da 
me zaokupi stjecanje nafake pa me poducl rije&ma koje ce biti 
kratke, ali kojim cu Ti se moci dovoljno zahvaliti i slaviti Te/ 

246 
Musaa el- 
f .s., rekao: 

UlSJ" 

m: 'Usmr- 
lah, d2.S., 
w>re:'Da.' 
leki odgo- 
ii cemo se 
nom robu 
rmizi veli: 
sti zahva- 
a pocetku 
rrijednosti 
Ei-hamdu ?ko zakleo 
\, ako zeli 
zahvalom 
<a koliko i 
3a pohva- 
! dovoljno 
jos dodaju 
& zadovo- 
deo da ce 
ia po£etku 

inmed bin 
inio si da 
tojece biti 
slaviti Te.' 

g ZBIRKA VJER0YJESN1K0V1H DOYA g 

Allah, dz.s., objavio mu je: ' Ademe, kada osvaneS, tri puta reci 
i kada omrknes, tri puta reci sljedece rijecK 

-.ily :j\& &; ji>: ia? 'jip\ 4.3 <i i£r 

'El-hamdu lillahi Rabbil-alemTne, hamden juvafi 
niamehu ve jukafi'u mezideh' 

'Hvnln Attaint, Gospodaru svih svjetova, zahvalom koja je do- 
stojna Njegovim blagodathua, i kojaje velika koliko i velicina Njego- 
vih blagodati', to su kratke rijeci kojima ces Mi se zahvatili i slaviti 
Me."" A Allah najbolje zna! 

Poglavlje o donosenju salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

UzviSeni je rekao: "Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjc- 
snika, O vjemici, blagosiljajte ga i vi i seJame mu saljite" (El-Ahzab, 
56), Hadisi koji govore o naredbi i vrijednostima donosenja 
salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., mnogobrojni su, ali 
mi demo na ovom mjestu spomenuti neke od njih. 

299. Muslim u svom Sahilut biljezi predanje Abdullaha 
bin Amra bin el-Asa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese 
deset salavata.""* 

300. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

117 Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dzeiwi pod naslovom "Vrijednost onoga ko se 
strpi nad nevoijama" (3/332/1021). Ahmed u svom Mu&tedu (4/415), Ibn Hlbban u 
svom Sahihu (4/262. 263/2937, El-ihsan), Begavi u djelu Sahtnsunne (5/455, 456/1- 
549). Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-garib." Pogledaj naSu ocjcnu ovog hadisa 
u Rijadus-aalihimi pod brojeni 924/139S. 

247 


i IMAM EN-NE?EY! jj 

"Ko na mene donese jedan, Allah na njega donese deset 
salavata." 3 " 

301. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje Abdullaha bin 
Mesuda, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: \s*i uuiit;« -ajjf- "Na Sudnjem danu bit ce mi najpreQ oni vjemid koji su 
najvise donosili salavata na mene.""" Tirmizi veli: "Ovaj je ha- 
dis hasen." Hadis koji smo citirali u ovom poglavlju prenose: 
Abdurahman bin Avf, Amir bin Rebia, Ammar, Ebu Talha, 
Enes, i Ubejj bin Ka'b, r.a. 

302. Ebu Davud, Nesai i Ibn Madza u svojim Sunenima 
biljeze predanje s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Evsa 
bin Evsa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"'Najbolji je dan petak, pa u torn danu sto vise donosite 
salavate na mene jer vase donosenje salavata dopire do mene.' 
Ashabi upitase: 'Allahov Poslanice, kako ce salavali dopirati do " , Biljezi ga Muslim u poglavlju o namazu poci nnslovom "Pohvalnost ponavljanja 
rijcei ezann za mujezinom" {2/4/85, En-Nevcvi). Pogledaj naSu ocjenu ovog hadisa 
u Wjadus-salihinu pod brojem 1400. 

" BiljeXi ga Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom "Donosenje salavata na 
Allahovog Posianika, s.a.v.s., poslije ueenJQ 'et-tehijjatu'." (2/4/128, En-Nevovi) 

* Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o namazu pod naslovom "Prcdanja koja govore o 
vrijednosti donosenja salavata na Allahovog Posianika, s.a.v.s." (2/354/484), Buhari 
u Tarihu (1/3/177), Ibn Hibban u svom Sahilw. (2/133/908, El-Ihsan) Tirmizi veli: 
"Ovaj jo hadis hascnun -garth." U lancu prenosUaca ovog hadisa nalazi se Musa bin 
Jakub Ez-Zem'i, koji je bio istinoljubiv, ali je imao lose pamtenje (Et-Takrib). Ibmil- 
Medini ocjenjuje ga nepouzdnnim. Nesai veli: "On nije jak prcnosilac hadisa." Ibn 
Mcin ga ocjenjuje pouzdanim. Et-Mizait (5/352/8945) 

248 


I ZB1KKA VJEROYJESNIKOYIH DOVA 

VKflWK **V*K JftVrtc X*V*K JN 

tebe kada umreS i struhneS u zemlji?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
odgovori: 'Allah, dz-.fi., zabranio je zemlji tijela vjerovjesnika.'" 

303. Ebu Davud u svom Sunenu, na kraju poglavlja o 
hadzu, u podnaslovu o posjecivanju kaburova, biljezi predanje 
s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ne uzimajte moj kabur mjestom molitve i donosite sala- 
vate na mene jer ce vasi salavati stici do mene gdje god vi bili." ! 

304. U istom djelu biljezi se predanje s vjerodostojnim lan- 
cem prenosilaca, takoder, od Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kad neko od vas nazove selam, Allah, dz.g., vrati duSu u 
moje tijelo kako bih Mu mogao uzvratiti na selam." 1 m Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju diurni pod naslovom "Najbolji je dan pctak" 
{1 /274/ 1047), Nesai u poglavlju o dzumi pod naslovom "Cesto donoJenje salavata 
na Allahovog Poslanika, s.n.v.s. petkom" (2/3/92. Sujuti), Ibn Madia u poglavlju o 
dzenazi pod naslovom "Spomcn snirii i ukopa Allahovog Poslanika, s.a.vj." (5/52- 
4/1636). Ovaj lanac prenosilaca jeste pouzdan, Pogledaj na5u ocjcnu ovog hadisa u 
Rijndiis-saliUhni pod brojem 1160, 1402. 

"* Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o hadzskim obredima pod naslovom "Posjed- 
vanje kaburova" (2/225/2042). Ovaj lanac prenosilaca je pouzdan. Pogledaj nnsu 
ocjenu ovog hadisa u RijadussiiUhinu pod brojem 1404. 

13 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o hadzskim obredima pod naslovom Tosje- 
civanjc kaburova" (2/224/2041). U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Sahr 
Humejd bin Zijad, koji je nepouzdan. Pogledaj djelo Ei-Medzma, (10/162) 249 


IMAMEN-NEVEYI 

Dnaj u cijem se prisustvu spomene ime Allahovog Posfamlra, 
s.a.v.s., treba donijet/ salavat na njega 

305. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Neka je ponizen Covjek u Cijem prisustvu bude spome- 
nuto inoje ime, a on ne donese salavat na mene.'" :4 Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis hasen/' 

306. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje s dobrim 
lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"U fijem prisustvu budem spomenut, neka donese sala- 
vat na mene, jer ko donese na mene jedan salavat Allah, dz.5., 
na njega donese deset salavata."' 21 

307. Tirmizi u svojoj zbirei biljezi predanje Alije, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Onaj u eijem prisustvu budem spomenut, a ne donese 
salavat na mene pravi je nesretnik."" 

G * Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Rijecl Poslanlka, s,a.v.s.: 

'Ponizen neka je covjek koji...'" (5/550/3545), Ibn Hibban u Saliihu (2/131-2/905, U- 

Ihsan), Hakim u Mttstalreku (1/549). Tirmizi veli: "Ovaj je hadis garib." 

** Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amchil-jamri vel-tejk (133-1/382). U njegovom lancu 

prenosilaca nalazl se Ebu ja'la Ahmed bin Alija bin el-Musenna, za koga Ibn Hadzer 

veli: "Kod njega ne posloji neka veca smelnja." (Et-Takrib) 

* Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jevmi vcl-lejle (133-1/383) od Abdurahmana 

bin Magraa, od Fadla bin Bisra, koji ovaj hadis prenosi od D2abira bin Abdullaha, 

r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazl se Abdurahman bin Magra Ebu Zuhejr, 

koji je istinoljubiv, ali je o njegovim hadisima koje prenosi od FmeSa ulema kritieki 

govorila, i FadI bin Bisr, koji kod sebe ima neke mahane. {El-Takrib) 
250 

; ZBffiKAVJEROVJESNIKOYIHDOVA ^| 

308. Tirmizi u svom djelu biljezi predanje Alije, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Onaj u fijem prisustvu budem spomenut, a ne donese 
salavat na mene pravi je Skrtac.""' 

309. Nesai u svojoj zbirci biljezi predanje Husejna bin 
Alije, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Nakon bilje- 
zenja ovog hadisa Tirmizi veli: "Prenosi se da je neki uCenjak 
rekao: 'Kada neko na nekom sijelu ili skupu donese salavat na 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zbog toga mu se izbriSu svi manji 
grijesi koje je pocinio na torn sijelu.'""" 

Na£in na koji se donose salavati na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

U poglavlju o zikrovima u namazu govorili smo o nacmu 
na koji se donose salavati na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i 
govorili smo o stvarima u vezi s tim pitanjem. Sto se tice doda- 
Ika koji spominju neki naSi ufenjaci kao i Ibn Ebu Zejd el- 
Maliki: "Smiluj se Muhammedu i porodici Muhammedovoj", 
to je novotarija koja nema nikakve osnove. Imam Ebu Bekr bin 
el-Arebi el-Maliki u svom komentaru Tirmizijeve zbirke hadisa ® mm Ra Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Rijoci Allahovog Posla- 
nika, M.V4J 'Poniien neka jc onaj...'" (5/551/3546), Ahmed u MusnedU (1/201), 
Nesai u djelu E*Suiwtut-kubm (6/19, 20/9883, 9885), Hakim u Mustoteku (1/548), 
Ibnus-Sunni (134/384). Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-garib. H U njegovom 
lancu prenosilaca nalazi se Amara bin Curejja, koji nema nekih veflh mahana, . 
Abdullah bin Aiija bin HUKJn, cija su predanja prihvatljiva, i Husem bm Ahp bin 
Ebu Talib, r.a„ koji je prenio veoma malo predanja {Et-Takrib). Pogledaj hadise pod 
brojevima 305, 306, 

» Biljezi ga Nesai u djelu Es-Sutiami-kulmi u poglavlju o vrijcdnostima Kur*ana 
(5/34/8100) i u djelu Amelut-jevmi wl-igfc pod naslovom "Slvari koje se ubrajaju 
u skrtost" (6/19, 20/9883-5) od Amare bin Guzejja, od Abdullaha bin Alije bm 
Husejna, od Alije, r.a„ koji ovaj hadis prenosi od Allahovog Poslanika, sava Nesai, 
nakon hadisa pod broiem9S84, koji je zabiljezio u svojoj zbirci, veli: " Abdul-Awz bin 
Muhammed ovaj hadis prenosi do Amarc bin Gu/ejja od Abdullaha bin Ahjc, koji 
ne spominje Aliju, r.a." Pogledaj prelhodni hadis. £2}. BBwJm 


| IMAM EN NEVEV1 

zestoko osuduje Ibn Ebu Zejdovu gresku i kaze: "To je pogresno 
zbog toga 5to nas je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poducio naCinu 
na koji demo donositi salavate na njega pa bilo kakav doda- 
tak ili oduzimanje od toga jeste omalovazavanje Poslanikovih, 
s.a.v.s., rijeS i njegovo ispravljanje." Kada se donosi salavat na 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., treba spomenuti i salavat i selam: 
"Sallallahu alejhi ve sellem" ("Neka je na njega Allahov blago- 
s!ov i spas"). 

Kada neko fita hadise ili neSto drugo, pa se u tome 
spomene Allahov Poslanik, s.a.v.s., treba donijeti salavat na 
njega i pri tome treba podignuti glas, ali ne treba pretjerivati 
u tome. Medu onima koji zastupaju misljenje da treba podi- 
gnuti glas jeste imam, hafiz, Ebu Bekr el-Hatib el-Bagdadi i dr. 
Neki naS ucenjaci zastupaju miSljenje da treba podignuti glas 
kada se donosi salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada 
se njegovo ime spomene prilikom izgovaranja telbije. A Allah 
najbolje zna. 

Dovu treba zapoceti zahva/om Allahu, dU, i sa/avatom na 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

310. Ebu Davud, Tirmizi i Nesai u svojim Sunenima biljeze 
predanje Fadale bin Ubejda, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., duo nekog covjeka da uci dovu u namazu, 
ali pri tome nije hvalio Allaha, dz.S., i nije donio salavat na 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Ovaj je pozurio." Zatim ga je pozvao i rekao mu: 

"Kada neko od vas upucuje dovu Allahu, dz.3., neka prvo 
velica Allaha, dz.5., i neka Mu se zahvali, zatim neka donese 
252 
ogreSno 
> nacmu 
iv doda- 
nikovih, 
ilavat na 
t i selam: 
)V blago- u tome 
ilavat na 
etjerivati 
ba podi- 
dadi i dr. 
puti glas 
/.s„ kada 
' A Allah nmna ma biljeze 
» Allahov 
namazu, 
lalavat na 
k, s.a.v.s., 
niu: 


>v s ; neka prvo 
ka donese 

ZBMA YJER0YJESH1K0YIH DOYA 

>K^vyic3i*v>K **v/k**v*k** 

salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a zatim neke moli za 
Sto god zeli." Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 1 

311. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje u kojem se pre- 
nosi da je Omer bin el-Hattab, r.a., rekao: * » "Dova je izmedu nebesa i Zemlje, i ne uzdize se sve dok 
ne doneseS salavat na svoga Poslanika, s.a.v.s."'"' UCenjaci se 
slazu da je dovu pohvalno zapoceti zahvalom Allahu, dz.5., 
poslije toga donijeti salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a 
time treba dovu i zavrSiti. Predanja o ovoj temi mnogobrojna 
su i poznata. ™ Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Poglavlje o dovi 
(2/78/1481), Tirmizi u poglavlju o dovama naslov pod brojem (65) (5/517/3477), 
Nesai u djclu ExSunawl-kubm u poglavlju svojstvima namaza pod naslovom 
"Poglavlje o zahvaljivanju Allahu, di&, i donosenju salavata na Allahovog Posla- 
nika s a vs.* (1/380, 381/1207, B-Sunaiiil-kubra). Svi oni ga prcnose od Ebu Hanija 
el-Havlanija, od Amra bin Malika el-Dzenbija, od Fudale bin Ubejda, r.a„ o on od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasonun-saliih." U lancu 
prenosilaca ovog hadisa jesle Hani el-Havlani Humejd bin Hani, za koga lbn Hadier 
veli: "Kod lijega ne postoji neka voca smetoja" (Et-Takrib). Hadis se u Ahmedovom 
Musncdu biljezi pod brojem 6/18. Kod Hakima biljezi se pod brojem 1/230, 268, a 
biljezi ga i lbn Huzejma u svom Sahihu (1/351/709) od Ebu Hanija. 
v Predanje nije vjerodostojno. Biljezi ga Tirmizi u poglavljima o namazu pod naslo- 
vom "Predanja koja govore o vrljednnsii donosenja salavata na Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. (2/356/486) od Ebu Davuda Sulejmana bin Selma, od Nadra bin Sumejla od 
Ebu Kurre el-Esedija, od Seida bin Musejjeba, od Omera bin el-Haltaba, ML Sejh 
Ahmed Sakir u komenlaru Tirmizijevog Suncrta veli: " Izreka ashaba uzima se u obzir 
kao i izreka Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jer su oni svoje izreke lemeljili na onom sto 
su naucili od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. U lancu prenosilaca ovog predanja jeste 
Kurra el-Esdi, za koga lbn Hadzer u Et-Takrilm veli: "On je nepoznat." 3%L 
IMAM EN NEVEVI 

Donosenje salavata na ostale vferovjesnifce i njihove porodice 
r ijefiima: "Saflal/afw afejhim ve se//eme" 

Svi se ueenjaci slaihi da treba donositi salavate na Alla- 
hovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Takoder se slazu da je 
dozvoljeno donositi salavate na ostale vjerovjesnike i meleke. 
Sto se tide ostalih, koji nisu vjerovjesnici, poznato je da se na 
njih ne donose salavati, tako da ne treba reel: "Ebu Bekr, sal- 
Iallahu alejhi ve sellem". Udenjaci se razilaze o stepenu ove 
zabrane. Neki kazu: "To je haram", dok vedina kaze da je to 
veoma pokudeno. Neki pak smatraju da je to postupak koji je 
suprotan onome Sto je prece, ali da nije pokuden. Ispravno je 
miSljenje vedine udenjaka koji su na stanoviStu da je to poku- 
deno jer je to djelo novotara, a onima koji slijede Pravi put 
pokudeno je povoditi se za njima. 

Pokudeno je ono za Sto je dosla jasna zabrana. Nasi uee- 
njaci kazu: "Ono dega se treba pridrzavati jeste da su nasi ispra- 
vni prethodnici donosili salavate samo na vjerovjesnike." Isto 
tako se rijedi: "Azze ve dzelle" izgovaraju samo uz ime Allaha, 
dz.g., pa se ne kaze: "Muhammed, azze ve dzelle", iako je gto 
se tide samog znadenja to ispravno: Muhammed, s.a.v.s., jeste 
velidanstven i uzviSen. Isto se tako ne kaze: "Ebu Bekr ili Alija, 
sallallahu alejhi ve sellem", iako to u pogledu znadenja nije 
neispravno. Udenjaci se slazu da je dozvoljeno donositi sala- 
vate na one koji se spominju s vjerovjesnicima, pa se moze reel: 
' Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, njegove drugove, nje- 
gove supruge i potomke i njegove sljedbenike", a to na osnovu 
vjerodostojnih hadisa koji su o tome preneseni, a to nam je 
naredeno da udimo i na ucenju "et-tehijjatu", a naSi ispravni 
prethodnici to su dinili i mimo toga. 

Sto se tide selama, ueenjaci kazu: "Selam je u znacenju dove, 
pa se ne upotrebljava za onog ko je odsutan i jedino se moze 
upotrebljavati za vjerovjesnike, tako da se ne moze red: "Alija, 
alejhis-selam". Isti je propis i za zive i za one koji su pomrli. Za 4&i g ZBIRKA VJER0VJESN1K0VIH DOVA 

onog ko je prisutan mozemo red: "Selamun alejke", ili: "Selamun 
alejkum", i to ono o cemu se svi slazu, a o cemu cemo opSirnije 
govoriti u posebnom poglavlju koje govori o toj temi. 

Za ashabe, tabiine, ucenjake, poboznjake i druge dobre 
ljude lijepo je red: "Radijallahu anhum" ("Allah bio zadovoljan 
s njima") ili: "Rahimehullah" ("Allah mu se smilovao"). §to se 
tiee tvrdnje nekih ucenjaka da se rijed: "Radijallahu anhu" upo- 
trebljavaju samo za ashabe, a "Rahimehullah" za ostale, ona 
nije tacna. Ispravno je miSljenje vecine ucenjaka koja to smatra 
dozvoljenim, a dokazi za to mnogobrojni su. Ako je spomenut 
sin ashaba, onda se kaze: "Radijallahu anhuma", npr. Ibn Omer, 
Ibn Abbas, lbnuz-Zubejr, Ibn Dzafer, Usama bin Zejd i dr. 

Kada se spomenu Lukman, Merjem i si., treba li donijeti 
salavat na njih ili treba postupiti kao kada se spomenu ashabi 
i drugi dobri ljudi? Vedna ucenjaka smatra da njih dvoje nisu 
vjerovjesnici i miSljenje prema kojem su oni vjerovjesnici jeste 
neispravno, i ne treba se osvrtati na njega. To sam podrobnije 
objasnio u svom djelu Tehzibul-esmai vel-lugat. Neki ucenjaci 
smatraju da se na njih moze donijeti salavat i da se, kada se spo- 
minje njihovo ime, moze red: "Rekao je Lukman", ili: "Rekla je 
Merjema", na Allahove vjerovjesnike i na nju salavat i selam, 
isto tako kada se spomene Lukman, jer su oni iznad stepena 
onih za koje se kafce: "Radijallahu anhum" jer se spominju u 
Kur'anu, i ja smatram da u ovom misljenju nema neke sme- 
tnje, ali da je bolje red: "Radijallahu anhu", ili ako je u pitanju 
Merjema, onda "anha" jer njih dvoje nisu vjerovjesnici i oni su 
na stepenu ispod vjerovjesnika. Imamul-Haremejni prenosi 
stav ucenjaka koji su slozni u misljenju da Merjema nije vjero- 
vjesnik, i to spominje u djelu El-lrsnd. A ako bi se reklo: "alejhis- 
selam" (za Lukmana) ili "alejha" (za Merjemu), ne bilo neke 
smetnje. A Allah najbolje zna! 

255 ■ ■■"•;•; J** 

IMAM EN-NEYEYI 

Zilcrow* kofr se uce prilikam raznih prigada 

Zikrovi koje sam prethodno naveo ponavljaju se svakog 
dana i nod na osnovu onog gto smo prethodno spomenuli. 
Zikrovi koje demo od sada spominjati u£e se prilikom raznih 
dogadaja i prigoda pa in stoga ne treba spominjati po nekom 
redu. 

Dova koja se uS na istihara-namazu 

312. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Dzabira bin 
Abdullaha, r.a., koji je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., podu- 
cavao nas je da klanjamo istihara-namaz kada trebamo neSto 
odluditi, kao gto nas je poducavao nekoj suri iz Kur'ana. Govo- 
rio nam je: 'Kada neko od vas zeli nesto uraditi neka prvo kla- 
nja dva rekata nafile, a zatim neka proudi sljedecu dovu: 

&5i 5* dfc)j t4sj&. *&&£ , JuL fy&ji ji f#i« 
iii VJ #i pi cij J» Vj ci&j ,jai! v3 JoS i$ c^i 
'Allahumme inni estehlruke bi ilmike, ve estakdi- 
ruke bi kudreHke ve es'eluke min fadlikel-azlmi fe 
inneke takdiru ve la akdiru, ve 'talemu ve la ealemu, ve 
Ente allamul-gujubi, Allahumme in kunte talemu enne 
hazel-emre hajrun li fl dim ve meaSI ve adzili emri ve 
adzilihi fakdurhu li ve jessirhu li summe barik IT fin. 
Ve in kunte talemu enne hazel-emre Serrun li fl dim ve 
meaSI ve adzili emri ve adzilihi fasrifhu anni vakdur 
lijel-hajre hajsu kane summe redinl bih' 4& 
se svakog 
ipomenulL 
om raznih 
po nekom )zabira bin 
,v.s., podu- 
>amo neSto 
ana. Govo- 
;a prvo kla- 
lovu: 

$»• 

estakdi- 
azimi i'c 
ilcmu, ve 
mu enne 
i emri ve 
•ik II fih. 
fi dim ve 
iT vakdur ZBIRKA ¥JER0¥JESNIK0YIH DOVA | 

'Allaliu moj, molim Te da mi das rjesenje iz Tvog sveobuhvahwg 
znanja, i od Tebe trazim pomoc da me pomognd Tvojom snagom, i mo- 
lim Te da mi podariS iz Tvojc velike dobrote. Ti si svemocan, aja mage 
nemam, Ti sve znas, aja ne zttanu Tijedini poznajes skrivetw. AUahu 
moj, akoje ovo sto Mint uraditi dobro po mene, moju vjeru i moj zivot 
i moju smrt', Hi je rekao, 'za moju sadasnjost i buducnost', 'onda mi 
odredi da to uradim, i to mi otaksaj i podari mi bereket u tome. A ako 
je ovo sto zelim uraditi lose po menc, po moju vjeru, zivot i smrt', Hi je 
rekao, 'moju sadasnjost Hi buducnost', 'onda to otkloni od mene i odredi 
da mi se desi bolje od toga bez obzira sta to bilo i ucini me da budem 
zadovoljan.' A zatim bi spomenuo to sto zeli uraditi/" « UCenjaci 
kazu: "Istiharu je lijepo obaviti s ovim namazom i dovom koju 
smo spomenuli. Namaz se treba sastojati od dva rekata dobro- 
voljnog namaza, ali se moze razumjeti da se moze obaviti i s dva 
rekata nekog od sunneta, tehijjetul-mesdzidom, ili bilo kojom 
drugom nafilom. Na prvom rekatu u£i se sura El-Kafirun, a na 
drugom sura El-Ihlas. Onaj ko nije u mogucnosti obaviti namaz 
moze prou&ti samo dovu. Dovu je lijepo zapo£eti i zavrgiti za- 
hvalom Allahu, d2.S., i salavatom na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Istiharu je lijepo klanjati povodom bilo koje situacije, kao Sto na 
to nedvosmisleno ukazuje ovaj hadis. Nakon obavljene istihare 
treba ucMti ono cemu srce tezi. A Allah najbolje zna! 

313. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje sa slabim lan- 
cem prenosilaca koje on ocjenjuje nepouzdanim od Ebu Bekra, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi zelio 
neSto uraditi ucio sljedetfu dovu: 

"Allahumme hir H vahter li" 

"Allahu moj, podari mi ono najbolje i Ti me uputi na to." m 

"' Hadis je vjerodostojan. Bitjezi ga Buhari « poglavlju o dovama pod naslovom 
"Dova koja se uci na Istihanfnamazu*. (11/187/6382, FetUal-Bari) 
> K Nisam pronaSao ovaj hadis u Tirmizijinoj zbirci.. ali ga biljezi Bejheki u djelu &M- 
but-iman (1/220/204) od Zenfcla el-Arefija od AbduIIaha bin Ebu Meliko, od Aise, 
a ona od Ebu Bckra, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalnzi se Zefel el-Arefi, za 
koga Ibn Hadzer u Et-Ttikribu veli da je nepouzdan. &$. J 


HMfo 

fMAM EN-NEYEVI 

314. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da mu je AUahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Enese, kada zelis neSto uraditi sedam puta zamoli Allaha, 
dz.s\, da ti odabere ono 3to je najbolje za tebe, a zatim pogiedaj 
cemu tezi tvoje srce jer se u tome krije dobro za tebe.""' Lanac 
prenosiiaca ovog hadis jeste nepouzdan. U njemu su prenosi- 
oci koji su mi nepoznati. " Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunnt u djelu Amclul-jcvmi vcl-lcjtc 
(199/603) od Ebul-Abbasa bin Kutejbe el-Askclanija, od Ubejdullaha bin Humejrija, 
od Ibrahinu bin Alaa, od Nndra bin Enesa bin Malika, od njegovog oca, od njego- 
vog djeda. U lancu prenosiiaca ovog hadisa je Ubejdullah bin Humejd el-Humejri, o 
kome Ibn Hadzer u svom djelu Tchzibttt-tthzib (7/17) prenosi da je Ibn Mem rekao: 
"On mi je nepoznat." Ibn Hibban svrstava ga u pouzdane prenosioce. Ibn Hadzer 
biljezi OVaj hadis u Fctluil-Bariju. (11/191) 

258 

i at 
lesa, r.a., 

h 

li Aliaha, 
pogledaj 
""• Lanac 
i prenosi- Ueoml ivt-lejle 
bin I lumcjrija, 
oca. od njego- 
\ el-Humejri, o 
?n Mein rekao: 
be. Ibn Hadfcer 

ZBIRKA VJER0VJESNIK0Y1H DOYA 

Dova Icaja se ufii u nevoljama i prilikom znacajnih dogadaja 

315. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ibn Abbasa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi zapao u nevolje, u£io sljedecu dovu: . > c "La ilahe illallahul-azlmul-hallmu, la ilahe illallahu 
Rabbul-argil-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati 
ve Rabbel-erdi ve Rabbel-arsil-kerim" 

"Nema boga osim Aliaha, Velicattstvciwg i Blagog, nema 
boga osim Allaiia, Gospodara Arsa velicattstvenog. Nema boga osim 
Aliaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arsa ple- 
menitog." U Muslimovom predanju stoji da je Allahov Poslanik, 

259 is!:;.* ■ Si-.- >c 

IMAM EN-NEVEYI 

s.a.v.s„ wao otw rfww Awta /;;' sc des/o nefci krupan dogadaj Hi kada 
bi zapao it brige. iu 

316. Tirmizi u svom Sunenti biljezi precianje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ga zadesila 
kakva nevolja, uclo sljedecu dovu: 

"Ja hajju, ja kujjumu bi rahmetike estegis" 

"O livi, o Vjecni, pomozi me iz Svoje milosti."^ Hakim veli: 
"Lanac prenosilaca ovog badisa pouzdan je." 

317. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kada bi ga zadesila neka briga, podizao pogled prema 
nebu, a zatim bi rekao: 

"Subhanallahil-azim" < * " 

"Slavljen neka je Allah Veliamstveni." A kada bi dugo uCio 
dovu, govorio bi: Hadis je vjerodostojan. BiljeJi ga Buhari u poglavlju o dovama pod naslovom 
"Dova koja so uci u nevoljama" (11/149, 150/6345, 6346, Fcthul-Bari), Muslim u 
poglavlju o zikru, dovi, pokajanju i traftrnju oprosta pod naslovom "Dova koja so 
uci u nevolji". (6/17/47-8, En-Nevovi). 

■*» Hadis je nevjerodostojnn. Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama, naslov pod 
brojem 92 (5/539, 540/3524) od RikaSija a on od Enesa bin Mnlika, r.a. Tirmizi voli: 
"Ovaj je hadLs garib). U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi Jezid bin Eban Er- 
Rikasi, o kome Zehebi u El-Mizamt (6/92/9669) veli: "Nesai i dr. za njega kazu: 
'Njegovo se predanja ne prihvataju/" Darekumi veli. "On je nepouzdan prenosilac." 
Ibn Mein veli. "U njegovim predanjima postoji slabosl." Biljezi ga i Ibnus-Sunni pod 
brojem 120/339 od Ebu Bcdra Sudzaa bin Velida, a hadis ima potvrdu i u preda- 
nju Ibn Mesuda, r.a. Bfljezi ga i Hakim u Musttdriku (1/549) od Abdurahmana bin 
Ishaka, od Kasima bin Abdurahmana, od njegovog oca, a on od Ibn Mesuda, r.a. 
Hakim veli: "Lanac prenosilaca ovog hadisa pouzdan je, ali ga Buhari i Muslim ne 
biljeZe u svojim SahiUima" Zehebi kale; "Abdurahman nije sluSao hadise prod svo- 
jim ocem, a Abdurahman i prcnosioci poslije njega nisu na stepenu pouzdanosti." 4?& 

: ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

"Ja hajju ja kajjum" 

"0 2ivi f oVjecnL" m 

318. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., ucio je naj- 
cesce ovu dovu: 

"Allahumme atfna fid-dun'ja hasenenten ve fil-ahireti 
haseneten ve kina azaben-nar" 

"AUahu ttas, podari nam dobro na ovom svijettt i dobro na onom 
svijetu i sacuvaj ttas patttje u vatri." Muslim u svom predanju joS 
dodaje: "Kada bi Enes, r.a., htio prouCiti samo jednu dovu, u&o 
bi ovu dovu, a kada bi zelio proucili vise dova, prouCio bi i ovu 
dovu s tim dovama." ',,1 319. Nesai u svom Sunenu i lbnus-Sunni u svom djelu 
biljeze predanje Abdullaha bin Dzafera, r.a., koji prenosi da je 
Alija, r.a., rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., poduclo me je slje- 
dedm rijecima i naredio mi da ih uclm ako me zadesi kakva 
nevolja: m, Hadis je nevjerodostojan. Bilje2i ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom 
"Prcdanja koja govore o dovama koje 60 uCe u nevoljama" (5/495, 496/3436) od lbn 
Ebu Fudejka, od Ibrahima bin Fadla, od Makburija, a on od Ebu Hurejre, r.a. Tir- 
mizi veli: "Ovaj jc hadis hasenun-garib." U lancu prenosUoca ovog hadisa nalazi se 
Ibrahim bin Fadl el-Mah/.umi, cija se predanja ne prihvataju (Et-Takrib). Biljoii ga i 
lbnus-Sunni (120/340) i spominje samo rijeci: "Slavljen nekn jc Allah VcIiConsrvcni" 
od lbn Ebu Fudcjka, od Ibrahima bin Fadla. 

OT Hadis jc vjerodostojan. Biljeii ga Buhari u poglavlju o tumacenju sure El-Bekara 
pod naslovom "A ima i onih koji govore..." (ajet) (8/35/4522) i u poglavlju o 
dovama pod naslovom "RJjetf Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 'Gospodaru podari 
nam....'" (11/195/6389), Muslim u poglavlju o zlkru i dovi, pokajanju i traZenju 
oprosia pod naslovom "VrijednosI dove: 'Allahu nas. podari nam dobro na ovom 
svijetu...'" (6/17/106, En-Nevevt). Pogledaj nasu ocjenu ovog hadisa u Rijadus-sali- 
himi pod brojem 1470. ^ 


IMAM EN NEVEYI 

wxwk wwc aw* jftw* jn 

iui tf-ttai ^pi 4-j iju 2ujJ. ^Ji ijSi 41 ^i lji y 

'La ilahe illallahul-kerimul-azlmu subhanehu tebareke 
RabbuI-arSil-azim. El-hamdu lillahi Rabbil-alemin' 

'Nenta boga osim Allaha, Plemenitog i Velicanstveiwg, slauljen 
nekaje. Uzvisen nekaje Gospodar Arsa velicanstveiwg. Hvala Alia- 
hu, Gospodaru svih svjetova. '""* Abdullah bin Dzafer ovu je dovu 
u£io onome ko bi imao groznicu kao i svojim klerima koje su se 
udale daleko od njega. 

320. Ebu Davud u svom Stitwmt biljezi predanje Ebu 
Bekra, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Onaj ko zapadne u neku nevolju treba u£iti: 

,is J$ j ^Lif; t ^ 2> ^ jj J& Su Jrj SBij #!»• 

'Allahumme rahmctcke erdzu fela tekilnl ila nefsl 
tarfete ajnin ve aslih IT ge'nl kullehu la ilahe ilia Enf 

'Allahu mojja se nadam Tvojoj milosti, pa me nemoj prepustiti 
samom sebi nijcdnog trenutka. Popravi moje cjelokupno stanje, nema 
boga osim Tebe.'" m ■ ■• Biljezi ga Nesai u djclu Es-Stmemil-kubra i u djclu Amelul-jcvmi tvl-lejle pod naslo- 
vom *gla so ufl u nevolji" (6/162/10465, 10467), Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jcvmi 
vcl-lejic {121, 122/343) obojica od Abdullaha bin Seddada, bin Hadija. od Abdullaha 
bin Diafera, a on od Alije, r.a. Ovaj jc lanae prenosilaca pouzdan. Prenosi ga i Udda 
bin Abdullah bin Seddad. 

"* Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Dove koje se uce kada 
se osvanc" (4/326/5090) od Abbasa bin Abdul-Azima i Muhammeda bin Musenne, 
od Ukdija, od Abdul-Dzelila bin AEijje, od Diafera bin Mejmuna, od Abdurahmana 
bin Ebu Bekrc, od njegovog oca. U lancu prenosilaca ovog hadisa jeste Avdul-Dzelil 
bin Alijja, koji je bio istinoljubiv, all je imao lose pamcenje, i Dzafer bin Mejmun et- 
Temimi, koji je bio istinoljubiv, ali je pravio nenamjerne grcske (Et-Takrib). Biljezi ga 
i Ahmed u Musnedu pod brojem 5/42, Taberani u poglavlju o dovama (314/1032) 
preko Abdul-Dzelila bin Atijje. Hejsemi u djelu B-Mcdima (10/137) veli: "Biljezi ga 
Taberani s dobrim lancem prenosilaca." 262 


g ZBIRKAVJEROYJESNIKOYfflDOYA g 

321. U Sunenbna Ebu Davuda i Ibn Madze biljezi se preda- 
nje Esme bint Umejs, r.a., koja prenosi da joj je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: "HodeS li da te podufim dovi koju &S u£iti 
kada zapadnes u nevolju: 

'Allah. AUahu Rabbi la usriku bihl sej'a' 

'Allah, Allah je moj Gospodar. Njeimi nikoga kao druga tie 
pripisujem/" m 

322. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ebu Katade, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko, kada ga zadesi nevolja, prou£i Ajetul-kursi, i posljednje 
ajete sure El-Bekara, Allah, dz.s\, pruzit ce mu Svoju pomoc?'* 1 

323. U istom djelu biljezi se predanje Sa'da bin Ebu Vek- 
kasa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Znam rijecl koje kada izgovori onaj ko je u nevolji, Allah, dz.s\, 
izbavi ga iz te nevolje. To su rijeei moga brata Junusa, a.s., koji 
je: 'It tminama zavapio: 

la ilahe ilia Ente subhaneke innl kuntu minez-zalimln' 

M Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o natnazu pod naslovom "Poglavlje o trafe- 
niu oprosta" (2/88/1525), Ibn Madia u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova 
koje se uci u nevolji" (2/1277/3882), obojica od Abdul-Aziza bin Omen., od Hilda, 
sttonika Omera bin Abdul-Aziza, od Omera bin Abdul-Aziza, od Abdullaha bm 
Diafera, od njegove majke Esme binl Umejs. Biljezi ga i Ahmed u svom Musnedu 
(6/369), Taberani u poglavlju o dovama (313/1027) s islim lancem prenosilaca koje 
smo prethodno spomenuli. U lancu prenosilaca ovog hadisa je Abdul-Azi/. bin 
Omcr, koji je bio islinoljubiv, ali je pravio nenamjeme greske, i Hilal Ebu Ta'ma, cija 
su predanja prihvalljiva (El-Takrib). Pogledaj hadis pod brojem 324. 
w Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu AmeUil-jevmi vcl-icjle (122/346) od Hadra bin 
Ahmeda bin Behmezida, od Ma'mera bin Sehla od Amira bin Abduka, od Hallada, 
od Ebu Homze, od Zijada bin Alake, od Ebu Katade, r.a. 3&± 
IMAM EN NEVEVI 

'Nema boga osim Tebe, hvnljen neka si! A ja earn se zaista prema 
sebi ogrijesio'" (El-Enbija, 87). Biljezi ga i Tirmizi od Sa'da, koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko, kada zapadne u nevolju, proud dovu Zun-Nuna, 
koji je u utrobi ribe zavapio: "Nema boga osim Tebe, hvnljen neka 
silAja stmt se zaista prema sebi ogrijesio', Allah, dzA, odazvat ce 
mu se sigurno/" 1 " 

Dova onoga ko se prepadne nefiega 

324. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Sevbana, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se pre- 
pao necega, u£io: 

"Huvallahu Rabbi la serike leh" 

"On je Allah. Allah je moj Gospodar i On nema druga. " Ui u: BHjezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amrfut-jemni vel-lejk (122/345) od Ebu Ja'Iaa, od 
Amra bin Husajna, od Mu'temira bin Sulejmana, od Mu'tcmira, od Zuhrija, od 
Ebu Umaim* bin Sohla bin Hunejfa, od Sa'da bin Ebu Vekkasa, r.a. U lancu pre- 
nosilaca ovog hadisa jo Amr bin Husajn, cija so predanja no prihvalaju. Biljezi ga i 
Tirmizi u poglavlju o dovama, naslov pod brojcm 82 (5/529, 530/3505), Ahmed u 
Mumedu (1/170), Hakim (1/505) (2/383) od Muhammoda bin Jusufa, od junusa bin 
Ebu Ishaka, od Ibrahima bin Muhammoda bin Sa'da, od njegovog oca, od njegovog 
djcda Sa'da bin Ebu Vekkasa, r.a. Tirmizi veli: "Vise prenosilaca prenosi ovaj hadis 
od Junusa bin Ebu Ishaka, od Ibrahima bin Muhammeda bin Sa'da, od Sa'da", all no 
spominje njegovog oca. Mozda jo Junus bin Ebu Ishaka spomenuo u lancu prenosi- 
laca ovog hadisa njegovog oca, a mozda i nijo. Hakim veli: "Lanac pronosilaca ovog 
hadisa pouzdan je, ali ga Buhari i Muslim no biljezc u svojim Saluhmia." V lome ga 
podrzava Zehebi. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Junus bin Ebu Ishak es- 
Sebii, koji je bio istinoljubiv, ali jo pomnlo zaboravljao (Et-Takrib). 
" Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amehtl-jevmi vel-kjlc (119, 120/337) od Ebu Abdu- 
rahmana, od Abdurahmana, od Sohla bin Hasima, od Sevrija, od Sovra bin Jezida, 
od Halida bin Ma'dana, od Sevbana, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa naalzi $& 
istaprema 
a'da, koji k^ 

un-Nuna, 
mljen neka 
dazvat ce Sevbana, 
bi se pre- W*» g* "j« ibu Ja'laa, od 
i Zuhrija. od 
U lancu pre- 
ju. Biljeii ga i 
)5), Ahmed u 
pdjunusabin 
,od njegovog 
osi ovaj hadis 
Sa'da". aline 
ancu prenosi- 
inosilaca ovog 
a." U tome ga 
Ebulshakes- 

jd Ebu Abdu- 
rra bin Jezida, 
hadisa naalzi 

ZBIRKA YJEROYJESmKOYlH DOYA 

WJftVrtC **Y»K X*V*K **w ** 

325. U Sunenima Ebu Davuda i Tirmizija biljezi se predanje 
Arnra bin Suajba, on od njegovog oca, ovaj od njegovog djeda, 
koji prenosi da ih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poduCavao da 
protiv stralia u£e sljedecu dovu: * * * "Euzu bikelimatillahit-tammati min gadabihi ve serri 
ibadihl ve min hemezatiS-Sejafini ve en jahdurun" 

"Utjecem se Malm pomocu Njegovih savrsemh rijeci od Njego- 
ve srdzbe, od zla Njegovih robova, od sejtanskih doSaptavanja i njiho- 
vog vrisustva."*" Abdullah bin Amr ovim je rijecuna podufavao 
svoje sinove koji su mogli pamtiti, a onima koji nisu napisao 
bi ove rijee i na papir, a zatim bi ga okadio na njih. Tirmizi veil. 
"Ovaj je hadis hasen, dobar." 

Dova nnoga ko zapadne u brigu i tugu 

326 Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ebu Musaa 
el-Es'arija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Ko zapadne u brigu ili tugu neka proutt ovu dovu: 

se Schl bin Haft* bin Bilal, kome lbnYladier veil: "Kod >^"™^ *J* 
<metaje." Bilk* ga i Taberani u poglavlju o dovama pod bro|em W^tcd S*Wa 
bin HaSima. Hadis ima potvrdu i 11 predanju koje prenosi Atta, r* BU)e& ga - Ibn 
H.bban u svom Sihftu (2/112/861, El-lhsan), od Ebu Ja'la, od liaba **^-?™ 
Bttra, od Ebu Amira cl-Hazsiza, od lbn Melike. Biljeii ga i He,sem> u d,e u El-MM- 
ima u predanju od Aise r* (10/137) i kafe * Blljefti ga Taberani u B-Ewtu u slfeioj 
formi." Pogledaj hadis pod brojem 331. 
w Spominjali smo ga pod brojem 272, ak 


IMAM EN NEVEY1 

'AHahumme ene abduke-bnu abdike-bnu emetike fi 
kabdatike nasijetT bi jedike madin fijje hukmuke, adlun 
fijje kadauke, es'eluke bi kullismin huve leke semmejte 
bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev allemtehu eha- 
den min halkike ev iste'serte bihi fi ilmil-gajbi indeke 
en tedza'alel-Kur'ane nure sadri ve rebia kalbl ve dzelae 
huzni ve zehabe hemmT' 

'AllaJiu nwjja sam Tvoj rob, sin roba Tvoga, sin robin je Tvoje. 
]a sam it Tvojoj vtasti. Moja kikaje it Tvojoj rttci. Ti ces prosuditi o 
mojoj proslosti. Tvoja je presuda za mene pravedna, Molim Tesva- 
kimimenom kojc Ti pripada, kojim si Sebe nazvao, Hi si ga objavio it 
Svojoj knjizi, iff si njemu nekog od Svojih robova poducio, ili si ga kao 
znanje mdokttcivog zadrzao samo za Sebe, da Kur'an veiiawstvem 
ucinis svjetlom mqjih grudi, protjecem moga srca, uzrokom prestanka 
moje tuge i odlaskom moje brige. ' Neko od prisutnih reCe. 'Allahov 
Poslanide, onaj ko ne poznaje ove rije£i u veiikom je gubitku/ 
Allahov Poslaiiik, s.a.v.s., reCe: 'Svakako, zato ih vi podueite i 
saopcite im ove rijeei, jer ko izgovori ove rijefl duboko uvjeren 
u njih, Allah, dzA, otklonit ce njegovu tugu i podarit <?e mu 
dugu radost'"' 'M- ^ Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jcvim vcl-kjlc (121/341) od Ebu Urubc, od 
Amra bin HiSama, od Muhalledn bin Jezida, od Dzafera bin Burkana, Fejjada, od 
Abdullaha bin Zejda, a on od Ebu Musaa, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa 
nalazi so Muhalled bin Jezid, koji je bio istinoljubiv ali jo pravio nenamjcme greskc, 
Diafer bin Burkan, koji fe bio istinoljubiv, ali je imao greSke u pamcenju u hadisima 
koje je prenosio od Zulirija. Hadis ima potvrdu u predanju koje prenosi Abdullah 
bin Mesud, r.a., a koje biljezi Jbnus-Sunni (342), Taberani u poglavlju o dovama (314, 
315/1035), Ahmed u Milmatu (1/452), Hakim (1/509) od Ebu Seleme el-Dzuhenija, 
od Knsima bin Abduratimana bin Abdullaha, od Abdurahmana bin Abdullaha od 
Ibn Mesuda, r.a. U lancu prenosilaci ovog prcdanja je Ebu Selema el-Dzuheni, za 
koga Zehebi u svom djelu U-Mizan (6/207/10265) veli: "Nepoznalo je ko je ovaj 
covjek." Hejsemi u djelu El-Mcdzwa (10/137) veli: "Biljeze ga Ahmed i Ebu Ja'la, 
Bczzar, Taberani. Lanac prcnosilaca od kojih Ahmed prenosi ovaj hadis jesu oni od 
kojih Buhari prenosi hadisc koje je zabiljezlo u svom SaHilm, osim Ebu Seleme el- 
Dzuhenijo, ali ga Ibn Hibban ocjenjuje pouzdanim. Ibnus-Sunni ovaj hadis prenosi 
od Abdurahmana, od Ibn Ishaka, od Ibn Mesuda. Ibn khak je podmetao hadtso. Pre- 
nosi ga i drugim pulem od Ebu Halife, od Hudibija, od Abdul-Vahida bin Zijada. 
od Ibn Mesuda, r.a. 

266 

MOW 


emetike ft 
uke, adlun 
semmejte 
iik'Iui eha- 
jbi indeke 
i ve dzelae 

f robinje Tvoje. 
ces prosuditi o 
Molint Te sva- 
sigaobjavio u 
cio, Hi si ga kao 
i veli&mstveni 
)kom prestanka 
re£e. 'Allahov 
n je gubitku.' 
vi podu&te i 
iboko uvjeren 
odarit ce mu id Ebu Urube, od 
rkana, Eejjada, od 
ilaca ovog hadisa 
L^namjerne greSke, 
icenju u hadisima 
prenosi Abdullah 
ljuodovama(314, 
eme cl-D£uhenija, 
bin Abdullaha od 
na el-D2uheni, za 
nalc je ko )c ovaj 
hmed i Ebu Ja'la, 
i hadis jesu oni od 
m Ebu Sclemc el- 
iva) hadis prenosi 
uwlao hadise. Pre- 
fnhida bin Zijada, ZB1RKA VJEROVJESNIKOYIH DOVA 

y* jfcWK *<Y*K**Yrtc X*V*K ** 

Dova onoga koga zadesi neka steta 

327. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Alije, r.a., 
koji prenosi da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Alija, 
hoceS li da te poduclm rijeclma koje de5 izgovarati kada te zadesi 
neka Steta?" Alija, r.a., odgovori mu: "Svakako, Allahov Posla- 
niCe." Poslanik, s.a.v.s., rece: "Kada te zadesi neka Stela, reci: 

* ' .» * * 

'Bismillahir-Rahmartir-Rahimi, la havle ve la kuwete 
ilia billahil-alijjil-azim' 

'1/ ime Aliaha, Mihstivog, Samilostiog, ttema snage niti kreUmja 
osim s dozvolom AUaha, Uzvisenog i Velicanstvenog. ' Zbog izgovara- 
nja ovih rijedi Allah, dz.g., otklanja koje node nevolje." 34 * 

Dova onoga ko sb prapadne nekog naroda 

328. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje s vjerodostojnim Iancem prenosilaca od Ebu Musaa el- 
ES'arija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi se pobojao nekog naroda, udio: 


"Allahumme inna nedzaluke i \ nuhurihim vc neuzu 
bike min Sururihim" "Allahu, molimo Te da njihove spJetke na njih usmjeris i utje- 
cemo Ti se od njihovog zla."> 'MT -*** Biljefci ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevnii vet-lejle (120/338) od Muhammeda bin 
Abdul-Humcjda el-Ferganija, od Ahmeda bin Bedila el-Muharibija, od Amra bin 
Semra. od njegovog oca, od Zejda bin Murre, od Suvejda bin Gafle, koji prenosi od 
Alije, na. 

w Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o nama/.u pod naslovom "Sla uci onaj ko se pre- 
padne nekog naroda" (2/91/1537). Nesai u djelu Es-Suiicnul-hihra i u djelu Atiwlul- 
jevmi vel-lejle pod naslovom 'Sta uci onaj ko se prepadne nekog naroda" (6/188/8- 
631, 10437), obojica od Kalade. od Ebu Berde, od Ebu Musaa el-ES'arija, r.a. Pogledaj 
nasu ocjenu ovog hadisa u Rijatlits-Nilihitm pod brojem 9S3, 1330. 

267 ; 

| IMAM EN NEVEVI 

Cava kaju uci anaj ko se prepadne v/adara 

329. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn Omera, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada 
se pobojig vladara ili nekog ko je na slicnom stepenu, reci: 

'La ilahe illallahul-hallmul-hakimu, subhanallahi 
Rabbus-semavatis-seb'i ve RabbuI-arSil-azimi, la ilahe 
ilia Ente azze dzaruke ve dzelle senauk' 

'hlema boga osim Allaha, Blagog i Mudrog. Nekaje slavljen Al- 
lah, Gospodar sedam nebesa i Gospodar Arsa velicanstvenog. Neina 
boga osim Tebe. Tvoja je naklonost najveca snaga i Tvoj spomen je 
uzvisen.'" u ' Takoder je lijepo prouciti i dovu koju smo spome- 
nuli u prethodnom poglavlju u hadisu koji prenosi Ebu Musa 
el-ES'ari, r.a. 

Dova onaga ko ugleda nepr/jatef/a 

330. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji kaze: "Bili smo s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., u jednoj 
od bitaka, pa kada je ugledao neprijatelja, on refe: 

- .. \ 
'Ja malike jevmid-dlni ijjake nabudu ve ijjaka nestein' "" Hadis jc nevjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevmi ivNcjk {122/ 
1213/347) preko Muhammcda bin Abdurahmana el-BejIemanija, i Ebu Abdura- 
hmana el-BejIemanija, a obojica su nepouzdani. (Et-Takrib), Muhammeda bin HarLsa 
cl-Harisija, za koga Zehebi u svom djelu S-Mfean (4/424/7335) kaze: "Ucenjaci 
ga ocjenjuju nepouzdanim." Jahja veil: "On je nepouzdan." Ibn Adijj veli: "Vedna 
hadisa koje on prenosi nisu vjttrodostojni." Ebu Zur'a odbacio je njegova predanja. 

268 

mi 

Si ZB1RKA VJEROVJESNIKOTIH DOTA 

'O Vladaru Sudnjega dana, samo Tebe obozavam i samo od 
Tebe pomoc trazim.'" m Enes, r.a., dalje, veli: "Poslije, kada je bi- 
tka otpoCela, vidio sam neprijatelja kako pada i kako ill meleki 
sa svih strana udaraju." Takoder je lijepo proufiti i dovu koja 
se nalazi u predanju Ebu Musaa eI-E§'arija, r.a., koju smo pret- 
hodno spomenuli. 

Cava onoga koga spopadne sejtan ill se poboji sejtana 

Uzviseni je rekao: "A kad sejtan pokusa da te na zle tnisli 
navede, ti zatrazi utociste u Altaha, jer On uistinu sve c~uje i zna 
sve" (EI-Fussilet, 36). I rekao je: "Kad citas Kur'an, izmcdu tebe 
i onih koji it onaj svijet ne vjeruju Mi zastor nevidljiv stavimo" 
(El-Isra, 45). Kome se to desi treba proufiti "euzu", a zatim 
neStoiz Kur'ana. 

331. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Derdaa, 
r.a., koji prenosi sljedeti dogadaj: "Jednom prilikom klanjali 
smo za Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa ga u namazu fusmo 
kako govori: ■ -• r 'Euzu billahi minke' 

'Utjecem se Allalm od tebe'. Zatim je tri puta rekao: 

'Ela'nuke bi la'netilllahit-tammeh' w ' Hadis jc nevjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amctul-jcvmi xvl-tejle 
(119/336) od Abdus-Selama (Ibn Hasima, cije imc je El-Aver), od Hanbela (Ibn 
Abdullaha), od Enesa bin Malika, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa jc Hanbcl 
bin Abdullah, koji jc nepoznat, {El-Mizan, 2/ 142/2366) i Abdus-Selam bin Hafiim el- 
Aver, za koga Zohebi u svom djelu El-Mizan (3/333/5063) veli: "On je prenio veoma 
mali broj hadisa i poceo ih je prenosili lek poslije dvjcslotc hidzretske godine." Ebu 
1 l.itim veli: "On nije jak prenosilac hadisa/' Amr bin Alija el-Felas veli: "Ni za kog 
drugog kao za njega ne Ivrdim da je lazac." 

269 

IMAM EN NEVEYI 

'Proktinjem tc Allohovim prokletstvom', i pru2ao je ruku kao 
da Mi negto dohvatiti. Kada je zavrsio s namazom, upitali smo 
ga: 'Allahov Poslanice, culi smo te da u namazu izgovaraS neSto 
Sto prije nisi izgovarao i vidjeli smo te kako pruzas ruku?' Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: 'Allahov neprijatelj Iblis 
dosao je s buktecom gla vnjom, zeleci mi je staviti na lice, pa sam 
tri puta rekao: 'Utjecem se Allahu od tebe', a zatim sam tri puta 
rekao: 'Proklinjem te polpunim Allahovim prokletstvom', pa je 
on tri puta bjezao. Zatim sam ga htio uhvatiti, i, tako mi Allaha, 
d2.S., da nije dove moga brata Sulejmana, a.s., svezao bih ga, 
pa bi se sutra medinska djeca igrala sa njim/" Takoder treba 
proueiti ezan kao 5to se u£i za namaz jer se u Musiimovoj zbirci 
biljezi predanje Suhejla bin Ebu Saliha, koji kaze: "Jednom me 
je prilikom moj otac poslao sa slugom do plemena Benu Haris. 
Putem smo naiSli pored nekog zida, odakle neko slugu pozva 
njegovim imenom. Kada je orisao do mjesta odakle je duo glas, 
nije naSao nikoga. Taj sam slucaj spomenuo svome ocu, pa mi 
on rede: 'Da sam pretpostavio da ce vam se to desiti, ne bih 
vas poslao, ali ako sljeded put cujeS neki glas, proud ezan jer 
sam cuo Ebu Hurejru, r.a., kako prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

".'J>i 5%UL &j IS] 6lkljl 0j* 
'Kada se prouCi ezan, sejtan pobjegne."" IW 

Dova onoga kume doqadaji izmaknu kontroli 

332. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

« & Jv-J $* J* 4} ^ ?y & ¥ 4$ ^jiJi- « Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o mesdzidima, i mjcslima 
gdjc se obavlja namaz pod nnslovom "Dozvoljenost proklinjanja Sejtana za vrijemc 
obavljanja namaza". (2/5/30-1, En-Newvi) 43ZB. 
-uku kao 
itali smo 
ra£ neSto 
;u?' Alla- 
itelj Iblis 
e, pa sam 
n tri puta 
>m', pa je 
ii Allaha, 
o bih ga, 
der treba 
voj zbirci 
inom me 
nu Haris. 
gu pozva 
cuo glas, 
cu, pa mi 
ti, ne bill 
i ezan jer 
Poslanik, ' J 5 j Hurejre, 

ui, i mjestima 
na za vrijeme 

J ZBIRKAVJER0VJESN1K0Y1HD0YA ^ 

' jK ^VrtC **V>K *VW **Y*K **V 

»; dU4&u j^ ££ (ji) S\i Jii Su ttj^i 3^ : J5 i^j a2s ^ oii 

"Snazan vjernik drazi je Allahu, d£&, od nemocnog vjer- 
nika, a u obojici je hajr. Trudi se da postigneS ono Sto ce H kon- 
stiti, zatrazi pomod od Allaha, i nemoj ocajavati. Ako te zadesi 
neSto Sto ne voliS, nemoj red: 'Da sam uradio to i to, biio bi tako 
i tako', nego reci: 'Allah, dz.S., odredio je tako i On cini Sto zeh', 
jer rije£i 'da sam' omogucavaju sejtanu da djeluje."' 

333. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Avfa bin 
Malika, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., presu- 
dio izmedu dvojice ljudi, pa onaj protiv koga je presuda done- 
sena, rece: "Dovoljan mi je Allah, dz,S., i divan li je On zaSti- 
(nik". Allahov Poslanik, s,a.v.s., rece mu: "Allah, dz.s., kon 
one koji oCajavaju, nego se ti trudi da radis onoliko koliko si u 
mogucnosti, a kada ti stvari izmaknu kontroli, ti reci: 

'Hasbijellahu ve nimel-vekll' 

'Dovoljan mije Allah, dz.s., i divan lije On zastitnik.'"" 1 

Dova onoga ko zapadne u teSku situaciju 

334. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ucio sljedecu dovu: » Hadis je vjerodoslojan. Biljcii ga Muslim u poglavlju o vjerovanju u kader i poko- 
ravanju Allahovoj, d*A, odredbi. (6/16/215, En-Nevcvi) 

» Biljefci ga Ebu Davud u poglavlju o presudama pod naslovom "Covjek koji se 
zaklinic radi svoga prava" (4/312/3627) od Abdul-Vchhaba bin Nedide i Musaa 
bin Mervana er-Rekijja, od Bekijje bin Velida. od Buhajra bin Sa'da, od Hahda bin 
Ma'dana, od Sejfa, od Avfa bin Mai ika. U lancu prenosilaca ovoghad.sa je Bekijjn bin 
Velid, koji je podmetao hadise. Hadis je zabiljeZen u Buharijcvom Sahiiiu u poglavlju 
o lefsiru pod naslovom "RijeCi UzvlSenog: 'Oni, koji huh su im rtWfc 'Ljudi « radi MS 
WL W (ajet) (8/77/4563, 4564) u prodanju Ibn Abbasa, r.a.: "Posl ( edn|c njeCi 
koje je Ibrahim, a.s, bgOVOfio kada je baCen u vatru jesu: "Dovoljan mi je Allah » 
divan lije On zaUltnik." 27 lL 
IMAM EN-NEYEYI 

*.**; iii ill 55X1 js? cij i5^ 2i^ u?rj j^ Si ^ii- 

"Allahumme la sehle ilia ma dzealtehu sehlen ve 
Ente tedzalul-hazne iza Si'te sehla" 

"Attaint moj, samoje lahko ono sto Ti uanis lahkhn, a Ti, kada 
liaces, Htgu itcinis iahkom" m Dava onoga kome zivot postane tezak 

335. Ibnus-Sunni u svom djelu biljeii predanje Ibn Omera, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Sta 
smeta nekom od vas, kada mu 2ivot postane tezak, kada izlazi 
iz kuce, da kaze: 

'Bismillahi ala nefsi ve mali ve dim. Allahumme 
reddini bi kadaike ve bank IT flma kuddire IT hatta la 
uhibbe ta'dzile ma ehharte ve la te'hire ma adzdzelf 

'hue Attaha, dz.s., spominjem nad sobont, svojim imetkom i vje- 
rom. Attaint moj, ucini me zadovoljnhn Tvojom odredbom, i daj mi 
bereket it onome sto si mi podario, tako da tie zelim da se ubrza ono sto 
si Ti odgodio niti da se odgodi ono sto si Ti itbrzao.'"** '" Bilje±i ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jtimi vcl-lcjlc (125/353) od Hammada bin 
Seleme, od Sabita, od Enesa, r.a. Biljezi ga i Ibn Hibban u svom StdiHiu (2/160-61/ 
970, El-Ihsan) od Hammada bin Seleme. I'renosioci u ovom lancu prenosilaca jesu 
oni od kojih Buhari prenosi hadisc koje je zabiljezio u svom SahOiu. 
™ Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Anielul-jevmi ivl-lejle 
(125/352) od Ebu Urube, od Muhammeda bin Musaffa, od Jahjaa bin Seida el-Kal- 
tana, od Isaa bin Mejmuna. od Salima. od Ibn Omera, r.a. U lancu prenosilaca ovog 
hadisa nalazi se Mu hammed bin Musaffa bin Behlul koji je bio islinoljubiv, ali je 
pravio greSke iz zaboravn, a i podmelao je liadise, i Isa bin Mejmun el-Medeni, koji 
je nepouzdan {Et-Takrib). 4F& 

ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOVA g 

Dova koja se u£i kako hi se izbjegla steta 

336. lbnus-Sunni u svom djelu biljeii predanje Enesa bin 
Malika, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Kada Allah, dz.s\, nekom Svome robu podari blagodat u nje- 
govoj porodici, imetku ili djeci, i on kaze: 

■"-■-• 

'Masa Allahu, la kuwete ilia billah' 

'Mnsallah, nema snage osim AHahove snags' nece ga zadesiti 
neka Steta sve do njegove smrti, osim same smrti." 1 

Dova onoga koga zadesi neka Steta, bilo mala ifi velika 

Uzviseni je rekao: "A ti obmduj strpljive, one koji, kad ih kakva 
nevolja zadesi, samo kazu: 'Mi smo Allahovi i mi cemo se Njcmu vra- 
HHI' Njih deka oprost od Cospodara njihoua i milost: oni su na Pra- 
vom pattt." (EI-Bekara, 156) 

337. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Neka svako od vas pazi Sta ce reci i kako ce postupati 
kad ga 5ta zadesi, pa cak i guljanje obuce, jer i to spada u 
nevolje."* 56 *? Had is je nevjerodostojan. Biljefci ga Ibnus-Sunni u djelu Ameiul-jevmi vcl-kjk 
(126/359) od Isoa bin Avna el-Hanefija, od Abdul-Melika bin Zurare el-Ensarija, od 
Enesa bin Malika, r.a. U lancu prenosflaca ovog hadisn je Isa bin Avn, koji prenosi od 
Abdul-Melika bin Zurare, za koga El-Ezdi ka2c. "Njegovi hadisi nisu vjcrodoslojni." 
{El-Mizau, 4/239/6593). 

*• Hadis je nevjerodoslojan. Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amclul-jevmi vcl-kjk (125/ 
354) od Ebu Halife, od Museddeda, od Husejma. od Jahjaa bin Abdullaha, od njcgo- 
vog oca, a on od Ebu Hurejre, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa naalzi se Jahja bin 
Abdullah bin Ubejdullah bin Ebu Melika. ciji su hndisi ncispravni. (Et-Takrib). SSL 

IMAM EN NEVEYI jj 

Dova onoga ko /ma dug koji ne maze vratiti 

338. Tirmizi u svom djelu biljezi predanje Alije, r.a., koji 
prenosi da mu je dosao neki covjek koji je bio drugima duzan 
i rekao mu: "Nisam u stanju vratiti dug pa mi pomozi." Alija, 
r.a., rette mu: "HoceS 3i da te podudm rijedma kojima me je 
podudo Allahov Poslanik, s.a.v.s., koje ako izgovoris, bit eeS u 
stanju vratiti dug, pa makar bio veliki koliko brdo? Red: 

-. h\'j^ ^ ioi^ jdVj fc iui^. g iuju, jj£\ fay 

'Allahumekfim bi halalike an haramike ve agninl bi 
fadlike ammen sivak' 

'Allnfm mo), omoguci mi da pomocu halala inidem movfean od 
harama, i iz Tvoje dobrote ttdini me ncovisnim od svakog drugog osim 
Tebe.'" ; Tirmizi veii; "Ovaj je hadis hascn, dobar." Spominjali 
smo ga u poglaviju o zikrovima koji se u£e ujutro i navecer 
u predanju koje biljezi Ebu Davud od Ebu Seida el-Hudrija u 
priei o eovjeku koji se zvao Ebu Umama, a koji se pozalio Alla- 
hovom Poslaniku, s.a.v.s., rijedma: "Brige i dugovi pritisnuli su iiu-. Dova onoga ko se asjeca usamtjena 

339. Ibnus-Sunni biljezi predanje Velida bin Velida, r.a., 
koji je rekao: "Allahov Poslanice, osjedam se usamljeno " AHa- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: "Kada legneS spavati, red: - - » 


1,7 Hadis je nevjerodostojan. Biljeii ga Tirmizi u poglaviju dovama, poglavlje pod 
brojem 111 (5/560/3563) od Muavije, od Abdurahmana bin Ishaka, od Sejjara, od 
Ebu Vaila, od Alije. Tirmizi veil: "Ovnj jc hadis hascnun-garib." U lancu prenosilaea 
ovog hadisa nolazi se Abdiirahman bin Ishak bin el-Haris el-Vasili bin Sojba, koji je 
nepoznat {Et-Takrib). Biljezi ga i Hakim pod brojem 5/538 od Muavije, od Abdura- 
hmana bin Ishaka. 274 

i r.a., koji 
na duzan 
a." Alija, 
ma me je 
; bit ce§ u 
eci; 

hfjlir 

aim bi 

eovisnn od 

ru 8°& os,m 
ipominjali 

i navecer 
Hudrija u 
fcalio Alla- 

pritisnuli 'elida, r.a., 
?no." Alia- 
, reci: 

U- 

poglavlje pod 
od Sejjara, od 
feu prenosilaca 
in Sejba, koji jc 
jo, od Abdura- ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

'Euzu bi kelimatillahit-tammati min gadabihl ve 
ikabihi ve min hemezatiS-Sejatini ve en jahdurun' 

'Utje&m seAllahu pomocu Njegovih savrsaiih rijeci od Njego- 
ve srdzbe i kaznc, od sejtanskih dosaptavanja i njihovog prisustoa', pa 
li iiece mstetiti tiiti ti se priblizUi.'"™ 

340. U istom djelu biljezi se predanje Beraa bin Aziba, 
r.a., koji prenosi da je neki Covjek dosao Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., da se pozali na samocu koju osjeca, pa mu je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Cesto izgovaraj sljedede rijeei: 

£r*\h\ oili TJ % &xj\ Z/> ^jisii ^ui 0^" ** * »• 'Subhanel-melikil-kuddusi, Rabbil-melaiketi ver-ruhi 
dzullileris-semavaru vel-erdu bil-izzeti vel-dzeberut' 

'Slavljen neka je Vhidar Svcti, Gospodar meleka i Dzibrila.Ne- 
besa si i Zemlju Svojom srtagom sazdao.' Covjekje to uradio, i osjecaj 
samoce napustio gaje." m ""* Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-Jami vel-kjle (213/643) od Ebu Urube, od 
Ibrahima bin Muhammcda bin Abbada es-Selmija, od Muhammcda bin Vclida d- 
Busrija, od Muhammcda bin Dzafera, od Su'be, od Jahjaa bin Seida, od Muham- 
mcda bin Jahje bin Hibbana, od Vclida bin Velida. U lancu prenosflaca ovog hadisa 
je Muhammed bin Diofcr el-Huzeli Gander, koji jc pouzdan, ali jc bio nemaran. O 
njemu Zehebi u svom djelu EJ-Mfeim (4/422/7323) vcli: "Jedan od pouzdanih pre- 
nosilaca, posebno kada prenosi od Su'bc." Ebu Hatim veli. "On jeprenosio odbu'bc. 
Njegovi se hndisi zapisuju, ali se njima nc moze nisla dokazivati." Jahja bin Mein 
vcli: "Gander jc bio najpouzdaniji pisar. Ncki su ieljeli dokazali njcgovu gresku, 
ali nisu uspjeli." Neki kazu da je bio nemaran. Hadis smo prclhodno spominjali u 
prcdanju Halida bin Velida i Amra bin Suajba, od njegovog oca, od njegovog djeda. 
(270/272) 

'■'" Hadis je nevjerodostojan. BiljeJi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelut-jevnti wl-lejle 
(213/64-4) od Dermcka bin Amra, od Ebu Ishaka, od Beraa bin Aziba. U lancu pre- 
nosiiaca ovog hadisa jesle Dcrmek bin Amr, o kome Zehebi u svom djelu El-Mizan 
(2/216/2671) prenosi rijeci Ebu Hatima, koji je rekao: "On je nepoznaf Ukajli veli. 
"Na njegova predanja ne Ireba se osvrlati." ««"&> »■«** [AM »,5* 


8 IMAM EN NEVEVI g 

Dova onoga Ico osjeti sejtanslto dosaptavanje 

Uzviseni je rekao: "A kad te sejtan poktisa na zle misli nave- 
sti, ti zatrazi uto&ste u Allaha, jer On uistinu sve cuje i zna sve" 
(El-Fussilet, 36). Najbolje je prouCiti ono ceniu nas je poduclo 
Allah, dz.S., i sto nam je naredio da utimo. 

341. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao. * 
Jl 


* •■ ".<u-3j -oil; cm : jn» t&& jjJi 

"Sejtan dode nekome od vas, pa mu namece pitanja: 'Ko 
je stvorio ovo, ko je stvorio ovo?', sve dok ne zapita: 'A ko je 
stvorio tvoga Gospodara?' Pa kada to osjetite, zatrazite utoci- 
Ste kod Allaha, dz.s\, i prestanite s tim na&nom razmigljanja." 
U drugom predanju stoji: "Neprestano c*e ga pitati, sve dok se 
Covjek ne zapita: 'Allah je stvorio sva stvorenja, a ko je stvorio 
Allaha?' Ko to osjeti neka kaze: 'Ja vjerujem u Allaha i Njego- 
vog Poslanika, s.a.v.s.'"** 1 

342. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Aise, r.a., 
koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao. "Ko osjeti 
sejtanska dosaptavanja neka tri puta kaze: ".^■jij 4&L lUT 'Amenna billahi ve bi rusulih' w Hadis je vjerodostojan. BiljeAe ga Buhari, u poglavlju o po£etku stvaranja pod 
naslovom "Svojstva Iblisa i njegovih vojski" (6/387/3276, Fethul-Bari) i Muslim u 
poglavlju o vjerovanju pod naslovom "Sejlanska dosaptavanja o vjerovanju i 5ta 
treba prou£iti kada se to osjeti". (1/2/152, En-Nevevi) 

276 
misli nave- 
i zna sve" 
e poduclo 

* predanje 
ik, s.a.v.s.. fllyt- 

ritanja: 'Ko 
fa: 'A ko je 
aiite uto£i- 
imisljanja." 
sve dok se 
o je slvorio 
ha i Njego- 

e Aise, r.a., 
. "Ko osjeti auw i sivaranja pod 
an) i Muslim u 
/jerovanju i 5ta 

ZB1RKAVJER0YJESNIK0Y1HD0VA 

'Vjenijemo u Allaha i u Njegovog Poslanika', pa de ta doSa- 
ptavanja prestati."*' 

343. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Osmana bin 
Ebu Asa, r.a., koji je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: " Alla- 
hov Poslanice, sejtan se isprijecio izmedu mene, moga namaza 
i ucenja Kur'ana, pa zaboravljam 5ta uCim." Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rece mu: 

».^^i^?^ jSij %^t i^ £i^^ g^ ^3^ ^ ^Si£ii ii^- 

"To je sejtan koji se zove Hanzeb, pa kada ga osjetiS u 
svom prisustvu, zatrazi utocigte kod Allaha, dz.S., protiv njega 
i pljucni tri puta na lijevu stranu." On je to i uQnio, pa je Sejtan- 
ski utjecaj prestao.* 1 

Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje s dobrim 
lancem prenosilaca od Ebu Remila, koji jc pitao Ibn Abbasa, 
r.a.: "5ta je ovo Sto osjecam u svojim grudima?" Ibn Abbas, 
r.a., upita ga: "A 5ta to?" On odgovori: "Tako mi Allaha, dz.S., 
ne mogu ti to opisati." Ibn Abbas, r.a., rece: "Je Ii sumnja", a 
zatim se nasmijao i rekao: ""Od toga niko nije bio miran, sve dok 
Allah, dz.s\, nije objavio ajete: 'A ako sumnjaS u ono sto ti obja- 
vljujemo.J" (Junus, 94). Ibn Abbas, r.a., rece mu: "Kada osjetis M Biljezi ga lbnus-Sunni u djelu Amelul-jarmi vel-lejle (208/631) od Ebu Urube, od 
Muhnmmeda bin Hallda bin Haddasa, od Ubejda bin Vakida, od Lejsa bin Salima, 
od HiSama bin Urve, od njegovog oca, a on od Aise, r.a. U lancu prenosilaca ovog 
hadisa nalazi se Seid bin Uruba, koji jc bio islinoljubiv. ali |e mnogo mijesao hadisc, 
pa se nisu mogli razlikovati ispravni hadisi, le se stoga njegova predanja ne prihva- 
laju, i Muhammed bin HaddaS, koji je bio islinoljubiv, koji je prenosio cudna pre- 
danja (El-Takrib) i Ubejd bin Vakid el-Basri, o kome Zehebi u svom djelu El-Mizait 
(3/421/5448) prenosi da ga Ebu Hatim smatra nepouzdanim. Ibn Adijj od njega 
prenosi mnogo hadisa i kazc: "Vedna je njegovih predanja nevjerodostojna." Hadis 
ima potvrdu u prodanju Ebu Hurejre, r.a., koje biljcze Buhari i Muslim, a koje smo 
prelhodno rilirali. 

M Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o selamu pod naslovom 
"Poglavlje o Irazenju ulocista proliv scjtana i sejtanskom dosaptavnnju u namazu". 
(5/14/189-90, En-Nevevi) 

277 I; *i iai;^ a IMAM EN NEYBV1 £ 

neSto slicno, prouci ajet: 'Oh je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevi- 
dljivi, i On zna sve.'" (El-Hadid, 3)*> 

U poslanici profesora Ebul-Kasima el-Kusejrija, Allah mu 
sesmilovao, biljezi se predanje s pouzdanim lancem prenosilaca 
od Ahmeda bin Ataa er-Ruzebarija koji je rekao: "Obuzirnala 
me je nedoumica u vezi s abdestom, pa sam u grudima osjetio 
tjeskobu zbog velike kolifine vode koju sam tu noc prolio, i srce 
mi se nikako nije smirivalo. Zamolio sam: 'Gospodaru, oprosti, 
oprosti', pa sam cuo neki glas kako mi kaze: 'Oprost je u stjeca- 
nju znanja', pa sam se poslije toga smirio." Neki ucenjaci ka£u: 
"Ko bude iskuSan sejtanskim doSaptavanjima prilikom uzima- 
nja abdesta ili obavljanja namaza neka ponavlja rijetM: 'La ilahe 
illallah', jer sejtan, kada £ uje spomen Allahovog, dz.5„ imena, 
bjezi i povlatt se." Ove su rijefi vrhunac zikra, spominjanja 
Allaha, dz.fi. Radi toga su ucenjaci i poboznjaci naredivali svo- 
jim ucenicima da u trenucima osame Sto vise izgovaraju ove 
rijeci. Kazu: "Najbolji lijek za otklanjanje Sejtanskih dosapta- 
vanje jeste zikr i cesto spominjanje Allahovog, dz.s\, imena.." 
Ahmed bin Ebul-Havari, rekao je: "Pozalio sam se Sulejmanu 
ed-Daraniju na Sejtanska doSaptavanja, pa mi je rekao: 'Kada 
htjedneS da to prestane u bilo koje vrijeme kada to osjetiS, obra- 
duj se, pa ce to prestati, jer nema niSta mrze sejtanu od toga da 
vidi vjernika veselog, a ako postaneS ruzan, to ce ga samo ohra- 
briti.'" Neki su ucenjaci rekli: "Sejtan napada one diji se iman 
upotpunio, jer lopov ne ide u siromaSnu kudu." *° Biljeitf ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Otklanjanje Sejtanskih 
doftaptavanja" (4/331/5110) od Abbasa bin Abdul-Azima, od Nadra bin Mubam- 
meda, od Ikrimc, tj. Ibn Ammar.i. od Ebu Remila, U lancu prenosilaca ovog hadisa 
nala/.i se Ebu Remit, Cije je ime Semmak bin Velid, koji nema neku veifu mahanu, 
i Ikrima bin Ammar rl-Ki.-li, koji je islinoljubiv, ali je pravio nennmjerne greske. 
{Et-Takrib) 

278 

\vi i Nevi- 

Allah mu 
enosilaca 
buzimala 
na osjetio 
)lio, i srce 
i, oprosti, 
b u stjeca- 
jaci kazu: 
m uzima- 
: 'La ilahe 
s., imena, 
sminjanja 
livali svo- 
araju ove 
doSapta- 
, imena.." 
ulejmanu 
ao: 'Kada 
etis, obra- 
>d toga da 
imo ohra- 
ji se iman njc k'jlanskih 
bin Muham- 
i ovog hndisa 
oi\x mahanu, 
ijerne greSke. ZBIRKAVJEROVJESNIKOYIHDOVA i 

Dova ib onoga ko je pafudio i onoga koga je neSto ujelo 

344. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Seida el-Hudrija, r.a., koji prenosi sljedeci dogadaj: "Jedna 
grupa drugova Allahovog Poslanika, s.a.v.s., krenula je na put. 
U putu naidose pored nekog plemena i zatrazise od njih da ih 
ugoste, ali ovi odbise. Dogodi se da je poglavara toga plemena 
nesto ujelo, pa ga njegovi sunarodnjaci pokusase izlijediti svim 
lijekovima koje su poznavali, ali bez uspjeha. Neki rekoSe: 'Da 
upitamo ove putnike koji se prosli ovuda, mozda oni poznaju 
neki lijek.' Dodose im i rekose: 'O putnici, poglavara naSeg 
plemena nesto je ujelo, pokuSali smo ga izlijediti svim 5to smo 
znali, ali bez uspjeha, pa poznaje li neko od vas djelotvoran 
lijek?' Jedan od ashaba rede: 'Tako mi Allaha, d2.s\, ja ucim 
rukju, medutim mi smo od vas trazili da nas ugostite, a vi ste 
odbili. Zato vam necu uCiti rukju sve dok mi ne dadnete neku 
nagradu.' DogovoriSe se da to bude stado ovaca. Ashab ode i 
proudi poglavaru plemena suru El-Fatiha, i on ustade potpuno 
zdrav. Dadose im nagradu i ashabi nastaviSe put. Neki pre- 
dloziSe da medusobno podijele stado ovaca, ali onaj Sto je uCio 
rede: 'Nedeino to raditi dok se ne vratimo Allahovom Posla- 
niku, s.a.v.s., i ne obavijestimo ga o tome sta nam se dogodilo, 
pa da cujemo Sta ce nam on red.' 

Kada su dosli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i obavijestili 
ga o tome Sta im se dogodilo, on rede onome sto je udio: 'A kako 
si znao da je ta sura rukja?' Zatim je rekao: 'Ispravno ste postu- 
pili. Dajte i meni dio tog stada', i nakon toga Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., osmjehnu se." Ovo je predanje koje biljezi Buhari, i to 
je najpotpunije predanje. U drugom predanju stoji: "Ashab je 
proucio suru El-Fatiha i pritom je pljuckao po bolesniku, pa 
dovjek ozdravi." U drugom predanju stoji: "Poglavar naredi da 
mu dadnu trideset ovaca." 
NYff! 


w Hadis je vjerodostojnn. Biljezi ga Buhari u poglavlju o uzimanju nadoknade pod 
naslovom "Nagrada koja sc daje kada so kao rukja proutt sura El-Fatiha" (4/529/ 
530/2276, Fdlml-Biiri), Muslim u poglavlju o selamu pod naslovom "Dozvoljenost 
uzimanja nngrade za ucenjo rukje iz Kur'ana i Hadisa". (5/14/187, 188, En-Nevevi) 

279 IMAM EN NEVEVI 

345. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Abdura- 
hmana bin Ebu Lejle, on od nekog £ovjeka, ovaj od njegovog 
oca, koji prenosi da je ncki covjek dosao Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., i rekao mu: "Mo; je brat bolestan." Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., upita ga: "A kakva je bolest kod tvoga brata?" Covjek 
odgovori: "Neka vrsta ludila." Allahov Poslanik, s.a.v.s., re£e 
mu: "Dovedi ga, onda." Kada je doveo brata, sjeo je ispred 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa mu je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., proutto suru El-FaHha, Cetiri prva ajeta sure EI-Bekara, 
dva ajeta iz njene sredine, (163. i 164.), Ajetul-kursi, tri poslje- 
dnja ajeta sure El-Bekara, 18. ajet sure AIu Imran, 54. ajet sure 
EI-E'raf, 116. ajet sure El-Mu'minun, 3. ajet sure El-Dzinn, prvih 
deset ajeta sure Es-Saffat, posljednja tri ajeta sure El-HaSr, sure: 
El-Ihlas, El-Felek i En-Nas. w * 

346. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje s pouzda- 
nim lancem prenosilaca od Haridza bin Salta, koji prenosi da je 
njegov amidza dosao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nazvao 
mu selam i zatim se vratio, pa je u putu naisao pored skupine 
ljudi medu kojima je bio neki lud Covjek koji je bio u okovima. 
Ljudi mu rekose: "Culi smo da je tvoj drug (Allahov Poslanik, 
s.a.v.s.) doSao s hajrom, pa znaS li ti neki lijek za ovog naseg 
bolesnika?" On mu prou£i suru EI-Fatiha, i covjek ozdravi, 
a oni mu dadoSe stotinu ovaca. On se s tim ovcama vrati • Hadis je nevjerodoslojan. Bilje?j ga Ibnus-Sunni u djclu AmcUii-jn-mi ivl-h-jlc (210/ 
211/637) od Ebu Jala* od Zekerija bin Jahja bin Hamevije, od Saliha bin Omcra, 
od Ebu D&maba, Jahjaa bin Ebu Hajje, od Abdurahmana bin Ebu Lejle, od nekog 
covjeka, od njegovog oca. U lancu prenosilaca ovog hadisa je Ebu Jala Ahmed bin 
Alija bin el-Musenna, o kojem smo prcthodno govorili. i Ebu D^enab Jahja bin Ebu 
Hajja, koga ucenjaci ocjenjuju nepouzdanim jer je mnogo podmclao hadise (E/- 
Takrib). Hadis ima potvrdu u predanju Ubejja bin Ka'ba, r.a., kojc biljeii Ahmed u 
svom Musnatu (5/127), Hakim u Mustt-ilreku (4/413), obojica od Muhammeda bin 
Ebu Bckra el-Makdemija, od Amra bin Alije el-Makdemija, od Ebu Dienaba, od 
Abdullaha bin baa, od Abdurahmana bin Ebu Lejle, od Ubejja bin Ka'ba, Hakim 
veli: "Buhari i Muslim su ovaj hadis korislili kao dokaz jer sa svi prenosiori pou- 
zdani osim Ebu Dftonaha el-Kelbija." Hadis je vjerodoslojan. ali ga Buhari i Muslim 
ne biljeie. Zehebi, nakon sto cilira ove Hakimove rijefl, veli: "Darekutni Ebu Dze- 
naba ocjenjuje nepouzdanitn, a hadis je nevjerodoslojan," 

280 
ZBIRKA YJER0¥JESNIK0¥1H DO¥A 

Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i obavijesti ga 5ta mu se dogo- 
dilo, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita ga: "Jesi H uCio iSta 
drugo osim El-Fatihe?" On odgovori: "Ne", a Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rece mu: "Onda uzmi ovaj imetak jer te§ko onome 
ko bude zaradivao imetak u&d nedozvoljenu rukju. Ti si ovaj 
imetak zaradio pomocu dozvoljene rukje.** 

347. Ibnus-Sunni ovaj hadis biljezi u drugoj formi, i to je 
drugo predanje koje biljezi Ebu Davud, od Haridza, on od svog 
amidze, koji kaze: "Kada sam se vracao od Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s., proSao sam pored nekog beduinskog plemena, pa 
me upitase: 'PoznajeS li kakav lijek jer imamo covjeka koji je 
poludio/ Zatim su ga doveli pred mene, pa sam mu tri dana, 
ujutro i navecer, udio suru EI-Fatiha i pri tome sam pljuckao 
po njemu. Nakon toga, eovjek ustade potpuno zdrav, a oni 
mi ponudise nagradu, ali ja odbih uzeti sumnjajuci da li je to 
dozvoljeno. Oni mi rekoSe: 'Upitaj o tome Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s/ Ja se vratih kod njega i upitah ga, a on mi rece: 'Uzmi 
taj imetak, jer teSko onome ko bude zaradivao imetak ucedi 
nedozvoljenu rukju. Ti si ovaj imetak zaradio pomocu ueenja 
dozvoljene rukje.'" Ime njegovog amidze je Alaka bin Sahhar, 
a neki kazu da se zvao Abdul Ian.'" 7 

348. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje od Abdul- 
laha bin Mesuda, r.a., koji je na uho bolesnika proucio neke 

» Hadis jc nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o modicini pod naslo- 
vom "Poglavlie o rukji" (4/12/38%) od Museddeda, od Jahjaa, od Zekerijaa, od 
Amira, od Haridie bin Salta, a on od svog amidze. U lancu prenosilaca ovog hadisn 
naalzi se Zekerija bin Ebu Zaida, koji je bio pouzdan. ali jc podmctao tadise, i Han- 
dia bin Salt el-Burdzumi, Cija su predanja prihvalljiva. Autor djela Tehzibul-U-hzib 
(3/75, 76/145) o njemu veli: "Kada Sa'bijj prcnosi hadis od nekog covjeka i imenuje, 
to znaci da je pouzdan i pomocu njegovih hadisa ntoie se dokazivnti." 
* 7 Hadis je nevjerodostojan, Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jcvmi vel-k-jk 
(210/635) i Ebu Davud u poglavlju o medicini pod naslovom "Na koji nacin se uci 
rukja" (4/12), obojica od Munammeda bin Dzafera, od Su'be, od Abdullaha bin Ebu 
Scfcra, od Sa'bija, od Haridza bin Saltaa. a on od svog amidze. U lancu prenosilaca 
ovog hadisa je Muhammed bin Dzafer, o kome smo govorili u hadisu pod brojem 
339, a o Haridzi u hadisu prije njega. Pogledaj hadise pod brojevima 344 i 346. &± 

IMAM EN NEVEYI 

ajete, pa je covjek ozdravio. Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita ga: 
"Sta si mu u£io?" Abdullah, r.a., odgovori: "Ajel: 'Zarste misliti 
da smo vas tizalud Sfvorili i da nam se necete vratiW (EI-Mu'minun, 
115) pa do kraja sure." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 

"Kada bi te ajete prou&o covjek koji je cVrsto uvjeren u 
njih brdu, brda bi nestalo." ,ft,i 

Oova pnmocu kaje se trail utociste za djecu 

349. Buhari u svom Sahihtt biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., za Hasana i 
Husejna uiMo sljedecu dovu: 

"Ulzukuma bi keliniatillahit-tammeti min kulli 
sejtanin ve ham me tin ve min kulli ajnin lammeh" 

"Trazim Allahovu zasiitu za vas poinocu AUahovih savrscnih 
rijeci protiv sejtana i otrovnih zwotinja, i od zia urokljivog oka." Al- 
lahov Poslanik, s.a.v.s., govorio im je: "VaS predak Ibrahim, 
a.s., udo je ovu dovu za Ismaila i Ishaka."** 

Oova koja se u£i kada se pojave cirevi i pristevi 

350. Ibnus-Sunni u svom djelu biljeifci predanje koje pre- 
nosi jedna od zena Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koja kaze: 
"Jednom je prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., usao kod mene, 
a na mojim prstima bili su se pojavili priStevi, pa me upita; 

M Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amchil-jevmi vel-kjk (210/ 
736) od Velida bin Muslims, od Ebu Lchia, od Abdullaha bin Hutwjra, od Hanesa 
es-San'anija, od Abdullaha bin Mesuda, r,a. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi 
se Ebu Ja'la, o kome smo prethodno govorili, i Ibn Lchia, koji je nepouzdan. Velid 
bin Muslim cl-Kurv$i pouzdan je, ali je mnogo podmclao hadise. 
"' Hadis je vjerodostojan. Biljeii ga Buhari u poglavlju o hadisima koji govore o 
vjerovjesnicima u jednom od podnaslova. (6/470/3371, Fethul-Bari) 

282 


^ ZBIRKAYJER0VJESN1K0VIHD0YA 

/rtC XtYrtC ^Vffi TftV^K X*V*K **> 

'ImaS li mirisnog praSka?' Zatim je taj pragak stavio na priSteve 
i naredio mi da ka£em: *.#vjfaj&&ij&y&f$* 'Allahumme musaggirel-kebtri ve mukebbires-sagiri 
saggir ma bi' 

'AUalni moj, Ti veliko cinis malim i mala velikim, molim fe da 
umanjiS ovo sto we muci', pa je pristeva nestalo, "* ■" Hadta je vjerodostojan. BUjcfi ga Ibnus-Sunni u djelu Am-Ud+vmi ivl-lqlv (211, 
212/736) od Alije bin Muhammeda bin Amira, od Muhammeda bin Alxlul-Ga lara 
ez-Zertenfla, od Antra bin Afifc od Ebu Asima. od ibn Mur^dto, od Amra bin fohje 
bin \n.are. od Mcrjeme binl Kesir, od jedne od tena Allahovog Poslanika, s.a.v. S . 
U lancu Dix-nosilaca ovog hadisa jestc M.rjcm bin. Ijjas, za koju Ibn (fetter 11 svom 
djelu El-mrib veli da su njena predanja prihvailjiva. Zchcbi u svom d|elu El-M,znn 
(6/284/ 10995) veil: "Od nje jedino prenosi Amr bin jahja." 

233 

Pohvalnost Sta Cesdeg sje6anja smrti 

351. Tirmizi, Nesai i Ibn Madia u svojim zbirkama biljeze 
predanje Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Cesto se sjedajte onog Sto kvari uzitke," Ij. smrti." 1 Tirmi- 
zi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." • ri Hadis je vjerodostojan. BiljeJU ga Tirmizi u poglavlju o skromnosli pod naslovom 
"Predanja koja govore o sjetfanju na smrt" (4/ 553/2307), Nesai u djdu Ea-Sune- 
nul-kubm u poglavlju o dzenazi i prizeljkivanju smrii pod naslovom "Cesto sjcca- 
nje na smrt" (1/600, 601/1950), Ibn Madia u poglavlju o skromnosti pod naslovom 
"Sjecanje na smrt i pripremanje za nju" (2/1422/4258), Ibn Hibban svom Sahihu 
(4/281-2/2981, 2983-4, El-Ihsan), Begavi u djclu Serimssumte (5/260/1447), svi oni 
od Muhammeda bin Amra, od Ebu Sclemo, od Ebu Hurejre, r.a. Tirmizi veli: "Ovaj 
je hadis hasenun-garib." U lancu prcnosilaca ovog hadisa je Muhammed, Amr bin 
Alkama, koji je bio istinoljubiv, ali jc zaboravljao (Et-Takrib). Sejh Albani u rccenzlji 
Tirmizijine zbirke ovaj hailis ocjenju je vjerodostojnim. m, 
v Tii:-.- 
IMAMEMVEYI 

Pohva/no je bolesnfkovu familiju i radbinu pitati o njegovom 
slanju, i odgovor na to p/tanje 

352. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da je Aiija, r.a., izaSao od Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s., kad ga je posjetio za vrijeme njegove bolesti od 
koje je umro, pa su ga ljudi upitali: "Ebu Hasane, kako je osva- 
nuo Allahov Poslanik, s.a.v.s.?", a on im je odgovorio: "Hvala 
Allahu, izlijecen je.""-' 

tome sta baksnik treba reel, sta treba reft i prauciti onaj ka 
posjeti balesnika, i a raspitivanju za bo/esmkovo stanje 

353. Buhari i Muslim u svojim Sahihi/na biljeze predanje 
Aise, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi 
legao spavati, skupljao Sake, a zafim bi u njih proucio sure: El- 
Ihlas, El-Felek i En -Nas a zatim bi sakama potirao glavu i lice i 
prednji dio tijela, i to bi ucmio tri puta. AiSa, r,a., dalje veli; "Kada 
se razbolio, naredio mi je da mu ja to umjesto njega radim."" J 

U drugom predanju stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u 
bolesti od koje je umro, sebi u£io sure El-Felek i En-Nas i da je 
pljuckao po tijelu radi bereketa till sura." JM 

U drugom predanju stoji: "Kada bi osjetio neku bol u&o 
bi sebi sure El-Felek i En-Nas i pljuckao bi po sebi."" 5 

72 Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o vojnim pohodima pod 
naslovom "Bolest i smrt Allahovog Poslanika, s.a.v.5." (7/749/4447, Fclhul-Bun) t u 
poglavlju ci IraZenju dozvole za ulazak pod naslovom "Susret i pilanje muslimana o 
njegovomslanju". (11/60/1266, Fcthtil-Bari) 

71 Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o vrijednostlma Kur'ana 
pod naslovom "Vrijednosl sura EM'elek i En-Nas" (S/679, 670/5017, Ft-tlml-Bari), 
Muslim u poglavlju o selamu pod naslovom "Pohvalnost ucenja rukje bolesniku". 
(5/14/181-2, En-Nevevi) 

,r * Hadis je vjerodostojan. Biljeii ga Buhari u poglavlju o vrijednoslima Kur'ana pod naslo- 
vom "Vrijednosl sura El-Felek i En-Nas" (8/679/5016, Fctitul-Bari) i Muslim u poglavlju 
o selamu pod naslovom "Pohvalnosl uCenja rukje bolesniku". (5/14/ 182. En-Nevevi) 
l7> Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o medicini pod naslovom 
"?.ena moze uciti rukju muskarcu" (10/221/5751). Pogledaj nasu ocjenu ovog hadisa 
u Rijadus-saWtimt pod brojem 146'!. 

286 

'4 ZBIRKA YJEROYJESN1K0YIH DOYA 

w **vy* *wk*wk *vw x% 

Neko je upitao Zuhrija, jednog od prenosilaca hadisa; 
"Kako je pljuckao?, pa je on odgovorio: "Pljuckao bi po sakama, 
a zatim bi njima potirao tijelo." O ovoj temi govore hadisi koje 
smo spomenuli u poglavlju o tome Sta se u»5i onome ko je polu- 
dio, npr. El-Fatiha i dr. 

354. Buhari i Muslim u svojim Sahihima, i Ebu Davud, 
u svom $unenu, biljeze predanje AiSe, r.a., koja prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi mu se neko pozalio na bol ili 
imao neku rami, stavljao kaziprst na zemlju, pa je Sufjan bin 
Ujejna, jedan od prenosilaca hadisa, pokazao kako bi to uemio, 
zatim bi ga podigao i rekao: 

".£3 0H> l:J : ?."- <>. J^i. &**> ~*kf. &*i' *& ^ r*^" 

"S imenom Allaha, zemlja iz podrucja Medine, pomijeSa- 
na s pljuvaekom nekog od nas HjeCi nase bolesne s dozvolom 
naseg Gospodara." U jednom prcdanju stoji: "Zemlja iz podru- 
£ja Medine pomijesana s pljuvaCkom nekog od nas..."' 

355. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje Aise, 
r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., tra2io utofiiSte za 
danove svoje porodice potirud ih desnom rukom i govoreci: 

4jtb h\ & * j&i ci ui t j-tii *ii5 j&\ £j $\* 

"Allahume Rabben-nasi ezhebil-be'se, iSfi EnteS-safi 
l,i Sifae ilia sifauke sifaen la jugadiru sekama" 

"AUahumoj, Gospociaru svih Ijudi, oikioni bol. izlijeci, Tijedim 
tijecis, Nepostoji lijek osim Tvog lijeka, lijekom poslije kojeg boiesti 
™> Hadis je vjerodostojan. Biljett ga Buhari u poglavlju o medicini pod naslovom 
"RuJcja AUfthovog Foslanika, s.a.v.s." (10/217/5745-6, Fcthul-Bari), Muslim u pogla- 
vlju o selninu pod naslovom "Pohvalnost Ujccenja bolesnika, i onog koga je ujeo 
mrov, ko ima groxnicu i ko je ureien". (5/14/183-4. En-Nevevi) 

287 


IMAM EN-NEYEVI jj 

W*V* **V>* XWKJfcVifc JftV! 

wece vife AA2, ■*» U drugom predanju stoji: "Kada bi udo rukju, 
govorio bi: 

-,ci i| 3 oitf >* c?u3ji &jj i^jSi ij jiii gar 

'Imsehil-base Rabben-nasi bijedike £ifaun la kaSife 
lehu ilia Ent' 

'lzbrisi bol Cospodant svih ljudi, u Tvojoj je ruci lijek, jedino 
Ti mozesbolest otklomti.'"™ 

356. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Enesa, r.a., koji 
je rekao Sabitu, Allah mu se smilovao: "HoceS li da li proudm 
rukju koju je udo Allahov Poslanik, s.a.v.s.?" On mu je odgo- 
vorio: "Svakako." Enes, r.a., proudo je zatim: 

•ai Vj Jli H jdjl && ail ,j£\ £j& jfa Z>'j j$)l" 

"Allahumme Rabben-nasi muzhibel-basi iSfi EnteS- 
Safi la Safije ilia ente sifaen la jugadiru sekama" 

"Allahu moj, Gospodant svih ljudi, Ti otkhnjas bolovc, izUjeci, 
Tijedini lijccis, nema lijeftuka osim Tebe. Izhjcci lijckom poslije kojeg 
ce bolesti ne$taH." m 

357. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Osmana bin 
Ebul-Asa, r.a., koji se pozalio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., na 
bol koju je osjedao u tijelu, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Stavi ruku na mjesto gdje osjecaS bol, a zatim tri puta 
red: 'S imenom Allaha', a poslije toga sedam puta red: 

" Hadis je vjerodostojan. BilfeSi ga Buhari u poglavlju o medicini pod naslovom 
"Rukja AUahovog Poslanika, s.a.v.s." (10/216/5743, Fcthui-Bari) i Muslim u pogla- 
vlju pod naslovom "Pohvalnost ucenja rukje bolcsniku". (5/14/180-81, En-Nevevi) 
n Hadis je vjerodostojan. Biljeii ga Muslim u poglavlju o selamu pod naslovom 
"Pohvalnosl ucenja rukje bolcsniku". (5/14/181, En-Nevevi) 

* Hadis je vjcrodostojan. Biljeii ga Buhari u poglavlju o medicini pod naslovom 
"Rukja AUahovog Poslanika, S.H.W (10/216/5742, Fetlmt-Bari) 4& icio rukju, i kasife Hjek, jedino 

sa, r.a., koji 
ti prou£im 
nu je odgo- 

fi EnteS- 

)love, izlijeci, 
iposlijekojeg 

Dsmana bin 
i, s.a.v.s., na 
mik, s.a.v.s., 
itim tri puta 
reci: 

d pod naslovom 
Muslim u pogla- 
WH, En-Nevevi) 
j pod naslovom 

ii pod naslovom 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOYA ^ 

'Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min serri ma ediidu 
ve uhazir' 

'Utjecem se pomocu Allahove snage i moci od zla onoga sto osje- 
cam i sto me muci.'" m 

358. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Sa'da bin Ebu 
Vekkasa, r.a. koji prenosi da ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
obisao dok je bio bolestan i da je pritom rekao: 

MSii Oil £$1 dfci ^ fib &&Z ^ p*I*' 
"Allahu moj, izlijed Sa'da, Allahu moj, izlijett Sa'da, 
Allahu moj, izlijeci Sa'da." * 

359. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko posjeti 
bolesnika kome joS nije propisano da umre i kod njega sedam 
puta kaze; - *i 'Es'elullahel-azlme Rabbel-arSil-azimi en jeSfijek' 

■Molim Allaha, Uzvi$~erwg, Gospodara Arsa velicanstvenog, da 
te izlijeci' Allah <5e, dz.s\, tog bolesnika izlijeCiti." Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis hasen." Hakim, Ebu Abdullah u svom djelu » Hadis je vjerodostojan. Biljeii ga Muslim u poglavlju o sdamu pod naslovom 
Tohvalnost stavljanja ruke na mjesto gdje se osjtfa bol i u&nje dove lorn prilikom". 

(5/14/189, En-Nevevi) 

» Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o oporuci (4/11/81, En- 
Nevevi). Biljeii ga i Buhari u poglavlju o bolesnicima pod naslovom "Stavljanje ruke 
na bolesnika" (10/125/5659) u sljedecoj formi; "Allahu moj, izlijeci Sa'da" i ovo je 
dio podufceg hadisa koji prenosi Sa'd bin Ebu Vekkas, r.a. Pogledaj nasu ocjenu ovog 
hadisa u Rijiuhs-wlihimi pod brojem 906, 3B± 
IMAM EN NEVEVI 

Mustedrek ales-sahihajui veli: "Ovaj je hadis vjerodostojan po 
uvjetima koje postavlja Buhari."" 3 

360. Ebu Davud u svom Sunetiu biljezi predanje s vjerodo- 
stojnim lancem prenosilaca od Abdullaha bin Amra bin el-Asa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada 
neko posjeti bolesnika, neka kaie: 

■.pU jl iiJ ^tZ 'J S'/di. iu US 3 & oil f$l H 

'Allahummesfi abdeke jenkeu leke aduwen ev jemSI 
leke ila salatin' 

'AUahu moj, izlijcci Svoga roba, neka se moze boriti protiv Tvo- 
jih neprijatelja, Hi neka moze obavljati namaz.'" m 

361. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje Alije, r.a., koji 
prenosi da je bio jednom prilikom bolestan, kad pored njega 
prode Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "]a sam u torn trenutku govo- 
rio: 'AUahu moj, ako mi se srnrt priblifcila, smiluj mi se, a ako 

n Hadis je hascn, dobar. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pod naslo- 
vom "Dova za bolesnika prilikom njegove posjete" (3/184/3106), Tirmi/j u poglavlju 
o medicini u jednom od podnaslova (4/410/2083), obojica od Minhala bin Amra, od 
Seida bin Dzubejra, od Ibn Abbasa, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a,v.s. Biljezi 
ga i Ahmed u svom Musnedu (1/239), Nesai u djelu Es-SiwiwiiWrnfrni i u djelu Ante 
lul-jcvmi ivi-tcjle pod naslovom "Mjesto gdje troba sjesli onaj ko obide bolesnika kada 
bude ucio dovu za njega" (6/258/3882), Hakim u Muskdrvhi (1/343), Ibn Hibban 
u svom Sahihit (4/274, 275/2964, 2%7, El-Ihsan) od Minhala bin Amra. Hakim veli: 
"Hadis koji je naveden kao potvrda jestc saliih-garib", i u tome ga podrzava Zehcbi. 
Njih dvojica kazu: " Hai 1 -■ i ' >. a< 1/ bin Erto' nije na stepenu potpuno pouzdanih prenosi- 
laca u ovom hadisu. Biljezi ga i Begavi u djelu $erim$~$imiie (5/231/1419) od Minhala 
bin Amra, od Abdullaha bin el-Harisa, od Ibn Abbasa, r.a. Hadis je hascn, dobar. 
M Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Dova 2a bole- 
snika prilikom njegove posjete" (3/184/3107) od Je/.ida bin Halida er-Remlija, od 
Ibn Vehba, od Hubejja bin Abdullaha, od Ebu Abdurahmana el-Halebija, od Abdul- 
laha bin Amra bin el-Asa, r.a. Ovaj je lanac prenosilaca pouzdan osim Hubejja bin 
Abdullaha bin Surejha el-Me'firija, za koga Ibn Hadzer u Et-Takribu veli: "Bio je isti- 
noljubiv, ali je ponekad zaboravljao." Biljezi ga i Hakim u Muatednht (1/344, 549). 
Poslije Hubejja bin Abdullaha u lancu prenosilaca spominje se Jahja bin Abdullah 
bin Salim, koji je bio istinoljubiv. (El-Takrib) 

290 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOYA 

mi sc smrt nije priblizila, onda povecaj moje stepene, ako je ovo 
iskusenje, onda me u£ini strpljivim.' Ailahov Poslanik, s.a.v.s., 
upita me: '§ta si to rekao?' Kada mu je Alija, r.a., to ponovio, 
Ailahov Poslanik, s.a.v.s., dotaknu ga nogom i rece: 'Allahu 
moj, izlijett ga', ili je rekao: 'U£ini da ozdravi/" Alija, r.a., kaze; 
"Poslije toga nisam vise nikada osjecao bol." Tirmizi veli: "Ovaj 
je hadis hasenun-sahih."" 4 

362. Tirmizi i Ibn Madza u svojim Sunemma biljeze pre- 
danje Ebu Seida el-Hudrija, r.a., i Ebu Hurejre, r.a., koji su bili 
prisutni kada je Ailahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko kaze: 

v :3ii $$ s;<s\ uij & h\ lji v :#; i£U *js\ aj & h\ lji Si- 

lit Vl LJl V : Jli *l YJ iji Yj J> Si j il VI LU] Y : JU tyS :i^1 

('La ilahe illallahu vallahu ekber') 'Nema boga osim Allaha, 
Allah je najveci', njegov Gospodar mu to potvrdi i kaze: 'Nema 
boga osim Mene, i ]a sam najveci.' Kada kaze: ('La ilahe illallahu, 
vahdehu la Serike leh') 'Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji 
nema druga', Allah, di.5., kaze: 'Nema boga osim Mene, Jedi- 
nog, Koji nemam druga.' Kada kaze: ('La ilahe illallahu iehul- 
mulku ve lehul-hamd') 'Nema boga osim Allaha, Njemu pripada 
vlast i zahvala', kaze: 'Nema boga osim Mene, Meni pripada vlast i 
zahvala/ Kada kaze: ('La ilahe illallahu ve la havle ve la kuv- 
vete ilia billah') 'Nema boga osim Allaha i nema snage niti mod 
osim AUahove mod i snage', Allah, dz.S., kaze: 'Nema boga osim 

** Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova za bolesnika" 
(5/560, 561/3564) od Abdullaha bin Seleme, a on od Alije, r.a. Tirmizi veli: "Ovaj 
je hadis hasenun-sahih." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Abdultali bin 
Seleme el-Muradi el-Kufi, koji je bio istinoljubiv, ali mu se pamtenje pogorsalo (Et- 
Takrib). Biljezi ga i Hakim (2/620. 621), Ibn Hibban u svom Sahihu (9/47/6901, El- 
Ihsan), obojica od Tirmizija, a on od Abdullaha bin Seleme. 291 
IMAM EN-NEYEYI 

Mene, i noma snage niti moci osim Moje snage i moci.'" Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Ko ove rijeci izgovori u bolesti i 
zatim umre, vatra ga nece prziti.""* Tirmizi veli: "Ovaj je hadis 
hasen, dobar." 

363. Muslim u svom Sahihu, Tirmizi, Nesai i Ibn Madza u 
svojim Sunenima biljcze predanje s vjerodostojnim Iancima pre- 
nosilaca od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., koji prenosi da je Dzibril, 
a.s., doSao Muhammedu, s.a.v.s., i upitao ga: "Muhammeda, 
zalis li se na to Sto si bolestan?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgo- 
vori mu: "Da." Dzibril, a.s., rece: ?j <DI -— *\* "Bismillahi erklke min kulli Sej'in ju'zlke, min 
serri kulli nefsin ev 'ajnin hasidin, Allahu jeSfike, 
bismillahi erkik" 

"S imenoni Allahovim lijecim tc od svcga slo tc uznemirava i od 
zla svake duse i od oka urokljivog. Allah ce tc izlijeciti. S Allahovim 
imenom te lijccim"™ Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

364. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio nekog * Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Sla uCi Covjek kada so 
razboli" (5/492/3430), Ibn Madza u poglavlju o dovama pod naslovom "Vrijednosl 
rijed 'Nema boga osim Allaha"' (2/1246, 1247/3794), obojica od Ebu Ishaka, od El- 
Egarra Ebu Muslima, od Ebu Hurejre, r.a., i Ebu Seida el-Hudrija, r.a., koji ovaj hadis 
prenose od Allahovog Poslanikn, .s.a.v.s. Tirmizi veli, "Ovaj je hadis hasen un-garib." 
** Biljezi ga Muslim u poglavlju o mcdicini. bolesti i rukji" (5/14/170, En-Novevi). 
Tirmizi u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Predanja koja govore o dovama 
koje se u£e bolesnicima" (3/294/972), Ncsai u djelu Es-Siincmtl-kubra i u djelu Amc- 
lul-ji'Vini vt'1-tcjle pod naslovom "Predanje koje govori o lome kako je DAibril, a.s., 
ufio doVu za Muhammeda, s.n.v.s." (6/249/10S43), Ibn Mad2a u poglavlju o medi- 
cini pod naslovom "Dove koje je utio Allahov Poslanik, s.a.v.s., i dove koje su uicne 
ZQ Allahovog Poslanika, s.a.v.s." (2/1164/2523) $& 

ZBIRKA YJER07JESNIKOVIH DOVA 

'*KX%V*K Jft V*K Jft V*K lift YrtC 3ft 

beduina koji se bio razbolio, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., u tim 
situacijama govorio bi: 

"La be'se tahurun inSallah" 

"Nc bib opasno. Da ti Allah, dz.s., ako htjedne, zbog ovoga 
grijehe ocisti." 1 * 7 

365. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje od Enesa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obiSao nekog 
beduina koji je imao groznicu i rekao mu: * * ' * s 


"• JJ&J »j^" 

"Keffaretun ve tahur" 
"Oprost i ciscettje odgrijeha." m 

366. Tirmizi u svom Sunenu i Ibnus-Sunni u svom djelu 
biljeze predanje Ebu Umame, r.a„ koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Medu stvarima koje posjetu bolesniku dine potpunom 
jeste da stavite ruku na njegovo Celo ili ruku i da ga pitate o 
njegovom stanju." Ovo je predanje koje biljezi Tirmizi, a u prc- 

w Bilje?.i ga Buhari u poglavlju o bolesti pod naslovom "Posjeta beduinima" (10/12- 
3/5656, Felhul-Bari) i pod naslovom "Sta treba red bolesniku, i Sla on trcba odgovo- 
riti". (10/126/5662, Fclhul-Bari) 

*» Biljefci ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevmi vcl-tejle (179, 180/540) od Ibrahima bin 
Had2d2ad2a, od Hammada bin Seleme, od Sinana bin Rebla od Enesa bin Malika. 
U lancu prenosilaca ovog hadisa je Ibrahim bin Hnd2d£ad* es-Sami, o kome Ibn 
Hadter veli: "Pouzdon je, ali je ponekad zaboravljao" (Et-Takrib). Zehebi u svom 
djelu Et-Miam (1/26/65) o njemu veli: " Ibrahim bin Hadidiad* es-Sami i En-Nejli 
su isHnoIjubivi." Ibn Mein o Sinanu bin Kebii veli: "On nije jak prenosilac hadisa." 
Ebu Halim veli: "Prenosio je kontradiktorne hadise. Buhari biljeii prodanjn koja on 
prenosi ukoliko imaju potvrdu u iwkom vjcrodoslojnom prednnju" (Et-Mizan, 2/42- 
5/3559). Hadis ima potvrdu u predanjima koja smo prethodno spomenuli. ^ 
IMAM EN NE¥E¥1 

danju koje biljezi lbnus-Sunni stoji: "Medu stvarima koje upo- 
tpunjuju posjetu bolesniku jesu da stavis ruku na njega i pitaS 
ga: 'Kako si osvanuo, kako si omrknuo."' m Tirmizi veli: "Lanac 
prenosilaca ovog hadisa ne ide ovako." 

367. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Selmana, 
r.a., koji prenosi da ga je Ailahov Poslanik, s.a.v.s., obi$ao dok 
je bio bolestan i torn prilikom nui je rekao. T- *< "Ja Selmanu, Sefallahu sekamek, ve gafere zenbeke, 
ve afake ff dinike ve dzismike ila muddeti edzelik" 

"Selmane, da Allah, tits., izlijeci tvoju bolesl, oprosli ti 
grijehe i da ti podari ispraonost u vjeri i zdravlje u tijelu sve dok 
nettmre$." m 

368. U istom djelu biljezi se predanje Osmana, r.a., koji 
prenosi da se bio razbolio, pa mu je Ailahov Poslanik, s.a.v.s., 
jednog dana proutto sljedecu dovu: 

•' **% • " 5 c : • - ' i ., 

js x (ij ^l; j ^ iii j^jji j^-vi -iu J-Ui ^511 j^-j\ i\ *&« t ' *' *> s . * - JtKjifrjififrZ&X "Bismillahir-Rahmanir-Rahlmi, uizuke billahil-eha- 
dis-samedillezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu 
kufuwen ehadun min Serri ma tedzid" "' Biljeii ga Tirmizi i lbnus-Sunni u djelu Amclul-jevmi zvl-lejle (180/541), obojica 
od Husejna bin Muhammcda, od Jezida bin Muhammcda bin Abdus-Sameda, od 
Sulejmana bin Abdurahmana, od Abdul-Ala bin Muhammcda d-Basrija, od Jahjaa 
bin Seida el-Medinija, od Zuhrija. od Kasima bin Ebu Abdurahmana, a on od Ebu 
Umame. 

w Bilje2i ga lbnus-Sunni it djelu Amclul-jevmi vel-lejle (183/553) od Ahmeda bin 
Mahmuda el-Vasilija. od Muhammcda bin Hasana cl-Kufija, od Diendela bin Vasika 
es-Sa'lebija, od Suajba bin RaSida, od Ebu Halida, od Ebu Hisama. ^ 
ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA g 

"S imcnom AUaha, Milostivog, Samilosnog. Trazhn utocistc za 
tebe kod AUaha, jcdinog, Kojije utocistc svemit, Koji ttije radio nilijc 
roden i Kome niko nije ravan, od zla onoga sto tcjc spopalo." Kada je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., ustao da ide, rekao je. "Osmane, trazi 
za sebe uto£i§te pomocu ove dove jer nicim boljim ne mozete 
za sebe traiiti utoeiste.""' 

Pohvalnost oporucivanja paradici batesnoq ili onoga Ico mu 

hizmeti da se lijepo ophode prema njemu, 

da podnose neugadnasti uz njega 

i da se strpe u stvarima koje \m teska padaju od njega 

Isti je slucaj i s onim kome se smrt priblizila zato Sto je 
osuden na smrt ili se nad njim treba izvrsiti odmazda. 

369. Muslim u svom Sahiltu biljezi predanje Imrana bin 
Husejna, r.a., koji prenosi da je neka zena iz plemena Dzuhejna 
doSla kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., noseci u stomaku dijete, 
a zarrudnjela je takoSto je u^inila blud. Ona re£e: "Allahov Posla- 
nice, zasluzila sam kaznu, pa je izvrSi nada mnom." Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., re£e n jenom staratel ju. " Lijepo postupaj s njom, 
a kada se porodi, dovedi mi je." Njen staratelj tako postupi, i kad 
se porodila, on je dovede kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i on 
naredi da joj pricvrste odjedu uz tijelo, a zatim je kamenovahu i 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanja joj dzenazu. 1 " 

Dova onoga ka una glavobolju, groznicu 
ili nelcu drugu vrstu bolova 

370. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da ih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poducavao 
da kada osjete bolove ili imaju groznicu, ute sljedecu dovu: 

m Biljezi ga Taberani u poglavlju dovama (1122), a u njegovom lancu prenosilaca 
nalazi se prenosilac n|.i se predanja ne prirnaju. 

y,! Biljcii ga Muslim u poglavlju o kaznama pod naslovom "Kazna za blud". {4/11/ 
204, En-Nevevi) 295 
IMAM EN NEVEVI 

r ' ' / ' *• " ' ' '* ; ' - ; 

"Bismillahil-keblri, neuzu billahil-azlmi min serri 
irkin-ne'ari ve min serri harrin-nar" 

"S imenom Allaha Vclikog. Utjecem se Allahu Vdicanstvenom 
od zla ktvi koja pretjeratw kola i od zla vatre. ""» Takoder, treba pro- 
uciti sure: El-Fatihu, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, puhnuti u Sake i 
potrati tijelo, kao 5to smo to prethodno pojasnili, i prouciti dovu 
koja se u£i u nevoljama, a koju smo prethodno spominjali. 

Balesnikuje dozvoljeno kazati: "Osjedam jafc faof, Imam groznicu, 

stanje mi se pogorSalo" i si i pojaSnjenje da u tome nema 

smetnje ukaliko nije refieno iz srdzbe i nezadovo/jstva 

Allahovnm adredbam 

371. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Abdullaha bin Mesuda, r.a., koji prenosi da je usao kod Alla- 
hovog Posianika, s.a.v.s., dok je imao groznicu, i kada ga je 
dodirnuo, rekao mu je: "ImaS veoma jaku groznicu." Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu: "Da, kao Sto imaju dvojica ljudi 
od vas." w 

372. U istim djelima biljezi se predanje Sa'da bin Ebu Vek- 
kasa, r.a., koji kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., dosao mi je pro- 
u£iti dovu protiv zestokog bola koji sam osjecao, pa sam rekao: I'll Biljeii ga Ibnus-Sunni u djclu Amelul-jcvmi vcl-!tjle (571), .i u njcgovom lancu pre- 
nosilaca jc Davud bin 1 lusajn, koji prenosi od Ikrime, a njegova prodanja od Ikrime 
jesu n.'j.iL na. Ibnul-Medini vt'U: "Sva su prodanja koja on prenosi od Ikrime nevjero- 
dostojna." Ebu Davud Veli: "Njegova prodanja od Ikrime su netacne." 
Nakon slo ga ocjenjujc kao pouzdanog, Ibn Mein veli: "Malik prenosi hadisc od 
Davuda bin Husajna i nugoduje o pitanju njogovih prodanja koja prenosi od Ikrime 
jor nije volio Ikrimu." 

'" Biljefci ga Buhari u poglavlju o bolesnicima pod naslovom "Dozvoljeno je bole- 
snlku recu 'Osjoifam bol'" (10/128/5667, Fclhul-Bari) i pod naslovom "Sta se kale 
bolesniku i Sta on treba odgovoriti" (10/126/5661, Fetliul-Ban) i pod naslovom 
"Najvtfa iskusenja imaju poslanici, zatim oni koji su najvise njima slitni, zatim oni 
poslije njih". (10/116/5648, Fclhul-Bari) 

296 

^ ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA S 

'Vidis u kakvom sam loSem stanju, a imam dosta imetka, a ne 
nasljeduje me niko osim moje kderke...'" pa je spomenuo hadis 
do kraja. w 

373. Buhari u svom Salrihu biljezi predanje Kasima bin 
Muhammeda, koji prenosi da je AiSa, r.a., rekla; "O kako me 
glava boli", pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "O kako 
mene glava boli." VH U ovom je obliku ovaj hadis mursel, jer se u 
njegovom lancu prenosilaca ne spominje ime ashaba. 

Pakudenn je pr/zeljkivat/ smrt zbog neke nevalje, ali je to 
dozvoljeno Icada se Covjek poboji za svoju vjeru 

374. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao. 
"Neka niko od vas ne prizeljkuje smrt zbog nevolje koja ga je 
zadesila, a ako bag mora nesto reci, neka prouCi ovu dovu: - ** * - - '=>? "•J C5* su>ji cjs iij ji?j j \'js- va.\ ojtf u j^.\ pji- 

'Allahumme ahjini ma kanetil-hajaru hejren II ve 
teveffeni iza kanetil-vefatu hajren 11' 

'Allahu moj, pozhri me sve dokje zivot bolji za mene, a usmrti 
me kada smrt bude bolja za mene.'" m Na5i ucenjaci kazu: "To je u 
slucaju ako prizeljkuje smrt zbog neke nevolje koja ga je zade- 
sila, a ako prizeljkuje smrt usljed bojazni za svoju vjeru, onda 
je to dozvoljeno." m Prelhodni izvor (5668) i Muslim u poglavlju o oporuci pod naslovom "Oporuka 

za Irccinu imetka'". (4/11/76, En-Nevuvi) 

"* Biljezi ga Buhari u poglavlju o bolesnicima pod naslovom "Sta je sve dozvoljeno 

bolesniku da kaze". (5666) 

m Biljezi ga Buhari u poglavlju o bolesnicima pod naslovom "lYizeljkivonjc smrli". (5971) 

** Biljezi ga Buhari u poglavlju o vrijednoslima Medine u jedrtom od podnaslova. (1890) ^ :5a;;.~ I IMAM EN-NEVEY1 j| 

Pohvalnost ufienja dove pomofiu fcoje sb trait 
da se umrfi u nekom casnom mjestu 

375. Buhari u svom SoJiihu biljezi predanje majke pravo- 
vjernih Hafse bint Omer, r.a., koja prenosi da je Omer, r.a., u£io 
sljedecu dovu: 

k&j% & j j^i j^-ij uiu^ j s^ ^i ^Li» 

" Allahumerzuknl Sehadeten fi sebllike, vedzal mevtl 
fi beledi resulik" 

"AUalw moj, ueini da poginem kao sehid na Tvome puhi i 
ucini da umrem u gradu Tvoga Poslanika, sm.v.s." Ona mu je rekia: 
"Kako to moze bin?", a on joj je odgovorio: "To Ce mi Allah, 
dz.S., dati ako htjcdne." m 

Pohvafno je obradovati bolesnilca 

376. Tirmizi i Ibn Mad£a u svojim Sunemma biljeze preda- 
nje sa slabim lancem prenosilaca od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada posjetite bolesnika, pokusajte mu uliti nadu da £e 
jog zivjeti. To nece promijeniti Allahovu, dz,S., odredbu, ali ce 
njega razveseliti." w O ovoj tenii dovoljno je joS spomenuti pre- 
danje Ibn Abbasa, r.a., koje smo prethodno spomenuli u pogla- 
vlju o tome Sta se kaze bolesniku, gdje stoji da treba red: "Ne 
bilo opasno. Da te Allah, dz.S., ovim ocisti od grijeha." 
" BUjezi ga Ibn Madia u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Tredanja koja 
govore o posjeti bolesnicima" (1438), a u njcgovom lancu prcnosilaca nalazi so Miisa 
bin Muhammed bin Ibrahim et-Tejmi, za fcoga se svi slazu da je nepouzdan. 4SB. 
S ZBIRKA TJEROVJESHEKOVIH DOVft g 

tome kaka treba balesnika pahvaliti i spomenuti njegova dobra 

djela ako se kad njega primijeti strah, kaka fai strah otisao ad 

njega i kako bi imao /i/epo misljenje o Allahu, dll 

377. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji je rekao Omeru, r.a., kada je bio izboden nozem: "Vla- 
daru pravovjernih, niSta od toga, ti si se druzio s Allahovim 
Poslanikom, s.a.v.s., i lijepo si se odnosio prema njemu, i kada 
je umro, bio je tobom zadovoljan. Zatim si se druzio s Ebu 
Bekrom i lijepo si se odnosio prema njemu, i kada je umro, bio 
je tobom zadovoljan. Zatim si vladao muslimanima i lijepo si 
se prema njima odnosio i ako umreS, umrijet ces, a oni ce biti 
zadovoljni tobom..." pa je spomenuo cijeli hadis. Omer, r.a., 
rekao je nakon toga: "To je Allahova, dz.S., blagodat." 4 * 

378. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje od lbn Sem- 
masa, r.a., koji kaze: "Bili smo kod Amra bin el-Asa, r.a., kad je 
bio na samrti, pa je dugo plakao i okrcnuo je lice prema zidu. 
Njegov sin rece niti: 'Oee, zar te Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije 
obradovao tim i tim', a on se okrenu i rece: 'Najbolje 5to sam 
spremio za onaj svijet jeste svjedocenje da nema boga osim 
Allaha, dz.s\, i da je Muhammed Njegov poslanik'", a zatim je 
spomenuo ostatak hadisa.*" 

379. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Kasima bin 
Muhammeda bin Ebu Bekra, r.a., koji prenosi da je Ibn Abbas, 
r.a., doSao u posjetu Ai5i, r.a., dok je bila na samrti, i rekao joj: 
"Majko pravovjernih, ti odlaziS, a bila si iskrena i odana Alla- 
hovom Poslaniku, s.a.v.s., i Ebu Bekru, r.a." Buhari ga biljezi i 
od Ibn Ebu Melika, koji prenosi da je Ibn Abbas, r.a., posjetio 
AiSu, r.a., prije njene smrti, pa ona rece: "Bojim se da me pre- 
vise ne pohvale." Neko rece: "Evo dolazi amidzic Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s." Aisa, r.a., rece: "Pustite ga neka ude." Kada 

"° Biljezi ga Buhari u poglavlju o vrijcdnostima ashaha pod naslovom "Vrijednosti 

Omera, ta." (3692) 

m Biljeii ga Muslim. (1/414/192) 2S± m 
IMAMEN-NEVEYI 

je uSao, upitao ju je: "Kako si?", a ona mu odgovori: "Dobro 
sam ako se budem Allaha, dz\S., bojala." Ibn Abbas, r.a., rece 
joj: "Onda si u dobru, insallah; ti si supruga Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s., ti si jedina djcvica kojom se ozenio, i Allah, d$.5., 
u Objavi te je opravdao."* 1 " 

Predanja kaja govore o feljama boiesnika 

380. Ibn Madza i Ibnus-Sunni u svojim djelima biljeze 
predanje sa slabim lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., uSao kod nekog boiesnika 
i upitao ga: "2eli§ li neSto? Hotfes I i neki slatkiS?" Bolesnik je 
odgovorio: "Hocu", pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatrazio da 
mu to donesu.* 01 

381. Tirmizi i Ibn Madza u svojim djelima biljeze preda- 
nje Ukbe bin Amira, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Nemojte bolesnike prisiljavati da jedu mimo njihove vo- 
lje, jer je Allah, dz.§., Taj Koji ih hrani i poji." Tirmizi veli: "Ovaj 
je hadis hasen, dobar." 404 "° Biljezi ga Buhari u svom Sahilm (7/133/3771) u predanju koje govori o Ai5i, r.a. 
a BUjeii ga Ibnus-Sunni u djclu Amrful-jcvmi xvl-lejle (4445), a u njegovom je lancu 
prenosilaca nepoznat covjek. 

™ Biljezi ga Tirmizi u poglavtju medicini pod naslovom "Predanje koje govori o 
tome kako ne trebn bolesnike prisiljavati da jedu i piju" (2040) i Ibn Madza u pogla- 
vlju o medicini pod naslovom "Ne prisiljavajte bolesnike da jedu" (3444), obojica od 
Bekra bin Junusa bin Bukejra, od Musaa bin Alije bin Rebbaha, od njegovog oca, a 
on od Ukbe bin Amira el-Dzuhenija, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.5, Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis garib-neobican, jedino se prenosi s ovim lancem prenosilaca." 
Autor djela Ez-Zevaiii veli: "Lanac prenosilaca ovog hadisa jeste hasen, dobar," U 
njegovom je lancu prenosilaca Bekr bin Junus bin Bukcjr, za koga Buhari veil: "Nje- 
gova su predanja nevjerodostojna." Ebu Zur'a veli: "Njegovi su hadisi slabi." On 
od Musaa bin Alije prenosi dva nevjerodostojna hadisa, i nisam nasao nigdje da ih 
Musa prenosi. Ebu Ilatim veli. "Njegova su predanja neispravna. Njegova su pre- 
danja slaba." fA""' 


ri: "Dobro 
?, r.a., re£e 
vog Posla- 
illah, dz.S., ima bilje^e 
h, koji pre- 
5 bolesnika 
Bolesnik je 
zatrazio da jeze preda- 
v Poslanik, * 

njihove vo 
i veli: "Ovaj rori o AiSi, r.a. 
govom je lancu 

je koje govori o 
Madia u pogla- 
kW-l), obojica od 
njegovog oca, a 
, s.j.v.9. Tirmi/J 
m prcnosilaca." 
ascn, debar." U 
uhari veli:"Nje- 
ladisi slabi." On 
iao nigdje da ih 
Njegova su pre- 


ZB1RKA Y JER0¥JESN1K0¥IH DOVA 

■tKTKWC JfcV>K*WK*VWcX« 

Posjetioci trebaju od bolesnika zatraliti da ufii dove za njih 

382. Ibn Madza u svom Sunenu i Ibnus-Sunni u svom 
djelu biljeze predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od 
Mejmuna bin Mehrana, on od Omera bin el-Hattaba, r.a., koji 
pronosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada posjetiS bolesnika, zatrazi od njega da uCi dovu za 
tebe, jer je njegova dova kao dova meleka." 4 " 5 Medutim, Mej- 
mun bin Mehran nije se susretao s Omerom, r.a. 

Bolesnika treba savjetovati da, kada ozdrevi, ispuni obedanje 
dano Allahu, dz.s., npr. da 6b se pokajati i si. 

Uzviseni je rekao: "I ispunjavajte obavezu jer ce se za obavezu 
doisla odgovarati." (El-Isra, 34). I rekao je UzviSeni: "/ koji oba- 
vezu svoju, kadajepreuzmu ispimjavaju..." (El-Bekara, 177). Mno- 
gobrojni su ajeti koji govore o ovoj temi. 

383. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezl predanje Havvata 
bin Dzubejra, r.a., koji prenosi da se razbolio, pa je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., dosao da ga obide i torn mu je prilikom rekao: 
"Hawate, da ti tijelo bude zdravo." On je odgovorio: "1 tvoje 
Allahov Poslanice." Allahov Poslanik, s.a.v.s., refe mu: "Ispuni 
obecanje koje si dao Allahu, di.5." Havvat, r.a., odgovori: " Ali 
nisam niSta obecao Allahu, dz.6." Allahov Poslanik, s.a.v.s., re£e 
mu: "Svakako da jesi. Koji god se £ovjek razboli zavjetuje se * Biljeii ga lbn Madia u poglavlju dzt-nazama pod naslovom "Predanja koja govore 
o posjeti bolesnicima" (1441) i Ibnus-Sunni u djelu Amclut-janni vd-lejle (562), obojica 
od Kesira bin Httama el-DH'zerija, od Isa bin lbrahima el-HaSimija, od DSafeta bin 
Burkana, od Mejmuna bin Mehrana, od Omera, r.a., a on od Allahovog Poslanika, 
^!.v.s. Autor djela Ez-Zivaid veil: "Ovaj je lanac prenosilaca ispravan i njegovi pre- 
nosioci su pouzdani." Medulim, ovaj lanac prenosilaca prekinul je. EI-Alai u svom 
djelu El-Mcrasiluftrivajeti Mejmun bin Mehran veU da su Mejmunova predanja od 
Omera, r.a., s prekinutim lancem prenosilaca. To isto Ivrdi i En-Nevevi. 

301 

IMAM EN NEVETI 

Allahu, dz.S, da ce utiniti neko dobro djelo ako ozdravi. Zato, 
ispuni obec*anje koje si dao Allahu, d&S," 4 * 

Cava anoqa ka izguhi nadu u iivot 

384. Tirmizi i Ibn Madia u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje AiSe, r.a„ koja prenosi da je bila uz Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., na njegovoj samrti, i torn je prilikom Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., stavljao ruku u posudu s vodom koja je bila pored njega, 
zatim bi mokrom rukom potirao lice i govorio: 

"Allahumme einnl ala gameratil-mevti ve sekeratil-mevr" 

"Allahu moj, pomozi me protro smrtnih mxika i srttrhte agottije." m 

385. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljefe predanjc 
Aise, r.a., koja kaze: "Cula sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
dok je lezao u mom krilu kako prije smrti kaze: 

■•J&i *$K tffii ^:ij 4 >i fiLr 

'Allahumagfirli verhamnl ve elhikni bir-refikil-eala' 

'Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se i printi me u drustvo 

Najuzvisenijeg.'" m 

"* Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevmi vct-tcjk (563), a u njegovom lancu pre- 
nositaca nalazi se Muhammcd bin Had2dzad4 el-Musfir, za koga Jahja veil "On 
nije pouzdan." Ahmed veli: "Njegove Jiadise ne primamo." Buhari veli: "Prenosi od 
bu'be, a ucenjaci ga ne hvale."Nesai veil: "Njegova predanja se odbacuju." Zehebi 
u svom djelu El-Mizan veil": "Jecuio od njcgovih cudnih predanja jeste to kad kaze: 
'Pricao mi je Havvat bin Salih bin Havvat bin DAubejr, od njegovog oca, od njegovog 
djeda...'", pa je citirao hadis. 

w Biljofti ga Tirmizi u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Pogorsavanje stanje 
prije smrti" (3/299/978), Ibn Madza u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Prc- 
danje o bolesii Allahovog Poslanika, s.a.v.s." (1/59/1623), a u njegovom lancu pre- 
nosilaca nalazi se Musa bin SerdSes, koji je nepouzdan, kao Sto tvrdi autor djela 
El-Mizan. Ncpouzdanim ga ocjenjuje i 5ejh Albani u svom djelu El-MiSkat. (1564) 

* Biljezi ga Buhari u poglavlju o vojnim pohodima u icdnom od potlnaslova. 
(81/4440). * 

302 


ZBIRKA VJEROVJESNIK0V1H DOYA g 

Lijepo je torn prilikom Sto viSe uCiti Kur'an, spominjati 
Allaha, d2.fi., a pokudeno je biti u stanju uznemirenosti, loSe 
se ponasati, psovati, svadati se i prepirati se u vjerskim stva- 
rinia. Takav covjek treba biti zahvalan Allahu, dz.5., i srcem i 
jezikom. Treba imati na umu da su to njegovi posljednji trenuci 
na ovom svijetu pa ih treba okoncati na najbolji moguci na£in 
i ako je nekom bio neSto dufcan, to vratiti. Treba ispraviti ufi- 
njenu nepravdu, vratiti ono Sto mu je neko povjerio na cuvanje. 
Treba zatraziti halala od svojih ukucana, svoje supruge, rodi- 
telja, djece, sluga, komsija, prijatelja i od svih s kojima je imao 
neku komunikaciju ili druzenje o bilo kojem pitanju. 

Treba svojoj djeci oporutiti Sta trebaju uraditi poslije nje- 
gove smrti ukoliko nemaju vec" neko pravilo po kojem se tre- 
baju ponasati. Treba oporuditi da se uradi ono Sto on u torn tre- 
nutku nije u stanju uraditi, kao sto je npr. vracanje duga i tome 
si. Treba imati lijepo miSljenje o Allahu, dz.S., da Ce mu se On, 
UzviSeni, smilovati. Treba imati na umu da je on jedno od obi- 
cnih Allahovih, dz.5., stvorenja i da Allahu, dz.s., ne treba da 
ga kaznjava, i da je neovisan o njegovom ibadetu. Treba imati 
na umu da je on rob koji tra&i oprost, dobrocmsrvo, prelazenje 
preko greSaka i blagodati samo od Allaha, dz.S. Treba, ukoliko 
je u stanju, torn prilikom uCiti ajete koji govore o oprostu, uciti 
ih njeznim glasom ili da mu ih uci neko drugi, a da on slusa. 
Takoder, treba ditati hadise koji govore o Allahovom, dz.5., 
oprostu, pripovijesti o dobrim ljudima i njihovim stanjima pri- 
likom umiranja. U tim trenucima treba ciniti Sto viSe dobrih 
djeia, cuvati propisane namaze, kloniti se ruznih djela i pridr- 
zavati se ostalih propisa vjere. 

Treba se strpjeti nad smrtnim mukama i treba se pripa- 
ziti da u svojim posljednjim trenucima na ovom svijetu, koji je 
ahiretska njiva, ne ucini neSto Cime ce izici iz okvira onoga Sto 
mu je dozvoljeno. Ne treba slusati onoga ko ga zeli odvratiti od 
svega ovog, Sto smo spomenuli, jer to je ono dime ce biti iskusan. 
Onaj ko mu to clni jeste drug koji je neznalica i skriveni neprija- 

303* 

Mil 
w«» &5 Ml&ff? I IMAM EN NEVEVI S 

telj, pa zato neka ga ne sluSa. Neka se trudi da pred kraj zivota 
ucmi Sto bolja i potpunija djela. Treba oporuclti svojoj porodici 
i prijateljima da se strpe zbog njegove bolesti kao i zbog even- 
tualnih uvreda koje im torn prilikom moze nanijeti. 

Takoder ih treba savjetovati da se strpe u nevolji koja ih je 
zadesila, a posebno im treba napomenuti da ne pla£u za njim, 
i lijepo je da im citira vjerodostojni hadis Aliahovog Poslanika, 
s.a.v.s., koji je rekao: "'Urnrli se mufl zbog plakanja svojih uku- 
cana', pa cuvajte se, dragi moji, da budete uzrok muka mojih." 
Savjetovat ce ih da budu blagi prema djeci i slugama koje poslije 
sebe ostavlja kao i da se lijepo ophode prema njegovim prijate- 
ljima, i citirat ce im vjerodostojan hadis Aliahovog Poslanika, 
s.a.v.s., koji je rekao: "Jedan od najboljih vidova dobrocinstva 
prema roditeljima jeste da covjek bude dobar prema onima koje 
je njegov otac volio." Takoder je vjerodostojno preneseno da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., ugoscavao Hatidzine, r.a., prijateljice 
nakon njene smrti. 

Takoder je posebno lijepo da oporudi svojoj prodici da 
se klone svih obicaja i novotarija koji su u suprotnosti s islam- 
skom praksom prilikom dzenaze, i da im to posebno naglasi. 
Oporu&t ce im da ga se cesto i redovno sjecaju u dovi i da ga, 
dok su zivi, ne zaborave. Lijepo je takoder da im kaze da ga 
upozore na lijep na£in ako kod njega vide neki propust i da 
ga nasavjetuju, jer je covjek podlozan nemarnosti, lijenosti i 
zapostavljanju, pa ako se to desi, trebaju ga podstaci i pomod 
u spremanju na njegov posljednji put. Dokazi za ovo Sto smo 
spomenuli poznati su, tako da smo ih izostavili kako ne bismo 
oduljili, a potrebni su tomovi knjiga kako bismo ih sve spome- 
nuli. Kada nastupi smrtni hropac, treba Sto viSe izgovarati rijeft 
"La ilahe illallah" kako bi to bile njegove posljednje rijefi, jer se 
u Ebu Davudovom Sunenu biljezi predanje koje prenosi 386. Muazbin Dzebel, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 482L 
kraj zivota 
oj porodici 
sbog even- !ji koja ih je 
*u za njim, 

Poslanika, 
ivojih uku- 
ika mojih." 
koje poslije 
rim prijate- 

Poslanika, 
)brocinstva 
onima kojc 
eseno da je 
I prijateljice prodici da 
>sri s islam- 
>no naglasi. 
ovi i da ga, 
kaze da ga 
ropust i da 
i, lijenosti i 
id i pomoci 
ivo sio smo 
co ne bismo 
sve spome- 
>varati rijeei 
i rijeei, jer se 
*nosi 

mik, s.a.v.s., 

^ ZB1RKA YJEROYJESNIKOYIH DOVA 

».il^Ji j^i iii S(l i-Ui N ^-^5 >-T 015 ^^i" 

"Kome posljednje rijeei, prije nego Sto umre, budu "La 
ilahe illallah" ud de u Dzermet" Hakim Ebu Abdullah u svom 
djelu Mustedrek nles-sahihnjni veil. "Ovaj hadis ima ispravan la- 
nac prenosilaca."*** 

387. Muslim, u svom Snhihu, Ebu Davud, Tirmizi, i Nesai, 
u svojim Sunenima, biljeie predanje Ebu Seida el-Hudrija, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ".ilVl^lV^ljS' 


"Podstieite vase koji su na samrti da izgovaraju rijeei: 'La 
ilahe illallah.'* 10 Tirmizi veLi: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

Muslim u svojoj zbirci takoder biljeifci ovo predanje od 
Ebu Hurejre, r.a. 

Ucenjaci ka£u: "Ako bolesnik nije u stanju izgovarati te 
rijeei, onda ce ih izgovarati oni koji su oko njega i na blag ce ga 
naein podsticati kako se ne bi naljutio i odbio da izgovori te rijeei. 
Ako ih uspije jednom izgovoriti, ne mora ih ponavljati, osim ako 
ne izgovori neke druge rijeei." NaSi ucenjaci kaiu: "Onaj ko ga 
podstice da izgovara ove rijeei treba biti pobozan i pravedan 
kako ne bi uznemirio bolesnika koji poznaje njegovo stanje." 

1 - Biljozi ga Ebu Davud u poglavlju o dzcnazama pod naslovom "O proklinjanju" 
(3116), Hakim (1/351), obojtca od Muaza bin Dzebela, r.a., a on od Allahovog Posla- 
nika. s.a.v.9. U njegovom lancu prenosilaca je Salih bin Ebu Garib. Ibn Kattan volt 
"Njegovo jcslanje nepoznato." Autor djcla Et-Takrib veli: "Njegova su predanja pri- 
hvatljiva", tj. kada prcnosi od njega prenosi pouzdana osoba. Hadis ima potvrdu u 
ibn Hibbanovom Saliihu (5/4/2993, El-lhsan) od Sufjana es-Sevrija, od Mcnsura, od 
Hilflla bin Jesafa, od El-Egarra, od Ebu Hurejre, r.a., a on od Allahovog Poslanika, 
s.a.vs. U prcdanju stop: "...Cija pusljednja rijeft kada budu umirao, bode 'La ilahe 
illallah', uti cc u Dzennel." 

• w Biljett ga Muslim u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Podslicanje onih 
koji su na samrti" (2/6/219, En-N'evevi), Ebu Davud u poglavlju o dzonazama pod 
naslovom "Podsticanje onih koji su na samrti" (3/187/3117), Tirmizi u poglavlju o 
dtenazama pod naslovom "Podsticanje bolesnih koji su na samrti". (1 /601 /1952) 


3B± 


■ IMAM EH-NEVEV1 g 

Ucenjaci kazu da se torn prilikom treba ograniciti samo 
na rije£i: "La ilahe illallah Muhammedur-resulullah", a neki 
kazu da treba samo izgovarati: "La ilahe illallah." O tome sam 
opsirno govorio, navodeci dokaze u poglavlju o dzenazama, u 
djelu Serlnd-muhezzeb. 

Oova kaja se uci nakon sto se zatvore oci mrtvacu 

388. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ummu 
Seleme, Oije je pravo ime Hinda, r.a., koja kaze: " Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., usao je kod Ebu Seleme, r.a., nakon Sto je umro 
i pogled mu se ukotto, pa mu je zatvorio oci, a zatim rekao: 
'Kada duSa izlazi iz tijela, pogled je prati'. Neki se od ukucana 
uznemirise, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 'Nemojte govoriti 
osim ono Sto je hajr jer meleki aminaju na sve sto vi kaiete.' 
Zatim je rekao: T .*'' 'Allahumagfir li Ebl Seleme, verfa' deredzetehu fil- 
mehdijjln, vahlufhu fl akibihil-gabirin. Vagfir lena ve 
lehu ja Rabbel-alemin, vefsah lehu fl kabrihi ve newir 
lehu fih' 

'AUahu moj, oprosti Ebu Selemi, povecaj njegov stepen medu 
upuceiiwia, podari njegovoj porodici boljeg skrbnika od njega, oprosti 
i nama i njemu, o Gospodaru svih svjetova, ucini njegov kabur pro- 
stranim i svijetlim.'"*" 

389. Bejheki u svom Sunenu biljezi predanje s pouzdanim 
Iancem prenosilaca od Bekra Abdullaha, iz generacije tabiina, 
koji je rekao: "Kada zatvoris mrtvacu o£i, red: m Biljcii ga Muslim u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Zalvaranje ociju 
mrtvacu i uccnje dove za njega". (2/6/222, En-Nevevi) M 306 

g ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOYA ^ 

'Bismillah ve ala milleti Resulillahi sallallahu alejhi 
ve sellem' 

'$ imenom Allaha, u vjeri Allahovog Poslanika, s.aro.s.', a kada 
ga poneseS, spomeni 'bismillu' i slavi Allaha, dz.§., sve dok 
ga nosis\" 4U 

Dova koja se uci kada se dade kod umrlag 

390. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ummu Seleme, 
r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada se nalazite kod bolesnika ill kod unirlog, govorite 
samo ono 5to je hajr jer meleki aminaju na sve Sto vi kazete." 
Ummu Selema, r.a., dalje veli: "Kada je umro Ebu Selema, rekla 
sam: 'Allahov Poslanice, Ebu Selema je umro', a Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rece: 'Reci: 

<*?>-«* J& & J^ J «!5 J >**' f^ 1 ' 'Allahummagfirll ve lehu ve eakibnl minhu ukba 
haseneh' 

'Allahtt moj, oprosti i meni i njemu i podari mi boljcg od njega." 
Ona kaze: 'Pa mi je Allah, dz.5., podario boljeg od njega, Muham- 
meda, s.a.v.s.'" ,n Ovo predanje u ovom obliku biljezi se u Mu- 
slimovom Sahihu, dok kod Tirmizija stoji: "Kada se nalazite kod 
bolesnika ili kod umrlog..." a prenosilac sumnja koju je od ove 
dvije stvari Allahov Poslanik, s.a.v.s., spomenuo. U Ebu Davudo- 
vom Sunenu spominje se samo umrli bez spominjanja bolesnika. 112 BUjeti ga Bcjhcki u djelu Es-Sunenul-kubra. (3/385) 

"' Biljezi ga Muslim u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Sta sc ucJ kod bole- snika i umrlog". (2/6/222, En-Novevi) m^ 


IMAM EN NEVEVI g 

391. Ebu Davud i lbn Madza u svojim Sunenima biljeze 
predanje Ma'kila bin Jesara, r.a., ashaba, koji prenosi da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: * „ >.*-, "Udte suru Ja-Sin vaSima koji su na samrti.""' Lanac pre- 
nosilaca ovog hadisa jeste nepouzdan, jer se u njemu nalaze dva 
nepoznata prenosioca. Medutim, Ebu Davud ovaj hadis ne ocje- 
njujenevjerodostojnim. Ibn Ebu Davud prenosi od Mudzalida, a 
on od Sa'bija, koji je rekao: "Ensarije su kod onih koji su bili na 
sarnrti u^ili suru El-Bekara." Mudzalid je nepouzdan prenosilac. 

Oova onoga kome umre neko blilnji 

392. Muslim u svom Sahihu biljczi predanje Ummu Seleme, 
r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Koga 
god vjernika zadesi neka nesreca, pa on kaze: 

'Inna lillahi ve inna ilejhi radziun. Allahumme 
edzurm ft muslbeti vahluf II hajren minha' 

'Svi smo Allahovi i Njemu cemo se vratiti. Allahu moj, nagradi 
me zbog ove moje nevolje i podari mi bolje od onoga sto sam izgubio', 
Allah, dz.S., zaStitit de ga i podari t ce mu bolje od onoga Sto je 
izgubio." Ona dalje ka£e: "Kada je umro Ebu Selema, r.a., izgo- 
vorila sam ove rijeCi, pa mi je Allah, dz.s\, podario boljeg od 
njega, Allahovog Poslanika, s.a.v.s."" 5 

393. Ebu Davud u svom Sutienu biljezi predanje Ummu 
Seleme, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Kada nekog od vas zadesi neka nevolja, neka kaze: '" Biljcii ga Ebu Davud u puglavlju o dfconazama pod naslovom "UOenja Kur'ana 
kod onog koji je na samrli". (3121) 

m liiljiv.i ga Muslim u poglavlju o d2enazama pod naslovom "Dova koja sc u£i u 
ncvolji". {2/6/222, En-Nevevi) 

308 


lima biljeze 
idaje Alla- 

Lanac pre- 
nalaze dva 
idis ne ocje- 
ludzalida, a 
ji su bili na 
prenosilac. mu Seleme, 
kao: "Koga ,-DUl" 

** » 

ihumme 

wj, nagradi 
mi hgubio', 
noga Sto je 
i, r.a., izgo- 

) boljeg od 

nje Ummu 
v.s., rekao: 

fiafy Kur'ana 
i koja se ufii u | ZBIRKA VJEROYJESNIKOVIH DOYA 

& $*S ^rf» 4~f^ ^% £*"' -SA'S 4\ fo f fy 

Tnna lillahi ve inna ilejhi radziun. Allahumme 
indeke ahtesibu muslbetl fe edzurni fiha ve ebdilnl haj- 
ren minha' 

'Svi smo Allahovi i Njemu cemo se vratiti. Allahu moj, ja se na~ 
dam da ces me Ti zbog ove nevolje nagraditi, zato me nagradi i podari 
mi bolje od onoga sto saw izgubio.'" m 

394. Tirmizi u svom djelu biljezi predanje Ebu Musaa el- 
ES'arija, r.a., koji prenosi da je AHahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

:5>-l># iS^; ^j ^4 :<^&i JLi; -it JLJ i_UJl oL^ lij- 

"Kada vjernik umre, Allah, dz.s\, kaze melekima: 'Usmr- 
tili ste sina moga roba?', a oni odgovore: 'Da.' Allah, dz.S., 
kaze: 'Usmrtili ste plod njegova srca?', a meleki odgovore: 'Da.' 
Allah, dz.s\, upita ih: 'Pa Sta je rekao moj rob?' Meleki odgo- 
vore: 'Zahvalio Ti se i rekao: 'Svi smo Allahovi i Njemu demo 
se vratiti", a Allah, dz.s\, naredi im: 'Sagradite mom robu kucu 
u Dzennetu i nazovite je 'Kuca zahvalnosti."""' Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis hasen." 4 '" "" Biljezi ga Fbu Davud u poglavlju o d2enazama pod naslovom "Pribranost u nevo- 
Ijama". (3119) 

17 Biljefci ga Tirmizi u poglavlju dienazi pod naslovom "Vrijednost onoga ko se 
strpi nad ncvoljama" (3/332/1021), Ahmed u svom Mumedu (4/415), Ibn Hibban u 
svom Sahihu (4/262, 263/2937, El-Ihsan), Begavi u djelu Scrhus-sumic (5/455, 456/1- 
5-19). Tirmizi veli: "Ovaj je hodis hasen un-garib," Pogledaj naSu ocjenu ovog hadisa 
u Rijadits-giilihimi pod brojem 924, 1398, 

"* Spominjali smo ga pod brojem 297. &± 


M YAH *'S { IMAM EN-NEVEVI £ 

395. Sliean po znacenju jeste i hadis koji biljezi Buhari od 
Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s , 
rekao: "UzviSeni Allah, dz.S., rekao fe '--. ,:,-:' 'Za mog roba vjernika kome umre dijete, a on to strpljivo 
podnese, ne postoji druga nagrada osim Dzennet."'" 

Oova otwga ko 6uje da muje umro prijatelj 

396. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a. ko,i prenos! da je Allahov Poslanik, s.a.V.s., rekao: "Smrt je 
zastraSujuea, pa kada neko od vas cuje da mu je umro brat po 
vjeri, neka kaze: K 

3- &p &l *& «^gj i£ jj fc , r A|; ^ ^ ^ ^ ., 

'Inna lillahi ve inna ilejhi radziune, ve inna ila Rabbina 
le munkahbun. Allahummektubhu indeke minel- 
muhsinlne vedlal kitabehu fi illijji ne vehlufhu fl ehlih, 
fu-gabinne ve la tahrimna edzrehu ve la teftinna badeh' 

'Svi smo Allahov: i svi cerw se Njemu vratiti. Mi cento se Go- 
spodan, uasem vratiti. Allahu moj, up® ga kod sebe u one dobrc 
Neka knpga njegovih dobrih djela bude u Hlijjunu" ipodari vjegovoj Ui • BHJea ga Buhari u poglavlju o samilosti pod naslovom -g te tirba da radi onaj ko 
m postiti Allahovo, d*A. zadovoljstvo". (11/46/6424, Fethul-Ban) 

■ RazIflSto su mifiljenja mufessira u veri sa znafenjem rljefi fl/tfwi, Ved broj 
uCenjaka smatra da je to sedmo nebo, a razliku od Ibn Abbasa koji kafe da je 
lo Diennei. 

310 

ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOVA i 

wc wtK *w*k *\ vrtc **v>* 7t%y 
porodici boljeg od njega, Nemoj ni nama uskratiti njcgovu nagradu i 
twmoj ms poslije njega iskusati.'"* 2 * 

Dova onoga ka cuje da je neki od neprijatelja islama umro 

397. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn 
Mesuda, r.a., koji prenosi da je uSao kod Allahovog Poslanika, 
s.a-v.s., i rekao mu: " Allahov Poslanice, Allah, dz.5., ubio je Ebu 
Dzehla." Allahov Poslanik, s.a.v.s., cuvsi tu vijest, rece: 

".*Li jfi\j oXs- 'j^x> ^.Ul «jj -UjU" 

"El-hamdu lillahillezi nesare abdehu ve eazze 
dineh" 

"Hvala Allahu, Koji je pomogao Svoga roba i ojacao 
njegovu vjeru. "*" 

Zabrana nancanja za umrlim i slijedenja paganskih obicaja 

Ucenjaci se slazu da je naricanje za umrlim, slijedenje pagan- 
skih obicaja torn prilikom i prizivanja propasti i nesrece prilikom 
dozivljavanje nekog iskusenja strogo zabranjeno, haram. 

398. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Abdullaha bin Mesuda, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: 

"Nije nas onaj ko se udara po obrazima, cijepa odjecu i 
slijedi paganske obicaje." U predanju koje biljezi Muslim stoji. U1 Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Antclirt-jtvini rxt-\ej\e (566), a u njegovom jc lancu 
prenosilaca Kajs bin Rcbi'. Zehebi za njega Uaie: "On je nepoznal." 
,tJ Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Ameliel-jevnti vel-Iejle (567), a u njegovom jc lancu 
prenosilaca Ebu Ubejda, cije je ime Amir bin Abdullah bin Mesud cI-Huzcli, koji je 
pouzdan. Medutim, problem je sto u ovom lancu prenosilaca sloji da on hndis pre- 
nosi od svoga oca lbn Mesuda, r.a., ali jc po/nalo da on od svoga nije prenio ni jedan 
hadiS. To misljenje zastupaju: Jahja bin Mein, Ebu Halim. Su'ba i dr. &± 


IMAM EN-NEVEVI £ 

"...ili cijepa odjedu, ili priziva paganske obicaje", s upotrebom 
oestice"...ili"/» 

399. U isrim djelima biljezi se predanje Ebu Musaa el- 
ES'arija, r.a., koji prenosi da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., odre- 
kao onog ko, podizud glas, nariee za umrlim, onog ko, kada 
ga zadesi kakva nevolja, obrije kosu s glave, i onog ko, kada 
ga zadesi nevolja, cijepa odjecu. 4iN Sve su ove stvari zabranjene, 
po konsenzusu islamskih ucenjaka. Isto tako je zenama zabra- 
njeno rasplitanje kose, udaranje po obrazima, grebanje po lieu 
i prizivanje propasti. 

400. U istim djelima biljezi se predanje Ummu Atijjc, r.a., 
koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., trazio od njih obe- 
canje, kada su mu davale prisegu, da nece naricati «* 

401. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a„ koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"U dvije stvari koje su prisurne kod ljudi ima nevjerstva: 
u napadu na porijeklo i naricanju za umrlim/'*-"" 

402. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Ebu Seida 
el-Hudrija, r-a., koji je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., pro- 
kleo je onu koja nariee i onu koja je sluSa." w 


'- Biljezi ga Buhari u poglavlju o dzenazama pod naslovom "PokudcnosI naricanja 
za umrlim" (1292), Muslim u svom Sahihu u poglavlju o dzenazama pod naslovom 

Zabrann udaranja po obrazima", (2/6/229. En-Nevevi) 
°* Biljcii ga Buhari (3/197/1296) i Muslim. (2/110, En-Nevevi) 
r ' Biljezi ga Buhari u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Poglnvlje o zabrani 
naricanja za umrlim" (1291), Muslim u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Umrli 
se muci zbog plakanja njegove rod bine za njim". (1/6/235, En-Ncvcvi) 

* Biljcii ga Muslim u poglavlju vjcrovanju pod naslovom "Odnosenje naziva 
nevjernik za onog ko napada na rte£ije porijeklo i nariee za umrlim". (1( 2/57, En- 
Nevevi) 

117 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pinl naslovom Toglavlje o nari- 
canju" (3128), a u njegovom lancu prcnosilaca nalazi se Muhammed bin Husejn bin 
Alijja el-Avfi, koji je nepouzdan. Bbu Hatim u svom djelu El-Itel (1/369) ocjenjuje 

312 

ZB1RKA YJER0YJESNIK0V1H DOVA 

Narieanje je podizanje glasa i spominjanje vrlina umrlog. 
Neki kazu da je to plakanje i nabrajanje njegovih vrlina. Safi 
veli: "Zabranjeno je i pretjerano puStanje glasa prilikom plaka- 
nja." Medutim, plakanje za umrlim bez pretjeranog podizanja 
glasa i bez naricanja nije zabranjeno. Buhari i Muslim u svojim 
Sahihima biljeze predanje: 

403. od Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., obiSao Sa'da bin Ubadu, r.a., u druStvu Abdu- 
rahmana bin Avfa, Sa'da bin Ebu Vekkasa, i Abdullaha bin 
Mesuda, r.a., pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaplakao, a i ljudi, 
kada ga vidjese da plate, zaplakase s njim. Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rece im: 

"Zar ne Cujete! Allah, dz.s., ne kazojava zbog suze koja 
pote£e iz oka niti zbog tuge koja se pojavi u srcu, ali kaznjava 
ili se smiluje zbog ovog", pa je pokazao na jezik.^ 

404. U istim djelima biljezi se predanje Usame bin Zejda, 
r.a., koji prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., doneseno 
dijete njegove kcerke, koje je bilo na samrti, pa su se oci Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.s., orosile suzama, a Sa'd ga upita: "Sta je to, 
Allahov Poslanice?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu: g.i nepouzdanim i ka2e: "Ovaj |e hadis nevjerodostojan, a Muhammcd ton Hasan 
bin Atijja, njegov olac i djcd nepouzdani su." Ibn HadZer u svom djelu Et-Tdfcw 
(2/139) veli: "Ebu Hatim ga u svom djelu EMM ocjenjujc nopouzdanim a biljclc ga 
i Taberani i Bejheki u prodanju Ataa, od Ibn Omcra. Biljezi ga i Adijj u prcdanju od 
Hasana, od Ebu Hurejre, r.a., ali su sva ova predanja nevjerodoslojna." 
• Biljeii ga Buhari u poglavlju o dfenazama pod naslovom "Plakanje kod bole- 
snika" (1304), Muslim u poglavlju o dzt-nazama pod naslovom "Plakanje kod bole- 
snika". (2/6/226, En-Nevevi) 

313 


i IMAM EN NEVEYI jg 

"Ovo je milost koju je Allah, dz.§., usadio u srca Svojih 
robova. Allah, dz.S., Smilovat ce se onim Svojim robovima koji 
budu samilosni jedni prema drugima."** 

405. Buhari u svom Saliihu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., uSao kod svog sina 
Ibrahima, koji je bio na samrti, pa se o£i Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., orosise suzama. Abdurahman bin Avf, r.a., re£e mu: 
"Oak i ti, Allahov PoslaniCe?", a Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
odgovori mu: "Ibn Avfe, ovo je samilost." Zatim je ponovo 
zaplakao i rekao: 

l; ilui^i i!jj ci3j ^'J u vi jji r S13 t5j4 kJiiij ciUJi oUii Si* 

"OCi placu, srce je ispunjeno tugom, ali, i pored toga, nece- 
mo ret £ i niSta osim ono ELme je zadovoljan nag Gospodar. Ibra- 
hime, mi smo zaista zbog rastanka s tobom ozalosceni." Hadisi 
koji govore o ovoj temi mnogobrojni su i poznati. 

§to se tide vjerodostojnog hadisa u kojem stoji da se covjek 
na samrti mufi zbog plakanja njegove porodice za njim, to nije 
opcenito pravilo i ne odnosi se na sve, nego ga treba protuma- 
£iti. Ucenjaci se u njegovom tumacenju razilaze na vise misljc- 
nja, a najpoznatije jeste to da je on bio uzrok tog plakanja tako 
5to je oporu&o da placu za njim i si. O svemu sam tome opSir- 
nije govorio u poglavlju o dienazama u djelu Serhul-muhezzeb, 
a Allah najbolje zna. 

NaSi ucenjaci kazu: "Dozvoljeno je plakati i prije i poslije 
smrti drage osobe, ali je bolje plakati prije njcne smrti na osnovu 
vjerodostojnog hadisa: "Smrt ja nastupila, zato neka prestane 
plakati ona koja je plakala." Safi i neki drugi ucenjaci zastu- 
paju misljenje da je plakanje poslije smrti pokudeno, ali da nije 

*' Biljeii ga Buhari u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Umrli sc muci zbog 
plakanja njegove porodice za njim" (1284), Muslim u poglavlju o dzenazama pod 
naslovom "Plakanje za umrlim". (1/6/226, En-Ncvcvi) 

S314 

ZBIRKA VJEROYJESNIK0V1H DOVA 

zabranjeno, protumacwSi hadis: "Pa neka ona koja je plakala 
prestane s plakanjem" na taj nacin da on ukazuje na to da je 
to pokudeno. 

Izraiavanje saucesca 

406. Tirmizi, u svom Stmenu, i Bejheki, u djelu Suncmd- 
kubra, biljeze predanje Abdullaha bin Mesuda, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

». ftj £l jL iii CLiJ ^;i ^" 

"Ko izrazi saufeSce nekom koga je zadesila nevolja imat 
ce nagradu poput njegove nagrade." 4 * 1 Lanac prenosilaca ovog 
hadisa jeste nepouzdan. 

407. Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Ebu Bereze, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

" Ko izrazi sau£esce nevoljniku bit ce ogrnut dzenetskim ogr- 
tacem." 01 Tirmizi veli: "Lanac prenosilaca ovog hadisa nije jak." 

408. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima biljeze preda- 
nje Abdullaha bin Amra bin el-Asa, r.a., i to je poduze predanje 
u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao Fatimu, r.a.: 
"Fatima zbog cega si izasla iz kuce?" Ona mu je odgovorila: « Biljezi ga Tirmizi (3/376/1073), Bejheki (4/98). Tirmizi vcli: "Ovaj je hadis garib, 
neobican, i nije nam poznato da se pripisuje Allahovom Poslaniku, s.a.v.8., osim u 
prcdanju koje prenosi Alija bin Asim." Neki ga prenoso od Muhammeda bin Suki- 
hija s ovim lancem prenosilaca kao izrcku nekog od ashaba, a ne kao hadis Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.s. Najvise proliv koga su govorili u vezi ovog hadisa jeste Alija 
bin Asim. 

*" Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dfcenazama pod naslovom " Vrijednost izrazavanja 
saucesca" (1076), a u njegovom lancu prenosilaca nalazi se Menija binl Ubejd bin 
Ebu Bereze. Zehebi veli: "Od nje prenosi samo Ummul-Esved el-Huzaija." Autor 
djela Et-Takrib veil: "Njcno je stanje nepoznalo." Tirmizi, nakon Sto je naveo hadis, 
veli: "Ovaj je hadis hasenun-garib. Njegov lanac prenosilaca nije jak.'' 2fy 

IMAM EN NEVEVI 

"DoSla sam porodici umrlog pa sam proufrla dovu za umrlog 
da mu se Allah, dz,§., smiluje i izrazila sam im sauceSde." 4 " 

409. Ibn Madza i Bejheki u svojim Sunenima biljeze preda- 
nje s dobrim lancem prenosilaca od Amra bin Hazma, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

sapi jfc y* fa £ %\ l\xs % 5^. Jul $*£ #£ ^ u- 

"Koji god vjernik izrazi saueesce svom bratu muslimanu 
zbog nevolje koja ga je zadesila, Allah, d2.S., odjenut de ga na 
Sudnjem danu u odjecu plemenitosh"." 4 " 

Izrazavanje saucesda jeste savjetovanje da se strpi i izgo- 
varanje rijedi koje ce umanjiti tugu kod onoga kome je umrla 
bliznja osoba jeste pohvalno djelo jer ono u sebi sadrzi naredi- 
vanje dobra i odvracanje od zla. I na to se odnose rijeCi Uzvi- 
Senog Allaha, dz.s.: "Pomazite se u dobru i u bogobojaznosti" (EI- 
Maida, 2), i ovo je najbolji dokaz koji upucuje na propisanost 
izrazavanja sauceSda. 

Buhari i Muslim u svojim Snhihima biljeze predanje u 
kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 01 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pint naslovom "Izrazavanje sauce- 
sea" (3123), NVs.u u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Izrazavanje sauceSca", 
(1/616/2007) 

4 " Biljezi ga Ibn Madza u poglavlju dzenazama pod naslovom "Predanja koja 
govore o nagradi za onog ko izrazi saueesce nevoljniku" (1601), Bejhcki (4/59), a 
u njegovom je lancu prenosilaca Kajs Ebu Amara c]-Farisi,slicenik Ensarija. Buhari 
veli: "S njim u vczi treba bili oprezan." Jahja veli: "Nije pouzdan." Zehebi u djelu 
El-Mugni veli; "Njegova predanja nisu vjcrodosiojna." El-Ukajli ga spominje u djelu 
Ed-Duafa (Nepouzdani prenosioci) i navodi dva predanja koja on prenosi, jedno od 
njih je ovo koje smo mi citirali, a zatim kaze; "Ni na jedno od njih ne treba se osvr- 
tali." Autor djeia Et-Takrib veli: "On kod sebe ima mahanu." Hadis se prenosi u skra- 
cenoj verziji u predanju od Omera bin Hakcnia bin Sevbana, a biljezi ga Ahmed u 
svom Mustiedu (3/460), a u njegovom je lancu prenosilaca Nedzih bin Abdurahman 
es-Sindi, ill Ma'Ser e!-Medeni, koji jo nepouzdan. To je mteljenje fahjaa bin Meina, 
Jahjaa bin Seida, Darekulnija, Ibnul-Mcdinija, i Ibn Adijja. 316 
sa umrlog 

?ze preda- 
a,r.a., koji luislimanu 
it ce ga na 

trpi i izgo- 
ie je umrla 
rzi naredi- 
rije^i Uzvi- 
znosti" (El- 
iropisanost 

predanje u ifcavanje sauito- 
anje saute&6»". 

Tredanja koja 
ijhoki (4/59), a 
Jnsarija. Buhari 
Zehebi u djclu 
pominje u djylu 
enosl. jcdno od 
e treba SG 05V r- 
i prenosi u skra- 
l4i ga vVhrned u 
n Abdurahman 
hjaa bin Meina, 
ZBIRKA VJER0YJESHIK0Y1H DOVA 'rtc **Y*K 3ftV*K **V*K*W*KX* 
" . 4->-i oy- j iiii o\s U -xUJl dy- J Alj? "Allah, dz.s\, pomade Svome robu sve dok rob pomade 
svome bratu muslimanu." 4M 

Izrazavanje sauceSca pohvalno je i prije i poslije ukopa 
umrlog. NaSi ucenjaci kazu: "Vrijcme u kojem treba izrazavati 
saucesce jeste od trenutka nastupanja smrti pa do tri dana poslije 
ukopa." Tri dana otprilike, a ne baS tacno tri dana. To je mi&lje- 
nje Sejha Ebu Muhammeda el-Dzuvejnija, pripadnika safijskog 
mezheba. Ucenjaci kazu: "Izrazavanje je saucesca pokudeno 
nakon Iri dana jer je njegova svrha smirivanje srca onoga ko je 
pogoden smrcu drage osobe, a to se, uglavnom, desava nakon 
tri dana. Nakon tog perioda nije ga lijepo podsjecati na ono 5to 
ce ga rastuziti. Ovo miSljenje zastupa veliki broj ucenjaka. 

Ebul-Abbas bin el-Kas, jedan od naSih ucenjaka, veli: 

"Nema smetnje da se saucesce izrazava i nakon tri dana nego 

se moze prakticirati i poslije toga, bez obzira koliko je vremena 

proslo." lsto miSljenje prenosi i imamul-Haremejni od jednog 

naseg ueenjaka. Medutim, ispravno je da se saucesce ne treba 

izrazavati nakon tri dana, osim u dva slucaja, koja odredena 

skupina ucenjaka izuzima: ukoliko je onaj ko je ozaloScen smrcu 

drage osobe bio odsutan prilikom njenog ukopa i pojavio se 

tek nakon tri dana. Ucenjaci kazu: "Izrazavanje sauceSca poslije 

ukopa bolje je od toga da se ucini prije ukopa jer su ukudani 

tada zauzeti pripremanjem dzenaze i jer Ce nakon ukopa osje- 

cati vecu usamljenost. To je u slucaju ako porodica ne izrazava 

veliku bol i uznemirenost, a ako je veoma uznemirena, onda 

im treba izraziti saucesce u torn trenutku kako bi se smirili", a 

Allah najbolje zna. 

Pohvalno je sauceSce izraziti svim eianovima porodice 
umrlog i njegovim punoljetnim, maloljetnim, muskim i zen- 
skim rodacima. Ako je Sena mlada, onda joj sauceSce izraza- 

« BUjefl ga Muslim u poglavlju o zikru pod naslovom "Vrijednost okupljanja radi 
ueenja Kur'ana". (6/17/21, En-Nevcvi) '■■li'ifi 

| IMAM EN-NEVEYI jj 

vaju samo njeni blizi rodaci za kojese ne moze udati. Ucenjaci 
kafci: "IzrazavanjesauceSca onima koji su u bi!o kakvoj nevolji 
mi u bolesti, propisano je." 

Safija i neki naSi ucenjaci kazu: "Okupljanje porodice 
umrlog na jedno mjesto kako bi ostali mogli doci i izraziti 
im saucesce pokudeno je, nego trebaju se razici i ispunjavati 
svoje potrebe i obaveze. To je pokudeno i muSkim i zenskim 
eianovnna porodice/' To miSljenje zastupa i El-Muhamiliji i 
doslovno citira rijefi Safija, Allah mu se smiiovao. Ovo je poku- 
deno ukohko ga ne prati neka druga pojava koja je novotarija i 
zabranjena vjerom, kao Sto se to obicno desava. U torn slucaju 
postaje strogo zabranjeno, haram. U vjerodostojnom hadisu 
step: "Svaka inovacija jeste novotarija, a svaka novotarija vodi 
uzabludu." ' Forma izrazavanja sauceSca nije ogranicena na posebne 
njeci, pa koje god rijed onaj ko izrazava sauceSce uputi ozalo- 
scenom cilj ce biti ostvaren. Ucenjaci kazu da je u slucaju kada 
umre vjernik, njegovom rodaku vjerniku iijepo red: "Da ti Allah, 
dz.S., poveca nagradu, uljepsa djela i oprosti tvome umrlom." U 
slueaju da je umrli nevjernik, njegovom rodaku, ako je vjernik 
hjepo je reel: "Da ti Allah, dz.s., poveca nagradu i uljepsa tvoja 
dobra djela." Ako je umrli vjernik, a njegov rodak nevjernik, 
Iijepo mu je reci: "Da Allah, dz.5., uljepsa tvoja djela i oprosti 
tvom umrlom/' Ako je umrli nevjernik, a i njegov rodak nevjer- 
nik, Iijepo je reci: "Da ti Allah, dz.s., nadomjesti gubitak." 

Najbolji nacm na koji se moze izraziti sauceSce jeste u pre- 
danju koje biljeze Buhari i Muslim: 

410. od Usame bin Zejda, r.a., koji je rekao. "Jedna od 
kcerki Allahovog Poslanika, s.a.v.s., poslala je poruku svome 
ocu u kojoj ga je obavijestila da joj je sin na samrti, pa Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rece glasniku: 

318 

. Ucenjaci 
oj nevolji, porodice 
i izraziti 
ipunjavati 
i zenskim 
lhamilijj i 
o je poku- 
ovotarija i 
im slucaju 
m hadisu 
larija vodi i posebne 
mti ozalo- 
icaju kada 
)a ti Allah, 
nrlom." U 
je vjernik, 
jepsa t\'oja 
nevjemik, 
a i oprosti 
lak nevjer- 

ik." 

estc u pre- "Jedna od 
iku svome 
>a Allahov 
ZBIRKAYJEROVJESNIKOVIHDOYA : 
jfi ;& fa * jui u ij iii m j£ *a u^-u m ^ 'Vrati joj se i obavijesti je da Allahu, dz.s., pripada ono sto 
je uzeo i ono Sto je dao i da je On zapisao da £e svi zivjeti do 
odredenog roka. Red joj neka se strpi i neka se nada nagradi od 
Allaha, dz.S.' '■115 Ovaj je hadis jedno od najuzvisenijih pravila islama i u 
sebi sadrzi brojne bitne stvari, osnove vjere i njene ogranke, 
propise o ponaSanju, upute o ponasanju u nevolji, u brigama, 
bolesti i sL Znacenje rije6: "Allahu, dz.s., pripada ono Sto je 
uzeo" jeste to da ovaj svijet pripada Allahu, dz.s., a znacenje 
rijecl: "...i Njemu pripada ono gto je dao" jeste to da pokloni i 
blagodati koje Allah, dz.S., podari Svojim robovima ne izlaze iz 
granica Njegovog posjedovanja, i Allah, dz.s., s tim moze u£i- 
niti Sta zeli. Sve Sto postoji. On je zapisao da ce trajati do odre- 
denog roka i niko to ne moze ni ubrzati niti odgoditi. Pa ako 
shvatite sve ovo, onda se strpite i nadajte se nagradi od Njega 
zbog nevolje koja vas zadesi. A Allah najbolje zna. 

411. Nesai u svojoj zbirci biljezi predanje s dobrim Inncem 
prenosilaca od Muavije bin Kurre bin Ijjasa, on od njegovog 
oca, r.a., koji prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije nekoliko 
dana vidio jednog od svojih ashaba, pa kada upita za njega, 
rekoSe mu: "Umro mu je sin." Kada ga je Allahov Poslanik 
susreo, upitao ga je za njegovog sina, i on ga obavijesti da je 
umro. Allahov Poslanik, s.a.v.s., izrazi mu saueeSce, a zatim 
rece: "Covjcce, Sta ti je od ove dvije stvari draze: da uzivaS u 
prisustvu svoga sina na ovom svijctu ili da dodeS na onaj svijet, 
pa na koja god vrata Dzenneta krenes, zateknefi svoga sina koji 
te je pretekao i otvorio ti ta vrata?" Covjek odgovori: "Da me 
pretekne u Dzennetu i da mi otvori dzenetska vrata, to mi je 
draze." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: "To ceS i imati/'"" ^Spominjali smo ga pod brojem 404. 
* Biljeii ga Nesai, (1/613/1997) £8}. 
ry" IMAMEN-NEYEYI 

Beih^bUjeiipredanjeovrijednostimaSafijaukojemstoji 
da je San cuo za smrt sina Abdurahmana bin Mehdija, Allah 
mu se smilovao, zbog eega se Abdurahman veoma razalostio. 
Safi mu poruc,: "Brate, red sebi ono sto izgovaras drugima 
kada .m .zra&vas saucesce, i smatraj ruznim ono sto smatras 
ruzn.ni kod drugih. Znaj da je jedna od najvecih nevolja to da 
budes osloboden radosti, a da pri tome ne zaradis nagradu kod 
Allaha dz.s A sta je tek onda ako osim toga joS i grijeh zaradis? 
skonst, prihku da steknes nagradu kada ti se za to pruzila pri- 
hka pn,e nego sto hi priliku budes trazio, a ne mogneS je naci. 
Da te Allah, dz.s., nadahne strpljenjem kada te zadese nevolje i 
da ■ nama . tebi zbog strpljenja propise nagradu." Zatim mu je 
upuho sljedece stihove: 

"Utjebu tipruhmi ne zato Sto sam uvjeren da (u vjecno iivjeti, 

nego 7Mo Sto at tako smviet vjere ispttniti. 
Nit ce onaj home se utjeba prula poslije umrlog vjecno ostati, 
a m onajkojijepmte, pa makarda ce biljade godina iivjeti." 

Izrazavajuci saucesce neki covjek upuH svome prijatelju, 
kome ,e umrlo dijete, sljedece rijeci: "A zatim, dijete, dokle R od 
je z.vo svome roditelju donosi tugu i iskusenja, pa ako prije 
n,ega umre, od Allaha, dz.s., ce ga zbog toga blagosiljati i milost 
mu prufcb I nemoj se zalostiti Sto te je Allah, dz.s., postedio 
tuge i iskuSenja. Ne izgubi naknadu koju ti je Allah, d2.S., pru- 

' U l t°u° te , bla S° si 'i a ' mil <*> « Pruza." Musa bin Mehdi 
rece Ibrahimu bin Salimu, kome je umrlo dijete: "Radovalo te je 
mada t. ,e nevolje donosilo i iskusenje ti bilo, tugu H je donosilo 
a zbog n,ega ce te od Gospodara blagoslovi i milost zadesiti " 
Izrazavajuci saucesce, neki eovjek rece svom prijatelju. "Ako 
ces zbog toga na ahiretu dobiti nagradu, to ti je onda bolje od 
onoga ko t. ,e na ovom svijetu radost bio." Kada je Abdullah 

T5: ra - uko P ao SV0 S a sina < osmjehnuo se. Neko ga 
up.ta: Zbog eega se osmjehujes kod njegovog kabura?" On 
mu odgovon: "Zeho sam poni/.iti sejtana." Ibn Dzurejdi, Allah 
mu se sm.lovao, rekao je: "Ko se ne strpi prilikom nevolje i ne 320 


kojemstoji 
idija, Allah 
razalostio. 
iS drugima 
Sto Sinatras' 
*volja to da 
agradukod 
jeh zaradis? 
pruzila pri- 
mes je naci. 
?se nevolje i 
Zatim mu je no zwjeti, 

no ostati, 
tMvjeti* 

le prijatelju, 
q, dokle god 
pa ako prije 
iljati i milost 
;.§., pofitedio 
h, d2.S., pru- 
i bin Mehdi 
adovalo te je 
ti je donosilo 
>st zadesiti." 
jatelju. "Ako 
nda bolje od 
je Abdullah 
se. Neko ga 
<abura?" On 
urejdz, Allah 
x nevolje i ne ZBIRKA VJEROVJESNIKOYIH DOVA g 

ponada se nagradi od Allaha, d£S., on je poput zivotinja koje 
hode zemljom." Humejd bin E'redz rekao je: "Cuo sam Seida 
bin Dzubejra, Allah mu se smilovao, kako za svog sina kaze: ']a 
zriam sta me od njega mo2e najbolje zadesiti.' Neko ga upita: 
'A 5ta je to?', a on odgovori: 'Da umre i da se ja strpim i nadam 
zbog toga nagradi od Allaha, dz.S.'" Hasan el-Basri, Allah mu 
se smilovao, prenosi da je neki covjek bio veoma uznemiren 
smrcu svoga sina i da mu se zbog toga pozalio, pa mu je Hasan 
rekao: "Je li rvoj sin bio eesto odsutan od tebe?" Covjek odgo- 
vori: "Da, cesce je bio odsutan nego prisutan." Hasan mu reee: 
"Pa smatraj da je odsutan jer tada od tebe nece biti odsutna 
nagrada koja <fe biti veca od tvoje tuge koju osjecaS za njim." 
Covjek re£e: "Ebu Seide, olakSao si moju tugu za sinom." Mej- 
mun bin Mehran, rekao je: "Neki covjek izrazi sauceSce Omeru 
bin Abdul-Azizu zbog smrti njegovog sina Abdul-Melika, pa 
mu Omer reee: 'Ono Sto se dogodilo Abdul-Meliku jeste ono 
Sto smo oCekivali, i kad se to dogodilo, nismo se ruzno prema 
tome ponijeli.'" 

BiSr bin Abdullah prenosi da je Omer bin Abdul-Aziz 
stao pored kabura svoga sina Abdul-Melika i da je rekao: "Sine, 
da ti se Allah, dz.5., smiluje, razveseljavao si me kada si bio 
mali i dobrotfnstvo si mi finio kada si odrastao, i kad god sam 
te pozvao, odazvao si mi se." Meslema kaze: "Kada je umro 
Abdul-Melik bin Omer, Omer mu je otkrio lice i zatim rekao: 
'Sine, da ti se Allah smiluje, od dana otkad su me obradovali da 
si se rodio, veselio si me. 2ivio sam radujud se tebi. Nikada ti 
se nisam radovao kao sad a. To, tako mi Allaha, dz.S., ako svoga 
oca budeS pozivao u Dzennet.'" 

Ebu Hasan el-Medaini veli: "Omer bin Abdul-Aziz posje- 
tio je svoga sina dok mu je sin bio u samrtnim mukama pa 
ga upita: 'Kako si sine?' Sin mu odgovori: 'Nalazim se u casu 
istine.' Omer mu reee: 'Da budes" na vagi mojih dobrih djela, 
draze mi je nego da ja budem na vagi tvojih dobrih djela/ Sin 
mu odgovori: 'Oce, ono Sto ti voliS, draze mi je od onoga Sto ja ^ 


1 i IMAM EN-NEYEYI 

volim.'" Dzuvejri bin Esma prenosi od svog amidze da su nje- 
gova tri brata uecstvovala u Bici na Testeru i sva su trojica pogi- 
nuli. Njihova majka izade na pijacu da neSto kupi i tu sretne 
covjeka koga je poznavala, a koji je ucestvovao u toj bici. Kada 
ga upita o svojim sinovima, on rece: "Poginuli su." Ona upita: 
"Jesu Ii poginuli napadajuci ili bjezea?" Covjek refe: "Napada- 
juci." Ona rece: "Hvala Allahu, postigli su uspjeh i zaStitili su 
svoje porodice." Kada je umro sin Safija, Allah mu se smilovao, 
San' je izrekao sljeded stih: 

"A Zivotje ta-kav, zato tiastoj da se sft-ptf, 
gubitdk imetka i rastanak s onim koga volt?.* 

Ebu Hasan el-Medaini, rekao je: "Kada je umro Hasan, 
otac Ubejda bin Hasana, koji je u to vrijeme bio kadija u Basri i 
njen zapovjednik, mnogo je ljudi doslo da mu izraze saucesce. 
Raspravljali su o tome kako prepoznati onog ko nije kako treba 
podnio iskusenje od onoga ko se strpio, pa su se svi slozili da 
ukoliko prestane raditi ono Sto svakodnevno radi, nije, kako 
treba, podnio iskusenje. 

Izreke i predanja o ovoj temi mnogobrojni su, ali sam 
spomenuo neke od njih kako ova knjiga ne bi bila oslobodena 
nekih od njihovih mudrosti. A Allah najbolje zna! 

Sada cemo spomenuti stav islama o pitanju pojave kuge s 
ciljem da ukazemo kako se u torn slueaju treba strpjeti, hrabro 
podnijeti i ne prepustiti se ocaju, jer nevolja koja zadesi covjeka 
mala je u odnosu na ono Sto se dogadalo onima prije njega. 
Od vremena pojave islama muslimane je zadesiio pet pozna- 
lih epidemija kuge: kuga Sirevejh, koja se pojavila u Medainu 
za vrijeme zivota AHahovog Poslanika, s.a.v.s., seste godinc 
po Hidzri; zatim epidemija kuge, po imenu Amvas, u vrijeme 
hilafeta Omera bin Hattaba, r.a., koja se pojavila u Samu, i od 
koje je umrlo dvadeset hiljada ljudi; zatim kuga u vrijeme hila- 
feta Abdullaha bin Zubejra, r.a., u mjesecu sevvalu, sezdeset 
devete godine po Hidfct Tri dana, svaki dan zaredom, od nje je 4& e da su nje- 
rojica pogi- 

i tu sretne 
j bici. Kada 

Ona upita: 
j;"Napada- 
i zastitili su 
e smilovao, 11 ro Hasan, 
lija u 8asri i 
te saucesce. 
? kako treba 
vi slozili da 
i, nije, kako su, ali sam 
oslobodena jjave kuge s 
sjeti, hrabro 
desi covjeka 

prije njega. 
i pet pozna- 

u Med a in u 
este godine 
s, u vrijeme 
i Samu, i od 
rrijeme hila- 
lu, Sezdeset 
im.odnjeje ZBIRKAYJEROVJESNIKOViHDOVA g 

umiralo po sedamdeset hiljada ljudi. Za vrijeme te kuge Enesu 
bin Maliku umrla su osamdeset tri sina, a neki kazu sedamde- 
set tri. Abdurahmanu bin Ebu Bekru, r.a., umrlo je Cetrdeset 
sinova; zatim kuga po imenu El-Fitjat, koja se pojavila u mje- 
secu sevvalu osamdeset trece godine po Hidzri; zatim kuga koja 
se pojavila stotinu trideset prve godine po Hidzri u mjesecu 
redzebu, a posebno se pojacala u mjesecu ramazanu. Svaki dan 
se klanjalo po hiljadu dzenaza, da bi se u mjesecu gewalu broj 
umrlih smanjio. Pedesete godine po Hid2ri kuga se pojavila i u 
Kufi, a od nje je umro ashab Mugira bin Su'ba, r.a. Ibn Kutojba 
u svom djelu El-Mearif prenosi od El-Asmcija broj kuga koje su 
se pojavile, a koji otprilike odgovora ovome §to smo mi spo- 
menuli, s tim da se negdje spominje vedi a negdje manji broj 
zrtava. On kaze: "Kuga El-Fitjat (Djevojke) prozvana je ovim 
imenom jer su u Basri, Vasitu, Samu i Kufi od nje prvo pocele 
umirati djevojke. Neki je nazivaju El-Esraf (Uglednici) jer je od 
nje umro veliki broj uglednika. On dalje kaze: "U Medini i Meki 
kuga se nikada nije pojavila." 

Ovo je opsirna tenia, ali ce ono 5to sam spomenuo nave- 
sti na zanimanje za ono Slo nisam spomenuo. Opsirnije sam o 
ovome govorio na pocetku komentara Muslimovog Sahiha. A 
Allah, dz\5., uspjeh daje! 

Paradici i rodbini umrlag dozvoljeno je to razglasiti medu 
Ijudlma, a pokudeno je tarn prilikom v/kati i plakati 

412. Tirmizi i lbn Madia u svojim Simenima biljeze pre- 
danje Huzejfe, r.a., koji je rekao: "Kada umrem, nemojte nikog 
obavjeStavati, bojim se da to ne preraste u viku i prizivanje pro- 
pasti, a cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako je to zabra- 
nio." 417 Tirmizi kaze da je ovo predanje hasen, dobro. 

IV Biljeii ga Tirmizi u poglavlju o dienazama pod naslovom "Predanja koja govoro 
o zabrani oglaSavanja smrti uz viku i plakanje" (986), Ibn Madza u poglovlju o dzo- 
nazama pod naslovom "Predanja koja govore o oglaSavnnju smrti uz viku i pl.ik.i- 
nje" (1476), obojica od Hubojba bin Solima el-Abesija. od Bilala bin Jahjaa el-Abesija, 
od Huzejfe, r.a. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." U njegovom je lancu i% Hi 


km 


IMAMEN-NEYEYI 

'*C*Vr»KJIWyK*WK>fcV»KX« 

413. Tirmizi u svom djelu biljezi predanje Abdullaha bin 
Mesuda, r.a., koji prenosi da je AJiahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Zabranjuje vam se da smrt oglasavate vikom i plaka- 
njem jer ,e to obicaj iz doba dzahilijeta.""' Biljezi ga i kao ri- 
led Abdullaha bin Mesuda, r.a., a ne kao rijeci Allahovog Po- 

a^ ^' u \ VS \ Tirmizi Veli: " ls P™nije je red da su ovo rijeci 
Abdullaha bin Mesuda, r.a." Tirmizi oba ova predanja ocjenjuje 
nepouzdanim. ' ' ' 

414. Buhari i Muslim u svojim SdhMma biljeze predanje 
u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavijestio svo e 
asnabe o smrti Nedzasije (vladara Abesinije).™ 

415. Buhari i Muslim u svojim djelima biljeze predanje 
u ko )em stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. za umrlog koga 

n|ccima od ■ mgdjc sc nc spominjc d.i je on laj hadis ftio direklno od HuzeKc ra" 

Z'ZIT^Z^"''' k ° i ' 1 prCn05i 0d H "' eif "- '*- °* n i u (" vjeroS,fnH 

nT I £ I ?, iB ° n ' a Pred,, " iS dirt ' kln0 sluSao l,d Hu ^ '* AM»» 
hman b,n Ebu HaUm vo.i: "Bilal bin Hasan prenosi hadise Allal/ovog Poslanika. 

m k£% Vr""V,™ Uhaba ' Tak ° l1tT Pr " n05i 0d ° mcra bin *M.ttabi r.a.. 

mo ie Su . H hln^L'f P, T ra ' J?"* 3 Alhhov °8 Posla "^- "***; 'Obavijestio 

"an d, 1 H ^ ' " n ^f anP . k0|a Pren ° Si cd Hu2C ' fe "' pron05i r**ima: -Cuo 

mTntk ,T "" reka °" ZMS ° V0 Predanic k * prenosi ° d ""'-if", «*, 
ma prekmu. lanac prenos.laea jer on nije direktoo cuo hadfa od Huzdfe r.a. Nakon 

" Ua dobar. V.crova.no je to rekao zato sto su prenosioci pou Jani ill |c sIHedto 

1 imuzija u n|cgovoj ocjoni ovog hadisa." 

"Jf S ? T irmizi u P°8ia v 'i u ° «M««MM pod naslovom "Freda™ koja govore o 
zabrari ogtoa vanp smrU uz viku i plakanje" (985). kao rifeCi Abdullah, bin Mesuda, 

n n " ', r " A Klh ° V ° S P0S,anika ' ***■" *» 5t ° Sm ° '° P^odnV S po m e- 
nuli medutim, njegov lanac prenosilaca ima islu mahanu. 

«HJjcK & Buhari u poglavlju o d&nazama pod naslovom -Covjek n^ote obavite- 

n^o S Z C •"SH Smrh ( " <l245 '' ' MUS ' im " M"# « <***»»«* P-J 
naslovom Izgovaranje tekb.ra pnlikom obavljanja dfenaze". (3/7/21, En-NevJvi) 

324 

jullaha bin 
r.s., rekao: 

m i plaka- 
;a i kao ri- 
ihovog Po- 
j ovo rije£i 
ja ocjenjuje 

;e predanje 
jestio svoje 

e predanje 
nrlog koga 

rta od Huzejfe, 
ra., prekinuta 
Huzejfe, r.a,, 5 
IHuzejfe,r.a." 
jerodoslujnim, 
j, r,a. Abdura- 
tfog Poslanika, 
1-H.ni.iba, r.a., 
i-VObavijeslio 
i rijedma: 'Cuo 
i Huzejfe, r.a., 
?j!e, r.a. Nakon 
:>v jelanacpre- 
ni ili jc slijedio 

1 koja govore o 
ia bin Mesuda, 
jc nepouzdan. 
hodno spomc- 

moteobavijo- 
icnazama pod 
1, En-Nevevi) 

g ZBIRKA VJEROVJESHIKOVIH DOYA g 

su nocu ukopali i nisu ga obavijestili o njegovoj smrti, rekao: 
"ZaSto me niste obavijestili?" 440 

Ucenjaci kazu: "Na osnovu ova dva hadisa mozemo redi 
da je pohvalno obavijestiti rodbinu i prijatelje o smrti njihovog 
poznanika i rodaka." Oni dalje kazu. "OglaSavanje smrti uz 
vikanje koje je torn prilikom zabranjeno jeste ono Sto se radilo u 
doba dzahilijeta, kada su Ijudi imali obicaj da, kada umre neki 
njihov uglednik, posalju konjanika u ostala plemena, i on bi 
govorio: "Propali su Arapi, umro je taj i taj." Uz tu viku plakali 
bi i vristali. 

Autor djela El-Havi, jedan od naSih ucenjaka, navodi dva 
slucaja kada je dozvoljeno oglasiti nefiju smrt oglasom i pozi- 
vom. Neki smatraju da je to dozvoljeno kada umre mjeStanin 
i neki stranac koji je nepoznat jer 62 svi oni koji Cuju za nji- 
hovu smrt ucjiti dove za njih. Neki kazu: "To je pohvalno u slu- 
eaju da je umrli stranac, dok u slucaju smrti mjeStanina to nije 
pohvalno." Medutim, ja smatram da je to opcenito dozvoljeno 
ukoliko se radi samo o pukom obavjegtavanju o necijoj smrti. 

Dova koja se uci prilikom kupanja umrlog i zamotavanja u kefine 

Lijepo je torn prilikom fito vise spominjati Allaha, dz,§., 
uelti dove za umrlog. Ucenjaci kazu: Ako onaj ko kupa kod 
umrlog vidi neSto Sto je lijep znak, kao Sto je blistavost lica, 
osjeti ugodan miris i si., lijepo je da o tome pripovijeda drugim 
ljudima. Ako vidi nesto Sto je log znak kao Sto je crnilo na lieu, 
ruzan zadah, promjena izgleda tijela i lica, zabranjeno mu je da 
o tome ikome iSta kaze. To dokazuju predanjem koje se biljezi 
u Sunemma Ebu Davuda i Tirmizija: 

416. od Ibn Omera, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 
*" Biljezi ga Buhari u poglavlju o dzt-nazama pod naslovom "Obavljanje dzenaze 
pored kabura nakon ukopa umrlog" (1337), i Muslim u pogtavlju o dzenazama pod 
naslovom "Obavljanje dzenOZC na kaburu umrlog". (3/7/25. En-Ncvevi) 325t •IS 
IMAM EN NEVEV1 

v^j& 'J, \J&j fa^ £j£ \/$r 

"Spominjite lijepe osobine vasih umrlih, a nemojte spo- 
minjati njihove ruzne osobine."*" Tirmizi ovaj hadis ocjenjuje 
ncpouzdanim, 

417. Bejheki u svom djelu Sunenul-kubra biljezi predanje 
Rafija, sticenika Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: t .** "Ko okupa umrlog i sakrije njegove mahane koje je pritom 
vidio, Allah, dz.s., zbog toga Ce mu oprostiti cetrdeset puta."*« 
Biljezi ga Hakim Ebu Abdullah u svom djelu Mustedrek ales- 
sahihajni i kaze: "Ovaj je hadis hasenun-sahih po uvjetima koje 
postavlja Muslim". Vedna naSih ueenjaka zastupa stav koji 
smo spomenuli. Ebul-Hajr el-Jemeni, autor djela El-Bejan, veli: 
"Ukoliko je umrli bio mubtedija, novotar u vjeri i ukoliko je hi 
novotariju javno ispoljavao, i ako bi onaj ko ga gasuli vidio kod 
njega ono Sto mu se ne svida, dozvoljeno mu je da to isprica •*' Hadis jo nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju oedebu pod naslovom 
"Zabrana psovanja umrlih" (4900), Tirmizi u poglavlju o dzenazama (1019), Hakim 
(1/385), i islim putem ga prenosi Bejheki (4/75), Taberani u El-Kcbiru (13599), Ibn 
Hibban u Sahihu (5/10/3009), Begavi (5/387), svi oni od Muavije bin Hisama, od 
Imrana bin Enesa el-Mekkija, od Ataa, od Ibn Omera, a on od Allahovog Poslanika, 
s.a.v_s. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis garib, neobiean. Cuo sam Muhammeda kako 
kaio: 'Imran bin Enesel-Mekki je ncpou/dan.'" Ukajli veli. "Njegove hadise ne Ireba 
prihvaCati." Aulor djela El-Takrib veli da je on nepouzdan prenosilac. Mizzi prenosi 
da je Taberani rekao: "Jedino Ala prenosi ovaj hadis od Imrana i jedino Ebu Kurejb 
prenosi od Muavije." 

* Biljezi ga Hakim u Mustatriku (1/354), i Bejheki (30/396), obojica od Abdullaha 
bin Jezida el-Mukrija, od Seida bin Ebu Ejjuba, od Serdzila bin Surejka el-Meafirija, 
od Alije bin Rebbaha cl-Uhmija, od Ebu Rafija, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.. 
Ovaj je lanac prenosilaca dobar, i ovi prcnosiod uzimaju se kao dokaz u Buhariji- 
nom Sahihu. Hakim veli: "Ovaj je hadis vjerodostojan po uvjelima koje postavlja 
Muslim", i u tome ga podr*ava Zehebi. Sejh Albani u svom djelu AhkamuUdzcnaiz 
ovaj hadis ocjenjuje vjerodostojnim i prenosi u djelu Ed-Derija rijeti Ibn Hadzera, 
koji je rekao: "Ovaj je lanac prenosilaca jak ." 

326 
nojte spo- 
i ocjenjuje i predanje 
enosi da je ejepritom 
et puta."** 1 
ledrek ales- 
etima koje 
i stav koji 
dejntt, veli: 
;oliko je tu 
i vidio kod 
i to isprica pod n.islovom 
(1019), Hakim 
v (13599), Ibn 
n HiSama. oil 
.•og Poslanika, 
i in inula kako 
ladiso ne treba 
Mi//i prenosi 
10 Ebu Kurejb 

od Abduilaha 
a el-Meafirija, 
lanika, S.fl.VA. 
az u Buhariji- 
koje postavlja 
hkamul-tizenaiz 
Ibn 1 I,iJ/..'m. 

tWA* ZBIRKA VJEROVJESHIKOVIH DOVA | 

ostalim ljudima kako bi ih na taj nafin odvratio od uvodenja 
novotarija u vjeru." 

Dova koja se ufo' na dzenaza-namazu 

Dzenaza-namaz jeste fardi-kifaja kao i kupanje umrlog, 
umotavanjeukefineiukop,iutomescsviucenjacislaiu.Opilanju 

koliko je potrebno ljudi na d2enazi da bi s ostalih spala duznost, 
postoje Cetiri miSljenja. Prema veCirii naSih ucenjaka dovoljan je 
jedan covjek. Prema drugom misljenju dovoljna su dva covjeka, 
prema trecem dovoljna su tri, a prema cetvrtom cetiri covjeka, 
bez obzira da li klanjali u dzematu ili pojedinacno. Dzenaza- 
namaz sastoji se od Cetiri tekbira, i ti su tekbiri obavezni, i ako 
se samo jedan tekbir izostavi, namaz nece biti ispravan. Ako se 
izgovori i peti tekbir, hode li to pokvariti namaz? 

NaSi ucenjaci se razilaze na dva miSljenja: prvo, koje je 
i ispravnije, jeste da to nede pokvariti namaz. Ako se klanja za 
imamom, i imam izgovori peti tekbir, treba li sacekati imama 
i zajedno s njim predati seiam? Ako kazemo da peti tekbir kvari 
namaz, onda muktedija ne£e slijediti imama kao Sto nece ustati 
za njim ako greSkom ustane na peti rekat. A ako se drzimo prvog 
miSljenja koje smatramo ispravnijim, onda i muktedija treba 
sacekati imama, ali ga neCe slijediti u njegovom izgovaranju 
petog tekbira. Neki naSi ucenjaci pogresno tvrde da muktedija 
treba imama slijediti i u tome. Ako se dr&imo ispravnog miSljenja 
prema kojem ga ne treba slijediti, treba li onda istog momenta, 
poslije cetvrtog tekbira, predati seiam ili de sacekati imama? 
O tome postoje dva miSljenja. Prema ispra vnijem, muktedija treba 
sacekati imama. O ovome sam opslrnije, s dokazima govorio 
u djelu Serhul-muhezzeb, Lijepo je prilikom izgovora svakog 
tekbira dizati ruke. Sto se rice svojstava tekbira i nacma na koji 
se trebaju izgovoriti, o tome sam opfiirnije govorio u poglavlju 
o svojstvima namaza i zikrovima koji se torn prilikom uce. Sada 
cemo govoriti o tome Sta se u£i izmedu ovih tekbira. Poslije 
prvog tekbira uci se sura El-Fatiha, poslije drugog tekbira uci 

I 

m 3&± 


M . |l ■ S5S 


IMAM EN-HEVEVI 

se salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., poslije treceg tekbira 
uci se dova za umrlog, i torn je prilikom obavezno proufiti ono 
Sto se smatra dovom. Poslije cervrtog tekbira ne treba niSta 
uciti. Medutim, postoje neke druge stvari koje su torn prilikom 
pohvalne, a koje cu, insallah, kasnije spomenuti. 

Nasi se uienjaci razilaze o pitanju treba li uditi "euzu", 
dovu poslije pocetnog tekbira, a prije EI-Fatihe, i treba li u£iti 
neki odlomak iz Kur'ana poslije ucenja EI-Fatihe - na tri miSIje- 
nja: Prema prvom, sve je ovo pohvalno, prema drugom mislje- 
nju niSta od ovog nije pohvalno i prema trecem miSljenju, koje 
je i najispravnije, lijepo je prouCiti "euzu", a ne treba uCiti dovu 
niti neki odlomak ili suru iz Kur'ana poslije ucenja EI-Fatihe. 

418. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji je jednom prilikom klanjao dzenazu pa je proueio suru 
El-Fatiha i nakon toga je rekao: "To je da znate da je njeno uee- 
nje na dzcnazi sunnet." 4 " Kada neki ashab za neSto kaze da 
je sunnet, to znaCi da on to prenosi od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s./ kao 5to je to poznato u knjigama koje govore o Hadisu 
i metodologiji. Sunnet je prilikom ucenja ove sure uttti u sebi, a 
ne glasno, bez obzira da li se dzenaza klanjala nocu ili danju i to 
je poznato i ispravno miSIjenje koje zastupa vedna naSih u£e- 
njaka. Jedna skupina ufenjaka kaze: "Ako se dzenaza obavlja 
danju, El-Fatiha se u£i u sebi, a ako se obavlja nocu, ova se sura 
u£i glasno." Poslije drugog tekbira najmanje 5to je obavezno 
red jeste: " Allahu moj, blagoslovi Muhammeda", a lijepo je jos 
red: "...i porodicu Muha mmedovu", i prema miSljenju vecine 
nagih ucenjaka ove posljednje rijedi nije obavezno izgovoriti. 
Neki na§i ucenjaci smatraju da je to obavezno, i to je misljenje 
netacno. Ako vrijeme dozvoli, lijepo je torn prilikom u£iti dove 
za dobrobit muslimana i muslimanki, i to je misljenje Safija, a s 
njim se slazu svi ostali ucenjaci. Muzni prenosi od Safija da je 
torn prilikom lijepo i zahvaliti se Allahu, dz.s. i jedna skupina 

a BiljeS ga Buhari u poglnvlju o dicnazama pod naslovom "UCcnjc EI-Falihc na 
dfanaza-namazu*. (1335) 

328 eg tekbira 
oufiti ono 
eba niSta 
i prilikom 

ti "euzu", 
ba li u£iti 
tri miSlje- 
>m mislje- 
enju, koje 
ititi dovu 
-Fatihe. 

i Abbasa, 
mdio suru 
ijeno uce- 
) kaze da 
'oslanika, 
o Hadisu 
ti u sebi, a 
danju i to 
laSih u£ e- 
a obavlja 
va se sura 
obavezno 
jepo je joS 
lju vet'ine 
zgovoriti. 
misljenje 
uciti dove 
Safija, a s 
afija da je 
a skupina 

EI-Fatihe na 


ZBIRKA VJEROYJESNIKOVIH DOYA 

ueenjaka to smatra pohvalnim, dok vecma u£enjaka to oejenjuje 
pokudenim. Ako kazemo da je to pohvalno, onda se prvo treba 
zahvaliti Allahu, dz\5., a zatim proufiti salavat na Ailahovog 
Poslanika, s.a.v.s., a poslije toga uciti dove za dobrobit musli- 
mana i muslimanki. Onaj ko ne postupi po ovom redu uclnio je 
ono §to je dozvoljeno, ali je izostavio ono Sto je bolje od toga. 

O donosenju salavata na Ailahovog Poslanika, s.a.v.s., 
preneseni su hadisi koji se biljeze u Bejhekijevom Suncnu, ali 
sam zelio skratiti ovo poglavlje, a mjesto gdje o tome treba 
opSirnije pisati jesu fikhska djela. Podrobnije sam o tome govo- 
rio u djelu Scrhul-muhczzeb. 

Poslije treceg tekbira treba u£iti dovu za umrlog, i torn 
je prilikom obavezno proufiti ono gto se zove dova, npr. da 
kazeg: "Da mu se Allah, d£.£., smiluje, da mu Allah, dz.S., opro- 
sti" ili: "Allahu moj, smiluj mu se" ili; "Allahu moj, budi blag 
prema njemu", i si. Medutim, o tome su prenesene dove koje 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., torn prilikom utio. Najvjerodostoj- 
nije predanje jeste ono koje biljezi Muslim u svom Sahihu: 

419. od Avfa bin Malika, r.a., koji kaze: "Klanjao sam 
jednom prilikom dzenazu za Allahovim Poslanikom s.a.v.s., pa 
sam zapamtio da je torn prilikom u£io sljedecu dovu: 

«2*J* C^jj <<$ f >13 & -ip»5 *$* 3 uJ^O 2 5& fi£i M 
j- J^Vl £jSi >Z$ £? tuft 5- Juj o^iij {$% *gu iLiij 

-,jSi »-»& ^ jfi v u£ ^ iipfj t £di JUjfj u^jj 

'Allahummagfir Iehu verhamhu ve afihi va'fu anhu 
ve ekrim nuzulehu ve vessi' medhalehu, vagsilhu bil- 
mai ves-seld£i vel-beredi, ve nekkihl minel-hataja 
kema nekkajtes-sevbel-ebjeda mined-denes, ve ebdilhu 
daren hajren min darihl, ve ehlen hajren min ehlihi, ve 

329 


IMAM EN NEVEVI 

W X*V*K *%V*K XtVtK XWKKl 

zevdzen hajren min zevdihl, ve edhilhul-dzennete ve 
eizhu min azabil-kabri ve min azabin-nar' 

'Allahu moj, oprosti nut i smiluj mu $e, grijehe mu izbrift i 
sacuvajga. Podari mu pocasno mjesto i ucbti prostranim mjesto gdje 
odlazi. Oash ga vodom, snijegom i ledom. Ocisti ga od njegovih gri- 
jeha kao sto bijelu odjectt cistis od prljavstine. Podari mu bolju kucu 
od ove u kojojje na dunjaluku zivio, i bolju porodicu od ove koju je 
tmao, bolju suprugu od ove s kojom je zivio. Uvedi ga u Dzennet i 
sacuvajga odpatnjeu kaburu iodpalnje u vatri'" Prenosilac kaze: 
"Kada sam £uo ovu dovu, pozelio sam da sam ja taj umrli." U 
predanju koje biljeii Muslim stoji: "SaCuvaj ga iskuSenja u ka- 
buru i patnje u kaburu/'*" 

420. Ebu Davud, Tirmizi i Bejheki u svojim Sunenima biljeze 
predanje Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., jednom prilikom na dzenazi proudo sljedecu dovu: 

U4*i3j m$ ^5 ^j tjj^j ^j ei >i *$& "Allahummagfir Ji hajjina ve mejjiHna ve saglrina ve 

kebirina ve zekerina ve unsana, ve sahidina ve gaibina. 

Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihl alel-islami 

ve men teveffejtehu minna fe teveffehu alel-iman. 

Allahumme la tahrimna edzrehu ve la teftinna ba'deh" 

"Allahu moj f oprosti i nasim zivim i nasim mrtvim, nasoj djeci 

i odraslim, muskarcima i zenama, prisutnim i odsutnim. Allahu moj, 

koga od nas pozivis, pozivi ga u islamu, a koga od nas usmrtis, usmrti 

ga kao vjermka. Allahu moj, nemoj nam uskratiti nagradu koju ces 

njemu dati i nemoj nas iskusati poslije njegove smrti." Hakim Ebu * BUjefl ga Muslim u poglavlju o dftonaxonu pod naslovom "Dova koja-se utfi /a 
umrlog na dacnazi". (3/7/30, En-Nevevi) 

ISO 
ete ve 

4 izbrisi i 
jjesto gdje 
$ovih gri~ 
rolju kiicu 
we koju je 
Dzennet i 
ilac kaze: 
umrli." U 
;nja u ka- 

wmbiljeze 
Poslanik, 
dovu: 

• 

' * 

rina ve 
;aibina. 
.-is la mi 
I-iman. 
a'deh" 

nasoj djeci 
\Uahu moj, 
rtis, usmrti 
iu koju ces 
lakim Ebu koja so uci za 

ZBIRKA YJEROYJESNIKOYIB D0¥A 

'*K JfcVyK**VrtC**V*K **V*K Jfc 1 

Abdullah veli: "Ovaj je hadis vjerodostojan po uvjetima koje 
postavljaju Buhari i Muslim."*" 

421. Bejheki u svom Sunetw biljezi predanje Ebu Katade, a 
Tirmizi to predanje biljezi u predanju Ebu Ibrahima el-EShela, 
a on od svog oca, koji je bio drug Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Tirmizi veli: "Muhammed bin Ismail, tj. Buhari, kaze: "Naj- 
vjerodostojnije od svih predanja u kojima se spominje dova: 
'Allahu moj, oprosri nafiim zivim i mrtvim...' jeste predanje 
Ebu Ibrahima el-EShela koje on prenosi od svoga oca." Buhari, 
dalje, veii: "A najvjerodostojnije predanje o ovoj temi jeste pre- 
danje koje prenosi Avf bin Malik" a biljezi ga Ebu Davud: "... 
pozivi ga u vjeri i usmrti ga u islamu." U vecmi hadiskih zbirki 
hadis se biljezi u sljedecoj formi: " . . .pozivi ga u islamu i usmrti 
ga kao vjernika", kao 5to smo to prethodno naveli. 446 

422. Ebu Davud i Ibn Madza u svojim Simcnima biljeze 
predanje Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Kada klanjate dzenazu umrlom, dovu ucite samo 
za njega.""' H * Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju dzenazama pod nasi worn "Dova zo umrlog 
[3/208/3208), Tirmizi u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Sta se u£i na dze- 
nazi" (3/335/1024), od Jahjaa bin Kcsira, Ebu Seleme, od Ebu Hurejre, r.a. a on od 
Allahovog Poslanika, s,a.v.s. lslo predanje prenosi Muhammed bin Ibrahim, a biljezi 
ga Nesal u djelu Amelul-jevnri vel-iejle pod naslovom "Razilazenje u predanjima s 
Ebu Selemom o pitanju dova koje se uce na dzenazi" (3/266/10919), Ibn Madza u 
poglavlju o dzenazama pod naslovom "Predanja koja govore o dovama koje se uCe 
na dzenazama". (1498) 

** Biljezi ga Bejheki u djelu Es-Suncnut-kubra (4/41). Predanje koje prenosi Ebu Ibra- 
him el-EShel Tirmizi biljezi ptxl brojem 1024. 

" 7 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Dova za umrlog" 
(3199), Ibn Madza u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Predanja koja govore o 
dovama za umrlog" (1497). U njegovom lancu prenosUaca nalazi se Muhammed bin 
Ishak, koji je podmetao hadise. 


&± : v#i$ 

IMAM EN NEVEVI 

423. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na 
dzenazi ucio sljedet?u dovu za umrlog: 

"Allahumme Ente Rabbuha ve Ente halekteha ve 
Ente hedejteha lil-islami ve Ente kabadte ruhaha ve 
Ente ealemu bi sirriha ve alaniietiha, dzi'na Sufea'e 
fagfirleh" 

"Allalm moj, Ti si Gospodar ove duse i Ti si je stvorio. Ti si 
je uptttio u islam i Ti si je usmrtio i Ti najbolje poznajes ono sto je 
ona radila javno i tajno. Mi se zauzimamo kod Tebe za ovu ditsu, 
pa joj oprosti." m 

424. Ebu Davud i Ibn Madza u svojim Sunenima biljeze 
predanje Vasila bin el-Eskaa, r.a., koji kaze: "Klanjali smo 
jednom prilikom dzenazu za Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., 
pa sam ga cuo kako za umrlog u£i sljedecu dovu: 

'Allahumme inne fulane-bne fulane fi zimmetike ve 
habli dzivarike fekihi fitnetei-kabri ve azaben-nari, ve 
Ente ehlu vefai, vel-hamdu lillah. Allahumagfir iehu 
verhamhu inneke Entel-gafurur-rahim' "" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Dova za umrlog" 
(3200), a u njegovom lancu prenosilaca nalazi se Alija bin Semmah, a hadise od njega 
prenosi samo Ebul-Dielas bin Ukba bin Jcsar." Autor djcla Et-Takrib veli: "Njegova 
predanja su prihvatljiva ukoliko od njega prenosi pouzdan prenosOac" Autor djela 
El-Teltzib veli. "Ucenjaci se o njemu razilaze, a Ibn Hibban spominje ga medu pou- 
zdanim prenosiocima." 332 

tnje Ebu 
I.V.S., na ha ve 
iha ve 

ufea'e orio. Ti si 
ono sto je 

ovu dusu, 

na biljeze 
njali smo 
n, s.a.v-s., #»" ftlcjl} :tike vc 
iari, ve 
tt Iehu tn za umrlog" 
a'dise od njega 
«U: "Njegova 
:."Autordjela 
ga mcdu pou- 
g ZBIRKA ¥ JEROYJESNIKOVffl DOVA | 

'Allahu moj, taj je u Tvojoj zastiti i u dosegu Tvoje blizinc, pa 
ga sacuvaj iskusenja u kaburit i patnje u vatri. Ti ispunjavas svoja 
obecauja i Tebi pripada zahvala. Allahu moj, oprosti mu i smduj mu 
se, zaista Ti mnogo prastas i niilostiv si."* 

Imam Safi odabrao je dovu za umrlog koju je sastavio od 
dova koje se prenose u hadisima koje smo prethodno spome- 
nuli. Ta dova glasi: " Allahu moj, ovo je Tvoj rob i sin roba Tvoga. 
Preselio je iz dunjaluCkih uiivanja i prostranosti, gdje zive nje- 
covi voljeni i dragi, u tminu kabura i u ono Sto te u njemu sresh 
On je svjedoeio da nema boga osim Tebe, i da je Muhammed 
Tvoj rob i poslanik. Ti ga bolje poznajeS nego mi. Allahu moj, 
on je odselio kod Tebe, a Ti si najbolji kod koga se moze odse- 
liti. On je sada u potrebi za Tvojom milosdu, a Tebi ne treba da 
ga kaznjavaS. Mi Te molimo, nadajutf se Tvojoj milosti, i zau- 
zimamo se za njega. Allahu moj, ako je bio dobrottrutelj, ti mu 
podari joS vecu nagradu nego Sto je zasluzio, a ako je grijesio, 
pa oprosti mu greske i docekaj ga sa Svojom miloScu i zado- 
voljsrvom. Sacuvaj ga od iskusenja u kaburu i patnje u njemu 
sve dok ga ne proziviS i uvedes u Svoje dzennete, mohmo Te, 
o Najmilostiviji." Ovo je tekst dove koju navodi Safi, a biljezi je 
El-Muzni u svom Muhtesaru. 
«4 Biliezi na Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Dova za umr- 
loe" 02LP) od Abdurahmana bin ibrahima ed-Dimi5kija i Ibrahima bin Musaa er- 
Razija, » Ibn Madz.. u poglavlju o dSenazama pod naslovom "Predanja koja govore o 
dovanm koje se uce na dzenazama" (1499) preko Abdurahmana ; oboj.ca od Vehda 
bin Muslima, od Mervana bin Saliha, od junusa bin Mejsere bin Halbesa, od Vas.la 
bin el-Eskaa, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ebu Davud kato Abdurahman 
je rekao: 'Od Mervana se prenosi/" U predanju koje biljezi lbn Madia stoh da ,e on 
ova, hadis cuo dir*ktno od Mervana. Islo tako, Mervan ovaj hadta prenosi d.rekino 
Od lunusa. Medutim, i pored toga, u lancu prenosilaca ovog had.sa nata se Vehd 
bin Muslim, koji je podmetao hadine i ni jedan hadis ne prenosi d-rek.no od njihov h 
prenosilaca. junus ne spominje ni da je Mejsera ovaj hadis ftio d.rek.no od Vasila 
bin el-l*skaa. Medulim, vjerovatno je to Velidovo djelo. U njegovom lancu prenos.- 
laca nalazi se i Mervan bin Dzunah. O njemu Ebu Hatim veli: "Njegova se predama 
ne mogu koristiti kao dokaz." Darekulnl veli: "Ne postoji neka ve«5a smetn|a kod 
njega." To isio o njemu kaze i autor djela Et-Takrib, •54. IMAM EN NEYEVI 

>*><*V«CJftWKjfcY»WftV*Kjft 

Nasi ucenjaci kazu: "Ako je umrli dijete, onda treba dovu 
ucih za njegove roditelje i treba reel: 

'Allahummedzalhu lehuma feretan vedzalhu lehuma 
seiefen, vedzalhu lehuma zuhren, ve sekkil bfhi 
"evaanehuma ve efrigis-sabre ala kulubihima ve la 
eeftmhuma ba'dehu ve la tahrimhuma edzreh' 

rnHiJ, AI ' a '"'-,'' W '- US "\ ° V0 di ' e ' C ZaUh0 '" d0Mh d M" njegODih 

rod,iel, n , „,,hov, m prethodnBcom u Diennetu. USnLa i/L 

tZZTJSZ "nomecy m„ u „ jihovih dobrih dj J m ! mizam 

■nskuscje, , ne uskmh w, nagradu koju cesnjihovom djetetu dati '" 
Sh, S r doVe , s P omin i e Eb " Abdullah ez-Zubejri u svom 

£ S2 h V! 1 en ° m 0WikU naVOde ' e i ostaIi «*»*«* • tim 
Sto dodaju da treba, o § prouQH i dovu: "Allahu moj, opro ti n" 

to fcvum mrtvim..." do kraja dove. Ez-Zubejri vdi?"Ako se 
dSenaza klanja Senskoj osobi, onda treba red: 'Allahu moj, ovo 
je tvo,a ropk>n,a', a zatim proueiti ostali tekst dove." 

h-Ph, SW l" S, °^ ° ' 0me da posli J e tetvrl °S tekbira ne 
riiees2 a n ko " Z | L kr H Medutim ' E '- Bu i« « -om dje.u navodi 
T ?T ' malTa da tom P rilikom "eta reci: "Allahu moj 
ne uskrat, nam nagradu koju ceS njemu dati i nemoj nas poXe 
njegove smrt, bac-H u iskuSenje." Ebu Alija bin Ebu Hurejra 
ot" wl " a 'p f e "' aka ' Wli: " Rani '' su ""Wei poslije cerl : 

Hoi, of: d ° VU: - A " ahU ' la5 ' P° dari «"» °vom svijetu 

dobro na onom syijeh, dobro i sacuvaj nas patnje u vatri •- 

On, da.,e ka^e: "Ovo se ne prenosi od Safija, ali je i ono Sto je on 

rad 10 dobro." Dovoljan dokaz da je to lijepo proueiti jeste pre" 

danje k 0J e prenos Enes, r.a., a koje smo spomenuli u poglavlju 

&taseue 1 unevol,,".AAIlahnajboljezna. ^ 8 ju ■#■ 

i treba dovu 
■' fa 

u lehuma 
ckil bihi 
ma ve la 

IjeJa njegovih 
f ga njihovim 
>\a na mizanu. 
vesmrtibaciti 
djetetudati.'" 
rejri u svom 
cenjaci, s lim 
>j, oprosti na- 
veli: "Akose 
ahu moj, ovo >g tekbira ne 
djelu navodi 
"Allahu moj, 
ioj nas poslije 
Ebu Hurejra, 
poslije cetvr- 
ovom svijelu 
nje u vatri/" 
ionoStojeon 
i£iti jeste pre- 
li u poglavlju 

I ZBIRKA TJEROf JESH1K071H D0¥A 

Dokaz za dovu koja se u£i poslije eetvrtog rekata jeste 
predanje koje biljezi Bejheki u svom Sutmut od 

425. Abdullaha bin Ebu Evfaa, r.a., koji je na dzenazi svoje 
kcerke izgovorio Cetiri tekbira i poslije eetvrtog rekata stajao 
je onoliko koliko se stoji izmedu dva tekbira trazefl oprosta 
za svoju kcerku i uCeci dove za nju. Nakon toga, rekao je: 
"I Allahov Poslanik, s.a.v.s., postupao je ovako." U drugom 
predanju stoji: "Izgovorio je cetiri tekbira i poslije eetvrtog 
gutio je, pa smo pomisiili da ce izgovoriti i peti tekbir. Zatim je 
predao selam, prvo na desnu, a zatim na lijevu stranu. Kada je 
zavrgio, upitali smo ga: 'Sta je ovo?' On nam odgovori: *Nisam 
nista uradio gto nije radio Allahov Poslanik, s.a.v.s.' ili je rekao: 
'Ovako je postupao i Allahov Poslanik, s.a.v.s.'" Hakim Ebu 
Abdullah veli: "Ovaj je hadis sahih, vjerodostojan." 

Kada se izgovore Cetiri tekbira, treba predati selam kao i 
prilikom klanjanja ostalih namaza, kao gto smo to spomenuli u 
hadisu koji prenosi Abdullah bin Ebu Evfa, r.a., pa je na osnovu 
ovog predanja predavanje selama na dzenazi kao i predavanjc 
selama kod ostalili namaza, i ovo je ispravno migljenje. Postoji 
neutemeljeno razilazenje u kojem stoji da se selam moze izosta- 
viti u slueaju potrebe. Ako neko bude kasnio na dzenazu, pri- 
kljucit ce se na dzenazu ondje gdje zatekne imama, zatim ce uditi 
El-Fatihu, a zatim sve ono Sto se u£i poslije ove sure, a 5to smo 
prethodno spominjali, i rede pratiti imama u njegovom ucenju. 
Ako onaj ko kasni prouCr tekbir, a ubrzo i imam izgovori propi- 
sane tekbire, i on ne uspije prouciti ono gto treba ueiti, duznost 
ce spasti s njega, kao gto ni onaj ko kasni na ostale namaze ne 
treba ueiti ono Sto ga je proglo. Ako imam preda selam, a onaj ko 
kasni nije izgovorio sve tekbire, on je duzan izgovoriti te tekbire 
na koje je zakasnio sa svim zikrovima koji se izmedu njih ude. 
To je kod nas najispravnije migljenje. Postoji i slabo miSljenje 
kod nekih naSih ufenjaka da treba izgovoriti tekbire bez zikrova 
koji se uce izmedu njih. A Allah najbolje zna. 

335 "■> mm 
MAMEMYl 

'»Kl<WKJftV»K*WKjftY/|cj(» 

Dova onoga kn prati dienazu 

Lijepo je da onaj ko praH dzenazu Sto vise spominje Allaha, 
dz.S., . da razm,sl,a o onome sto de umrli dozivjeti i susresri na 
svom posl,edn,em putu. RazmiSljat ce o tome kako je ovo kraj 
njegovog d U n,aluctog zivota, i da ce svi to dozivjeti. Neka se 
torn pnhkom strogo pazi da ne govori ono od cega nema nika- 
kye konsh, jer ovo je vrijeme u kojem treba razmisljati i sjecati 
se , v riJ e me kada ,e pokudeno odavati se nemaru, igri i praznoj 
pne,, a to je zabranjeno u bilo kojem trenutku zivota, a kako je 
tek onda u ovim trenucima. 

Najbolje je i najispravnije ono po cemu su postupali nasi 

ispravm prethodnici, a to je da su, kada su praHli dzenazu, cijelo 

vn,eme sutjeli , nisu podizali glas ni kada bi uCili Kur'an niti 

kada bi spommjali Allaha, dz.s. Svrha i mudrost toga jasni su, 

a to ,e da se Covjek skoncentrira na pitanja u vezi s dzenazom, 

to ,e ono sto se od njega u torn trenutku trait. Ovo je istin.. 

I 'spravm put, pa se ne treba zavaravati mnostvom onih koii 

postupaju suprotno njemu. Ebu Alija el-FudajI bin Ijad rekao 

,e • Malobrojnost on.h koji ispravnim putem hode ne moze ti 

* "!: ' ne j'f di zabludu, i neka te ne zavarava mnoitvo 
onih koji ce stradati." 

Bejheki u svom Sw«en« biljezi predanje koje porvrduje ono 

^Z^T^V 6 " ee P° s,u P ka **»»£ u Damasku 
■ drugdje, koji uce Kur'an otezuci pri izgovoru i koristeci dvo- 
smudene n,e(i, ucenjaci se slazu da je to zabranjeno. Ruznofti, 
zabranjenost ■ gnjeh koji iz toga proizlaze pojasnio sam podro- 
bnije u svom d,elu AMml-kim„. A Allah, dz.s., uspjeh daje! 

Dova onoga pored fcoga prode dzenaza Hi ko vidi dzenazu 

Lijepo je torn prilikom kazati: j&L "Subhanel-hajjillezi la jemut' "•^V^iil^liSu^t- 

ZBIRKA VJEROVJESKIKOYIH DOVA 

"Slavljcn ucka je 2.ivi, Koji uikada necc umrijeti." Kadija i 
imam Ebul-Mehasin er-Rejjani, jedan od nasih ucenjaka, u 
svom djelu EI-Bahr veli: "Lijepo je torn prilikom prouttti dovu 
i kazati: *.&& Si ^i f j5ii £2i & yj luj v m 'La ilahe illallahul-hajjul-kajjumullezi la jemut' 

'Newm togi? osim AUaha, dz.$. f Koji nikada nece umrijeti.' Li- 
jepo je prou&ti dovu za umrlog i pohvaliti ga ako je uistinu bio 
dobar dovjek, ali neka ga nasumice ne livali." 

Dova onoga ko spusta umrlog u kabur 

426. Ebu Davud, Tirmizi, Bejheki i drugi u svojim Sutte- 
nima biljeze predanje Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kada bi spuStao umrlog u kabur, govorio: 

"Bismillahi ve ala milleti Resulillahi sallallahu alejhi 
ve sellem" 

"S imenom AUaha, i po suirtietti AUahovog Poslanika, s.a.v.s." 
Tirmizi veli; "Ovaj je hadis hasen, dobar." Safi i neki drugi u£e- 
njaci kazu da je lijepo uz ove rije£i u^iti i dove za umrlog.* 50 

Lijepo je prouCiti i dovu koju navodi Safi, Allah mu se 
smilovao, a biljeZi je El-Muzni u svom Muhtesaru, gdje stoji da 
onaj ko spuSta umrlog u kabur rreba red: 

* v Biljezi ga Hbu Davud u poglnvlju o dZenazama pod naslovom "Dove kojc se u£e 
za umrlog prilikom spustanja u kabur" (3213) u predanju Ibn Omera, r.a., a on od 
AUahovog Poslanika, s.a.v.s. U njegovom lancu prenosilaca nalazi se Katada koji je 
podmoiao hadiso. Ibn Madia biljezi drugo predanje od Ibn Omera, r.a., a biljezi ga i 
Tirmizi pod naslovom "5ta uCi onaj ko spusta umrlog u kabur" (19046), i Ibn Madia 
u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Predanja koja govore o spuStanju umrlog 
u kabur" (15511) od Hadzdzadia, od Nafija, od Ibn Omera. Hadzdzadz je sin Erla'ta 
i on je nepouzdan, i njegova predanja ne mogu sluzili kao dokaz. Prenosi SO i od 
Had£dzadza Ebu Halida el-Ahmera, o kome ufenjaci krili^ki govore. ^ 


mi IMAM EN-NETEVI "Allahumme eslemehu ilejkel-esihhau min ehlihi 
ve veledihi ve karabetihi ve ihvanihi ve fareka men 
kane juhibbu kurbehu ve haredze min seatid-dun'ja 
vel-hajati ila zulmetil-kabri ve dikihl ve nezele bike 
ve Ente hajru menzulin bih. In akabtehu febizenbin 
ve in afevte anhu fe Ente ehlul-afvi, Ente ganijjun an 
azabihi ve huve feklrun ila rahmetik. Allahummeskur 
nasenetehu vagfir sejji'etehQ ve eizhu min azabil-kabri 
vedzma Iehu bi rahmetikel-emne min azabike vekfihi 
kulle hevlin dunel-dzenneh. Allahummahlufhu fi teri- 
kehhi fil-gabirin verfa'hu fi illijjlne ve ud alejhi bi fadli 
rahmetike ja erhamer-rahimin" 

"Allahu moj, Tebi ga predaji, ttanovi njegove porodice, njegovi 
potoma, rodaci, i braca. On sada napusla one s kojim se volio druziti 
belt se iz prostranstva ovog sznjeta u tminu i tjeskobu kabura Tebi 
odazt a Ti si najbolji Kome maze docL Ako ga kaznis, to je zbog gri- 
jeha kojcjc pocinio, a ako mu oprostis, pa Ti si Onaj Kofi prasta. Tebi 
ne [rehadaga kaznjavas, a njemu je Tvoja milost potrebna. Allahu 
moj, budi blagodaran na njegovim dobrim djelima i oprosti mu nj&fh 
ve gnjehe.Sacuvaj ga palnje u kaburu i acini ga sigurnim od Tvoje 
fame. Satuvaj ga svih sfrahota f sve dok ne ude u Dzennet. Allahu 
moj, njegovim nasljednicima podari nekoga ko ce se o njima brinuti 
#»" i I ' ','* •■t— ilj Ob , . >'. J, 
S, ' - > 

in ehlihl 
eka men 
id-dun'ja 
tele bike 
bizenbin 
nijjun an 
mmeskur 
ibil-kabri 
;c vekfihi 
fm ft teri- 
hi bifadli odke, njegovi 
ivolio dniziti. 
i kabura. Tebi 
tojezboggri- 
}ji prasta. Tebi 
'rebna. AHahtt 
osH mil njego- 
mlm od Tvojc 
lainct. Attaint 
njima brinuti. ZBIRKAYJER0YJESH1K0Y1HD0YA ^ 

Povecaj njegove stepene U knjizi Illijjun, iz Tvojc dobrote i milosti 
primi njegova dobra djela, molimo Te, o Najmilostiviji." 

Dova knja se uci poslije ukopa umrlag 

Sunnet je da poslije ukopa prisutni bace prema mjestu gdje 
je glava umrlog tri Sake zemlje. Jedna skupina nafiih ucenjaka 
kaze: "Prilikom bacanja prve grude zemlje, lijepo je re6: Od 
nje smo vas stvorili', prilikom drugog bacanja lijepo je kazah: 
•U nju demo vas vratitf, i prilikom treceg bacanja lijepo je reci: 
' iz nje cemo vas jos jednom slvoriti.' Nakon ukopa lijepo je 
pored kabura sjediti u duzini vremena koliko je potrebno da 
se zakolje kurban i podijeli njegovo meso, i u torn je vremenu 
lijepo da prisutni uce Kur'an, uce dove za umrlog, da se odrfc 
vazi-nasihat, pripovijeda o poboznim ljudima i stanjima dobrin 
Allahovih, dz.S., robova." 

427 Buhari i Muslim u svojim Salnhima biljeze predanje 
AHje, r.a., koji je rekao: "Jednom prilikom kianjali smo dzenazu 
u mezariu Bekiul-garkad, pa je dosao Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
i sjeo, pa smo i mi posjeda li oko njega. On je dr2ao u rua 5ta P i 
njime je pravio ta£kice u zemlji. Zatim je rekao: 

'Svakom je od vas vec pripremljeno mjesto u Vatri i mje- 
sto u Dzennetu/ Ashabi upitase: 'Allahov Poslanice, ho£emo h 
se onda osloniti na ono Sto nam je propisano?' Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., odgovori im: 'Radite, jer je svakom olaksano ono 
za §to je stvoren."'*" 

« Biljeii ga Buhari u poglavlju o kaderu pod naslovom "RijeCi Uzvisenog: 'A 
ADahOva zapped jeste odredha konadna" (6605), i Muslim u poglavlju , « .kadcru 
pod naslovom TMaOn Covjckovog stvaranja u ulrobi njegove ma,ke (6/16/19/ 
En-Nevevi). SSI Hi 

IMAMEN-NEVEYI 

428. Muslim u svom Snhiln, biljeii predanje Amra bin el- 
Asa r.a., ko,, je rekao: "Kada me ukopate, pored mog kabura 
proborav.te onol.ko vremena koliko je potrebno da se zakolje 
kurban , podjel. njegovo meso kako biste mi pravili drustvo i 
kako bih unao vremena razmisliti Sta cu odgovoriti izaslani- 
cima moga Gospodara."«- - 

429 Ebu Davud i Bejheki u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje s dobnm lancem prenosilaca od Osmana, r.a., koji pre- 
no SI da ,e Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi zavrSio s ukopom 
umrlog, govorio: K 

"Trazite oprosta za vaseg brala i molite Allaha, dz 5 da 
ga ucvrst, jer se on sada ispituje." Safi i neki drugi ucenjaci 
kazu: Ujepo ,e torn prilikom proueiti neslo iz Kur'ana, a ako 
bi proucih i cijeli Kur'an, bilo bi dobro."" 

430. Bejheki u svom Sunenu biljezi predanje s dobrim lan- 
cem prenos.Iaca u kojem stoji da je Ibn Omer, r.a., smatrao da 

SaSS?*" "" "*"" ^"^ P ™ l P ° S, ' edn i C ** 

nin, !^K "f 6 U ^ n ' a ta ' kina P0SH ' e Uk °P a UBlr,0 8. !»»»» *ku- 

pma nas,h ucenpka spominje da je to pohvalno. Medu onima 
ko,, tako mis e ,este i kadija Husejn u svojim komentarima, i 

taWftX ' Eb " S f id /" MUteVeUi ' k °' j l °sP°™nJe usvojoj 
m ' 5 ,t "","!'"• Tak ° der ' Sejh ' imam '' Poboznjak Ebul-Feth 
Nasr bm Ibrahim bin Nasr el-Makdisi, imam Ebul-Kasim er- 

•" Spomlnjali smo ga pod brojem (378). 

T?,S ? Ebu , D ' wud u P°Sl»vlju o dienazama pod naslovom "Tronic oprosu 

Osmana, r.a. Unac prenosilaca ovog hadisa jestc hascn, dohar 
/&22U££? t J**£ f- S ""™" W ""™ <VS6) preko BiSra bin .smaila, od 

8.1 Ml ga Buhan u poglnvlju o dtawani. pod naslovom "Umiranje ronedja,W.(1387> 13 40 

jnra bin el- 
nog kabura 
a se zakolje 
Ii drugtvo i 
iti izaslani- 

biljeze pre- 
a., koji pre- 
) s ukopom la, dz\g., da 
Igi ucenjaci 
r'ana, a ako tobrim lan- 
smatrao da 
Ijednjeajete 

, jedna sku- 
ledu onima 
lentarima, i 
nje u svojoj 
< Ebul-Feth 
l-Kasim er- ra?enje oprosta 
[tfl-hibra (4/56) 
ka Osmana, od 

lin Ismaila. od 
imlancunalazi 
se. 
lfrfjkom".{1387) 

ZBIRKA YJER0VJESNIK0V1H DOVA 

Rafii, i dr. zastupaju ovo migljenje. Ovo migljenje kadija Husejn 
prenosi od svojih uCitelja. Sto se tice teksta talkina, sejh Nasr 
veli: "Kada se zavrgi s ukopom, stane se kod glave ukopanog 
i spomene se njegovo ime i kaze se: 'Sjeti se obe&mja ugovora 
koji si dao Allahu, dz.g., na ovom svijetu, a to je da ces svjedo- 
eiti da nema boga osim Allaha, dz\g., Jedinog, Koji nema druga, 
i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, i da ce Sudnji dan 
sigurno doci, u to nema nikakve sumnje, i da ce Allah one u 
kaburovima pro&viti. Reci: 'Zadovoljan sam da mi Allah, dz.g., 
bude Gospodar, islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., poslanik, 
Zadovoljan sam da mi Kaba bude kibla, Kur'an vodif i musli- 
mani braca. Moj je Gospodar Allah, nema boga osim Njega i On 
je Gospodar Arsa velicanstvenog."" Ovo je tekst koji spominje 
gejh Nasr el-Makdisi u svom djelu El-Tchzib, a i tekstovi su osta- 
lih ucenjaka slicni. Neki ga spominju u skradenoj formi a neki 
joS dodaju da se torn prilikom kale; Aliahov robe, sine Allaliove 
ropkinje, ili sine Have", ali svi ti oblici imaju si if no znacenje. 

Sejh imam Ebu Amr bin Salah, Allah mu se smilovao, kada 
je bio upitan o talkinu, u svojim je fetvama odgovorio: "Talkin 
je ono Sto smatramo ispravnim i Sto prakticiramo. Isto migljenje 
zastupa i skupina ucenjaka nageg mezheba iz Horosana." On, 
dalje, ka£e: "O tome se prenosi hadis Ebu Umame ciji lanac pre- 
nosilaca nije pouzdan, ali ga pojacavaju slicni, pouzdani hadisi, 
kao i praksa ranijih ucenjaka iz Sama." Sejh, dalje, kaze: "Sto se 
tide talkina umrlog dojenceta, to, prema mom migljenju, nema 
nikakve osnove i to ne treba prakticirati." A Allah najboljc zna. 
Ja smarram da se maloljetnom djetetu ne treba uc* iti talkin bez 
obzira bilo ono dojence ili starije od njega sve dok ne postane 
punoljetno. A Allah najbolje zna. 341 


IMAM EN NEVEV1 

flporuka umr/og da mu t& enazu fclanja osoba kaju on odabere, iff 
da se ukopa na poseban naffln na pasebnom mjestu, 

kao i da se umofa u kefine 
kao i o drugom stvanma koje treba i ne treba raditi 

431. Buhari u svom Sdhihu biljezi predanje Aise, r.a., koja 
kaze: "USla sam kod Ebu Bekra, r.a., dok je bio na samrti pa 
me je upitao: 'U koliko ste kehna umotali AHahovog Poslanika, 
s.a.v.s.?' Ona mu odgovori: 'Njegovi kefini sastojali su se od 
tn dijela/ On re&: 'U kojem je danu umro Allahov Poslanik, 
s.a.v.s^ Ona reee: 'U ponedjeljak/ On upita: 'Koji je danas 
dan?' Ona reee: 'Ponedjeljak/ Ebu Bekr, r.a., reee: 'Nadam se 
da cu umrijeH u vremenu izmedu ovog trenutka i noci.' On 
pogleda u odjecu koja je bila na njemu, a na kojoj su bili tra- 
govi od safrana pa reee: 'Operite mi ovu odjecu i dodajte jos 
dva komada platna i iskoristite to kao kefine.' AiSa, r.a., reee: 
'Prece je dok si ziv da odjeneg novu odjecu. Odjeca koja je na 
tebi sluzila je u bolesti dok si povracao.'" Ona dalje veli: "Nije 
umro sve dok se nije spustila no£, tj. dok nije nastupio utorak i 
ukopan je prije nego gto je svanulo."*" 

432. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje u kojem stoji 
da je Omer bin el-Hattab, r.a., kada je izboden nozem, rekao: 
'Kada umrem, ponesite me i zatrazite dozvolu od Aise, r.a., 
da me ukopate pored AHahovog Poslanika, s.a.v.s., pa ako 
dozvoli, tu me ukopajte, a ako ne dozvoli, ukopajte me ondje 
gdje ukopavate i ostale muslimane,"** 

433. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Amira bin 
Sa'da bin Ebu Vekkasa koji prenosi da je Sa'd, r.a., rekao: "Isko- 
pajte mi udubinu u kaburu i poredajte cerpic" ispred udubine, 
kao gto je ucmjeno u kaburu AHahovog Poslanika, s.a.v.s." ..... * Biljeii ga Buhari u poglavlju o dftenazama pod naslovom "Prcdanja koja govoreo 

kabunma AHahovog Poslanika, s.a.v.5., Ebu Bekra i Omen., r.a." (1389) 

" BOjeffl ga Muslim u poglavlju o dienazama pod naslovom "Kopanje udubine u 

kaburu i redanje ferptta ispred unvlog". (3/7/33, En-Nevevi) 

■* Spominjali smo ga pod brojem 376. 342 
ndabere. Hi 
estu, 

'aiitl 

;e, r.a., koja 
i samrti pa 
[Poslanika, 
ili su se od 
v Poslanik, 
>ji je danas 
'Nadam se 
i nod.' On 
su bili tra- 
dodajte joS 
a, r.a., rece: 
a koja je na 
iveli: "Nije 
pio utorak i 

kojem stoji 
£em, rekao: 
i Aise, r.a., 
r.s., pa ako 
:e me ondje 

Amira bin 
skao: "lsko- 
:d udubine, 
i.a.v.s. 


ja koja govore o 

89) 

gnte uJubine u 

g ZB1RKAVJER0VJESNIK0VIHD0VA S 

434. Muslim u svom Snhilni biljezi predanje Arnra bin el- 
Asa, r.a., koji je na samrti rekao: "Kada umrem, neka me ne 
prari narikaca, i nemojte paliti vatru povodom moje smrti. Kada 
me spustite u kabur, polahko sipajte zemlju na mene i probo- 
ravite pored mog kabura onoliko vremena koliko je potrebno 
da se zakolje kurban i podijeli njegovo meso kako biste mi pra- 
vili druStvo i kako bin razmislio Sea c*u odgovoriti izaslanicima 
svoga Gospodara.""*Slicnog znacenja jeste i hadis koji prenosi 
Huzejfa, r.a., koji smo naveli u poglavlju o razglasavanju net ije 
smrti, kao i neki drugi hadisi koje smo citirali. Mislim da su 
hadisi koje smo spomenuli o ovoj temi dovoljni. 

Nije obavezno posluSati umrlog u svemu Sto oporuci, 
nego treba o tome upitati ucenjake pa za ono 5to kazu da je 
dozvoljeno, treba to i ucmiti, a ono za Sto kazu da je zabranjeno, 
treba se kloniti. Navest <£u primjere za to. Ako umrli oporu£i da 
se ukopa u jednom od mezarja njegovog mjesta, a gdje se uko- 
pavaju vjernici, treba ispuniti njegovu oporuku. A sta ako opo- 
ruci da mu dzenazu obavi neko ko mu nije rodbina, da li tome 
treba dati prednost nad nekim od bliznjih rodaka? Ucenjaci se 
o tome razilaze. Medutim, ispravno je, prema nasem misljenju, 
da je preee da mu dzenazu klanja rodak. Ali, ako je onaj na 
kog se oporuka odnosi poznat po svojoj poboznosti i ucenosti, 
i ugledan medu narodom, onda je Hjepo da rodak koji nije na 
ovom stepenu da prednost takvome i da ispuni zelju umrloga. 
Ako umrli oporuCi da se ukopa u kovcegu, njegova se oporuka 
nece izvrgiti osim ukoliko se ukopava u mehkom i vlaznom 
tlu gdje je kovceg potreban, te tada treba postupiti po njegovoj 
oporuci, i za to ce se utroSiti imovina umrlog, kao za kefine. 

Ako umrli oporutt da se ukopa u nekom drugom mje- 
stu, njegova se oporuka nece ispuniti i, prema misljenju vedine 
kompetentnih ueenjaka, to bi bilo haram, strogo zabranjeno. 
Neki kazu da je to pokudeno. Safi, Allah mu se smilovao, veli: 
"To je zabranjeno osim u sluCaju da je umro u blizini Meke, 

«" Biljefc ga Buhari u poglnvlju o dienawrru pod nasluvom "Hvaljenje umrlog" 

>2% 

M IMAM EN-NEVEVI 

Medine ili Bejtul-makdisa. Tada ce se ukopati u ovim mjestima 
zbog njihovog bereketa." Ako oporuei da se ispod njega ukopa 
njegova sablja ili jastuk, njegova se oporuka nece ispuniti. Isto 
Ce se postupiti ako oporuei da se ukopa u kefinima od svile jer 
je koriStenje svilenih kefina za muSkarce haram, strogo zabra- 
njeno. Ukopavanja zena u svilenim kefinima je mekruh, poku- 
deno, ali nije zabranjeno. U slueaju da je neko dvospolac, na 
njega se odnose propisi koji se odnose na muSkarce. Ako umrli 
oporuei da se ukopa s vecim brojem dijelova kefina ili u odjeci 
koja ne pokriva citavo njegovo tijelo, njegova oporuka nece se 
izvrSiti. Ako oporuei da se pored njegovog kabura uci Kur'an, 
ili da se u njegovo ime udijeli sadaka i si., njegova ee se oporuka 
ispuniti, osim u slueaju da se torn prilikom ne eini neSto Sto je 
vjerom zabranjeno. Ako oporuei da se njegova dzenaza odgodi 
rnimo onoga Sto je vjerom dozvoljeno, njegova se oporuka nece 
izvrSiti. Ako oporuei da se na njegovom kaburu izgradi neki 
objekt od opce koristi za muslimane, njegova se oporuka nece 
izvrSiti, eak bi njeno izvrSenje bilo liaram, strogo zabranjeno. 

R/jeC/ imh koje magu karistitl umrlam 

Ueenjaci se slazu da dove koje se uCe za umrle koriste 
umrlim i da sevapi od tih dova dopiru do njih. To dokazuju 
rijeeima UzviSenog: "Oni koji poslije njih dolaze govore: 'Cospo- 
daru nas, oprosti noma i hraci nnsoj koja su nas it vjeri pretekla '" (El- 
HaSr, 10) i drugim poznatim ajetima koji imaju slicno znaienje. 
Dokaz za to nalazi se i u hadisima Aliahovog Poslanika, s.a.v.s., 
npr. hadis: "Allahu moj, oprosti ukopanim u Bekiul-Garkadu", 
kao i hadis: "Allahu moj, oprosti naSim zivim i umrlim..." i si. 

Ueenjaci se razilaze o tome da li sevapi od ucenja Kur'ana 
koriste umrlim. Prema miSIjenju Safija i jedne skupine ueenjaka 
njegovog mezheba, umrli od uCenja Kur'ana nema koristi. A 
prema miSljenju imama Ahmeda bin Hanbela i skupine uee- 
njaka, kao i jednog dijela ueenjaka Safijskog mezheba, umrli 
od toga ima koristi. Prema tome onaj ko uei Kur'an nakon Sto 
344 
I ZBIRKA VJEROYJESNIKOYIH DOVA 

zavrsi s ucenjem treba red: "Allahu moj, ucmi da sevapi onoga 
sto sam uCio dopru do tog i tog", a Allah najbolje zna. Tom je 
pnlikom lijepo spomenuti neke od pozitivnih osobina umrlog. 

435. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji je rekao: "Pored nas prode dzenaza, a ljudi 
pohvaliSe umrlog, pa AUahov Poslanik, s,a.v.s., rece: "Obave- 
zan mu je." Zatim pronesose drugu dzenazu, i ljudi pokudiSe 
umrlog, pa AUahov Poslamk, s.a.v.s., rece: "Obavezan mu je." 
Omer bin el-Hattab, r.a., upita: "A sta mu je obavezno?" AUa- 
hov Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu: "Prvog ste pohvalili, pa mu 
je obavezan Dzennet, a drugog ste pokudili, pa mu je obavezan 
Dzehennem. Vi ste svjedoci na zemlji."- ,w 

436. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ebul-Esveda, 
koji je rekao: "Stigao sam u Medinu i sjeo u druSrvo Omera bin 
el-Hattaba, r.a. Pored nas prode dzenaza, pa neko pohvali umr- 
log, a Omer, r.a., rece: 'Obavezan mu je.' Zatim prode i druga 
dzenaza, pa umrlog pohvaliSe, a Omer, r.a., rece: 'Obavezan 
mu je.' Zatim pronesose i trecu dzenazu, i ljudi spomenuse 
lose osobine umrlog, a Omer, r.a., reee: 'Obavezan mu je.' Ebul- 
Esved veli: "Pa sam upitao: 'Vladaru pravovjernih, Sta mu je 
obavezno?' Omer, r.a., rece mu: 'Rekao sam kao Sto je AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Kome muslimanu cetverica musUmana 
posvjedoce da je bio dobar Allah, dz.S., uvest ce ga u Dzennet " 
Mi upitasmo: 'A trojica?', a AUahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: 
'I trojica.' Mi ponovo upitasmo: 'A dvojica?', a AUahov Posla- 
nik, s.a.v.s., odgovori: 'I dvojica.' Omer, r.a., dalje veli. 'I nismo 
ga upitali za svjedocenje jednog muslimana."'"* Hadisi koji su 
preneseni o ovoj temi mnogobrojni su. un\r- (1367), Muslim u poglavlju o dfcmazanu pod nn.slovom "Hvaljenje ili kudcnj^ 
log". (3/7/19, En-Ncvevi) 

" Bil|e8 ga Buhari u poglavlju o dienazama pod naslovom "Hvaljenje umrlog". 
(136S) ^4 mi 


IMAM EN-NEYEYI 

Zabrana psovanja umrlih 

437. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Aise, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Nemojte psovati umrie jer su oni dobili ono Sto su zasIuMi ."*' 

438. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje sa slabim lancem prenosilaca od Ibn Omera, r.a., koji pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"■h-^ Cf l*4i f&i- h& ijjJii- 

"Spominjite lijepe osobine vaiih umrlih, a nemojte spomi- 
njati njihove ruzne osobine." 461 

Ucenjaci kazu: "Zabranjeno je psovati umrlog vjernika 
koji nije zasluzio Allahovo, dz.g., prokletstvo dnjenjem velikih 
grijeha." Sto se tice neyjemika i vjernika koji je zasluzio proklet- 
stvo Cinjenjem velikih grijeha, ucenjaci se o torn pitanju razilaze 
zbog razlicitih predanja koja su prenesena o toj temi. U ovom 
poglavlju spomenuli smo predanje u kojem se nalazi zabrana 
psovanja umrlih. Medutim, prenesena su predanja u kojima se 
dozvoljava kudenje zlikovaca. U to spadaju i kur'anske pripo- 
vijesti, a koje nam je naredeno da citamo i poducavamo druge 
njima. O tome su preneseni i mnogobrojni vjerodostojni hadisi, 
kao npr. hadis u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., u negati- 
vnom kontekstu spominje Antra bin Luhajja, kao i priCa o Ebu 
Regalu, koji je potkradao hadzije, prica o Ibn Dzud'anu i dr. 
U to spada i hadis koji smo spomenuli u prethodnom pogla- 
vlju, a koji govori o dzenazi, pa su prisurni pokudili umrlog, 
a Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije im to zabranio, cak je rekao: 
"Obavezan mu je." 

» BUjefi ga Buhari u poglavlju o dtenazama pod naslovom "Zabrana psovania 
umrlih". (1393) 

m Spominjali smo ga pod brojem 416. 
346 
'. I 

I ZBIRKA YJEROVJESNIKOTIH DOYA g 

Ucenjaci se razilaze o tome kako pomiriti ova naizgled 
proturjeCna predanja na viSe miSljenja. Najispravnije miSljenje 
jeste ono koje kaze da je dozvoljeno spominjati zlodjela nevjer- 
nika. Sto se tice vjernika greSnika ill novotara, dozvoljeno je 
spominjati njihove lose osobine ukoliko je to potrebno kako bi 
se upozorilo na njihovo stanje, kao i na neprihvac~anje onoga 
sto su za zivota govorili i neslijedenje onoga cemu su pozivali. 
Ako pak nije potrebno spominjati njihove ruzne osobine, onda 
je to zabranjeno radiH. Na ovaj naein treba prokomentirati ova 
predanja. Ucenjaci se takoder slazu da je dozvoljeno kritifki 
govoriti o prenosiocima hadisa. 

Dova onoga ko posjeti mezarje 

439. Muslim u svom Sahihtt biljezi predanje Aise, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., svake noci kada je bora- 
vio kod nje, pred kraj nodi izlazio u mezarje Bekiul-garkad i 
torn prilikom govorio: 

"Es-selamu alejkum dare kavmin mu'minme ve etakum 
ma tuadune gaden mu'edzdzelune ve inna insa Allahu 
bikum lahikune. Allahumagfir li ehli beki'il-garkad" 

"Es-selamu alejkum, o vi koji boravite u stanistima vjernika. 
Susreli ste ono Sto vamje obecano. Nasaje smrt odgodcna do sutra, pa 
cemo vam se, intallah, i mi pridruziti. Allahu moj, oprosti ukopanim 
u Bekiul-Garkad."™ 

440. Muslim u svom SahttlU biljezi predanje Aise, r.a., 
koja je upitala Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "Sta da ufitekada 
posjecujem mezarja?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece joj: "Reci: w BiljeAi ga Muslim u poglavlfu o dzenazama pod naslovom "Sta se uCi prilikom 
ulflska u mezarja i dova koja se ufi za umrle". (3/7/40, En-Nevevi) 

347 SL ■ ty& 
4)1 IMAM EN NEVEV1 


'Es-selamu ala ehlid-dijari minel-mu'minlne vel- 
muslimin. Jerhamullahul-mustakdimlne minkum ve 
minnel-rnuste'hirine ve inna insa Allahu bikum lahikun' 

'Neka je selam stanovnicima staniSta it kojima vjernici i mu- 
slwtani borave. Da se Allah, dz.s., smiluje vama koji ste nas prete- 
kli, a i noma koji cemo poslije vas pomrijeH. I mi cemo sc, insallah, 
vama prikljuciti.'" w 

441. Ebu Davud, Nesai i Ibn Madza u svojim Suiwnima 
biljeze predanje s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posje- 
tio neko mezarje i rekao: > ' * * f - MiM ".S^V p& -ill JU ij U]j .j^y f > : '/> is& £li)i 

"Es-selamu alejkum dare kavmin mu'minlne ve inna 
infia Allahu bikum lahikun" 

"Es-selamu alejkum vama koji it stanistima, gdje vjernici obita- 
vajtt, boravite. I mi cemo vam se, insallah, pridmziti."™ 

442. Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., proSao pored 
jednog mezarja u Medini pa se licem okrenuo prema njemu, a 
zatim rekao: ** PrijaSnji favor. 

** Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o d&nazaoia pod naslovom "Sta se uci prilikom 
posjetc mezarja i prilikom prolaska porcd njih" (3237), Nesai u poglavlju o cistotf 
pod naslovom "Ukras abdesta" (1/95/143), Ibn Madia u poglavlju o skromnosti 
pod naslovom "Predanjn koja govote o Havdu" (4306) preko E'laa bin Abdura- 
hmana, od njegovog oca, od Ebu Hurejre, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a,VA 
Ovaj je lanac prenosilaca pouzdan. 43S. a ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

"Es-selamu alejkum ja ehlel-kuburi jagfirullahu lena 
ve lekum entum selefuna ve nahnu bil-eser" 

"Es-selamu alejkum, stanovnici mezarja. Da Allah, dz.s., opro- 
sti i nama i vama. Vi ste nasi prethodnici, a mi vasim tragom hodi- 
m." m Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." 

443. Muslim u svom Sahilut biljezi predanje Burejde, r.a., 
koji je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., podueavao nas je da, 
kada posjetimo mezarje, kazemo: 

'Es-selamu alejkum ehled-dijari minel-mu'mimne 
ve inna insa Allahu bikum lahikune es'elullahe lena ve 
lekumul-afijeh' 

'Es-selamu alejkum, o vi koji u stanistima vjemika boravite. I 
mi cemo mm se, inSallah, pridmziti. Molim Allaha, dz.s., da oprosti i 
nama i vama/"™ Isto predanje biljezi se u Sunenima Nesaija i Ibn 
Madze, s tim §to se poslije rifeei: "...pridruztti" jog dodaje: ' A 'Entum lena feretun ve nahnu lekum teba"' 
'Vi ste nasa prethodnica, a mi vas slijedimo." " Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dienazama pod naslovom "Sta se uti prilikom 
ulaska u mezarja" (1053) od Kabusa bin Ebu Zabjana, od njegovog oca. od Ibn 
Abbasa, r.a„ a on od Allnhovog Poslanika, s.a.v.s. Kabus je nepouzdan prenosilac 
hfldisa. Ebu Hatim veil: "Njegove hadise treba zapisivati, ali se ne mogu koristiti 
kao dokaz." Nesai veli: "On nije jak prenosilac, nepouzdan je." Ahmed bin Hanbel 
rekao je; "On nije takav." Ibn Mein prcnc*i od Abdullaha bin Ahmcda da je rekao: 
"On je nepouzdan prenosilac hndisa." Ibn Seid rekao je: "Kod njega postoji slabosl. 
Njegova predanja se ne mogu koristiti kao dokaz." Darekutni veli: "On je nepou- 
zdan, ali ga ne treba posve odbacili." Ibn Hibban u svom djelu El-Medzmhin veli: 
"Imao je lose pamcenje. Jedino je on od svoga oca prenoSfb predanja koja nemaju 
nikakve osnove." 

" 7 Biljefi ga Muslim u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Sta se uci prilikom 
ulaska u mezarje i dova koja se uci za umrle". (3/7/45, En-Nevevi) 

349 % 

IMAM EN NEVEVI 

444. Ibnus-Sunni u svom djelu bilje?.i predanje Aise, r.a., 
koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., doSao kod mezarja 
Bekiul-Garkad i rekao: - * - > .. "Es-Selamu alejkum dare kavmin mu'minine, entum 
Iena feretun ve inna bikum lahikun. Allahumme la 
tahrimna edzrchum ve la tudillena ba'dehum" 

"Es-Selamu alejkum, vi koji it staniStima, gdje vjemici obi- 
tavaju, boravite. Vi ste nasa prethodnica, a mi vas slijedimo. Allahu 
moj, ne uskrati nam nagradu koju ces njima dati i nemoj nas poslije 
njih u zabludu odvesti. ""'" 

Lijepo je da onaj ko posjeti mezarje 5to vise ufi Kur'an, 
spominje Allaha, dz.g., i u£i dove za umrle koji su ukopani u 
torn mezarju kao i za sve umrle muslimane. Pohvalno je cesto 
posjecivati mezarja i dugo vremena stajati pored kaburova 
poboznih i dobrih Ijudi. 

Onaj ko posjeti mezarja treba da, ukoliko vidi nekog da 

pretjerano plate pored kabura od toga ga orfvratiti i 

posavjetovati ga da se strpl Takader ga treba 

odvratiti od svega Sto je vjerom zabranjeno fiiniti 

445. Buhari i Muslim u svojim Sohihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., profiao 
pored neke zene koja je plakala pored kabura, pa joj je rekao: 

" Biljeti ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jevmi ml-tejlc (596) od Surejka, od Asima bin 
Ubejdullaha, od Abduliaha bin Amira, od Alio, r.a., a ona od Allahovog Poslanika, 
s-a.v.6. U njegovom je lancu prenosilaci Asim bin Ubejdullah, koji je vcoma nepo- 
uzdan, i u tome se svi slafcu. Buhari o njemu veli. "'Njegova su predanja nevjerodo- 
stojna." Medutim, sami lekst hadisa jesto vjerodostojan. a prenosi ga drugi lanac pre- 
nosilaca, i biljefci ga Muslim u poglavlju o dienazama u predanju od Burejde, r.a. Rijeci: 
" Vi sle nasa prethodnica" prcnosv so putem Muhammeda bin Abduliaha ol-Esdija, od 
Sufjaru, od Alkame bin Mursida. od Sulejmana bin Burejde, od njcgovogoca. 350 


ZBIRKA VJER0YJESNIK0V1H DOYA g 

"Boj se AUaha, dz,l, i strpi se."«* 

446. Ebu Davud, Nesai i Ibn Madza u svojim Sunemma 
biljeze predanje s dobrim lancem prenosilaca od BeSira bin 
Ma'beda, koji je poznat po nadimku Ibnul-Hasasija, r.a., a koji 
kaze: "Dok sam jednom prilikom i£ao s Allahovim Poslani- 
kom, s.a.v.s., on ugleda covjeka koji je izmedu kaburova hodao 
u papucama, pa mu rece: "O ti u papucama, skini ih."< 70 

Ucenjati se slazu o tome da je obavezno naredivati dobro, a 
odvracati od zla, a dokazi za to iz Kur'ana i sunneta mnogobrojni su. 

Plakanje i bojazan kada se prolazi pored kaburova u kojima su 

ukopani nasilnici jeste izralavanje poniznosti pred Allahom, dts., 

kao i cuvanje da se ne zapadne u grijehe koje su oni c'mili 

447. Buhari u svom Sahlhu biljezi predanje Ibn Omera, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao asha- 
bima kada su prolazili pored mjesta Hidzr, mjesta gdje je zivio 
narod Semud: 

"Ne ulazite u naselja ovih ljudi koji su kaznjeni osim pla- 
cu<fi, a ako ne mozete plakati, nemojte onda ni ulaziti kako vas 
ne bi zadesilo ono Sto je njih zadesilo." 4 " 

"• Biljezi ga Buhari u poglavlju o dienazama pod naslovom "Covjek ireba da zeni 
koja place pored kabura kaze.-'Strpi so'." (1252) 

m Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Hodanja u papu- 
cama izmedu kaburova" (3230), Nesai u poglavlju o dzenazama pod naslovom 
"Pokudenost hodanja po kaburovima u papucama" (1/658), Ibn Madia u poglavlju 
o dzenazama pod naslovom "Predanja koja govore o lome da se papuce Irebaju 
skinuli kada se hoda po mezarju" (1/1568) preko El-Esveda eS-Sejbnna, od Halida 
bin Semira, od Besira. Sticcnika Allahovog Foslanika, s.a.v.s. Ovaj lanac prenosilaca 
jeste nepouzdan. 

'" Biljezi ga Buhari u poglavlju o namazu pod naslovom "Obavljanjc namaza na 
mjestima stradanja i patnje". (433) tm*|fe> '■'1 

5:1 
[fell Zikravi i dove koje je lijepo vciti petkom i u noci uoci petka 

U ovom danu lijepo je Sto viSe uCiti Kur'an, tfniti zikr i 
upudvati dove Allahu, dz.S., donositi salavate na Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Sunnet je petkom uCiti suru El-Kehf. Safi u 
svom djelu El-Umm veli: "Ovu je suru lijepo proutiti i u nod 
uo£i petka." 

448. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
jednom prilikom spomenuo petak, pa je rekao. 

vi &Si JcS %\ jL; jig pi 3*5 jjiiS 3^ gaijj Si Uu- yr 

"Petkom postoji jedan trenutak, ako vjernik bude u njemu 
klanjao i molio Allaha, dz\g., da mu neSto podari Allah, dz\S., 
uslisat ce mu dovu." J " t7: Kil jv/i gn Buhari u poglavl ju o dfcumi pod naslovom "Trenutak koji jeodabran pelkom" 
(935), Muslim u poglavl ju o dJumi u svom predgovoru. (2/6/139, En-Nevevi) ^% | IMAM EN-NEYEYI 

Udenjaci se razilaze o tome kada je taj trenutak. Sva nji- 
hova miSljenja spomenuo sam u svom djelu Serhul-muhezzcb 
spominjud imena utenjaka. Veliki broj ashaba smatra da je taj 
trenutak poslije ikindije. Rijett: "...ako vjernik bude u njemu 
klanjao" znaCe: ako bude ificekivao namaz, jer onaj ko i§£ekuje 
namaz jeste u namazu. Najvjerodostojnije predanje koje se o 
tome prenosi zabiljezeno je u Muslimovom Sahilur. 

449. od Ebu Musa el-ES'arija, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"To je od trenutka kada se imam popne na minber pa dok 
ne preda selam."*" 

Sto se ti£e ufenja sure El-Kehf i donosenja salavata na Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s., o tome je preneseno mnogo hadisa, 
all ih nisam spomenuo jer su poznari. Jedan broj tih hadisa 
spomenuo sam u poglavlju o donoSenju salavata na Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. 

450. Ibnus-Sunni prenosi od Enesa, r.a., da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: "Ko petkom ujutro prije sabaha triput kaze: 

'Estagfirullahellezi la ilahe ilia huvel-hajjul-kajjumu 
ve erubu ilejh' 

'Trazim oprosta od Allaha, dz.s., osim Koga drugog boga nana, 
tivog i Vjecnog, i Njemu se knjem', Allah, dz.s\, oprostit c*e mu 
grijehe pa makar ih imao koliko morske pjene." 4 " 

451. U istom djelu biljezi se predanje Ebu Hurejre, r.a., 
koji je rekao: "Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., petkom ulazio 
u mesdzid, stavio bi ruke na Slokove vrata a zatim bi rekao: 171 BiljcAi ga Muslim u poglavlju o diumi u pradgovoru, (2/6/140, En-Ncvevi) 
171 Spominjali smo gn pod brojem 1.09. 4fSL 
&ZBIRKAVJEROYJEM0YIHD0YA 

»V*K Jft Y/K *«V*K **Y*K X*Y*K Xl 

'Allahummedzalnl evdzehe men tevedzdzehe ilejke 
ve akrebe men tekarrebe ilejke ve efdale men se'eleke 
ve regibe ilejk' 

'Allahu moj, ucini me najupuceuijim od svih koji su se Tebi 
uputili, i najblizim od svih koji su se Tebi priblizili, najboljim od svih 
koji su Te molili i koji su se nadali Tvojoj milosti. "' 4,, I nama je lijepo 
uciti ovu dovu, s tim Sto iTebamo red: " Allahu moj, ucini me od 
najupuccnijih koji su se Tebi uputili, i od najboljih koji.. ." tako 
Sto cemo dodati rijeC: "od/' 

Sto se rice toga §ta se u£i na dzumi i na sabahu petkom, to 
smo pojasnili u poglavlju "Sta se udi na namazima." 

452. ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Aise, r.a., 
koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

ij\ Jij ij$\ ijj M J*J ^ * J* J* : 3 ; ^' , !** *%& '&* 

"Ko poslije dzume sedam puta proucl sure: Ei-Ihlas, El- 
Felek i En-Nas, Allah, dz.S., zaStitit ce ga zbog toga zaStiti od 
neugodnosti sve do sljedece dzume/' 47 * 

Poslije dzuma-namaza lijepo je Sto viSe spominjati Allaha, 
dz.S. UzviSeni je rekao: "A lead se molitoa olmvi, onda se po zemlji « Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelid-jcvmi vel-kjk (374) u predanju od Ebu 

Hurejre, r.a. 

« Bil|e?.i ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jamn veUqle (377) preko Halila bin Murre, 
od Ubejdullaha, od Ebu Mclike, od Aise, r.a., a ona od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
U njcgovom lancu prenosilaca nalazi se Halil bin Murra, koji \ e nepouzdan. O njemu 
Buhari ka*e: "Njegova su predanja nevjerodostojna." Ebu Halim veli: "On nije jak 
prenoailac hadisa, ali je dobar £ovjek." Nesai veli: "On je nepouzdan." Islo tvrdi i Ibn 
Mein. Zehebl i Ibn Hadzer ocjenjuju ga iakoder nepouzdanim. 

355 IMAM EN-NEYEYI 

razidite i Allahovu blagodat trazite, i Allaha mnogo spominnte da 
biste postigli sto zelite." (El-Dzumua, 10) 

Zikravi koji se ute na bajramima 

Dane oba bajrama Iijepo je ispuniti spominjanjem 
Ailaha, d2.5., obavljanjem dobrovoljnih namaza kao i drugim 
oblicima ibadeta. 

453, Ovo je na osnovu hadisa koji je o tome prenesen: 

"Ko noci uoci bajrama provede u ibadetu, njegovo srce 
nece umrijeti na dan kada srca budu umirala." U drugom pre- 
danju stoji: >*• "Ko nodi uoci bajrama provede obavljajuei nocni 
namaz, njegovo srce nece unirijeli na dan kada srca budu 
umirala."-"' Ovako je zabiljezeno u predanjima koja biljeze Safi 
i Ibn Madia. Ovo je nevjerodostojan hadis, a prenosi ga Ebu 
Umama od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i kao rijeci jednog od 
ashaba. Medutim, dozvoljeno je prihvacati hadise koji govore 
o vrijednostima pa makar bili i nevjerodostojni, a o tome smo 
govorili na pocetku knjige. 

Ucenjaci se razilaze o du2ini cinjenja ibadeta u ovim 
nocima kako bi se postigla nagrada. Ono Sto se da zakljuciti 
jeste to, da je potrebno provesti ved dio noci cmeci ibadete, 
mada neki smatraju da je dovoljno provesti jedan dio noci. 

77 Biljezi ga Ibn Madfta u poglavlju o nocnoni namazu pod naslovom "Predanje 
o onomc ko dvije bajramske noci provede u ibadetu" (1/567/1782) preko Bekijje 
bin Velida, od Sevra bin Jezida, od Halida bin Ma'dana, od Ebu Uniame, a on od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Aulor djela tz-Zevald veli: "Ovaj je lanac prenosilaca 
nepouzdan zbog toga Sto je BeWjja podmotao hadise." f& tminjite da mnjanjem 
i i drugim nesen: 

Mi? 

igovo srce 
Ltgom pre- 

nd nocnt 
srca budu 
biljeze Safi 
isi ga Ebu 
jednog od 
;oji govore 
tome smo ta u ovim 
i zakljufiti 
<Ji ibadete, 
onoti. om "Predanjc 
i preko BL-kijje 
fiame, a on od 
ac preno&ilaoi g ZBIRKA VJER0VJESN1K0V1H DOVA 

U nocuna uoii bajrama lijepo je donositi tekbire. Kada je 
u pitanju Ramazanski bajram, onda to treba £initi od zalaska 
sunca pa dok imam ne pocne s obavljanjem bajram-namaza. 
Donositi je tekbire pohvalno i nakon obavljenih namaza i u 
razlidtim prilikama, a posebno u ratu kada se sukobe vojske. 
Tekbiri se mogu donositi u hodu, sjedeci i lezed, u mesdzidu, 
u postelji itd. Sto se tice Kurbanskog bajrama, tekbiri se pocinju 
uaiti poslije sabah-namaza na dan Arefata pa sve od ikindije 
posljednjeg dana Bajrama. Poslije tc ikindije treba izgovoriti 
tekbir, a poslije toga treba prestati. Ovo je najispravnije miSlje- 
nje, i po njemu treba postupati. O tome ima razilazenja ucenjaka 
naseg mezheba, kao i medu u£enjacima drugih mezheba, ali je 
ispravno ono Sto smo spomenuli. O tome se prenose hadisi koji 
su zabiljezeni u Bejhekijevom Sunemt, a o cemu smo govorili u 
djelu Serhul-muhezzeb, gdje sam govorio o svim pitanjima o toj 
tend, a ovdje to iznosimo u skradenoj formi. 

NaSi uCenjaci kazu: "Tekbir se sastoji od sljededh rijefi: 
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, i mogu se ponavljati 
shodno volji onoga koji in izgovara." 5afi i neki drugi ucenjaci 
kazu: "Lijepo je jo5 dodati: 

h\ lui v c%Jr 3 i'Ji -ii gi&ij t\y& & iu-13 fas >1 *" 

£&$ i>\ VjUlV .Sj>^i ijt ?') ,>> % '^S '-% %&%<& 
".Jsl 4i\j -i)l Sf j 3-U] N dU-'j Oly$\ fas «ip 'j^'s &*3 J^-» 

'Allahu ekberu keblra vel-hamdu lillahi kesira ve 
subhanallahi bukreten ve esila. La ilahe illallahu ve la 
nabudu ilia ijjahu muhlislne lehud-dlne ve lev keri- 
hel-kafirun. La ilahe illallahu vahdehu, sadeka va'dehu 
ve nesare abdehu ve hezemel-ahzabe vahdehu la ilahe 
illallahu vallahu ekber/ 

'Allah je najveci, Allahu pripada mnoga Iwala i nckaje slavljoi 
Allah ujutro i navecer. Nema boga osim Allaha. Ne obozavamo nikog 


IMAM EN-NBVEVI 

drugog osim Njega, iskreno Mu vjeru ispovijedajuci pa makar to i ne 
bilo po volji neojernicima. Nema boga osim Allaha, jedinog. Ispunio 
je Svojc obccanje i pomogao Svoga roba i sveje protivnike sam porn- 
zio. Nema boga osim Allaha, Allah je najveci.'" 

Jedna skupina ueenjaka kaze: "Nema smetnje da se u£i 
ono na sto su Ijudi navikli a to su rijeti: 

■ ■*• #■*•' »'* * s * I** <*■> ,--* 

»■ * 

'Allahu ekberu, Allahu ekberu, Allahu ekberu, la 
ilahe illallahu, Allahu ekberu, Allahu ekberu, ve lillahil- 
hamd' 

'Allahu ekber, Allahu ekher, Allahu ekber, nema boga osim 
Allaha, Allahu ekber, Allahu ekber, i Njemu hvala.'" 

tzgovaranje tekbira propisano je poslije svakog namaza 
koji se obavi u danima u kojima se izgovaraju tekbiri bez obzira 
da Ii se radi o farzu ili nafili, dzenazi, namazu koji se nakla- 
njava ili koji se obavlja kao zavjet. Postoje neka razilazenja, all 
je ispravno ono Sto sam spomenuo, i po tome se postupa. Ako 
imam izgovori tekbire suprotno onom Sto onaj koji za njim kla- 
nja smatra da je ispravno, npr. da imam smatra da se tekbiri 
trebaju izgovarati na dan u kojem hadzije borave na Arefatu ili 
prva tri dana Kurbanskog bajrama, a muktedija to ne smatra 
ispravnim, treba li on imama slijediti u tome ili treba postupiti 
onako kako on smatra da je ispravno? U£enjaci na ovo pitanje 
daju dva odgovora. Prvi, a koji je i ispravniji jeste da muktedija 
treba postupiti onako kako on smatra da je ispravno jer se slije- 
denje imama u namazu prekida sa predajom selama. Suprotno 
tome jeste da imam doda joS jedan tekbir u toku samog obavlja- 
nja Bajrama tada ga muktedija mora slijediti. 

Sunnet je da se na Bajramu poslije prvog tekbira, a prije 
ucenja Kur'ana, izgovore dodatni tekbiri, tako da se na prvom 
rekatu izgovori sedam tekbira osim poeetnog tekbira. Na dru- 
gom se rekatu izgovori pet tekbira osim tekbira poslije kojeg se 42& I ZBDtK&TJEBOV JESfflBfffflDBB 

ustaje sa sedzde. 47 ' Tekbiri se na prvom rekatu izgovore poslije 
dove, a prije ucenja "euze" a na drugom rekatu prije ucenja 
"euze". Izmedu svakog tckbira lijepo je reci: .^sl'-itj'-ii^UiSij-i) i£i3<b»o^' "Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu 

vallahu ekber" 

"Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, 
Allah je najvecl" Ovo je miSIjenje vecme naSih uCenjaka. Neki 
smatraju da je lijepo red: 

-A-, %\ .^ lull % iiLLii 5 & S.J ^ i'^j A fclSJj.51 " 

"La ilahe illallahu, vahdehu la serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu bi jedihil-hajru ve huve ala kulli 
sej'in kadir" 

"Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga. Njemu pri- 
pada vlast i hvala. U Njegovojje nici svako dobro i On je svemocan. " 

Ebu Nasr bin es-Sibag i jos neki ucenjaci kazu: " Ako imam 
izgovori ono na Sto su ljudi navikli, bit de dobro, a to su rijeei: 
Allah je najved, Allahu pripada mnoga hvala i neka je slavljen 
Allah ujutro i navecer. U svakom slucaju, moze se izgovoriti po 
slobodnoj volji i tu nema nekih posebnih ogranicenja. Ako se svi 
ovi zikrovi izostave kao i tekbiri, namaz de biti ispravan i nece 
se einiti sehvi-sedzdu, ali ce se izostaviti ono Sto je bolje. Ako 
imam zaboravi izgovoriti tekbire prije nego Sto poCne s uCe- 
njem Kur'ana, prema ispravnom miSljenju, nece ih poslije toga 
izgovarari. Safi smatra da imam poslije ucenja Kur'ana treba 
izgovoriti tekbire, medutim, to misljenje je slabo. Na pocetku « Ovo je miSljenje safijske pravne skole dok se ptema hanefijskoj pravnoj skoli no 
prvom rekatu, poslije Subhaneke, prouce tri tekbira, a na drugom rekatu poslije pro- 
ucene sure, takoder se izgovaraju tri tekbira. £%. 


IMAM EN-NEVEVI S 

prve hutbe na Bajramu imam ce izgovoriti devet, a na drugoj 
hutbi sedam tekbira. Sto se tice toga koje je sure lijepo uaiti na 
bajramima, o tome smo prethodno govorili u poglavlju "£ta se 
uCi na namazima". Lijepo je na prvom rekatu poslije EI-Fatihe 
prou&ti suru Kaf, a na dmgom rekatu suru El-Kamer, a moze 
se prouf iti na prvom sura EI-E'Ia, a na drugom sura El-GaSija. 

likravi koji se u6e prvih deset dana mjeseca zul-hididieta 

Uzviseni je rekao. ".../ da bi u odredene dam, prilikom kia- 
ttja kurbana, kojim ih jc Allah opskrbio, Njegovo imc spomhijali" 
(El-Hadidz, 28), Ibn Abbas, r.a., Safi i vecma ucenjaka smatra 
da su dani koji se spominju u ovom ajetu prvih deset dana mje- 
seca zul-hidzdzeta. 

U ovim je dani ma lijepo Sto vise spominjati Allaha, dz.S., 
a posebno na dan Arefata. 

454. Buhari u svom Sahihti biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao. 

"•ih e** r 2 i^s z& >£ £> jfe vi i*ii+i w 

"Ne postoji dobro djelo koje je bolje od cmjenja dobrih 
djela u ovim danima." Ashabi upitase: "Pa ni dzihad na Alla- 
hovom putu?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: "Pa ni dzihad 
na Allahovom, dz.s., putu, osim dzihad covjeka koji je u borbu 
izasao sobom licno i sa svojim imetkom, pa nista od toga nije 
vratio ku&." Ovo predanje biljezi Buhari i ono je vjerodostojno. 
U predanju koje biljezi Tirmizi stoji: 

V-& f ®* # d&f J! 4^'£# c^ 1 J^ 1 f ##* 

"Ne postoje dani u kojima je Cinjenje dobrih djela dra- 
ze Allahu, d&S., od cinjenja dobrih djela u prvih deset dana 
mjeseca zul-hid2dzeta." Ebu Davud biljezi isto predanje, s 438. u* 


|i ZBIRKA VJER0YJESN1K0Y1H DOVA 

tim Sto jos dodaje: "...u ovim danima, Ij. prvih deset dana 
zul-hidzdzeta." m 

455. U Musnedu imama Ebu Muhammeda bin Abduliaha 
bin Abdurahmana ed-Darimija bilje& se predanje s lancem pre- 
nosilaca od kojih Buhari i Muslim prenose svoje hadise, a u 
kojem stoji: 

»,*£& & J* J j^ 1 ct 3-^' f $ 4 J^ 1 fi " 

"Ne postoje dani u kojima je cmjenje dobrih djela bolje od 
einjenja dobrih djela u prvih deset dana mjeseca zul-hidzdzeta." 
Neko upita: "(iak ni dzihad?"/*' pa je spomenuo ostatak hadisa. 

456. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje Amra bin 
Suajba, on od njegovog oca, ovaj od njegovog djeda, koji pre- 
nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Najbolja dova koje 
se moze uCiti na dan Arefata i najbolje Sto smo ja i ostali posla- 
nici prije mene rekli, jesu rijecn 

L& J-. iyj % «&J $ £ &J Si i^ A hi S-ai v- 

'La ilahe illallahu, vahdehu la serike lehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu juhji ve jumltu ve huve ala kulli 
gej'in kadlr' 

'Noma boga oshn Allalm, Jedinog, Koji nana druga. Njemu pri- 
pada sva vlast i zahvala i On je svemocan.'"™ Lanac prenosilaca 
ovog hadisa Tirmizi ocjenjuje nepouzdanim. 

*• Biljezi ga Buhari u pogbvlju o bajramima pod naslovom "Vrijednost cinjenja 

dobrih djela u danima bajrama". (969) 

*™ BUjeii ga Darimi u svom Sunenu, (2/259) 

M1 BiljeJi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se uci na dan 

Arefata" (5/572/3585), Bejheki u djelu Suabut-inmn (3767), obojica od Hammada bin 

Ebu Humejda, od Amra bin Suajba, od njegovog oca, od njegovog djeda, a on od 

AUahovog Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis garib, neobiean, pulem ovog 

lanca prenosilaca." Pravo ime Hammada bin Humejda jeste Muhommed bin Ebu 

Humejd, koji se zove Ibrahim cl-Ensari cl-Medeni. za koga ucenjaci u hadiskoj nauci ^ IMAM EN NEYEYI 

457. Imam Malik u svom Muvettau biljezi hadis s preki- 
nulim lancem prenosilaca i s manjkom samog teksta hadisa u 
sljedecoj formi: "Najbolja dova jeste ona koja je propisana da se 
uci na Arefaru, a najbolje Sto smo ja i poslanici prije mene rckli 
jesu rijeci: -.5 it, i Si J&-3 &\ vi i_ji Si" 1A ilahe illallahu, vahdehu la Senke Ieh' 

'Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga.'"" 1 

Prenosi se da je Salim bin Abdullah bin Omcr, r.a., vidio 
nekogcovjeka kako na dan Arefata prosi, pa mu je rekao: "OCaj- 
nice, zar da u ovom danu traziS od nekog drugog osim Allaha, 
dz.s\?" Buhari veli: "Omer, r.a., izgovarao je u svom satoru na 
Mini tekbire, pa bi ga culi ljudi u mesdzidu, te bi i oni Zajedno 
S njim izgovarali tekbire. I ljudi na pijaci bi s njim izgovarali 
tekbire, pa bi se pijaca horila od tekbira." Buhari dalje veli. " Ibn 
Omer i Ebu Hurejra, r.a., imali su obicaj da u prvih deset dana 
mjeseea zul-hidzdzeta izlaze na pijacu i uce tekbire, pa bi se i 
ljudi na pijaci pridruzivali njima." 

kazu da nijc jak prenosilac hadisa. Rijeci Tirmizija ispravne su jer je Muhammed bin 
Ebu Humejd nepouzdan, i svi se ueenjaci slazu u lome. Buhari i Ebu Hntim kazu: 
"Njegova su prcdanja nevjerodostojnn." Jahja, EI-Dzevzedz.uii, Ebu Zur'a, Dareku- 
tni i dr. ocjenjuju ga nepouzdanim- Hadis ima potvrdu u druga dva prcdanja koja 
prenosi Alija, r.a., a biljezi ih Bejheki (5/117) prcko Musaa bin Ubejde, od njegovog 
brala Abdullaha bin Ubojde, od Alije, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. koji 
ji' rekao: "Dova koju sam ja i poslanici prije mene najcesce ucili na Arefatu je: 'Nema 
boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga. Njemu pripada sva vlast i /ahvala i On 
je svemocfin."* Bejheki veli. "Jedino ga prenosi Musa bin Ubcjda, a on je nepouzdan, 
a njegov brat nije nikada susreo Aliju. r.a. Malik u svom Muvettau (1/337) i Bejheki 
(4/284) tvrde da ovaj hadis ima prekinut lanac prenosilaca, a obojica ga biljeie od 
Zijada bin Ebu Zijada, Sticenika Abdullaha bin Ajjafia bin Ebu Talhe, od Talhe bin 
Ubejdullaha bin Kurejza, koji ne spominje ime ashaba od koga prenosi ovaj hadis. 
w Pogledaj prethodnu fusnotu. 362 
>■■: § ZBIRKA yJEROVJESNIKOVIH DOVA 

Zikravi i dove knji se uce pr/likom pomracanja Sunca i Mjeseca 

Prilikom pomracenja Sunca i Mjeseca sunnet je mnogo 
spominjati Allaha, dz,S., upuclvati Mu dove, a, prema konsen- 
zusu islamskih ucenjaka, torn je prilikom propisano obavljanje 
posebnog namaza. 

458. Buliari i Muslim u svojim Sahihima biljeze prcdanje 
Aise, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

liu «5& ^5 j^i o> oilJt v -oil oil & oiLl ^SSq ju£)i Si* ,>.*.. "Sunce i Mjesec jedni su od Allahovih, dz.S., znakova, ne 
pomracuju se zbog necije smrti niti rodenja. Kada vidite njiho- 
vo pomracenje, upucujte dove Allahu, dz.S., donosite tekbire i 
udjeljujte sadaku." 4 " U drugom predanju stoji: "Pa kada vidite 
njihovo pomracenje, spominjite Allaha, di.S." 

Hadis prenosi i Ibn Abbas, r.a. Buhari i Muslim ovaj hadis 
biljeze i od Ebu Musaa eI-E5'arija, koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Pa kada vidite njihovo pomracenje, spominjite Allaha, 
dz.S., upucujte Mu dove i trazite oprosta od Njega." U istim 
djelima biljezi se i predanje Mugire bin Su'be, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada vidite njihovo pomracenje, upucujte dove Allahu, 
dz.5., i obavite namaz." Ovo predanje biljezi Buhari od Ebu 
Bekra, r.a. ** Biljezi gn Buhari u poglavlju o pomracenju Sunca pod naslovom "Sunce se ne 
pomracuje zbog necije smrti niti rodenja" (1058), Muslim u poglavlju o pomracenju Sunca u predgovoru tog poglavlja. (2/6/200, 202. En-Nevevi) 363 4 IMAM EN NEVEVI 

m**YyK*WKw«vjxiftVrtc*< 

459. Muslim u svom Sahihu biljezi predanjc Abdura- 
hmana bin Semure, r.a., koji kaze: "Posjetio sam Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., u trenutku kada je bilo pomracenje Sunca, 
pa sam ga zatekao na namazu podignutih ruku i £uo sam ga 
kako slavi Allaha, dz.S (/ potvrduje Njegovu jednocu, donosi 
tekbire, zahvaljuje Mu se i upucuje dove, sve dok nije prestalo 
pomracenje Sunca. Nakon toga proucio je dvije sure iz Kur'ana 
i klanjao dva rekata namaza.""* 

Prilikom obavljanja namaza koji se klanja povodom 
pomracenja Sunca Iijepo je dugo uclti na kijamu. Na prvom je 
rekatu Iijepo prouciti iz Kur'ana u duzini sure El-Bekara, a na 
drugom blizu dvjesto ajeta, na trecem blizu stotinu i pedeset 
ajeta, a na cetvrtom blizu stotinu ajeta. Na prvom je rukuu Iijepo 
slaviti Allaha, d2.S., u du&ini koliko je potrebno da se proud 
stotinu ajeta, na drugom rukuu u duzini koliko je potrebno da 
se proud sedamdeset ajeta, na trecem isto toliko, a na cetvrtom 
onoliko koliko je potrebno da se proud pedeset ajeta. Na sed- 
zdi je Iijepo provesti isto vremena koliko i na rukuu, na drugoj 
sedzdi koliko i na drugom rukuu, i to je ispravno miSljenje. O 
ovome postoji razilazenje medu ucenjacima, ali je ovo 5to sam 
spomenuo ispravno. 

Medutim, u veclni djela naSih ucenjaka spominje se da 
ne treba duljiti, ali je to miSljenje neispravno, nego je ispravnije 
duljiti s ovim namazom. O tome je zabiljezcn hadis kod Buha- 
rija i Muslima, koji se prenosi mnogobrojnim lancima prenosi- 
laca, o cemu sam opsirno govorio spominjud dokaze u svom 
djelu Scrhul-muhezzcb, a ovdje sam samo spomenuo mjesto gdje 
se hadis biljezi kako ne bi citalac dolazio u dilemu zbog razila- 
zenja medu ucenjacima. Safi, Allah mu se smilovao, na mnogo 
mjesta spominje kako se s obavljanjem ovog namaza treba odu- 
Ijiti. A Allah najbolje zna. ** BiljeAi ga Muslim u poglavlju o pomractnju Sunca pod naslovom "Ucenje ezana 
povodom obavljanja namaza koji so klanja prilikom pomracenja Sunca". (2/6/216, 
En-Ncvevi) <#& 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOTIH DOTA 

Nasi ucenjaci kazu: "Na sjedenju izmedu dvije sedzde ne 
treba duljiti, nego se treba ponasati kao i prilikom obavljanja 
obicnih namaza." Medutim, postoje neke nedoumice o ovome 
sto su oni rekli. U vjerodostojno prenesenom hadisu spominje 
se da i na ovom mjestu treba oduljiti, a o cemu sam jasno govo- 
rio u svom djelu Serhul-muhezzeb. Prema mom misljenju, i na 
ovom mjestu treba oduljiti i sjediti duze nego sto se inace sjedi, 
all ne treba oduljiti sa stajanjem poslije dizanja s rukua niti na 
tesehhudu, a Allah najbolje zna. Ako bi neko skratio obavlja- 
nje ovog namaza i proutto samo El-Fatihu, namaz bi mu bio 
ispravan. Lijepo je prilikom svakog dizanja s rukua red: "Semi- 
allahu li men hamidehu Rabbena lekel-hamd", i to se biljezi 
u Buharijevom SahUm. Prilikom pomracenja Mjeseca lijepo je 
ufiti glasno, a prilikom pomracenja Sunca lijepo je uc:iti u sebi. 
Nakon obavljanja namaza treba odrzati hutbu pomocu koje 
treba upozoriti vjernike da se boje Allaha, dz.s., i podsticati ih 
na pokornost Njemu, Uzvisenom, na dijeljenje sadake i oslo- 
badanje robova jersu o toj temi preneseni vjerodostojni hadisi. 
Treba ih upozoriti da budu zahvalni Allahu, dz.s., na blagoda- 
tima koje im je podario, kao i na to da ne smiju dopustiti da se 
prepuste nemaru i samoobmani. A Allah najbolje zna. 

460. Buhari u svom Snhihu i drugi muhaddisi biljeze pre- 
danje Esme, r.a., koja je rekla; "Kada je bilo pomracenje Sunca, 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio je oslobadanje robova." 4 " A 
Allah najbolje zna. 

Zikravi koji se ufie prMkam kiSne dove 

Prilikom kigne dove lijepo je mnogo spominjati Allaha, 
dz.s., traziti oprosta i pri torn biti skrusen i ponizan. O tome su 
prenesene mnogobrojne dove, a jedna od njih jeste sljedeca: 4,8 Bilje2i ga Buhari u poglavlju o pcmraCenju Sunca pod naslovom "Pohvalnost 
twlobadanja robova prilikom pomracenja Sunca". (1054) 

365 '.:'!. [..,•:* 
.,'. *.>* 


» . 
IMAM EN NEVEV1 


i*lji ttrtS ui lilS 1^- *£ liji iLji iLi iLJ lii &ii j^UI 1 * 
iis IiJi Ii^J ui ^jji t£>j&) cy&5 c^i ^£5 upw J* 

13 cJj c*£ui oi^>: 5* iiiij ,£>i a 3,13 £#1 ri ii ^Li 

^ & Ja^ij ^15 ^15 o&i & £j fa s>$ ^>: j^ ^Ij^iLJ^uocii "Allahummeskina gajsen mugisen heni'en merian 
gadekan, mudzellilen sehhan ammen tabekan 
daima. Allahumme alez-zirabi ve menabitiS-sedzeri 
ve butunil-evdijeh. Allahumme inna nestagfiruke 
inneke kunte gaffaran fe ersilis-semae alejna midrara. 
Allahummeskinel-gajse ve la tedzalna minel-kanitln. 
Allahumme enbit lenez-zer'a ve edirre lened-dar'a 
veskina min berekatis-semai ve enbit lena min berekatil- 
erd. Allahummerfa' annel-dzehde vel-dzua vel-ura 
vek§if anna minel-belai ma la jeksifuhu gajruk" 

"Allahu, spusti nam posvuda obilttu kisu, prijatnu i plodnu, 
koja ce ceslo padati i sve nase krajeve natopiti, Allahu nas, ucini da 
njena zestina pogodi brda, drvece i dolinc. Allahu nas, mi od tebe 
oprosta trazimo, Ti uistinu mnogo prastas. Spusti s neba obilnu kisu. 
Allahu nas, napoji nas kisom i nemoj nas ocajnim uciniti. Allahu 
nas, ucini da nasi usjevi narastu, a da se vimena nasih krava muzara 
mlijekom ispune. Napoji nas kisom s neba, koju si blagoslovljenom 
ucinio, i ucini da blagoslovljeni usjevi iz zemlje niknu. Allahu naS, 
otkloni od nas nevolje, glad i nestaSicu i otkloni od nas nevolje koje 
jedino Ti mozes oikloniti." Ukoliko postoji Covjek koji je poznat 
po svojoj poboznosti i dobroti, lijepo se zauzimati kod Allaha, 
dz.S., pomocu njegove poboznosti, te treba red: "Allahu nag, 
mi od Tebe kisu molimo zbog Tvoga roba." JB 366 

NOW 

ZBIRKA VJEROYJESNTKOYIH DOYA 

461. Buhari u svom Sdhiku biljezi predanje u kojem stoji da 
je Omer bin el-Hattab, r.a., u danima suse molio Allaha> dz.s\, 
za kisu zbog Abbasa, r.a. Tom bi prilikom govorio: "Allahu 
na5, mi smo Te molili za kisu zbog naseg Poslanika, s.a.v.s., i 
Ti si nam kisu spuStao. Sada od Tebe kisu trazimo zbog ami- 
die naseg Poslanika, s.a.v.s., pa nam podari kisu." Nakon toga, 
kisa bi pofela padati.** 

Prenosi se od Muavije, r.a., da je molio za kisu zbog nekih 
poboznih Ijudi iz njegovog vremena. Na namazu u kojem se 
moli za kiSu lijepo je u£iti sve ono Sto se udi na bajram-namazu, 
a o cemu smo prethodno govorili. Na prvom se rekatu izgovori 
sedam tekbira a na drugom se rekatu izgovori pet tekbira kao 
na bajram-namazu, i torn prilikom treba potpuno isto postu- 
pati kao na bajram-namazu. Nakon toga se odrzi hutba na kojoj 
treba mnogo traziti oprosta i upueivati dove Allahu, dz.s. 

462. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje s vjero- 
dostojnim lancem prenosilaca koji ispunjava uvjete koje posta- 
vlja Muslim od Dzabira bin Abdullaha, r.a., koji je rekao: "Neki 
su beduini dofili Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., da se pozale na 
sugu, pa je on proufio sljededu dovu: 

'Allahummeskina gajsen mugisen merijjen merian 
nafian gajre darrin adzilen gajre adzil' 

'Allahu wis, spusti nam posvuda obihiu kisu prijatnu i phdttU, 
korisnu a ne stetnu, sto brzc i bez odiaganja.' Nakon toga, paJa je 
obilna kiSa."* 7 * Biljezi ga Buhari u poglavlju o kiSnoj dovi pod naslovom "Trazonje Ijudi od vla- 
dara da se obavi kisna dova kada naslupi suSa". (1010) 

w Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Dizanje ruku prili- 
kom uCenja kisne dove" (1169), Hakim u Muttolrcku (1/327), Bejheki (3/355), sva 
Irojica od Muhammeda bin Ubcjda, od Sa'da bin Kudama, od Jezida bin Fckira, od 
Dzabira bin Abdullaha, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, Ovaj lanac prenosilaca 
pouzdan jc. 

367 ; % 
IMAM EN-NEYEYI 

463. U istom djelu biljezi se predanje s pouzdanim lancem 
prenosilaca od Amra bin Suajba, od njegovog oca, od njegovog 
djeda, r.a., koji prenosi da je AHahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom 
ucenja kiSne dove ucio: 

"AllahummeskiibadekevebehaimekevenSurrahme- 
teke ve ahji beledekel-mejjit" 

"Allahu mz$ nopo/j Swyc rofarc>e ; zwotinje, koje si stvorio, oba- 
spi Svojom miloscu i oz'wi ovu Svoju zamrlu zemlju."** 

464. U istom djelu biljezi se predanje s pouzdanim lancem 
prenosilaca za koje Ebu Davud veli: "Ovo je dobar lanac pre- 
nosilaca" od Aise, r.a., koja prenosi da su se neki ljudi pozalili ** Ovo jc predanje neispravno, Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod 
noslovom "Dizanje ruku u namazu u kojem se moli n kifiu" (1176) od Alije bin 
Kadhna, od Efi-Sevrija, od Jahjaa bin Seida, od Amra bin Suajba, od njegovog oca, 
od djeda. Ebu Hatim ovaj lanac prenosilaca smatra nepouzdanim. On kaze: "Ovaj 
nam hadis prenosi Sold binSalih el-Antnki od Alije bin Kadima, Abdurahman veli: 
'Upitno sam svoga oca: 'Je li ovaj lanac prenosilaca pouzdaniji ili onaj koji biljezi 
Darurdi od Jahjaa bin Seida, koji prenosi da ga je Amr bin Suajb obavijestio da ovaj 
hadis prenosi bez spomena imena ashaba." Njegov olac reco: 'Ovaj hadis prenose 
od Amra bin Suajba, od njegovog oca, a on od Allnhovog Poslanika, s.a,v,s., bez 
spomena imena ashaba, a rijelki su oni koji u lancu prenosilaca spominju njegovog 
djeda.' On je ponovo upitao: 'Pa koji je od ova dva lanca prenosilaca ispravniji?', a 
olac mu odgovorio: 'Onaj u kome se spominje samo njegov olac bez spominjanja 
djeda.'" (Pogledaj djelo: Hctul-hatti$ (1/79, 80). Lanac prenosilaca u kojem se ne spo- 
minje ime ashaba biljezi i imam Malik u Mmvllou (1/169) i od Ebu Davuda (1176). 
Biljezi ga i Abdur-Rezak u svom Musaniwfu (3/92) od Ibrahima bin Sulejmana el- 
Tejmija, obojica od Jahjaa bin Seida, od Amra bin Suajba, bez spominjanja imena 
ashaba. Udenjaci su kriticki govorili o Aliji bin Kadimu. Jahja veli: "On jc nepou- 
zdan." Ibn Sa'd kaze: "Njegova su predanja nepouzdana." Ebu Hatim veli: "N'ajvise 
SlO za njegn mozenio reel jeste da fe bio istinoljubiv," Predanja koja prenosi od Es- 
Sevrija posebno su nepouzdnna. Ibn Adijj veli: "Hadisi koje Alija bin Kadim prenosi 
od Es-Sevrija nepoznati su." Isii hadis prenosi i Sulejman bin Davud el-Minkari od 
Abdur-Rahima bin Sulejmana, od Jahjaa bin Seida sa svojim lancem prenosilaca mi 
Bejhekija (3/356), Buhari za Sulejmana bin Davuda el-Minkarija veli: "Oko njega 
posloje neke nejasnoce." Ebu Halim veli; "Njegova se predanja ne prihvataju." 
Nesai veli: "On je nepouzdan." J3& m lancem 
njegovog 
, prilikom 

rahme- 
tvorio, oba- 

im lancem 
lanac pre- 
di poZalili nama/u pod 

} od Alije bin 

njegovog oca, 
n kaic: "Ovaj 
uralim.in vcli: 
iinj koji biljeii 
ijeslio da ovaj 
hadis prenose 
a, s.a.v.s., bcz 
linju njegovog 
Ispravniji?', a 
/. spominjanja 
jom so no spo- 
>avuda(1176). 
Suk'im.in.i cl- 
linjanja imena 
"On je nepou- 
iveIl:"Na)vlSe 
prcnosi od Es- 
fCadim prunosi 
ol-Miiik.iri od 
prenosilaca od 
U: "Oko njcga 
ie prihvataju." 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOYIH D0¥A 

*c**vyK *w»c*XYyK *wk*« 

Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., na suSu, pa je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., naredio da mu naprave minber na mjestu gdje su slavili 
Bajram, i odredio je ljudima dan kada ce uputiti dovu za kigu. 
Toga dana, kada se pojavilo rumenilo sunca na istoku, Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., popeo se na minber, izgovorio tekbir, zahva- 
lio se Allahu, dz.s\, a zatim je rekao: "Zalili ste se da je va5e 
mjesto pogodila suSa i da vam kiSa odavno nije pala. Allah, 
dz.s\, naredio vam je da Ga molite, a obecao vam je da de vam 
se odazvati kada Ga zamolite." Zatim je rekao: "El-hamdu lillahi Rabbil-alemtn. Er-Rahmanir- 
Rahim. Maliki jevmid-dln. La ilahe illallahu jef'alu ma 
jurid. Allahumme Entellahu la ilahe ilia Entel-ganijju 
ve nahnul-fukarau, enzil alejnel-gajse vedzal ma enzelte 
lena kuweten ve belagan ila hin" 

"Hvala Allahu, Gosvodaru svih svjetova. Milostivom, Samilo- 
snom. Vladaru Sudnjega dana. Nema boga osim Allaha, On cini $ta 
Mi. Allahu nas, Ti si Allah, nema boga osim Tebc, Ti si Neovisni, a 
mi $mo svi ovisni o Tvojoj milosti Spnisti nam kisu i ucini ono slo si 
nam spustio nasom snagom i opskrbom do odredeuog roka." Zatim 
je digao ruke i drzao ih je tako visoko da mu se vidjela bjelina 
ispod pazuha. Nakon toga, okrenuo je leda ljudima i izvratio 
svoj ogrta£ neprestano drzed ruke podignutim. Zatim se okre- 
nuo prema ljudima, sisaosa minbera i klanjao dva rekata. Allah, 
dz.S., poslao je oblak, pocelo je grmjeti i sijevati i, Allahovom, 
d£.s\, dozvolom, pocela je padati kisa. Dok je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., doSao do svoga mesdzida, vec* se pojavila bujica i kada 
je vidio kako ljudi fcurno bje^e s kiSe osmjehnuo se tako da su 

369 ■f 


i IMAHEN-NEVEYI jj 

!vyKX*Y*K **V*K 7(\VfKXKVfKX\Vl 

mu se vidjeli kutnjaci. Zatim je rekao: "Svjedodim da je Allah, 
di.S., svemodan i da sam ja Njcgov rob i poslanik."*" 

Hadis nedvosmisleno upuduje na to da se hutba treba 
odrzati prije obavljanja namaza. Isto stoji i u hadisu koji je zabi- 
Ijezen u Sahihima Buharija i Muslima, ali u smislu dozvole, a ne 
strogog naredenja. Ono Sto je poznato u fikhskim djelima jeste 
to da se prvo obavi namaz, a zatim odr2i hutba jer su preneseni 
hadisi u kojima stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prvo oba- 
vljao namaz a zatim dr£ao hutbu. A Allah najbolje zna. 

Lijepo je dovu u£iti i u sebi i glasno kao i visoko dignuti 
ruke prili kom ucenja dove. Safi, Allah mu se smilovao, veli: "U 
dovi treba reci: 

d5;fl £s hl$* 'jJ'j «*L2£| U;^jj ciuui lS# p!jjji u 

'Allahumme emertena biduaike ve veadtena 
idzabeteke ve kad deavnake kema emertena fe edzibna 
kema vedtena. Allahumme-emnun alejna bimagfiretin 
ma karefena ve idzabeteke fl sukjana ve seati rizkina' 

'AUahu nas, naredio si da Te molimo i obecao si nam da ces nam 
se odazvati. Mi Te molimo kao sto si nam naredio, pa nam se odazovi 
kao sto si nam obecao. Allahu nas, obaspi nas Svojim oprostom sve 
dok smo zivi i odazivaj nam se kada Te zamolimo za kisu i podari 
nam obilmt opskrbu.' Zatim treba uputiti dovu za opce dobro 
muslimana, donijeti salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
prouCiti ajet ili dva iz Kur'ana, a imam treba joS red. 'Molim w * Biijezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Dizanjc ruku prilikom 
ucenja kfene dove" (1/302/1173), licjhoki (3/349), obojica od Hanma bin Sei da cl-EjIija, 
od Halida bin Nezara. od Kasima bin Mcbrura, od Junusa bin Jezida el-ljlija, od Hifei 
bin Urvi\ od njegovog oca. od AiSe, r.a., a ona od Alfaliovog Poslanika, s.a.v.5. ma ^ 

I ZBIRKA VJER0VJESNIK0Y1H D0¥A g 

Allaha, dz.S., da oprosli i meni i vama.' Zatim treba uciti dove 
koje se uce u nevolji kao i dovu: ' Allahu nas, podari nam dobro 
na ovom svijetu i dobro na onom svijetu i sacuvaj nas patnje 
u vatri', kao i ostale dove koje su vjerodostojno prenesene od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s." 

Safi, Allah mu se smilovao, veli: "Prilikom obavljanja 
namaza u kojem se moli za kiSu imam treba odrzati hutbu 
kao na bajram-namazu, treba donositi tekbirc, zahvaljivati se 
Allahu, dz.S\, donositi salavate na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
kao i mnogo traiiti oprosta od Allaha, dz.5., i to treba biti ono 
za §to najvise moli Allaha, d2.§. Cesto treba ponoviti recenicu: 
"Trazite oprosta od Allaha, dz.5.. On zaista, mnogo prasta. On 
ce vam obilnu kiSu s neba slati." Prenosi se da je Omer, r.a., kada 
bi ucio kisnu dovu, najviSe Allaha, dz.§., molio za oprost. Safi, 
Allah mu se smilovao, dalje, veli: "Imam treba najvise moliti za 
oprost; time ce zapoceti hutbu, time ce praviti sranke u govoru 
i time ce zavrsiti svoju hutbu, i na to ce najvise obratiti paznju 
sve dok ne zavrsi s hutbom. Takoder, treba podsticati Ijude da 
se pokaju, da budu pokorni Allahu, dz.S., i da Mu se nastoje Sto 
vise pribliziti." 

Dove koje se uce kada puhne vjetar 

465. Muslim u svom Sohihu biljezi predanje Aise, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi zapuhao vjetar, 
uCio sljedecu dovu: 

Jl ijiij «, iL;i u jj-i ^ u ^ \*jJ- iuui ji ^Iji" 
"Allahumme inni es'eluke hajreha ve hajre ma flha 
ve hajre ma ursilet bihl ve euzu bike min serriha ve Serri 
ma fiha ve serri ma ursilet bih" *«4 


»":& 

$ 


i IMAM EN-NEYEY1 S 

Jv*K**YjK»fWyK**V*K**YyK*%v5 

"Allahu moj, molim te za njegovo dobro, za dobro koje sa sobom 
nosi i za dobro radi kojegje poslnn, a utjeecm Ti se od tijegovog zla, od 
zla koje sa sobom nosi i od zla radi kojegje poslatu" m 

466. Ebu Davud i Ibn Madza u svojim Sunemma biljeze 
predanje s dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Vjetar jejedan od vidova Allahove, dz.s., blagodali; moze 
biti milost, a moze bid i kazna. Kada vjetar zapuse, nemojte ga 
psovati, molite Allaha, dz.5., za dobro koje sa sobom nosi i tra- 
zite utociste od njegovog zla." wi 

467. Ebu Davud, Nesai i Ibn Madza u svojim Sunenima 
biljeze predanje Aifie, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kada bi vidio na obzorju oblake, prekidao svaki zapo- 
ceti posao, pa makar bio u namazu, te bi uCio dovu: 


f r "Allahumme inni euzu bike min serriha" 

"Allahu moj, uljecem Ti se od zla ovih oblaka", a ako bi pocela 
padati kisa, rekao bi: '* Biljezi ga Muslim u poglavlju o kisnoj dovi pod naslovom "Traznje utoc&ta kada 
puhne vjetar, kada so pojave tamni oblaci i kada se obraduje s padanjem kise". (2/6/ 
196,En-Nevevi) 

1,1 Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta treba reci kada 
zapu&u vjelrovi" (4/328/5097), Ibn Madza u poglavlju o edebu pod naslovom 
"Zabrana psovanja vjetra" (3727), Ahmed u MusnaSu (2/286), 409, 518). Ibn Hibban 
u SahBtu (2/176/1003), Bejheki (3/503), Bogavi u djelu SeHius-sumie (4/391), svi oni 
od Zuhrija, od Sabila bin Kajsa ez-Zerkija, od Ebu Hurejre, r.a. U lancu prenosilaca 
ovog hadisa nalazi se Sabil bin Kays, koji je nepoznat. Nesai veli: "Nije mi poznato 
da iko drugi osJm Zuhrija prenosi hadise od njega." 372 

e so soboiti 
vog zla, od 

na biljeze 
?, r.a., koji 


lati; moze 
emojte ga 
nosi i tra- 

Simenima 
Poslanik, 
aki zapo- JfJtt" bi poCela 


f*«" itocista kada 
iktV.(2/6/ 

ba re<S kada 
>d naslovom 
, Ibn 1 Itbban 
!391),svioni 

i prenosilaca 
( mj poznalo 
'vii ZBIRKA VJER0VJESNIK0V1H DOVA 

"Allahummesajjiben heni'a" 

"AUahu moj, ucini mm kistt prijattwm i obilnom."* 

468. Tirmizi u svom Sunemt i drugi autori biljeze preda- 
nje Ubejja bin Ka'ba, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: "Nemojte psovati vjetar, a ako vidite ne5to Sto 
vam se ne svida, recite: 

• i S' * * ' ** *' e I * * '* *»' 

b .4j Cj'y\ U yij Igj U j£j tft^Jl 8^A yi ^* Jj j >*jj 

'Allahumme inna nes'eluke min hajri hazihir-rih ve 
hajri ma fiha ve hajri ma umiret bihi ve neuzu bike min 
serri hazihir-rihi ve Serri ma fiha ve serri ma umiret bih' 

'AUahu nas, molimo Te za dobro ovog vjetra, za dobro koje u 
scbi nasi i za dobro radi kojegje poslan, a utjecemo Ti se od njegovog 
zla, od zla kojeg sa sobom nosi i od zla radi kojegje poslan. " m Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis hasenuii-sahih." Hadis koji snio citirali pre- 
nose: Aisa, Ebu Hurejra, Osman bin Ebul-As, Enes, Ibn Abbas 
i Dzabir, r.a. 

469. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje s pou- 
zdanim lancem prenosilaca od Seleme bin el-Ekvea, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi puhnuo jak 
vjetar, govorio. " : BlljeJi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslovom "Sta se uCi kada /apusu 
vjetrovi* (4/329/5099), Nesai u djelu Amelul-jevmi vcl-Jejtc pod naslovom "Sta treba 
red kada Allah, d&5., ucini da se pojave oblaci" (6/227/10751), Ibn Madia u pogla- 
vlju o dovama pod naslovom "Sla Ireba red onaj ko vidi oblake i padanje kiSe" 
(2/1 280/3889), sva trojica od Mikdama bin Surejha, od njegovog oca, od Aise, r.a., a 
ona od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovaj je lanac prenosilaca pou/dan. 
m Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o iskusenjima pod naslovom "Prcdanja koja govore 
o zabrani psovanja umrlih" (4/521 /2252), Hakim u Muslcdrcku (2/272), obojica 
od El-E'mesa, od Hubejba bin Ebu Sabita, od Zerra, od Seida bin Abdurahmana 
bin Ebza, od njegovog oca, od Ubejja bin Ka'ba, r.a., a on od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." U lancu prenosilaca ovog hadisa 
nalaze se El-E'mes i Hubejb bin Sabit, a oni su podmetali hadisc. 

373 

mi 
fAUCXIAh 

IMAMEN-NEYEV1 I 

jfK XK V*K X% Vrtc JftV*K Jft vnc Jft V 

"Allahumme lakhan la aklma" 

"Allahu moj, neka ovaj vjetar bade onaj koji oploduje, a ncka ne 
bude onaj koji unistava."*" 

470. U istom djelu biljezi se predanje Enesa bin Malika i 
Dzabira bin Abdullaha, r.a., koji prenose da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: 

jJk 4_Jli j*-S3b p-C.Uj *<_iJi* *L;j c— i-U jl Z^-£ ilJUj lil" 

"Kada se desi neki krupan dogadaj ill zapuse zestok vje- 
tar, donosite tekbire jer ce to odvratiti crni vihor od vas."* 5 

471. Safi, Allah mu se smilovao, u svom djelu El-Umm 
biljezi predanje Ibn Abbasa, r.a., koji je rekao: "Nikada vjetar 
nije zapuhao, a da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije sjeo na koljena 
i rekao: 

'Allahummedzalha rah me ten ve la tedzalha azaba. 
Allahummedzalha rijahan ve la tedzalha riha' t m Biljett ga Ibnus-Sunni u djelu Ameltil-jeomi vtUejlc (285) ocl Ebu Ja'laa, od Ahmeda 
bin Abode, od Mugire bin Abdurahmana cl-Mahzumija, od Je/.ida bin Ebu Ubejde, 
Slicenika Seleme bin el-Ekvea, od Seleme bin el-Ekvea. a on od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. Ovaj je lanac prenosilaca pouzdan. 

•* Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Ainclul-jevmi vel-lejlc (285) od Velida bin Muslims, 
*«l Anbese bin Abdurahmana, od Muhammvda bin Zazana. od Enesa bin Malika, 
a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. U lancu prenosilaca ovog hadisa jeslc Velid 
bin Muslim, koji jc podmetao hnclise, kao i Muhammcd bin /a/.m. koji je nepou- 
/dan, I'ija predanja su neispravna i ne Ireba ill zapisivatt. Od njega hadise prcnosi 
jcdino Anbese bin Abdurahman. Ebu Hatim veli. "Predanja koja Muhammed bin 
Zazan prenosi od Enesa ne Ireba prihvacatt. Anbesa bin Abdurahman jesle slab 
prenosilac hadisa. O njemu Buhari veli: "Njegova predanja uCenjaci odbacuju", a 
na drugom mjeslu veli: "Hadisi koje on prcnosi slabi su." Ebu Hatim veli: "On je 
izmi&ljao hadise." 

374 
mi 

alp- [ a neka ne 

i Malika i 
ov Posla- 

estok vje- 
as."« ' 

i El-Umnt 
ida vjetar 
la koljcna azabd. i, od Ahmeda 
Ebu Ubejde, 
a% Poslanika, 

l>in Muslims, 
ibin Malika, 
la jests Velid 
oji je nepou- 
idise prenosi 
hammed bin 
urn jeste slab 
odbacuju", a 
i veli: "On je 

g ZBIRKA VJEROVJESHIKOTIH DOTA g 

'Allahu moj, acini ga miloscu a ne ucini ga uzrokom patnje. 
Allahu ntoj, uclni da puhnu vjetrovi a ne ucini da puhne vjetar.'"** 

Ibn Abbas, r.a., veli: "Kada se spoiminje kao kazna, rije£ 
vjetar u Kur'anu, dolazi u jednini: "I Mi poslasmo protiv njih, 
u danima ncsrctnim, vjetar leden..." (El-Fussilet, 16). 1 rekao je 
Uzviseni: ".J o Adit, kada na njih vjetar poslasmo u kojem nijc 
bilo nikakva dobra" (Ez-Zarijat, 41). Kada se govori o vjetru kao 
milosti i blagodati, onda ova rije£ dolazi u mnozini. Uzviseni je 
rekao: "Mi saljemo vjetrove da ophduju.. . " (El-Hidz>, 22). I rekao 
je Uzviseni. jedan od dokaza Njegovih jeste to sto On satje vjetrove 
kao nosioce radosnih vijesti..." (Er-Rum, 46) 

472. Safi biljezi hadis s prekinutim lancem prenosilaca 
u kojem stoji da se neki covjek pozalio Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., na siromaStvo, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Vjerovatno psujes vjetar."" 7 

Safi, Allah mu se smilovao, rekao je: "Niko ne treba psovati 
vjetar jer je on poslusan svome Gospodaru, i jedan od Njegovih 
vojnika koga On salje kao milost i kao kaznu kada to zeli." 

Dova fcoja se uci kada se ugleda zvijezda padalica 

473. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn Mesuda, 
r.a., koji je rekao: "Naredeno nam je da ne pratimo pogledom 
zvijezdu padalicu i da torn prilikom kazemo: 

' *» * 
'Masa Allahu la kuwete ilia billah' 

Toje Allaliova, d$JL, wlja. Nana snage osim Attaliove, dz.l, snage.'"*" 

'* Biljcii ga Safi u djclu EM/mm (1/224), a u njegovom je lancu prenosilaca jedan 

nepoznal prenosilac. 

* Biljeti gaSafi u djclu El-Umm. (1/224) 

•* Biljeii ga lbnus-Sunni u djelu AmeUil-jmni vet-lejtc (658) preko Abdul-E'laa, od 

Mamniada, od Ibrahima, od Alkamc, od Abdullah.! bin Mesuda, a on od Allahovog 

Poslanika, s.a.v.s. Ovaj je lanac prenosilaca veoina slab. Abdul-E'la jeste sin Ebul- 

MuBavira, sa koga se svi sla2u da je nepouzdan. Buhari veli: "Njegova su predanja 

slaba." Mnogi ucenjaci ne prihvataju njegove hadisc. 

375 


| IMAM EN-NEVEYI If 

Ne treba pakazivati i gledati u zvijezdu padalicu i u munju 

Dokaz za to jeste i hadis koji smo prethodno spomenuli. 

474. Safi, Allah mu se smilovao, u svom djelu El-Umm 
biljezi predanjc od pouzdanih prenosilaca od Urve bin Zubejra, 
r.a., koji je rekao: "Kada neko od vas vidi munju ili svjetlicu, neka 
ne pokazuje na nju, nego neka je opiSe." m Safi, Allah mu se smi- 
lovao, veli: "I dan-danas Arapi ne vole pokazivati na munju." 

Dova onoga ko cuje grmljavinu 

475. Tirmizi u svom djelu biljezi predanje sa slabim lan- 
cem prenosilaca od Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kada bi cuo grmljavinu, govorio: 

"Allahumme la taktulrta bi gadabike ve la ruhlikna 
bi azabike ve afina kable zalik" 

"Allohu nas, nemoj nas ubiti Tvojom srdzbom i tiemoj nas uni- 
stiti Tvojom kaznom i oprosti nam prije ncgo sto pomremo." m 

476. Imam Malik u svom Muvctttiu biljezi predanje s pou- 
zdanim lancem prenosilaca od Abdullaha bin Zubejra, r.a., koji 
je, kada bi zacuo grmljavinu govorio: t* *• " '.'£u >>*> .<*£■ ja i&^UJlj o.w^ j*Jl £^J ^ JJI ol^-l "SubhanellezT jusebbihur-ra'du bihamdihi vel- 
melaiketu min hlfelih" * Biljezi ga SaG u djelu El-Umm. (1/224) 

00 Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Sta kaze onaj ko cuje 
grmljavinu" (5/503/3450) prcko Abdul-Vahida bin Zijada, od Hadzd2adia bin 
Erta'la, od Ebu Mclara, od Salima bin Abdullaha bin Omero, od njegovog oca, a on 
od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovaj je lanac prenosilaca nepouzdan zbog Hadz- 
dzadza bin Erta'la, koji ovaj hadis nijc cuo direklno, ncgo je podmelao hadise. 

376 
g ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA g 

"Slavljen neka je Onaj Koga i grmljavina iz slrahopostovanja 
slavi ihvall" m 

477. Safi, Allah mu se smilovao, u svom djelu El-Utnm 
biljezi predanje s pouzdanirn lancem prenosilaca od Tavusa, 
uoenjaka i poboznjaka iz generacije tabiina, r.a., koji je, kada bio 
zacuo grmljavinu, govorio: "Slavljen neka je Onaj Koga i ona 
slavi;"*" Safi, Allah mu se smilovao, veli: "Ovim rijettma on je 
aludirao na ajet: 1 grmljavina slavi i Jwali Njega...'" 

Ibn Abbas, r.a., pripovijeda: "Bili smo jednom prilikom s 
Omerom, r.a., na nekom putovanju, pa nas je zadesila grmlja- 
vina, munje i grad, pa nam Ka'b refle: 'Ko, kada zacuje grmlja- 
vinu, tri puta kaze: 

'Subhane men jusebbihur-ra'du bihamdihi vel- 
melaiketu min hlfetih' 

'Slavljen nekaje Onaj Koga grmljavinu i meleki iz strahopostova- 
nja slave i hvale', ta mu grmljavina nece nanijeti $tehi. ' Mi smo izgo- 
vorili tri puta te rijef i i nikoga od nas nije zadesilo nikakvo zlo." 

Dova koja se ufii kada poena padati kiSa 

478. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ai5e, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi pocela padati 
kiSa, govorio: 

"AHahummesajjibcn nafia" 

"Allahu moj, ucini ovu kisu obihwtn i korisnom."** 

'■" Biljeii ga Malik u svom Muvcttau (2/757) s ispravnim lancom prenosilaca od 

Amira bin Abdullaha, a on od All.ihovog Poslanik, s.a.v.s. 

» Biljtv. ga Safi u djelu El-Umm. (1/224) 

m Biljezi ga Buhari u poglavlju o kisnoj dovi pod naslovom "Sta se u£i kada pocne 

padati kisa". (2/602/1032) 377 

Stt 4 m •» 

I IMAM EN-NEVEYi 

Isti se hadis biljezi i u Sunenu Ibn Madze, gdje stoji da se 
ova dova treba ponoviti dva ili tri puta. 

479. Safi u svom djelu El-Umm biljezi predanje s lancem 
prcnosilaca u kojem se ne spominje ime ashaba koji prenosi taj 
hadis, a u kojem stoji da treba upudivati dove kada pocne padati 
kisa. Safi, Allah mu se smilovao, veli. "Cuo sam od mnogih 
da u trenucima kada pot ne padati kiSa, treba upudivati dove i 
obavljati namaz.' ,MM 

Dova koja se uci paslije padanja kiss 

480. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Zejda bin Halida el-Dzuhenija, r.a., koji pripovijeda: "Klanjali 
smo za Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., sabah-namaz na Hudej- 
biji, a na zemlji su bili tragovi sinocnje kise. Kada je zavrSio s 
namazom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., okrenuo se i rekao: 'Znate 
li Sta je rekao vaS Gospodar?' Ashabi odgovorise: 'Allah i Nje- 
gov Poslanik, s.a.v.s., najbolje znaju.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rece: 'Rekao je: 'Neki od Mojih robova osvanuli su kao vjer- 
nici, a neki kao nevjernici. Ko je rekao: 'Allahovom dobrotom i 
milosdu pala je kisa' taj je osvanuo kao vjernik i kao nevjernik 
u zvijezde, a ko je rekao: 'Kisa je pala zbog polozaja zvijezda' 
osvanuo je kao nevjernik u Mene i kao vjernik u zvijezde."""' 

Hudejbija je poznati bunar koji se nalazi nedaleko od Meke. 

Nakon padanja kise lijepo je §to vise zahvaljivati se Allahu, 
dz.S., zbog te blagodati kojom je obasuo Svoje robove. m Biljoii ga Safi u djelu El-Umm (1/223) s prokinutim lancem prcnosilaca. 
■ Biljefci ga Buhari u poglavlju o kiSnoj dovi pod nastovom "Rijctfi Uzviienog; 
"...i umjesto zahvalnosti Sto vam je hrana darovana, vi u Njega ne vjerujete". 
(2/606/ 103S) 

5378 ZBIRKAVJEBOVJESNIKDVIHDOfA Jg 

Dova koja se u6i kada se poboji da bi kisa 

mag/a nanijeii neku Statu 

481. Buhari i Muslim u svojim Sohihima bilje^e preda- 
nje Enesa, r.a., koji prenosi sljeded dogadaj: "Neki je covjek 
ugao u mesdzid u trenutku kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
drzao hutbu na diumi, pa je rekao: 'Allahov Poslanice, stoka je 
pocela skapavati od zedi i usjevi su propali, pa zamoli Allaha, 
dz.s, da nam spusti kigu.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., dize ruke, 
a zatim rece: 'Allahu nag, spusti nam kigu, Allahu nas, spusti 
nam kigu/" Enes, r.a., dalje pripovijeda. "Tako mi Allaha, d2.§., 
mi u torn trenutku nismo na nebu vidjeli ni oblaka niti obla- 
eka. Izmedu nas i brda Sel'a nije bilo nikakvih kuca. Iza brda 
Sel'a odjednom se pojavi ogroman oblak, i kada je doSao iznad 
nas, raSirio se na sve strane, a zatim je pocela padati kiSa. Tako 
mi Allaha, cijelu sedmicu nismo vidjeli sunca. Sljedede dzume 
ponovo dode isti covjek, dok je Allahov Poslanik, s.a.v.s., drzao 
hutbu, i rece: 'Allahov Poslanice, usjevi propadoSe, a putevi 
su neprohodni. Zamoli Allaha, dz.g., da kiSa prestane padati.' 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., dize ruke i rece: 

'Allahumme havalejna ve la alejna. Allahumme alel- 
akami vez-zirabi ve butunil-evdijeti ve menabitig-gedzer' 

'Allahu nai, ucini da kisa pada oko ttas, a ne na nas. Allahu nas, 
neka padana plodno zcmljis'tc i na krSevite stijene, u Mine i korijenje 
drveca', Kada smo izasli iz dzantijc, sunce se vec bilo pojavilo.'" 1 "" U 
predanju koje biljezi Buhari stoji. "Allahu nas, napoji nas..." 

-,». Biljeii ga Buhari u poglavlju o dzumi pod naslovom "Dova *a kisu prilflwm 
drianja hutbe na diumi" (2/589/1014-7, 1019, Fethul-Bari), Muslim u poglavlju 
o namazu koji se obavlja povodom dove za kiSu pod naslovom "Dova za kifiu" 
(2/6/191-4, En-Nevevi) 

379 

IMAM EN NEVEYI 

likrovi koji se ufie na teravih-namazu 

Klanjanje je teravije sunnet i u tome se slazu svi ucenjaci. 
lma dvadesct rekata i selam se predaje nakon svaka dva rekata. 
Teravija se obavlja kao i svi ostali namazi o kojima smo pret- 
hodno govorili i na njoj se uce svi zikrovi koji se u£e na ostalim 
namazima, u£i se "et-tehijjatu", dova poslije njega itd. Mada je 
sve ovo opcepoznato, spomenuo sam to jer neki ljudi olahko 
shvacaju ovaj namaz i izostavljaju vednu zikrova koje uce na 
ostalim namazima, a i izostavljaju ucenje salavata poslije "et- 
tehijjatu". Sto se rice ucenja Kur'ana na kijamu, najispravnije 
je miSljenje vecine ucenjaka koji smatraju da je lijepo proufiti 
cijeli Kur'an na teraviji za mjesec dana, tako da se svake noci 
proufi jedan od trideset dzuzeva Kur'ana. Kur'an treba uciti 
lijepo i razgovijetno. Medutim, imam treba paziti da ne odulji 
previSe s ucenjem, pa da uci vi§e od jednog d2uza na jednoj 
teraviji, Takoder, treba dobro paziti da ne prakticira novotariju 
koju su uveli neki imami neznalice, a koji sedme nodi rama- 
zana na posljednjem rckatu prouce cijelu suru El-En'am sma- 
trajudi da je ova sura objavljena odjednom, u cijelosti. Ovo je 
Io5a novotarija i dokaz neznanja onih koji su je uveli i sa sobom 
nosi mnogo Stele, a o tome smo podrobno govorili u naSem 
djelu koje govori o ucenju Kur'ana. Zikrovi koji se uce na hadze-namazu, koji se obavlja 
povodom lelja i potreba 482. Tirmizi i Ibn Madz-a u svojim zbirkama biljcze pre- 
danje Abdullaha bin Ebu Evfaa, r.a., koji prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko bude imao nekakvu potrebu koju 
zeli od Allaha, dz.s\, ili nekog od ljudi, neka se abdesti i neka to 
obavi na najbolji moguci nacin, zatim neka klanja dva rekata, 
neka se zahvali Allahu, dz.s\, i donese salaval na Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i neka zatim kaze: 

380 

■M 
ZB1RKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 
*5i J 5 " i^ ^J'j «%>& p5*5 ^^j ^^-^ «3UW o^uli ij S.- » > 'La ilahe illallahul-hallmul-kerim. Subhanallahi 
Rabbil-arSil-azim. El-hamdu lillahi Rabbil-alemln. 
Es'eluke mudzibati rahmetike ve azaime magfiretike 
vei-ganimete min kulli birrin ves-selamete min kulli 
ism. La teda' IT zenben ilia gafertehu ve la hemmen ilia 
ferredztehu ve la hadzete hije leke ridan ilia kadajteha 
ja erhamer-rahimln' 

'Nana boga osim Allaha, Blagog i PkmenUog, Slavljen ttekaje 
Allah, Gospodar Arsa vcUcansfvctwg. Hvala Allahu, Gospodaru svih 
svjctova. Allahu moj, molim te da mi podaris ono sto ce biii uzrok 
Tvojc milosti i Tvoga oprosta i zbog cega 6c me svako dobro zadesiti, 
koje ce me odvratiti od bib kakvog grijeha, Allahu moj, ne ostavi ni 
jedan moj grijelt, a da ga nisi oprostio, niti brigu, a da je nisi olklonio t 
niti neku moju polrebu kojom si Ti zadovoljan, da mi jc nc ispunis, 
molim Te, o Najmihstiviji.'"^ Tirmizi veli: "UCenjaci su kritifki 
govorili o lancu prenosilaca ovog hadisa." Ovom prilikom lije- 
po je prou£iti dovu koja se uci u nevolji, a koja glasi: m Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o na mazu pod naslovom "Predanja koja govore o 
namazu koji sc obavlja povodom neke potrebe" (2/344/479), Ibn Madia u poglavlju 
o obavljanju namaza i o namaskim sunnelima pod naslovom "Predanja koja govore 
o namazu koji se obavlja povodom neke potrebe" (1/441/1384), oiwjica od Faida 
bin Abdurahmana, od Abdullaha bin Evfa, r.a. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis neobiCan, 
a o njegovom lancu prenosilaca ucenjaci su krilicki govorili." Busajri, u svom djelu 
Ei-Ztvaiil veli: "Ovaj hadis biljezi Tirmizi i kaze: "Ovaj je hadis neoblcan, a o njego- 
vom lancu prenosilaca ucenjaci su kriu'tki govorili jer je Faid bin Abdurahman bio 
slab prenosilac hadisa a njegov nadlmak je Ebul-Verka." Faid bin Abdurahman je iz 
Kuff, a njegova predanja ucenjaci odbacuju i smatraju ga nepouzdanim. (Et-Takrib). 
Hakim ovaj hadis biljezi pod brojem (1/320) s islim lancem prenosilaca. 

381 
IMAM EN-NEVEYI 
".ifll ,lii 63 &£ sj^fi jj S&£ dill j 6T j^UC "Allahumme atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti 
haseneten ve kina azaben-nar" 

"Allahu nas, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na onom 
svijetu i sacuvaj nas palvje u vatri", a to na osnovu hadisa koji 
smo prethodno spominjali, a koji se biljezi u Sahihima Buliarija 
i Muslima. 

483. Tirmizi i lbn Mad2a u svojim zbirkama biljeze pre- 
danje Osmana bin Hunejfa, r.a., koji prenosi da je neki slijepi 
covjek dosao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao: "Zamoli 
Allaha, dz.s., da me izlijecl" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede: 
"Ako hoces, zamolit cu Allaha, dz.s., a ako hoceS, strpi se, to 
H je bolje." Covjek rede: "Zamoli Allaha, dz.S., da me izlijed i." 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredi mu da lijepo uzme abdest i da 
uputi sljedecu dovu: "Allahu moj, ja Te molim i vjeru Ti ispo- 
vijedam slijededi u tome Tvoga vjerovjesnika, Muhammeda, 
s.a.v.s., vjerovjesnika milosti. Muhammede, slijededi tebe ja se 
obracam svome Gospodaru radi moje potrebe moledi Ga da mi 
je ispuni. Allahu moj, udini Muhammeda mojim zagovornikom 
kod Tebe." 5 " Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

Zikrovi koji se uce na tesbih-namazu 

Tirmizi veli: "Od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prenosi se 
veliki broj hadisa koji govore o tesbih-namazu, ali vecina till w Biljezi Tirmizi u poglavlju o dovama, poglavlje pod brojem 119 (5/569/3578), 
lbn Madza u poglavlju o obavljanju namaza i o naniaskim sunneh'ma pod naslo- 
vom "Prodanja koja govore o namazu koji so obavlja povodom neke potrebe" 
(1/441/1385), obojica od Osmana bin Amirn, od Su'bc, od Ebu Diafera, od Amare 
bin Huzejme bin Sabita, od Osmana bin Hunejfa, Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasc- 
nun-garib/' Prenosioci koji se nalaze u ovom !ancu prenosilaca pouzdani su osim 
Osmana bin Omera, o kome lbn Hadzer u Et-Takribu veli; "Njegovasu prodanja pri- 
hvalljiva." Ahmed i lbn Mein u djelu El-Mizim ocjenjuju ga pouzdanim. Hadis biljezi 
i Hakim (1/313, 519), Nesai u djelu Es-Sunenul-kubra i u djelu Amelul-jevmi vel-tcjle u 
poglavlju "Hadis koji prenosi Osman bin Hunejf (6/168/10494, 10495, 10496) putem 
istog lanca pronosilaca. 

382 
ifAUCibr 
I ZBIRKA VJER0YJESN1K0YIH D0¥A £ 

predanja nisu vjerodostojna." On dalje veli: "Ibnul-Mubarek 
kao i neki drugi ufenjaci smatraju da se tesbih-namaz treba 
obavljati i govore o vrijcdnosti toga namaza. Pripovijedao mi je 
Ahmed bin Abeda od Ebu Vehba, koji je upitao Abdullaha bin 
Mubareka o tesbih-namazu, u kojem se slavi Allah, dz.5., pa 
mu je on odgovorio: 'Nakon pocernog tekbira proud se; 

kji ^jj % hk- d^'j ^* h4 ^j^i'j fi^ 1 &*& 

'Subhanekellahumme ve bi hamdike tebarekesmuke 
ve teala dzedduke ve la ilahe gajruke' 

'Slavljen neka si, Allahu moj, i Tebi hvaia, uzviseno neka je 
Tvoje ime, uzvisenaje Tvoje velicina. Nema boga osim Tebe.' 

Zatim se petnaest puta kaze: 

'Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu 
vallahu ekber' 

'Slavljen nckajc Allah, Iwnla Allahu, nema boga osim Allaha, 
Allah je najveci.' 

Zatim se proud 'euza' i 'bismilla', EI-Fatiha, neka sura, 
zatim se deset puta kaze: 
jSl&Aj il VI X-Dl Yj d i&ij -&I 5^ 'Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu 
vallahu ekber' 

'Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, 
Allah je najveci.'" 

Zatim se ucmi ruku, i na rukuu se ove rijeci izgovore deset 
puta. Zatim se podigne s rukua i ove se rijeCi izgovore deset puta, 
zatim se ucmi sedzda, i na sedztii se ove rije£i izgovore deset 
puta, kada se podigne sa sedzde, izgovore se deset puta, zatim 

383 IMAMEN NEYEVI jg 

se ucini druga sedzda, i ove se rijec*i izgovore deset puta. Cetiri 
rekata obave se na ovaj na&n i pri tome se izgovori sedamdeset 
pet tesbiha £iji smo sadrzaj ranije spomcnuli. Svaki se rekat zapo- 
cne s petnaest tekbira, nakon toga se prou£i neSto iz KuKana, 
zatim se ovaj tesbih izgovara po deset puta.'" Ako se ovaj namaz 
obavlja nocu, po mom misljenju, bolje je selam predavati nakon 
dva rekata, a ako se klanja danju, onda se selam moze predati 
i kasnije. U jednom predanju koje se pripisuje Abdullahu bin 
Mubareku stoji da je on rekao: "Na rukuu prvo treba reci: 'Sla- 
vljen neka je Gospodar moj VeliCanstveni', a na sedzdi: 'Slavljen 
neka je Gospodar moj Uzviseni', a nakon toga se izgovara tes- 
bih." Neko je upitao AbduIIaha bin Mubareka: "Ako neko zabo- 
ravi izgovoriti ove tesbihe, hoce li onda ucmiti sehvi-sedzdu i 
torn prilikom izgovoriti tesbihe koje je propustio?" On je odgo- 
vorio: "Ne, to je ukupno tri stotine tesbiha." 

484. Tirmizi i Ibn Madza u svojim zbirkama biljeze preda- 
nje Ebu Rafija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao Abbasu, r.a.: "Amidza, zar da ne budem dobar prema 
tebi, zar da te ne volim, zar da te ne poducim onome 5to ce ti 
koristiti?" Abbas, r.a., odgovori mu: "Svakako, Allahov Posla- 
nice." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: " Amidza, obavi cetiri 
rekata namaza, na svakom rekatu proud El-Fatihu i neku suru, 
a kada zavrSis" s ucenjem, prije nego 5to ode§ na ruku, petnaest 
puta reci: ,** * >' f ' 'Allahu ekber, Allahu ekber, vel-hamdu lillahi ve 
subhanallah' 

'Allah je tmjvcci, Allah je uajveci, hvala Allahu, slavljen neka 
je Allah,' 

Zatim ucmi ruku i izgovori ove rijed deset puta. Nakon 
toga uspravi se i izgovori ove rijeci deset puta, a zatim padni 
na sedzdu i izgovori ove rijefl deset puta. Zatim podigni glavu 
sa sedzde i izgovori ove rije£i deset puta prije nego $to usta- 

384 m 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

neS. To je sedamdeset pet tesbiha na jednom rekatu i tri sto- 
tine tesbiha na cetiri rekata. Kada bi imao grijeha koliko ima 
pijeska na obali mora, Allah, d&.$. f oprostio bi ti." Abbas, r.a., 
rece: "Allahov Poslanice, ko je u stanju to izgovoriti u jednom 
danu?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: "Ako nisi u stanju 
to izgovoriti u jednom danu, on-da to izgovori u jednoj sedmiei, 
a ako nisi u stanju to izgovoriti u jednoj sedmiei, onda to ucini 
jednom mjesecno." Allahov Poslanik, s.a.v.s., olaksavao mu je 
sve dok nije rekao: "...onda to izgovori jednom godisnje." w 

Imam Ebu Bekr bin el-Arebi u svom djelu Kitabul-alwezi, 
u kojem komentira Tirmizijev Sitnen, veli: "Predanje Ebu Rafija 
jeste nepouzdano i slabo i nije na stepenu sahih, vjerodostojnog, 
niti hasen, dobrog hadisa. Tirmizi ga navodi u svojoj zbirci kako 
bi ukazao na njegovu slabost i kako se ne bi neko zavarao sma- 
trajud ovaj hadis pouzdanim. Rijeci Ibnul-Mubareka nisu dokaz 
da je neSto propisano." El-Ukajli veli: "O tesbih-namazu ne pre- 
nosi se ni jedan vjerodostojan hadis." Ebul-Feredz bin el-Dzevzi 
navodi hadise koji govore o tesbih-namazu sa svim predanjima w Ovaj je hadis ne vjerodostojan. Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o namazima pod 
naslovom 'Tredanja koja govore o tesbih-namazu" (2/350, 351/486), Ibn Madza 
u poglavlju o obavljanju namaza i o namasktm sunnetima pod naslovom "Preda- 
nja koja govore o lesbih-nanwu" (1/442/1386), obojica od Zejda bin Habbaba, od 
Musaa bin Ubejde, od Scida, Sticenika Ebu Bekra bin Amra ibn Hazma, od Ebu Rafija, 
r.,i. Tirmi/.i veli: "Ovaj je hadis neobican." Es-Sindi veli. "O ovom hadisu ucenjad su 
kriticki govorili, ali je ispravno da je OVO pouzdan hadis po kojem Ireba postupati." 
U lancu prenosilaca ovog hadisa jeste Musa bin Ubejda, koji je nepouzdan, posebno 
kada prenosi hadise od Abdullahn bin Dinara. Ebu Davud ovaj hadis biljezi pod 
brojem (1297-9), Hakim pod brojem (1/318), ali sva ova predanja sadrte u sebi neku 
slabosl ili mahanu u lancu prcnosilaca koji ih prenosi. Ibn Had?er u djelu Et-Tclhis 
(2/7, 8/482) veli: "Hadis koji je ovdje citiran prenose Enes, Ebu Davud, Abdullah 
bin Amr i dr., ali je najispravnije predanjc koje se pripisuje Ibn Abbasu, r.a. Dare- 
kutni veli: "Najvjerodostojnije slo je preneseno o vrijednostima Kur'ana jesu pre- 
danja koja govore o vrijednosti sure El-lhlas, a najvjerodostojnije Slo je preneseno o 
vriji'dnostima namaza jesu predanja koja govore o vrijednosti lesbih-namaza, iako 
je predanje koje prenosi Ibn Abbas, r.a., lek na stepenu hasen, dobrog, hadisa..." 
En-Nevevi u ovom djelu smatra da je tesbih-namaz preporucljivo obavljati. Koliko ja 
znam, on ovaj hadis smatra pouzdanim i uzima ga kao dokaz, a Allah najbolje /na. 
On ovaj hadis navodi u svom djelu El-Fevaiilul-mcttzimia. 3gL 

IMAM EN-NE¥E¥I 

i lancima prenosilaca, i zatim sva ta predanja ocjenjuje kao slaba 
i navodi razloge zbog kojih su ta predanja slaba, i spominje ova 
predanja u djelu u kojem navodi samo izmisljena predanja. 

Prenosi se da je imam, hafiz Ebul-Hasen ed-Darekutni, 
Allah mu se smilovao, rekao: "Najvjerodostojnije Sto je prene- 
seno o vrijednostima Kur'ana jesu predanja koja govore o vri- 
jednosti sure El-lhlas, a najvjerodostojnije Sto je preneseno o 
vrijednostima namaza jesu predanja koja govore o vrijednosti 
tesbih-namaza." 

Ove njegove rijecl ja spominjem s lancem prenosilaca u 
svom djelu Tabekntitl-fiikaini, kada govorim o biografiji Ebul- 
Hasena Alije bin Omera ed-Darekutnija, ali ove njegove rije£i 
ne podrazumijevaju to da je ovaj hadis ispravan, jer ucenjaci 
imaju obicaj red: "Ovo je najvjerodostojnije Sto je preneseno o 
ovoj temi, iako je to predanje u osnovi slabo, ali oni ovdje misle 
na to da je to predanje od svih slidnih siabih predanja najbolje i 
na manjem stepenu slabosti." 

Jedna skupina ucenjaka Safijskog mezheba smatra da je 
obavljanjc tesbih-namaza lijepo i pohvalno, a jedan od njih jeste 
i Ebu Muhammed el-Begavi Ebul-Mehasin er-Rujani. 

Er-Rujani u svom djelu El-Bnhr, na kraju poglavlja o d£e- 
nazama, veli. "Znaj, da postoje predanja koja poticu na oba- 
vljanje tesbih-namaza, i lijepo ga je obavljati u bilo koje vrijeme 
i ne treba biti nemaran prema njemu." On dalje veli: "Ovo je 
miSIjenje Abdullaha bin Mubareka i jedne skupine ucenjaka. 
Neko je upitao Abdullaha bin Mubareka: 'Ako neko zaboravi 
izgovoriti ove tesbihe, hoife li onda udiniti sehvi-sedzdu i torn 
prilikom izgovoriti tesbihe koje je propustio?' On je odgovorio: 
'Ne, to je ukupno tri stotine tesbiha/" 

Ove njegove rijefii o sehvi-sedzdi naveo sam, iako sam 
ih prethodno spominjao, zbog toga Sto kada se spomene neSto 
udenjaku poput Ibnul-Mubareka, i on to ne ocijeni kao nega- 
tivno, onda to upucuje na to da on to smatra dozvoljenim i **■"■■' 

§ ZBIRKAYJEROYJESNIKOVIHDOVA i 

ispravnim. Er-Rujani jeste jedan od naSih velikih i cijenjenih 
ucenjaka. A Allah najbolje zna. 

Zikrovi koji su u vezi s udjeljivanjem zekata 

UzviSeni je objavio: "Uzmi od dolmra njihovih zekat, da 
ih njime ocistiS i blagoslovi jenim ucinis, i pomoli se za iijih..." 
(Et-Tevba, 103) 

485. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Abdullaha bin Ebu Evfaa, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., kada bi mu doSao neko sa zekatom, ucio za njega 
dovu: "Allahu moj, podari im Svoje blagoslove." Kada mu je 
Ebu Evfa donio zekat, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 

"Allahu moj, podari Svoje blagoslove porodici Ebu Evfaa."* 10 

Safi i neki ucenjaci njegovog mezheba kazu: "Onaj ko pre- 
uzima zekat od nekoga ko ga daje treba red: 'Da te Allah, di.5., 
nagradi za ono Sto si udijelio, da ovo djelo udni uzrokom tvoga 
dscenja od grijeha i da ti podari bereket u imetku koji si zadrzao 
za sebc/" Lijepo je da ovu dovu proud i onaj ko ispred zakona 
uzima zekat kao i siromah koji direktno prima zekat od onoga 
ko udjeljuje. Prema naSem maSljenju i miSljenju drugih uce- 
njaka, ova dova nije vadzib, obavezna. Neki ucenjaci pak sma- 
traju da je ucenje ove dove obavezno, i to miSljenje zasnivaju 
na rijedma Sahja, Allah mu se srnilovao: "Namjesnik je duzan 
proudti dovu za onoga ko udjeljuje zekat, a dokaz za to jeste 
jasna naredba koja je doSla u ajetu." Ucenjaci ka2u: "Namjesnik 
ne treba red: 'Allahu moj, blagoslovi tog i tog £ovjeka', jer je 
znacenje rijed "aalli alejhim": upuduj dove za njih." Sto se tice 
rijed Allahovog Poslanika, s.a.v.s., "Allahu moj blagoslovi ih", 

J, ° Hadis je vjerodostojan, BiljeZi ga Buhari u poglavlju o zekatu pod naslovom 
" I mam treba blagosiljati i ufiti dove za onog ko izdvoji iz svoga imelka zekat" (3/4- 
23/1497, h'ctlml-liari), Muslim u poglavlju o Zekatu pod naslovom "Dova za onog ko 
izdvoji iz svoga imetka zekat". (3/7/184-5, En-Nevevi) 

%) •&L Pv % 

IMAM EN-NEVE?! 

to je on izgovorio stoga Sto je davanje biagoslova iskljuttvo u 
vezi s njim, i on ima pravo da se torn rijecju obraca kome zeli, a 
mi to pravo nemamo. Kada se spomene Muhammed, s.a.v.s., ne 
treba red: "UzviSen i velicanstven neka je", iako je on u osnovi 
uzvifien i velicanstven. Isto lako ne kaze se: "Ebu Bekr, s.a.v.s.", 
niti: "Alija, s.a.v.s.", nego se kaze: "Alija, r.a., (Allah, dz.s., bio 
zadovoljan njima" ili: Neka je Allahovo, dz.5., zadovoljstvo na 
njega"). Ako bi neko tako postupio, prema ispravnom misljenju 
koje zastupa vedin'a naSih ucenjaka, to bi bilo pokudeno. Neki 
kazu: "Taj bi postupak bio suprotan onome Sto je prece, ali se 
ne moze reci da je pokuden." Neki kazu: "To nije dozvoljeno, 
nego je zabranjeno." 

Kada se spominju imena onih koji nisu bili vjerovjesnici, 
za njih ne treba reci: "Alejhis-selam" i si., osim ako je u pitanju 
nazivanje i uzvracanje selama, jer je nazivanje selama sunnet, 
a uzvracanje selama vadzib, obavezno. To je zabranjeno u slu- 
Caju ukoliko se spominje samo uz ime nekoga ko nije bio vje- 
rovjesnik, a ako se spominje nakon imena vjerovjesnika, onda 
je, prema konsenzusu ucenjaka, to dozvoljeno, pa se moze reci: 
"AHahu moj, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muham- 
medovu, njegove drugove, supruge, potomke i sljedbenike", 
jer su tako postupale i ranije generacije priznatih ucenjaka, a 
povrh toga to nam je naredeno da izgovaramo na "et-tehijjatu" 
u namazu. O ovom smo malo opSimije govorili u poglavlju o 
donoSenju salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Nijet,postojanjenamjere,priIikomdavanjazekatajeste oba- 
vezno, i obavezno je da se dogodi u srcu kao i prilikom cinjenja 
drugih ibadeta. Lijepo je torn prilikom nijet izgovoriti i jezikom, 
kao Sto je to slut aj i s cmjenjem ostalih ibadeta. Ako bi se onaj ko 
zeli dati zekat ogranitto samo na nijet srcem, bilo bi dovoljno, ali 
nema smetnje ni da to izrazi rijecima, pa da kaze: "Ovaj imetak 
koji udjeljujem jeste zekat." A Allah najbolje zna. 

Lijepo je da onaj ko udjeli zekat, sadaku, imetak za koji 
se zavjetovao da ce ga udijeh'ti ili imetak koji se udjeljuje kao 

388 
iskur. 
na§, 
podu 
i kad ^ 


ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

iskup za ueinjeni prijestup, torn prilikom kaie: "Gospodaru 
naS, primi ovo od nas, Ti doista sve cujeS i znafi" Ovome nas 
podutava nag Gospodar kada govori o Ibrahimu i Ismailu, a.s., 
i kad govori o lmranovoj £eni 

•38%. J • ■ 
iisnosl 
Dova koja se ut\ kada se ugleda mladak i dova koja se uci 
kada se ugleda mjesec 

486. Darimi u svom Musnedu i Tirmizi u svom Sunenu 
biljeze predanje Talhe bin Ubejdullaha, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugledao mladak, govorio: 

"Allahumme ehillehu alej na bil-jumni vel-imani ves- 
selameti vel-islami Rabbi ve rabbukallah" 

"Attaint moj, ucini nam ga ciobrodoslim u znaku sigurnosti i 
vjere, mira i ispovijedanja vjere islama. Moj i tvoj Gospodar (mjesece) 
jeste Allah, dz.s."*" Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." 

511 Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Darimi u svom Sunenu (2/4), Tirmizi u pogla- 
vlju o dovama pod naslovom "Sta se uci kada se ugleda mladak" (5/504/3451), 
obojica od Sulcjmana bin Sufjana, od Bilala bin Jahjaa. od njegovog oca, od Talhe, 
r.a. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hascnun-garib." U lancu prcnosilaca ovog hadisa 
nalazi se Sulejman bin Sufjan, ko)i je nepouzdan, i Bilal bin Jahja, cija su predanja 
slaba. (Et-Takrib). Ahmed ovaj hadis biljeii u svom Musnedu pod brojem (1/162), 
Begavi (5/128/1335), Hakim (4/285), Ibn Ebu Asim u djelu Es-Sunne (376) s 
istim lancem prcnosilaca. Hadis ima potvrdu u drugim predanjima, ali sva ona u 
sebi sadrtc neku mahanu: Prenosi in Ibn Omer i Katada, a Ebu Davud ih biljcii & % 
IMAM EN NEYET! 

487. Darimi u svom Musnedu biljezi predanje Ibn Omera, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugle- 
dao mladak, govorio: dgjaij ^y\j #*uij oWV'j o# l . Q* «**1 r+w <2*1 <*'" "Allahu ekber. A II ahum me ehillehu alejna bil- 
emni vel-imani ves-selameti vel-islami vet-tevfiki lime 
tuhibbu ve terda Rabbuna ve rabbukallah" 

"Allah je najvecl Allahu moj, itcini nam ga dobrodoslim it zna- 
ku sigurnosti i vjere, mira i ispovijedanja vjere islama kao i pomoci u 
onome sto 77 volisi cime si zadovoljan. Nas i Ivoj Gospodar (mjesece) 
jeste Allah, dz.s."™ 

488. Ebu Davud u svom Suncmi, u poglavlju o edebu, 
biljezi predanje koje prenosi Katada, a u kojem stoji da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugledao mladak, govorio: B ..iUl>- ^ JJI -iiL cjJ pod brojem 4/327/5092. Ebu Davud veli. "O ovoj se It-mi od Allahovog Poslanika, 
s.a.v-s., nc prenosi ni jedan vjerodostojan hadis." Ovaj je hadis nevjerodostojan. 
Albani u svom komentaru djela Es-Sunne, autora Ibn Ebu Asima, veli: "Ovaj je hadis 
hasen, dobnr, ali je lanac prenosilaca koji ga prenose nepouzdan." 
111 Hadis je nevjerodostojan. Biljeli ga Darimi u svom Simeiw (2/4, 5) od Seida bin 
Sulcjmana, od Abdurahmnna bin Osmana bin Ibrahima, od njegovog oca. od njego- 
vog amidze, od Ibn Omera, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Osman 
bin Ibrahim el-Haribi, o kome Zehebi u s-vom djelu El-Mizau (3/427/5485) veli: "On 
kod sebe ime neke stvari koje Ireba kritiziraii." Ebu Hatim veli: "On od svoga oca 
prenosi hadisc koji su netacni." Hejsemi u svom djelu EI-Malima (10/139) veli: 
"Osman bin Ibrahim el-Hatibi ima kod sebe nekih mahana, a oslali prenosioci su 
pouzdani." Hadis ima polvrdu i u predanju koje se prenosi drugim pulem od Ibn 
Omera, r.a., a biljezi ga Taberani u poglavlju o dovama (282/904) preko Hisama bin 
Zijada Ebul-Mikdama, od njegovog brala Velida bin Zijada, od Nafia, od Ibn Omera. 
U lancu prenosilaca ovog predanja nalazi se Hisam bin Zijad bin Jezid, f ija se pre- 
danja ne prihvalaju, kao sto lo stoji u djelu Et-Takrib. Sejh Albani kao potvrdu ovom 
hadisu navodi prethodni hadis u svom djelu Es-SaJiiha, 1816. 422. 

ZBIRKA YJEROYJESHIKOVIH DOYA 

"Hilalu hajrin ve rusdin, hilalu hajrin ve ruSdin, 
hilalu hajrin ve ruSd. Amentu billahillezl halekak" 

"Mladak dobra i upute, mladak dobra i upute, mhdak dobra i 
upute. Vjerujem u Allaha, dz.l, Koji tcje stvorio", ove bi rijeei po- 
novio tri puta, a zatim bi rekao: -jS Mi *£j & j& && tf» * ^" "El-hamdu lillahillezl zehebe bi sehri keza ve dzae bi 
gehri keza" 

"Hvala Allahu, dll, Kojije ucinio da prethodtii mjesec s Imj- 
rom prode i da dozivimo ovaj mjesec."" 1 

U drugom predanju koje prenosi Katada stoji da je AUa- 
hov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugledao mladak, okretao lice 
od njega."* Ebu Davud u ovoj formi biljezi ova dva predanja s 
lancem prenosilaca u kojem nema spomena imena ashaba koji 
prenosi hadis. U nekim izdanjima Ebu Davudovog Sunena stoji 
da je Ebu Davud rekao: "O ovoj temi od Allahovog Poslamka, 
s.a.v.s., ne prenosi se nijedan hadis koji je na stepenu sahih, 
vjerodostojnog, hadisa." 

Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ebu Seida el- 
Hudrija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi ugledao mladak, govorio: "...", pa je citirao hadis,'" Sto se 
rice toga Sta se uci kada se ugleda mjesec, o tome lbnus-Sunm 
biljezi predanje: Ml Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o cdebu pod naslo- 
vom -Sta ireba proucili kada se ugleda mladak" (4/327/5092) od Musa bin Isma.la, 
od Ebann, od Katade, koji je ,'uo od nekoga da je Allahov Poslanik, SAVA, kada 
bi ugledao mladak... U lancu prenosilaca ovog hadisa ne spommje M .me ashaba 
koji prenosi hadis. Hadis ima polvrdu i u predanju koje biljeii Taberam u poglavlju 
o dovama (283/906) od Amira bin Mudrika, od Muhammeda bin Ubcjdullaha el- 
Arzemija, do Katade, od Enesa bin Malika. U lancu je prenosilaca ovog predanja 
Amir bin Mudrik bin Ebus-Safra, cija su predanja nepouzdnna, i Muhammed bm 
Ubejdullah cl-Arzemi, cija predanja ne ireba prihvatili. (Et-Taknb) 

393 
IMAM EN NEVEVI 

489. Aise, r.a., koja je rekU: "Jedne nodi, kada je mjesec bio 
pun, Allahov Poslanik, s.a.v.s., uzeo me je za ruku i rekao: * - "•CS'j fy J— UJl IJu ji. ^* <JlL &y? 

Trazi utodSte kod Allaha, dz.s\, od zla punog mjeseca 
('Gasikinizavekab').'""* 

490. U djelu Hil'jelul-evlija biljezi se predanje s lancem 
prenosilaca koji ima neke slabosti od Zijada en-Numejrija, on 
od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi nastupio mjesec redzeb, govorio: '. SUwi &x£ S^j v->- j J & ^A ^i "Allahumme barik lena fi redicebe ve Sa'bane ve 
belligna ramadan" m Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod naslo- 
vom "Sta treba red kada se ugleda mladak" (4/327/5092) preko Muhammeda bin 
Alaa. od Zojda bin Hibbana, od Ebu Hi lata, od Kalade, koji je od nekoga cuo da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugledao mladak... Lanac prenosilaca ovog hadisa 
prekinul je, jer se u njemu ne spominje i me ashaba koji prenosi ovaj hadis. 
,l5 Hadis je nevjerodoslojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jcvmi vel-lcjlc (21 4/ 
647) preko Abdullaha bin Temama, od Dzurejrija, od Ebu Nadra, od Ebu Seida, r,a. 
Dzuvejri je bio pouzdan prenosilac ati je Iri godine pred kraj zivota mijeSao hadise, a 
Abdullah bin Temam Cuo je ovaj hadis od njega nakon Slo je poceo mijesaH hadise. 
su Hadis je hasen, dobar. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amrfnl-jevmi wl-kjle (216/ 
657) od Ibn Ebu Zi'ba, od njegovog daidie Harisa bin Abdurahmana, od Ebu Seleme 
bin Abdurahmana, od Aise, r.a. Tirmizi ovaj hadis biljezi u poglavlju o tumacenju 
Kur'ana pod naslovom "Tumacenja sura El-Felek i En-Nas" (5/452/3366), Hakim 
(2/541 ), Nesai u djelu ES'Suitcnul-kubra i u djelu Amclul-jcvmi vcl-lejJe pod naslovom 
"Sta Ircba reci kada se podigne pogled prema nebu" (6/83/10137, 10138) s isb'm 
lancem prenosilaca. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-garib." Hakim veli, '* Lanac 
prenosilaca ovog hadisa pouzdan je " i u tome ga podriava Zehebi. Lanac je preno- 
silaca ovog hadisa pouzdan osim llarisa bin Abdurahmana, koji je bio istinoljubiv. 
Ahmed biljezi predanje (6/215) i uz njega spominje Abdul-Melika bin Amra, koji je 
lakoder prihvatljiv, i jedan drugoga potpomazu. Pogledaj na5u oq'cnu ovog hadisa 
u djelu ZaduUmesirfi HmH~lefs\r (1790). 

394 M 

ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOVA 

"Allahu nas, ucini nam rcdzeb i saban bericctnim i ucini da 
dozivimo mjesec ramazan." 511 

Ibnus-Sunni biljezi ovaj hadis s nekim dodacima. 
likrovi koje je lijepo izgavarati pr/likom pasta 

Lijepo je da onaj ko zeli zapostiti taj post zapocne s nije- 
tom u srcu i potvrdivanjem toga nijeta jezikom, kao i prilikom 
cmjenja drugih ibadeta, kao Sto smo to vec ranije spominjali. 
Ako bi pak nijet ucinio samo srcem, bilo bi dovoljno, a ako bi 
nijet izgovorio samo jezikom bez postojanja nijeta u srcu, post 
ne bi bio valjan, i u tome se slazu svi ucenjaci. Sunnet je da onaj 
ko posti, ukoliko ga neko bude vrijedao i psovao, dva ili vise 
puta kaze: "Ja postim, ja postim." 

491. Buhari i Muslim u svojim Suhihima biljeze predanje Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

Su j\ i£is ]y.\ ai3 * Ji£ ^j ^'A 5^ ?*^ f ^ ^ <£ f £*"" 

"Post je Stit, pa kada neko od vas posti, neka ne ostvaru- 
je seksualni kontakt sa svojom suprugom i neka se ne ponaSa 
nedolicno, a ako ga neko fizicki napadne ili ga bude vrijedao, m Hadis je ncvjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Anielul-jwrm vel-lejk (218, 
219/664) od Zaidebin Ebur-Rekkada, od Zijada en-Numejrija, od Enesa. r.a. Hejsemi 
u djelu El-Mcdzma 12/165} veil; "Biljezi ga Bczzar, a u njegovom lancu prenosilaca je 
Zaide bin Ebir-Rekkad za kojeg Buhari veli: 'Njcgova prcdanja su nevjcrodostojna' 
dok ga jedna skupina ucenjakn ocjcnjuje kao nepoznatog." U istom djelu pod brojem 
(3/140) on veli: "Biljeze ga Bczzar, Taberani u El-EvsaUi a u njegovom lancu prenosi- 
laca je Zaidc bin Ebir-Rekkad o kojem su ucenjaci krilicki govorili dok ga neki ocje- 
njuju kao pouzdanog." U lancu prenosilaca ovog hadisa je Zaide bin Ebir-Rekkad cija 
predanja su nevjcrodostojna. Ebu Hatim vdi: "On od Zijada en-Numejrija, od Enesa, 
r.a., prenosi hadise koji su poznali po svojoj neutemeljenosti." Zijad en-Numejri je 
takoder nepouzdan. Ahmed ovaj hadis biljezi u svom Mmncdu pod brojem (1/259), 
Bejheki u djelu Siiabul-imtm (3/375/3815), Taberani u poglavlju o dovama (284/911), 
Poglcdaj nasu ocjcnu ovog hadisa u djelu Lclaifiil-nmirif, (233/6) 3^ DUMEN-NEfEfl 

neka dva puta kaze: ']a postim, ja postim/" 5 " Neki kazu: "On 
ove rijedi treba izgovoriti glasno kako bi ga duo onaj ko ga je 
napao ne bi li ga se zbog toga okanio." Drugi vele: "On to treba 
pomisliti u sebi kako ne bi doSao u iskusenje da se svada i kako 
bi na taj nacm sacuvao svoj post" Prema mom misljenju, prvi 
je stav ispravniji. 

492. Tirmizi i Ibn Madza u svojim djelima biljeze pre- 
danje Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

». f jikji ;jiSj <*£& ; uylj $£ Ji. pp\ ;$& ifs gfr 

"Trojici se dove ne odbijaju: postafu, sve dok se ne omr- 
si, pravednom vladaru i onome kome je u£injena nepravda." 51 " 
Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen." 

493. Ebu Davud i Nesai u svojim Suncmma biljeze preda- 
nje Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
prilikom iftara u2io sljededu dovu: 

"Zehebez-zame vebtelletil-uruku ve sebetel-edzru 
inSa Allah" 


iu Hadis je vjerodostojan, Biljezi ga Buhari u poglavlju o postu pod nnslovom "Vri- 
jednosi posla" (4/125/1894, Fethul-Bari), Muslim u poglavlju o postu pod naslovom 
"Sta Ireba da kaze onaj ko posti kada ga ncko napadne ili pocne vrijedati" (3/8/28, 
En-Ncvevi) i pod naslovom "Vrijednosl postaCa". (3/8/30-1, En-Nevevi) 
"* Hadis je hasen, dobar. Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom 
"Oprosl i cednosl" (5/578/3598), Ibn Madza u poglavlju o postu pod naslovom 
"Dova se postaca ne odbija" (1/557/1752), obajfca od Sa'dana el-Kubbija, od Sa'da 
bin Ebu Mudzahida et-Taija, od Ebu Mudelle. od Ebu Hurejre, r.a. Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis hasen, dobnr, a Sn'dan el-Kubbi, jeste Sa'dan bin BiSr. U lancu pre- 
nosilaca ovog hadisa nalazi se Sa'dan bin BiSr el-Kubbi, koji je bio istinoljubiv. Ef- 
Takrib. Zehcbi u svom djelu El-Mizan (2/309/3097) veli: "Darekutni za njcga kaze: 
'On nije jak prenosilac.'" Sa'd bin Mudzahid et-Tai kod sebe nema neke veoe sme- 
Inje. Ebu Mudclla, Sttfenik AiSe, prihvatljiv je. 396 


ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

"Nestalaje zed, nalopilc sit se zile i nagrada jc osigurana, ako 
Allah, dz.l,htjedne." m 

494. Ebu Davud u svom Summit biljefci predanje Muaza 
bin Zehre, kome je neko pripovijedao da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., prilikom iftara govorio: 

"Allahumme leke sumtu ve ala rizkike eftart" 

"Allahu moj, radi Tebe sam postio i onim sto si mi Ti podario 
ja se iftarim. ""' 

495. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Muaza bin 
Zehre, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom 
iftara govorio. 


ra Hadlsjc hasca dobar. Biljefcl ga Ebu Davud u poglavlju o postu pod naslovom 
"Sta so uci prilikom if urn" (2/316/2357), Nesai u djelu Es-Sunaw!-kubra u poglavlju 
o postu pod nnslovom "Sta se uci prilikom iftara" (2/255/3329) i u djelu Amt'hil- 
jei'int vcl-lcjle pod naslovom "Sta se uci prilikom iftara" (6/82/10131, Es-Sunemd- 
kubra), obojicn od Alije bin Hasartn bin Sckika, od Husejna bin Vnkida, od Mervann 
bin Sallma el-Mukfia, od Ibn Omera, r.aw a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. U 
lancu je prenosilaca ovog hndisa Huscjn bin Vakid el-Mervezi, koji je bio istinolju- 
biv, ali je pravio nenamjerne groske. (Et-Takrib). Zehebi u El-Miztmu (2/72/2063) o 
nfemu kn2e: "Ibn Mein i drugi smatraju ga pouzdanim, a Ahmed neke od hadisa 
koje on prenosi odbacuje." Predanja koja prenosi Mervan bin Salini prihvatljivn 
5u. (Et-Takrib) Ibn Hadzer u svom djelu Et-Tetltisul-habir (2/202/91 1) prenosi rijeci 
Darekumija, koji je rekao: " Lanac prenosilaca ovog hndisa jeste hasen, dobar." Dnre- 
kutni ga biljezi pod brojem 2/185 s istim lanccm prenosilaca i kaze: "Jedino ga pre- 
nosi Husejn bin Vakid, a njegov je lanac prenosilaca hasen, dobar." 
"' :i Hadis je nevjerodoslojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o postu pod naslovom 
"Sin se uci prilikom iftara" (2/316/911) od Museddeda, od Hisama, od Husajna, od 
Muaza bin Zuhre. koji je cuo od nckoga da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom 
iftara govorio... Ibn Hndzeru svom djelu Et-Telhhut-lwbir (2/202/911) veli: "Unac 
prenosilaca koji biljezi Ebu Davud od Munzn bin Zehre prekinut je."U lancu pre- 
nosilncn ovog hadisa nalazi se Muaz bin Zehra, cija su prednnjn prihvatljiva. On 
prenosi hndise, a da ne spominje ime nshaba, tako da neki smalraju dn je on ashnb. 
(Et-Taknb) ^ 


i, S- 
IMAM EN-NE¥E?I 

"El-hamdu HUahillezi eaneni fe sumtu ve rezekanl 
f e ef tart" 

"Hvala AUahu, dz.s., Koji meje pomogao, pa sam ispostio ovaj 
dan, i Koji meje opskrbio, pa se imam c'nue ifiariti."® 1 

496. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn Abbasa, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom 
iftara govorio. 

"AUahumme leke sumna ve ala rizkike eftarna fe 
tekabbel minna inneke Entes-semjul-alim" 

"AUahu nas, radi Tebe smo postili, onim sto si nam Ti podario 
mi se iftarimo, pa primi ovo djclo od tias r zaista Ti sve cujes i znas. ""> 

497. Ibn Madza i Ibnus-Sunni biljeze predanje Abdui- 
laha bin Ebu Melika, koji prenosi od Abdullaha bin Amra bin 

Hadis je nevjerodoslojan. BUjezi ga Ibnus-Sunni u djelu Atnchil-jcviut vcl-lejie 
(162/480) od Husajna bin Abduralimana, od nekog covjeka, od Muaza bin Zehre. 
Postojc dvije slabosti ovog lanca prenosilaca: 

1) Nepoznai prenosilac, 

2) Lanac je prenosilaca prekinul. 

Pogledaj ocjenu prelhodnog hadisa, Ibn Hadzer u djelu Et-Tclhisiil-htibir (2/202) 
veli: "Taberani ovaj hadis biljezi kao predanje Enesa..." a njegov je lanac preno- 
silaca nepouzdan jer se u njemu nalazi Davud bin Zuberkan, cija se predanja ne 
prihvataju, 

511 i l.uli- je nevjerodoslojan, Biljezi ga Ibnus-Sini u djelu Airtelul-jevtiii ivl-lejle (162/ 
481) od Abdul-Mclika bin I laruna bin Aniere, od njegovog oca, od njegovog djcda, 
od Ibn Abbasa, r.a. U lancu prentwilaca ovog hadisa nalazi se Abdul-Melik bin 
Harun, o kome Zehebi u djelu El-Mizan (3/380/5259) prenosi rijeci Darekutnrja, koji 
je rekao: "Abdul-Melik i njegov oiac ni'pouzdani su." Ahmed veli: "Abdul-Melik 
je nepouzdan." Jahja za njega kaie: "On je lazljivac." Ebu Hatim kaie; "Njegova 
predanja ne Ireba prihvacati i on je slab prenosilac hadisa." Ibn Hibban veli: "On 
je izmisljao hadise." Hejsemi u djelu El-Medznm (3/156) veli; "Biljezi ga Taberani u 
EI-Kcbiru, a u njegovom je lancu prenosilaca Abdul-Melik bin Harun, a on je nepo- 
uzdan." Hadis ima poivrdti u predanju koje prenosi Enes, a biljezi ga Taberani u 
Es-Sagiru (2/133, 134/912) t u poglavlju o dovama (918), Hejsemi u djelu Et-Matetmi 
(3/156) veli: "Biljezi ga Taberani u El-Evsalu, a u njegovom lancu prenosilaca nalazi 
se Davud bin Zuberkan, a on je nepouzdan." $& 

ZBIRKA VJEROVJESNrKOVIH DOYA 

el-Asa, r.a., koji je cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
kada je rekao: 

"Dova koju postac uputi prilikom iftara ne odbija se.""' 
Ibn Melik veli: "Cuo sarn Abdullaha bin Amra bin el-Asa, r.a., 
kako prilikom iftara ka2e: 

'Allahumme inn! es'eluke bi rahmetikelleri vesiat 
kulle sej'in en ragfire li' 

'Allahu moj, molim Te da mi podaris iz obilja Svoje milosti koja 
obuhvala svaku stvar.'" 

Dova onoga fco se iftari kao gost fcod nekoga 

498. Ebu Davud u svom Sunenu bilje£i predanje s pou- 
zdanim lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio Sa'da bin Ubadu, r.a., i on 
ga pocasti hljebom i uljem. Nakon sto je jeo, Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rece: i 4>> 'fSXi. Jrfj •OjJilJjl >»v 


-I Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ibn Mad?j u poglavlju o postu pod naslovom 
"O tome da se dova poslaca ne odbija" (1/557/1753), Ibnus-Sunni u djelu Amelul- 
jevmi rcl-Iqle (162/842) obojica od Velida bin Muslima, od Ishaka bin Abdullaha 
el-Medcnija, od Abdullaha bin Ebu Melike, od Abdullaha bin Amra bin el-Asa, r.a„ 
od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Busajri u djelu Ez-Zcvaid veli: "Ovaj je lanac preno- 
silaca pouzdan jer je Nesai za Isliaka bin Ubejdullaha bin liarisa rekao: 'Kod njega 
nema neke vece smelnje'. Ebu Zur'a veli: 'On je pouzdan'. Ibn Hibban ga svrstava 
medu pouzdane prenosioce. Oslali prenosioci ispunjavaju uvjole koje poslavlja 
Buhari." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazJ K Ishak bin Abdullah bin Ferva 
koji je nepouzdan. (Et-Takrib) Tabcrani ovaj hadis biljezi u poglavlju o dovama pod 
brojem 919, s istim lancem prenosilaca. Polvrda ovom hadbu jeste hadis koji smo 
spomenuli pod brojem 492. 

399 si 
mmp. 
IMAM EN-NEVEY1 

"Eftare indekumus-saimune vc ekele ta'amekumul- 
cbraru ve sallet alejkumul-melaikeh" 

"Postaci kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas saia- 
vatc donosili."^ 

499. Ibnus-Sunni u svom djelu biljeZi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., za one koji su ga 
pozvali na iftar u£io sljedecu dovu: "Postafi kod vas iftarili, 
dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili."" 6 

Dova onoga ka smatra da je nastupiia noc lejletul-kadr 

500. Tirmizi, Nesai i Ibn Madza u svojim zbirkama biljeze 
predanje s vjerodostojnim lanchna prenosilaca od AiSe, r.a., 
koja je rekla: "Allahov Poslanice, ako bih saznala kada je noc 
Lejletul-kadr Sta da ueim u toj noci?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., iS Bilje3 i ga Ebu 1 )avu J u poglavlju o jo lima pod naslovom Tredanja koja govore o 
dovama kojc se upucuju vlasniku hrane koji nas je ugostio" (4/366/3S54) od Abdur- 
Rezaka, od Ma'mera, od Sabita, od Enesa, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa 
nalazi so Abdur-Rezak bin Hemmam bin Nafi. koji je pouzdan, all je pred kraj iivota 
oslijepio pa se promijenio, I Ma'mcr bin Rasid, s tim da u predanjima koja prenosi 
od Sabila postoje neke nejasnoce. {Et-Takrib) Bejheki ovaj hadis biljezi u djelu Buabul- 
iman pod brojem 5/124, 6048. Hadis ima polvrdu u prcdanju Abdullaha bin Zubejra, 
a biljezi ga Ibn Madza u poglavlju o postu pod naslovom "Nagrada za onog ko 
ugosti poslaea" (1/556/1747), Ibn Hibban u svom Sahilni (7/350/5272, El-Dasan) od 
Mus'aba bin Sabita, od Abdullaha bin Zubejra, Busajri u djelu Ez-Ztvaid veli. "U 
lancu je prenosilaca ovog hadisa Mus'ub bin Sabil, koji prenosi od Abdullaha bin 
Zubejra, a on je nepouzdan." Ibn Hadzer u Et-Takribu o njemu veli: "Njegova su prc- 
danja slaba." Biljezi ga i Nesai u djelu Es-Sunemil-kubrti \ u djelu Ainchd-jemiii ivl-lejle 
pod naslovom "Sta se uci za domacmc kada se iftarimo kod njih" (6/81, 82/10129- 
30), (4/202/6901), Ahmed u svom Mumatti (3/111, 201-2) od Jahjaa bin Ebu Kesira, 
od Sabita. Nesai veli. "Jahja bin Ebu Kesir nije ovaj hadis cuo od Enesa, r.a." Albani 
ovaj hadis u svom djelu Satiihul-kelim (sir. 103) ocjenjuje vjerodostojnim. 
a Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amriiil-jevwi vc!-lejlc (162, 163/483) od Ebu Muham- 
meda Saida, od Sulejmana bin Sejfa, od Suajba bin Bcjana, od Imrana el-Kattana, od 
Katade, od Enesa, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi seSuajb bin Bejan, koji 
je bio istinoljubiv, ali je pravio nenamjerne greske, a neki ucenjaci ocjenjuju ga kao 
nepouzdanog, kao sto to nnvodi autor djela El-Mhan. Imran bin Davud el-Kattan 
bio je istinoljubiv, ali je zaboravljao. Sto se tice Muhamnieda bin Saida, o njemu 
nisam nasao nikakve podatkc. Pogledaj ocjenu prethodnog hadisa. P& 

•i*fe.S5 i ZBIRKA VJER0YJESN1K0VIH DOVA 

rede joj: "Reci: 

".^ ^opU ^iiil w_-^. jip dJuJ -4^1" 

'Allahumme inneke afuwun tuhibbul-afve fafu anm' 

'Allahu moj, 77 oprastas, volis oprastanje pa Te molim da i meni 
ofiro$ti$." yr Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

NaSi udcnjaci kazu: "Lijepo je Sto viSe upudivati ovu dovu, 
uditi Kur'an kao i ostale zikrove i dove koji su vjerom propisani, 
a koje smo prethodno pojedinadno i grupno spomenuli." Safi 
kaze: "U danu uodi nod Lejlelul-kadra treba se truditi u ibadetu 
kao i u nodi Lejletul-kadra." On dalje veli: "Lijepo je da u toj nod 
Sto vise upudvati dove za opdu dobrobit muslimana, jer je to 
ono po cemu postupaju dobri i uceni Allahovi, dz.s\, robovi." 

Zikrovi koji se ufie u itikafu 

U itikafu je lijepo Sto viSe uditi Kur'an i spominjati 
Allaha, dz.S. 

likrovi koji se ufie na had* u 

Zikrovi koji se uce na hadzu mnogobrojni su, i na ovom 
mjestu nije ih mogude sve pobrojati, ali cemo spomenuti one 
bitnije. Ovi se zikrovi dijele na one koji se uce na putu i na one 
koji se uce prilikom obavljanja obreda hadza. One koji se uce 
na putu spomenut cemo u poglavlju o putovanju, a one koji se 
uce prilikom obavljanja obreda hadza spomenut demo po redu 
na ovom mjestu. U vedni slucajeva nedu spominjati dokaze niti 
hadise nastojed da ovo poglavlje ne ucinim previse opSirnim 
w Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama, poglavlje pod brojem 85 (5/534/3153), 
Ncsai u djolu Ea-Suneiwl-kubra i u djelu Amelul-jeumi vcl-lejle pod naslovom "Sta 
uti onaj ko sniatra da je tiaslupila noi' Lejletul-kadr" (6/218/10708), lbn Madia u 
poglavlju o dovama pod naslovom "UCenje dove za oprost i zdravlje" (2/1264/3- 
850), Ahmed u Mumcdu (6/171, 182-3, 258), Hakim u Mustoiiteku (1/530), Taberani 
u poglavlju o dovama (285/916), svi oni od Abdullaha bin Burejde, od Aise, r.a. 
Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

401 
M 


:« . *,:■■;.: : ;n | IMAM EN-NEYEYT 

kako bi bilo Sto dostupnije onome ko bude titao ovu knjigu, jer 
je ovo poglavije samo po sebi opSirno. Zato cemo ga, ingallah, 
nastojati ucmiti kratkim. 

Kada hadzija htjedne obucl ihrame, okupat ce se, uzeli 
abdest i nakon toga ce obuci ihrame. Prethodno smo spominjali 
zikrove koje uei onaj ko uzima abdest i ko se kupa i sta se u£i 
prilikom oblacenja odjece. Nakon toga, klanjat ce dva rekata. 
Na prvom rekatu lijepo je prou&ti suru El-Kafirun a na drugom 
suru El-lhlas. Kad zavrSi s namazom, moze uciti koju god zeli 
dovu kao i zikrove i dove koji se uce poslije obavljanja namaza. 
Kad htjedne obuci ihrame, zanijetit ce to u srcu, a lijepo je da 
taj nijet potvrdi jezikom pa da kaze: "Odlueio sam da obavim 
hadz i s tim ciljem oblacim ihrame u ime Allaha, d2.S." Nakon 
toga, prouttt ce telbiju. Obavezno je nijet uCiniti srcem dok je 
izgovaranje nijeta jezikom sunnet tako da, ukoliko hadzija nijet 
ucmi samo srcem, hadz ce biti ispravan, ali ako bi nijet ograni- 
£io samo na izgovaranje jezikom, bez postojanja nijeta u srcu, 
hadz ne bi bio ispravan. Imam Ebul-Feth Sulejm bin Ejjub er- 
Razi kaze: "Lijepo je da onaj ko zeli obaviti hadz kaze: 

*'i/*J ^J tfj^S iSj*^J if* f J*"' ^ fi^" 

'Allahumme leke ahrimu nefst ve Sa'ri ve beseri ve 
lahmi ve demmi' 

'AUahu moj, radi Tebe oblacim ihrame i svoj zivot, dlake, kozu, 
mcso i krv chum zabraujenim.'" Drugi kazu da jos treba reci: <£1&i$ij&gi£g$}&r "Allahumme inni nevejtul-hadzdze fe einnni alejhi 
ve tekabbelhu minni" 

"Odlueio sam obaviti hadz pa me pomozi da ga obavim i primi 
ga od mem." Nakon toga treba prouclti telbiju: 

402 
I ZBIRKA VJEROYJESNIKOYIH DOYA 

iu iuiii j ilii ca id iii lii^A v id id ^Iji idi- 

-.iuiL^SiijiLiii 

"Lebbejkallahumme lebbejke, lebbejke la Serike 
leke lebbejke innel-hamde ven-ni'mete leke vel-mulke 
la serike lek" 

"Odazivam Ti se, Allahu, odazivam. Odazivam Ti se, Ti nemas 
druga, odazivam. Sva hvala, blagodati i vlast Tebipripada, Ti nemas su- 
druga it tome." Ovo je tclbija koju je u£io Allahov Poslanik, s.a.v.s. 
Prilikom ucenja prve telbije lijepo je red: "Allahu moj, odazivam 
Ti se na hadz", ako je covjek nanijetio obaviti hadz ili: "Allahu 
moj, odazivam Ti se na umru", ako je nanijetio obaviti umru. U 
telbijama koje ce u£iti poslije toga ne treba spominjati hadz ili 
umru, i to je ispravno misljenje po kojem treba postupati. 

Ucenje je telbije sunnet i ako bi se izostavila, had£ i umra 
bili bi ispravni, ali bi ga mimoislo veliko dobro koje je nagrada 
onome ko slijedi Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovo je stav nageg 
mezheba i stav ve&ne ucenjaka. Neki nasi ucenjaci ucenje tel- 
bije smatraju vadzibom, obaveznim, i njeno ucenje smatraju 
uvjetom ispravnosti hadza, medutim prvo je misljenje ispra- 
vnije. Ali, telbiju je lijepo uCiti jer demo tako slijediti Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i kako bi ucmili ono Sto je ispravnije. A Allah 
najbolje zna. 

Ako se hadi obavlja za nekog drugog, treba red: "Odlueio 
sam obaviti hadz za tog i tog, i s tim ciljem u ime Allaha, dzA, 
oblacim ihrame. Odazivam Ti se, Allahu, u ime toga i toga..." 
i nakon toga ce izgovoriti telbiju kao i oni koji hadz obavljaju 
za sebe. 

Nakon ucenja telbije lijepo je donositi salavate na Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s., kao i moliti Allaha, dz.S., za sebe i 
za druge da im podari neku dunjalu^ku ili ahiretsku korist. 
Treba moliti Allaha, dz.s\, da bude njime zadovoljan i da ga 
uvede u Dzennet i molit de od Allaha, dz\5., da ga saduva od 

403 

sm 


IMAM EN NEVEY1 | 

dzehenemske vatre. Lijepo je sto vise uditi telbiju u bilo kojoj 
situaciji: stojedi, sjedeci, iduci, vozedi se u nekom prijevoznom 
sredstvu, naslonivsi se na nesto, odsjedajuci na nekom mjestu, 
kredudi na putovanje, bez abdesta, u stanju dzunupluka, zeni 
koja ima menstruaciju, priiikom mijenjanja stanja i situacija, 
bilo vremenskih bilo prostornih, npr. smjenjivanja dana i nodi, 
u zoru, na druzenju s prijateljima, priiikom ustajanja, sjedanja, 
uspinjanja, spustanja, ulaska u prijevozno sredstvo, odmara- 
nja, poslije namaza, u bilo kojem mesdzidu. Prema ispravnom 
misljenju, telbiju ne treba uditi na tavafu i sa'ju jer su torn pri- 
iikom propisani posebni zikrovi i dove. Priiikom ucenja telbije 
lijepo je Sto viSe podignuti glas, ali ne treba pretjerivati. 2ene 
priiikom ucenja telbije ne trebaju dizati glasove kako ne bi u 
iskusenje dovodile muskarce. Telbiju je lijepo ponavljati po tri 
puta i pokudeno je nazivati selam onome ko uci telbiju. Ako bi 
hadzija vidio neSto Sto ga je zadivilo, treba kazati: "Odazivam 
Ti se, jedini pravi i istinski zivot jeste zivot na onom svijetu", 
slijededi u tome Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Udenje je telbije pohvalno sve dok se ne bace kamencici 
prvog dana na Mini, ili dok se ne obavi tavaful-ifada, ukoliko 
se tavaf obavlja prije bacanja kamencica. Kada jednu od ove 
dvije stvari uradi, prestat ce s ucenjem telbije samim pocinja- 
njem bacanja kamenCica ili tavafa, i tada ce uditi tekbire. Safi, 
Allah mu se smilovao, kaze: "Onaj ko obavlja umru ucit de tel- 
biju sve dok ne podne s tavafom." 

Kada hadzija dode do Meke i Mesdzidul-harama i kada 
dozivi In podast, lijepo je da kaze: "Allahumme haza haremuke ve emnuke fe harrimnl 
alen-nari ve eminni min azabike jevme tebasu ibadeke 
vedzalnT min evlijaike ve ehli ta'atik" m 
i ZBIRKA VJEROVJESN1K0VIH DOVA g 

"Allahu moj, ovo je mjesto koje si ti ucitiio svefim i sigumim. 
Ucini moje tijelo zabranjeiiim vatri i ucini me sigumim od kazne ua 
dan kada budes prozivljavao Svoje robave. Ucini me od Tvojih miljeni- 
ka i od onih koji su Tipokomi." Nakon toga u£it ce dove koje zeli. 

Kada tide u Meku i kada ugleda Kabu te stigne do nje, 
lijepo je da digne ruke i uputi dove Allahu, dz.§., jer se prenosi 
da se dove vjernika koje oni upucuju u trenutku kada ugledaju 
Kabu primaju. Treba red: 

*C* <y ^33 '&« QJ$J Ca&^S U&/» *& &> >'j $K 
fi w tf & * *' t*. «• ' 

"Allahumme zid hazel-bejte teSrifen ve tazimen 
ve tekrimen ve mehabeten ve zid men serrefehu ve 
kerremehu mimmen hadzdzehu ev i'itemerehu teSrifen 
ve tekrimen ve tazimen ve birra" 

"Allahu moj, povecaj ovoj kuci pocasti, ugled, cijenjenost i po- 
stovanje. hto toko, hadzijama i onima koji obavljaju umru, koji ovu 
kucu budu smatrati casnom i cijcnjenom, povecaj cast i ugled, posto- 
vanje i dobrocinstvo medu ijudima. 

Takoder treba red; 'SO <. f *Dl £j l2£ t £&i SiL'j $&\ <li1 f^JJi Allahumme Entes-selamu ve minkes-selamu hajjina 
Rabbena bis-selam 
M O BiljeM ga Bejheki (5/73) od Ebul-Abbasa el-Esamma, od Rebia, od Safija. od 
Ma'bcda bin Salima, od Diurcjdiui. Bejheki veli: "Ovaj lanac prenosilaca prekinut 
je, ali hadis ima potvrdu u predanju Su ij.nu es-Sevrija, u cijem se lancu prenosilaca 
ne spominje ime ashaba koji prenosi ova) hadis. Sufjan ovo predanje prenosi od Es- 
Seida cs-Samija, od Mekhula a on ovaj hadis pripisuje Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. 
Taberani ga biijcJi u poglavlju odovama pod brojeni (854), Hejsemi u djelu El-Mtit- 
ima (3/238) kao predanje Ebu Tufejla. Hejsemi veli. "U ovom je lancu prenosilaca 
Asim bin Sulcjman el-Kev/.i, cifa predanja ne treba prihvacatJ." ^ 
IMAM EN NEVETI 

"Attaint nas, Ti si spas, i od Tebe je spas pa, Gospodaru nas, 
pozivi nas u sigurnosti,"* 39 Nakon toga molit ce Allaha, dz.S., da 
mu podari neko od ahiretskih ili dunjaluekih dobara. Prilikom 
ulaska u Mesdzidul-haram ucit ce dove koje smo spomenuli u 
poglavlju koje govori o zikrovima i dovama koji se uce prili- 
kom ulaska u dzamiju. 

Prilikom dodirivanja Cmog kamena i prilikom pocinjanja 
tavafa treba red: 

•Lift tfjj «lu& iljjjj it tfy #ji *5s1 ii <i>i ^w 

"Bismillahi Allahu ekber. Alia hum me Imanen bike 
ve tasdlkan bi Kitabike ve vefaen bi ahdike vettiba'an 
lisunneti Nebijjik" 

"S hnenom Allaha, Allali je najveci. Allahu moj, s vjcrom tt 
Tebe i stnatrajuci istinitom Tvojtt knjigtt, ispunjavajuci obecanjc koje 
sam Ti dao i slijedeci Tvoga Poslanika, s.a.v.s." m Ovaj je zikr lije- 
po ponoviti prilikom zapodnjanja svakog novog kruga tavafa. 
Prilikom trcanja u prva tri kruga treba reel ■■Gj&S; cj^'j t'jjfc 4% s'j/jf* w. &Jr\ fifa? '.-« Biljeii ga Taberani u poglavlju o dovama (862), Bejheki (5/79) prcko Nafia, od Ibn 
Omera, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.9. 

M Biljezi ga Bcjhoki u Sunenu (5/79), Taberani u poglavlju o dovama (860) obojica 
od Harisa, od Alije. Hejsemi u djelu El-Mcdzma (3/240) veli: "Biljezi ga Taberani u 
El-Evsatu, a u njegovom lancu prenosilaca nalazi so Hans, koji jc pouzdan, mada 
ima nu.ii.ii;, koji ga ocjenjuju nepouzdanim." U lancu prenosilaca ovog hadisa 
jeste Haris bin Abdullah bin el-Aver, za koga Sa'bijj veli da je lazac, a u predanjima 
koja on prcnosi postojl slabosi. Hadis ima polvrdu u predanju Ibn Abbasa, r.a., a 
koju biljezi Taberani u poglavlju o dovama (861), Abdur-Rezzak u svom Musamufu 
(5/34033/8898), obojica od Muhammeda bin Abdullaha el-Arzemija, od Dzuvejbira, 
od Dahhaka bin Mezahima, od Ihn Abbasa, r.a. U lancu prenosilaca ovoge predanja 
nalazi se Muhammed bin Abdullah el-Arzemi, cija se predanja no prihvataju. i D2u- 
vejbir bin Seid el-Ezdi, koji je veoma nepouzdan. (El-Takrib) pz- 

ZB1RKA VJEROYJESNIKOVIH DOVA 

"Allahummed&ilhu hadzdzen mebruren ve zenben 
magfuren ve sajen meSkura" 

"Allahu moj, itcmi ovaj moj hadz primljcnim, oprosti mi zbog 
njega grijehe, i djelom zbog kojeg ces me obiiato mgradiH."* 

U cetiri preostala kruga treba red: 

& i% fjjji cf^i Jari clj ffe \* Jiiij fftf yk f#i H 

■.jllll ^1 jl* fij &£ 5>^ll jj &£ dm j 

«* r * 

"Allahummagfir verham vafu amma talem ve Entel- 
eazzul-ekrem. Allahumme Rabbena atina fid-dun'ja 
haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" 

"Allahu moj, oprosti i smiluj se i oprosti grijehe koje Ti dobro 
poziiajes. Ti si Najvelicanstveniji i Najcasniji. Allahu, Gospodaru 
nas, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro ua onom svijetu i sa- 
cuvaj nas patnje u vatri."''- 

Safi, Allah mu se smilovao, veli: "Na tavafu je najbolje ueiti 
dovu: 'Allahu, Gospodaru na5, podari nam dobro na ovom svi- 
jetu i dobro na onom svijetu i sacuvaj nas patnje u vatri'", i ovu je 
dovu lijepo u£iti tokom cijelog hadza. U tavafu je takoder lijepo 
moliti Allaha, dz.g., za dobro ovog i onog svijeta, a lijepo je da 
jedan covjek moli a da ostali iz skupine aminaju. Prenosi se od ff Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o hadzskim obrcdima pod naslovom "Brijanje 
i skracivanje kose" (2/210/1984, 1985), Tabcrani u El-Kebim (12/250/13018), obo- 
jica od Safije binl Sejbe, od Ummu Osman, od lbn Abbasa, r.a. Zcjlci u svom djelu 
Nasbtir-raje (3/%) prenosi rijeOi lbn Kaltana ko)i je rekao: "Ovaj lanac prenosilaca 
preklnut je i slab." Slab je zbog lbn Dzurejdza, jer je on rekao: "Cuo sam da je Safija 
reklaK." a nijc spomenuo od koga je to ihio. A prekinut je sloga Sto lbn Dzurejdz ivrdi 
da je Cuo ovaj hadis od Abdurahmana bin Hubejra, od lbn Abbasa, r,a. u predanju 
koje biljeii Darimi (2/6-1) i Darekutni (2/271). Pogledaj naSu ocjenu ovog hadisa u 
djelu Es'Sebilfima'rifetid-delil (1, 1344) 

,Q Biljezi ga Taberani u poglavlju o dovama (869) od Lejsa bin Ebu Sulejma, od Ebu 
Ishaka, od Alkamc, od lbn Mesuda. Hejsemi u djelu El-Mntzma (3/248) veli: "Biljezi 
ga Tabcrani u El-Evsalu, a u njegovom je laneu prenosilaca Lejs bin Ebu Sulejm, koji 
je bio pouzdan. ali je podmetao hadise." ^ IMAM EN-NEVEVI 

*K*VMC **V*K *W** JftVrt X* 

Hasana, Allah mu se smilovao, da se dova prima na petnaest 
mjesta: prilikom tavafa, kod Crnog kamena (Hadzerul-esveda), 
unutar ogradenog prostora pored Kabe koji se zove El-Hidzr, 
unutar Kabe, kod bunara Zem-zem, na Saffi i Mervi, na saju, iza 
Mekami Ibrahima, na Arefatu, na Muzdelifi, na Mini, na sva tri 
dzemreta. Gubitnik je svako onaj ko se na ovim mjestima ne 
bude trudio i ne bude upudvao dove Allahu, dz.S. Safi i vecina 
ostalib ueenjaka smatraju da je preporucljivo na tavafu ueiti 
Kur'an, jer je to mjesto na kojem treba spominjati Allaha, dz\§., 
a najbolji zikr jeste ucenje Kur'ana. Ebu Abdullah el-Halimi, 
jedan od ueenjaka Safijskog mezheba, smatra da nije lijepo uCiti 
Kur'an na tavafu, medutim pr\'o je miSljenje ispravno, NaSi 
ucenjaci kazu: "Ucenje Kur'ana bolje je nego izgovaranje dova 
koje nisu prenesene od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a Sto se 
tice dova koje su prenesene od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
njih je, prema ispravnijem miSljenju bolje upudivati na tavafu 
nego ueiti Kur'an." Neki pak kazu da je ucenje Kur'ana bolje. 
Sejh Ebu Muhammed el-Dzuvejni, Allah mu se smilovao, veli: 
"Lijepo bi bilo da u danima hadzskih obreda hadzija u tavafu 
prouei cijeli Kur'an i da se zbog toga nada velikoj nagradi od 
Allaha, dz.5." A Allah najbolje zna. 

Nakon Sto zavrSi s tavafom i obavi dva rekata sunneta 
tavafa, hadzija moze upudvali dove koje zeli, a za tu priliku 
prenosi se i dova: 

■•jkjyil jj&l iji ii!j J ^ 4j llll £, iL iSl^l 

"Allahumme ene abdoke vebnu abdike, etejtuke 
bi zunubin kebiretin ve eamalin sejji'etin ve haza 
mekamul-aizi bike minen-nari fagfir 11 inneke Enrel- 
gafurur-rahim" 

"Allahu moj, jn snm Tvoj rob, sin roba Tvoga. Dosao saw s 
velikim grijestma i toSim djelima, a ovoje mjesto gdje se Tvoji robovi 

408 

rmamd I ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOVA 

utjccu Tebi od vatre. Molim Te da mi oprostis jer Ti doista nmogo 
prastas i milostiv si. " 

Prethodno smo spominjali da se dove primaju kod Crnog 
kamena. Za tu priliku preneserta je sljedeca dova: '*-J'.- .^.-v-r. :,;*>?.,„ &u£ gjx ssa iiiy $& oia ji>; u* jlu-i ^s fin 
"Allahumme lekel-hamdu hamden juvafi niameke 
ve jukafi mezideke ahmeduke bi dzemi'i mehamidike 
ma alimtu minha ve ma lem ealem ala dzemi'i nia- 
mike ma alimtu minha ve ma lem ealm ve ala kulli hal. 
Allahumme salli ve sellim ala Muhammedin ve ala ali 
Muhammed. Allahumme eiznT mines-sejtanir-radzimT 
ve eiznT min kulli su'in ve kanni'nl bima rezaktenl 
ve barik IT fih. AHahummedzalnT min ekremi vefdike 
alejke ve elzimnT sebllel-istikameti hatta elkake ja Rab- 
bel-alemin" 

"Allahu moj, Tebi se zahvaljujem zahvalom kojaje velika koliko 
i Tvoje blagodati pretna meni i koja obulwata 0110 sto si mijos iz Svoje 
dobrote dao. Zahvaljujem Ti se i hvalim Te svim zahvalama koje po- 
znajem i koje ne poznajem za sve blagodati koje poznajem i koje nc po- 
znajem. Zahvaljujem Ti se u svakoj situaciji. Allahu moj, blagoslovi 
i spasi Muliammeda i porodicu Muhammedovu. Allahu moj, pomozi 
me pwtiv prokletog sejtann i zastiti me od svakog zla. Ucini me zado- 
voljnim onim sto si mi podario i podari mi bereket u tome. Allaim moj, 
ucini me od Tvojih najcasnijih gostiju i podari mi snage da ustrajem 
na Tvome pulii sve do dana kada at se susresti s Tobom, molim Te, 
Gospodaru svih svjeiova." Nakon toga u£i dove koje god zeli. iffi}. 


IMAMEN-NEffl] g 

Prethodno smo spominjali da se dove primaju u ograde- 
nom prostoru zvanom Hidzr. Medu dovama koje se prenose za 
tu priliku jeste i sljedeea: 

Ib/jZ '^a i^ J& Itt /^ &y sl« ill j* i&t L'j C" 

".*_3j yLi_)lj lij yw Ij ill 4~- /►* <— ij »*■* ,j* ** "Ja Rabbi etejtuke min Sukkatin beidetin muemmi- 
len marufeke fe enilni marufen min marufike tugnlni 
bihi an marufi men sivake ja marufe bil-maruf " 

"Gospodarti, dolazhn Ti iz udaljenog mjesta, nadajucise Tvojoj 
dobroti. Podari mi dobro iz Tvoje dobrote koja ce me uchiiti movisnim 
od dobrote Tvojih stvorenja, o Ti koji si poznat po Svojoj dobroti. " 

Prethodno smo spominjati da se dove primaju onome ko 
ih upucuje unutar Kabc. 

501. Nesai u svom djelu biljezi predanje Usame bin Zejda, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je usao 
unutar Kabe doSao do zida koji stoji naspram ulaza, prislonio 
obraz na njega, zatim se zahvalio Allahu, dz.S., hvalio Ga, molio 
i trazio oprosta od Njega. Zatim je otiSao do svakog coSka veli- 
Cajud Allaha, dz.s., potvrdujuci Njegovu jedno&i, slaved i hva- 
led Allaha, dz.s., moled Ga i brazed oprosta od Njega. Nakon 
toga je izasao."' 11 r.ilj.vi ga Nesai u djelu Es-Sunemtl-htbnt u poglavlju o h;ulzu pod naslovom 
"Poglavlje o zikru i dovama koji se ute tuiutar Kabe" (2/394, 395/3897) od Abdul- 
Melika bin Ebu Sulejmana, od Alaa, od Usame bin Zejda, koji je zajodno s Allahovim 
Poslanlkom,s.a.v.s., usao..." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazisc Alaokome 
El-Mizzi u svom djelu Tciizibul-kenuit (20/70/3993) prenosi rijeCi Ebu Hatima, koji je 
rekao: "On od Usame ne prenosi ni jedan hadis" (Et-Mtrasil, 156). kao 5lo se to biljeii 
u fusnoti knjige. 4P& ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA j 

Zikrovi kaji se uce na saju Prethodno smo spominjali da se na saju dove primaju. 
Sunnet je dugo vremena provesti na brdu Saffa, okrenuti se 
prema Kabi velicati Allaha, dz.S., i upucivati dove. Treba reci: 
.'* « " t -x 


*»• >•: ^ <&j -Ail Al *J iii "51 £o3 ^ JS" Ji >5 JM ;Ji o^J ••» - 5 J> J. J*\SSi 51 r Sc>u ^ii i/ iiiLl jj3 ou_Ji uak Si 

"Allahu ekberu, Allahu ekberu, Allahu ekberu, 
ve lillahil-hamdu, Allahu ekberu ala ma hedana vel- 
hamdu lillahi ala ma evlana. La ilahe illallahu vahdehu 
la Serike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu juhjl ve 
jumltu bi jedihil-hajru ve huve ala kulli sej'in kadir. 
La ilahe illallahu endzeze va'dehu ve nesare abdehu 
ve hezemel-ahzabe vahdeh. La ilahe illallahu ve la 
nabudu ilia ijjahu muhlisine lehud-dine ve lev keri- 
hel-kafirun. Allahumme inneke kulte: ud'uni estedzib 
lekum ve inneke la tuhliful-miade, ve innl es'eluke 
kema hedejtem lil-islami en la tenziahu minnl hatta 
teteveffani ve ene muslim" 

"Allah je najveci, Allah je najveci, Allah je najveci, hvala Alla- 
hu. Allaha velicamo zbog uptite koju nam je podario, Njega hvalimo 
slo tias je Svojim sticenicima uchiio. Nema bogn ositn Allaha, dz.s., 
Jedinog, Koji nema druga. Njemu pripada sva vlast i Njemu hvala. 
On zivot i smrt daje, u Njegovoj je ruci svako dobro i On je svetno- 

411 'if: i 

IMAM EN-NEVEYI 

can. Nema boga osim Allaha, dz.s. Onje Svoje obecanje ispunio i roba 
Svoga pomogao i saveznike sam pobijedio. Nema boga osim Allaha. 
Ne obozavamo nikog drugog osim Njega, iskreno Mit vjeru ispovi- 
jedajuci, pa makar to i ne bilo po volji nevjernicima. Allahu, Ti si 
rekao: 'Molite Me, ja cu vam se sigurno odazvati', a Ti Svoja obecanja 
ispunjavas. Molim Te da kako god si me uputio u islam, isto lako ne 
uzmeSod mene blagodat islama sue dok me kao muslimana ne usmr- 
tis.'" Nakon toga ce moliti za bilo koje dunjalu£ko ili ahirelsko 
dobro. Ovaj zikr i dovu ponovit ce tri puta i pri tome neCe izgo- 
varati telbiju. Kada stigne na Mervu, uflt cc iste zikrove i dove 
kojeje ufionaSaffi. 

Prenosi se da je lbn Omer, r.a., na Saffi uck> sljedecu dovu: 

pij 4* i\ Ji dJ^ij y>rj, j ii^i j&j iu,a, ii;„^i i^iii- 
luijj *i;dtj Ig&# d^lj iiSJ i&£i fo\ hijjJ. \i&j 
iuiJi «Iu^ ^f^ J1S 3$ &■ pfa "Sat^Ji 3s*£ 4^i 

"AUahummasamna bi dinike ve tavaijetike ve 
tavaijeti resulike sallallahu alejhi ve selleme ve 
dzennibna hududeke. Allahummedzalna nuhibbuke 
ve nuhibbu melaiketeke ve enbijaeke ve rusuleke 
ve nuhibbu ibadekes-salihin. Allahumme habbibna 
ilejke ve ila melaiketike ve enbijaike ve rusulikc ve Ha 
ibadikes-salihin. Allahumme jessirna Iil-jusra ve dzen- 
nibnel-usra vagfir lena fil-ahireti vel-ula vedzalna min 
eimmetil-muttekin" 

"Allahu moj, zastiti me Svojom vjerom ipokornoscu prema Tebi 
i pokornoscu prema Tvome Poslaniku, s.a.v.s., i podari nam snage da 
se pridrzavamo granica koje si Ti postavio. Allahn moj, acini nas od 
onih koji Te vole i koji vole Tvoje meleke, vjerovjesnike, poslanike i 
412 


^ ZBIRKA VJER0VJESN1K0VIH DOVA g 

Tvoje dobre robovc. Attaint moj, ttcini nas dragim Tvojim melekhna, 
vjerovjesnicima, poslanicima i dobrim robovima. Allahu moj, olaksaj 
nam ulazak u Dzcnnct i zastiti nas od Dzehennema i oprosti nam i na 
ovom i na onom svijetu i ttcini nas uzorom bogobojaznih." Na putu 
izmedu Saffe i Merve treba govoriti: 

"Rabbigfir verham ve tedzavez amma talem innekel- 
eazzul-ekrem. Allahumme atina fid-dun'ja haseneten 
ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" 

"Allahu moj, oprosti mi i srniluj mi se i predi preko mojih ru- 
znih postupaka kojc Ti dobro poznajcs. Ti si uistinu Najvclicanstve- 
niji i Najcasniji. Allahu moj, podari nam dobro na ovom svijetu i 
dobro na onom svijetu i sacuvnj nas patnje u vatri." 

Medu dovama koje treba uditi na saju, a i na svakom dru- 
gom mjestu, jeste i ova dova: 

" S i •' * ' ■***■*'* », -■•„ "■-•, 

■yA \\?%A\j ,'u^JL j Vail J i*jl JS* ,U« in^LJlj VjAaa /h'^Pj i.JJi^*j 

ii/i ji Jtf ^i ^15 iuao J}\i ^1 lubi jj j^Li 061 

"Allahumme ja mukallibel-kulubi sebbit kalbi ala 
dinik. Allahumme inn! es'eluke mudiibati rahme- 
tike ve azaime magfiretike ves-selamete min kulli 
ismin vel-fevze bil-dzenneti ven-nedzate minen-nar. 

413 % 

I IMAM EN NEVEVI jj 

Allahumme innl es'elukel-huda vet-tuka vel-afafe vel- 
gina. Allahumme einni ala zikrike ve Sukrike ve husni 
ibadetik. Allahumme innl es'eluke minel-hajri kullihi 
ma alimtu minhu ve ma lem ealemu, ve euzu bike 
mines-serri kullihi ma alimtu minhu ve ma lem ealem, 
ve es'elukel-dzennele ve ma karrebe ilejha min kavlin 
ev amelin, ve euzu bike minen-nari ve ma karrebe ilejha 
min kavlin ev amel" 

"Allalnt moj, o Ti Koji okreces srce, ucvrsti tnoje srce u vjeri. 
Allahu moj, molim Te za ono sto ce biti uzrok da mi se smilujes i da 
mi oprostis i sto ce me sacuvati od bib kojeg grijeha. Podari mi ono 
sto ce biti uzrok moga idaska u Dzennet i spasa od Vatre. Allahu moj, 
molim Te za uputu, bogobojaznost, cestitost i neovisnost. Allahu moj, 
pomozi me da Te se sjecam i da Ti zahvaljujem i da Te na najbolji 
moguci nacin obozavam. Allahu moj, molim Te za svako dobro koje Ti 
poznajes, aja ne poznajem, a uljecem Ti se od svakog zia koje poznajem 
i koje ne poznajem. Molim Te za Dzennet i za svaku rijec i djelo koje 
ce me Dzennelu pribliziti, a utjecem Ti se od Vatre i od svake rijeci i 
djela koje ce me u Vatru odvesti," Ako bi utto Kur'an, bilo bi bolje. 
Medutim, najbolje je spojiti zikrove, dove i uCenje Kur'ana, a ako 
zeli skratiti onda neka postupi po onome Sto je pre£e. 

likravi koji se ucb pr/l/kom iz/aska iz Meke i odlaska na Arefat Kada hadzija izade iz Meke, zeledi da ode na Arefat, lijepo 
je da kaze: 


.'U >A' 


"AHahummeijjakeerdiuvelekeed'ufebellignTsaliha 
emell vagfirli zunubi vemnun alej je bima menente bihl 
ala ehli ta'atike inneke ala kulli Sej'in kadlr" 4&i 

g ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA $ 

!\W**Y*K 3ftV*K*XY»X**Y*K**v5 

"Allahu moj, Tvojoj milosti se nadam i Tebi se molim, pa ispuni 
mi moje dobre nade i oprosti mi grijehe i podari mi blagodati koje si 
podario onitna koji su Ti pokonii. Ti si uistinu svemocan." 

Ko krede s Mine na Arefat Lijepo je da kaze: 

»jj*** tf* J*^ u tOA J' [* J .A ii ^r-JJ '•^ery ^yj (H^> 

••ji4» u- J* J* ^1 <_£-* *J vC*" jIj fclj ->^ s^"-> 
"Allahumme ilejke tevedzdzehtu ve vedzhekel- 
kerime eredtu fedzal zenbi magfura ve hadzdzi mebrura 
verhamni ve la tuhajjibnl innekeala kulli Sej'in kadlr" 

"Alluhu moj, Tebi se okrecem, i Tvoje plememto lice zclinu Uci- 
ni moje grijehe oprostenim i hadz primljenim, smiluj mi se. i nemoj me 
uciniti ponizenim, Ti si uistinu svemocan. " Takoder, treba izgova- 
rati telbiju, uCiti Kur'an kao i ostale zikrove i dove. Cesto treba 
ueiti dovu: ■*.. * . * - ,s , "Allahumme Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve 
fd-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" 

"Allahu moj, podari nam dobro na ovotn svijetu i dobro na onom 
svijetu i sacuvaj nas patnje u Vatri." 

Zikravi i dove koji se ufie na Arefatu 

502. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Najbolja dova na 
Arcfatu i najbolje 5to smo ja i ostali poslanici rekli jesu rijed: 


*> ' 'La ilahe illallahu, vahdehu la serike iehu, lehul- 
mulku ve lehul-hamdu ve huve a la kulli sej'in kadlr' i.% IMAMEN-NEYEVI 
'Nema boga osim Alhlm, Jedinog, Koji nema druga. Njemu pri- 
pada sva vfost i zahvala i On je svenwcmi.'""' 

Preporucljivo je ovu dovu sto vise puta izgovoriti na Are- 
fatu. Dan Arefata najbolji je dan u godini u kojem se mogu uciti 
dove, i boravak na Arefatu jeste glavni obred hadza i njegova 
osnova, pa stoga, covjek treba taj dan provesti u zikru, upu- 
civanju dova Allahu, &>,.$., u uCenju Kur'ana, u upucivanju 
raznih dova i izgovaranju raznih zikrova. Treba u£iti dove za 
sebe i na svakoni mjestu spominjati Allaha, dz.S. UCit ce dove 
sam i sa dzematom. Molit ce Allaha, di.fi., za sebe, svoje rodite- 
lje, rodbinu, uditelje, drugove, prijatelje, i za ostale muslimane 
koji su mu ucmili neko dobro i lijepo postupali prema njemu. 
Hadzija treba dobro paziti da ovaj dan ne provede u besposlici 
jer se ovaj dan ne mo2e nikako nadoknaditi, dok ostali mogu. 
Ne treba se truditi da izgovara kicene dove, jer de mu to samo 
odvratiti misli i konccntraciju, pa nece biti skrusen i ponizan 
u svojim dovama. Medutim, nema smetnje da izgovara kicene 
dove koje vec" zna napamet iii koje ima ispisane na papiru uko- 
liko ga to nece opteretiti i skrenuti mu misli. Sunnet je dovu 
ufiti tihim glasom. Treba Sto vise moliti Allaha, dz.s., za oprost, 
izgovarati rijedi u kojima izrazava svoje kajanje za uCinjene gri- 
jehe, uz uvjerenje u srcu da te grijehe nece vise nikada Ciniti. 
Treba biti uporan u dovama i mnogo ih puta ponoviti. Dovu 
treba zapoceti i zavrsiti zahvalom Allahu, dz.S., salatom i sela- 
mom na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i treba biti okrenut prema 
Kabi i pod abdestom. 

503. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje Alije, r.a., koji 
je rekao: " Allahov Poslanik, s.a.v.s., najvise je na Arefatu izgo- 
varao sljededu dovu: 

J^> liU ^iii ijjS u? 1^5 j^a ^jjtf luli iJ *$r ■» Spominjali smoga pod brojem 456. $& 

ZBIRKA YJEROYJESNIKOVm DOVA 

U j£ ja Jjj j_jp1 Jl IfUl i^oSlI Ollij kjjjiil a^j^jj <.j&\ i_>li£ 

"Allahumme lekel-hamdu kellezl nekulu ve hajren 
mimma nekulu. Allahumme leke salatT ve nusuki ve 
mahjaje ve memati ve ilejke meabl ve leke Rabbi turasl. 
Allahumme inni euzu bike min azabil-kabri ve vesve- 
setis-sadri ve settatil-emri. Allahumme inni euzu bike 
min Serri ma tedzi'u bihir-rih" 

"Allahu moj, Tebi hvala otiako kako mi mozemo hvalu izgovo- 
riti i bolje od toga. Allahu moj, Tebi pripada moj namaz, obredi moji, 
zivot i smrt moja. Tebi cu se vratiti i Ti ces ono sto sam posjedovao 
naslijediti. Allahu moj, utjecem Ti se od patnje u kaburu, od svakoja- 
kih misli i dezorijetttatije. Allahu moj, utjecem Ti se od zla koje vjelar 
sa sobom nosi" a * Lijepo je Sto viSe uCiti telbiju i donositi salava- 
te na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., plakati iz straha od Allaha, 
dz.5., cmiti zikr i upucivati dove Allahu, dz.5. Arefat je mjesto 
gdje se uzima pouka, briSu grijesi i gdje se nada ispunjenju ze- 
Ija i molbi. To je uzviseno mjesto i velifanstveni skup na kojeni 
se okupljaju iskreni AUahovi, dz.S., robovi, i to je mjesto gdje se 
okupi najviSe ljudi na svijetu. 

Jedna od dova koje se u£e na Arefatu jeste i sljedeca: 
^JJJl * j$S\ CA Ji lis j &J- jjrtl J'j '&J- dil j 6T l2i ^ill" °* Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama u poglavlju pod 
brojem 18 (5/537/3520) od Alije bin Sabita, od Kajsa bin Kebia, El-Egarra bin Sab- 
batia. od Halife bin Husajno, od Alijc, r.a, U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se 
Alija bin Sabit c!-Dzezcri, koji jo bio islinoljubiv, i Kajs bin Robi, koji je nepouzdan jer 
sc kasnije promijcnio i jer jc njegov sin lazno prcpisivao hadisc koje prcnosi njemu, 
kao sto se lo tvrdi u djelu El-Mizan. ■Wlfl 

IMAM EN NEVE¥1 g 

•^ ^iaSi ^iii ail i# ^1 v z\k^y'\ j^ ^15 ait ii&t n 
j^ d»uLj tiu;* ^ iibu, jib c^iiii ^ jj v-aJUJi ji 
"Allahumme Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve 
fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar. Allahumme 
inni zalemtu nefsl zulmen kesiren ve innehu la jagfiruz- 
zunube ilia Entefagfir 1 1 magfireten min indike verhamnl 
inneke Entel-gafuru-rahlm. Allahummagfir li magfire- 
ten tuslihu biha se'ni fid-darejni verhamnl rahmeten 
es'adu biha fid-darejni ve tub alejje tevbeten nesuhan la 
enkusuha ebeden ve elzimni sebllel-istikameti la uzigu 
anha ebeda. Allahummenkulm min zullil-masijeti ila 
izzit-ta'ati ve agninl bi halalike an haramike ve bi ta'a- 
tike an masijetike ve bi fadlike ammen sivake ve nevvir 
kalbi ve kabrl ve eizni mineS-Serri kullihi vedzma' Iijel- 
hajrekulleh" 

"AUahu moj, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na onom 
svijetu i sacuvaj nas patnje u vatri. AUahu moj, ja saw se prema sebi 
mnogo ogrijesio, a jedino Ti grijehe oprastas, zato mi oprosti onako 
kako Ti oprastas i smiluj mi se, zaista Ti mnogo prastas i milostiv 
si. AUahu moj, oprosti mi oprostom koji ce popraviti moje stanje i 
na ovom i na onom svijetu i smiluj mi se miloscu koja ce me uciniti 
sretnim na oba svijeta. Primi moje iskreno pokajanje poslije kojeg se 
nikada vise necu vratUi grijesenju. Podari mi snage da ustrajem na 
Pravom putu poslije kojeg nikada necu skrenuti na krivi put AUahu 
moj, podari mi snagu da se uzdignem iz ponizenosti grijehn i dosti- 
gnem ponos pokoravanja Tebi. Svojhn halalom ucini me neovisnim 
od onoga sto si zabranio, podari mi pokornost poslije koje mi nece biti 
potrebno da grijeSim, i dobrotu poslije koje mi dobrota nekoga drugo- 
ga vise nece trebati. Obasjaj moje sree i kabur, zastiti me od svakog zla 
i podari mi svako dobro." 4&S. 

Ij ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOYA g 

Dove fcoje se uce prilikom odfaska s Arefata na Muzdelifu 

Prethodno smo spomenuli da je preporuf ljivo uttti telbiju 
na svakom mjeslu, a ovom prilikom to je posebno preporu- 
cljivo. Treba sto vise uditi Kur'an i upudvati dove Allahu, dz\S. 
Lijepo je mnogo puta red: "Nema boga osim Allaha, Allah je 
najveci", kao i prou&ti dovu: 

"Ilejkellahumme ergabu ve ijjake erdzu fe tekab- 
bel nusukl ve veffikm verzuknl flhi minel-hajri eksere 
minima atlubu ve la tuhajjibnl inneke Entallahul- 
die wad u I-keri m " 

"Allahu moj, prema Tebi usmjeravam svojc zelje i svoja nada- 
nja, Molhn Te da primis moje obrede i da me pomognes i opskrbiS i vise 
nego sto trazim od Tebe. Nemoj me uciniti ponizenim, zaista 77 mno- 
go darujes i plcmenit si." Ova je noc noc* uo£ i bajrama a kada smo 
govorili o bajramima, spominjali smo vrijednost provodenja 
nod uod bajrama u zikru, ibadetu i obavljanju namaza. Ovom 
se prilikom objedinjuje vrijednost mjesta s vrijednoScu vreme- 
na, ibadet se obavlja u haremu Meke, u ihramima, na mjestu 
gdje je okupljen toliki broj hadiija, poslije boravka na Arefatu i 
Lskrenih dova koje su upucene na torn casnom mjestu. 

ZikroW kpji sb ufie kada se siigne na Muzdelifu i kod MeS'arul- 
harama, mjesta na Muzdelifi) 

Uzviseni je rekao: "A kada podete s Arefata, spomhijite 
Allaha kod Mes'and-harama, spomhijite Njega, jer vam je On ukazao 
na Pravi put, a prije toga ste bill u zabludi." (EI-Bekara, 198). U 
nod koja se provede na Muzdelifi lijepo je spominjati Allaha, 
dz.s., izgovarati telbiju, udti Kur'an, jer je to velicanstvena 

iiflp 4191 mm 

IMAM EN-NEVEVI | 

noc, kao Sto smo to prije spomenuli. Tom je prilikom Iijepo 
prouciti dovu: 

& C4K £\ y# oi^Jl ili J Jy) $ iuLf jj £#)« 

"Allahumme inni es'eluke en terzukanl fi hazel- 
mekani dzevami'al-hajri kullihl ve en lusliha Se'ni kul- 
lehu ve en tasrife anns-serre kullehu feinnehu la jef'alu 
zalike gajruke ve la jedzudu bihl ilia Ent" 

"Attaint moj, molim Te da me opskrbis na ovom mjestu svafdm 
tiobrom i da popravis moje cjelokupno stanje, da otklonis od metie 
svako zio, jer Ti si jedino to n stanju uciniti i jedino mi Ti to mozes 
podariti," Sabah-namaz klanjat ce se dim nastupi njegovo vrije- 
me, i poslije njega glasno ce se uciti tekbire. Zatim c*e krenuti 
prema MeS'arul-haramu, a to je malo brdasce koje se nalazi na 
Muzdelifi, koje se joS zove i Kuzeh, i ko bude u stanju ispeti se 
na njega, ucinit ce to, a ko ne bude u stanju, okrenut ce se pre- 
ma Kabi, zahvalit ce se Allahu, dz.S., velicat ce Ga, potvrdivat 
ce Njegovu jednocu, slaviti Ga, mnogo uditi telbiju i upucivati 
dove. Lijepo je torn prilikom reci: 

"Allahumme kema vekkaftena fihi ve ercjtena 
ijjahu feveffikna lizikrike kema hedejtena vagfir lena 
verhamna kema veadtena bi kavlikel-hakk" 

"Allahu moj, kao sto si nam omogucio da stanemo pred ovo brdo 
i kao sto si ucinio da ga vidimo, isto tako omoguci nam da Te spomi- 
njemo, kao Sto si nas upuHo na Pravi put i oprosti nam i smiluj se, 
kao sto si nam to it Svojim istinitim rijecima obecao: 'A kada podete 

420 I ZBDtEATJEROTJESHIKOflHDOnL E 

s Arefata spominjite Allnho kod Mes'aral-harama, spominjitc Njega, 
jer vamje On ukazao na Pravi pat, a prije loga bili ste u zablndi Za- 
tim krenife odaklc krecu ostali Ijiuti i trazite od Allaha, rfz.s., oprosta, 
jer Allah, uistimt, prasta i samilostan je.'" Cesto ce uttti dovu: 

"Rabbena atina fid-dun'ja hasencten ve fil-ahireti 
haseneten ve kina azaben-nar" 

"Cospodant, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na onom 
svijetu i saatvaj nas patnjc u vatri." Tom je prilikom jog preporu- 
djivo reci: 

J- aMji iu'j citf j5aaji iuj ci£ ji^ji Jjij <& iu-i iu ^ui u 
<=S W 5 s o« afi <& >i £-»;£ ^5>" al iuU cidi d»j Jij35 

"Allahumme lekel-hamdu kulluhu ve lekel-kemalu 
kulluhii ve lekel-dzelalu kulluhu ve leket-takdlsu kul- 
luh. Allahummagfir It dzemia ma esleftuhu vasimnl 
fima bekije verzukni amelen salihan terda anni ja zel- 
fadlil-azlm. Allahumme innl esteSfiu ilejke bihavassi 
ibadike ve etevesselu bike ilejke, es'eluke en terzukanl 
dzevamial-hajri kullehu ve en temunne alejje bima 
menente bihl ala evlijaike ve en tusliha hali fil-ahireti 
ved-dun'ja ja erhamer-rahimln" 

"Allaha nwj, Tchi pripada sva zalwala i Tijedini posjedujes sa- 
vrsenstvo. Tebi pripada sva azvisenost i svetosl. Allaha moj, oprosti 
mi sue grijehe koje sam prethodno ucinio i ne dozvoli mi da poslijc 
cinim grijehe. Omogaci mi da cinim dobra djcla zbog kojih ce$ biti za- 
dovoljan mnome, molim Te, Dobrociniteljn. Allaha moj, trazim od 

421 


MAM EN NEYEYI Tebe da se za mcne zauzimaju Tvoji odabrani robovi. Od Tcbe trazim 
pomoc da Ti se sto vise priblizim. Molim Te da mi podaris svako dobro 
i da mi podaris blagodati koje si podario Svojim miljenicima. Molim 
Tc da popravis moje stanje i na ovom i na onom svijetu, molim Te, o 
Najmilostiviji." 

Zikrovi i dove koji se uce priltkom odlaska 
od MeS'arul-harama prema Mini 

Kada se pojavi zora, treba kreiiuti od MeS'aruI-Harama 
prema Mini uCeci telbiju, cmed zikr, upucujud dove, i sve to 
treba mnogo £initi. Posebno mnogo treba izgovarati telbiju jer 
je to posljednje vrijeme u kojem se telbija izgovara, a mozda mu 
vise nikada u zivotu nece bid sudeno da izgovara telbiju. 

likrovi koji se ufie na Mini prvi dan Kurbanskog ba/rama 

Kada krene od Mes'arul-harama i stigne na Minu, lijepo 
je da kaze: 

Si* &j i#i is Ja ai j^Iji * Jui lie \+Jk 4 iii & iylf u 

"El-hamdu lillahillezl belleganlha salimen muafa. 
Allahumme hazihl mina kad etejtuha ve ene abduke fi 
kabdatike es'eluke en temunne alej je bima menente bihi 
ala evlijaik. Allahumme inni euzu bike minel-hirmani 
vel-musibeti fi diru ja erhamer-rahimln" 

"Hvala Allahit, dz.s., Koji mije omogitcio da na Minn stignem 
zdrav i ne pretrpim ikakvu stetit. Allahit moj, ovo je Mina na koju 
Sam dosao kao Tvoj rob i u vlasti Tvojoj. Molim Te da mi podaris 
blagodati koje si podario Svojim miljenicima. Allahit moj, utjecem Ti 
se od toga da mi uskratis Svoje blagodati i da me pogodi neka nevolja 
u mojoj vjeri, molim Tc, o Najmilostiviji." Kada podne s bacanjem 4«* & 


ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA jf 

kamenttda na velikom dzemretu, prestat ce s ucenjem telbije i 
pocet ce izgovarari tekbire. Prilikom bacanja svakog kamencica 
red ce: "Allahu ekber" ("Allah je najveci"). Nije sunnet boraviti 
kod dzemreta s nijetom da se uce dove. Ako je sa sobom vodio 
kurban, zaklat ce ga i prilikom klanja lijepo je reci: 

"Bismillahi Allahu ekber. Allahumme salli ala 
Muhammedin ve ala alihl ve sellim. Allahumme minke 
ve ilejke tekabbel minni" 

"It iine Allaha, dz.l, Allah je najveci. AUalnt moj, blagoslovi 
Muhammeda i porodicu Muhammedovu i spasi ill. Allahu moj, voaj 
je kurban iz Tvoje opskrbe i Tebi ga kao zrtvu prinosim, pa ga primi 
od merit* Ako kurban kolje za nekog drugog, treba spomenuti 
njegovo ime. Kada, nakon klanja kurbana, pocne brijati glavu, 
prema miSljenju nekih naSih ucenjaka, dozvoljeno mu je da se 
uzme za kiku prilikom brijanja glavc i tri puta izgovori tekbir, 
i lijepo je da, nakon toga, kaze: 

8 -u ijlll ififc * ^i U Jp 4 i£lj iffiK U Jp & lui" 

ta 1 - - 1 * * 'S "El-hamdu lillahi ala ma hedana, vel-hamdu lillahi ala 
ma en'ame bihl alejna. Allahumme hazihi nasijetl fete- 
kabbel minni vagfir II zunubi. Allahummagfir H zunubi. 
Allahummagfir II ve Hl-muhallikine vel-mukassirine ja 
vasial-magfireti amin!" 

"Hvala Allahu, dz.s., Koji nas je na Pravi put uputio, i hvala 
Allahu, dz.l, za blagodati koje nam je podario. Allahu moj, ovo je 
moja kika pa primi moja dobra djela i oprosti mi grijehe. AUalm moj, 

423 ml 


&icr> -r- * , , 

IMAM EN HEYEYI 

oprosii omnia koji su obrijali svojeglave i onima koji su skratili kosu, 
o Ti Koji mnogo prastas." Aminl Kada zavrSi s brijanjem glave, 
izgovorit ce tekbir, a zatim ce reci: > . -." "El-hamduIillahillezlkadaannanusukena.Allahumme 
zidna imanen ve jekinen ve tefvikan ve avna vagfir lena 
ve li abaina ve ummehatina vel-muslimlne edzmein" 

"Hvala AUalttt, dz.s., Koji nam je omogucio da obrcdesvoje izvr- 
sinio. Allahu moj, povecaj na§ iman, uvjcrenje, ojafaj nas i pomozi 
nam, Oprosti nama, naSim odevirm i majkama isvim vjernicima." 

Zikravi Icoje je l/jepo u&'ti na Mini prva tri dana Bajrama 

504. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Nebise el- 
Hajra el-Huzelija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

- - ' . , - -. ' 

"Prva tri dana bajrama fesu dani u kojima se jede, pije i 
spominje Allah, dz.sV'"* 

U ovim danima lijepo je Sto vise spominjati Allaha, dz.s., 
a najbolje je ufiti Kur'an. Sunnet je da, svakog dana prili- 
kom bacanja kamencica na velikom dzemretu nakon bacanja, 
hadzija se okrene prema Kabi, zahvali se Allahu, dz.s\, velica 
Allaha, dz.s\, potvrduje Njegovu jednocu, slavi Ga i moli ga 
skrugeno i ponizno. U torn de stanju stajati onoliko vremena 
koliko je potrebno da se prou£i sura El-Bekara. Isto ife postupiti 
i prilikom bacanja kamencica na srednjem dzemretu, dok se na 
posljednjem, malom dzemretu, nece zadrzavati. ** Hadis jc vjcrodostojan. BiljeJi ga Muslim u poglavlju o poslu pod naslovom 
"Zabrnna posta u prva tri dana Kurbanskog bajrama" (3/8/17, En-Nuvevi). Poglc- 
daj nafiu ocjcnu ovog hadisa u d\c\u Es-Sckebil ft ma' rifcHd-iiclil pod brojtrm 1154. 424 


; ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOVA 

Kada ode s Mine, njegov je hadz zavrSen, a samim tim i 
zikrovi koji se vezu za hadzske obrede te on sada ima status 
putnika, pa je lijepo da veliea Allaha, dz.s\, potvrduje Njegovu 
jedno^u, zahvaljuje Mu, velica Ga kao i cini druge zikrove koji 
se preporucuju putnicima, a o Cemu demo, insallah, govoriti u 
poglavlju koje govori o zikrovima koje u£e putnici. 

Kada ude u Meku i ako htjedne obaviti umru, prilikom 
obreda umre, koji su identicni obredima hadza, ucit ce sve isto 
kao i kada obavlja hadz a ti obredi jesu: oblacenje ihrama, tavaf, 
saj, brijanje glave. A Allah najbolje zna. 

Zikrovi koji se ufie prilikom pijenja zem-zem vode 

505. Dzabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Voda zem-zem jeste za ono za 5to se pije."-" Po ovom 
hadisu postupali su udenjaci i odabrani Allahovi, dz.g., robovi. od Biljeii ga Ahmed {3/357, 352), Ibn Madza (2/108/3062), Bejhcki (5/148), svi onl 
Velida bin Muslima, od Abdullaha bin Muemmela, od Ubu Zubejra. Bcjheki vcli: 
"Jedino ga prenosi Abdullah bin Mucmmcl." Hadis ima potvrdu i u predanju koje 
biljezi Hakim u Mustedreku (1/473), Darokulni (2/289), od Muhammeda bin Hubcjba 
El-Diarudija, od Sufjana bin Ujejne, od ibn Ncdziha, od Mudzahida, do Ibn Abbasa, 
r.,i. Hakim veli: "Ovaj je lanac prenosilaca pouzdan ukoliko jc hadis vjerodoslojno 
prenesen od El-Dzarudija, ali ga Buhari i Muslim ne biljeic." U ovom misljcnju 
podrzava ga Zehebi. Ibn Hadzer u svom djclu EhTclliis (2/268/1076) prenosi rijeci 
Bejhckija, koji je rekao: "Jedino ga prenosi Abdullah, a on je nepouzdan." Bcjheki 
ovaj hadis biljezi i u predanju Ibrahima bin Tahmana, ik! Ebu Zubejra. ali hadis nije 
vjerodostojno prenesen od ibrahima. Ibrahim je ovaj hadis Cuo od Ibn Muemmcla, a 
lo predanje biljezi El-Ukajli i kaze: "Hadis od njega ne treba prihvatiti." Ibn Kattan 
hadis smalra nepouzdanim zbog Ibn Muemmcla, a i zbog toga sto Zubejr ovaj hadis 
nijc £uo direktno od onoga od koga tvrdi da ga prenosi. Medulim. drugi se razlog 
odbija jer u predanju koje biljezi Ibn Madfct nedvosmisleno stoji da je on taj hadis cuo 
direktno od onoga od koga tvrdi da ga prenosi. Hadis biljezi Bcjheki i u djelu Sutt- 
buUiinaii, Hatib u djelu Tarihu Bagdad u predanju Suvcjda binSeida, od lbnul-Muba- 
rcka, od Ibn Ebul-Mivvala, od Muhammeda bin el-Munkedira, od Dzabira i on ova) 
hadis biljezi kada govori o biograliji Abdullaha bin cl-Mubareka. Bcjheki vcli: "Ovaj 
jc lanac prenosilaca neobican i jedino ga Suvcjd spominje." Ovaj je lanac prenosi- 
laca veoma nepouzdan jer se mijesaju prcnosioci i spominju se pogresne osobo da 

425 ■ ■ i 1MAMEH-NEYEY1 

Pili su vodu zem-zem moleci Allaha, dzA, da im omoguci da 
se ostvare njihovi uzvigeni ciljevi, i molba im je bila usIiSana. 
Ucenjaci kazu. "Onome ko pije zem-zem vodu, zeleci oprost ili 
ozdravljenje, lijepo je kazati: 

.jail jl j jaaj «i2j lis y J^J j ;*& J£i! ju jj^ji *4i 6^ 

'Allahumme innehu bellagani enne Resulallahi 
sallallahu alejhi ve selleme kale: "Mau zemzeme lima 
Suribe leh." Allahumme inni e£rebuhu li tagfire II ve li 
tef ale bi keza ve keza fagfir li ev if'al. Allahumme inni 
eSrebuhu musteSfijen bihT f eSfini' 

'AHahu moj, ja sum cuo da je Tvoj Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
' Voda zem-zem jeste za otio za sto se pije', a ja je pijem uz zclju da mi 
oprostisi da uradissa mnom to i to... pa oprosti mi...' ili treba reci: 
'Allahu moj, ja ovu vodu pijem trazeci lijek, pa izlijeci me.'" A Allah 
najbolje zna. 

Kada htjedne izaci iz Meke i otputovati u svoju domovinu, 
obavit ce oproStajni tavaf, zatim ce doci kod Crnog kamena i reci: V- K & <$*■ i&A rfj && -;\j tf& &J15 «ii£ <igi ^jji 

jZ*'\ j^- ^i*i^ Jj&j ^>y» J J^jf* J*- *^U- j* J o>^« 

S^i £»* Njj Uj J* jS> J* S~j>j Us iu Il$l-& *us J* prcnose od Ibn Mubareka. od Ibn Muemniela, od Ebu Zubejra. Isto se tako biljcii i 
u djelu Fevaid od Ebu Bokra el-Mukrija s pouzdanim lancem prennsilaca, pa umjesto 
ovog lanca prcnosilaca Suvejd spominje da ga prenosi od Ebul-Mivvala, <ul Ibnul- 
Munkedira. i l.iii/.i Scrofud-Dina cd-Dimjatija obmanuo je ovaj lanac prenosilaca, pa 
ga ocjenjujc pouzdanim. Hadis bilfeze i Darckutni i Hakim u predanju Muhammeda 
bin Hubejba el-Dzarudija. El-Dzarudi (c bio istinoljubiv, s Urn Slo su njegova preda- 
nja nepouzdana. Hadis biljezc i ufenld Ibn Ujejne. Pogledaj nasu ocjenu ovog hadisa 
u djelu Menanissdril fi ma'rifetid-ddil (1156). Scjh Albani u svom djelu El-Inv (1123) 
ovaj hadis ocjcnjujc pouzdanim. 426 

; ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

-^ ^ J* j* ^1 4*3 5 >^ £** "Allahumme el-bejtu bejtuke, vel-abdu abduke 
vebnu abdike vebnu emetike hameltenl ala ma schharte 
11 min halkike hatta sej jertenT fi biladike ve bellagtem bi 
niamike hatta eantenl ala kadai menasikike £e in kunte 
redlte annl fezded anni ridan ve ilia fcminel-ane kable 
en jen'a an bejtike dari haza evanunsirafi in ezinte li 
gajre mustebdilin bike ve la bibejetike va la ragibin 
anke ve la an bejtik. Allahumme feashabnil-afijete fi 
bedeni vel-ismete fi dim ve ahsin munkalebi verzuknl 
ta'ateke ma ebkajtenl vedzma II hajrejel-ahireti ved- 
dun'ja inneke ala kulli Sej'in kadlr" 

"AUahu moj, ova je kiica Tvoj Casni hram, a ja sam Tvoj rob, 
sin roba Tvoga i ropkinje Tvoje, omogudo si mi da ovdjc dodem na ;e- 
diwm od prijevoznih sredstava koje si ljudima potcinio i na njemu sam 
dosao u ovo sveto mjeslo. Podario si mi neizmjernu blagodat, iako sto 
si mi omogucio da obavim hadzske obrede. Ako si zadovoljan mnome, 
povecaj Svojc zadovoljstvo prema menu A ako nisi mnome do sada bio 
zadovoljan, onda budi prije nego sto odem od Tvoje knee svojoj kuci. 
Ovo su trenuci kada ja putujem odavde ako mi Ti dozvolis. AH ja ne 
zelim da Tvoju kucu nekom drugom kucom zamijenim niti da nekog 
drttgog osim Tebe za Gospodara prihvatim niti zelim da od Tebe i od 
Tvoje kuce odem. AUahu moj, podari mi zdravlje u mom Hjelu i ucini 
da se besprijekonw pridrzavam vjere. Ucini mjesto u koje se vracam 
ugodnim za mene. Podari mi snage da Ti se pokoravam sve dok sam 
ziv i podari mi dobro na ovom i na onom svijetu. Ti si uistinu svemo- 
can." Ovu dovu treba zapoceti i zavrSiti zahvalom Allahu, dzA, 
i salavatom na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kao Sto smo to 
spominjali kada smo govorili o drugim dovama. 2eni koja ima i^. 
IMAM EH-HEYEYI 

WC*<V*K *\Y*K **Y*K *Wfc T« 

menstruaciju lijepo jc da stane na ulazu u mesdzid i da proud 
ovu dovu, a zatfm ce se okrenuti i otici. A Allah najbolje zna. 

Zikravi koji se uce prilikam pasjete kaburu 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Svaki hadzija treba posjetiti kabur Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., bez obzira da li se Medina nalazila na putu do Meke ili 
ne, jer je posjeta Poslanikovom, s.a.v.s., kaburu jedno od naj- 
vecih dobrih djela. Onaj ko krene u posjetu kaburu Allahovog 
Poslanika, s.a.v-s., treba, 5to vise u putu, donositi salavate na 
njega, a posebno kada ugleda medinski harem i ono po cemu je 
Medina prepoznatljiva. Takoder ce moliti od Allaha, dz.S., da 
mu omoguci da ima korisri od ove posjete i da mu podari sretfu 
i na ovom i na onom svijetu. Treba red: 

"Alia hum meftah IT ebvabe rahmetike verzuknl fi 
zijareti kabri Nebijjike ma rezaktehu evlijaeke ve ehle 
ta'atike vegfir 11 verhamni ja hajrel-mes'ul" 

"Allahu moj, otvori mi vrata Tvojc mihsti i omoguci mi da po- 
sjetim kabur Tvoga Poslanika, s.a.v.s., kao sto si to omogttcio Tvojim 
odabranim i pokornim robovima. Oprosti i smiluj mi se. Ti si najbolji 
od Koga mogu nesfo traziti." Kada htjedne uci u mesdzid Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.s., lijepo je da kaze isto Sto i prilikom ula- 
ska u ostale mesdzlde, a o tome smo govorili na pocetku knjige. 
Kada obavi tehijjetul-mesdzid, doci ce do casnog i cijenjenog 
kabura, okrenut ce se prema njemu, a leda c"e mu biti u pravcu 
kible i nazvatce selam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., ne dizud 
pri tome glasa. Red «fe: 

f*Ui c«U ^ -ii i'jf. \: id; £ ^iii i-ii jj^j u; Snz &*s\» 
f^iii ojlSi pu-j c^'jiJ\ j&vSx$i fkui c-ii ^j. c id; 5428 ; ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA u j^il & -iii ii5*i ti^i JL^JJj t2tfbfi cJjij cSJujJ' iii iiS 
St • - v, J - "Es-Selamu alejke ja Rcsulallahi, es-selamu alejke ja 
hiretallahi min halk i hi, es-selamu alejke ja habiballahi, 
es-selamu alejke ja sejjidel-murseline ve hatemen- 
nebijjine, es-selamu alejke ve ala alike ve ashabike ve 
ehli bejtike ve alen-nebijjine ve sairis-salihin. Eshedu 
enneke bellagter-risalete, ve eddejtel-emanete, ve nesa- 
htel-ummete, fedzezakallahu anna efdale ma dzeza 
resulen an ummetih" 

"Nckaje na tebe selam, Allahov Poslanice. Nekaje na tebe se- 
toff*, najodabrtmiji Allahov, dz.s., robe. Nekaje na tebe selam, Allahov 
miljenice. Nekaje na tebe selam, poglavaru svih vjerovjesnika i pecatu 
svih poslanika. Neka je selam na tebe, tvoju porodicu, tvoje drugo- 
ve i ukucane, na vjerovjesnike i ostale dobre Allahove, dz.s., robove. 
Svjedocim da si dosljcdno prenio svoju poslaniai, ispunio obavezu, 
bio iskren previa svojim sljedbenichna. Neka te Allah, dz.s., zbog nas 
nagradi najboljom nagradom kojn daje poslanichna zbog njihovog na- 
roda." Ako mu je neko oporudio selam na Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., reci ce: "Allahov Poslanice, poselamio te je taj i taj." 
Zatim ce se pomaknuti malo udesno pa ce selam nazvati i Ebu 
Bekru, r.a., a zatim ce se jos malo pomaknuti i nazvati selam 
Omeru, r.a. Nakon toga de so vratiti na mjesto gdje je stajao 
naspram kabura Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i tu ce zamoliti 
Allaha, dz.s., za sebe, svoje roditelje, drugove i prijatelje kao i 
za ostale vjernike koje poznaje. Treba mnogo upudivati dove 
i iskoristiti ovo casno mjesto, hvaliti Allaha, dz.s., slaviti Ga, 
potvrdivati Njegovu jednocu, donositi salavate na Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Zatim ce otidi u Revdu, koja se nalazi izmedu 
minbera i kabura Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i tu ce mnogo 
upudivati dove Allahu, dz.5. 

429 
[MAM EN NEVETI 

506. Buhari i Muslim u svojim Sakihhna biljeze predanje Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Prostor izmedu moga kabura i minbera jedan je od dze- 
netskih vrtova.""* 

Kada htjedne izaci iz Medine i otputovati kuci, lijepo je 
oprostiti se s Mesd&dom Aliahovog Poslanika, s.a.v.s., tako sto 
ceklanjati dva rekata i uputiti dove Allahu, dz.5. Zatim de otid 
do kabura Aliahovog Poslanika, s.a.v.s., nazvati mu selam, kao 
Sto je to uCinio kada je prvi put dosao, te ce se oprostiti s Alla- 
hovim Poslanikom, s.a.v.s., i red: i3^5 cs^ij vJjiii j buii j y£\ jl'jjS'j wiiuJi ifo ii^. %~* 

"AUahumme la tedzal haza ahirel-ahdi bi haremi 
Resulike, ve jessir lijel-avde ilel-haremejni sebTIen 
sehleten bi mennike ve fadlike verzuknil-afve vel-afijete 
fid-dun'ja vel-ahireti ve ruddena salimlne ganimine ila 
evtanike amin!" 

"Allahu moj, nemoj uciniti da ovo bude posljednji put kada saw 
posjetio mesdzid Tvoga Poslanika, sm.v.s., i iz Svoje dobrote i milosti 
olaksaj mi da ponovo doputujem u Meku i Medinu. Podari mi oprost 

: ' w Biljezi ga Buhari u poglavlju o vrijednosti obavljanja namaza u Meki i u Medini 
pod naslovom "Vrijednost prostora izmeCu minbera i kabura Aliahovog Poslanika. 
s.a.v.5." (3/84/1196, Fethitl-Bari), Muslim u poglavlju o hadzu pod naslovom "Pro- 
stor izmedu minbera i kabura Allahovng Poslanika, s.a.v.5." (3/9/162, En-Nevevi) 
u sljedecem obliku: "Prostor izmedu moje kuce i minbera..." Ibn Hadzer u Fetittd- 
Buriju (3/84) vcli: "Buhari je naslovio poglavlje spominjuci kabur, dok hadise citira 
sa spomenom rijeCi "kuca" jerse kabur nalazi u kuci." U nekim predanjima u hadisu 
spominjesy "kabur" umjesto "kuca". Kurlubi veli: "U ispravnoj verzlji predanja spo- 
minje se "kuca", a prenosi se i sa spominjanjem kabura, ati oba predanja imaju isto 
znacenje, jer se kabur nalazi u kuci u kojoj je stanovao Allahov Poslanik, s.a.v-s." 

430 nfja 

ZBIRKA VJEROVJESHIKOVIH DOVA 

y* x*v*k x% v*k x\v*k x* v*k ** 

i zdravlje i na ovom i na onom svijetu i ucim da se sigurno t s mnogo 
dobrih djela vratimo u svojc domavine. Aminl" 

Ovo je posljednje 5to mi je Allah, dz.s., omogudo da saku- 
pim od zikrova koji se uce na hadzu. Iako ovo poglavlje izgleda 
malo opSirno, ono je ipak doslo u skracenom obliku jer je ono sto 
pamlimo od ovih zikrova daJeko mnogobrojnije. Molimo Pleme- 
nitog Allaha, dz.s\, da nam podari snage da Mu se pokoravamo, 
i da nas zajedno s ostalim muslimanima uvede u Kucu pocasti. 

U svom djelu koje govori o hadzskim obredima objasnio 
sam potanko pitanja u vezi sa zikrom i propisima hadza, a 
Allah najbolje zna Sta je ispravno i Njemu se zahvaljujemo za 
blagodati i od Njega pomo£ i zaStitu trazimo. 

El-Utbi pripovijeda: "Jednom prilikom sjedio sam pored 
kabura Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kad dode neki beduin i rece: 
'Nekajc selam na lebe, Allahov Poslanice. Cuo sam daje Allah, dz.s., 
rekao: 'A da out koji su se sami prema sebi ogrijesili dodu tebi i zaniole 
Allalta, dz.s., da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za tijih, vidjeli hi da 
Allah zaista prima pokajanje i da je mitostiv.' (En-Nisa, 64). Dosao 
sam ovdje moled Allaha, dz.s.., da mi oprosti i moled Ga da te 
udni mojim zagovornikom'. Zatim je spjevao sljedece stihove: 

'77 si ttajbolji koji je itkopan 11 y.emlji ovoj 

i zbog tvoje dobrote pustinja i brda ugodnim su posuili. 

Moja dnSa <?eyjw xa kaburom it kojem ti leziS 

jeru njemu je cednost, dareiljivost i plemetiitost koju tisasobom nosil ,n 

El-Utbi, dalje, veli: "Beduin je nakon toga otisao. Kada 
sam zaspao, u snu sam vidio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa 
mi re£e: 'El-Utbi, idi kod beduina i obraduj ga da mu je Allah, 
dz.S., oprostio/" 


&L 
"'mm Sto se rice zikrova koje mudzahid izgovara prilikom odlaska 
i vracanja kuci, o njirna cemo govoriti u poglavlju o putovanju, a 
sada demo govoriti o zikrovima koji se uce u toku same Lx>rbe. 

Pohva/nost trazenja sehadeta 

507. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., otisao 
u goste kod Ummu Haram, zaspao kod nje, i kada se probu- 
dio, osmjehnuo se. Ona ga upita: " Zbog cega se smijeS, Allahov 
Poslanice? On rede: "U snu sam vidio neke svoje sljedbenike, 
borce na Allahovom putu kako kao kraljevi ili poput kraljeva 
na ladama morem plove." Ona rede: "Allahov Poslanide, zamoli 
Allaha, d&&, da me udini od njih", a Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
zamoli za nju Allaha, d£.§. w 

'" Biljt'ii ga Buhari u poglavlju o d*ihadu i putovanju pot) naslovom "Dova 
za muskaroe i zcne da odu u dzlhad i postanu Sehidi" (6/13/2788, 2789, Fethul- 
Bari), Muslim u poglavlju o vlasti pod naslovom "Vrijednost borbe na moru". 
(5/13/59-60, Bn-Nevevi) 

'*' Biljefci ga Ebu Davud u poglavlju o dzihadu pod naslovom "Prednnja koja govorc 
o onomc ko inoli Allaha, dt£., da pogine kao fehid" (2/21/2541), Tirmizi u pogla- 
vlju o vrijednosti borbe na Allahovom putu pod naslovom "Predanja koja govorc 
o onome ko moli Allaha, dz.s., da pogine kao fiehid" (4/183/1654), Nesai u djelu 
Es-Stntiwil-kubm u poglavlju o dzihadu pod naslovom "Nngrada za onog ko so na 433 ■* J-- §j IMAM EN-NEYBYI 

508. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madza u svojim 
Sunenima biljeze predanje Muaza, r.a., koji prenosi da je AHa- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"*Js*i>r'SS^ j4 jf £iis jtf fe^i 4^0; jSiiii jii-i^- 

"Ko iskreno bude molio Allaha, dz.5., da pogine kao se- 
hid, a zatim umre ili pogine imatde nagradu Sehida." M0 Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

509. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: - r ".i-*- J & iguil &U &£&» cii £■ 

"Ko iskreno bude zelio postati sehid imat <?e nagradu 
Sehida, pa makar i ne poginuo kao Sehid."* 1 

510. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Sehla 
bin Hunejfa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Ko iskreno bude trazio od Allaha, dz.S., da pogine kao 
Sehid, Allah, dz.S,, podarit tfe mu stepene Sehida pa makar 
umro u svojoj postelji." w svojoj devi bude borio n.i Allahovom putu" (3/18/4349), Ibn Madia u poglavlju o 
dllhadu pod naslovom "Borba na Allahovom putu" (2/933, 934/2792), svi oni od 
Malika bin Juhamira Es-Seksekija, od Muaza bin D?*bda, r.a., a on od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih/' Prenosioci u ovom 
lancu prenosilaca jesu oni od kojih Buhari prenosi h.idise koje je zabiljeiio u svom 
Sahilm. 

11 Hadis je vjerodoslojan. Biljctt ga Muslim u poglavlju vlasti pod naslovom 
"Pohvalnosi traiema pogibije na Allahovom putu". (5/13/55, En-Nevevi) 

» Hadis je vjerodoslojan. BiJjcii ga Muslim u poglavlju o vlasti pod naslovom 
"Pohvalnosi tratenje pogibije na Allahovom putu". (5/13/55-6, En-Nevevi) 

434 
Ij ZBIRKAVJEROVJESNIKOVfflDOVA 

Vladar treba savjetovati izvidnicu koju Salje u pohnd da se boje 

Allaha, dz.§., i poduCiti ih propisima borbe i sklapanja pr/mirja 

kao i drugim bitnim pitanjima 

511. Muslim u svom Snhihu biljeS predanje Burejde, r.a., 
koji kaze: "Allahov bi Poslanik, s.a.v.s., kada postavi nekoga 
za zapovjednika vojske ili izvidnice, nasamo ga savjetovao da 
se boji Allaha, dz.s\, i da se lijepo odnosi prema muslimanima 
koje predvodi, a zatim bi rekao: 

'Krenite u borbu uz spomen Allahovog imena, borite se 
protiv onih koji ne vjeruju u Allaha, dz.S. Borite se ali nemoj- 
te ttniti nepravdu i nemojte biti varalice. Nemojte masakrirati 
ubijene i nemojte ubijati trudne zene. Kada se sretnete s mno- 
goboscima, pozovite ill da prihvate tri stvari. . .'" M pa je spome- 
nuo ostatak hadisa. 

Sunnet je, kada vladar fell \t\ u rat, da oporuci nekog drugoga 
ko ce ga mijenjati dole je odsutan 

512. Buhari i Muslim u svojim SahMma biljeze predanje 
Ka'ba bin Malika, r.a., koji je rekao: "Kad god bi Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., zelio negdje otputovati, oporueio bi nekog ko de ga 
zastupati dok se ne vrari." 5 " 

w Hadis jo vjerodostojan. Biljefci ga Muslim u poglavlju dfcihadu pod naslovom 
"Vladar trcba inwnovati zapovjednike vojski kQje salje u ral" (4/12/37-9, En- 
Nevevi). Pogledaj naSu ocjenu ovog hadisa u djelu Fcllm zal-tiidaHfi lahridii duidifiz- 
zilal pod brojem 72, 515, 590. 

'•" Hadis je vjerodoslojan. Biljeii ga Buhari u poglavlju o vojnim pohodima pod naslo- 
vom " Predanje Ka'ba bin Malika, r.a., i rijeci Uzviscnog: '...i oiwj trojici koja su bih izo- 
f.fala..."' (7/717/4418, Fethul-Bari), Muslim u poglavlju o pokajanju pod naslovom 
"Pokajanje Ka'ba bin Malika i njegove dvojice drugova" (6/17/87, En-Nevevi). Pogle- 
daj nasu ocjenu ovog hadisa u djelu Hajntz-zatt taltridzu dmdisi Sethi lem'atit-itikad" i^, - 


IMAM EN NEVEVI 

Dova za onoga Ico se ban" ili pamaze borbu i cinjenje onoga sto 6e 
pndstaknuti barce da se Sto predamje bore 

UzviSeni je rekao: "O Vjerovjesnicc, bodri vjemike na 
borbu ..." (EI-Enfal, 65). I rekao je UzviSeni: "Zato se bori na Atla- 
hovom putu, pa makar sam bio, a podstici i vjemike." (En-Nisa, 84) 

513. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji pripovijeda: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., dode 
do muhadzira i ensarija koji su jednog hladnog jutra veoma 
gladni i iscrpljeni kopali rov spremajuci se za Bitku na Hen- 
deku, pa kad ih vidje u torn stanju, rece: 

'Allahumme innel-ajse ajsul-ahireti fagfir lil-ensari 
vel-muhadzireh' 

'Allaim moj, istinski i pravi zivot samojc na onom svijetu, mo- 
Urn Te da oprostig ensarijama i muhadzmma.'"™ 

Poglav/je o dovama i skruSenasti u /zgovaranju tekbira, koji se 

ufie u barbi protiv neprijatefja, i Icada se moli od Mlaha, dll, 

da ispuni obetanje da ce pomoci vjernicima 

"O vjernici, kad se s kakvom frtoiu sukobite, smjeli buditc i 
neprestano Allaha sfwuinjite da biste postigli Sto zelite i pokoravajte 
se Allaim i Poshniku Njcgovu, i ne prepirite se da ne biste klomili i 
bez borbcnog duha ostaii; i budite izdrzljivi, jer Allah je, zaista, na 
Strani izdrzljivih. I ne budite kao oni koji su, da se pokazu svijetu, 
nadmeno iz grada svoga izisli da bi od Allahova puta odvracali. A 
Allah dobro zna otto sto oni rade. " (EI-Enfal, 45-7) 

* Hadis je vjcrodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o dzihadu i pulov.inju pod 
nnslovom "Prisega boraca da ne6? pobj«S kada borba otpoCne", a ncki kfliu: " Prisega 
na smrt" (6/137/2961, Fethul-Bari), i u poglavlju o vrijednostima ensarija pod naslo- 
voni'Dova Allahovog PosIanikn,s.a.v.s.:'Popravistanjc ensarija i muhadiira'" (7/14- 
8/3795, 3796, Fet)ntl-Bari), i u djelu Fethuf-Bari pod brojem 3797 s rijecju "oprosti", a na 
drugim mjeslima biljett se s rijecju "popravi" ili "pocasti", Muslim u poglavlju o dii- 
hadu pod naslovom "Bitka Alizab", Ij. bilka na Hendeku. (4/12/172-3, En-Nevcvi), 

436 
ZBIRKA VJEROYJESNIKOVIH DO¥A 

W 7M*K X*V*K **V*K X*V>K** 

514. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ibn Abbasa, r.a., koji je rekao: "Dok je bio u svom Satoru, Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., ufiio je sljedecu dovu: 

'Allahumme inni unSiduke ahdeke ve va'dck. 
Allahumme in si'te lem tu'bcd ba'del-jevm' 

'Allahu mop molim Te da ispuriis Svoj ugovor i obecanje koje 
si mi dao. Allahu moj, ako htjednes, poslije ovoga dana vise neces biti 
obozavan.' Ebu Bekr, r.a., uze ga za ruku i rece mu: 'Allahov 
Poslanice, dosta ti je, dovoljno si molio svoga Gospodara.' Al- 
lahov Poslanik, s.a.v.s., izade iz Satora cirirajuci ajete: 'Skup ce 
sigurno porazen biti, a out ccseu bijeg datil Medutim, smak svijeta 
im je rok, a smak svijeia uzasniji je i gorci'" (El-Kamer, 45-6). U 
drugom predanju stoji: "Taj je dan bila Bitka na Bedru." Ovo 
je predanje koje biljezi Buhari. U predanju koje biljezi Muslim 
stoji: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., okrenuo se prema kibli, pa je 
podigao ruke moled Allaha, di.5.: 

•■ * * ' * 

'Allahumendziz li ma veadtenl. Allahumme ati ma 
veadtenl. Allahumme in tehlik hazihil-isabetu min 
ehlil-islami la tu'bed fil-erd' 

'Allahu moj, ispum obecanje koje si mi dao, Allahu moj, daj mi 
ono sto si obecao. Allahu moj, ako ova skupina muslimana danas bude 
porazena, vise na zemlji neces biti obozavaiu' Molio je svoga Go- 
spodara podignutih ruku sve dok ogrta£ nije spao s njega."* 

- I ladis je vjerodostojan. Biljetf ga Buhari u poglavlju o vojevanju pod naslovom 
"Bitka na Bcdru i rijeii Uzvisenog: 71 Uah vas je pomogao i m Bcilrti kada sic bill mato- 
(w/m../" (7/335/3953, Fcthul-Bari) i u poglavlju o diihadu i putovonju pod naslo- 
vom " Ko Sell na putovanje i postavi za namjesnika nekoga kode ga mijcnjali" (6/ 1 32. 
133/2947, Fethut-Bari), Muslim u poglavlju o d?.ihadu pod naslovom "Mcleki koji su 
dosli kao pomod u Bici na Bedru". (4/12/84. En-Novevi) 437|. % 1 1 r 


IMAM EH-NEVEV1 jj 

515. U istim djelima biljezi se predanje Abdullaha bin Ebu 
Evfaa, r.a., koji je rekao: "U jednoj od bitaka protiv neprijate- 
Ija Allahov Poslanik, s.a.v.s., sacekao je da sunce prede zenit, 
zatim je ustao izmedu Ijudi i rekao: 

'O ljudi, nemojte prizeljkivati susret s neprijateljem i mo- 
lite Allaha, dz.S., da vas ne zadesi nista loSe. AH kada se suko- 
bite s neprijateljima, budite strpljivi i znajte da je Dzennet pod 
sjenkama sablji.' Zatim je rekao: 

- - '-• - ' * *■ ^ * * * 

'Allahumme munzilel-Kitabi ve mudzrijes-sehabi ve 
hazimel-ahzabi ihzimhum vensurna alejhim' 

'AUahu moj, Objavitelju kujige, Pokretacu oblaka i Pohjednice 
nad saveznicima, porazi naSe neprijatelje i pomozi nas protiv njih/" 
U drugom predanju stoji: 


"Allahumme munzilel-Kitabi, serial-hisabi, ihzimil- 
ahzab. Allahummehzimhum ve zelzilhum" 

"AUahu moj, Objavitelju hijige, o Ti Koji brzo racune svodis, 
porazi nasc neprijatelje, AUahu moj, porazi ih i uzdrmaj th pod nji- 
hovim itogama. " M: ■" Hadis jc vjcrodostojan. BiljeAi ga Buhari u poglavlju o d?:ihadu pod naslovoni 
"Nemqjte priieljkivali susret s neprijalcljem'* (6/180, 181/3024, 3025, Wwl-Bari), 
Muslim u poglavlju o dJOudu pod naslovoni "Pokudeno jc pri?cljkivati susret s 
neprijali'ljcm i narcdba strpljlvosli sulmta s noprijalcljcni". (4/12/46-7, En-Ncvcvi) 438 

aw 

ZBIRKAYJEROYJESNIKOVIH DOVA 

516. U istim djelima biljezi se predanje Enesa, r.a., koji 
pripovijeda: "AUahov Poslanik, s.a.v.s., osvanuo je s vojskom 
pred Hajberom, i kada ga ugledase jevreji, rekose: 'Muhammed 
i vojska!', te svi pobjegose u tvrdavu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
dize rukei rece: ,. -; >"»'. ' ' ' *'< 5#*r ** .> 

'Allahu ekberu haribetil-hajber. Inna iza nezelna 
bisahati kavmin fe saes-sabahul-munzerin' 

'Allah je najveci, Hajber ce biti poruseti. Kada mi osvanemo 
pored nekog naroda koji zelimo napasti, zlo mu jejutro svanulo.'" 

517. Ebu Davud u svom Simemi biljezi predanje s pouzda- 
nim lancem prenosilaca od Sehla bin Sa'da, r.a., koji prenosi da 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

f& jJ- Ji\ 2*j uijSl & 4S5ll - &S? $ jl -i&s V 6®> 

"Dvije se dove ne odbijaju, ili rijetko kada se odbijaju: 
dova za vrijeme ufcenja ezana i dova u borbi kada vojske jedna 
na drugu navale." M * -' Hadis ic vjerodoslojan. Biljoii ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Ucc- 
nje ezana pred borbu" (2/ 107/610, Fclhul-littri), i Muslim u poglavlju o dzihadu pod 
naslovom "Pohod na Hajber'. (4/12/163-4, En-Nevevi) 

1 BUJeit ga Ebu Davud u poglavlju o dzihadu pod naslovom "Dova pri susretu 
5 neprijateljem" (3/21/2540) od Musan bin (akuba ez-Zemija, od Ebu Hazima, od 
Sehla bin Sa'da. U lancu prenosilaca ov og hadisa nalazi se Musa bin Jakub ez-Zemi, 
koji je bio isHnoljubiv. ali je imao lose pamcenje {Et-Tekrib). Zehebi u Ei-Mizamt 
(4/352, 353/8945) o njemu prenosi rijeci Ibn Meina, koji je rekao: "On je pouzdan 
prenosUac." Nesai veli: "On nije (ak prenosilac" Ebu Davud veli: "On je dobar." 
Ibn el-Medini veli: "On je ncpouzdan i njegovi hadisi su slabi." Ibn Adi(j veli: ")a 
smatram da u njegovim predanjima ne ma neke vece smelnje." Hadis ima potvrdu i 
u predanju koje biljezi Tirmizt (2/415, 416/212), Ebu Davud (1/141/521) od Zejdul- 
Anu, koji je nepouzdan. i2% > x< •*:,;: 5 
i IMAM EN-NEVEYI | 

518. Ebu Davud, Tirmizi i Nesai u svojim Sunenima biljeze 
predanje Enesa, r.a., koji je rekao: "Kada bi Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., krenuo u vojni pohod, govorio bi: 

'Allahumme Ente adudi ve nesiri bike ehulu ve bike 
esulu ve bike ukatilu' 

'Allahu moj, Ti si moj oslonac i moj pomagac. Tebe uzimam za 
zastitnika, zbog Tebe ja sam snazan i it Tvojc ime se borim/"** Tir- 
mizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." 

519. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima biljeze predanje 
s pouzdanim lancem prenosilaca od Ebu Musaa el-ES'arija, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se pobojao 
nekog naroda, govorio: 

"Allahumme inna nedzaluke fl nuhurihim ve neuzu 
bike min Sururihim" 

"Allahu, Tebe stavljamo pred njih i Tebi se utjecemo od 
njihovog z/<7."»' 

520. Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Amara bin 
Za'kera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Uzviseni je Allah rekao: t._ -:,»-<■ e j ".aI'J 3%> >J J^x ^-iJl ^Xs- JS <sX£ j|" ; "" Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o clfcihadu pod naslovom "Dova koja se uci pri 
susretu sa neprijateljem" (3/43/2632), Tirmizi u poglavlju o dovania pod naslovom 
"Dova koja se utf priiikom odlaska u vojni pohod" (5/572/3584), Nesai u djelu Es- 
Sunemil-kiibra u poglavlju o pulovanju pod naslovom "Dova koja se uci priiikom 
susrela s neprijaleljem" (5/188/8630), i u djelu Amehtl-jcvmi vtl-h-jle pod naslovom 
"Traienje pomotf od Allaha, dz.s\, priiikom susretn s neprijateljem" (6/155/ 10440). 
svi oni od Musenne bin Seida, od Katade, od Enesa. r.a. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis 
hasen un-garib." Ovaj lanac prenosilaca jeste pouzdan. 
* Spominjali smo ga pod brojem 328. 4&& 

' »- ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

rtt X\V*K *WK **YrtC X%V*KHW 

'Moj istinski rob jeste svaki Moj rob koji Me spominje u 
Irenucima dok se bori protiv neprijatelja.'"^ : Tirmizi veli: "La- 
nac prenosilaca ovog hadisa nije jak." 

521. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Dzabira 
bin Abdullaha, r.a., koji prenosi da je AUahov Poslanik, s.a.v.s., 
u Bici na Hunejnu rekao: 

"veil ^« yi} tii^i (i4-^i*j i2jl*j t^j by di £4^i :i>ij^$ 

"Nemojte prizeljkivati susret s neprijateljem jer vi ne 
znate sta vas od njih moze zadesiti, ali kada ih sretnete, recite: 
'Allahu na§, Ti si nag i njihov Gospodar. NaSa i njihova srca u 
Tvojoj su ruci, Ti si Taj Koji ih moze pobijediti.'" ,v ' 

522. Prethodno smo spominjali hadis koji biljezi Ibnus- 
Sunni u predanju Enesa, r.a., koji pripovijeda: "Bili smo s Alla- 
hovim Poslanikom, s.a.v.s., u jednoj od bitaka, pa kada je ugle- 
dao neprijatelja, on rece: i,,: Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o dovama, poglnvlje pod 
brojem 119 (5/570/3580) od Ufejra bin Ma'dana, od Ebu Devsa el-Jahsabija, od Ibn 
Alza el-Jahsabija, od Amare bin Za'kera, r.a. Tirmizi veli: "Hadis je ncobican, jedino 
ga prenosi ovaj lanac prenosilaca." U lancu prenosilaca ovog hadisa nala/.i se Ufejr 
bin Ma'dan, koji je nepouzdan. (El-Tukrib) 

■'•' Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-javmi vcl-kjk (221 /673) od Halila bin Murre, 
od Amra bin Dinara, od Dzabira bin Abdullaha. U lancu prenosilaca ovog hadisa 
nalazi se Hali bin Murra, koji je nepouzdlan (El-Takrib). Taberani ga biljeii u pogla- 
vlju u dovama pod brojem 1072. Hadis u kojem se zabranjuje prizeljkivanjc susrcta s 
neprijateljem biljezi sc u Buharijevom Saliihu u poglavlju o dzihadu i putovanju pod 
naslovom "Kada Allahov Poslanik, s.a.v.s v ne bi otpoceo borbu s neprijaleljem poev- 
tkorn dana, odgodio bi bitku za kasnije" (6/140/2965), u predanju Salima Ebun- 
Nadra. Hadis je zabiljezen u sljcdecem obliku; "O Ijudl, nemojte priieljkivati susret 
s neprijateljem i molite Allaha, dz_5„ dn vas ne zadesl ntSta lose. Ali kada se sukobite 
s neprijaieljima, budite strpljivi i znajte da je D2cn.net pod sjenkama sablji." Zatiin 
je rekao: "Allahu moj, Objavitelju knjige. Pokretacu oblaka i Porazivacu saveznika. 
porazi naie neprijatelje i pomozi nas protiv njih." 

441 %:> - 


IMAM EN NEYEVI S 

'Ja malike jevmid-dlni ijjake nabudu ve ijjake nestein' 

'O Vladaru Sarin jcga dana, stano Tebe obozavamo i od Tebc po- 
moc trazimo.'" Enes, r.a., dalje veli: "Poslije, kada je bitka otpo- 
cela, vidio sani neprijatelja kako pada i kako ih meleki sa svih 
strana udaraju."-"* 1 

523a. Imam Safi u svom djelu El-Uiwn biljeXi predanje s 
lancem prenosilaca u kojem se ne spominje ime ashaba, a u 
kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: >', ,i* "Trazite od Allaha, d&S., da primi vase dove kada se su- 
dare dvije vojske, kada se uCi ikamet i kada kisa pada-" 9 " 

Takoder, veoma je lijepo torn prilikom prouttti nesto iz 
Kur'ana kao i dovu koja se u£i u nevolji, a koju biljeze Buhari i Muslim: i - • '. * V| 55J ^ yJKSl ^'A 4*j Si VJ iii ^ c^l ^i <i>i S/i IS] * M 

"•fO^ 1 ^' 4oj j*$ 4*35 ^tjC^i 4o -i' 

"La ilahe illallahul-azimul-hallmu, la ilahe illallahu 
Rabbul-arsil-azTmi, la ilahe illallahu Rabbus-semavaei 
ve Rabbul-erdi ve Rabbul-arsil-kerim" 

"Nema boga osim AJlaha, VeH&mstoenog i Blagog, nema 
boga osim Allaha, Gospodam Arsa velicanstveiiog. Nana boga osim 
Allnha, Gospodam nebesa, Gospodam Zemlje i Gospodam Arsa pk- 
mertitog."" 6 Takoder 6? prouttti dovu koju smo ve<? spominjali 
u jednom drugom hadisu: 


"* Spominj.iii smo ga pod brojcm 330. 
w Spominjali smo ga pod brojom 112. '.V. Spominjali smo ga pod brojom 315. $& 

PBIRKAYJEROYJESMYIHDOVU 
ijj ^i cijvui 6j Ai o^ .p^J-i f^ 1 Ai vj iii i" 

"La Uahe illallahil-halTmil-haklmi, subhanallahi 
Rabbis-semavatis-seb'i ve Rabbil-arSil-azimi, la ilahe 
ilia Ente azze dzaruke ve dzelle senauk" 

"Nema boga osint Allaha, Blagog i Mudrog. Neka je slavljen 
Allah, Gospodar sedam nchesa i Gospodar Arsa velicanstvenog. Nema 
boga osim Tebe. Tvoja je naklonost najveca snaga i Tvoj spomen je 
uzvisen."" 1 Ufit <?e i dovu koja se spominje u drugom hadisu: 

"Hasbijallahu ve ni'mel-vekil" 

"Dovoljan mi je Allah, dz.s., i divan li je On zastitnik." Sii Ta- 
koder, treba red: 

<At V\ 5y ^ At SU U B |^£l jjpl At ^1 5y Slj J>- ^ u 

". Al J* &£^ fc *^ t«i-l ^Li Lw tfl 

"La havle ve la kuvvete ilia billahil-azizil-hakim. 
MaSa Allahu la kuvvete ilia billahi, i'tesamna billahi, 
isteanna billahi, tevekkelna alallah" 

"Nana snage ni moci osim Allahove snage i tnoci, Velicanstvenog 
i Mudrog. Sve se desava onako kako Allah, dz.s., Mi, nema snage osim 
Allahove, dz.l, snage. Allalta, dz.s., uzimamo za zastitnika i od Njega 
pomoc trazimo i samo se na Njega oslanjamo." Takoder, treba red: 

& &&$ $ c>& Si #& fj$ ^ U$ & &U- u 

-*•* - - i 


** Spominjali smo ga pod bro|om 329. 
w Spominjali SDW ga pod brojcnt 333. i% 
IMAM EN NEVEYI 

"Hassantena kullena edfcmelne bil-haj jil-kaj jumillezi 
la j emu hi ebeden, ve defa'te annes-sue bi la havlin ve la 
kuvvetin ilia billahil-alijjil-azim" 

"O Zivi, a Vjecni, Koji nikada umrijet neccs, Ti si nas sve zasti- 
tio i od nas zlo otkkmio zbog rijeci: 'Nema snage ni moci osim Alia- 
hove snage i moci, Veiicanstvenog i Uzvisenog.'" I red ce: 

."t)b-lp i«lp S^^3 iliU j *^1p U^4^1j 'p-^^J **^3* &Up1 j* 

"Ja kadlmel-ihsani ja men ihsanuhu fevka kullil- 
ihsani, ja maliked-dun'ja vel-ahireti ja hajju ja kajjumu, 
ja zel-dzelali vel-ikrami, ja men ju'dzizuhu §ej'un ve la 
jeteazamuhu, unsurna ala eadaina haulai ve gajrihim, ve 
azhirna alejhim fi afljetin ve selametin am mete n adzila" 

"O Ti Koji oduvijek dobrocinstvo ants', o Ti Cijeje dobrocin- 
stvo voce od dobrocinstva svakog drugog, o Ti Koji posjednjes i ovaj i 
onaj svijet, o tivi, o Vjecni, o Vlasnice velicanstva i plemenitosfi. O 
Ti, pred Kim nista ne moze itmaci i pred Kim je sve tnalehno, pomozi 
nas protiv ovih i dntgili nasih neprijatelja. U svemu i brzo nas pomozi 
protiv njih, i ne dajda nas zadesi bilo kakvo zlo i nevolja. " Sve se ove 
dove pouzdano prenose i koristile su onima koji su ih ufili. 

U barbiJE zabranjenn bespotrebno dizati glas 

524. Ebu Davud u svom Sunenu bilje/.i predanje Kajsa bin 
Ubade, tabiina, Allah mu se smilovao, koji je rekao: "Drugovi 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nisu voljeli u borbi dizati glas i 
praviti galamu." v "' 

*" Biljcii ga Ebu Davud u poglavlju o dfcihadu pod naslovom "N'aredba da se suli u 
toku borbe" (3/50/2656) od Katade. od Hnsana, od Kajsa bin Ubade, koji je rekao: 
"Drugovi Allahovog Poslanika, s.a.v.s..." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se 
Kajs bin Ubada za koga neki smalraju da je bio ashab, kao Sto se to navodi u El-Takribu. 
Hadis inia potvrdu i u drugom prodanju koje biljeii Ebu Davud pod brojem 2657 od 
Katadc, od Ebu Berde, on od njegovog oca, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

(Aw**' ZBIRKAVJEROraiKOYlHDOVAg 

Poznati junak treba u toku borbe red!: "Ja sam taj i taj" kako bi 
zaplasio neprijatelja 

525. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze pre- 
danje u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u Bid na 
Hunejnu rekao: 

".wlktJI X* £) Ul u-».iSN *3l a- "Ja sam vjerovjesnik, ja nisam laz, ja sam Abdul-Mutalli- 
bov potomak." 50 " 

526. U istim djelima biljezi se predanje Seleme bin el- 
Ekvea, r.a., koji prenosi da je Alija, r.a., kada se sukobio s Mureh- 
hibom iz Hajbera, rekao: "Ja sam onaj koga je njegova majka 
lavom nazvala."*' 

Pohvalnost citiranja stihova kojr fie povetfati 
borbeni dutt kod boraca 

O ovoj temi citirali smo nekoliko hadisa u prethodnom 
poglavlju. 

527. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Beraa bin Aziba, r.a., koga je neki cbvjek upitao: "Jeste li u Biei 
na Hunejnu pobjegli od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.?" Bera, 
r.a., odgovori mu: "Ali, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije pobje- 
gao. Vidio sam kako, jasud na s vojoj mazgi, koja se zvala Bejda, *» Hadis je vjerodostojan. Bilje2i ga Buhari u poglavlju o dzihadu i putovanju pod 
naslovom "O onome ko se u borbi ponosi svojim imenom" (6/81/2864, Fethnl-Bari) 
i pod naslovom "Ashabi koji su ostall poslojani prilikom poraza" (2930, fcthul- 
Bari) i u poglavlju vojcvanju pod naslovom "Rijeci U/.visenog: '..a i onoga dami ua 
Hunejnu kad vas je mnoStvo vak vmljclo...*' (7/622/4315, -1317, Fclhul-Bari), Muslim 
ii poglavlju o dzihadu i pulovanju pod naslovom "Bitka na Hunejnu" (4/12/117-8, 
120-1, En-Ncvcvi) u predanju Beraa bin Aziba, r.a. 

w Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o vojevanju pod naslovom 
"Bitka Zalul-kird" (7/526/4194, Felhut-Bnri), Muslim u poglavlju o dzihadu i pulo- 
vanju pod naslovom "Bitka Zatul-kird i dr." (4/12/173-4, En-Nevevi) 1% 


s! IMAMEN NEVEVI £ 

a koju je za povodac drzao Ebu Sufjan bin ei-Haris, AUahov 
Poslanik, s.a.v.s., uzvikuje: 

'Ja sam vjerovjesnik, ja nisam laz, ja sam Abdul-Mutal- 
libov potomak.'" U drugom predanju stoji: "Zatim je sjahao s 
mazge, uputio dovu Allahu, dz.S., i nakon toga je pobijedio."* 1 

528. U istim djelima biljezi se predanje Beraa, r.a., koji je 
rekao: " Allahov Poslanik, s.a.v.s., nosio je zajedno s nama zernlju 
kada smo kopali rov spremajud se za Bitku Ahzab. Bjelina na 
stomaku bila mu je isprljana praginom, a on je radeci govorio: 5 r t£U &Ci $$i k l2li Y'j Qli Vj t£g@A U cJl *j5 IJUI" 
-.1151 & ijSiji is] iGfc ij& is jVi Si '£& 0! fiiiVi c5j 

'Allahumme levla Ente mehtedejna vela tesaddakna 
ve la sallejna fe enzilen sekineten alejna ve sebbitil- 
akdanie in lakajna innel-ula kad begav alejna iza eradu 
fitnete ebejna' 

'Allahu, da nije Tebe, mi na Uputi tie bismo bili, ne bismo sa- 
daht udjeljivali ttifi bismo namaz obavljali. Spusti smirenost u nasa 
srca i ucvrsti nasa stopala kada nas napadne neprijateljska konjica. 
Ncvjernici zelc da nam nepravdu nanesu, ali odbijamo da u nase re- 
dove smutnju unesu.'" w 

529. Buhari u svom Saliihu biljezi predanje Enesa, r.a., koji 
pripovijeda: "Muhadziri i ensarije kopali su rov za Bitku na 
Hendeku i nosili su zernlju u koSarama na svojim ledima. Pri 
tome su citirali sljedece stihove; *" Citirali smo ga u prelhodnom poglavlju. 

*' Hadis je vjerodostojan. Bilje?.i ga Buhari u poglavlju o vojevanju pod naslovom 
"Bitka na Hendeku, tj. Bitka Ahzab" (7/461/4104, 4106, Felhul-Bari), Muslim u 
poglavlju o dzihadu i pulovanju pod naslovom "Bitka Ahzab, tj. Bitka na Hendeku". 
(4/12/171-2, En-Nevcvi) 446 

IMtM 

('Akj 


g ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOVA 

'Mi smo ti koji Muhammedu prisegu dadoSe na islam sve 
dok duse u tijelima imase.'" U drugom predanju stoji: "Na &>A- 
had." Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovarao im je: 

"Allahumme la ajse ilia ajsul-ahireti fe ekrimil-ensare 
vel-muhad2ireh" 

"Allahu moj, istinski i pravi zivotjeste samo na onom svijelu, 
molim Tc da pocastis ensarije i muhadzire."** 

Onome ko je ranjen lijepo je pokazati strpljivost i snagu, te se 

freba radovati zbog toga sto je ranjen na Allahovom, dz.s., putu, 

te stoga sto je na putu da postane sehid. To ga treba radovati, 

i treba znati da to n/je nmlja nego to je ono sto svi trebamo 

irazifi, J to je ono cemu se nadamo i za Sto rnolimo Allaha, dz.s. 

Uzviseni je rekao: "Nikako tie smatraj mrtvima one koji su na 
AUahovu putu izginuli! Ne, oni su zivi i ti obilju su kod Gospodara 
svoga, radosni zbog onoga sto im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli 
zbog onih koji im sejos nisu pridruzili, za koje nikakva stralrn nece biti 
i koji ni za cim nece tugovati; radovat ce se AUahovoj nagradi i milosti 
i tome sto Allah nece dopusliti da propadne nagrada onima koji su biii 
vjemici One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobivenih rana 
odazvali, one izmedu njih r koji su dobro cinili i bogobojazni bill - ceka 
velika nagrada. One kojima je, kad su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se 
okupljaju zbog vas, treba da ih se pricuvate! - to ucvrstilo vjerovanje, 
pa su rekli: 'Dovoljan je nama AIM i divan je On Gospodar.' J oni 
su se vratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo 
m_ 


™ Hadis je vjerodoslojan. BiljeJi ga Buhari u poglavlju o dfcihadu i pulovanju pod 
nsslovom "Davanje priscge u ralu da nde bfe-fcati" (6/137/2961. Felhul-Bari) i u pogla- 
vlju o vrijednoslima ensarija pod naslovom "Dova Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da 
Allah, dz.5., popravi stanje ensarija i muhadtfra". (7/148/3796, Fclliui-Ban) 

U7 

I: to • \ * ; ? I IMAM EN-NEVEYI \ 

nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, a AUaJi je 
ndzmjerno debar.'" (Alu Imran, 169-74). 

530a. Buhari i Muslim u svojim Salrihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji pripovijeda o pogibiji ucaca Kur'ana, pored 
bunara El-Meuna, koje su nevjernici na prevaru pobili. Jedan 
od nevjernika smrtno je ranio daidzu Enesa, r.a., Harama bin 
Milhana, r.a., a on rece: 

"Allah je najve<H, uspio sam, tako mi Gospodara Kabe." 
U predanju koje biljezi Muslim ne spominju se rijeci: "Allah 
je najveci." w 

Dova fcoja se ut\ kada muslimani pobijede svoje neprijatelje 

Kada muslimani pobijede nevjernike, treba se sto viSe 
zahvaljivati Allahu, dz.S., i Njega velicati, te priznati da se to 
desilo Njegovom dobrotom a ne nasom snagom i modi. Treba 
imati na umu da pobjeda dolazi kao rezulbat Allahove, dz.S., 
pomoci i treba se pripaziti da mnoStvo muslimanske vojske ne 
unese u duse muslimana zanesenost i laznu nadu jer je najvje- 
rovatnije da ce muslimani tada biti porazeni. Uzviseni je rekao: 
"A i onoga dana na Hunejnu kad vas je mnosvvo vase zanijelo, a\i 
vain ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vamje zemlja, kolikogod da 
je prostrana, lijesna postnla, pa ste se u bijeg dali." (Et-Tevba, 25) 

Sta treba refii kada muslimani dofive poraz, da nas Plemeniti 
Allah, dls., safiuva od toga 

U toj situaciji treba ispoljiti strah od AUaha, dz,S., traziti 
oprosta od Njega i moliti Ga da ispuni Svoje obecanje da ce w Hadis ji? vJLTodostojan. Biljeft go Buhari u poglavlju o vojcvanju pod naslovom 
"Bitke Er-Redti i Ral" (7/4-16/2961, Fethut-Bari), Muslim u poglavlju o vlasli pod 
naslovom "Dbmnet jo obrfan Sehidimo". (5/13/47, En-Ncvevi) 448 

I ZBIRKA YJER0TJESHIKOY1H DOTA 

pomoci muslimane i uzdignuti Svoju vjeru. Takoder, treba pro- 
uciti dovu koja se u£i u nevolji, a koja glasi; 

v\ iij ^ i»-&di jSp ij * ^l *ij v t^li j^£)i ii v] <i| Si- 

"La ilahe illallahul-azimul-hallmu, la ilahe illallahu 
RabbuI-arSil-azTmi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati 
ve Rabbul-erdi ve Rabbul-arSil-kerim" 

"Nana boga os'nn AUaha, Vcliainstvenog i BJagog, nana boga 
OSim AUaha, Gospodara Arsa velicanstvawg. Nana boga osim AUaha, 
Cospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arsa planenitog." 

Isto tako, lijepo je uclti i druge dove koje smo prethodno 
spominjali, a i one koje se uce kada covjeka obuzme slrah i zadesi 
ncka propast, a koje demo kasnije spomenuti, U jednom od 
prethodnih poglavlja spomenuli smo kako je postupio Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kada je vidio muslimane da bjeze s bojnog 
polja. On je sifiao s mazge, uputio dove Allahu, di.s., i zatrazio 
pomoc od Njega.** Rezultat toga bila je pobjeda muslimana: 
"Vi u Allahovom Poslaniku iwate divan uxor. . . " (El-Ahzab, 21) 

531c. Buhari u svom Sahihu biljezi predanjc Enesa, r.a., 
koji pripovijeda: "Na dan Bitke na Uhudu, kada su se musli- 
mani dali u bijeg, moj amidza Enes bin Nadr, r.a., rece: 'Allahu 
moj, ja Ti se pravdam zbog onoga 5to su ovi ucinili, Ij. ashabi, a 
odricem se onoga sto ovi cine, tj. mnogobosci.' Zatim je krenuo 
naprijed u borbu i bono se sve dok nije poginuo. Na njegovom 
smo tijelu pronasli vise od sedamdeset rana od udara sablje, 
uboda koplja i strijele.' '*rf ** Spominjali smo ga pod brojem 315, 523b. 

*° Hadis j<? vjerodoslojan. BUjeti g.i Buhari u poglavlju o vojevanju u jednom od 
podnaslova (7/411/4048, Fclhtil-Bari), i u poglavlju o dfcihadu i pulovanju pod 
naslovom "Rije£i Uzv&enog: 'tma vjenlika koji ispuiyiwaju zavjet dal Alliitiu, into ill koji 
su i<osiuuli, ima ih koji lo o&kuju ...'" (6/26/2805, Fcthui-Bari) m. IMAM EN NEYEVI g 

Wadar treba pohvaliti one koji su se istakli po hrabrnsti u borbi 

532. Buhari i Muslim u svojim Snliihimti biljeze predanje 
Seleme bin el-Ekvea, na., koji u jednom poduzem hadisu pri- 
povijeda o upadu i pljaCki nevjernika na jednom od medinskih 
pasnjaka, kada su otete deve. Selema i Ebu Katada krenuli su 
u poljeru za njima. Na kraju toga pohoda Allahov Poslanik, 
s.a.v,s., rekao je: 

"Ebu Katada bio je danas nag najbolji konjanik, a Selema 
je bio naS najbolji pjesadinac." 5 ** 

Sta se uci kada se vrati kut\ poslije vojnog pohoda 

O ovoj temi preneseni su neki hadisi koje cemo, insallah, 
spomenuti u poglavlju "Zikrovi koje uci putnik". m Biljt-ii ga Buhari u poglavlju o vojcvanju pod naslovom "Bilka Zu Kird" (7/52- 
6/4194), Muslim u poglavlju o d£ihadu pod naslovom "Bilka Zu Kird i ncke drugi 1 
bitke". (4/12/182, En-Ncvevi) 4& 
V* 

Zikrove koje ufl onaj koji je kod kufe, jutarnji i vefcernji, 
kao i one koji se uce u raznim prigodama, u£i i putnik. Medu- 
tim, za putnika su propisani jos neki zikrovi koji se odnose 
samo na njega, a koji su mnogobrojni i veoma raSireni. ]a cu u 
ovom poglavlju spomenuti samo one osnovne, i poglavlje £u 
podijeliti na cjeline, moled Allaha, dz.S., da mi pomogne i osla- 
njajuti se samo na Njega UzviSenog. 

Ist/hara-namaz i traienjB savjeta 

Onome kome je pala misao da putuje lijepo je da zalrazj 
savjet od onoga za koga zna da je iskren i odan prema njemu, ko 
poznaje taj put i tijom je vjerom zadovoljan. UzviSeni je rekao: 
"/ dogoimmj se s njima..." (AIu Imran, 159). Dokazi za spome- 
nuto mnogobrojni su. Kada zatrazi savjet i ispostavi se da bi to 
putovanje moglo biti dobro za njega, zamolit ce Allaha, dz.S., 
da ga uputi na ono Sto je najispravnije. Klanjat ce dva rekata 
nafila-namaza i proucit <?e istihara-dovu, koju smo spominjali 
u jednom od prcthodnih poglavlja. Dokaz za pritvrdenost isti- 
hare jeste vjerodostojan hadis koji je zabiljezen u Buharijevom 
Sahihu. Tada smo spominjali adabe ove dove i nacin na koji se 
ovaj namaz obavlja. A Allah najbolje zna. i% m**-.* i- : 

I IMAM EN NE¥EYI 

Zikrovi fcojr se ufie kada putnik tvrsta odluci da ce putovati 

Kada cvrsto odlud da ce putovati, neka nastoji uraditi slje- 
dece stvari: neka oporufi stvari koje je potrebno oporuf iti i neka 
za to dovede svjedoke. Neka halali svima s kojima je imao neke 
poslovc i nedovrSene stvari, s kojima se druzio, neka nastoji da 
roditelje ucini zadovoljnim, svoje ucitelje i sve one prema kojima 
se duzan lijepo odnositi. Pokajat ce se za svoje grijehe i trazit £e 
oprosta od Allaha, dz.s\, za sve prijestupe koje je ucinio. Zatrazit 
ce od Allaha, dZ.s\, da mu pomogne na ovom putovanju. 

Takoder, treba nastojali da naufi sve propise vjere koji 
govore o putovanju. Ako ide u dzihad, nau£it ce propise o borbi, 
dove i propise u vezi s podjelom ratnog plijena, kao i to da je 
strogo zabranjeno bjeiati s bojnog polja. Ako je odlucio krenuti 
na hadz ili umru, nau£it ee propise hadza ili ce sa sobom ponijeti 
knjigu koja govori o toj term Ako je njegovo putovanje trgova- 
Ckog karaktera, naucit ce propise kupoprodaje: koja je trgovina 
ispravna, a koja neispravna, Sta je dozvoljeno, a Sta nije dozvo- 
Ijeno, 5ta je preporuceno, pokudeno, a sta dozvoljeno i koje je 
stvari prece uraditi. Ako zeli otputovati na mjesto gdje nema 
ljudi s ciljem Cinjenja ibadeta, naucit ce propise vjere i to mu je 
najprece da postigne. Ako ide u lov, naucit ce propise lova, koje 
zivotinje je dozvoljeno loviti, a koje zabranjeno, Sta je dozvo- 
ljeno u lovu ciniti, a Sta zabranjeno, propise u vezi s klanjem 
zivotinja, kada je dozvoljeno da dresirani pas ili strijela usmrti 
zivotinju koju lovi. Ako je pastir, naucit £e propise koji govore o 
pravima drugih ljudi, kao i to kako je potrebno biti blag prema 
zivotinjama i odan prema vlasniku stada koje cuva. 

Treba to stado pomno cuvati i stalno motriri na njega i 
traziti dozvolu od vlasnika kada zeli zaklati jednu od Zivotinja 
radi svoje potrebe ili nekog drugog razloga. Ako je izaslanik 
vladara i si., naucit ce propise koje mora poznavati izaslanik, 
npr. adabe ophodenja s velikanima, zatim treba biti spreman 
odgovoriti na pitanja koja se mogu u toku dijaloga nametnuti, 

452 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

koje mu je izraze gostoprimstva i poklone dozvoljeno primiti, 
a koje nije. Treba biti odan svome vladaru, treba red sve Sto 
misli i ne smije varati, tajiti i biti licemjeran i treba biti oprezan 
da ne u£ini biio Sta Sto ukazuje na prevaru i si. Ako je nedji 
zastupnik ill radnik koji je poslan da nesto kupi, treba nauclti 
Sta je dozvoljeno kupovati, a Sta zabranjeno, Sta je dozvoljeno 
prodati a Sta zabranjeno, time mu je dozvoljeno raspolagati, a 
Cime nije dozvoljeno. 

Treba znati prilikom kojih je kupoprodajnih akata obave- 
zno imati svjedoke, a kada to nije potrebno, kao i to gdje mu je 
dozvoljeno putovati, a gdje nije dozvoljeno. Povrh svega ovog Sto 
smo spomenuli, onaj ko zeli svoje putovanje obaviti preko mora, 
treba poznavati kada je dozvoljeno zaploviti morem i kada to nije 
dozvoljeno. Sva ova pitanja spominju se u fikhskim djelima, a u 
knjizi poput ove ne prilici iznositi sve detalje ovih pitanja jer je 
nag cilj samo spomenuti zikrove koji se uce na putovanjima, a o 
ciljevima ove knjige govorili smo na pocetku. Molim Allaha, dz.5., 
da me pomogne da mi podari hairli-zavrSetak, meni i mojim pri- 
jateljima, kao i svim ostalim muslimanima. 

Zfkrovi koji se uce kada se zeli izaci \z kuce 

Lijepo je torn prilikom klanjati dva rekata, a to na 
osnovu: 

533. hadisa koji prenosi ashab El-Mukattam bin el-Mik- 
dam, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

". \'jL ijj J?- jUjL> &6JI c&Sj & J-iil -Jit xp oil JiU U" 

"Najbolje Sto putnik moze ostaviti svojim ukucanima jesu 
dva rekata koje ce obaviti prije nego Sto izade iz kuce." JW 

Hadis biljezi Taberani. Jedan od nasih udenjaka veli: " Lijepo 
je, da na prvom rekatu nakon Fatihe proud suru El-Kafirun, a na w Spominjali smo ga pod brojem 202, ali samo dio koji govori o jutarnjem i 
vtrfornjcm zikru. ^ IMAM EN -NEYEVI 

drugom rekatu suru El-Ihlas." Neki kazu: "Na prvom c*e rekatu 
nakon Fatihe proufiti suru El-Felek, a na drugom En-Nas." Pro- 
udit ce i Ajetul-kursi jer se prenosi da onoga, ko prije izlaska iz 
kuce prou^i Ajetul-kursi nece zadesiti negto gto ne voli, sve dok 
se ne vrati. Lijepo je prouCiti suru El-Kurejg. Imam i poboznjak 
Ebul-Hasen el-Kazvini, ucenjak safijskog mezheba, £ovjek koji 
je imao keramete, rekao je: "Utenje ove sure jeste zaStita od sva- 
kog zla." Ebu Tahir bin DzahSuvejh veli: "Htio sam jednom pri- 
likom putovati, a bojao sam se opasnosti koje je taj put sa sobom 
nosio, pa sam otisao kod EI-Kazuvejnija da ga pitam za dovu 
protiv straha, pa prije nego sto ga i upitah, on mi rece: 'Ko zeli 
da putuje, a strah ga je od neprijatelja ili zvijeri, neka prouei suru 
El-Kurejg, jer je njeno uCenje zaglita od svakog zla/ Ja sam pro- 
u£io ovu suru, i od tada me nifita loSe nije zadesilo." Nakon Sto 
zavrSi s ucenjem ove sure, treba skrugeno i ponizno uputiti dovu 
Allahu, dzA Najbolje Sto moze red jeste dova: 

j^S HfJ iJJ> 4 jS i$* $$ S&'j o^i it, 14L1- "Allahumme bike esteinu ve alcjke etevekkel. 
Allahumme zellil li su'ubete emri ve sehhil alej je mesek- 
kate seferi verzuknl minel-hajri eksere minima atlubu 
vasrif annl kulle Serrin, RabbiSrah II sadri ve jessir II 
emri. Allahumme innl estahfizuke ve estevdiuke nefsi 
ve dlru ve ehll ve ekaribi ve kulle ma en'amte alejje ve 
alejhim bihl min ahireti ve dun'ja fahfazna edzmelne 
min kulli suin ja kerim" 454 g ZBIRKA VJEROVJESNIKOVie DOVA 

"AHahu moj, od Tcbepomoc trazim i na Tebe seoslan jam. Attaint, 
olaksaj mi poteskoce i olaksaj mi ova moje putovanje. Podari mi hajra 
vise nego sto od Tebe trazim i otkloni od mate svako z\o. Gospodaru, 
rasprostrani moje grudi i olaksaj mi ovaj moj posao. Attaint moj, Tebi 
na cuvanje i pod zastitu slavljam svoj zivot, vjcru, porodiat, rodake 
i sve sto si meni i njima kao blagodal podario od ovog i onog svijcta. 
Sacuvaj nas sve od bilo kakvog zla, mottm Te, o Plemeniti." Dovu 
treba zapoceti i zavrSiti zahvalom Allahu, dz.s., i salavatom i 
selamom na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ova se dova uci kada 
se ustane s namjerom da se krene na putovanje. 

534. Enes, r.a., prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada 
nije krenuo na putovanje, a da nije, kada bi ustao, rekao: 

"Allahumme ilejke tevedzdzehtu ve bika'tesamtu. 
Allahummekfinl ma hemmem ve ma la ehtemmu leh. 
Allahumme zewidnit-takvavagfirlizenbivevedzdzihnT 
lil-hajri ejnema tevedzdzeht" 

"Allahu moj, Tebi se okrecem i od Tebe zastitu trazim. Allahu 
moj, zastiti me od onoga sto me brine, a i od onoga cemu tie pridajem 
nikakvu paznju. Attaint moj, poveatj moju bogobojaznost i oprosti mi 
grijehe i gdjc god da se okrenem, ucini da se prema dolmt okrcnem."™ 

Zikrovi koje uci kada izade \i kufie 

Na pocetku knjige spominjali smo sta \ii\ onaj ko izade 
iz kude. Isti je zikr preporucen i putniku s tim Sto je Iijepo da 
on ovaj zikr Sto viSe izgovara. Preporucljivo je da se oprosti sa " Hadis je nevjerodostojan. Biljefci ga Ibnu.s-Sunni n djelu Amdul-jevmi txl-lejle 
(166/496) od Amra bin Musavira. koji je nepouzdan. El-Mixm (4/209/644S). Bcjheki 
ga I'llii v i u svom Swiciiu (5/250) s istim lancem prenosilaca. Hejsemi u djelu Et-Med- 
ima (10/130) veli. "Prenosi ga Ebu Ja'la, a u njcgovom lancu prenosilaca je Amr bin 
Musavir, koji je nepouzdan." i% IMAMEMEYEY] 

svojom porodicom, rodbinom i komSijama i da ih zamoli da 
uce dove za njega, a i da on u6 dove za njih. 

535. Imam Ahmed u svom Musncdu biljezi predanje Ibn 
Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ".iiiii- iLi £Sji£i iii J& <i>i o\' "Kada se neSto povjeri Allahu, dz.S., na £uvanje, On 
to sacuva." 571 

536. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Ko zeli putovati neka svojoj porodici kaze: 

'EstevdiukumullahellezI la tediu vedaiuh' 

'Ostavljam vas na cuvanje Allahu, dz.S., Koji uvijek sacuva 

povjereneMu stvari.'" in 

537. Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Posianik, 
s.a.v.s., rekao: *' 71 Biljezi ga Ahmed u Musncdu (2/78) od Sufjana, od Nehsela bin Medzme'a, od 
Kuz'e, od Ibn Omera, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovaj je lanac preno- 
silaca pouzdan osim Nehsela bin Medfcme, koji je bio istinoljubiv (Et-Takrib). Zehebi 
u svom djelu El-Miztm (5/400/9129) veli: "Ibn Mein ga ocjenjujc kao pouzdanog." 
Hadis ima potvrdu i u predanju koje takoder prenosi Ibn Omer, r.a., a biljeJU ga 
Nesai u djelu Es'Sunemil-kubra i u djelu Amdul-jcvmi vel-lejle pod naslovom "Sta se 
kaze prilikom opraSIanja" (6/131/10343) od Hejsoma bin Humejda, od Mul'ima, od 
Mudzahida, od Ibn Omera, r.a., a on oil Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Hejsem bin 
Humejd bio je istinoljubiv. (Et-Takrib) 

571 Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jcumi ivl-lejte (169/506) od Musaa bin Ver- 
dana, od Ebu Hurejre, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.5. Musa bin Vcrdan 
bio je istinoljubiv, ali je postojala mogudiost da nenamjerno pogrijeSi {Et-Takrib). V 
djelu El-Miziin stoji da ga neki ucenjaci ocjcnjuju nepouzdanim, a neki pouzdanim." 
Ahmed ovo predanje biljezi pod brojcm 2/358, Ibn Madia (2825) s isrim lancem pre- 
nosilaca, Hadis ima potvrde i u predanjima koja prenosi Ibn Omer, r.a., a Abdullah 
el-Hatami ova predanja ocjenjuje dobrim. Pogledaj djelo Es-Silsiletus-saluha od Sejha 
Albanija pod brojevima 14-6). 

456 

ZB1RKA YJEROVJESNIKOVIH DOYA 

"Kada neko od vas £eli putovati neka se oprosti sa svojom 
bradom, jer ce Allah, di.S., dati hajr zbog njihovih dova koje 
de uputiti."" 1 

Sunnet je da se prilikom oprastanja kaze ono Sto se spomi- 
nje u hadisu koji biljezi Ebu Davud od: 

538. Kuz'aa, koji prenosi da mu je Ibn Omer, r.a., rekao: 
"Dodi da se oprostim od tebe, kao 5to se Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., jednom prilikom oprostio od mene: »• « -. jAUp ^j*-j i»tfj ^J it ^^1" 

'Estevdiullahe dtneke ve emaneteke ve havatime amelik' 
'Alhhu, dz.§., ostavljam na awtmjc tvoju vjern, tvojit porodicu 
i imetak, tvoja posljednja dobra djela koja ce$ ucinitL'"™ 

539. Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Nafija, od lbn 
Omera, r.a., koji je rekao: "Kada bi se Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
s nekim rastajao, uzeo bi ga za ruku i ne bi ga pustao sve dok taj 
neko ne bi sam povukao ruku iz njegove ruke, i torn bi prilikom 
rekao: m Biljezi ga Taberani u El-Evsalu, a u njegovom lancu prcnosilaca nalazi se Jahja bin 
el-Ala el-Bed2eli, koji je nepouzdan. Hejsemi ga spominje u djelu El-Medzma pod 
brojem 3/210. 

<" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dzihadu pod naslovom "Dova koja se uci 
prilikom rastanka" (3/34/2600) od lsmaila Dzerira, od Kuz'aa, od Ibn Omera, r.a. 
U lancu prenositaca ovog hodisa je Jnhja bin Ismail bin Dzerir, Cija predanja nisu 
ispravna {El-Takrib). Zehcbi u El-Mizami (6/35/9456) prenosi rijeci Darekutnija, koji 
je rekao: "Njegova predanja ne Ireba uzamati kao dokaz." Hadis imn potvrdu koju 
biljezi Ahmed u svom Musnedu (2/7), Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom 
"Sta se uci prilikom rastanka" (5/499/3+13), Taberani u poglavlju o dovama (821) 
od Seida bin Hajsema cl-Hilalija, od Hanzale bin Ebu Sufjana, od Salima bin Abdul- 
laha, od lbn Omera, r.a. Tirmizi veil: "Ovaj je hadis hasenun-garib." Ovaj je lanac 
prenosilaca pouzdan osim Seida bin Hajsema El-Hilalija. koji je bio isunoljubiv, ali 
je pravi greske. Isto predanje prenosi Ishak bin Sulejman er-Razi. a biljezi ga Hakim 
pod brojem 1/442, a lshak je pouzdan. Stose HCe onih prije njega, njihova biografija 
mi je nepoznatn. Pogledaj hadis pod brojem 541. «-w^> 

§j IMAM EH-HE¥E¥1 j 

tM/K ihVrtc *WK*WK**WK **Vj 

'Estevdiullahe dlneke ve emaneteke ve havatlme amelik' 

"AUahu, dz.s., ostavljam na cuvanje tvoju vjeru, tvoju porodi- 
cu i imctak, tvoja posljednja dobra djela koja ccs uciniti."™ 

540. Tirmizi u svom Sunenu biljezi predanje Salima, koji 
prenosi da je Ibn Omer, r.a., govorio svojim prijateljima kada bi 
se rastajao s njima: "Dodi da se oprostimo, kao 5to se Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., opraStao od nas." Zatim bi rekao: 

"Estevdiullahe dlneke ve emaneteke ve havatlme amelik" 

"AUahu, dz.$. t ostavljam na cuvanje tvoju vjeru, tvoju porodi- 
cu i imctak, tvoja posljednja dobra djcla koja ces uciniti. " m 

541. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje s pouzda- 
nim lancem prenosilaca od Abdullaha bin Jezida el-Hatamija, 
r.a., koji je rekao: "Kada bi se Allahov Poslanik, s.a.v.s., opra- 
stao od vojske koju salje u rat, rekao bi: 

».!£&£- i^j^j *&& j p^j* <*' jo^l" 

'Estevdiullahe dinekum ve emanetekum ve havatlme 
amelikum' 

'AUahu, dz.s., ostavljam na cuvanje vasu vjeru, vase porodke i 
imetke i vasa posljednja dobra djcla koja c'ete uciniti. r,-- OT .Hadis je nevjerodoslojan. Biljeii ga Tirniizi u poglavlju o dovama pod nasto- 
vom "Dova koja se udi prilikom rastanfca" (5/499/3442). Tirmizi veli: "Ovaj hadis 
je putem ovog lanca prenosilaca neohican, a od Ibn Omera, r.a., pronosi se pulem 
vise lanaca prenosilaca od Ibrahinin bin Abdurahmana bin Jezida bin Umejjc, od 
Nafija, od Ibn Omera, r.a." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Ibrahim bin 
Abdurahman bin Jezid bin Umejja, koji je nepoznat {El-Takrib). Zehebi u El-Mizanu 
(1/46/139) o njemu kate: "On je nepoznat." Pogledaj ocjenu prethodnog hadisa. 
"* Spominjali smo ga pod brojem 537. 

'•" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o dZihadu pod naslovom "Dova koja se ucl pri- 
likom raslanka" (3/34/35/2610) od Jahjaa bin Ishaka es-SejIehajnija, od Hammada 

458 M 

; ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

542. Tirmizi u svom Sunenu biljeii predanje Enesa, r.a., koji 
prenosi da je neki covjek doSao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
i rekao mu: '"Allahov Poslanice, zelim putovati, pa mi reci neSto 
5to ce mi koristiti.' Allahov Poslanik, s.a.v.s,, rece mu: 'Zewedekallahut-takva' 

'Da ti Allah, dz.s., povcca bogobojaznost.' Covjek rece: 'Reci 
joS neSto.' Poslanik, s.a.v.s., rece: 

'Ve gaf ere zenbek' 

7 da ti oprosti grijehe.' Covjek rece: 'Reci jos neSto.' Posla- 
nik, s.a.v.s., rece: 

'Ve jessere lekel-hajre hajsuma kunt' 

7 da ti olaksa cinjettjc dobra gdjc god bio.'" m Tirmizi veli. 
"Ovaj je hadis hasen. 

bin Selcme, od Ebu Dzafera el-Halamija, od Muhammeda bin Ka'ba, od Abdullaha 
el-Hatamija. U lancu prenosilaca ovog hadisa jeste Ebu Dfcafer Amr bin Jezid bin 
Umejr bin Hubcjb, koji prenosi od Jahjaa bin Ishaka es-Sejlehajnija, obojica su bili 
istinoljubivi. Pogledaj ocjcnu prethodnog hadisa. (538) 

m Hadis je ncvjcrodostojan. Biljezi ga Tirmizi u pogtavlju o dovama poglavlje pod 
brojem 45 (5/500/3444) od Sejjara bin Hatima, od Su'be, od Dzafera bin Sulejmana, 
od Sabita, od Enesa, r.a. Hadis ima dvije slabosti: 
prva: Scjjar bin Halim, koji jo nepouzdnn; 

druga: Dzafer bin Sulejman, tija su predanja od Sabita ncispravna. 
ibnuI-Mcdini veli: "Mnogo je prenosio hadise od Sabita, a neki od tih hadisa su 
nevjerodostojni." Hakim ovaj hadis biljezi pod brojem 2/97 u predanju od Sejjara, i 
u lancu prenosilaca ne spominje Su'bu. Zehebi u svom djelu Ef-TW/ifc nije se izjasnfo 
o njemu. El-Menavi u djelu Fijedul-kadir veli: "Biljeze ga Tirmizi i Hakim, koji kaze: 
'Hadis je vjerodostojan."* El-Iraki u djelu El-Emalije veli: "Predanje koje biljezi Tir- 
mizi ima prekinut lanac prenosilaca, ali je samo tekst hadisa hasen, dobar." Biljezi ga 
i imam Ahmed u predanju Ebu Rafija. ali je njegov lanac prenosilaca nepouzdan." 

459 MAMEN-NEYEYI 

rtC X\ Y)»K JfcYrtc X\V*K JfcV*K ** 

Putniku jG pohvalno trafjt/ oporuku od dobr/h i poboznih fjudi 

543. Tirmizi i Ibn Madia u svojim zbirkama biljeze 
predanje Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je neki covjek rekao 
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: "Zelim putovati pa mi neSto 
oporuCi?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., refe mu: 

"Alejke bi takvallahi teala vet-tekblri ala kulli zl Seref" 

"Boj se Allaha, dz,s. f i kad god se poptieS na neko uzvisenje, 
velicaj Allaha, dzJ." Kada je covjek krenuo, Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., proud za njega dovu: 

"Allahummarvi lehul-be'id ve hevvin alejhis-sefer" 

"Allahu moj, ucini da razdaljinu pitta lahko prede i olaksaj mu 
njegavo putovanje."™ 

Onaj ko ostaje kod kuce treba oporuftti putniku da uci dove 

za njega kada dode na casna mjesta, pa makar onaj ko ostaje 

kod kuce bio bolji od putnika 

544. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeie preda- 
nje Omera bin el-Hattaba, r.a., koji kaze: "Zatrazio sam dozvolu 
od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da idem na umru, pa mi on 
dozvoli i rece: 'Brate, nemoj nas zaboraviti u svojim dovama.'" 
Omer, r.a., dalje veli: "To Sto mi je rekao bilo mi je dra^e m Hadis je ncvjcrodostojan. Biljeil ga Tirmizi u poglavlju o dovama u poglavlju 
pod brojem 46 (5/500/3445), Ibn Mad2a u poglavlju o diihadu pod naslovom "Vri- 
jednost straiarenja i donosenja tekbira u borbi na Allahovom pulu" (2/926/2771), 
obojlca od Usame bin Zcjda, od Seida el-Makburija, od Ebu Hurejre, r.a. U lancu 
prcnosilaca ovog hadisa je Usama bin Zejd, koga nekoliko ucenjaka ocjenjuje nepo- 
uzdanim, kao Slo lo sloji u djelu Et-Tchzib. Zelicbi u Ei-Mizanu prenosi da je Ebu 
I i.itim o njemu rekao: "Njegovi se hadisi mogu zapisivati, all se ne mogu koristili 
kao dokaz." 460 


i ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

od cijeloga svijeta." U drugom predanju stoji da mu je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Spomeni i nas u svojim dovama." 5 
Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

Sta putnik uci kada sje dne u prijevoznu sredstvo 

Uzviseni je rekao: ".../ dnje vam lade i kamilc da putujete, da 
se ledima njihovim sluzite i da se, kad na njima jahali budete, bhgo- 
dati Gospodaru svoga sjetite, i da reknete: 'Hvaljen nckaje Onaj Koji 
je dao da nam one slide, mi to sand ne bisrno mogli postici, i mi 6emo 
se sigurno Gospodaru svome vratiti.'" (Ez-Zuhruf, 12-4) 

545. Ebu Davud, Tirmizi i Nesai biljeze predanje s pouzda- 
nim lancima prenosilaca od Alije bin Rebia, koji pripovijeda: 
"Zadesio sam se jednom prilikom kod Alije bin Ebu Taiiba, r.a., 
kada je uzjahivao na devu, pa kada je stavio na nju nogu, rekao 
je: 'S imenom Allaha, dz\5.' Kada je uzjahao, rekao je: 'Hvala 
Allahu, dz.S., Koji je dao da nam one sluze, mi to sami ne bismo 
mogli postid, i mi demo se sigurno Gospodaru svome vratiti.' 
Zatim je tri puta rekao: 'Hvala Allahu, di.s.', a zatim je tri puta 
rekao: 'Allah je najveci'. Zatim je prouCio dovu: 

'Subhaneke inni zalemtu nefsl fagfir II fe innehu la 
jagfiruz-zunube ilia Enf 

'Slavljen neka si. ]a sam se prema sebi mnogo ogrijesio pa 
mi oprosti, jer jedino Ti mozes grijehe oprostiti.' Zatim se osmje- 
hnuo, pa ga neko upita: 'Vladaru pravovjernih, zbog cega si se 
osmjehnuo?' On odgovori: 'Nekada prije vidio sam Allahovog m Hadis jc nevjcrodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglnvlju o namazu pod naslo- 
vom "O dovama" (2/81/1498), Tirmizi u pogtavlju o dovama (110) (5/559, 560/3- 
526), Ibn Madia u poglavlju o hadtokim obredima pod nastovom "Vrijednost dove 
koju upuli hadzija" (2/966/2894), obojica od Asima bin Ubejdullaha; od Salima; od 
Ibn Omora, r.a., od Omera bin el-HaKaba, r.a. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun- 
sahih." U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi so Asim bin Ubejdullah bin Asim bin 
Umer bin el-Haltab, koji jc nepouzdan. 1MAHEN-NEVEYI 

Poslanika, s.a.v.s., kako je uzjahao na devu isto ovako kako 
sam ja uzjahao, a zatim se osmjehnuo, pa sam ga upitao: 'Zbog 
cega si se osmjehnuo?', a on mi je odgovorio: Tvoj Gospodar, 
slavljen neka je, divi se robu kada kaze: 'Oprosti mi grijehe', i 
kaze: 'Moj rob zna da jedino Ja mogu grijehe oprostiti/'" Ovo 
je predanje koje biljezi Ebu Davud. Tirnuzi veli: "Ovaj je hadis 
hasen, dobar." U nekim izdanjima njegovog Simena stoji: "Ovaj 
je hadis hasenun-sahih." 

546. Muslim u svom Sahihu, u poglavlju o hadifcskim obre- 
dima, bilje2i predanje Abdullaha bin Omera, r.a., koji prenosi da 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je uzjahao na devu zeleci puto- 
vati, tri puta izgovorio rijetf: "Allahu ekber", a zatim je rekao: 

tQjffij )2j jl UJj &J& i & Uj lii fl >L. ^iJI $££" 

j si&j j&\ $ l»i&» ii j^iii Z& & >ii dii t'JL, ds 

"Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna 
lehu mukrinine ve inna il.i Rabbina lemunkalibun. 
Allahumme inna nes'eluke fi seferina haza el-birre 
vet-takva ve minel-ameli ma terda. Allahumme hewin 
alejna seferena haza vetvi anna bu'deh. Allahumme 
Entes-sahibu fis-seferi vel-halifetu fil-ehl. Allahumme 
inni euzu bike min va'sais-seferi ve keabetil-menzari 
ve suil-munkalebi fil-mali vel-ehl" 

"Hvaljen neka je Onaj Kojije dao da nam one slide, mi to sami 
ne bismo mogli postici, i mi cemo se sigurno Gospodaru svome vra- 
titi. Allaliu, molim Te da vie prati dobroanstvo i bogobojaznost na 
ovom mojem pulovanju i da anim djeia kojima ccs Ti biti zadovoljan. 
Allahu, olaksaj mi ovo pulovanje i njegovu razdaijinu ucini podno- 

462 
g ZBIRKA VJEROTJESNIKOVIH DOVA 

sljivom. Allahu, Ti si gospodar na putu i cuvar u porodici. Ailahu, 
utjecem ti se od nesrcce na putu, tuge i gubitka koji bi me mogao zade- 
siti u imetku i porodici." Ista se dova uci i kada se vrati s putova- 
nja, s tim Sto se jos doda: 

•* ' ' \ '* - 

"Ajibune taibune abidune lirabbina hamidun" 

"Vracamo se kao pokajnici, obozavajuci samo nascga Gospodara 
i Njemu sc zahvaljujuci." m 

Ovo je predanje koje biljefci Muslim. U predanju koje biljezi 
Ebu Davud dodaje se: "Kada bi se Allahov Poslanik, s.a.v.s., s 
vojskom popeo na neku uzvisinu, donosili bi tekbire, a kada 
bi se spustili u dolinu, slavili bi Allaha, dz.S." Hadis sa slicnim 
znacenjem prenosi se od skupine ashaba, a oni ga biljeze od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

547. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Abdullaha bin 
Serdzisa, r.a., koji je rekao: "Kada bi Aliahov Poslanik, s.a.v.s., 
krenuo na putovanje, trazio je utociSte kod Allaha, dz.S., od pote- 
Skoca na putu, od tuge, od vracanja u nevjerstvo, od dove onoga 
kome je nepravda ucinjena i gubitka u imetku i porodici." 3 " 

548. Tirmizi, Nesai i Ibn Madia u svojim Sunenima biljeze 
predanje s pouzdanim lancima prenosilaca od Abdullaha bin 
Serdzisa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi krenuo na putovanje, ucio: w Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o lu.L-.u pod naslovom 
"Pohvalnost spominjanja Allaha, dz.S., prilikom sjcdanja u prijevozno sredstvo" 
(3/9/110-1, En-Nevevi), Ebu Davud u poglavlju o dzihadu pod naslovom "Sla uti 
onaj ko krenena putovanje", (3/34/2599) 

w Hadis je vjerodoslojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o hadzu pod naslovom 
"Pohvalnost spominjanja Allaha, dz.s%, prilikom sjedanja u prijevozno sredstvo". 
(3/9/111-2, En-Nevevi) 

463 "4* IMAM EN NEVEVI jj 

c r ^ikji s^s ^5 ij^ji ol; j^i ^ iJ&Li £i5-j ,Ilji ,&ij 

"Allahumme entes-sahibu fis-seferi vel-hallfetu fil- 
ehl. Allahumme inni euzu bike min va'sais-seferi ve 
keabetil-munkalebi ve minel-havri badel-kevri ve min 
davetil-mazlumi ve min suil-menzari fil-ehli vel-mal" 

"AUahu, Ti si gospodar na putu i cuvar it porodici, Allahu, 
utjecem ti se od nesrece na putu, tuge igllbitka koji bi me mogao zade- 
siti u imctku i porodici, odvrttcanja u nevjerstvo, dove onoga kome je 
ucinjena nepravda, i od gubitka u imetku i porodici " w Tirmizi veli: 
"Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

Dova onoga fco se ukrca na farod 

UzviSeni je rekao: "I on rece: 'Ukrcajte sc u nju, u hue Allaha 
neka plovi i neka pristane." (Hud, 41). I rekao je UzviSeni: "/ daje 

vam Me i kamile da putujete. " (Ez-Zuhruf, 12) 

549. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Husejna 
bin Alije, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"ZaStita od potopa mojim sljedbenicima jeste da prou£e ajet: 'U 
hue Allaha, neka plovi i neka pristane, zaista moj Gospodar mnogo 


" , Biljeii ga Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "5ta uti onaj ko krene 
na pulovanje" (5/498/3439), Nesai u djelu Es-Sunemil-kubra i u djelu Ameltil-jami 
vel-lefle pod naslovom "Sta ud onaj ko krone na putovanje" (6/128/10333), obojici 
od Hammada bin Zejda, od Asima el-Ahvela, od Abdullaha bin Serdzesa, a on od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." U [ancii 
prenosilaca ovog hadisa je Asim bin Sulejman t'1-Ahvel, za koga imam Ahmed veil: 
"On je pouzdan prenosilac i pamtio je mnogo hadisa." Ibn Kattan veli: "On nije 
pamtio mnogo hadisa." Predanja koja on prenosi u najmanju ruku su na stepenu 
hasen, dobrog, hadisa. f& 

ZBIRKA VJEROTJESNIKOVIH DOVA 

prastn i mihstivje', kao i ajet: 'Oni tie velicaju Allaha onako kako Ga 
treba velicatU "» (Ez-Zuhruf, 67) 

Pohvalno je na putovanju cesto upucivali dove 

550. Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madza biljeze predanje Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Tri ce dove, bezsumnje biti primljene: dova onoga kome 
je nepravda ucmjena, dova putnika i dova koju roditelj uputi 
za svoje dijete."" 1 Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." 
U predanju koje biljezi Ebu Davud ne spominju se rijeci: "...za 
svoje dijete." * Hadls je nevjerodostojan. Bilje?.i ga Ibnus-Sunni u djelu Amcliil-jcvmi vcl-lejle (168, 
501) od Diebbare bin Mugallisa, od Jahjaa bin Alaa, od Mervana bin Salima, od 
Talbe bin Ubejdullaha el-Ukajlija, od Hasana bin Alije. U lancu prenosilaca ovog 
hadisa je D2cbbare bin Mugallis, o komc Zchcbl u El-Mfaanu (1/387/1434) prenosi 
rijeei Buharije, koji je rekao: "U njegovim hadisima inia kontradiktornosti." Ebu 
Hatim veli: "On prenosi hadis s nepotpunim lancem prenosilaca." Ibn Nemir veli: 
"l'odmetali su mu hadise, pa ih je prenosio ne znajuti da su izmisljeni." U lancu pre- 
nosilaca nalazi se i Jahja bin Ala el-BedMi, o kome Zehebi u El-Mizami (6/71/9591) 
prenosi rijeci Ebu Halima, koji je rekao: "On nije jak prenosilac hadisa." Ibn Mein 
ga ocjenjuje nepouzdanim. Darekulnl veli: "Njegova predanja se odbacuju " Ahmed 
bin Wanbel veli: "On je lailjivac, izmiftljao je hadise." 

* Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o namazu pod naslovom "Dova koja se uci u 
odsustvu" (2/90, 91/1536, Tirmizi u poglavlju o dobrocinstvu i odrzavanju rodbhvkih 
veza pod naslovom "Predanja koja govore o dovi roditelja" (4/314/1905), Ibn Madza 
u pogla\'lju o dovama pod naslovom "Dova rodilelja i dova onoga kome je ucinjena 
nepravda" (2/1270/3S62), svi oni od UiSama ed-Destevaija, od Jahjaa bin Ebu Kesira, 
od Ebu Dzafcra, od Ebu Hurejre, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa jeste Jahja bin 
Ebu Kesir, koji je podmelao hadise. Hadis ima potvrdu u predanju koje prenosi Ukba 
bin Amir, a bUjezi ga Ahmed u Musncdu (4/154), od Jahjaa bin Ebu Kesira, od Zcjda 
bin Selama, od Abdullaha bin Zejda el-Er/eka, od Ukbe bin Amira, r.a. 

465 I 

i IMAM EN NEYEYI 

Kada se popne na uzvisenje, lijepo je da putnifc velifia Allaha, dlS., 
a kada se spusti u dol'mu, slav/t cb Allaha, dz.s. 

Distance; 
4 551 . Buhari n svom S aliihu biljeSi predanje Difobira, r.^ 

;oji je rekao: "Kada bismo ife6£flpeli n a brezuljak, izgovarall 

bismo: ' Allahu ekber', a kada bismo se spustili u dolinu izgova- 

rali bismo: 'Subhanallah'." 5 * E 552. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi hadis koj smo 
spominjali u poglavlju "Sta se ud kada se sjeda u prijevozno 
sredstvo", a u kojem lbn Omer, r.a., kaze: "Kada bi se Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., s vojskom popeo na neku uzvisinu, donosili bi 
tekbire, a kada bi se spustili u dolinu, slavili bi Allaha, dz.5."" 7 

553. Buhari i Muslim u svojim Snliihinm biljeze predanje 
lbn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi se vralao s hadza, umre, ili dzihada, ili se popeo na 
kakav brezuljak ili uzvisinu, tri puta izgovarao tekbir, a zatim 
bi rekao: > > * S \ * (,8-u j <iii Jj_w> t jj-uU- 12^1 5 jj>-C tSjjjli 5j?*tf oj*\ <•*£■& «^ 


"I i 'La Uahe illallahu, vahdehu la Serike lehu, Iehul- 
mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sej'in 
kadlr. Ajibune taibune abidune lirabbina hamidun. 
Sadekallahu vadehu ve nesare abdehu ve hezemel- 
ahzabe vahdeh" ** Hadis jc vjerodostojan. Biljczi ga Buhari u poglavlju o dzihadu i putovanju pod 
naslovom "Kada se spusti u dolinu, Ireba slavili Allaha, dz.5." (6/157/2993, Fethul- 
Bari) i u poglavlju "Velifanje Allaha, dz.s\, kada se popne na uzvisenje". (6/157/2- 
994, FetUul-Bari) 
* Spominjali smo ga pod brojem 546. 4& 

ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIH DOVA 

"Nema boga osiiti Allaha, Jedinog, Koji nema druga. Njemu 
pripada sva vlast i hvala i On je svemoam. Vracamo se kao pokajnici, 
obozavajuci samo nasega Gosjwdara i Njemti se zalwaljujuct. Allah, 
dz.s., ispunio je Svoje obecanje, pomogao je Svoga roba i On je saw 
pobijedio saveznike. " m 

554. U istini djclima biljezi se predanje Ebu Musaa el- 
ES'arija, r.a., koji pripovijeda: "Bili smo na jednom putovanju 
s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i kad bismo naisli na neku 
dolinu, izgovarali bismo rijeCi: 'La ilahe illallah' i donosili bismo 
tekbire i pri tome smo jako podizali glasove, pa nam Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rece: .„ A, r ■* 'a * 'Ljudi, poStedite se, jer vi ne dozivate gluhog niti onog 
ko je odsutan. On je uvijek s vama, jer On sve cuje i nifita Mu 
nije daleko.'""" 

555. Tirmizi u svojoj zbirci biljezi predanje koje smo pret- 
hodno spominjali u poglavlju o pohvalnosti trazenja oporuke 
od dobrih i poboznih ljudi kada se kree'e na putovanje, a 
kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: n w Hadis je vjerodostojan. Biljezi go Buhari u poglavlju o umri pod naslovom "Sta 
se uCi kada se vraca s umre, hadza ill rata" (3/724/1797, Felhut-Baii), i u poglavlju 
o dfthadu i putovanju pod naslovom "Donosenje tekbira kada se popnc na uzvi- 
sinu" (6/157, 158/2995, Fethul-Bari), i u poglavlju o vojnim pohodima pod naslovom 
"Bitka na Hendeku" (7/469/4116, Fethul-Bari), Muslim u poglavlju o hadfcu pod 
naslovom "Sta se utf kada se vra£a sa hadza i dr." (3/9/112-3, En-Nevevi) 
*" Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o dzihadu i putovanju pod 
naslovom "Pokudeno je prilikom izgovaranja tekbira previse podizati glas" (6/1- 
57/2992, Fethul-Bari) i u poglavlju o dovama pod naslovom "Ucenja dova kada se 
uspne na brezuljak" (11/191/6384, Fethul-Bari) i u poglavlju o kaderu pod naslo- 
vom "Rijeii: 'Nema snagc ni mod osim Allahove, dz.s\, mod i snage'" (11/509/661, 
Fethul-Bari), Muslim u poglavlju o zikru, dovama, trazenju oprosta i pokajanju pod 
naslovom "Pohvalno je zikr ciniti tiho osim u situacijama koje su vjerom izuzete". 
(6/17/25-6, En-Nevevi) 

467 IMAM EN NEVETI 

Wt *WK **V*K 7W*K *%VtKH\ 

"Alejke bi takvallahi teala vet-tekbiri ala kulli Seref" 

"Boy sc Allaha, dz.s., i kad god se vopnes na neko uzvisenje, 
velicaj Allaha, dz.s." m 

556. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanjc Enesa, r.a., 
koji je rekao: "Kada bi se Allahov Poslanik, s.a.v.s., na putova- 
nju uspeo na neko uzvisenje, govorio bi: 'Allahumme lekes-Serefu ala kulli Serefin ve lekel- 
hamdu ala kulli haT 

'Allahu, za Tebe izgovaramo pocasti kad god se popuemo na 
kakvo uzvisenje i Tebe hvalimo u svdkoj situaciji.'" w 

Zabrana prekamjernog podizanja glass prilikom 
ucenja tekbira i si 

O tome je zabiljezeno predanje Ebu Musaa, r.a., koje smo 
spomenuli u prethodnom poglavlju. 

Na putovanju je pohvaino cinitf neSta sto de oraspoloz/ti putn/ke, 
zabaviti ift i olakSati im putovanje 

O ovoj su tenii preneseni mnogobrojni hadisi koji su 
opcepoznati. "" Spominjali smo ga pod brojem 543. 

y " Hadis je nevjerodostojan. Bilje^i ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jcvmi vcl-lejle 
(174/523) od Amnre bin Zazana, od Zijada en-Numejrija, od Enesa, r.a. U lancu pre- 
nosilaca ovog hadisa jo Amara bin Zazan, o kome Zehebi u El-Minmu (4/96/6024) 
prenosi rijcCi Buharije koji je rekao: "Postoji vjorovntnost da prenese kontradiklorne 
hadise." Ahmed veli: "Neka su njegova predanja nevjerodostojna.'' Ebu Hatim veli: 
"Njcgovi se hadisi zapisuju, ali se ne rnogu korisliti kao dokaz." Darekulni veli: "On 
je nepouzdan." 468 


ZBIRKA VJER0VJESN1K0V1H DOVA 

*K *»V*K*lVm X»V*K MWrtc*lW 

Sta uci putnik icojem se otela jahalica 

557. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Abdullaha 
bin Mesuda, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Kome se od vas otme jahalica u pustinji, neka kaze: , *- 'Ja ibadallahi ihbisu, ja ibadallahi ihbisu' 

'Allahovi robovi, zaustavite je, Allahovi robovi, zaustavite je', 
jer Allah, dz.s., ima na zemlji caivare koji ce je zaustaviti.'" 5 " 

Jedan od mojih ucitelja pripovijedao mi je da mu se otela 
jahalica, pa je izgovorio ove rijeci, i Allah, dz,S., uclnio je da se 
zivotinja istog momenta zaustavi. Jednom sam prilikom puto- 
vao s grupom ljudi, pa se jednom od njih ote jahalica, pa nikako 
nisu uspijevali da je uhvate. Ja sam izgovorio ove rijecX i zivo- 
tinja je istog momenta stala. 

Sta uci onaj cija je jahalica neposluSna 

558. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje priznatog 
poboznjaka i ucenjaka Ebu Abdullaha Junusa bin Ubejdullaha 
bin Dinara el-Basrija, poznatog tabiina, koji je rekao: "Ko bude 
jahao na neposlusnoj jahalid neka joj na uho proutt ajet: 'Zar 
pored AUahovc zele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ill ne htjeli, poko- 
ravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu ce se svi vratiti' 
(Alu Imran, 83), i ona ce, Allahovom, dz.s., dozvolom, stati." w 

'" ! Hadis je nevjerodoslojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevmi vcl-hjte 
(170/509) od Ma'rufa bin Hasana, od Soida, od Kalade, od Ebu Berde, od njego- 
vog oca, od Ibn Mesuda, r,a. U lancu prcnosilaca ovog hadUa nalazi se Ma'ruf bin 
Hasan, Ebu Muaz es-Semorkandi, o kome Zehebi u El-Mizanu (5/268/8654) prenosi 
rijeci Ibn Adijja, koji je rekao: "Njegova su predanja neispravna." Sejh Albani u djelu 
Es-Sikiictud-tlaifi.- (655) takoder ga ocjenjuje nepouzdanim. 

w Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jevmi vclAcjk (171/511) od Ebul-Lejsa Nasra 
bin Kasima, od Ubejdullaha bin Umera el-Kavaririja, od Minhala bin Isaa, od (unusa 
bin Ubojda kao njegove rijeci. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Nasr bin 
Kaslm, o kome Zehebi u El-Mizniiu (5/378/9043) veli: "Spada medu manje poznale 
labiine, gotovo da je nepoznal." Povrh loga ovo su njegove rijeci, a rijeci tabiina ne 
mogu slu/iii kao dokaz. ^ IMAM EN-NEVEVI 
Sta iifi putnik kada ugleda neko mjesto u Jcoje ze/i f/f ne leli uti 

559. Nesai u svom Sunenu i Ibnus-Sunni u svom djelu 
biljeze predanje Suhejba, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., kad god bi ugledao mjesto u koje zeli u6, uCio slje- 
decu dovu; **z 4-53 c£tfl Uj gill o^ij ^i Uj jJiM oijpi 4.5 £jl)r 

"Allahumme Rabbes-semavatis-seb'i ve ma azalne 
vel-erdines-seb'a ve ma akalne ve Rabbes-sejatini ve ma 
adlelne ve Rabber-rijahi ve ma zerejne es'eluke hajre 
hazihil-karjeti ve hajre ehJiha ve hajre ma fiha ve neuzu 
bike min serriha ve Serri ehliha ve serri ma fiha" 

"Allahu, Cospodaru sedam nebcsa i onog sto ona pokrizmju, i 
sedam zemalja i onoga sto one nose, Gospodarn sejtana i onih sto su 
ih otii zaveli, Gospodarn vjetrova i onoga sto su oni oplodili, molim 
Te da me zadesi dobro ovog mjesta, dobro njegovih stanovnika i dobro 
svega sto se u njemu nalazi, a utjecem 77 se od zla ovog mjesta, zla 
njegovih stanovnika i zla svega sto se 11 njemu nalazi."*" 

560. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Aise, r.a., 
koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi zelio ufi u 
neko naselje, ucio sljede^u dovu: "■■■; Biljezi ga Nesai u djelu Es-Stnumil-kubra i u djelu Amrful-jcvmi vd-lejtc pod naslo- 
vom "Sta uci pulnik kada ugleda mjesto u koje JBeli uci" (6/ 140/10378, 10379), Ibnus- 
Sunni u djelu Amdul-jevmi vcl-lcjk (175/525), obojica od Musaa bin Ukbe, od Alaa 
bin Ebu Mervana, od njegovog oca, od Ka'ba, od Suhejba, r.a. U lancu prenosilaca 
ovog hadisa Jeste Ebu Murvan el-Ealemi o kome Zehebi u El-Mizanu (6/2-16/10594) 
prenosi rijoei Nesaija, koji je rckao: "On nije poznat." Sve se nejasnoce odnose na Ebu 
Mervana. On ovo predanje biljezi pod brojem 4/170 (171/2698. El-Bism), Hakim 
(1/446). Hadis ima potvrdu u predanju koje biljezi Nesai (10377) s lnncem prcnosi- 
laca koji je pouzdan osim Ejjuba bin Sulejmana bin Bilala, koji je istinoljubiv, lako da 
so prvo predanje na osnovu ovog predanja dize na slepen hascn, dobrog hadisa. 

470 

HI 


ZBIRKA VJERCTJESNIKOVra DOTA ■ ojtfi J) ^5 d2Q ^ &fc 4Sl£ d$? $» «i*£c5£tf >S 

"Allahumme inni es'eluke min hajri hazihi ve hajri 
ma dzemate fiha ve euzu bike min Serriha ve serri ma 
dzemate fiha. Allahummerzukna hajaha ve eizna min 
vebaha ve habbibna ila ehliha ve habbib salihi ehliha 
ilejna" 

"Alidhu, mdlim Te za dobro ovog mjesta i za dobro radi kojeg 
je sagradeno, a utjecem Ti se od njegovog zla i zla radi kojeg je sagra- 
deno. Aliahu, molimo Te za zdravlje ovog mjesta, a utjecemo Ti se od 
bolesti koje njime haraju. Ucini nas dragim stanovnicima ovog mjesta 
i uani da zavolimo dobre staimwike ovog mjesta."™ 

Dova koju ufii putnik fcada se pofaoji nekog naroda 
ili necega drugog 

561. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Musaa el- 
ES'arija, r.a., koji prenosi da je Ailahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi se pobojao nekog naroda, u£io: ■.f^^^ij^^jl^^^^fJtt" "Allahumme inna nedzaluke fi nuhurihim ne neuzu 
bike min Sururihim" 

"Aliahu, Tebe siavljamo pred njih i Tebi se utjecemo od 
njihovog zla: 'V.N, w Bilje?.i gn Ibnus-Sunni u djelu AnM-jemi vd-kjte (177/532) od Isaa bin Mej- 
muna, od Kasima, od AiSc, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa je Isa bin Mcjmun 
el-Medenl Kasimov ittfenik, koji je iwpouzdan (Et-Takrib). Polvrda ovom hadisu 
jeste i zna^enje prelhodnog hadisa. 
** Spominjali smo ga pod brojem 328. 

471 
IMAM EN NEVEVI 

If 

Sta utt putnik kada mu se prikaie Sejtan 

562. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Dzabira, 
r.a., koji prenosi da je AHahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada vam se prikaie sejtan, proudte ezan",*' tj. zagtitite 
se od njegovog zla ucenjem ezana, jer sejtan bjezi kada se ezan 
prou6. NeSto sheno govorili smo u poglavlju o tome Sta se u<M 
kada se osjeti Sejtanovo prisustvo i navracanje na zlo, na poce- 
tku poglavlja o zikrovima koji se uce u raznim prilikama Tu 
smo spomenuli da treba poeeti uOiti Kur'an jer se to nareduje u 
nekim kur'anskim ajelima. 

Sta putnik uci kada odsjedne na nekam mjestu 

563. Muslim, u svom Sahihu, Malik, u Mtwettau, Tirmizi 
u Sunemi , bilje*e predanje Havle bint Hakim, r.a., koja prenosi 
da je AHahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko odsjedne na nckom 
mjestu i tu proud: 

'Euzu bi kelimarillahit-tammati min serri ma halek' 

'Utjedem se pomocu Allahovih savrsenih rijcci od zla svcga 
stoje stvorw, niSta mu nede mod nauditi sve dok ne ode iz 
toga mjesta/" 5 * 1 

'" IJiljea ga 'bnus-Sunni u djelu AmcM-jcvmi vct-lcjle (174, 175/524) od Hasana, od 
D&blra bin Abdullaha, r.a., od Allahovog Poslnnika. s.a.v.5. Lanac prenosilaca ovog 

bir! pTmT T S^ " d ' e ' U E '-' 1 '^ 1 ""-''^ (2/267) prenosi rijeci Alije 
bm el-Medmija kop ,e rekao: "Hasan nije vidio Aliju osim kao veoma malo dijete 
. nqe slusao had*a od Dzabira bin Abdullaha, r.a," Hadis ima po.poru u predaniu 
ko,e se b,l,e2, u dva Sdtiha, a prenosi ga Ebu Hurejra, r.a. Buhari ga biljezi u pogla- 
vlju o ezanu pod naslovom "Vrijednost ucenja ezana" (1/82/6, FChut-Bari), Muslin, 
u pog avl JU o narn^u pod naslovom "Vrijednost ucenja ezana i sejtanovo bje^nie 
kada euje eon*. (2/4/90-1, En-Nevevi) ' 

Z?££ZS% ^ ' ,r '^ niG "*** WW' 2 - En-Nevevi), Malik u M,L- 
tau (2/745/34). hrm.z. u poglavlju o dovama pod naslovom "Predanje koje govori 
o lome sta putnik uCi kada odsjedne na nekom mjestu". (5/496/3437) 4*& 

ZBIRKA VJER0VJESN1K0VIH DOVA 

»K JfcV*K**YyK JfcYrtc **V*K ** 

564. Ebu Davud u svom Sunenu biljeSi predanje 
Abdullaha bin Omera bin el-Hattaba, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., na putovanju, kada bi se spustila 
noc, uclo sljedecu dovu: 

"Ja erdu Rabbi ve Rabbukillah. Euzu min serriki ve 
Serri ma fiki ve serri ma hulika fiki ve serri ma jedubbu 
alejki. Euzu min esedin ve esvedin ve minel-hajjeti vel- 
akrebi ve min sakinil-beledi ve min validin ve ma veled" 
"O zemljo, moj i tvoj Gospodar je Allah, dz.§. Utjecem se od 
tvoga zla, od zla stoje u tebi i od zla stvorenja koja se u tebi nalaze, od 
zla svega sto tobom hodi. Utjecem se od zvijeri i ljudi, zmija i akrepa, 
od dzina koji u tebi stanuju i od Ibiisa i njegovih potomaka."*" 

Sta putnfk ufr kada se vrati kuti 

Sunnet je da kaze ono Sto se spominje u hadisu koji smo 
ranije spomenuli u poglavlju koje govori o tome kako putnik 
treba velicati Allaha, dz.S., kada se popne na neko uzvisenje. 

565. Muslim u svom Saluhu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji pripovijeda: "Vracali smo se s puta u drustvu Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., Ebu Talha i ja, a Safijja je jahala zajedno s 
njim na devi. Kada smo se priblizili Medini, Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rece: *" Hadis je nevjerodoslojan. Biljeii ga Ebu Davud u poglavlju o diihadu pod naslo- 
vom "Sta u£i putnik kada odsjcdne na nukom mjestu", Ahmed u Mumcdu (2/132), 
(3/124), Hakim (1/446), (2/100), Taberani u poglavlju o dovama (263/834) od Saf- 
vana bin Amra, od Surejha bin Ubejda el-Hadremija, od Zubejra bin Velida, od 
Abdullaha bin Omera, r.a., a on od Allahovog Poslanika* s.a.v.s. Zubjer bin Velid 
eS-Sami je nepoznat. Zehebi u El-Mizatw (2/258/2848) o njcmu veli: "JedinoSurejh 
bin Ubejd od njega prenosi hadise." 

473 %M ; Ki $'" i ii 


I IMAM EN NEVEYI i 

'Ajibune taibune abidune li Rabbina hamidun' 

'Vracamo sc kao pokajnici, obozavajuci samo nasega Gospodara 
i Njemu se zahvaljujuci.' Neprestano je ponavljao ove rijeci sve dok 
nismo uSli u Medina.""* 

Els putnik uci nakon sabah-namaza 

Sve Sto uce oni koji nisu pulnici ovom prilikom, to treba 
u£iti i putnik, a o tome smo prethodno govorili, s tim Sto putnik 
treba joS prouclti ono Stose biljezi u predanju koje biljezi Ibnus- 
Sunni od: 

566. Ebu Berzaa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., poslije sabah-namaza, kada je bio na putovanju, prou- 
cio sljededu dovu: 

£$ j giii filn vj i^* &± <$ & 4 cH r^ 1 " 

"Allahumme aslih li dlnillezi dzealtehu ismete emri. 
Allahumme aslih II dun'jajelleti dzealte fiha meaSi. 
Allahumme aslih li ahiretilleti dzealte ilejha merdzi'i. 
Allahumme euzu biridake min sehatik, Allahumme 
euzu bike, la mania lima eatajte ve la mu'tije lima 
mena'te ve la jenfeu zel-dieddi minkel-dzedd" 

"Attaint, popravi moju vjem kojtt si ticinio mojim stitom. 
Allahit, popravi moje stanje na ovom svijctu na kojem si me stvorio 
da zivim. Allahu, acini dobrim za mem boravak na ottom svijetii za "*' I ia.iis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o had2u pod nnslovom "Sta 
sc utf prilikoni vrafanja s hadZa i drugih pulovanja". (3/9/13, En-Nevcvi) 4?& 
ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

koji si odrcdio da at u njemu vjecno zivjeti. Allahu, utjecem sc Tvome 
zadovoljstou od Tvojc srdzbe. Allahu, utjecem se Tebi od Tebc. Ono 
sto Ti podaris niko tie moze uskmtiti, i niko ne moze podariti ono slo 
Ti zabranis, i nikome njegova sjiaga pored Tvoje snage ne moze kori- 
stiti. ""' Sve se ove dove proufe po tri puta. 

Sta putnifc uci kada ugleda svoje mjesto 

Lijepo je prouclti ono Sto smo spomenuli u hadisu koji 
prenosi Enes, r.a./ fl: u prethodnom poglavlju, kao i ono Sto smo 
spominjali u poglavlju "Sta u£i onaj ko ugleda neko mjesto","* 1 
i treba redi: 

" Al lahu m medza I lena biha kararen ve rizkan hasena" 

"Allahu, ttcini ovo mjesto nasim sigurnim boravistem i podari 
nam lijcpu opskrbu u njemu."'** 


it " n BiljeAi ga Ibnus-Sunni u djelu Amclul-jcvmi Vt-Ncjle (172/516) od Ishaka bin Jahjaa 
bin Talne, zo koga se svi slatu do jc nepouzdan. Hadis biljcii i Muslim u poglavlju 
o /ikru. dovama, lra2enju oprosla i pokajanju pod naslovom "O dovama" (6/17/40, 
En-Nevevi) u predanju Ebu Hurejrc, r.a. u sljcdtifem obliku. "Allahu, popravi moju 
Vjeru koja je moj Stil, i popravi mojc stanje na ovom svijetu, na kojem fcivim, i popravi 
mi stanje na ahirelu, na koji cu sc vrali ti. Ucint da svaki Ircnuiak moga 2ivota bude u 
znaku povot'anja moga dobra i ucini smrt mojim odmorom od svakog zla." 
^ Spominjali smo ga pod brojem 565. 
m Spominjali smo ga pod brojevima 559 i 560. 

m Hadis jc nevjerodoslojan. Bilje?j ga Taberani u poglavlju o dovama (264/837), 
Nesai u djelu Es-Sutieitul-kubra i u djelu Antelut-jevmi xvt-}ejle pod naslovom "Sla 
u£i onaj ko ugleda svoj grad" (6/142/V387) od Kajsa bin Sallma el-Meafirija Ebu 
Harezt\ od Ebu UmamebinSehlabin Hunejfa, od Ebu Hurcjre, r.a. U lancu prenosi- 
laca ovog hadisa nalazi se Kajs bin Salim. o kome Zehcbi u El-Mizanu (5/317/6914) 
Veil: "Gotovo da je nepoznal, a i prenosi nepoznalo predanje." 

475 


IMAM EN-HEVEVI % 

5ta ufii putnik kada se vrati s putovanja i ude u svoju kucu 

567d. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn 
Abbasa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada 
bi se vratio s putovanja i uSao kod svojih ukucana, ufiio slje- 
dei5u dovu: 

»,cji 5»i2j v i$i i2jj t# i#- 

"Tevben, tevben, li Rabbina evben la jugadiru havba" 

"Kajuci se, kajuci se, Gospodaru vracajuci se, pokajanjem posli- 
je kojeg nijedan grijeh ostati nece." m 

Sta se kaze onome kn se vratio s putovanja 
Lijepo je red: 

"El-hamdu IillahillezI sellemek" 

"Hvala Allahti, dz.s., Koji teje spasio" ili: 

"El-hamdu IillahillezI d^emeaS-Semle bik" 

"Hvala AUahit, dz.s., Kojijc ucinio da se opet srehtemo s tobom" 
i si. UzviSeni je rekao: "Ako budcte zahvalni, ]a at vam, zadjelo, jos 
vise dati. . . " (Ibrahim, 7). O ovoj temi prenosi se i predanje AiSe, 
r.a., koje cemo spomcnuri u sljedecem poglavlju. rt I l.ulu. je nevjerodostojan. Bilje^i ga Ibnus-Sunni u djelu Amelitl-jevmi vet-kjle 
(178/536) od Ebul-Ahvesa, od Semmaka, od Ikrime, od Ibn Abbasa, r.a. Sto se ti£e 
predanja Semmaka od Ikrime, o tome Ibn HadAcr u Ef-Takribu veli: "U njegovom 
predanju od Ikrime postoji posebna koleWjivost, a na kraju je loliko bio kolebljiv da 
mu je trebalo suflirau' (saplali)." 476 
Hf 

g ZB1RKA VJEROYJESNIKOVIH D0¥A ^ 

Sta se leaf e onome ko se vrat/o iz rata 

568. lbnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Aise, r.a., 
koja kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je u jednoj od bitaka i 
kada se vratio i uSao u kucu, ja sam ga docekala, uzela za ruku 
i rekla mu: 

'El-hamdu lillahillezi nesareke ve eazzeke ve ekremek' 

'Hvala Allahu, dz.s., Koji teje pomogao, ojacao i pocastio.'""* 

Sta se kaze onome ko se vratio s hadza 

569. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Ibn Omera, 
r.a., koji pripovijeda sljedeci dogadaj: "Nekije djedak dosao kod 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao mu: 'Zelim obaviti hadz.' 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., re£e mu: 

«.£h £uf j j£\ J S^r'ii i^jSl -it hlYj fit & 

'Ja gulamu zevvedekallahut-takva ve vedzdzeheke 
fil-hajri ve kefakel-hemm' 

'Djecace, da ti Allah, dz,s., poveca bogobojaznosl, da te uputi 
na ono sto je dobro i da tc sacuva briga.' Kada se dje£ak vratio s 
hadza, dosao je kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nazvao mu 
je selam, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 
.*".* laJ *_ili1 j td£S 'jA*j ijM j iil» -5)1 JJ ^^U- C" 

'Ja gulamu kabilaMahu hadzdzeke fil-hajri ve gafere 
zenbeke ve ahlefe nefekatek' .... Biljeii ga Ibnus-Sunni u djelu Amdul-jeomi ivi-kjle (178, 179/537) od Hammada 
bin Selema, od Subtle bin Ebu Saliha, od Scida bin Jesara, od Ebu Talhc. U lancu 
prenosilaca ovog hadisa nala/j se Suhcjl bin Ebu Salih, koji je mijesao hadise, kao sto 
to spominje Zehebi u svom djelu El-Mizait. (2/433/3604) 

477 

'.'■:■- '%'m\ 


',' ': 
IMAM EN NEYEVI 

'Djecace, da Allah, dz.s., primi hadz koji si obavio, oprosti ti 
grijche i nadomjesti imetak koji si na torn pittu potro§io,'" m 

570. Bejheki u svom Suttenu bilje^i predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Posianik, s.a.v.s., rekao: •.iuli ii jissit J.j iiiii yi\ jijjji "Allahummagfir li l-h.ul/d/i ve limenistagfere lehul- 
hadidz" 

"Allahu, oprosti hadziji i onome koine je hadzija molio za 
oprost." MS Hakim veli: "Hadis je vjerodostojan po uvjetima koje 
postavlja Muslim. "^ Hadis je nevjerodo.stojan. BiljeXi gn Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jcvmi vel-tcjle 
(170/507) od Muslima bin Salim el-Diuhenija, od Abdullaha bin Omera, od Nafija, 
od Salima, od njegovog oca. U lancu prenosilaca ovog hadisa je Muslim bin Salim 
cl-D4uheni, koji je nepouzdan. (Et-Takrib) 

m Biljezi ga Bejheki u svom Stmmu (5/261), Hakim u Mustedreku (1/441) od Husejna 
bin Muhammeda e!-Mervezijo, od Surcjka, od Mensura, od Cbu Hazima, od Hbu 
Hurejre, r.a. Hakim veli: "Ovaj je hadis vjerodostojan po uvjetima koje postavlja 
Muslim, ali ga ni Buhari ni Muslim ne biljeie." U ovom mtsljenju podrzava ga 
Zehebi. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Huscjn bin Muhammed el-Mer- 
vezi, koji je nepoznat. (Et-Takrib) 5478 


hul- tolio za 
na koje 
Sta treba red' kada se hrana servira zajelo 

571. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Abdullaha 
bin Amra bin el-Asa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kada mu se servirala hrana, uCio sljede^u dovu: 

"Allahumme barik lena flma rezaktena ve kina 
azaben-nar. Bismillah" 

"Allahu, podari nam bereket u onome cinie si wis opskrbio i 
sacuvaj nas pahije it vatri. S imenom Altaha, dzJ.""* u" vel-lejlc 
•J Nafija, 
bin Salim 

I HiiM-jn.i 
i, od Ebu 
poslavlja 
Irzava ga 
i el-Mer- •"* Hadis je novjerodostojan. Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amrtul-jcvmi vcl-kjlc od 
Muhammeda bin Ebu ez-Zuajzia, od Amra bin Suajbo, od njegovog oca, od njcgo- 
vog djcda. U lancu prenosilaca ovog hndisa nalazi se Muhammed bin Ebu ez-Zuaj/J, 
o kome Zehebi u B-Mizami (4/468/7532) prenosi rijeci Ebu Halima, koji je rekao: 
"Njegova su predanja veoma nepouzdana." Islo kafce i Buhari. Ebu Hatim jo5 veli: 
"Na njega se ne treba ni obazirali", zatim je spomenuo njegovo predanje i nakon 
toga rekao: "Ovo je jedno od njegovih mnogobrojnih nevjerodostojnih predanja." 
Hadis biljezi i Taberani u poglavlju o dovama (278/888) s istim lancem prenosilaca. 479 
■ a* 


tfi 
K*« 


| IMAMEN-NEVEYI | 

f/fKihVrtc*^V/K JftVrtc**v*K **V* 

L/jepo je da tf omacin. leads se serv/ra hrana, rekne svojim 
gost/ma: "Bujrum, jedite" i tome si. 

Lijepo je da domacm svojim gostima, kada se postavi 
hrana, kaze: "Bismillah" (S imenom Allaha) ili: "Jedite" i si., 
£ime de im staviti do znanja da mogu poCeti s jelom. Medutim, 
izgovaranje ovih rijeft nije obavezno, nego je dovoljno samo ser- 
viranje hrane ispred njih jer sam taj Cin poziva ih da jedu. Jedan 
od naSih ucenjaka veli: "Izgovaranje ovih rijefi obavezno je." 
Medutim, prvo je misljenje ispravno jer predanja koja govore o 
izgovaranju ovih rijeei upucuju na to da je taj &n pohvalan. 

Izgovaranje "bismille" prije jela i pj£a 

572. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze preda- 
nje Omera bin Ebu Selema, r.a„ koji prenosi da mu je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Spomeni Allahovo, dz.S., ime i jedi desnom rukom." 610 

573. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunemma biljeze preda- 
nje Aifie, r.a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Kada neko od vas zeli jesti neka prije toga spomene Allahovo, 
dz.s\, ime, a ako zaboravi to uraditi na pocetku i sjeti se kasnije, 
neka kaze: ".o>!jIJ3Ui 'Bismillahi ewelehu ve ahireh' , '° Hadis jo vjerodoslojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o jelu pod naslovom "Izgo- 
varanje 'bismille' priltkom jela i pica i jedenje desnom rukom" (9/431/5376, Velhul- 
Ban), Muslim u poglavlju o picu pod naslovom " Lijepi poslupci prilikom jela i pica 
i propisi vezani za lo pilanje". (5/13/193, En-Ncvevi) 

480 ^1 ZBTRKA VJER&VJESNIKOYIH DOVA 
" Tirmizi 'S imenom AUaha, dz.s., na pocetku i na krajU.' 
veli; "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

574. Muslim u svom Snhihu biljezi predanje Dziibira, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

4^£ xp JuSii /i;f£ jis istf uLis Sis fi'oi; S* :£ik-i)i 

"Kada covjek ude u svoju kudi i pri tome spomene Allaha, 
dz.s\, kao i prilikom jela, sejtan rekne svojoj druzini: 'Necete 
imati ni konaka ni vecere.' A ako eovjek ude, a pri torn ne spo- 
mene Allaha, dz.g., Sejtan rekne: 'lmat cete konak', a ako jog 
prilikom jela ne spomene Allaha, dz.S., sejtan rekne: 'lmat cete 
i konak i veceru.'"" : 

575. Muslim u svom Snhihu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koje govori o jasnim mudzizama Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
kada su ga Ebu Talha i Ummu Sulejm, r.a., pozvali da jede. 
Enes, r.a., o torn dogadaju pripovijeda. "Zatim Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rece: 'Sada pozovite joS desetericu da udu.' Kada 
su usli, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece im: 'Jedite i pri tome spo- 
menite Allahovo, dz.S„ ime.' Svi su se oni najeli, a bilo ih je 
osamdeset ljudi.'" 6 " 

"" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju t> jelu pod naslovom "UCcnjc 'bismille' prije 
fela" (3/346, 347/3767), Tirmizi u poglavlju o jelu pod naslovom "Ucenje 'bismille' 
prije jela" (4/288/1858), obojicn od Hisama bin Ebu Abdullaha ed-Dustevaija, od 
Uedila bin Mojsorc el-Ukajlija, od Abdullaha bin Ubcjda bin Umejra, od Ummu Kul- 
sum, od Aise. r.a. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." Lanac prenosilaca 
ovog hadisa pouzdan je. 

h " Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o pi6i pod naslovom "Ujepi 
poslupci prilikom jela i p!£a i propisi vezani la to pilanje". (5/13, 190-1, Ett-Nevevi) 
•'" Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o picu pod naslovom 
"Dozvoljeno je pozvati sa sobom jo5 nekoga ukoliko smo sigumi da te domacin biti 
timezadovoljan". (5/13, 218, 221, En-Nevevi) -«<n|* i s*> 


1 1 
IMAM EN-NEVEVI g 

576. Muslim u svom Snhihu biljezi predanje Huzejfe, r.a., 
koji pripovijeda: "Kada bi zajedno s Allahovim Poslanikom, 
s.a.v.s., jeli hranu, mi ne bismo zapocmjali sve dok Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., ne bi zapoCeQ s jelom i stavio svoju ruku u 
posudu. Jednom prilikom, dok smo jeli u njegovom druStvu, 
dotrea neka djevojcica kao da je neko goni i pru& ruku da 
dohvati hranu, a Allahov je Poslanik, s.a.v.s., uhvati za ruku. 
Poslije nje dode neki beduin i pruzi ruku ka lirani, a Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., uhvati i njegovu ruku, i nakon toga rece: 

4n ; ^ % l& 4A pi y% Sf si fUkii j^; oikJji 6J- 

'Sejtan je u stanju jesti hranu ukoliko se prilikom jela ne 
spomene Allahovo, dz\5., ime. DoSao je s ovom djevojcicom 
kako bi jeo hranu, pa sam je ja dohvatio za ruku. Poslije toga 
doSao je s ovim beduinom kako bi se pomodu njega docepao 
hrane, pa sam i njegovu ruku dohvatio. Tako mi Onoga u Cijoj 
je ruci moj zivor, zaista je sejtanova ruka zajedno s djevojttci- 
nom rukom bila u mojoj ruci.' Nakon toga spomenuo je Allaho- 
vo, d£S., ime i poceo s jelom.""" 

577. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje Umejja bin MahSija, r.a., koji pripovijeda: "Jednom pri- 
likom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio je u blizini covjeka koji 
je jeo, a da pri tome nije spomenuo Allahovo, dz.g., ime. Bio 
mu je ostao joS samo jedan zalogaj i kada ga je podigao prema 
ustima, covjek rece: 

'Bismillahi ewelehu ve ahireh' ' I ; 

'S imeiwm Allahovim, dz.s., i na pocetku i na kmju,' M Hadis je ^erodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju piCu pod naslovom "Pogla- 
vlje o lijepim postupcima pri jelu i pitfu i propisi vezani Za la pilanje". (5/13, 187, 
190, En-Nevevi| 

482 

i ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOVA 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., na to se osmjehnu i rece: 'Cijelo 
je vrijeme sejtan jeo zajedno s njim, ali kada je spomenuo Alla- 
hovo, dz.s\, ime, sejtan je povratio sve Sto je pojeo.'"*" Iz hadisa 
se razumije da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije u po£etku znao 
da covjek nije spomenuo Allahovo, dz.s\, ime na pocetku jela, 
jer da je to znao, odmah bi ga upozorio na gresku. 

578. Tirmizi u svom Summit biljezi predanje Aise, r.a., koja 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom jeo 
u druStvu sesterice svojih drugova. U toku jela dosao je neki 
beduin koji u dva zalogaja pojede svu hranu Sto je bila pred 
njima, pa Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 'Da je spomenuo Alla- 
hovo, dz.s, ime, ova bi vam hrana bila dovoljna da se najede- 
te/"* 1 * Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 

579. Dzabir bin Abdullah, r.a., prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko zaboravi na pocetku jela spomenuti Allahovo, dz.s\, 
ime, neka nakon jela prouci: "Kul huvallahu chad."*" Ueenjaci 

M Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o jclu pod naslovom "Izgovarnnje 'bismille' 
prije jela" (3/347/3768), Nesai u djelu Es-Suncnul-kubra i u poglavlju "Dnevne oba- 
veze muslimana" pod naslovom "Kako treba poslupiti onaj ko zaboravi izgovorili 
'bismillu' na pocetku jela" (6/7S/10113), obojica od Dzabira bin Subha, od Musonne 
bin Abdurahmana el-Hu/.aija, od njogovog amidze Umejja bin Mahslja, r.a. U lancu 
prenosilaca ovog hadisa je Dzabir bin Subh, koji je bio istinoljubiv {Et-Takrib). Sto 
se ticc Musenne bin Abdurahmana, o njemu Zehebl u Et-Mizanu (4/355/7062) veli: 
"On je nepoznat. Jedino Dzabir bin Subh prenosi od njega hadise." fbn el-Medini 
veli: "On je nepoznat." Pogledaj ocjenu hadisa pod brojem 573. 
°* Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o hrani pod naslovom "Predanja koja govorc o 
utenju 'bUmille' prije jela" (4/288/1858) od Ebu Bekra Muhammcda bin Ebana. od 
Vekija, od HiSama ed-Duslevaija, od Bndila bin Mejsere, od Abdullaha bin Ubejda 
bin Umejra, od Umtmi Kulsum (kccrke Muhammeda bin Ebu Bekra), od Aise, r.a„ 
Ovaj lanac prenosilaca je pouzdan. 

617 Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jevmi zvMcjIe (157/462) od Hamze en-Nusaj- 
bija, od Ebu Zubejra, od Dzabira, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa je I lamza bin 
Ebu I lamza el-Dza'B en-Nusajbi, clja se predanja ne prihvataju, a neki ga optuzuju 
da je i/.mistjao hadise (Et-Takrib). Ebu Zubjer je podmelao hadise, a ponekad bi pre- 
nosio hadise koje nije cuo direkmo od onoga od koga tvrdi da prenosi. Biljezi ga > 
Taberani u poglavlju o dovama (890) s islim lancem prenosilaca. i% i i I? y 

8 IMAM EN NEVEYI jg 

se slazu da je pohvalno spomenuti Allahovo, dz.s\, ime prije 
jela, i ako covjek to ne uradi na pctfetku jela, bilo iz zaborava 
biio namjerno, bude na to prisiljen ili ne bude to u stanju uciniti, 
lijepo je da to uradi u toku jela kada se sjeti. Dokaz za to jeste 
hadis koji smo prethodno spomenuli, i u torn slitfaju treba red: 
"S imenom Allaha, dz.s., na poCetku i na kraju." Isti je slucaj i s 
pijenjem vode, mlijeka, meda, supe, itd. Ucenjaci kazu. "Lijepo 
je 'bismillu' izgovoriti glasno kako bi na taj nacin podsjetio i 
ostale, i kako bi se oni poveli za njim." A Allah najbolje zna. 

Od najvaznijih stvari koje treba poznavati jeste nacin na 
koji se "bismilla" izgovara. Najbolje je reci: "S imenom Allaha, 
Milostivog, Samilosnog." Medutim, ko kaze: "S imenom 
Allaha", bit ce dovoljno i postupit ce po sunnetu. "Bismillu" 
prilikom jela moze izgovarati i dzunup i zena koja ima men- 
struaciju i si., i svako je pojedinacno treba izgovoriti. Safi, Allah 
mu se smilovao, navodi da ako u skupini jedan covjek izgovori 
"bismillu", s ostalih spada duznost. Isto tvrdi i skupina uce- 
njaka dje misljenje ja navodim u svom djelu Kitabu tabekat, koje 
govori o biografiji Safija, Allah mu se smilovao. Ova je situa- 
cija slicna uzvradanju na selam, ili nazdravljanju onome ko je 
kihnuo, kada je dovoljno da samo jedan od prisutnih uzvrari na 
selam ili nazdravi onome ko je kihnuo. 

Hranu i p/de ne treba kuditi 

580. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze preda- 
nje Ebu Hurejre, r.a., koji je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
nikada u svome zivotu nije kudio hranu. Ako bi mu se svidjela, 
jeo bi, a ako mu se ne bi svidjela, jednostavno je ne bi jeo." U 
predanju koje biljezi Muslim stoji: "Ako mu se hrana ne bi svi- 
djela, sutiobL"* 1 ' a I ladis jc vjorodostojan. BiljeXi ga Buhari u poglavlju o jelu pod naslovom "Alla- 
hov Poslanik, sj.v,s« nijt- kudio hranu" (9/ 458/5409, Fethul-Rari). Muslim u pogla- 
vlju o picu pod naslovom "Hranu ne treba kuditi" {5/14/27. En-Nevcvi). Pogledaj 
na&u ocjenu ovog hadisa u djelu Rijadus-salihin pod bropm 737. 484 

ZB1RKA VJEROVJESNIKOVTH DOVA 

581. Ebu Davud, Tirmizi i lbn Madza u svojim Simaiinm 
biljeze predanje Hulba, r.a., koji je Cuo nekog covjeka kako 
kaze Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: "Ima hrane od koje zazi- 
rem." Allahov Poslanik, s.a.v.s., reee mu: "Izbaci iz svojili grudi 
suninje koje si preuzeo od krStfana." 6 " 

Dozvaljena je redf: "Ne ielim avu hranu" ilk "Nemam obifiaj 
jesti dvu hranu" i si. ukalika to bude potrebno 

582. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Halida bin Velida, r.a., koji je donio Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., daba (vrstu gustera kojeg je dozvoljeno jesti). Kada 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pruzio ruku da dohvati njegovo 
meso, Halid, r.a., rece mu: "Allahov Poslanice, to je meso daba." 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., vrati ruku, a Halid, r.a., upita ga: "Je 
li zabranjeno jesti meso daba?", a Allahov Poslanik, s.a.v.s,, 
odgovori mu: "Nije, ali ta zivotinja ne zivi u mom rodnom 
gradu tako da nisam navikao jesti njeno meso."" 

Hvaljenje hrane koja se jede 

583. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Dzabira, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao svoje uku- 
cane da mu daju neSto da jede, pa su mu rekli: "Nemamo niSta 
osim sirceta." On naredi da mu ga donesu i kada poce jesti, 
rece: "Divna li je umak sirce, divna li je umak sirce!" 01 

*'" Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o hrani pod naslo- 
vom "Pokudeno je hranu nazivati poganom" (3/350/3784), Tirmizi u poglavlju o 
putovanju pod naslovom "Hrana mnogoboiaca" (4/133, 134/1565), lbn Madza u 
poglavlju o dzihadu pod naslovom "Jedenje hrane iz posuda koje su koristili mno- 
gobosci" (2/944, 945/2830), svi oni od Semmako bin Harba, od Kubejsa bin Hulba. 
od njegovog oca. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Kubejs bin Hulb, o kome 
Zehebi u Et-Miztimi (4/304/6863) prenosi rijeci lbn el-Medinija, koji je rekao: "On je 
nepoznat jedinoSemniak prenosi hadise od njega." 

^'Hadis je vjerodoslojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o jelu pod naslovom "Pe£enje 
hrane" (9/453/5400, Fclhtd-Bari), Muslim u poglavlju o lovu i klanju pod naslovom 
"Meso daba je dozvoljeno". (5/13/99, En-Nevcvi) 

131 Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o picu pod naslovom "Vri- 
jednosl popare". (5/13/6, En-Nevcvi) 

485 £L Hi ) IMAM EN-NEVEVI 

Kuka treba postupifi onaj ko bude pozvan na gozbu, 
a bude postio / bude se zefi'o omrsiti 

584. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada 
neko od vas bude pozvan na gozbu neka se odazove. Ako bude 
postio, neka proud dovu za domacma, a ako ne bude postio, 
neka jede."'" 

Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje u kojem stoji da 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ako ne bude postio, neka 
jede, a ako bude postio, neka zamoli Allaha, dz.S., da domacinu 
podari bereket/ '■■:• Kaka treba postupitl onaj s kirn u goste krene neko ko nije pozvan 

585. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Mesuda el-Ensarija, r.a., koji pripovijeda: "Neki je covjek 
pozvao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., s joS petericom na gozbu i 
usput im se prikljuci jog jedan Covjek. Kada su stigli pred vrata, 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rc£e domacinu: 'Ovaj nam se usput 
prikljufio, pa ako hoceS dozvoli mu da ude, a ako hoceS, vrati 
ga/ Domacin rece: 'Allahov Poslanice, pustit cu ga da ude.'" W4 

Dnoga ka se nepristojno i Jose ponasa prije/u 
treba npamenuti i nasavjetovati 

586a. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze preda- 
nje Ebu Omera bin Ebu Seleme, r.a., koji je rekao: "Jednom *° H.ulis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o icnidbi pod naslovom 

"Naredba odazivanja na gozbu". (3/9/235-6, En-Neve vi) 

B Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Ainelul-jevml vct-kjle (165/490) putcm dva lanca 

prenosilaca: od Su'be, od Ebu Dzafera el-Ferraa, od Abdullaha bin Soddada bin 

Hadisa el-Lejsija, od Ibn Mesuda, r.a. Ovaj lanac prenosilaca pouzdan je. 

m Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o jelu pod naslovom Tozvani 

ukoliko mu so prikljuci neko ko je nepozvan, treba red: 'Ovaj mi se prikljucio'" 

(9/497/5461, Fclhul-Ban), Muslim u poglavlju o picu pod naslovom "Kako treba 

postupiii onaj skimu goste krene neko koje nepozvan". (5/13/20S-9. En-Nevevi) 

486 
mt US *.*» lit 
i Hurejre, 
10: "Kada 
\ko bude 
ie postio, 

mstojida 
>tio, neka 
lomacinu ije pozvan 

predanje 
je dovjek 
ia gozbu i 
red vrata, 
se usput 
tdeS, vrati le preda- 
ted no m 

id naslovom 

m dva lanca 
Seddada bin 
e, 

DmTozvani 
: prikljuCio'" 
"Kako lreba 
En-Nevevi) 


gS ZBIRKA TJEROTJESHIHOVra Dim g 

prilikom, dok sam bio jos mali, sjedio sam u krilu Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i pri jelu, moja je ruka kruzila po posudi s 
hranom, pa mi Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede: 

". iu: li JSj d&gj JS3 -ill p f^p u- 

'Djedade, spomeni Allahovo, dz.S., ime, jedi desnom 
rukom, i jedi ispred sebe.'" 6 " U drugom predanju koje se biljezi 
u Buharijevom Sahihu stoji: "Jednog dana jeo sam u drustvu 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i dohvacao sam hranu s raznih 
krajeva posude, pa mi Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede: "Jedi 
ispred sebe.""* 

587. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Dzebela bin Suhajma, koji pripovijeda: "U vrijeme hilafeta 
Abdullaha bin Zubejra zadesila nas je oskudica, pa su nam 
podijeljene hurme. Jednom prilikom, dok smo jeli, pored nas 
prode Abdullah bin Omer, r.a., i rede nam: 'Ncmojte odjednom 
stavljati u usta po dvije hurme jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
zabranio da se po dvije hurme stavljaju u usta.' Zatim je rekao: 
'Osim uz dozvolu ostalih koji su prisutni za jelom.'" 

588a. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Seleme bin 
el-Ekvea, r.a., koji prenosi da je neki dovjek u prisustvu Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s., jeo lijevom rukom, pa mu Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rede: "Jedi desnom rukom." Covjek rede: "Ne 
mogu", a Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede mu: "Nedes nikada 
ni rnoci.""' Samo ga je oholost sprijedila da poslufia Allahovog '•* Spominjali smo ga pod brojem 572. 

"■" Hadis jo vjerodoslojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o jelu pod naslovom "Spo- 
minjanje Allahovog, dz&, imena prije jel.i i jedenje ispred who" (9/434/5377, Fel- 
hul-Bari), Muslim u poglavlju o pfefu pod naslovom "Lijepi postupci pri jelu i picu i 
propisi vezani za to pilanje". (5/13/193, En-Nevcvi) 

a Hadis jc vjerodoslojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o jelu pod naslovom "Spo- 
minjanje 'bismUV prije jela i jedenje desnom rukom" (9/482/5446, Fethul-Bari), 
Muslim u poglavlju o ptfu pod naslovom "Zabrann jedenja po dvije hurme odje- 
dnom ukoliko je jede u druStvu". (5/"13/228-9, En-Nevevi) 

■" Hadis je vjerodoslojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o picu pod naslovom "Lijepi 
postupci pri jelu i pi^u i propisi vezani za to pilanje". (5/13/192, En-Nevevi) 

48 £L 
•"i'l^W 


IMAM EN-NEYEYI 

Poslanika, s.a.v.s., i nikada poslije toga nije mogao podid ruku 
do usta. Ime ovog oovjeka jeste Busr bin Rai, jedan od drugova 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s. A Allah najbolje zna. 

Poftvalno je prilikam jela razgovarati 

O tome se prenosi hadis koji smo prethodno spominjali 
u poglavlju koje govori o pohvali hrane.* M Imam, Ebu Hamid 
el-Gazali u fltjtrn veli: "Medu lijepim postupcima pri jelu jeste 
razgovor o hairli-srvarima, pripovijedanje o poboznim ljudima 
koji imaju zgode s hranom i si." 

Sta treba rati onaj ko jede, a ne mole se zasititi 

589. Ebu Davud i Ibn Madza u svojim Sunenima biljeze 
predanje VahSija bin Harba, r.a., koji prenosi da su neki ashabi 
rekli: "Allahov Poslanide, jedemo, ali nikako da se zasitimo." 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., re£e im: "Vjerovatno jedete ponao- 
sob?" Oni odgovoriSe: "Da." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece im: 
"Jedite skupa i pri tome spomenite Allahovo, dz.s., ime, pa ce 
vam Allah, dz.s\, podariti bereket u hrani.' r ft)Q Sta treba reci onaj kojeda u drustvu balesnnq covjeka 

590a. Ebu Davud, Tirmizi i lbn Madza u svojim Sunenima 
biljeze predanje Dzabira, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., uzeo ruku covjeka koja je bila paralizirana i rekao: **" Spominjali smo ga pod brojem 583. 

" Hadis je novjerodosiojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o jelu pod naslo- 
vom "Jedenje hrane u druStvu" (3/345, 346/3764), lbn Madia u poglavlju o jelu pod 
naslovom "jedenje hrane u drustvu" (2/ 1093/ 3286), obojica od Velida bin Muslima, 
od VahSija bin Harba, r.a., otl njegova oca, od njegovog djeda. u lancu prenosilaca 
ovog hadlsa je Velid bin Muslim el-Kure5i, koji jc podmetao hadise, a tvrdi da je 
direktno cuo hadis od onoga ko ga prenosi. U lancu prenosilaca je i Vahsijj bin Harb 
bin Vahsijj. O njegovoni ocu Zehebi u El-Miianu (6/5, 6/9339) titfra rijeci Saliha bin 
Dzezere, koji je rekao: "Ne treba se osvrtati ni na njega ni na njegovog oca." Hadis 
ima polvrdu u predanju koje biljezi lbn Madza (3287) od Amra bin Dinara, pogla- 
vara porodicc Zubejr, od Salima, od njegovog oca, od Omera, r.a. Amr bin Dinar 
jesle nepouzdan. (Et-Takrib) 4SS 


ZBIBKA TJEBOf JESHKOflH DOf A 

'tKTMtKTKVtK **V*K**V*K X% 

"Kul bismillahi sikaten billahi ve tevekkulen alejh" 

"Jedi uz spomen Allahovog, dts., imena, imajuci pouzdanje u 
AJlaha, dz.l, i oslaitjajuci se same na Njega." a> 

Lijepo je da dnmacin kada gost prestane s jelom da, kafe: 

"Jedi" i da tu ponavlja sve dak se ne uvjeri da se gost uistinu 

najeo. Isto treba postupiti i s pifiem, davanjam mirisa i si. 

Ovaj je postupak pohvalan, cak je pohvalno da tako eovjek 
postupa sa svojom zenom i si. i sa svim onima koji su prestali s 
jelom, ali se nisu dovoljno najeli. 

O tome se biljezi predanje u Buharijevom Sahihu, a prenosi 
ga Ebu Hurejra, r.a., koje govori o jasnim mudzizama Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. Predanje govori o velikoj gladi koja je zadesila 
Ebu Hurejra, r.a., kada je sjeo pored puta trazeci od prolaznika 
da uce Kur'an ne bi li se neko od njih sjetio da ga pozove u goste. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslao ga je da dovede stanovnike 
"soffe", medinske siromahe, i kada su dosli, Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., napojio ih je sve iz jedne posude s mlijekom. Nakon toga 
mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Oslali smo samo ti i ja." 
Ebu Hurejra, r.a., odgovori mu: "Istinu si rekao, Allahov Posla- 
nice, s.a.v.s." Allaliov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: "Sjcdi i pij." On 
sjede i napi se mlijeka. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rede mu: "Pij", 
pa se Ebu Hurejra, r.a., jos napio mlijeka. Neprestano mu je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., ponavljao da pije, sve dok Ebu Hurejra, 
r.a., nije rekao: "Ne mogu vise. Tako mi Onoga Koji Te je poslao 
s istinom, vise nema mjesta." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece mu: 

Ul Hadis je ncvjcrodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o medicini pod naslo- 
vom "O loSim prcdznacima" (4/19/3925), Tirmizi u poglavlju o jelu pod naslovom 
"Predanja koja govore o jedenju u druStvu paraliziranog covjeko" (4/266/1817), Ibn 
Madia u poglavlju o mcdicini pod naslovom "O paralizi" (2/1172/3532), svi oni od 
Mufeddala bin Fudale, od Hubojba bin Sehida, od Muhammeda bin Munkedira, od 
Dzabira, r.a. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi sc Mufeddal bin Fudala Ebu 
Malik el-Basri, koji (c nepouzdan. (Et-Tiikrib) 

489 i WAMEMTO] 

"Daj onda meni posudu." Ebu Hurejra, r.a., doda mu posudu, 
a Allahov Poslanik, s.a.v.s., zahvali se Allahu, dfc.5., spomenu 
Njegovo ime i popi ostatak mlijeka.""' 2 

Sta treba redi nakon je/a 

591a. Buhari u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Umame, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon jela govorio: 


s^a '. "El-hamdu Hllahi kesiren tajjiben mubareken flhi 
gajre mekfijjin ve la muveddein ve la mustagnen anhu 
Rabbuna" 

"Hvala Allahu, dz.§„ vclikom, Hjepom i blagosbvljeiiom zalwa- 
lom na ovoj hranl Gnome koji trije ni o home ovisan a o Njcmu je 
soe ovisno, naS Gospodaru!" ,,u U drugom predanju stoji da je torn 
prilikom govorio: <.jj&- S/j ^&> '£ Sj}tj lJU* tfS)\ -i) J*55 "El-hamdu tillahillczi kefana ve ervana gajre mekfij- 
jin ve la mekfur" 

"Hvala Allahu, dz.$., Koji tsam je dovoljno uafake podario i Koji 
tiasje napojio, koji tias redovno hrani, a mi cemo Mu biti zahvalni.** 

592. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Enesa, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah, 


TO Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o samilosH pod naslovom 

"Natfn na koji su Allahov Poslanik, s.a.v.s., 1 njcgovi ashabi iivjeli i njihova skrb- 

nuiost na dunjaluku", (1 1/286/6452, FctJmt-Bari) 

m Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju jelu pod naslovom "Sin se uci 

poslije jola". (9/493/5458-fr/JufMtari) 

M Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Buhari u poglavlju o jelu pod naslovom "Sla se 

ud poslije jela". (9/493/5459, Fethul-Bari) 

490 
ZBIRKA VJEROVJESNIKOYIH DOYA 12 

dz.s\, zadovoljan je da Mu se Njegov rob, kada pojede zalogaj, 
zahvali, i kada se napije vode, da Mu se na tome zahvali."" 

593. Ebu Davud u svom Sunenu, i Tirmizi u djelima 
EJ-DzajJtius-smJcii i Es-Semtdl biljeze predanje Ebu Seida 
el-Hudrija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
nakon jela govorio: 

«.OvJjJ li^i fifcj G^il ^ & U5" 

"El-hamdu lillahillezl atamena ve sckana ve dzealena 
muslimin" 

"Hvala Allahu, dz.s., Koji nas je nabranio, napojio i ucimo 

muslimatiima/'** 

594. Ebu Davud i Nesai u svojim Sunekima biljeze pre- 
danje s pouzdanim lancem prenosilaca od Ebu Ejjuba, Halida 
bin Zejda el-Ensarija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., nakon jela govorio: 

"El-hamdu lillahillezl atame ve seka ve sevvegahu ve 
dzeale lehu mahredza" M Hadis je vjerodostojan. Biljc*i ga Muslim u poglavlju o dovi, ziktu trazcnju opro- 
sta i pokajanju pod naslovom "Poieljnost zahvaljivanja AHahu, dll, nakon jela i 
pica". (6/17/50-1, En-Nevevi) 

°* Hadis jc nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o jelu pod naslovom 
"Sta se uci poslije jela" (3/365/3850), Tirmizi u djelu E&Semall (159/192), obojica od 
lsmaila bin Rebbaha, od njegovog oca ili nekog drugog, od Ebu Seida i-1-Hudrija, r.a. 
U lancu prenosilaca ovog hadisa je Ismail bin Rebbah. koji je nepoznat (El-Takrib), 
Bilje4i ga i Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Dova koja se uci poslije 
jela" (5/508/3457) od HadZdiadza bin Erla'ta. od Rebbaha bin Ubejde, od Hafsa, 
od Ebu Seidovog bralica. Ebu Halici veli: "Od Miconika Ebu Seida, od Ebu Seida." 
U lancu prenosilaca ovog nadisa je Hadzdiadi bin Erta't, koji je podmetao hadise. 
Ibn Madia ovaj hadis biljezi pod brojem (2/1092/3283) s istim lancem prenosilaca. 
Hadis bfljeU i Ibnus-Sunni pod brojem (158/468), Taberani u poglavlju o dovama 
(898) s istim lancem prenosilaca koji spominje Ebu Davud, Hadis u sebi ima neke 
mahane i ncjasnoce. 491 

IMAMEN-NEWI 

"Hvala Allahu, dzJ., Koji nasje nahranio i napojio, Kojije uc"i- 
nio da lahko ovu hranu progutamo i Kojijojjc izlaz nacinio."™ 

595. Ebu Davud, Tirmizi i lbn Madia u svojim djelima 
biljeze predanje Muaza bin Enesa, r.a., koji prenosi da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko nakon jela kaze: 

'El-hamdu lillahillezi atamem haza ve rezekanlhi 
min gajri havlin minni ve la kuvveh' 

'Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi i bez moje pomoci i 
moci', bit ce mu oprosteni prethodno ucinjcni grijesi/"™ Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." Tirmizi dalje veli: "Hadis 
koji smo u ovom poglavlju citirali prenose Ukba bin Amir, Ebu 
Seid, AiSa, Ebu Ejjub, i Ebu Hurejra, r.a. " 

596. Nesai u svom Sunenu i Ibnus-Sunni u svom djelu 
biljeze predanje s dobrim lancem prenosilaca od Abdurahmana 
bin Dzubejra, tabiina, koji prenosi da mu je neki covjek koji je 
sluzio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., osam godina, pripovije- 
dao da je cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da, kada mu se pri- 
blizi hrana, kaze: "S imenom Allaha", a kada bi zavrgio s jelom 
govorio bi: OT Biljczi ga Ebu Davud u poglavlju o jeJu pod naslovom "Sta se ka2c poslije jela" 
(3/365, 366/3851), Ncsal u djelu Es-Suncmil-ktibm i u djelu Amdul-jevmi veUejle 
pod naslovom "Sta se uci poslije pijenja" (6/79/10117)., obojica od Abdullaha bin 
Vehba, od Seida bin Ebu Ejjuba, od Ebu Ukajla el-Kure$ija, Zehra bin Ma'beda, od 
Ebu Abdurahmana e!-Halebija, od Ebu Ejjuba el-Ensarija. Ovaj lanac prenosilaca 
je pouzdan. 

M Hadis je nevjerodostojan. Biljetf ga Ebu Davud u poglavlju o odijevanju, poglavlje 
pod brojem 1 (4/41/4023), Tirmizi u poglavlju o dovama pod naslovom "Sta se uci 
nakon jela" (5/508/3458), lbn Madia u poglavlju o jelu pod naslovom "Sta se uci 
poslije jela" (2/1093/3285), svi oni od Ebu Merhuma, od Sehla bin Muaza bin Enesa, 
od njegovog oca. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Ebu Merhum Abdura- 
hman bin Mejmun i Schl bin Muaz bin Encs el-D2uheni, a obojica su nepouzdani (El- 
Mizan; 2, 3/3592, 5037). Hadis biljezi i Taberani u poglavlju o dovama pod brojem 
900 s istim lancem prenosilaca. 

492 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

i£l dS tcligjj cJj^j i^tj £$*lj i4^-J ^i* fi^l" 

"Allahumme atamte ve sekajte ve agnejte ve aknejte 
ve hedejte ve hassente fe lekel-hamdu ala ma eatajt" 

"Allahu, Ti si nas nahranio, napojio, uanio neoxnsnim, zado- 
voljnim, uputio si nas i naS izgled lijepim ucinio. Tebi hvnla za sve 
sto si nam podario." m 

597. Ibnus-Sunni u svom djeiu biljezi predanje Abdullaha 
bin Amra bin el-Asa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., nakon jela govorio: 

»M oUJ->l j*j fijjjj &&1 g&j tfittj & y> ^Ul -i lUJf" 

"El-hamdu lillahillezi menne alejna ve hedana vellezi 
e&beana ve ervana ve kullel-ihsani atana" 

"Hvala Allahu, dz.s., Koji nam je blagodati podario i na Pravi 
put nas uputio, Koji nas je uanio sitim i napojio nas i svako dobro 
nam Aao." m 

'•*' Biljezi ga Nesai u djeiu Es-Sunenut-kubra u poglavlju o dovama kojc se uce poslije 
jela pod naslovom "Drugi nacin upucivanja dove nakon jela" (4/202/6998), Ibnus- 
Sunni u djeiu Amelul-jevmi vet-lejlc (158/466), obojica od Bekra bin Amra, od Abdul- 
laha bin Hubejra, od Abdurahmana bin Dzubejra, kome je pripovijedao covjek koji 
je sluzfo Aliahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovaj lanac prenosilaca je pouzdan osim Bekra 
bin Amra el-Meafirija el-Misrija, koji je bio istinoljubiv. 

*" Biljezi ga Ibnus-Sunni u djeiu Amelul-jevmi vel-lejle (158/467) od Hisama bin 
Ammara, od Muhammeda bin Isaa bin Semia, od Muhammeda bin Ebu ez-Zuaj- 
zija, od Amra bin Suajba, od njcgovo oca, od njegovog djeda. Muhammed bin Ebu 
ez-Zuajzi, kao sto smo to prcthodno spominjali, veoma je nepouzdan. Hadis inia 
potvrdu u predanju koje biljezi Taberani u poglavlju o dovama (894), all je u njcgo- 
vom lancu prenosilaca ES'as bin Sivar, koji je nepouzdan. Hadis ima i drugu potpom 
u predanju koje biljezi Hakim (1/546), I Taberani u poglavlju dovama (896) od 
Ezhera bin Mervana, od Bisra bin Mensura cs-Sulejmlja, od Zuhejra bin Muham- 
meda, od Suhejla bin Ebu S.ilih.i. od njegovog oca, od Ebu Hurejre, r.a. Ezher bin 
Mervan i Bisr bin Mensur istinoljubivi su, a ima i ucenjaka koji ih smalraju potpuno 
pouzdanim (Et-Takrib). Zuhejr bin Muhammed et-Temimi je istinoljubiv. Predanja 
koja prenosi oil stanovnika Sama nepouzdana su. Sto se tice predanja stanovnika 
Basre, o njima Buhari, kao sto se to biljezi u djeiu Tehzibut-tdizib (3/349/645), veli: 
"Predanja koja se prenose od stanovnika Soma nepouzdana su, a predanja koj.i se 
prenose od stanovnika Basre vjerodostojna su." 493 % 

IMAM EN NEVEYI 

W*VrW XWK JftVrtCJftVJKXV 

598. Ebu Davud, Tirmizi i Ibnus-Sunni biljeze predanje Ibn 
Abbasa, r.a., koji prcnosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Kome Allah, dig., podari opskrbu, pa se najede, neka kaze: 

-.2- fji. &*£|$ v 2 d>: for 

'Allahumme barik lena fihi ve atimna hajren minh' 

'Allahu, podari nam bercket u ovoj hrani i podari nam jos bolju 
hranu od ovc kojti smo jell' A koga Allah, dz.s\, opskrbi mlije- 
kom, neka kaze: 

'Allahumme barik fihi ve zidna minh' 

'Allahu, podari nam bereket u mlijeku i jos nam ga podari', jer 
ne postoji hrana koja moze zamijeniti i hranu i pic*e osim mlije- 
ka.'""' Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen." 

599. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje sa slabim 
lanccm prenosilaca od Abdullaha bin Mesuda, r.a., koji prenosi 
da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi pio iz posude, tri puta 
pravio predah, poslije svakog bi se predaha zahvalio Allahu, 
dz.s\, a zahvalio bi Mu se i na kraju." 6 " 

J1 i !.i- lis jo nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o picu pod naslovom 
"Sta se kaie nakon pijonja mlijeka" (3/337, 33S/3730), Tirmizi u poglavlju o dovama 
pod naslovom "Sla M ui\ nakon jela" (5/506, 507/3455), Ibnus-Sunni u djelu Aine- 
M-jamti zvl-lcjle (160/475), svi oni od Alije bin Zejda bin Dzud'ana, od Amra bin 
Harmele, od Ibn Abbasa, r.a. Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." U njogovom 
lancu prenosilaca nalazi se Alija bin Zejd bin Dzud'an, koji je nepouzdan (Et-Takrib). 
Hadis ima potvrdu u predanju koje biljezi Ibn Madia (2/1103/3322), ali o torn pre- 
danju postoje tri nejasnoce: 
prva: Hisam bin Ammar koji mijesao hadise; 

druga: Ibn Dzurejdz, koji ne prenosi direklno ovaj hadis od njegovog prenosioca; 
trecn: predanja koja Ismail bin Ajjas prenosi od stanovnika £ama nepouzdana su, a 
on ovo predanje prenosi od Ibn Dzurejdza. 

" Biljezi ga Ibnus-Sunni u djclu Amelut-jevmi ivl-lejle (160/472) od Mu'alla bin 
Irfana, od Sekika bin Sclcme, od Abdullaha bin Mesuda, r.a. U lancu prenosilaca 
ovog hadisa je Mualla bin Irfan, o koine Zehebi u Et-Mizanu (5/274/8674) prenosi 
rijecl Ibn Meina, koji je rekao: "On nije pouzdan." Buhari veli: "Njegova predanja 

494 


g ZBlRKAVJEROYJESNIKOVraDOVA 

Gost i pozvani na gozbu trebaju nakon jela 
pruuciti davu za domaftna 

600. Muslim u svom Sakfhu biljezi predanje Abdullaha bin 
Busra, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom pri- 
Hkom dosao u goste njegovom ocu, pa mu je iznio neku hranu 
i jelo od hurmi, sira i masla. Nakon toga iznio mu je hurme, a 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., jeo ih je, a kospice je bacao drzeci ih 
izmedu dva prsta. Zatim mu je donesena voda, i kada se napio, 
dodao ju je prvom koji je sjedio s njegove desne strane. Nakon 
toga njegov je otac rekao: "Allahov Poslanice, prouci dovu za 
nas", a Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: ..IPX fX jA5 f*& Q fi *£$* "Allahumme bank lehum fima rezaktehum vagfir 
lehum verhamhum" 

"Ailahu, podari im bereket u onome chue si ih opskrbio, oprosti 
im i smiluj im se." Mi 

601. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje s pou- 
zdanim lanccm prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio Sa'da bin Ubadu, r.a., i on 
ga je pocastio hljebom i uljem. Nakon Sto je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., zavrsio s jelom rekao je: 

» j&ftdi j^ip ci^j $$\ jt^ui jJij &£\U £&» >i" su ncvjerodostojna," Nesai veli: "Njegova predanja so ne prihvacaju." On spominje 
ovaj hadis nakon biografljo Mualla bin Irfana. Osnovno znaf enje ovog hadisa biljezi 
se u SahBHim Buharija i Muslima. u prcdanju Enesa, r.a., koje Buhari bilje2i u pogla- 
vlju o picu pod naslovom "Pijenje s jednim ili Iri predaha" (10/95/5631, Fethul-Bari), 
Muslim u poglavlju o picu pod nasCovom "Pokudenosl puhanja u posudu iz koje 
se pije" (5/13/198, En-Nevevi) u sljedecem obliku: "Kada bi pio, Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., pravio bi tri prcdaha," 

"° Hadis je vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o picu pod naslovom "Vade- 
nje kospice iz hurme i pohvalnost u£enja dove goshi za svoje domacme". (5/13/225, 
En-Nevevi) 

495 
MAMENNEYEY1 

"Eftare indekumus-saimune ve ekele ta'amekumul- 
ebraru ve sallet alejkumul-melaikeh" 

"Postaci kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas sala- 
vate donosilu Hm 

602. Ibn Madza u svom Sunenu bilje^i predanje Abdullaha 
bin Zubejra, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
iftario kod Muaza, r.a., i nakon Sto je zavrsio s jelom, rekao je: 

»,&&£& p& iuj cji>5»i f£tf£ jrii &££s\ fix* >i- 

"Eftare indekumus-saimune ve ekele ta'amekumul- 
ebraru ve sallet alejkumul-melaikeh" 

"Postaci kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas sah- 
vate donosili." Mi 

603. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje koje pre- 
nosi neki dovjekod Dzabira, r.a., koji pripovijeda: "Ebul-Hejsem 
bin et-Tejhan pripremio je hranu Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., 
pa je pozvao Allahova Poslanika, s.a.v.s., i njegove drugove u 
goste. Kada su zavrsili s jelom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., reCe: 
'Nagradite vaseg brata.' Oni upitase: 'A kako da ga nagradimo?' 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., refie: 'Nagrada za covjeka koji nekoga 
ugosti i pocasti hranom jeste da gosti proufe dovu za njega/" Wft Ml Hadis je nevjerodostojan. Spominjali smo ga pod brojem 493. 
** Hadis je nevjerodostojan. Biljezi gn Ibn Madia u poglavlju o postu pod naslovom 
"Nagrada z.i onoga ko pripremi ift.v postacu" (1/556/1747). Autor djela Ez-Zewht 
veil: "V njegovom lancu prenosilaca )e Mus'ab bin Sabit, koji jo nepouzdan, a on je 
taj koji ovaj hadis prenosi od Abdullaha bin Zubejra, r.a. 

'*» Hadis je nevjerodostojan. Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o jelu pod naslovom 
"Dova za ddmaSna* (3/366/3853). Ovim lancem prenosilaca hadis je nevjerodo- 
stojan jer ga Ebu Davud biljezi od Jezida Ebu Halida ed-Dalanija, od nekog covjeka, 
od Dzabira, r.a. Ebu Halid je bio istinoljubiv, all je ninogo grijesio a i podmetao je 
hadise. On ovaj hadis prenosi od nekog c ovjcka, a da ne spominje njegovo ime. Zbog 
toga, ovaj je lanac prenosilaca nepouzdan. 

496 

S ZBIRKAYJEROVJESNIKOVIHDOVA g 

Kuju duvu covjefc treba prouci ti za onag ko ga je 
napojio vodom, mlijekom i si. 

604. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Mikdada, 
r.a., koji u poznatom poduzem hadisu, izmedu ostalog, veli: 
"Nakon toga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., podize pogled prema 
nebu i rece: 

'Allahumme atim men atamenl veski men sekani' 

'Allalm, nahrani onoga ko mene nahrani i napoji ottoga 
ko mene napoji.'"** 1 

605. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Amra bin el- 
Hamika, r.a., koji je napojio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., mlije- 
kom, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., za njega proufiio dovu: 

"Allahumme emti'hu bi sebabih" 

"Allalnt, ucini da gn mladost dobro poslum."** Kada je napu- 
nio osamdeset godina, nije imao ni jedne sijede dlake. 

606. Amr bin Ahtab, r.a., pripovijeda: "Allahov Poslanik, 
s.a.v.s, zatrazio je vode, pa sam mu je donio u drvenoj posudi u 
kojoj je bila dlaka, koju izvadih, pa Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 

fr w Hadis jc vjerodostojan. Biljezi ga Muslim u poglavlju o pi<Ju pod naslovom "Cfljfe- 
njc goslo". (5/14/13,16, En-Nevevi) 

M Hadis jc veoma nevjerodostojan. BiljeZi ga Ibnus-Sunni u djelu Amelul-jexim ivt- 
kjlc (476) od Ishaka bin Ebu Fcrvo, od Jusura binSuIejmana. od njcgovc none Mej- 
mune, od Amra bin Ebul-Hakika el-Huzaija. Ovaj lanac prenosilaca je veoma nepo- 
uzdan /bog Ishaka bin Abdullaha bin Ferve. Buhari o njemu veli: "Njcgova predanja 
ucenjaci ne prihvataju." Ahmed veli: "Smalram da nije dozvoljeno prenostli njcgova 
predanja." Darckutni, Ebu Zur'a, Ebu Halim i Nesai vele: "Njcgova se predanja ne 
prihvataju." Na drugom mjestu Nesai veli: "On nije pouzdan, njcgova predanja ne 
treba ni zapisivati." Ebu Zur'a veli. "Njegova su predanja izmiSljona." 4S}. -■I m*. 

i IMAM EN NEVEVI 

<Y*fc Xx V*K **V*K X* Vrtc aft Vrfc 7K 

'AUahumme dzemmilh' 

'Allahu, ucini tijegov izglcd Ujepim.'"^ Prenosilac hadisa 
veli: "Vidio sam ga kada je imao devedeset tri godine, a kosa i 
brada bile su mu potpuno erne." 

Dova i bndrenje onoga ko pocasti gosta 

607. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanjc 
Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je neki covjek dosao kod Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s., traced od njega da ga ugosti. Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., nije imao nifita fime bi ga pocastio pa rece: 
"Ima li iko da ugosti ovog covjeka, da mu se Allah, dzA, smilu- 
je."''" 1 Jedan od ensarija ustade i odvede tog Covjeka svojoj kuci 

Pohva/a onome ka pafasti svoga gosta 

608. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je neki covjek dosao kod Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao mu: "Ncmam sta jesti." Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., upita jednu od svojih zena ima li ona iSta 
od hrane kod sebe, ali ona rece: "Tako mi Onoga Koji te je poslao 
s istinom, nemam niSta osim vode." Upitao je drugu zenu, ali 
mu i ona isto odgovori. Kada su mu sve zene isto odgovorile, 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: "Ima li iko da veceras ugosti 
ovog Covjeka, Allah mu se smilovao?" Jedan od ensarija ustade 
i rece: "Allahov Poslanife, ja cu to uciniti." On ga odvede 
svojoj kuci i upita svoju zenu: "Imas li ikakve hrane u kuci?" 
Ona odgovori: "Ne, osim hrane koju sam spremila djeci." On 
rece: "Zabavi djecu ne£im, a kada gost ude, upali svijecu da 
vidi da jedemo s njim, a kada pocnemo jesti, ugasi svijecu da 
gost ne vidi da mi ne jedemo." Ona tako i u£ ini, tako da je gost 
sam pojeo hranu. Kada je svanulo, dosao je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., i rekao mu: "Allah, dz.5., zadivio se sinoc kako ste vas •* BBjefl ga Ibnus-Sunni. (sir. 140, 479) 

*" Bilfefti ga Buhari u poglavlju o tumateflju Kur ana pod naslovom "/ V#C vote njim 
ncgo sebi. . . " (ajct). (8/500/4889) 4*22. 
lac hadisa 
te, a kosa i e predanje 
> kod Alla- 
ti. Allahov 
io pa re£e: 
2.5., smilu- 
vojoj kuc*i. e predanje 
>kod Alla- 
esti." Alla- 
i li ona igta 
te je poslao 
u /cnu . ali 
dgovorile, 
;ras ugosti 
rija ustade 
ja odvede 
e u kuci?" 
djeci." On 
svijecu da 
svijecu da 
> da je gost 
r Poslanik, 
iko sle vas vik vole njima 'i ZBIRKA VJEROVJESNIKOYIH DOYA 

dvoje pocastili svoga gosta." nSI Nakon toga, Allah, dz.S., objavio 
je ovaj ajet: "I vole vise njima ncgo sebi, mada im je i sainim potre- 
bno." Vjerovatno je da njihova djeca nisu bila u velikoj potrebi 
za hranom, jer je obicaj da djeca, kada vide nekog da jede, traze 
da i ona jedu pa makar bila sita. lz hadisa se razumije da su njih 
dvoje dali prednost svome gostu nad samim sobom. A Allah 
najbolje zna! 

Lijepo je da domacin izrazi dobrodoSlicu svome gostu, da se 

zahvali Allahu, dz.s., sto mu je dao da /ma gosta, da se tame 

obraduje i da se zahvali gostu sto mu je ukazao cast da bas 

njemu dode u gnste 

609. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
putem vise lanaca prenosilaca od Ebu Hurejre, r.a., i od Ebu 
Surejha el-Huzaija, r.a., koji prenose da jc Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

"Ko vjeruje u Allaha, dz.5., i Sudnji dan neka pocasti svo- 
ga gosta."*" 

610. Muslim u svome Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji pripovijeda sljedeci dogadaj: "Jednc noci, ili dana, Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., izafiao je iz kuce, kad na putu srete Ebu 
Bekra i Omera, r.a., pa ih upita: 'Sta vas je u ovo doba izvelo 
iz kude?' Oni odgovoriSe: 'Glad, Allahov Poslanice.' On rece: 
Tako mi Onoga u Cijoj je ruci moj zivot, i mene je istjeralo iz 
kuce isto Sto i vas. Podite sa mnom.' Oni krenuse s njim i oti- 
doSe kud jednog ensarije, ali ga ne zatekose kod kuce. Kada ih m Biljeii ga Buhari u poglavlju o odlikama ensarija pod naslovom "Rijeti UzviSe- 
nog: 7 wle vi$c njima rtegp sebi, mada im jc i soman potrelmo.'" (7/149/3798) 
hM Bilje?i ga Buhari u poglavlju o lijcpom ponasanju pod naslovom "Ko vjeruje u 
Allaha, dl.fi., i Sudnji dan ncka ne uznemirava svoga komiiju" (10/460/6019) i pod 
naslovom "CaWenje i sluienje gostn" (6135), Muslim u poglavlju o imanu pod naslo- 
vom "I'odsiicanje na fascenje gosla". (1/2/20, En-Nevcvi) &± 

IMAM EN NE¥E¥I 

njegova zena ugleda, rece: 'Dobro doSli', a Allahov Poslanik, 
-%.a.v.s., upita je: 'Gdje ti je mu?.?' Ona odgovori: 'Otisao je da 
nam donese vode.' Ubrzo se ensarija vrati kutfi, i kada ugleda 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegova dva druga, rece: 'Hvala 
Allahu, dz.s., niko danas nema boljih gostiju od mene'""", pa je 
spomenuo ostatak hadisa. 

Sta treba rati nakon adlaska sa gozbe 

611. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Aifie, r.a., 
koja prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

».{sSjs is 

"Olaksajte varenje hrane koju ste pojeli spominjuc'i Allaha, 
d2.S., i upucujuci dove, i nemojtc odmah poslije jela spavati, pa 
da vam srca postanu gruba.' '*.M n Biljezi ga Muslim u poglavlju o pitfu pod naslovom "Dozvoljeno je sa sobom 
povesti u gosle ncpozvanog Covjeka ukoliko sc sigurno da ce domacm biti time 
zadovoljan". (5/13/210, En-Nevevt) 

KM Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amcful-jei>nii vcl-lejtc (489) od Bezija Ebu Halila, 
od Hisama bin Urve, od njegovog oca, od AiSe, r.a., a ona od Allahovog Poslanika, 
s.a.vj;. Ovaj lanac prenosilaca je vcoma slab. U njemu je Bezi Ebu Halil bin Hasan, 
o kome aulor djela El-Misan veli: "Ucenjaci ga smatraju nepouzdanim." Ibn Hibban 
veli; "Prenosi od pouzdanih prenosilaca izmtsljena predanja kao da to namjerno 
cini." Ibn Dzevzi u djelu Duafu tvl-metrukin prenosi da je Darekutni rekao: "Pre- 
danja Bezija bin Hasana, Ebu Halila, ne prihvataju se jer od E'mesa, i Hisama bin 
Urve prenosi lazna predanja." Sojh Albani ovaj had is u djelu E$-Sil$ile (115) oqenjuje 
nevjerodoslojnim i kazc: "Ibn Dzevzi ovaj hadis navodi u djelu gdje spominje samo 
izmisljene hadise od Asrcma bin Havseba, od Abdullaha bin Ibrahima es-Sejbanija, 
od Hisama, od njegovog oca, od Aise, r.a." Ibn Dzevzi veli: "Predanja Bezija nc pri- 
hvataju se. a Asrem je lazac." Ibn Adijj veli: "Poznalo je da ovaj hadis prenosi Bezi, 
vjerovalno ga je Asrem prisvojio od njega." 4&L ¥ ' 
I 1 *1 

ii UzviSeni je rekao: "A kada ulazite U kuce, vi ukucane njene 
pozdravite pozdravom od Altaha propisanim, blagoslovljenim i ulju- 
iinim." (En-Nur, 61). I rekao je: "Kada pozdravom pozdravljeni 
budete, tjepsim od njega otpozdmvitc, Hi ga uzvratite, jer ce Allah, 
dz.s., za sve obracun traziti. " (En-Nisa, 86). I rekao je: "O vjcr- 
nici, u hide knee ue ulazite dok dopustenje ne dobijete i dok ukucane 
ne pozdravite..." (En-Nur, 27). 1 rekao je UzviSeni: "A kada djeca 
vasa dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek trazc dopustenje za 
ulazakj kao $to su traziti dopustenje oni stariji od njih..." (En-Nur, 
59). I rekao je UzviSeni: "Da H je do icbe doprla vijest o uvazenim 
gostima Ibrahimovim, kad mu oni udose i rekose: 'Mir vamat, i on 
rece: 'Mirvama, Ijudi neziumi.'" (Ez-Zarijat, 24-5) 

Naredba za nazivanje selama doSIa je u Kur'anu, sunnetu 
i svi su ucenjaci suglasni u tome da je nazivanje selama pro- 
pisano. Pitanja u vezi s nazivanjem selama mnogobrojna su 
i gotovo ih je nemoguce sva nabrojati. Ja cu na ovom mjestu, 501 ■4 \1 ■-.-: i IMAM EN-NEVEVI £ 

inSallah, ukratko spomenuti osnovne stvari u vezi s ovim pita- 
njem, a Allah, dz,s\, pomoc, uputu, ispravnost i zaStiru daje. 

Vrijednast selama i naredba da se on Siri 

612. Buhari i Muslim u svojim Sahihmut biljefce predanje 
Abdullaha bin Amra bin el-Asa, r.a., koji prenosi da je neki 
covjek upitao Allahovog Poslanik, s.a.v.s.: "Koji je islam najbo- 
Iji?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio mu je: 

"-^l&j ci^ & jf fSULlI {$& ^UUI jUir 

"Da hranis gladne, i nazivaS selam onome koga poznajeS 
i koga ne poznajeS/'" 5 

613. U istim djelima biljeii se predanje Ebu Hurejre, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

:ljalji 4)1 #55 id* fSULM :iyi3 t( 3& ^klll : JUi illgl ifij 

■Urtfew 

"Allah, dz\s\, stvorio je Adenia, a.s., u njegovom izvornom 
obliku, i bio je visok sezdeset lakata. Kada mu je udahnuo dusu, 
rekao mu je: 'Idi i nazovi selam ovoj skupini meleka koja sjedi 
u tvojoj blizini i poslusaj kako Ce ti odgovoriti, jer ce to biti rvoj 
pozdrav i pozdrav tvojih potomaka.' Adem, a.s., pozdravi meleke 
rekavSi: 'Es-selamu alejkum', a oni mu odgovorise: 'Es-selamu 
alejke ve rahmetullahi', dodavSi rijeei: 'Ve rahmetullahi'.""" ** Bilje& go Buhari u poglavlju o imanu pod naslovom " Hranjcnje siromaha jesle od 
islama" (1/71/12, Fethul-Bari), Muslim u poglavlju o imanu pod naslovom "Neke 
pojedinosti islama". (1/2/9, En-Nevevi) 

« Biljeii ga Buhari u poglavlju o traienju do/.vole pod naslovom "Nazivanje selama" 
(1/5/6227, Felhul-Bari). Muslim 11 poglavlju o opisu D2ennela. u jednom od podna- 
slova (6/17/178, En-Nevevi). 4& 

ovim pita- 
;tu daje. e predanje 
da je neki 
lam najbo- p poznajeS 
urejre, r.a., n izvornom 
ihnuo dusu, 
a koja sjedi 
2 to biti tvoj 
Iravi meleke 
: 'Es-selamu romaha jeste od 
aslovom "Neke 

fldvanjeselama" 

Inomodpodna- 

g ZBIRKAVJEROYJESNIKOVfflDOVA ^ 

614. U istim djelima biljezi se predanje Beraa bin Aziba, 
r.a., koji je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio nam je 
sed'am stvari: obilazak bolesnika, pracenje dzenaze, nazdravlja- 
nje onome ko kihne, pomaganje nemocnog, pomaganje onoga 
kome je nepravda uttnjena, nazivanje selama i ispunjavanje 
zakletvi.""' Ovo je jedno od predanja koja biljezi Buhari. 

615. Muslim u svom Sahilm biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Necete uci u Dzennet sve dok ne budete vjerovali, a 
necete vjerovati sve dokse ne budete medusobno voljeli. Hocete 
li da vas uputim na nesto zbog Cega cete se zavoljeti? Nazwajte 
selam jedni drugima." 6 " 

616. Darimi u svom Musnedu, Tirmizi i Ibn Madza u svo- 
jim Suttenima bilje^e predanje s dobrim iancima prenosilaca od 
Abdullaha bin Selama, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

tj bj qzf& iJU 5 $& tf^S ^ *J& f& $ •? 

"O ljudi, Sirite selam, hranite gladne, odrzavajte rodbin- 
ske veze i obavljajte namaz dok drugi ljudi spavaju, uci cete u 
Dzennet u miru, spaseni.""" Tirmizi veli: "Ovaj je hadis has* 
nun-sahih." 

« Biljezi ga Buhari u poglavlju o dzenazi pod naslovom "Narcdba za slijedenje die- 
naze" (3/135/1239), Muslim u poglavlju o odijevanju pod naslovom "Zabrana nose- 
nja data i svile muslcarcima i dozvoljenost toga fcenama". (5/14/31, En-Nevcvi) 
* Biljezi ga Muslim u poglavlju o imanu pod naslovom "U Dzennet cc uci samo 
vjemici". (1/2/35, En-Nevevi) 

« Biljezi gn Tirmfel u poglavlju o svojstvima Sudnjega dana u jednom od podna- 
slova (4/652/2485), Ibn Kfadfa u poglavlju o obavljanju nama/a pod naslovom 503t IMAM EM NEYETI 

617. Ibn Madza i Ibnus-Sunni u svojim zbirkama biljeze 
predanje Ebu Umame, r.a., koji je rekao: "Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., naredio nam je da Sirimo selam."*™ 

618. Imam Malik u svom Muvettau biljezi predanje Ishaka 
bin Abdullaha bin Ebu Talhe, kome je Tufejl bin Ubejj bin Ka'b 
pripovijedao da je zajedno s Abdullahom bin Omerom, r.a., 
isao na pijacu. On kaze: "Kada bismo stigli na pijacu, Abdul- 
lah bin Omer, r.a., ne bi prosao pored kupca, onoga ko pro- 
daje niti siromaha, a da mu ne bi nazvao selam." Tufejl dalje 
veli; "Jednom sam prilikom zajedno s njim otiSao na pijacu pa 
mu rekoh: 'Zbog cega dolaziS na pijacu kad niti Sta kupujes 
niti prodajeS niti s nekim razgovaras?' Rekao sam mu: 'Sjedi 
ovdje da malo popricamo/ Abdullah bin Omer, r.a., rece mi: 
'Ebu Batne, mi dolazimo na pijacu kako bismo nazivali selam 
onome koga sretnemo.'"' '«M " Predanja koja govore o nocnom namazu" (1/423/ 1334), Bejheki u djclu Stiabul-imnii 
(3361, 8749), Begavi u djclu Serhus-sumui (4/40), svi oni od Avfa bin Ebu Dzt'rnile, od 
Zurare bin Ebu Evfa, od Abdullaha bin Selama, r.a., a on od Allahovog Poslanikn, 
s.a.v.5. Nije mi poznato da je Zurara slusao hadise od Ibn Selama jer nisu zivjeli u 
feto vrijeme. Ebu Halim veli; "Ne mislim da [e Zurara slusao hadise od njega." Zbog 
toga sam se sustcgnuo od toga da dam ocjenu ovog hadisa. Ako je uistinu on slusao 
hadise od ibn St'lama, onda je hadis vjerodostojan, insallah. A samo Allah, dW„ 
poznaje svaku stvar." Biljezi ga i Darimi (1/340) i kaze: "Pripovijedao mi je Seid 
bin Amir, od Avfa, od Zurara bin Ebu Evfa, od Abdullaha bin Selama, n on od Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s. Seid ova] hadis prenosi suprotno onome kako ga prenose 
drugi pouzdani prenosioci, jer ga oni prenose od Avfa bin Ebu Dzemile. Prcnosi 
ga Muhammed bin Dzafer, Jahja bin Sold, Muhammed bin Dzafer, Nadr bin Semil, 
Hevze bin Halifa. lako u predanju od Avfa postoji slabosl, ipak ga prenose pouzdani 
prenosioci, tako da se lanac prenosilaca koji spominje Seid bin Amir smatra izuze- 
tkoin, jer jedino on prcnosi ovaj hadis od Avna, dok ga ostali pouzdani prenosioci 
prenose od Ibn Ebu Dzemile. 

*° Biljezi ga Ibn Madza n poglavlju o lijepom ponasanju pod naslovom "Naziva- 
nje selama" (2/1218/3693), od Ebu Bekra bin Ebu Sejbe, od Ismaila bin AjjaSa, od 
Muhammeda bin Zrjada, od Ebu Umame, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Aulor djcla Ez-Zcvaht veli: "Ovaj lanac prenosilaca ispravan je jer su prenosioci u 
njeniu pouzdani." 
'*' Biljezi ga Malik u Muvetlau pod brojem 2/733. 

504 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

MCTftWK Sf»V*K *«YrtC JfcV»K 3ft 

619. Buhari u svoni Sahilui biljeft da je Ammar, r.a., rekao: 
"Ko kod sebe objedini tri stvari, njegov se iman upotpunio: 
umjerenost, nazivanje selama ljudinia i dijeljenje imetka sho- 
dno mogucnosti/' M 

U drugim se djelima ovo predanje biljeft kao rijefi Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s. U ovim se rijecuna objedinjuju sva 
dunjalucka i ahiretska dobra jer umjerenost podrazumijeva 
da covjek izvrsi sve ono sto mu je Allah, dz.s., naredio, da se 
kloni svega Sto mu je Allah, dz\S., zabranio i da ljudima da sva 
njihova prava i da ne trazi ono £to mu ne pripada, te da bude 
toliko umjeren u svojim postupcima da nikada ne uradi ono 
sto je ruzno. Sto se tide nazivanja selama, nazivat ce ga svim 
ljudima, Sto znaci da se ni nad kirn nece oholiti i uzdizati, te 
da izmedu njega i njegovog brata muslimana nece biti netrpe- 
Ijivosti koja ce ga odvratiti od nazivanja selama. Udjeljivanje 
milostinje iz imetka znac'i cvrsto pouzdanje u Allaha, dz\s\, 
oslanjanje samo na Njega te samilost prema ostalim muslima- 
nima. Molim Allaha, dz.s., da nam omoguci da Cinimo sva ova 
nabrojana djela. 

Nacfn nazivanja selama 

Prilikom nazivanja selama najbolje je redi: "Es-selamu 
alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu" ("Neka je na vas Alla- 
hov spas, milost i bereket") izgovarajuci ga u mno&ini, a ne u 
jcdnini, pa makar onaj kome nazivamo bio sam. Onaj ko odgo- 
vara na selam takoder ce redi: " Ve alejkumus-selamu ve rahme- 
tullahi ve berekatuhu" ("Neka je i na vas Allahov spas, milost i 
bereket"), dodajuci veznik "\", tj. "ve". 

Medu onima koji smatraju da je bolje selam nazivati u 
mnoifcini jeste imam, kadija Ebul-Hasan el-Maverdi, i on to svoje "■ : Bilje/.i ga Buhari u poglavlju o imanu pod n.istovom "Nazivnnje selama jeste od 
islama". (1/27/28, Fethtri-Bari) 

505 »-<:!; ?s 
I IMAMEN-HEVEYl g 

SWx*YrtcX*V*KX*v*K **V»K JWO 

misljenje iznosi u djelu El-Hazn u poglavlju o putovanju. Isto 
misljenje zastupa i Seid el-Mutevelli, ucenjak Sah'jskog mezheba. 

Dokaz za navedeno jeste prodanjc koje biljezi Darimi u 
Musnedu, Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima. 

620. Prenosi se od Imrana bin Husejna, r.a,, koji pripo- 
vijeda sljedeci dogadaj: "Neki je covjek dosao kod Allahovog 
Poslamka, s.a.v.s., i nazvao mu selam rekavSi: 'Es-selamu alej- 
kum'. Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu na selam i rece: 
'Deset'. Zatim je dosao drugi covjek i rekao; 'Es-selamu alej- 
kum ve rahmetullahi'. Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu 
na selam i rece: 'Dvadesef . Zatim je dosao tredi covjek koji rece: 
'Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu'. Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu na selam i rece: 'Trideset'." 
Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." Ebu Davud biljezi 
drugo predanje koje prenosi Muaz bin Enes, r.a., s dodatkom u 
kojem stoji da je dosao joS neki 6 ovjek koji je rekao: "Es-selamu 
alejkum ve rahmetullahi ve bereketuhu ve magfiretuhu." Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu na selam i rede: "Ovako se 
vrednuju dobra djela."" 3 

621. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje sa slabim 
lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je neki covjek, 
koji je cuvao stoku svojih prijatelja, proSao pored Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i nazvao mu selam: "Es-selamu alejke, ja 
Resulullah", a Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori mu: "Ve 
alejkes-selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu, ve magfire- 
tuhu." Ashabi upitase: "Allahov Poslanice, zbog eega si njega 
poselamio onako kako nikad nisi poselamio svoje drugove?" 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori im: "A zbog cega to ne bih 
uradio kada on ima nagradu zbog toga §to £uva stoku svojih *** Biljezi ga Hbu Davud u poglavlju o lijcpom pona&nju pod naslovom "Niacin nazi- 
vanja selama" (4/351/5195), Tirmizi u poglavlju o troienju dozvole la ulazak pod 
naslovom "Predanja koja govore o nazivanju selama" (5/52/2689), Darimi u svom 
Sunemt, (2/277) 

506 


ZBlRKAYJEROVJESHlKOViHDOVA ^g 

prijatelja, kao vise od desel ljudi?"^ NaSi ueenjaci kazu: "Ako 
bi covjek rekao: 'Es-selamu alejkum', bilo bi dovoljno. Takoder, 
ako bi rekao: 'Es-selamu alejke' ili: 'Selamun alejke', selam bi 
bio ispravan. Prilikom odgovaranja na selam najmanje 5to se 
moze reci jeste: 'Ve alejkes-selam' ili: 'Ve alejkumus-selam', a 
ako bi i izostavio 've' postupio bi ispravno.'" Ovo je ispravno i 
poznato miSljenje koje zastupa imam Safi u svom djelu El-Umm 
kao i vedina naSih uCenjaka. Ebu Seid el-Mutevelli u svom djelu 
Et-Tetimma tvrdi da je ovaj postupak neispravan, ali je njegovo 
miSljenje slabo, cak mozemo redi pogreSno, i u supromosti je s 
Kur'anom i sunnetom kao i s miSIjenjem Safija. 

UzviSeni u Kur'anu veli: "I reko&e: 'Mir vama', i on im 
rete: 'Mir vama.'" lako su ovo rije£i Ibrahima, a.s., koji je imao 
poseban serijat, ipak i naS Serijat to polvrduje. U hadisu koji 
prenosi Ebu Hurejra, r.a., a koji smo prethodno spominjali, spo- 
minje se odgovor meleka na selam koji im je nazvao Adem, a.s. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavijestio nas je da je Allah, dz.s., 
rekao Ademu, a.s.: "Ovo je tvoj pozdrav i pozdrav tvojih poto- 
maka." A i mi smo potomci Adema, a.s. 

NaSi su ueenjaci suglasni da ukoliko bi se na selam odgo- 
vorilo rijefima: "Alejkum", to ne bi bilo ispravno. Ukoliko bi 
se reklo: "Ve alejkum", da li bi bilo ispravno? O ovom pita- 
nju nasi ueenjaci imaju dva miSljenja, Ako bi onaj ko naziva 
selam rekao: "Selamun alejkum" ili: "Es-selamu alejkum", onaj 
ko odgovara na selam moze na dva natfna uzvratiti: "Selamun 
alejkum", a moze red i: "Es-selamu alejkum", jer u ajetu stoji: 
"'Mir vama', i on im rece: 'Mir vama.'" Imam Ebu Hasan el- 
Vahidi veli: "Onaj ko naziva selam moze spomenuti odredeni 
elan, a moze i ne spomenuti." Ja smatram da je ipak bolje spo- 
menuti i odredeni elan. "» Bilje2i ga lbnus-Sunni u djelu Amelul-jcvmi vcl-lejte (235) od Jusufa, od Nuha bin 
Zekvana, od Hasona, od Enosa, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovaj je 
lanac prenosilaca nepouzdan /bog Jusufa bin Ebu Kesira koji jc ncpoznat. 

507 M, 


IMAM EN NEYEYI 

>K **Y*K *XV>K **V*K3fcY»K** 

622. Buhari u svom Snhihu biljezi predanje Enesa, r.a., koji 
prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ne§to govorio, 
to ponavljao tri puta kako bi ga dobro razumjeli oni kojima se 
obraca. Kada bi nekom nazivao selam, ucinio bi to tri puta."- 5 
Vjerovatno je tako postupao kada bi skup kome se obraca bio 
velik, a o cemu cemo kasnije govoriti, gdje cemo spominjati 
govor El-Maverdija, autora djela El-Havi. 

Najmaiije §to musliman mora uraditi prilikom naziva- 
nja selama jeste da podigne glas toliko, da ga onaj kome selam 
naziva moze euti, a ako ga ne bude £uo, nije ispunio obavezu 
naziyanja selama i nije mu duzan na taj selam odgovarati. Naj- 
manje Sto onaj ko odgovara na selam mora uemiti jeste da podi- 
gne glas dovoljno, da bi ga onaj ko mu je nazvao selam mogao 
cuti, a ako ga ne bude euo, nije ispunio obavezu uzvracanja na 
selam. Ovo miSIjenje navodi El-Maverdi i dr. 

Lijepo je, prilikom nazivanja selama podici glas toliko da 
ga ljudi mogu bez problema cuti, a ako posumnja da ga nisu 
culi, ponovit ce nazivanje selama. Ako naziva selam ljudima 
pored kojih ima onih koji spavaju, sunnet je ne podizati previSe 
glas kako bi ga culi oni kojima naziva selam, a da pri tome ne 
probudi one koji spavaju. 

623. Muslim u svom Sahilut biljezi predanje Mikdada, r.a., 
koji pripovijeda: "Davali smo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., nje- 
gov dio miijeka. Dolazio bi nocu i nazivao nam selam tako da ne 
bi probudio one koji spavaju, a da bi ga culi oni koji su budni. 
Jedne noei nisam mogao zaspati dok su moja dva druga zaspala. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., dode i nazva mi selam onako kako je 
imao obicaj da nam selam naziva."*" A Allah najbolje zna. 

Imam, Ebu Muhammed el-Kadi Husejn i imam Ebul- 
Hasan el-Vahidi, kao i neki drugi uCenjaci, vele: "Obavezno je 

** Biljcii ga Buhari u poglavlju o nauci pod naslovom "Ponavljanje govora Iri puta", 
(1/227/94) 

""Spominjali smo ga pod brojem 60-1. 

508 

g ZBIRKAVJEROYJESNIKOVIHDOVA ^ 

na selam odgovoriti odmah. Ako bi covjek odgodio i na selam 
odgovorio kasnije, to se ne bi brojalo uzvradanjem na nazvani 
selam, i bio bi gregan zato gto nije odgovorio onome ko mu je 
selam nazvao." 

Pokudeno je pozdravljati samo i&aretam, npr. podizanjem rake, a 
da se uz to selam ne izgovori rijeCima 

624. Tirmizi u svom djelu biljezi predanje Amra bin Suajba, 
on od njegovog oca, ovaj od njegovog djeda koji prenosi da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

».*Ii2l Ijliyi ^uSl j^fj mL*V1j s3ii>i 

"Nije nag onaj ko oponaSa pripadnike drugih vjeroispovi- 
jesti. Nemojte oponaSati jevreje i krg^ane jer se jevreji pozdra- 
vljaju podizanjem prsta, a krficani se pozdravljaju podizanjem 
ruke."" 17 Tirmizi veli; "Ovo je predanje slabo." 

625. Esma bint Zejd prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., jednog dana proSao pored skupine ^ena koje su sjedile 
u mesdzidu, pa im je iSaretom ruke nazvao selam. ,,M Tirmizi 
veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." Vjerovatno je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., nazvao selam zenaina tako gto je podigao ruku i 
rijefima nazvao selam. Na to upucuje predanje koje bilje&i Ebu 
Davud, a u kojem stoji: "Pa nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
nazvao selam." 
m Bitjeii go Tirmizi u poglavlju o trazenju dozvole za ulazak pod naslovom "Preda- 
nja koja govore o pokudcnosli nazivanjn sclama podizanjem ruke" (5/56, 57/2695), 
od Ibn Lehia, od Amra bin Suajba, od njegovog oca, od njegovog djeda, a on od Alla- 
hovog Poslanika, s.a,v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je lanac prenosilaca nepouzdan." 
'* Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o edebu pod nastovom "Nn/ivanje &elama 
zenama" (4/353/5204), i Tirmizi u poglavlju o Irazenju dozvole za ulazak pod 
nastovom "Predanja koja govore o nazivanju selama Aenama". (5/58/2697) 

509 £5*! 

> V 
IMAMEN NEVEYI 

Status nazivanja selama 

Nazivanje selama jeste sunnet, a dovoljno je da iz sku- 
pine jedan covjek nazove selam, ali je bolje da svi nazovu 
selam. Imam el-Kadi Husejn, jedan od nasih ucenjaka, u svo- 
joj knjizi Es-Sejr veli. "Po naSem miSljenju, jedino je u ovom 
slucaju dovoljno da sunnet izvrSi jedan iz skupine." Ovo nje- 
govo ogranicavanje nije ispravno jcr naSi ucenjaci kaiu: "Pri- 
likom nazdravljanja onome ko je kihnuo dovoljno je da mu 
samo jedan covjek od prisutnih nazdravi, kao Sto demo o tome, 
insallah, uskoro govoriti." Jedna skupina naSih ucenjaka veli: 
"Klanje je kurbana sunnet i dovoljno je da jedan od clanova 
porodice zakolje kurban, pa da spadne duznost sa ostalih." 
Uzvracanje na selam jeste stroga obaveza i dovoljno je da jedan 
covjek iz skupine odgovori na selam, pa da duznost spadne s 
ostalih. Ako niko od skupine kojoj je nazvan selam ne bi odgo- 
vorio, svi bi bili greSni, a ako bi svi odgovorili, ucmili bi ono Sto 
je manje vrijedno. Ovo je misljenje na&ih ucenjaka i mislim da 
je ispravno. NaSi se ucenjaci slazu da, ako bi, umjesto skupine 
kojoj je nazvan selam, odgovorio neko drugi, s njih ne bi spala 
duznost, nego bi i dalje bili obavezni uzvratiti na selam, i ako 
ne uzvrate, svi ce biti gresni. 

626. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Alije, r.a., 
koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Dovoljno je da iz skupine koja prolazi jedan covjek na- 
zove selam, i dovoljno je da iz skupine koja sjedi jedan covjek 
odgovori na selam.' '.,,. **"' Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o lijcpom ponaSanju pod naslovom "Predanja 
koja govore o tome da jc dovoljno da iz skupine jedan nazove selam" (4/355/521). 
Preko njega i Bejhcki ovaj hadis biljezi pod brojem 9/49, On ka&i "Pripovijedao mi 
je Hasen bin Alija, od Abdul-Melikn bin Ibnahima el-Dicddija, od Seida bin Halida 510 

§ ZBIRKA VJEROVJESNIKOVin DOVA g 

627. Imam Malik u Miweltau biljeifci predanje Zejda bin 
Eslema, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada jedan iz skupine nazove selam, s ostalih je spala 
du?>nost." fi7l} U ovom lancu prenosilaca ne spominje se ime je- 
dnog od prenosilaca, ali je lanac prenosilaca pouzdan. Imam, 
Ebu Sa'd el-Mutevelli kaze: "Kada neko zovne drugog covjeka 
iza zaslora ili zida i kaze: 'Es-selamu alejke', ili mu u pismu 
napise: 'Es-selamu alejke', ili ga poselami po nekom, ili posalje 
izaslanika i kaze mu: 'Poselami tog i tog covjeka', onaj koji je 
poselamljen duzan je odgovoriti na selam." El-Vahidi kao i ncki 
drug! ucenjaci smatraju takoder da je onaj ko je poselamljen u 
pismu duzan odgovoriti na selam. 

628. Buhari i Muslim u svojim Salrihima biljeze predanje 
Aise, r.a., koja prenosi da joj je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Dosao je Dzibril, a.s., i evo selami te." AiSa, r.a., odgovorila 
je: "Ve alejliis-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu" ("Neka 
je i na njega Allahov spas, milost i Dereker).* 71 U nekim preda- 
njima koja se biljeze u Sahihima Buharije i Muslima spominje se 
rijef "berekatuhu", a u nekim se ne spominje, ali je ovaj doda- 
tak ispravan. U predanju koje biljezi Tirmizi spominju se rijeci 
"berekatuhu." Tirmizi veli: "Ovaj je hadis hasenun-sahih." 
Lijepo je poselamiti onoga ko je negdje odsutan. 

m el-Wuzaija, od Abdullaha bin Mufeddnla, od Ubejdullaha bin Ebu Rafija, od Alije bin 
Ebu Taliba." Ebu Davud vcli: "Hasan bin Alija ovaj hadis prenosi kao rijeci Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.5. Ovaj lanac prenosilaca je nepouzdan zbog Seida bin 1 lalida, 
koji je slab prenosilae. Buhnri o njemu veli: "Oko njega posloje nckc nejasnoce." Ebu 
Zur'a veli: "On je slab prenosilac." Ebu Hatim veli: "Njegova su predanja slaba," 
eTD Biljefci ga Malik u MuvcUnu. (2/731) 

" 7l Biljezi ga Buhari u poglavlju o pocetku stvaranja j»d naslovom "Poglavlje o mele- 
kima" (6/352/3217), i spominje ga na vise nijesta u svom Saliihu (3768, 6210, 6249, 
6253), Muslim u poglavlju oodlikama, pod naslovom "Odlike Aise, r.a ." (5/15/211, 
En-Ncvevi) &± 
IMAMEN-NEYEYI 

'*K W*V>K W*K**V>KXlV>X 7K 

Prethodno smo spominjali da je onaj koga je neko pose- 
lamio po glasniku duzan odmah odgovoriti na selam, a lijepo 
je uzvratiti na selam onome ko mu je prenio selam, i red: "Ve 
alejke ve alejhis-selam" ("Neka je selam i na tebe i na njega"). 

^ 629. Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Galiba 
el-Kattana, koji prenosi od nekog eovjeka kome je njegov otac 
pripovijedao da mu je djed rekao: "Moj me je otac poslao Alla- 
hovom Posiaruku, s.a.v.s., i rekao mi je: 'Idi kod njega i pose- 
lami ga.' DoSao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao 
mu: 'Moj otac te poselamio.' AUahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 
'Neka je na tebe selam i neka je na tvoga oca selam.'" 673 Iako ovo 
predanje prenosi eovjek koji je ncpoznat, ipak ga je dozvoljeno 
prenositi jer smo prethodno spominjali da se hadisi koji govore 
o vrijednostima mogu uzeti u obzir. 

El-Mutevelli kaze: "Kada neko naziva selam onome ko je 
potpuno gluh i ne moze ga Culi, treba selam nazvati rijeCima jer 
je on u stanju to ueiniti. Takoder treba podignuti ruku kako bi 
ga taj gluhi eovjek razumio. Ako tako postupi, onda ima pravo 
otekivati odgovor, a ako ne postupi tako, onda gluhi eovjek 
nije duzan odgovoriti mu na selam. Isto tako, ako njemu gluhi 
eovjek nazove selam, neka mu odgovori rijeeima i neka mu da 
znak rukom da mu uzvraca na selam kako bi ga eovjek razumio. 
Ako bi selam nazvao nijemom eovjeku, i taj mu nijemi eovjek 
odgovori podizanjem ruke, s njega je spala duznost, jer je nje- 
gov pokret ruke umjesto govora. A ako bi njemu nijemi eovjek 
nazvao selam podizanjem ruke, duzan mu je odgovoriti. 

Mutevelli dalje kaze: "Ako bi selam nazvao malodobnom 
djetetu, ono nije duzno odgovoriti jer nije duzno izvrsavati 
stroge vjerske duznosti." Ovo Sto je rekao ispravno je, ali je 

71 BUJea ga Ebu Davud u pogl.ivlju o lijcpom ponasanju pod naslovom "Riieci: 
Tosdamio te je taj i taj'" (4/360/5231). Od njega ovaj hadis prenosi i Bejheki (6/361), 
od Cahba, od nekog Eovjeka, od njegovog oca, od njegovog djeda, a on od Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.5. Ovaj je lanac prenosilaca nepou/dan zbog toga Slo je eovjek 
od koga Galib prenosi ovaj hadis nepoznat. 

512 


ZBIRKA YJEROVJESNIKOYIH DOVA znak lijepog odgoja da mu odgovori na selam. El-Kadi Husejn 
i el-Mutevelli ka£u: "Ako dijete nazove selam punoljetnom 
covjcku, je li on dufcan odgovoriti?" Na ovo pitanje postoje dva 
odgovora. Oni koji kazu da se dijete i prije punoljetnosti sma- 
tra punopravnim muslimanom, tvrde stoga da mu se duino 
odgovoriti na selam, a oni koji smatraju da se ne smatra puno- 
pravnim muslimanom, kazu da mu odgovaranje na selam nije 
obavezno, ali je preporuceno." Smatram da je ispravnije miSljenje onih koji kazu da je 
obavezno odgovoriti na selam djetetu, a to na osnovu rije£i 
Uzvisenog: "Kada poztlravow pozdravljeni budete, Ijepshn od njega 
otpozdravite. Hi ga uzvratite..." ES-5a5i veli: "To Sto raspravljaju 
o tome da li je dijete punopravni musliman jeste pogreSno." To 
je isto, a Allah najbolje zna, kao kad bi neko ko je punoljetan 
nazvao selam skupini u kojoj ima i dijete, a samo dijete odgo- 
vori na selam. Da li su oni, u ovom slucaju, ipak duzni odgovo- 
riti na selam? I na ovo pitanje postoje dva odgovora. Ispravno 
je ono miSljenje prema kojem su oni duzni odgovoriti na selam, 
jer dijete nije obavezno izvrSavati stroge vjerske du£nosli Ovo 
miSljenje zastupaju El-Kadi Husejn i El-Mutevelli. Odgovara- 
nje na selam jeste stroga obaveza tako da ono ne mo£e umje- 
sto njih na sebe preuzeti tu obavezu, kao Sto ne mo2e umjesto 
njih klanjati dzenazu. Drugo miSljenje zastupa Ebu Bekr eS- 
SaSi, autor djela El-Mustazhari, Safijski ucenjak, koji kaze: "Ako 
dijete odgovori na selam, s ostalih spada duznost, kao Sto je 
ispravno da dijete umjesto odraslih proucl ezan, i tada s njih 
spada obaveza ucenja ezana." Sto se tice dzenaza-namaza, na&i 
se ucenjaci o torn pilanju razilaze na dva miSljenja. Ispravnije 
je miSljenje da ukoliko dijete obavi dzenazu umjesto odraslih, s 
njih spada duinost." Isto mi&Ijenje zastupa i Safi, Allah mu se 
smilovao. A Allah najbolje zna. Kada covjek nazove selam nekome, a zatim ga ponovo 
ubrzo sretne, sunnet je da mu opet nazove selam, pa makar ga 513 %L 

IMAM EN NEVEYI 

sreo dva, tri Hi vise puta, i u tome su naSi udenjaci slozni. Dokazi 
za navedeno jesu hadisi koje cemo, insallah, spomenuti. 

630. Predanje Ebu Hurejre, r.a., koje govori o Covjeku 
koji je pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., neispravno oba- 
vljao namaz. Kada je zavrSio s namazom, dosao je kod Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.s., nazvao mu selam, a Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., odgovorio mu je na selam i rekao mu: 

"Vrati se i obavi namaz jer ga nisi ispravno obavio." 
Covjek se vralio na svoje mjesto, obavio namaz, ponovo dogao 
kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i nazvao mu selam. Ovaj 
postupak ponovio je tri puta. 6 " 

631. Ebu Davud u svom Sunenu biljeft predanje Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada neko od vas sretne svoga brata muslimana, neka 
mu nazove selam, a ako se poslije toga izmedu njih ispri- 
jetf drvo, zid ili stijena i ponovo ga sretne, neka mu opet 
nazove selam."" 7 * m Biljczi ga Buhari u poglavlju o ezanu pod naslovom "Poravnavanje leda na rukuu" 
(2/322/792), Muslim u poglavlju o namazu pod naslovom "Obaveznosl ucenja El- 
Fatihe na svakom rekatu". (2/4/106, En-Nevevi) 

'" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o lijepoin ponasanju pod naslovom "O covjeku 
koji sretne nekog drugog covjeka, nazove mu selam, pa se poslije loga neSto isprijeCi 
izmedu njih, hoce li mu opet nazvati selam?" (4/353/5200) od Ahmcda bin Seida 
el-Hemdanija, od ibn Vehba, od Muavije bin Salihn, od Ebu Musaa, od Ebu Merjem. 
od Ebu Hurejre, r.a,, a on od Allahovog Poslanika, &&M&. Ovaj lanae je prenosilaca 
nepouzdan zbog Ebu Musaa, o kome autor djela El-Mizan veli: "On je nepoznal." 
On ovaj hadis prenosi putem svoji prenosilaca od Muavije bin Soliha, od Abdul- 
Vehhaba bin Bulihi, od Ebu Zinada, od El-Arcdia. od Ebu Hurejre, r.a., a on od Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s. Ovaj je lanac prenosilaca hasen, dobar. 

514 BS 

g ZB1BKA VJQUITJESHI1E0VIH DOTA g 

632. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Enesa, 
r.a., koji je rekao: "Drugovi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., isli bi 
putem zajedno, pa ako bi ih u putu rastavilo drvo ili brezuljak i 
oni krenu Iijevo i desno, kada bi se poslije toga sreli, jedni dru- 
gima nazivali su selam." 67 ' 

Kako ce postupiti dvojica koji se sretnu i u isto vrijeme 
jedan drugomc nazovu selam? Kadija Husejn i Ebu Seid el- 
Mutevelli kazu: "Svaki od njih ce se smatrati kao onaj ko je prvi 
nazvao selam, tako da su obojica duzni odgovoriti na selam." 
§afi veli: "O ovome treba malo razmisliti, jer rijeCi kojima se 
naziva selam mogu se isto tako upotrijebiti prilikom odgova- 
ranja na selam, i ukoliko se ne desi ba§ u isto vrijeme, jedan od 
tih selama smatrat ce se odgovorom, a ako bude potpuno u isto 
vrijeme, onda se ne moze smatrati odgovorom." Smatram da je 
migljenje Safija, Allah mu se smilovao, ispravno. 

Kakav je propis za onog ko sretne drugog covjeka i 
nazove mu selam rijecima: "Ve alejkumus-selam?" El-Mute- 
velli kaze; "Ovo se nece smatrati nazivanjem selama, i ovakvo 
nazivanje selama ne zasluzuje odgovor, jer se ovim rijeclma ne 
moze zapoceti nazivanje selama." Ako bi samo rekao: "Alejke" 
iti: "Alejkumus-selam", bez rijeCce "ve" imam Ebul-Hasan el- 
Vahidi misljenja je da se ovo moze smatrati nazivanjem selama, 
i da je na ovakav selam obavezno odgovoriti, iako je uobicajen 
obratan redoslijed rije£i. MiSljenje je El-Vahidija ispravno. Isto 
migljenje zastupa i imamul-Haremejni i smatra da se na ova- 
kvo nazivanje selama treba uzvratiti, jer se to smatra selamom. 
Ono sto upucuje na moguc*nost da se ovo smatra selamom jeste 
cmjenica da ukoliko bi neko prilikom predaje selama u namazu 
rekao: "Alejkumus-selam", prema ispravnijem miSljenju, nje- 
gova predaja selama bila bi ispravna. Medutim, ne moze se reci 
da u svakom slucaju ovakvo nazivanje selama zasluzuje odgo- 
vor, a to na osnovu vjerodostojnih predanja koja su zabiljezili 
Ebu Davud i Tirmizi. 
>-r- Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Arwlut-jcinni ivl-lqlc. (246) *™J$p> 
■pm 
f rr?« IMAM EN NEVEVI 

633. Prenosi se od Ebu Dzuvejja el-Hudzejmija, r.a., cije 
je pravo ime Dzabir bin Sulejm, a neki kazu Sulejm bin Dzabir, 
koji pripovijeda: "Jednom prilikom dosao sam kod Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i nazvao sam mu selam rekavsi: 'Alejkes- 
selam, Allahov Poslanice.' On mi rede: 'Nemoj red: 'Alejke- 
selamu' jer je to pozdrav umrlim/" 67 ** Postoji mogucnost da ovaj 
hadis govori o tome sta je bolje i potpunije, a ne da se ovakav 
nacm nazivanja selama ne smatra selamom. A Allah najbolje 
zna. Imam Ebu Hamid el-Gazali u El-lhjau veli: "Pokudeno je 
selam nazivati rijecmia: ' Alejkumus-selam' a to na osnovu ovog 
hadisa." Znaci, ispravno je miSljenje da je pokudeno nazivati 
selam na ovaj nacin, ali ako bi neko ipak na taj nacin nazvao 
selam, duznost mu je odgovoriti. 

Sunnet je prilikom susreta prije bilo cega drugog nazvati 
selam. To potvrduju vjerodostojno preneseni hadisi kao i pra- 
ksa prijaSnjih i kasnijih generacija, i dovoljno je kao dokaz. Sto 
se tide hadisa koji biljezi Tirmizi u svom Sunenu: 

634. od Dzabira, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: i— ' "Selam se naziva prije zapocmjanja razgovora"/ 77 to je nevje- 
rodostojan hadis. Tirmizi veli: "Ovaj hadis nije vjerodostojan." '..-., Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o odijevanju pod naslovom "Pustanje odjece 
ispod clanaka" (4/55/4084), Tirmizi u poglavlju trazenju dozvole pod naslovom 
"Predanja koja govore o tome kako je prilikom nazivanja selama pokudeno reel: 'Alej- 
kes-selam'" (5/72/2722), Nesai u djelu AmeUil-jevmi vcl-kjle pod naslovom "Nafta 
na koji se Ireba nazivati selam" (6/87), sva trojica od Ebu Temima el-Hudiejmija, od 
Dzabira bin Sulejma, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.5. Lanac prenosilaca ovog 
hadisa je pmizdan. Tirmizi veli: "Lanac prenosilaca ovog hadisa je hasenun-sahih." 
" Biljezi ga Tirmizi u poglavlju o traienju dozvole pod naslovom "Predanja koja 
govore o tome da se selam naziva prije zapocmjanja razgovora" (5/59/2699) od 
Anbesa bin Abdurahmana, od Muhommeda bin Zazana, od Muhammeda bin el- 
Munkedira, od Dzabira bin Abdullalia, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Tirmizi veli: "Ovaj hadis nije vjerodostojan." Muhammed veli: " Anbese bin Abdura- 
hman jesle nepouzdan u prenosenju hadisa, a ni predanja Muhammeda bin Zazana 
nisu vjerodostojna." 516 
Prilik 
Poslanik, <■ 
dvojice koj 
se svako tr 

635.] 
Iancem pr< 
hov Poslai "Ailc 
predanju 1 
upita: 'AH, 
koji od nji 
odgovori: Pretr 
i nazivanji 
dba nekac 
je nazivan 
nazivanje 
je nazivan 
njati pojed 

Selar 
u poglavlj 
na koji se i 
nazivanje 
ili je samo 

m BiljeJi ga E 
onoga ko prv 

od Ebu a.miii. 
on od Allahov 


ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

Prilikom susreta bolje je prvi nazvati selam, jer Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., u vjerodostojno prenesenom hadisu veli: "Od 
dvojice koji se sretnu bolji je onaj ko prvi nazove selam." Zbog toga 
se svako treba truditi da on bude taj koji ce prvi nazvati selam. 

635. Ebu Davud u svom Stinemi biljezi predanje s dobrim 
lancem prenosilaca od Ebu Umame, r.a., koji prenosi da je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

•\ f kuu ^ii; ^ &i ^&\ jii St 

"Allahu, dz-S., drazi je onaj ko prvi nazove selam." U 
predanju koje biljezi Tirmizi od Ebu Umame, r.a., stoji: "Neko 
upila: 'Allahov Poslanice, kada se dvojica ljudi sretnu na putu, 
koji od njih ce prvi nazvati selam?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
odgovori: 'Onaj koji je drazi Allahu, dz.s7" w * 

Situacije u kojima je preporucljiva, dozvoljeno 
ili pak pokudeno nazivanje selama 

Prethodno smo spomenuli da nam je naredeno sirenje 
i nazivanje selama. Medutim, u nekim siruacijama ta je nare- 
dba nekada izrazenija, ponekad je naredba blaza, a ponekad 
je nazivanje selama pokudeno. Sto se tice situacija u kojima je 
nazivanje selama naredeno, gotovo da se ne mogu pobrojati jer 
je nazivanje selama osnova, tako da te slue" ajeve necemo spomi- 
njati pojedina£no. 

Selam treba nazivati i zivim i umrlim, i to smo spominjali 
u poglavlju o zikrovima na dz:enazi, kada smo govorili o nacinu 
na koji se selam naziva umrlim. Sto se tice situacija u kojima je 
nazivanje selama pokudeno, ili je naredba dosla u blazoj formi, 
ili je samo dozvoljeno, to su izuzeci iz pravila, te cemo ih stoga 


hr " Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o lift-pom ponasanju pod naslovom " Vrijednost 
onoga ko prvi nazove selam" (4/352/5197) od Muhammeda bin Jahjaa ez-Zuhelija, 
od Ebu Asima. od Ebu Halida Vehba, od Ebu Sufjana el-Humsija, od Ebu Umame. a 
on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovaj lanac prenosilaca jeste pouzdan, 

517 


IMAM EN NEVEYI 

spomenuti. Jedna od tih situacija jeste kada onaj koine felimo 
nazvati selam vrSi malu fiziolosku potrebu, spolno opdi, i si., i 
tada mu je pokudeno nazivati selam. Ako bi mu neko i nazvao 
selam, on nije duzan odgovoriti. Isti je slucaj i s onim ko spava, 
ko je na granici sna i jave, ko je u namazu, mujezinu dok u£i 
ezan ili ikamet, onome ko je u kupatilu i si., gdje nije preporu- 
eijivo selam nazivati. U to spada i onaj ko jede i kome je u torn 
trenutku zalogaj u ustima. Ko onima ko su u ovim stanjima 
nazove selam ne zasluzuje da mu se odgovori. 

Onome ko je za sorrom, a zalogaj mu nije u ustima, dozvo- 
ljeno je nazvati selam, i on je duzan odgovoriti. Sto se rice nazi- 
vanja selama za vrijeme dzuma-namaza, dok imam drzi hutbu, 
naSi ucenjaci o torn pitanju kazu: "Pokudeno je u ovoj situaciji 
nazivanje selama jer je prisutnima naredeno da Sute dok imam 
drzi hutbu/'Ako bi pak neko, i pored pokudenosti, nazvao 
selam, da li mu treba odgovoriti? O ovom pitanju naSi ucenjaci 
se razilaze. Neki kazu da se u ovoj situaciji ne treba odgova- 
rati na selam, jer je onaj ko je nazvao selam ucmio neSto gto je 
pokudeno. Neki pak kazu: "Ako kazemo da je Sutnja petkom 
za vrijeme hutbe stroga obaveza, vadzib, onda ne treba odgo- 
varati na selam, a ako kazemo da je sutnja za vrijeme hutbe 
sunnet, preporucena, onda ce mu jedan od prisutnih dzema- 
tlija odgovoriH, i, pored njega, niko drugi ne treba mu uzvra- 
cati na selam/' 

^ Imam Ebu Hasan el-Vahidi veli: "Prece je onome ko uei 
Kur'an ne nazivaH selam, jer je zauzet ueenjem Kur'ana. Ako 
bi mu neko nazvao selam, dovoljno mu je uzvratiti podizanjem 
ruke, a ako bi odgovorio rijeeima, onda treba prouciti 'euzu' i 
nastaviti s ueenjem." Medutim, njegovo miSljenje ne mozemo 
tek tako prihvariti. Ono 5ta ja smatram ispravnim jeste to da se 
selam treba nazivaH onome ko uci Kur'an, i da on treba rije- 
eima odgovoriti. Za onoga ko je zauzet upudivanjem dova i ko 
se skoncentrirao na to mozemo rcci da je poput onoga ko uei 
Kur'an. Mislim da je ovakvom nazivanje selama pokudeno, jer -|S4SL 

g ZBIRKAVJEROVJESNIKOVIHDOYA g 

ce ga to omesti i teSko mu pasti vise nego onome ko je za jelom. 
Selam je pokudcno nazivati i onome ko uc» telbije, jer je njemu 
pokudeno prekidati telbiju. Ako bi mu neko ipak nazvao selam, 
on ce rijecima odgovoriti na selam. Ovo miSljenje zastupa Safi, 
Allah mu se smilovao, kao i ucenjaci naSeg mezheba. 

Ranije smo spomenuli situacije u kojima je nazivanje 
selama pokudeno i rekli smo da tada nije duznost odgovarati 
na selam. Medutim, je li propisano i preporucljivo onome kome 
je selam nazvan odgovoriti? Onome ko vrsi fiziolosku potrebu 
pokudeno je odgovarati na selam, i to smo spominjali na poce- 
tku ove knjige. Onome ko jede preporucljivo je odgovoriti na 
selam, ali nije obavezan. Onome ko klanja zabranjeno je reci: 
"Ve alejkumus-selam", jer ce mu to pokvariti namaz ukoliko 
bude znao da taj postupak kvari namaz. Prema ispravnijem 
miSljenju, ako ne bude znao da ovaj postupak kvari namaz, 
namaz mu nece bin' pokvaren. Ako kaze: "Alejhis-selam" 
("Neka je na njega selam"), namaz mu nece biti pokvaren, a 
moze odgovoriti na selam i kada zavrSi s namazom. Mujezinu 
nije pokudeno odgovarati na selam ako odgovara na uobicajeni 
nacln, jer je ta recenica kratka i iahka i nece mu pokvariti ezan 
niti ce ga omesti u uccnju ezana. 

Kome treba, a kome ne treba nazivati selam, i kome treba, a 
kome ne treba odgovoriti na selam 

Covjeku koji nije poznat kao veliki gresnik ili novotar 
treba nazivati selam, a i kada on nazove selam, treba mu odgo- 
voriti. NaSi ucenjaci kazu: "Propisi nazivanja selama muSkarca 
muSkarcima identicni su propisima nazivanja selama zene 
zenama." Imam Ebu Seid el-Mutevelli ka^e: "5to se tice naziva- 
nja selama muSkarca zenama, ako je to njegova supruga, ropki- 
nja ili neka bb'za rodica kojom se ne moze zeniti, nazivat ce 
selam kao 5to naziva i muSkarcima, i svako od njih treba nasto- 
jati da prvo nazove selam jedno drugom, i du?;ni su odgovarati 
na selam. Medutim, ako zena nije bliza rodica i ako je uz to 

519 

4. ; 
IMAMEN-NEYEVI 

2SI£r. , 2,w -°* u iskuSenje ' eoviekjoi ™«^ZI- 

On\T2v , >°> ' " aZVa0 Selam ' ° na ne «* odgovoriti 
Ona u svakom s uca,u ne smije prva nazivati se am Si 

JZSSSE? """ r0d ' a ak ° W ipaknaZVala -ehm-SX 
da W net? 8 °, V ° ri " '°'- Ak ° je 2ena slarica ' f "««« bojazni 

S naS, ! , m ° g L aVeSd SV ° i0m l ' e P° tom - dozvoljeno or je 
da naz.va selam muskarcima, i muskarei su duzni odeovo ti 

selam ,1, ako skupma muSkaraca prolaze pored jedne zene 
dozvo^no ,m je da nazovu selam uko.iko ne pos.ofbojazan 
da b. ona, ih neko od njih, mogao zapasti u iskuSenje 

Esn lp 6 hTnM bU H DaVU f' Tirm,Zi ' *" Mad * a «%* Predanje 
SSH ?" k ° ] : ' P *P° vi > ed * "Jednom priliko'm All ! 
hov Poslamk s ,a y.s^, prosao ,e pored nas, skupine zena, pa nam 

Had* ko, smo cihrah u ovoj form, biljezi Ebu Davud U pre- 

aSovX , '1 Tirm,Zi ** da * Es " ,a rekla: "JednoXt 
Allahov Poslan.k s.a.v.s., prosao je u mesdzidu pored skupine 

Sena ko,e su s,edUe, pa ih je poselamio podigavsi ruku>" P 

rira b^AM^t'™ ", SV ° m dje ' U bil J ezi P reda ^ Dze- 

v i ,'. r ' a " k0,i Pren ° si da ' e Allah ° v Poslanik, 

T^ZZ^*™ ^ ^ Skup ™ *™ P a ^ » 

ra faXS^ 

diini,, • < T ? I! 3 " 13 b ' la je " eka * ena "' a u ^"gom pre^ 

stv tb't! S ar ' Ca k °' a je UZima,a kori < en J e "*og 8 povrea 

ioTedemo - ' ' a2 ' Vah '' ,OJ **""> a ° na bi nam da va ' a da ,?v Spominjali smo ga po d brojem 625. 
m Nisam pronasoo ovaj hadLs. 520 


ZB1RKA VJEROYJESNIKOVIH DOVA 

639. Muslim u svom Snhiliu biljezi predanje Ummu Hani, 
r.a., kderke Ebu Taliba, koja kaze: "Na dan osvojenja Meke 
dosla sam kod AUahovog Poslanika, s.a.v.s., i zatekla sam ga 
da se kupa, a Fatima, r.a., drzala mu je zastor. Nazvala sam 
selam..."** 2 pa je spomenula ostatak hadisa. 

Sto se tice nazivanja selama nemuslimanima, podanicima 
u islamskoj drzavi, ufenjad se o torn pitanju razilaze. Vecina 
ucenjaka smatra da muslimanu nije dozvoljeno prvi nazvati 
selam nemuslimanu. Drugi kazu: "To nije strogo zabranjeno, 
haram, nego je pokudeno. Ako bi oni nazvali selam muslima- 
nima, oni ce odgovoriti: 'Ve alejkum' ('I na vas') i ne trebaju 
red nista drugo osim ovog." 

Kadija Maverdi prenosi misljenje jednog naseg u£enjaka 
koji smatra da je muslimanu dozvoljeno prvom nazvati selam 
nemuslimanu, i da torn prilikom treba red: "Es-selamu alejke" 
("Neka je selam na tebe"), i ne treba selam nazivati u mnozini. 
Maverdi takoder prenosi da musliman moze red nemuslimanu, 
kada mu prvi nazove selam: "Ve alejkumus-selam" ("Neka je 
i na vas selam"), u mnozini, ali da ne treba red: "Ve rahme- 
tullahi" ("I Allahova milost"). Medulim, oba su ova misljenja 
neispravna i neta£na. 

640. Muslim u svom Sahihu biljezi predanje Ebu Hurejre, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nemojte prvi pozdravljati jevreje i krScane, i kada nekog 
od njih sretnete u putu, odgovorite im na Sto krad nadn"'- "° Biljeii ga Muslim u poglavlju o mcnstruaciji pod naslovom "Drianje zastora Senl 
koja se kupa". (2/4/28, En-Ncvcvi) 

"° Biljezi ga Muslim u poglavlju o nazivanju selama pod naslovom "Zabrana musli- 
manu da prvi pozdravi jcvreja i krscana", (5/14/146, En-Nevevi) 

521 1 IMAMEN-HEYffl 

641. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji prenosi da je Aliahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: > i. ".f*&j :\j}Ji ^grfl jit ^ fL lij- 

"Kada vam sljcdbenici Knjige nazovu selam, vi recite- 'Ve 
alejkum' ('I na vas')/^ 

642. Buhari u svom Safnhu biljezi predanje Ibn Omera, r.a., 
koji prenosi da je Aliahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

" Kada vam je vrej nazove selam i kaze: 'Es-Selamu alejke', vi 
recite: ' Ve alejke'."*" O ovoj su temi preneseni mnogobrojni hadisi, 
ah svi oni imaju slicno znacenje hadisima koje smo spomenuli. 

Ebu Seid el-Mutevelli kaze: "Ako bi covjek nazvao selam 
nekome za koga je misiio da je musliman, pa se kasnije ispo- 
stavi da je nevjernik, lijepo mu je kazati: 'Vrati mi mo j selam', 
kako bi mu stavio do znanja da izmedu njih ne postoji ljubav." 
Prenosi se da je Ibn Omer, r.a., nazvao nekom covjeku selam, 
pa mu neko rece: "To je jevrej." Ibn Omer, r.a., rece: "Vrati mi 
moj selam." 

Imam Malik u svom Muvettau biljezi da ga je neko upi- 
tao o onome ko naziva selam jevreju ili krSeaninu, da li je taj 
njegov postupak ispravan? Imam Malik odgovorio je: "Nije." 
Ovo je bio njegov mezheb. Isto misljenje zastupaju i lbnul- 
Arebi, El-Maliki. E bu Seid veli: "Kada neko zeli pozdraviti 

** Biljezi ga Buhari u poglavlju o trafrenju dozvole za ulazak pod naslovom "Kako 
odgovoriti na pozdrnv nemuslim,ma" (11/44/6258), Muslim u poglavlju o selamu 
pod naslovom "Zabrana da musliman prvi pozdravi sljedbenika Knjige, i kako <fc 
odgovoriti kada ga sljedbenik Knjige prvi pozdravi", (5/14/144, En-Nevevi) 
M Biljezi ga Buhari u poglavlju o irazenju dozvole za ulazak pod naslovom "Kako 
odgovoriti na pozdrav nemuslimana" (11/44/2657, Fethut-llarf). Muslim u poglavlju 
o naz.vanju selama pod naslovom "Zabmna da musliman prvi pozdravi sljedbcnika 
Knj.ge i kako ce odgovoriti kada ga sljedbenik Knjige prvi pozdravi". (5/14/146 
En-Nevevi) 432. 

ZB1RKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

nemuslimana, neka ga pozdravi rijecima: "Allah te uputio" ili 
"Da ti Allah, dz.S., dadne ugodno jutro." Smatram da je Ebu 
Seidovo miSljenje ispravno, ukoliko za to ima potreba, i moze 
se reci: "Osvanuo s hajrom" ili: "...sa srecom ili: "...u zdravlju" 
Hi: "Da Allah, dz.S., da da ti jutro bude ispunjeno srecom, bla- 
godatima", i si. Medutim, ukoliko za to nema potreba, onda je 
bolje da musliman prvi ne pozdravlja nemuslimana, jer je to 
davanje privilegije i znak ljubavi i prijateljstva, a muslimanima 
je naredeno da budu strogi prema njima i zabranjeno nam je da 
ih volimo. A Allah najbolje zna. 

Ukoliko neko prode pored skupine u kojoj ima muslimana 
i nemuslimana, sunnet je da nazove selam, ali da se obraca 
samo muslimanima. 

643. Buhari i Muslim u svojim SMhima biljeze predanje 
Usame bin Zejda, r.a., koji kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
prosao je pored skupine u kojoj je bilo muslimana i mnogobo- 
zaca, obozavaoca kipova, i jevreja pa im je nazvao selam."*"' 

Ukoliko musliman pi£e pismo nevjerniku i u njemu ga 
selami, treba napisati ono Sto se biljezi u Sahihima Buharija i 
Muslima od Ebu Sufjana, r.a., u pri£i o Heraklu, kome je Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., napisao pismo, u kojem mu je, izmedu 
ostalog, rekao: "Od Muhammeda, Allahovog roba i Njegovog 
poslanika, Heraklu, vladaru Rimljana. Neka je selam na onoga 
ko slijedi uputu." 6 " "*■ HilJL'/i ga Buhari u poglavlju Iraienju dozvole pod naslovom "Nazivanje selam 
skupini u kojoj ima muslimana i nemuslimana" (11/41/6254, Fcthul-Bari), Muslim 
u poglavlju o pulovanju i dfthadu pod naslovom "Uimemiravanja koja jo Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., prelrpio od nevjemika i licemjcra". {4/12/157, IZn-Ncvcvi) 
*' 7 Biljeii ga Buhari u poglavlju oimanu u jednomod podnaslova {1/153/51. Felluil- 
Bari). Muslim u poglavlju o dtihadu i putovanju pod naslovom "Pismo Allahovog 
Poslanika. s.a.v.s." (4/12/103, En-Nevevi) 523 
IMAM EN-NE¥EVI 

Sto se kale prilikom adlaska u posjetu ehlul-kitabiji 

NaSi se ucenjaci razilaze o tome da li je dozvoljeno otici 
u posjetu zidovu ili krScaninu. jedna skupina ucenjaka sma- 
tra , da ,e to preporueljivo, a druga skupina ucenjaka smatra da 
je to zabranieno. Nakon Sto navodi razilazenje ucenjaka o torn 
pitanju E5-SaSi veli: "Smatram da je ispravno reci: 'Obilazak je 
nev,ernika opdenito dozvoljen ukoliko ne postoji neSto Sto t,i 
to ucimlo zabranjenim/" Ovo njegovo miSljenje jeste ispravno. 
Bunan u svom Sahihu biljezi predanje: 

644. Enesa, r.a., koji pripovijeda: "Neki mladic, jevrej, slu- 
iio ,e Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i jednom se prilikom razbo- 
l.o. Ailahov Poslanik, s.a.v.s., obide ga, sjede kod njegove glave 
i rece mu: Primi islam'. Mladic pogleda u svoga oca, a olac 
mu rece: PosluSaj Ebu Kasima', i mladic primi islam. Ailahov 
1 oslanik, s.a.v.s., izade iz kuce govoreci: "Hvala Allahu, dig 
Koji ga je spasio patnje u vatri.'"« 

a », M5 '- u U ^ ari ' MusHm U SVO ' im Sah Mma biljeze predanje 
El-Musej,eba bin Hazna, oca Seida bin Musejjeba, r.a., koji kaze: 
Kada se smrt priblizila Ebu Talibu, Ailahov Poslanik, s a v s 
doSao je kod njega i rekao mu: 'Amidza, reci: 'Nema boga osim 
Allaha r pa je spomenuo ostatak hadisa. Onaj ko posjeti bole- 
snog nevjern.ka treba ga podsticati da primi islam, ukazati mu 
na Ijepote vjere islama i nagovoriti ga da Sto prije primi islam, 
pnje nego Sto zapadne u stanje u kojem mu kajanje nece biti od 
konsti. Takoder, ufit ce dove Allahu, dz.S., da ga uputi. 

Onome ko uvodi novotarije u vjeru i Cirri velike grijehe 
od kojih se n.je pokajao ne treba nazivati selam niti mu treba 
odgoyarah kada nazove selam. To je miSljenje Buharija i nekih 
drugih ucenjaka. Imam Ebu Abdullah el-Buhari kao dokaz za ..-,- « JSKiS? ff " P08 '' 1VliU ° bolesnicima P° d naslovom "Obilazak nevjcmika". 
(1/124/5657, Fethul-Bari) 

» BHje« ga Buhari u poglavlju o dzenazama pod naslovom "Kada mnogobofcic 
Kate Nema boga osim AHaha, dz_$.'" (3/263/1360) I5? 4 
to navoc 
a koje gc 

jicom asi 
veli: "Al 
lima da 
Poslanik 
je pomje 
rijett Ab< 
selam on 

Uk< 
se boji d 
jetu doz\ 
el-Arebi 
rim Sto 6 
misliti ru 
'Es-Sclan 

Suri 

646 
Enesa, r.; 
je rekao: 
predanju 
prosao je 

647, 
prenosila 
od Enesc 
proSao p< 

*• BOJefl ga I 
nju selamn d 
VOOT "Prepo; 
"" Biljeii ga 
selamadjcci" 

vom "ftedai 

c!-Bunanija, i 
hadissahih. I 

ZBIRKA YJEROVJESNIKOVIH DOYA | 

y»c**v>K3fcvyK**v*K **Y*Krt*v5 

to navodi predanje koje on i Muslim biljeze u svojim Sahihima, 
a koje govori o Ka'bu bin Maliku, r.a., koji je zajedno s jos dvo- 
jicom ashaba izostao iz pohoda na Tebuk. Ka'b bin Malik, r.a., 
veli: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., zbog toga je zabranio osta- 
lima da s nama razgovaraju. Ja bib dolazio kod Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., nazivao bill mu selam pa bih pitao: 'Da li 
je pomjerio usne odgovarajuci mi na selam?'" Buhari prenosi 
rijeci Abdullaha bin Amra, r.a., koji je rekao: "Nemojte nazivati 
selam onima koji piju alkohol." 

Ukoliko je neko prisiljen nazvati selam nasilnicima, jer 
se boji da bi mu mogli nanijeti neku stetu u vjeri i ovom svi- 
jetu dozvoljeno mu je da im nazove selam. Imam Ebu Bekr bin 
el-Arebi prenosi da su ucenjaci rekJi: "Nazvat ce im selam s 
tim sto ce pod rijecju: 'Es-selam' (jedno od imena Allaha, dz.S.) 
misiiti na Allaha, dz.S., tako da ce njegov selam imati znacenje: 
'Es-Selam', ('Allah, dz.S., prati ono Sto vi radite')." 

Sunnet je selam nazivati djeci. 

646. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Enesa, r.a., koji je prosao pored djcce, nazvao im selam i zatim 
je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., nazivao je selam djeci." U 
predanju koje biljezi Muslim stoji: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
prosao je pored djece i nazvao im selam."'''' 

647. Ebu Davud u svom Sttnemi biljezi predanje s lancem 
prenosilaca od kojih Buhari i Muslim prenose svoje hadise, 
od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
prosao pored djece koja su se igrala, pa im je nazvao selam." 1 ** BiljcJi ga Buhari u poglavlju o trazenju dozvole za ulazak pod naslovom "Naziva- 
nje seiama djeci" (11/34/6247, Fcthul-Bari), Muslim u poglavlju oselamu pod naslo- 
vom "Preporucljivost nazivanja selam djeci". (5/14/148, En-Nevevi) 
"" Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o Hjepom ponasanju pod naslovom "Nazivanje 
seiama djeci" (4/353/5202), Tirmizi u poglavlju o tralenju dozvole za ulazak pod naslo- 
vom "Predanja koja govern* o nazivanju seiama djeci" (5/57/2696), obojica od Sabila 
el-Bunanija, od Enesa, r.a-, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je 
hadis sahih. Prenosi ga vise prenosilaca od Sabita u vBe predanja od Enesa, r.a. 

525 -> 

IMAM EN-NE¥E¥I 

Ibnus-Suniii u svom djelu biljeSi predanje u kojem stoji da je 
AJIahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Es-selamu alejkum, djeco." 

lijepim pastupcima i propisima u vezi s nazivanjem se/ama 

648. Buhari i Muslim u svojim Sahihmm biljefe predanje Ebu 
Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: - » <>.£i\ ji j^,; ujia, jj ^g,- ^g, jg ^ £,. 

"Onaj ko je u prijevoznom sre'dstvu naziva selam pjeSaku, 

ona, ko hoda naziva selam onome ko sjedi, manja skupina 

_naz IV a seiam vecoj skupini."" U Buharijevom predanju stoji: 

Mladi ce nazvah selam slarijem, onaj koji ide onome koji sjedi, 

a mala skupina velikoj." ' ' 

Nasi ucenjaci kaSu: "Ono Sto se spominje u ovom hadisu 
jeste sunner, preporuCljivo, tako da ukoliko bi neko postupio 
suprotno onome Sto se spominje u hadisu, npr. da onaj ko sjedi 
prvi nazove selam onom ko je u prijevoznom sredstvu, ili onaj 
ko sjedi onome ko hoda, to ne bi bilo pokudeno." Ovo miSljenie 
navod. Ebu Seid el-Mutevelli i dr. Na osnovu ovog misl en a 
n.ie pokudeno da veca skupina nazove selam manjoj skupini, 
H la, ,e postupak samo suprotno onome Sto je bolje i vrednije 
Ovo je u slucaju kada se susretnu dvojica na putu. Medu^ 
kada ona, ko hoda naide na onoga ko sjedi, tada ce onaj ko 
hoda prvi nazvati selam, bez obzira da li bio mladi ili stariji, ili 
man,a skupina ljudi ili veca skupina. Ovu situaciju El-Maverdi 
naziva surmetom, a drugu lijepim postupkom koji je na manjem 
stepenu od sunneta. ' 

El-Mutevelli kaze: "Pokudeno je da covjek kada sre- 
tne skup.nu ljudi, samo nekima od njih nazove selam, jer je 

- Biljrfi S a Buhari a poglavlju o Intfenju dozvole a ulazak pod naslovom -Mania 
skupma na*. solam vecqj skupini" i pod nas.ovom "Ona] ko je u prijevoznom 

lo ££ SSS5s?St; '' pod na9lovom " 0m| te hoda -*• -E ° n °™ 

to.pl, (1/16/17/6231-3). Muslin, u poglavlju o nazivanju sola™, „ predRovoru 
log poglav ,a ,5/,4/HO. En-Ncvovi). Pos.oji i predanje koje prenosi BuhLi, S 
sc u djelu MMM (6234) pod naslovom "Mladi naiiva selam starijen, " J5 26 

ZB1RKA VJEROVJESNEKOVIH DOVA 

cilj nazivanja selama Sirenje ljubavi i prijateljstva, a nazivanje 
selama samo nekima iz skupine ucinit ce da se ostali osjecaju 
odbacenim, a moze izrasti i u neprijateljstvo." 

El-Maverdi kaze:" Ukoliko covjekizadena ulicu ili odena 
pijacu i si., gdje se ijudi okupljaju u velikom broju, onda moze 
nekima nazvati selam, a nekima ne nazvati, jer kada bi selam 
nazivao svima koje sretne, to bi mu oduzelo vrijeme, i ne bi sti- 
gao uraditi posao radi kojeg je izasao na to mjesto. Nazivanjem 
selama zeli se postici jedna od d vije stvari: stjecanje prijateljstva 
ili izbjegavanje onoga sto je pokudeno." 

El-Mutevelli kaze: "Kada skupina ljudi nazove selam 
jednom Covjeku i on odgovori rijecima: 'Ve alejkumus-selam' 
('Neka je i na vas selam') i ako tim rijecima ima namjeru odgo- 
voriti svima njima, smatrat ce se kao da je svima posebno odgo- 
vorio, kao Sto je ispunio svoju obavezu onaj ko skupini umrlih 
klanja samo jednu dzenazu." 

El-Maverdi kaze: "Kada jedan eovjek sretne malu skupinu 
ljudi, dovoljan im je samo jedan selam, a ako nekog posebno 
poselami, to je znak lijepog ophodenja prema njemu. Dovoljno 
je da samo jedan od njih odgovori na selam. A ako bi viSe njih 
odgovorilo na selam, to je znak lijepog ophodenja prema torn 
covjeku koji im je nazvao selam. Ukoliko je skup velik, npr. 
neka proslava, ili sastanak, sunnet je da selam nazove kada ude 
na taj skup i kada ugleda prisutne, i ispunit ce sunnet nazivanja 
selam prema svima onima koji su ga mogli Cuti, a dovoljno je 
da samo jedan od njih odgovori kako bi s ostalih spala duznost. 
Ako sjedne medu njih, onda je s njega spala obaveza naziva- 
nja selama onima koji ga nisu culi. Medutim, ukoliko zeli sje- 
sti medu one koji ga nisu culi, o tome nasi u£enjaci imaju dva 
misljenja. Jedni smatraju da je sunnet nazivanja selama ispu- 
nio nazivajuci selam onima koje je prvo vidio, jer su svi oni 
jedna skupina, a lijepo bi bilo da i ovima nazove selam. Na 
osnovu ovog misljenja, koji bi god od prisutnih ljudi odgovorio 
na selam, s ostalih bi spala obaveza. Drugi smatraju da selam 

527 IMAM EN-NBYETI 

>K**VyKX*V*K 3ftV/K W*V>K Jft 

treba nazivati svima onima koji ga nisu culi ukoliko zeli sje- 
sti medu njih, tako da na osnovu ovog migljenja nije dovoljno 
5to je neko od prisutnih odgovorio na njegov selam nego i ovi 
drugi trebaju odgovoriti." 

Preporueljivo je selam nazvati i prilikom ulaska u kuc;u 
u kojoj nema nikoga te treba reci: "Neka je selam na nas i na 
sve dobre AUahove, dz.s., robove." Na pocetku knjige govorili 
smo o tome Sta uCi onaj ko ulazi u svoju kucu, u mesdziid ili u 
neeiju tudu kucu te da treba, kada ulazi u kudu u kojoj nema 
nikoga, red: "Neka je selam na nas i na sve dobre AUahove, 
dz.S., robove. Neka je selam na vas koji u ovoj kuci boravite] 
njegov bereket i milost." 

Onome ko je sjedio u druStvu pa je ustao da ide sunnet 
je pri rastanku nazvati selam. Ebu Davud, Tirmizi i dr. biljeze 
predanje s dobrim Iancem prenosiiaca: 

649. od Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Posla- 
nik, s.a.v.s., rekao: "Kada neko od vas dode na neki skup, neka nazove selam, 
a kada zeli id, neka opet nazove selam, jer prvi selam nije ni- 
malovrednijioddr ugog selama.""*' Tirmizi veli: "Ovaj je hadis 

m Biljezi ga Ebu D.ivud u poglavlju o lijepom ponasanju pod naslovom "Nazivanie 
selamn prilikom odlaska od druMva" (4/354/5208), Tirmizi u poglavlju o trazenju 
dOCTOle pod naslovom 'Tredanja koja govure o nazivanju selama prilikom dolaska 
i polaska (5/62/2706), obojica od Muhammedo bin Adzlana, od Seida el-Makbu- 
rija, od Ebu Hurejre. r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovaj je 
hadis hasen, debar.' Svi su prenosiori iz ovog lanca prenosiiaca pouzdani, medu- 
I m. predanp koja Ibn Adzlan prenosi od Seida el-Makburija konlradikloma su i 
slabo. Ahmed bin Hanbcl veli: "Ibn Adzlan nijeslusao hadise od Seida el-Makburija 
koje on prenosi od svoga oca, a on od Ebu Hurejre, r.a., niti je Seid direklno prenosio 
had.se od Ebu Hurejre, na. Darekulni veli: "On je mijesao predanja od Seida e!-Mak- 
bunja lbn Kaltan veli: "Cuo sam Ibn Adzlana kako kaie: 'Seid el-Makburi preno 
siojc hadise od svoga oca, a on od Ebu Hurejre, r.a, pa sam pobrkao la predanja, 
tako da sam Ivrdio da on te hadise prenosi direklno od Ebu Hurejre, r.a.'" 4& hasen, dol 
riti na sell 
Sa'd el-Mi 
prilikom ! 
ali nije obi 
prilikom r 
kaze: "Ov 
prilikom * 
ovaj hadis 

Kadc 
ren da mi 
zbog toga 
mora naz\ 
njem jer n 
time da mi 
da ima po 
riti. Sto se 
selam nek 
to jeocito 
staju vaiit 
prema ovc 
vali da pre 
ce mu sarr 
ostaviti nai 
ovog mi§lj< 

Prepc 
ga onaj koi 
odgovori, \ 
na selam", 
prava kod 

650. 1 
rahmana b 
s.a.v.s., rek. '{ ZBIRKA VJEROYJESNIKOVIH DOVA 

hasen, dobar." Iz hadisa se da zakljuttti da je obavezno odgovo- 
riti na selam onoga ko je ustao zeledi otici. Kadija Husejn i Ebu 
Sa'd el-Mutevelli kazu: "Neki Ijudi imaju obicaj nazivati selam 
prilikom rastanka, a odgovaranje na taj selam preporucljivo je, 
ali nije obavezno, jer je pozdrav propisan prilikom susreta, a ne 
prilikom rastanka." Imam Ebu Bckr es-£asi ne slaze se s njima i 
kaze: "Ovo je misljenje neispravno jer je sunnet selam nazivati 
prilikom susreta, a i prilikom rastanka, a o tome se prenosi i 
ovaj hadis." MiSljenje koje iznosi ES-SaSi ispravno je. 

Kada covjek prode pored jednog ili vise Ijudi i bude uvje- 
ren da mu oni nece uzvratiti na selam, bilo zbog oholosti bilo 
zbog toga Sto nece obratiti painju na njega, i si., i pored toga 
mora nazvati selam i ne smije se povoditi za tim svojim miSije- 
njem jer mu je nazivanje selama naredeno, i to se ne uvjetuje 
time da mu onaj kome je nazvao selam uzvrati, a moze se desiti 
da ima pogreSno miSljenje o torn covjeku i da ce mu odgovo- 
riti. Sto se tide miSljenja onih koji smatraju da je onaj ko nazove 
selam nekome, i ovaj mu ne uzvrati, uzrok njegovom grijehu 
to je ocito neznanje i jasna glupost, jer vjerske obaveze ne pre- 
staju vaziti samo zbog ovakvih izmisljotina. Kada bi postupali 
prema ovom pogrefinom misljenju, onda ne bi nikoga savjeto- 
vaii da prekine s cinjenjem grijeha, jer ako nas ne posluSa, to 
ce mu samo povecati grijeh. Nema sumnje da mi ne smijemo 
ostaviti naredivanje dobra i odvracanje od zla samo na osnovu 
ovog miSIjenja. A Allah najbolje zna. 

Preporucljivo je onome ko nazove selam i to ucmi tako da 
ga onaj kome naziva selam dobro cuje, a ovaj ne htjedne da mu 
odgovori, da kaze: "Ja se odricem svog prava da mi odgovori 
na selam", ili "Halalim mu" i si., jer ce se tako odreci svoga 
prava kod tog covjeka. A Allah najbolje zna. 

650. Ibnus-Sunni u svom djelu biljezi predanje Abdu- 
rahmana bin Sibla, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: ^ 
IMAM EN W EVEVI 

W "Ko odgovori na selam taj mu selam i prapada, a ko ne 
odgovori na selam nije od nas."*" Kada neko nazove selam nekom 
covjeku, i oyaj mu ne zeli odgovoriti, lijepo je da ga na blag nacm 
nasavjetuje i kaze: "Odgovori mi na selam i ispuni svoju obavezu 
jer je to ivoja vjerska duznost." A Allah najbolje zna. 

tral enju dozvofe za ulazak 

Uzviseni je rekao: "O vjemici, u hide kuce ne ulazite dok 
dopustenje ne dobijete i dok ukucanc ne pozdravite, to vam je bolje, 
poucite sc" (En-Nur, 27). 1 rekao je Uzviseni: "...neka onda uvijek 
traze dopuStenje za ulazak kao sto su trazili dopustenje out stariji od 
njifa" (En-Nur, 57) 

651. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ebu Musaa el-E5'arija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 

";£>-jli NJ j ill Sil OU iiSc OliiL^r 

"Treba tri puta traziti dozvolu za ulazak, ako ti se dozvo- 
li, udi, a ako ti se ne dozvoli, vrati se.""" Isti hadis prenosi i Ebu 
Seid el-Hudri, r.a., a biljeze ga Buhari i Muslim. ¥ 1 Biljezi ga Ibnus-Sunni u djelu Amehil-jevmi vcl-lcjk (2U), od Mahmuda bin 
Muhammeda el-Vasitija, od Abbasa bin Abdul-Mulalliba el-Anberija, od Ebu Amira 
el-Ukadija. od Alije bin Mubareka. od Jahjaa bin Ebu Kcsira, od Zejda bin Selama, od 
njcgovog djeda Ebu Selama. od Ebu RaSida, od Abdurahmana bin Sibla, i\a,, a on od 
Ailahovog Poslanika, s.a.v.s. U djelima kojima raspolazem nisam nasao biograflju 
Ibnus-Sunnijevog sejha, od koga prenosi ovaj hadis, ali kada pogledam u ostatak 
prenosilaca, vidim da su svi oni pouzdani, a od nckih od njih hadJse biljeze Buhari 
i Muslim. Medutim. Jahja bin Ebu Kesir nije srco nikada Zejda bin Selama i nije od 
njega slusao liadise. Ibn Mein velfc "Jahja bin Ebu Kesir nije nikada sreo Zejda bin 
Selama. Takoder nije slusao hadise ni od Muavije bin Selama, nego je uzeo njegovu 
zbirku hadisa od njegovg brata pa je podmetao kao da on licno prenosi ove hadise." 
m Biljezi ga Buhari u poglavlju o trazenju dozvole pod naslovom "Selam se naziva In 
puta, kao i traienje dozvole za ulazak" (11/28/6245), MusUm u poglavlju o lijepom 
ponasanju pod naslovom "Trazenje dozvole za ulazak" (5/14/130, En-Nevevi). 

530 652, 
r.a., koji \ "Tri 
ne bi desi 

Ot, 
nose se n 
a zatim z 
kako se i 
vrata. Zal 
mu niko ; 
niko i pos 

653. 
bin Hirra 
Benu Am 
vog Posls 
Poslanik, 
trazi doz' 
kum, mo| 
s.a.v.s., pi 
hov Posla 

654. 
danje Kel 
kom dosa 
kod njega 

** Biljezi ga 
ienje dozvot 
Fclhut-Ban), \ 
danja u unuti 
w Biljezi ga I 
koji se trazi d 
Ahvesa, od J 
je trazio dozi 
jeste pouzdai 

ZBIRKA VJEROVJESNIKOVIH DOVA 

652. U istim djelima biljezi se predanje Sehla bin Sa'da, 
r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Trazenje dozvole za ulazak propisano je zbog toga da se 
ne bi desio nezeljeni pogled."** 6 

O tome da treba tri puta traziti dozvolu za ulazak pre- 
nose se mnogobrojna predanja. Sunnet je prvo nazvati selani, 
a zatim zatraziti dozvolu za ulazak, i treba se stati pored vrata 
kako se ne bi vidjela unutrasnjost kuce kada domacin otvori 
vrata. Zatim treba red: "Es-seiamu alejkum, mogu li uci." Ako 
mu niko ne odgovori, ponovit ce to drugi i treci put, a ako mu 
niko i poslije ovoga ne odgovori, vratit ce se. 

653. Ebu Davud u svom Sunenti biljezi predanje Rib'ija 
bin Hirrasa, tabiina, koji kaze: "Jedan od pripadnika plemena 
Benu Amir pripovijedao mi je da je trazio dozvolu od Allaho- 
vog Poslanika, s.a.v.s., da ude, rekavSi: 'Mogu li uci?' Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., reee svom slugi: 'Izadi i poduci ga kako se 
trazi dozvola za ulazak. Red mu neka kaze: 'Es-selamu alej- 
kum, mogu li uci?" On je euo ove rijeci Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., pa rece: 'Es-selamu alejkum, mogu li uci?', pa mu Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., dozvoli da ude."* 91 

654. Ebu Davud i Tirmizi u svojim Sunenima biljeze pre- 
danje Kelde bin Hanbela, r.a., koji pripovijeda: "Jednom prili- 
kom dosao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i usao sam 
kod njega, a da nisam nazvao selam, pa mi Allahov Poslanik, ** Biljezi ga Buhari u poglavlju o traienju dozvole za ulazak pod naslovom "Tra- 
zenje dozvole za ulazak jesle kako se ne bi desio neieljeni pogled."(U/26/6241, 
Felhtil-Bari). Muslim u poglavlju o lijepim postupcima pod naslovom "Zabrana glo- 
danja u unutrasnjost tude kuce bez dozvole domacma". (5/14/136, En-Nevevi) 
w Biljezi ga Ebu Davud u poglavlju o lijepom ponaSanju pod naslovom "Nacin na 
koji se trazi dozvola za ulazak" (4/346/5176) od Ebu Bekra bin Ebu Sejbe, od Ebul- 
Ahvesa, od Mensura. od Rib'ija, od jednog pripadnika plemena Benu Amir koji 
je trazio dozvolu od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da ude. Ovaj lanac prenosilaca 
jeste pouzdan. 531 
m 
TMAM EK-NEVEVI 

s.a.v.s., reee: 'Vrati se i reci: 'Es-selamu alejkum, mogu Ii ud?"** 
Tirrmzi veli: "Ovaj je hadis hasen, dobar." 

To 5to smo spomenuli da prije trazenja dozvole za ulazak 
treba nazvati selam jeste ispravno misljenje. EI-Maverdi o tome 
navodi tri misljenja. Prvo je ovo Sto smo mi spomenuli; drueo 
je da prvo treba traziti dozvolu za ulazak, a potom nazvati 
selam, a trece je misljenje koje on zastupa, a to je da ukoliko 
onaj ko zeh uci, a prije nego Sto ude ugleda domacina, onda ce 
prvo nazvati selam, a ako ga ne vidi, prije nego Sto ude, onda 
ce prvo traziti dozvolu za ulazak. Ukoliko neko tri puta zatrazi 
dozvolu za ulazak, i niko mu ne odgovori, all on pomisli da 
ga niko mje Cuo, da Ii ce traziti dozvolu vise od tri puta? O 
ovom pitanju imam Ebu Bekr bin el-Arebi e!-Maliki, prenosi 
tri misljenja: prvo: da moze i vise od tri puta traziti dozvolu 
za ulazak; drugo: da ne treba viSe od tri puta traziti dozvolu 
i trece: nece traziti dozvolu za ulazak istim rijeeima, nego ce 
dozvolu za ulazak zatraziti na drugi nacm. On dalje veli- "Naji- 
spravnije je migljenje da neCe vige od tri puta traziti dozvolu za 
ulazak." Ovo njegovo miSljenje jeste ono Sto se moze razumjeti 
iz sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s. A Allah najbolje zna. 

Kada neko zatrazi dozvolu za ulazak, nazvavSi selam ili 
pokucavSi na vrata i domacm upita: "Koje?", on treba odgovo- 
nh: "ja sam taj i taj" ili: "Sin toga i toga" ili da spomenuti svoj 
nadimak po kojem je poznat i si., kako bi ga domacm moeao 
prepoznati. Pokudeno je red: "Ja sam" i si. 

655. Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
koje govori o Israu i Miradzu gdje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kaze: "Zatim se Dzibril, a.s., sa mnom uzdigao na zemaljsko nebo 

" Biljezi g.i Ebu Davud u poglavlju o lijepom ponaSanju pod naslovom "Nacm na 
ko], sc traSi dozvola za ula*ak" (4/346/5176), Tirmizi u poglavlju o trazenju dozvole 
za ulazak pod naslovom "Predanja koja govore o tome kako prije trafcmja dozvole 
■reba nazvati selam" (5/65/4710), obojica od Revha bin Ubade, od Ibn Dzurejdza 
od Amra b.n Ebu Sufjana, od Amra bin Ebu Sufjana, od Amra bin Abdullaha bin 
Safvana, od Kelde bin Hanbela, r.a. Ovaj je lanac prenosilaca pouzdan. r^l 

^ ZBIRKAYJER0VJESH1K0YIHD0VA 

i zatrazio da se otvore nebeska vrata. Jedan od meleka upita: 
*Ko je?', a Dzibril, a.s., odgovori: 'Dzibril'. Melek ponovo upita: 
'A ko je s tobom?' Dzibril, a.s., odgovori: 'Muhammed, s.a.v.s. 
Zatim se sa mnom uzdigao na drugo nebo, zatim na trece nebo, 
sve do sedmog neba, i na svakim su nebeskim vratima meleki 
cuvari pitali: 'Ko je?', a on je odgovarao: 'Dzibril'."" 

656 U istim djelima biljezi se predanje Ebu Musaa koji 
pripovijcda o tome kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjeo na 
zid bunara u jednoj baSCi pa je doSao Ebu Bekr, r.a ;; i zatrazio 
dozvolu da ude. Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita: "Ko je? , a 
Ebu Bekr odgovori: "Ebu Bekr". Zatim je doSao Omer, r.a., pa 
je zatrazio dozvolu da ude, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita: 
"Ko je?", a on odgovori: "Omer". Zatim je doSao Osman, r.a., i 
zatrazio dozvolu da ude... M 

657. U istim djelima biljezi se predanje Dzabira, r.a., koji 
kaze: "Dosao sam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i pokucao na 
vrata, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita: 'Ko je?' Ja odgovonh: 
'Ja sam', a on ponovi za mnom: 'Ja sam, ja sam', kao da mu se 
nije svidio moj odgovor." 7 "' 

Nema smetnji da se predstavi onim po eemu je samo 
on poznat, ili da spomene svoj nadimak, ili da kaze: "Ja sam 
muftija, taj i taj" ili: "Kadija" ili: "Ueenjak", i si. 

658 Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljeze predanje 
Ummu Hani, r.a., kcerke Ebu Taliba, £ije ime je Fahita, neki kazu 
FaHma, a neki da se zvala Hinda, koja pripovijeda: "Jednom 
prilikom posjetila sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u trenutku 


« BUiezi ga Buhari u poglavlju o nama*u pod naslovom " Kako su na Israu propisani 
namazi" (1/547/349), Muslim u poglavlju o imanu P od naslovom" No^no pulova- 
njo Allahovog Poslanika, s.a.v-s., i propisivanje namaza". (1/2/209, En-Nevev.) 

m Biljezi ga Buhari. 

"" Biljezi ga Buhari u poglavlju o trazenju dozvole za ulazak ^J^™? f" lxl 
onoga ko bude upUan; 'Ko je?', a on odgovori: > sam'" (11/37/6250). Mushm u 
poglavlju lijepim postupcinu pod naslovcm "Pokudeno je da ona, ko trail dozvolu 
za ulazak kaze: 'Ja sam'". (5/14/135, En-Nevevi) ™> 


IMAMIN-NEVEYI 
>k x*v*k **v*k jky*k jky>kx^ 

dok se kupao, a Fatima mu je drzala zastor. Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., upita: 'Ko je?', a ja odgovorih: 'Ummu Hani/"™ 

659. U istim djelima biljezi se predanje Ebu Zerra, r.a., eije 
je ime Dzundub, a neki kazu da se zvao Burejr, a koji pripo- 
vijeda: "Jedne nod izasao sam napolje i vidio sam Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., kako sam Seta. Ja sam iSao iza njega u sjen- 
kama koje je pravila mjeseceva svijetlost, i on, kada se okrenu, 
vidje moju siluetu u mraku pa upita: 'Ko je?', a ja odgovorih' 
'EbuZerr/"™ 

660. Muslim u svom SahUiu biljezi predanje Ebu Katade 
Harisa bin Rib'ija, r.a., koje govori o mnogobrojnim mudzizama 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i o raznim mudrosrima, gdje Ebu 
Katada, r.a., izmedu ostalog, kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
podize glavu i upita: 'Ko je?', a ja odgovorih: 'Ebu Katade/"" 11 ' 

Predanja koja govore o ovoj temi mnogobrojna su. 

Jednood predanja koja govore o mudzizama Allahovog Posla- 
nika, s.a.v.s„ jeste predanje koje biljezi Muslim u svom Snhiliu: 

661. od Ebu Hurejre, r.a., cije ime je Abdurahman bin 
Sahr, prcma najispravnijem miSljenju, koji prenosi da je rekao 
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: "Allahov Poslaniee, moli Allaha, 
dz.s., da uputi majku Ebu Hurejre." Nakon poduzeg hadisa on, 
na kraju, veli: "Allahov Poslaniee, Allah, dz.S., odazvao se rvo- 
joj molbi i uputio je majku Ebu Hurejre, r.a/" •;., M Spominjali smo ga pod brojcm 639. 

■* BiljeS ga Buhari u poglavlju o suplilnosiima pod naslovom "Oni koji mnogo budu 

udjeljivali sadaku imal & mala grijehn na Sudnjem danu" (11/265/6443), Muslim 

u poglavlju o zekatu pod naslovom "Podsticanjo na dijeljenje sadake". (3/7/75, 

En-Nevevi) 

w Biljezi ga Muslim u poglavlju o dzamijama pod naslovom "Naklanjavanje propu- 
Stenog namaza". (2/5/181, En-Nevevl) 

* BiljeH ga Muslim u poglavlju o vrijodiiosiima ashaba pod naslovom "Vrijednosl 
Ebu Hurejre, r.a." (6/16/52, En-Nevevi) 

534 

\ ZB1RKA YJER0YJESNIK0V1H DOVA 

Neka pitanja u vezi s nazivanjem selama 

Ebu Seid el-Mutevelli kaze: "Pozdravljanje prilikom 
izlaska iz kupatila tako sto ce se reci: 'Ugodno ti bilo' nerna 
nikakve osnove. Medutim, prenosi se da je AUja, r.a., rekao 
nekom Covjeku koji je izasao iz kupatila: 'OCistio si se i sada nisi 
necist.'" Ne prenosi se ni jedno vjerodostojno predanje u kojem 
stoji da se treba pozdravljati nekim posebnim pozdravom prili- 
kom izlaska iz kupatila, ali ako bi neko rekao Covjeku koji iziaz! 
iz kupatila: "Da ti Allah, dz.s\, podari blagodati koje ce vjeCno 
trajati" ili neku drugi dovu, u tome nema nikakve smetnje. 

Ako bi onaj ko prolazi prvi pozdravio onoga pored koga 
prolazi i rekao mu: "Da Allah, dz.S., ufini da ti ovo jutro s haj- 
rom osvane" i si. nebi zasluzivao odgovor. Medutim, hjepo je 
da mu ovaj uzvrati dovom za njega, ali mu treba nekako poka- 
zati negodovanje zbog toga sto mu nije nazvao selam nastojeci 
ga time poduciti da naziva selanv 

Lijepo je poljubiti ruku Covjeku koji je poznat po svojoj 
skromnosri, dobroti, znanju, casti i drugim, u vjeri, pohvalnim 
osobinama. Medutim, veoma je pokudeno poljubiti eovjeku 
ruku zbog njegovog bogatstva, ugleda i polozaja koji uziva 
medu narodom. El-Mutevelli ukazuje na to da to nije dozvo- 
ljeno, Oak tvrdi da je to haram, strogo zabranjeno. 

662 Ebu Davud u svom Sunettu biljezi predanje Zarija, 
r.a., koji je bio u delegaciji plemena Benu Kajs koja je dofila 
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. On, izmedu ostalog, kaze: Mi 
smo silazili s naSih jahalica i ljubili smo ruku i nogu Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s." 

663 Ebu Davud u svom Sunenu biljezi predanje Ibn 
Omera, r.a., koji u jednoj prici pripovijeda: "Pa smo se priblizili 
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i poljubili smo mu ruku. » Bilieii ga Ebu Davud u poglavlju o Hjepom ponaSanju pod nas Iovom 7^^ 
o Ijubljc-n^ ruke" (4/35S/52M), od Ahmed, bin junu,a, od Zuhqra, od Jc/ada bm 

535 
IMAM EN NEVEVI 

Sunnet je poljubiti dijete, brata, i dr. u obraz ili na neko 
drugo mjesto u znak samilosti, sazaljenja i Ijubavi, i o tome se 
prenose mnogobrojni vjerodostojni hadisi koji su opcepoznati 
Takoder, dozvoljeno je poljubiti dijete prijatelja kao i ostalu 
djecu^ Medutim, poljubac koji je rezultat strasti i seksualnih 
pobuda srrogo je zabranjen bez obzira da li se radi o vlastitom 
djetetu ili nekom drugom, cak je i pogled, ako se desi iz tih 
razloga, zabranjen. 

664. Buhari i Muslim u svojim SahUtima biljeze predanje 
Ebu Hurejre, ra., koji je rekao: "Allahov je Poslanik, s.a.v.s., 
jednom prilikom poljubio Hasana, sina Alije, r.a., a u njeeo- 
vo, bl.zini sjedio je EI-Akra bin Habis et-Temimi koji recV 'Ja 
imam desetero djece i ni jedno do sada nisam poljubio.' Alla- 
hov Poslanik, s.a.v.s., pogleda ga i rece: 


& 'Ko nije samilostan, nede se ni prema njemu bib" samilosno/"*" 
665. U istim djelima biljezi se predanje AiSe, r.a., koja pri- 
povijeda: "Skupina beduina dosla je kod Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., pa upitase: *Zar vi ljubite svoju djecu?' Ashabi odeovo- 
r.se: 'Da.' Beduini rekose: 'Tako nam Allaha, d2.S v mi ne Iju- 
bmio svoju djecu.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece im: 'Sta cu 
vam ja kad vam je Allah, d2.5., iz srca odstranio samilos